PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008"

Transkrypt

1 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewntrznego (wg stanu na dzie 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok, na który sporzdzony jest plan audytu) Nazwa jednostki, w której Podstawowe cele i obszary działania jednostek, w których audytor prowadzi audyt Struktura organizacyjna jednostki, w której Urzd Miasta i Gminy w Krapkowicach Cele i obszary działania Gminy okrela ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). Zgodnie z ustaw gmina Krapkowice realizuje zadania własne wynikajce z zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, które maj charakter obowizkowy. Ponadto ustawy nałoyły na gmin obowizek wykonywania zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, a take z zakresu organizacji przygotowa i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Gmina moe równie wykonywa zadania z zakresu administracji rzdowej na podstawie porozumie midzy tymi organami, a take wykonywa zadania z zakresu powiatu oraz zadania z zakresu właciwoci województwa na podstawie porozumie z tymi jednostkami samorzdu terytorialnego. Zadania własne obejmuj sprawy: - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, - wodocigów i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porzdku oraz urzdze sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln oraz gaz, - lokalnego transportu zbiorowego, - ochrony zdrowia, - pomocy społecznej, w tym orodków i zakładów opiekuczych, - gminnego budownictwa mieszkaniowego, - edukacji publicznej, - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzdze sportowych, - targowisk i hal targowych, - zmieleni gminnej i zadrzewie, - cmentarzy komunalnych, - porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli oraz ochrony przeciwpoarowej i przeciwpowodziowej, w tym utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, - utrzymania gminnych obiektów i urzdze uytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych, - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciy opieki socjalnej, medycznej i prawnej, - wspierania i upowszechniania idei samorzdowej, - promocji gminy, - współpracy z organizacjami pozarzdowymi, - współpracy ze społecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw. Zgodnie z Zarzdzeniem nr 48/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzdu Miasta i Gminy w Krapkowicach struktura organizacyjna przedstawia si nastpujco: bezporednio Burmistrzowi Krapkowic podlegaj komórki organizacyjne: 1) Biuro Audytu Wewntrznego i Kontroli, 2) Biuro Rady Miejskiej, 3) Urzd Stanu Cywilnego, 4) Pełnomocnik Burmistrza ds. informacji niejawnych, 5) Główny Specjalista ds. kontaktów zagranicznych. Zastpca Burmistrza sprawuje nadzór nad działalnoci komórek organizacyjnych: 1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, 2) Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony rodowiska,

2 Wykaz jednostek, w których audytor prowadzi audyt Kwota rodków planowana do zgromadzenia przez jednostk, w której jest zatrudniony audytor, w roku objtym planem audytu, w tym: rodków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach Planowana kwota wydatków i rozchodów rodków publicznych (w mln zł) planowana do zgromadzenia przez jednostk, w której jest zatrudniony audytor, w roku objtym planem audytu, w tym: rodków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach Liczba osób zatrudnionych w jednostce, w której, oraz łczna liczba osób zatrudnionych w pozostałych jednostkach, w których audytor prowadzi audyt 3) Wydział Działa Kryzysowych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, 4) Biuro Programów Pomocowych i Zamówie Publicznych. Sekretarz Miasta nadzoruje działania: 1) Wydziału Organizacyjnego i Promocji Gminy, 2) Wydziału Owiaty, Kultury i Sportu, 3) Wydziału Ewidencji Ludnoci i Dowodów Osobistych Skarbnik Miasta sprawuje nadzór nad działalnoci: 1) Wydziału Budetowo Finansowego, 2) Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Ewidencji Działalnoci Gospodarczej. 1) Urzd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 2) Krapkowicki Domu Kultury w Krapkowicach, 3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach, 4) Orodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 5) rodowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach, 6) Warsztat Terapii Zajciowej w Krapkowicach, 7) Midzyszkolny Orodek Sportowy w Krapkowicach, 8) Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach, 9) Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, 10) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach, 11) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Krapkowicach, 12) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kórnicy, 13) Publiczna Szkoła Podstawowa w ywocicach, 14) Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim, 15) Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach, 16) Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach, 17) Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach, 18) Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach, 19) Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach, 20) Przedszkole Publiczne w Kórnicy, 21) Przedszkole Publiczne w ywocicach, 22) Stra Miejska w Krapkowicach, 23) spółki komunalne i zarzdzajce mieniem komunalnym, w zakresie wynikajcym z zawartych umów, 24) inne podmioty w zakresie dysponowania rodkami finansowymi Gminy. - dochody budetu Gminy Krapkowice 47,0 - przychody budetu Gminy Krapkowice - 13,0 1,0 - wydatki budetu Gminy Krapkowice 58,0 - przychody budetu Gminy Krapkowice - 2,0 1, jednostki organizacyjne pomocy społecznej 79 osób - instytucje kultury 35 osób - placówki owiatowe gminy 444 osoby ogółem 558 osób

3 8. 9. Liczba osób zatrudnionych na stanowisku: audytor Inne informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewntrznego, uwzgldniajce specyfik jednostki 1 W zwizku z planowanymi zmianami w zakresie informatyzacji Urzdu (zmiana systemu informatycznego) oraz nieaktualnymi systemami finansowo ksigowymi w jednostkach owiatowych (obecny system pochodzi z 2000 r. i nie był aktualizowany), a take wykonywanymi obecnie czynnociami kontrolnymi za 2006 rok w jednostkach organizacyjnych gminy przewiduje si w III kwartale 2008 r. przegld niniejszego planu i wprowadzenie zmian wynikajcych z wniosków powstałych w wyniku wdraania nowego systemu informatycznego w Urzdzie oraz przeprowadzonych audytów systemów rachunkowoci w jednostkach organizacyjnych. Analiza obszarów ryzyka Charakterystyka obszaru objtego audytem m Opis metody analizy ryzyka Wyniki analizy obszarów ryzyka W obszarze działalnoci Gminy Krapkowice wyodrbniono podstawowe obszary ryzyka: 1) funkcjonowanie systemu kontroli finansowej, 2) system rachunkowoci budetowej i sprawozdawczoci finansowej, 3) zamówienia publiczne, 4) wykonanie budetu gminy, 5) systemu informatyczne, 6) planowanie, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych, 7) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, 8) inwestycje gminne, 9) gospodarowanie mieniem gminy 10) gospodarka komunalna, 11) ochrona rodowiska, 12) owiata i wychowanie, 13) polityka mieszkaniowa, 14) ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 15) kultura i kultura fizyczna, 16) organizacja i zarzdzanie kadrami, 17) bezpieczestwo publiczne, 18) usługi administracyjne i obsługa interesantów, 19) planowanie strategiczne i przestrzenne Podczas prac nad planem audytu na rok 2008 zastosowano delfick metod analizy ryzyka, polegajcej na identyfikacji i analizie ryzyka na podstawie dowiadczenia audytora wewntrznego, z uwzgldnieniem wyników kontroli lub audytów przeprowadzonych w 2007 roku w gminie. Podczas analizy uwzgldniono nastpujce czynniki ryzyka: 1) zmiany przepisów prawnych, 2) dowiadczenie zawodowe pracowników, 3) presja wywierana na kierownictwo 4) moliwo strat finansowych, 5) wpływ na wizerunek gminy, 6) złoono realizowanych zada i procesów. W wyniku analizy ryzyka w głównych obszarach wyodrbniono nastpujce procesy lub zadania, które powinny zosta objte audytem w 2008 roku: 1) sprawno procesów zamówie publicznych, 2) windykacja nalenoci, 3) planowanie i pozyskiwanie rodków unijnych. 4. Obszary ryzyka zidentyfikowane przez audytora wewntrznego z okreleniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze Pozyskiwanie funduszy unijnych wysoki Kontrola wewntrzna wysoki Rachunkowo budetowa wysoki 4. Podatki i opłaty lokalne wysoki 5. Zamówienia publiczne wysoki 6. Gospodarowanie mieniem gminy wysoki 7. Systemy informatyczne wysoki 8. Inwestycje gminne redni 9. Budet gminy redni 10. Owiata i wychowanie redni 1 Polityka mieszkaniowa redni 1 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna redni 1 Organizacja i zarzdzanie kadrami redni 14. Kultura i kultura fizyczna niski 15. Gospodarka komunalna niski Poziom ryzyka (wysoki/redni/niski)

4 16. Ochrona rodowiska niski 17. Bezpieczestwo publiczne niski 18. Usługi administracyjne i obsługa mieszkaców niski 19. Planowanie strategiczne i przestrzenne niski Tematy i proponowany harmonogram realizacji audytu wewntrznego Temat audytu wewntrznego Procedury, przygotowanie, organizowanie, przeprowadzanie przetargów, realizacja umów, sprawno procesu Windykacja opłat, nalenoci podatkowych i niepodatkowych gminy Planowanie, pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych Proponowany termin przeprowadzenia audytu wewntrznego Niezbdne zasoby (liczba osobodni) Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy I II kwartał 50 Zamówienia publiczne Brak III - IV kwartał 80 IV kwartał 2008 I kwartał Podatki i opłaty lokalne, Gospodarowanie mieniem gminy Gospodarka komunalna 4. Polityka mieszkaniowa 5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 6. Usługi administracyjne i obsługa mieszkaców Pozyskiwanie funduszy unijnych, Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, Owiata i wychowanie, 4. Kultura i kultura fizyczna. Brak brak Uwagi 4. Planowane obszary, które powinny zosta objte audytem m w kolejnych latach Planowany rok przeprowadzenia audytu wewntrznego 2009 System rachunkowoci budetowej i sprawozdawczoci finansowej 2009 System kontroli wewntrznej 2009 Podatki i opłaty lokalne Budet gminy Systemy informatyczne Inwestycje gminne Gospodarowanie mieniem gminy Polityka mieszkaniowa Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Owiata i wychowanie Organizacja i zarzdzanie kadrami Uwagi 5. Organizacja pracy audytora wewntrznego/komórki audytu wewntrznego Zadania audytora wewntrznego/komórki audytu wewntrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) % Zasoby rzeczowe Uwagi Przeprowadzanie zada audytowych Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego 5 2

5 Przeprowadzanie czynnoci sprawdzajcych Współpraca z innymi słubami kontrolnymi Czynnoci organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczo Szkolenie i rozwój zawodowy Urlopy/czas dostpny Inne działania, w tym rezerwa czasowa 14 6 Suma r. /-/ Wanda Badora (data) (piecztka i podpis audytora wewntrznego - koordynatora komórki audytu wewntrznego) r. /-/ Piotr Solloch (data) (piecztka i podpis kierownika jednostki)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski Konstytucja RP art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Wydanie nr 2. UWAGA!: Kopia nienadzorowana egzemplarz nie podlega aktualizacji. Copyright Urząd Gminy Jaworze D:\Dokumenty

KSIĘGA JAKOŚCI. Wydanie nr 2. UWAGA!: Kopia nienadzorowana egzemplarz nie podlega aktualizacji. Copyright Urząd Gminy Jaworze D:\Dokumenty Wydanie nr 2 Egzemplarz nr / Opracował: Pełnomocnik ds. SZJ Radosław G. Ostałkiewicz Przegląd i zatwierdzenie: Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok Data: 31.07.2009 Data: 31.08.2009 Podpis: Podpis: 1 UG\04.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA

KONTROLA ZARZ DCZA JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna 1 z 22 KONTROLA Nowe obowizki i wymagania ZARZDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEJ WYMAGANIA Janusz Czauderna janusz@czauderna.pl tel. 505 328 100 Uyte w nowej ustawie

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDETOWY 2005

INFORMATOR BUDETOWY 2005 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM 05-300 Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) 758 42 05 do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY 2005 http://www.powiatminski.pl Email: starostwo@powiatminski.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 Ostróda, Sierpień 2009r. I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy...3 1. Metodyka prac...3 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo