REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu"

Transkrypt

1 Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny jest dokumentem okrelajcym szczegółow organizacj i zakres działania Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu oraz zakres zada, uprawnie i obowizków pracowników. 2 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu, zwany dalej Orodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z pón. zm.). 2. Ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.). 3. Innych aktów prawnych okrelajcych zadania społeczne gminy, w tym w szczególnoci z zakresu pomocy społecznej. 4. Uchwały Nr X/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Tuchomiu z dnia 23 lutego 1990 roku w sprawie powołania Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu. 5. Statutu Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu - uchwała Rady Gminy w Tuchomiu z dn. 29 padziernika 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu. 6. Niniejszego regulaminu. Rozdział II Kierownictwo Orodka 3 1. Orodkiem kieruje Kierownik Orodka. 2. Gospodark finansow Orodka prowadzi i jest za ni odpowiedzialny Główny Ksigowy. 3. Główny Ksigowy ma prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach z zakresu swojego działania za wyjtkiem spraw zastrzeonych do decyzji Kierownika. 4. Wszyscy pracownicy Orodka ponosz odpowiedzialno słubow przed Kierownikiem za prawidłow realizacj powierzonych im zada, w szczególnoci za naleyte i terminowe wykonywanie zada. Rozdział III Struktura Organizacyjna Orodka 1. W skład Orodka wchodz nastpujce rodzaje stanowisk pracy: - Kierownik Orodka; 4 2

3 - Pracownik Socjalny; - Pracownik ds. wiadcze rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej; - Pracownik ds. obsługi administracyjnej; - Główny Ksigowy; - Kasjer; - Opiekunka wiadczca usługi opiekucze lub specjalistyczne usługi opiekucze. 2. Liczb poszczególnych rodzajów stanowisk pracy i plan ich obsad etatowych ustala Kierownik, uwzgldniajc konieczno zapewnienia sprawnej realizacji zada przez Orodek. 3. Dopuszcza si powierzanie jednemu pracownikowi realizacj zada wicej ni jednego rodzaju stanowisk pracy, o których mowa w ust Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 podlegaj bezporednio Kierownikowi, za wyjtkiem kasjera, który podlega bezporednio Głównemu Ksigowemu. 5. Schemat organizacyjny Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu okrela załcznik do niniejszego regulaminu. Rozdział IV Zasady organizacji pracy Orodka 5 1. W Orodku obowizuje zasada jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z któr kady pracownik podlega bezporednio jednemu przełoonemu, od którego otrzymuje polecenia słubowe, i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonych mu zada. 2. Wszyscy pracownicy Orodka zobowizani s do współpracy i współdziałania w celu realizacji zada orodka. 3. Do podpisu Kierownika zastrzeone s nastpujce dokumenty: 1) zarzdzenia wewntrzne; 2) dotyczce spraw osobowych pracowników; 3) sprawozdania finansowe Orodka; 4) dokumenty w sprawach o charakterze zasadniczym dla działalnoci Orodka; 5) inne dokumenty okrelone w przepisach prawa powszechnie obowizujcego. 4. W czasie nieobecnoci Kierownika lub w innych uzasadnionych przypadkach dokumenty wymienione w ust. 3 podpisuje upowaniony przez Kierownika pracownik. 5. Dokumenty nie zastrzeone do podpisu Kierownika podpisuj pracownicy zgodnie z ustalonym zakresem obowizków. 6. Projekty zarzdze Kierownika przygotowuj pracownicy Orodka, zgodnie z ustalonym zakresem obowizków. 7. Organizacj i porzdek w procesie pracy oraz zwizane z nim prawa i obowizki pracodawcy i pracowników ustala Regulamin Pracy. 3

4 Rozdział V Zakres obowizków i uprawnie Kierownika i pracowników Orodka 6 1. Do podstawowych obowizków i uprawnie Kierownika Orodka naley kierowanie realizacj zada Orodka okrelonych w Statucie w oparciu o obowizujce przepisy prawa, w szczególnoci: 1) opracowywanie planów działalnoci i ich realizacja; 2) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Orodka; 3) racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi zgodnie z obowizujcymi przepisami; 4) zarzdzanie powierzon czci majtku gminnego; 5) składanie w imieniu Orodka owiadcze w zakresie praw i obowizków majtkowych; 6) programowanie i właciwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno bytowej; 7) kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowizujce przepisy; 8) kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowizujcej jednostki budetowe; 9) okrelanie zakresu obowizków i uprawnie pracowników; 10) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami. 2. Do szczegółowych obowizków i uprawnie Kierownika Orodka naley: 1) ustalanie potrzeb gminy z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwizywania problemów społecznych; 2) sprawowanie nadzoru nad realizacj zada pomocy społecznej; 3) podejmowanie z upowanienia Wójta Gminy decyzji i postanowie w zakresie przyznawania bd odmowy wiadcze; 4) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalnoci Orodka oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej; 5) współdziałanie z jednostkami pomocy społecznej, organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami realizujcymi zadania z zakresu pomocy społecznej; 6) okrelanie zada poszczególnych pracowników; 7) planowanie pracy pracowników i stałe podejmowanie działa zmierzajcych do doskonalenia metod pracy; 8) koordynowanie realizacji zada oraz instruowanie pracowników w zakresie zwizanym z wykonywaniem przydzielonych im zada; 9) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników. 3. Do podstawowych obowizków pracowników naley: 1) rzetelne, efektywne i terminowe realizowanie powierzonych obowizków; 2) przestrzeganie ustalonego w Orodku czasu i porzdku pracy; 3) dokładne i sumienne wykonywanie polece przełoonych; 4) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpoarowych; 5) dbało o mienie Orodka; 6) przestrzeganie tajemnicy pastwowej i słubowej; 7) przestrzeganie Regulaminu Pracy; 4

5 8) pogłbianie wiedzy fachowej i doskonalenie si w wykonywaniu powierzonych zada; 9) wnikliwe, szybkie i bezstronne działanie przy wykorzystaniu optymalnych rodków umoliwiajcych osignicie celu i naleytego załatwienia sprawy. 4. Pracownikowi nie wolno, poprzez wykorzystanie swojego stanowiska lub uzyskanych w zwizku z prac informacji, przysparza lub stara si o przysposobienie sobie, rodzinie lub innym osobom jakichkolwiek korzyci. 5. Za nie przestrzeganie przepisów prawnych i zarzdze pracownik ponosi odpowiedzialno cywiln, karn i słubow. 6. Prawa i obowizki pracowników Orodka reguluj przepisy o pracownikach samorzdowych, Kodeksu Pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz inne. Rozdział VI Zakres działania Orodka 7 1. Orodek realizuje zadania gminy okrelone w: 1) Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z pón. zm.), w tym okrelone t ustaw: a) zadania własne gminy o charakterze obowizkowym; b) zadania własne gminy; c) zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej realizowane przez gmin. 2) Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z pón. zm.) 3) Ustawie z dn. 22 kwietnia 2005 r. o postpowaniu wobec dłuników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 4) Innych aktach prawnych okrelajcych zadania gminy z zakresu pomocy społecznej. 2. Orodek realizuje równie inne zadania gminy przekazane do realizacji na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tuchomie lub upowanie Wójta Gminy. Rozdział VII Podstawowe zakresy czynnoci dla poszczególnych rodzajów stanowisk pracy 8 Pracownik Socjalny Do zada pracownika socjalnego naley w szczególnoci: 1) prowadzenie pracy socjalnej (rozumianej jako działalno zawodow majc na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoci do 5

6 funkcjonowania w społeczestwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjajcych temu celowi), w tym w szczególnoci prowadzenie pracy socjalnej w rodowisku; 2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powoduj zapotrzebowanie na wiadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych wiadcze; 3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwizywania spraw yciowych osobom, które dziki tej pomocy bd zdolne samodzielnie rozwizywa problemy bdce przyczyn trudnej sytuacji yciowej; skuteczne posługiwanie si przepisami prawa w realizacji tych zada; 4) pomoc w uzyskaniu dla osób bdcych w trudnej sytuacji yciowej poradnictwa dotyczcego moliwoci rozwizywania problemów i udzielania pomocy przez właciwe instytucje pastwowe, samorzdowe i organizacje pozarzdowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; 5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 6) pobudzanie społecznej aktywnoci i inspirowanie działa samopomocowych w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb yciowych osób, rodzin, grup i rodowisk społecznych; 7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom majcym trudn sytuacj yciow oraz inspirowanie powołania instytucji wiadczcych usługi słuce poprawie sytuacji takich osób i rodzin; 9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdroeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakoci ycia; 10) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów rodowiskowych z osobami (rodzinami) ubiegajcymi si o przyznanie wiadcze pomocy społecznej i ustalanie na tej podstawie sytuacji osobistej, rodzinnej i majtkowej tych osób lub rodzin oraz ich uprawnie do wiadcze z pomocy społecznej, w tym wysokoci przysługujcych wiadcze; 11) przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw z wykorzystaniem systemu informatycznego POMOST; 12) współpraca z szkołami i innymi placówkami w zakresie prawidłowej realizacji zada z zakresu doywiania osób, którym przyznano wiadczenie w postaci posiłku (weryfikacja i rozliczanie przyznanej pomocy w tej formie); 13) rozliczanie i nadzór nad realizacj usług opiekuczych dla osób, którym przyznano ten rodzaj wiadczenia; 14) zastpowanie, w przypadku urlopu, choroby lub nieobecnoci spowodowanej innymi okolicznociami, drugiego pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS w Tuchomiu; 15) realizacja innych zada wynikajcych z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw zwizanych z wykonywan prac; 16) współpraca z innymi pracownikami GOPS w Tuchomiu zwizanymi z realizacj zada jednostki; 6

7 9 Pracownik ds. wiadcze rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 1. Prowadzenie postpowania w sprawach wiadcze rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (z wykorzystaniem systemu informatycznego wiadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne), w tym w szczególnoci: - przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o ustalenie prawa do wiadcze rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej; - ustalanie uprawnie wnioskodawców do zasiłku rodzinnego, poszczególnych dodatków do zasiłku, wiadcze opiekuczych, innych wiadcze rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej; - przygotowywanie decyzji w sprawach wiadcze rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej; - przygotowywanie list wypłat wiadcze rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych; - przygotowywanie list składek ZUS; - przygotowywanie sprawozda z realizacji wiadcze rodzinnych. 2. Prowadzenie spraw zwizanych z zadaniami GOPS dotyczcymi dłuników alimentacyjnych, jako organu właciwego dłunika i organu właciwego wierzyciela (wynikajcych z ustawy z dn. 22 kwietnia 2005 r. o postpowaniu wobec dłuników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej). 3. Pozyskiwanie od innych organów i instytucji informacji niezbdnych do załatwienia prowadzonych spraw. 4. Przyjmowania stosownych, wymaganych, owiadcze od osób ubiegajcych si o przyznanie wiadcze rodzinnych. 5. Podpisywanie pism nie bdcych decyzjami lub postanowieniami (z wyjtkiem szczególnych upowanie do wydawania decyzji lub postanowie), a zwizanymi z zakresem czynnoci. 10 Pracownik ds. obsługi administracyjnej 1. Prowadzenie biecych spraw kancelaryjno administracyjnych Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu, w tym w szczególnoci: - prowadzenie ksigi korespondencyjnej; - prowadzenie biecych spraw Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu, w tym przygotowywanie odpowiedzi na pisma, przygotowywanie zawiadcze, w sprawach zlecanych przez Kierownika GOPS. 2. Wykonywanie zada inspektora bhp w zakresie: - przygotowywania projektów wewntrznych zarzdze dot. rodków czystoci i odziey ochronnej i roboczej; - rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy, udział w dochodzeniach powypadkowych; - zakup i rozdział rodków czystoci i odziey roboczej oraz innych materiałów. 7

8 11 Główny Ksigowy 1. Prowadzenie rachunkowoci budetowej Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu. 2. Wykonywanie dyspozycji rodkami pieninymi. 3. Dokonywanie wstpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym. 4. Dokonywanie wstpnej kontroli kompletnoci i rzetelnoci dokumentów dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych. 5. Prowadzenie ewidencji majtku Gminnego Orodka Pomocy Społecznej. 6. Wykonywanie czynnoci zwizanych z przygotowaniem projektu budetu. 7. Opracowywanie planu finansowego GOPS. 8. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budetu GOPS. 9. Opracowywanie i bieca analiza sytuacji finansowej Gminnego Orodka Pomocy Społecznej oraz zgłaszanie swoich propozycji Kierownikowi GOPS. 10. Opracowywanie wymaganej sprawozdawczoci w zakresie prowadzonych spraw. 11. Kontrola poprawnoci rozlicze inwentaryzacji składników majtkowych GOPS. 12. Prowadzenie rozlicze z Zakładem Ubezpiecze Społecznych (dot. składek ZUS pracowników i wiadczeniobiorców) i Urzdem Skarbowym (dot. podatku dochodowego) w zakresie wynikajcym z zada GOPS. 13. Sporzdzanie list płac pracowników GOPS. 14. Prowadzenie ewidencji etatów i wynagrodze pracowników GOPS. 15. Współpraca z Regionaln Izb Obrachunkow, Urzdem Skarbowym, Urzdem Statystycznym, Zakładem Ubezpiecze Społecznych, Pomorskim Urzdem Wojewódzkim, bankiem obsługujcym GOPS oraz innymi instytucjami, w zakresie niezbdnym do prawidłowego wykonywania obowizków głównej ksigowej. 16. Podpisywanie korespondencji w obiegu wewntrznym i zewntrznym, w których wymagany jest podpis głównej ksigowej. 17. Opracowywanie projektów przepisów wewntrznych wydawanych przez Kierownika GOPS, dotyczcych prowadzenia rachunkowoci jednostki. 12 Kasjer Prowadzenie obsługi kasowej GOPS, w tym w szczególnoci: 1. Dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów. 2. Pobieranie gotówki z banku w celu dokonywania wypłat. 3. Odprowadzanie gotówki przechowywanej w kasie, a niewypłaconej w ustalonym terminie. 4. Przyjmowanie wpłat zwizanych z realizacj zada GOPS. 5. Sporzdzanie raportów kasowych dotyczcych wszelkich operacji kasowych zwizanych z wykonywaniem w/w zada oraz wszelkiej niezbdnej dokumentacji kasowej. 8

9 13 Opiekunka wiadczca usługi opiekucze Do zada opiekunki wiadczcej usługi opiekucze naley w szczególnoci: 1. wiadczenie usług opiekuczych w miejscu zamieszkania podopiecznych, w szczególnoci: a) pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego; b) usługi pielgnacyjne; c) usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Prawidłowe wykonywanie usług opiekuczych zgodnie z potrzebami osób objtych t form pomocy. 3. Współpraca z rodzin i najbliszym rodowiskiem osób objtych pomoc w celu poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania. 4. Współpraca z pracownikami socjalnymi i lekarzem rodzinnym Szczegółowe zakresy czynnoci dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Kierownik. Mog one okrela równie inne obowizki ni wynikajce z powyszych zapisów jeeli jest to konieczne do zapewnienia prawidłowej realizacji zada Orodka. 2. Kady pracownik zatrudniony w Gminnym Orodku Pomocy Społecznej jest zobowizany wykonywa inne czynnoci zlecane w miar potrzeb przez Kierownika. Rozdział VIII Kontrola wewntrzna 15 Kontrola pracowników i poszczególnych stanowisk pracy Orodka dokonywana jest pod wzgldem: 1) legalnoci; 2) gospodarnoci; 3) rzetelnoci; 4) celowoci; 5) terminowoci. 16 Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowoci, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowoci oraz okrelenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowoci i przeciwdziałanie im w przyszłoci. 17 W Orodku przeprowadza si nastpujce rodzaje kontroli: 1) kompleksowe - obejmujce cało lub obszern cz działalnoci poszczególnych stanowisk pracy; 9

10 2) problemowe obejmujce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalnoci kontrolowanego stanowiska, stanowice niewielki fragment jego działalnoci; 3) wstpne obejmujce kontrol zamierze i czynnoci przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania; 4) biece obejmujce czynnoci w toku; 5) sprawdzajce (nastpne) majce miejsce po dokonaniu okrelonych czynnoci, w szczególnoci majce na celu ustalenie czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzgldnione w toku postpowania kontrolowanego stanowiska pracy Postpowanie kontrolne przeprowadza si w sposób umoliwiajcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalnoci kontrolowanego stanowiska pracy, rzetelne jego udokumentowanie i ocen działalnoci. 7. Stan faktyczny ustala si na podstawie dowodów zebranych w toku postpowania kontrolnego. 8. Jako dowód moe by wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. 19 Kontroli dokonuje Kierownik lub osoba działajca na podstawie upowanienia udzielonego przez Kierownika Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporzdza si, w terminie 7 dni od daty jej zakoczenia, protokół pokontrolny. 2. Protokół pokontrolny powinien zawiera: a) okrelenie kontrolowanego stanowiska; b) imi i nazwisko kontrolujcego (kontrolujcych); c) daty rozpoczcia i zakoczenia czynnoci kontrolnych; d) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objtego kontrol; e) imi i nazwisko pracownika zatrudnionego na stanowisku objtym kontrol; f) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontrolni wskazujce na stwierdzone nieprawidłowoci oraz wskazanie dowodów potwierdzajcych ustalenia zawarte w protokole; g) dat i miejsce podpisania protokołu; h) podpisy kontrolujcego (kontrolujcych) oraz pracownika zatrudnionego na kontrolowanym stanowisku, lub notatk o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy; i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunicia stwierdzonych nieprawidłowoci. 3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Kierownik Protokół sporzdza si w 2 egzemplarzach, które otrzymuj kontrolujcy i kontrolowany. 10

11 2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez pracownika zatrudnionego na kontrolowanym stanowisku pracy, jest on zobowizany do złoenia na rce kontrolujcego, w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjanienia jej przyczyn Z kontroli innych ni kompleksowe sporzdza si notatk słubow zawierajc odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego. 2. Kierownik moe poleci sporzdzenie protokołu pokontrolnego take z innych kontroli ni kompleksowa. Rozdział IX Postanowienia kocowe 23 Zmiany Regulaminu nastpuj w trybie właciwym dla jego wprowadzenia. 24 Z dniem zatwierdzenia niniejszego regulaminu, traci moc dotychczas obowizujcy Regulamin Organizacyjny Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu. 11

12 Załcznik do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu. Kierownik GOPS Pracownicy Socjalni Główny Ksigowy Pracownik ds. wiadcze rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej Pracownik ds. obsługi administracyjnej Opiekunki wiadczce usługi opiekucze lub specjalistyczne usługi opiekucze Kasjer 12

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2009. z dnia 30.06.2009 roku. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

ZARZĄDZENIE NR 3/2009. z dnia 30.06.2009 roku. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie ZARZĄDZENIE NR 3/2009 z dnia 30.06.2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie Na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Załcznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Lipnie z dnia... w sprawie nadania Statutu DPS w Nowej Wsi STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 1 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwany dalej Domem działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powołano Uchwał nr VII/49/94 Rady Miejskiej z dnia 29.XII.1994r. I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załcznik do zarzdzenia nr 370/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 maja 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ilekro

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 75/48/04 Zarzdu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2004 roku

Uchwała Nr 75/48/04 Zarzdu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2004 roku Uchwała Nr 75/48/04 Zarzdu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 FN-0913/13/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 84-200 Wejherowo Termin i miejsce przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Załcznik do Uchwały nr 140/05 Zarzdu Powiatu w Wieluniu z dnia 17 marca 2005r. Wielu, 2005r. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Z G I E R Z U REGULAMIN ORGANIZACYJNY G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J Z/s W Z G I E R Z U Spis treści I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Zakres działania i zadania GOPS Organizacja GOPS

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR D/39/2007

ZARZDZENIE NR D/39/2007 ZARZDZENIE NR D/39/2007 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach Z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie : regulaminu organizacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach Działajc na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P r o t o k ó ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi. Kontrol na podstawie upowanienia Starosty Nr OR 0114/19/06 z dnia 08.04.2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

łpejsid GMIrłff R l. O..

łpejsid GMIrłff R l. O.. 1 łpejsid GMIrłff R l. O.. (}ŚROO!KPO ocyspoucznej egu amin rgamzacyjny 57-220 Ziębice, ul. Wało jsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skr. ;>1IC11..83, tl.'\jfax. 074 8 REC'.()l\' (l!:r.ą'1418. N1P

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Kamiennej Gorze z dnia 15 stycznia 2016 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie z dnia 7 maja 2013 roku Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OZORKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych.

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. ROZLICZENIA VAT W JEDNOSTKACH SAMORZDOWYCH 4 grudnia 2006 r. skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. przekazanie uczestnikom

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 96/2003. Wójta Gminy Lubaczów. z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Gminy Lubaczów.

Zarzdzenie Nr 96/2003. Wójta Gminy Lubaczów. z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Gminy Lubaczów. Zarzdzenie Nr 96/2003 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Gminy Lubaczów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr... Zarzdu Powiatu w Kielcach z dnia... Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach

Załcznik do Uchwały nr... Zarzdu Powiatu w Kielcach z dnia... Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach Regulamin organizacyjny Powiatowego Zakładu Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach Cz I I Postanowienia ogólne 1 Powiatowy Zakład Usług przy Starostwie Powiatowym w Kielcach działa na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku

UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku UCHWAŁA NR XX/291/04 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2004 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 2 grudnia 2004 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY W PABIANICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny okrela zasady wewntrznej organizacji oraz struktur i zakres działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r.

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r. FB.V.0932-31-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, przy ulicy Vetulaniego 1a, 30 965 Kraków, zwanym w dalszej czci protokołu ZJPK przez starszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U-3354-53/09 Zamówienie współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI WN-III.431.19.2012 Kraków, dnia 8.05.2013 Pani Boena Urbaniec Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁAGIEWNIKACH

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁAGIEWNIKACH Załcznik do Uchwały Nr XXXII/24/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w ŁAGIEWNIKACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

FB.V Kraków,

FB.V Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI FB.V.0934-3-07 Kraków, 12.11.2007 Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie Os. Złotej Jesieni 6/33 31 831 Kraków Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

NA , R.

NA , R. PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓPRACY GMINY KAWCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAALNO!CI PO"YTKU PUBLCZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Nr AW.0941-1/2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 Informacje istotne dla

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Załcznik do Uchwały Nr XXX / 91 / 03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 19 grudnia 2003 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH SPIS TRECI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. ZASADY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO TRE: Poz.: ZARZDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 sierpnia 2004 r. NR 138 2020 - Nr 129 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Zwizku Komunalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/13. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/13. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 25 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/13 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo