PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra DP-AD-II RISS Zielona Góra, 27 grudnia 2012 r. Pan Leszek Jastrubczak Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego ul. Botaniczna Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Biuro Audytu w Departamencie Prezydenta Miasta Zielona Góra działając na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) przeprowadziło w terminie od dnia 8 października 2012 r. do dnia 13 listopada 2012 r. kontrolę kompleksową za 2011 rok w zakresie gospodarki finansowej, sprawozdawczości, inwentaryzacji i zamówień publicznych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, zwanym w dalszej części wystąpienia Zespołem. W związku z przeprowadzoną kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole z kontroli znak DP-AD-II RISS podpisanym w dniu 23 listopada 2012 r., przekazuję Panu dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. W zakresie funkcjonowania księgowości stwierdzono, że: Zespół nie posiadał ksiąg rachunkowych za okres od stycznia do grudnia 2011 roku obejmujących zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dzienniki, księgę główną, księgi pomocnicze (analityczne), zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Powyższe stanowi naruszenie art. 13 ustawy o rachunkowości. w ewidencji księgowej brak bilansu otwarcia roku 2012, który byłby zgodny z bilansem zamknięcia roku 2011, co stanowi naruszenie art. 5 ust 1 ustawy o rachunkowości.

2 zasady (polityka) rachunkowości wprowadzona zarządzeniem nr 1a/2007 dyrektora Zespołu z dnia 2 stycznia 2007 r. nie zawiera aktualnych podstaw prawnych, opisany w zasadach (polityce) rachunkowości system ochrony ksiąg rachunkowych zawiera nieaktualny sposób tworzenia zapasowych kopii, zasady (polityka) rachunkowości nie zawiera aktualnego opisu programu komputerowego za pomocą którego prowadzone są księgi rachunkowe, brak jest określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. Powyższe narusza art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz tekst jedn. z późn. zm.). W zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia stwierdzono, że: w dniu r. pomiędzy Zespołem reprezentowanym przez dyrektora Pana Leszka Jastrubczaka a Panią Agnieszką Matysik zawarto umowę o pracę na czas określony od dnia r. do dnia r. na stanowisko specjalisty do spraw księgowości. Zatrudnienie Pani Agnieszki Matysik na stanowisko specjalisty do spraw księgowości odbyło się bez otwartego i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz z późn. zm.). pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku sekretarza szkoły w miesiącu maju 2011 roku wypłacono dodatek funkcyjny w zawyżonej kwocie (o 39,20 zł więcej), pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku sekretarza szkoły w miesiącu czerwcu 2011 roku naliczono i wypłacono wynagrodzenie wyższe o kwotę 143,36 zł (brutto), dodatek funkcyjny dla wicedyrektora Zespołu Pani G.H.-W., w związku z powierzeniem funkcji opiekuna stażu w 2011 roku, został wypłacony w zawyżonej kwocie (o 360,00 zł więcej), wynagrodzenie głównego księgowego Zespołu ulegało zmianie z dniem r., co jest niezgodne z 9 ust. 1 zarządzenia nr 25/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra, wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych za miesiąc maj 2011 roku Zespół wypłacił w dniu r., co jest niezgodne z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 tekst jedn. z późn. zm.), W zakresie inwentaryzacji stwierdzono, że Zespół nie dotrzymał ustawowego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, co stanowi naruszenie art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości. Ostatnią pełną inwentaryzację środków trwałych, drogą spisu z natury, Zespół przeprowadził na dzień r., natomiast poprzednia inwentaryzacja środków trwałych miała miejsce w 2002 roku. W terminie od dnia r. do dnia r. Wydział Audytu przeprowadził w Zespole kontrolę kompleksową za 2007 rok. W wyniku powyższej kontroli stwierdzono, że Zespół nie dotrzymał ustawowego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, ponieważ inwentaryzację środków trwałych Zespół powinien przeprowadzić na dzień r. W wystąpieniu pokontrolnym sporządzonym dnia r. Prezydent Miasta Zielona Góra zalecił przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości. W odpowiedzi na zalecenie pokontrolne w piśmie z dnia r. znak ZSiPKZ-DJ-090-6/08, dyrektor Zespołu odpowiedział: 2

3 Inwentaryzację środków trwałych oraz gotówki w kasie zobowiązujemy się przeprowadzić w terminach określonych w art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( ). W związku z powyższym dyrektor Zespołu nie zastosował się do zaleceń pokontrolnych Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia r. W zakresie udzielenia zamówień publicznych stwierdzono, że: w umowie podpisanej z wykonawcą na wykonanie czynności przewidzianych dla stanowiska specjalisty ds. monitoringu w projekcie: Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno wychowawcze dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, zamawiający podał termin wykonania zamówienia niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Powyższe jest niezgodne z pkt 38 SIWZ oraz art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. zamawiający nie zamieścił niezwłocznie, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Powyższe jest niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. komisja przetargowa nie przedstawiła zamawiającemu propozycji odrzucenia ofert, co jest niezgodne z art. 20 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający powołując się na art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę wykonawcy firmy ZEUS ponieważ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamawiający wymagał aby cena podana w ofercie zawierała wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT, a wykonawca firma ZEUS podał w ofercie wyłącznie kwotę brutto. Ilekroć w ustawie Prawo zamówień publicznych jest mowa o cenie, to zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy stosować definicję ceny określoną w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm. 1) ) zgodnie, z którą cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy firmy PERCEPTUS, argumentując to faktem niepodpisania stron oferty, co było niezgodne z pkt 18.2 SIWZ, zgodnie z którym oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane przez wykonawcę lub osoby upoważnione. Kontrolująca stwierdziła, że w dolnym prawym rogu prezes zarządu zamieścił podpis wraz z pieczątką firmy. W związku z powyższym oferta była zgodna z pkt 18.2 SIWZ i nie powinna być odrzucona. komisja przetargowa stwierdziła, że firma ZEUS złożyła ofertę łączną na pakiet I i II, co jest niezgodne ze SIWZ i uniemożliwiło to porównanie ofert. W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzucił ofertę. Natomiast z oferty złożonej przez firmę ZEUS wynika, że firma ZEUS zaoferowała ryczałtową cenę brutto na pakiet I na kwotę ,00 i pakiet II na kwotę 5.800,00 zł. W związku z powyższym oferta była zgodna z SIWZ i nie powinna być odrzucona. 3

4 na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowania na pakiety/części zamówienia: II, III, VI, VII, VIII, X, ponieważ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu przyznane. W ogłoszeniu o zamówieniu została przewidziana możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontrolująca nie mogła sprawdzić czy zastosowanie przesłanki wynikającej z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych było uzasadnione, ponieważ w dokumentacji przetargowej brak dokumentów świadczących, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie pakietów/części zamówienia nie zostały mu przyznane. w dokumentacji przetargowej brak dokumentu potwierdzającego zawiadomienie wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co jest niezgodne z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zespół dokonując zakupów dostaw i usług w 2011 roku nie stosował procedur ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. W związku z powyższym zalecam: 1. Księgi rachunkowe prowadzić zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Stany aktywów i pasywów występujące w bilansie zamknięcia ksiąg rachunkowych wprowadzać w tej samej wysokości w bilansie otwarcia do ksiąg rachunkowych następnego roku obrotowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 3. Zaktualizować politykę rachunkowości Zespołu tak, aby zawierała wszystkie elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości. 4. Na stanowiskach urzędniczych zatrudniać pracowników z zastosowaniem procedur otwartego i konkurencyjnego naboru, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. 5. Składniki wynagrodzenia naliczać i wypłacać pracownikom Zespołu w prawidłowej wysokości. 6. Wynagrodzenie głównego księgowego przeliczać na dzień 1 stycznia zgodnie z zarządzeniem nr 25/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra, 7. Wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych wpłacać w terminach zgodny z Kartą Nauczyciela. 8. Inwentaryzację przeprowadzać zgodnie z ustawą o rachunkowości. 9. Umowy dotyczące udzielenia zamówienia publicznego zawierać zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 10. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszczać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 4

5 11. Zobowiązać komisję przetargową, aby przedstawiała kierownikowi zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 12. Ilekroć w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będzie mowa o cenie, stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosować definicję ceny określoną w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach. 13. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego odrzucać wyłącznie oferty, co do których rzeczywiście zachodzą przesłanki wynikające z art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14. Przy unieważnianiu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego gromadzić dokumentację umożliwiającą weryfikację zastosowanych przesłanek jego unieważnienia. 15. Równocześnie zawiadamiać wszystkich wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz gromadzić dokumentację potwierdzającą zawiadomienie wykonawców. 16. Przy udzielaniu zamówień publicznych do euro stosować procedury ustalone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. Jednocześnie przypominam, że stosownie do postanowień art. 53 ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych ponosi jej kierownik. Przedstawiając powyższe ustalenia i uwagi wnoszę o podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości i zapobieganiu ich powstawaniu w przyszłości. Proszę o poinformowanie mnie o sposobie wykorzystania powyższych uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. PREZYDENT MIASTA mgr inż. Janusz Kubicki Otrzymują do wiadomości: 1. Pani Wioleta Haręźlak - Zastępca Prezydenta Miasta 2. Pani Emilia Wojtuściszyn - Skarbnik Miasta 5

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, 10 września 2013 r. WK-60.20.3802.2013 Pan Leszek Juda Wójt Gminy Oleśnica Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Burmistrzu

Szanowny Panie Burmistrzu Lublin, 7 listopada 2011 r. RIO II 601/27/2011 Pan Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa ul. Warszawska 24 21-200 Parczew Szanowny Panie Burmistrzu W dniach od 22 czerwca do 30 sierpnia 2011 r. (z uzasadnionymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Klonowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH CZECHOWICE DZIEDZICE,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Regi_onalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regi_onalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regi_onalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.72.2012 Zielona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34 Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 Ilekroć w Regulaminie udzielania zamówień w Przedszkolu nr 34 jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu NFOŚiGW nr A/29/1/2015 z dnia 02.07.2015 r. t.j. Regulaminu udzielania zamówień przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych Instrukcja udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie z siedzibą: ul. Maszewska 18, 72 100 Goleniów SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE... 1 a. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do Zarządzenia nr... Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia... lutego 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Postanowienia

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A

D O K U M E N T A C J A Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce nr 10/10/11 z dnia 21 lutego 2011 r. D O K U M E N T A C J A PRZYJĘTEJ POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O.

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Prezesa KZB Legionowo Sp. z o.o. z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

LKI 4112-05-01/2012 S/12/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4112-05-01/2012 S/12/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4112-05-01/2012 S/12/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014 Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice przez Wydział Audytu i Kontroli w roku 2014 1. Znak sprawy: AK-II.1711.1.2014.BM Nazwa jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo