Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi"

Transkrypt

1 Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia rok w sprawie sposobu prowadzenia ksig rachunkowych Gminy i Miasta Bogatynia Symbola Nazwa Opis ksig analitycznych Oznaczenia ewidencji analitycznej 011 rodki trwałe Ksiga inwentarzowa prowadzona rodki trwałe które podlegaj do poszczególnych grup rodzajowych inwentaryzacji metod spisu rodków trwałych w porzdku chronologicznym z natury z ustaleniem komórek organizacyjnych lub osób gdzie znajduj si rodki trwałe. 013 Pozostałe rodki trwałe Ksiga inwentarzowa prowadzona rodki trwałe zakupione wg obiektów i dla kadego rodzaju przedmiotów z rachunku wydatków osobno ( np.;biurka,krzesłaitp...),rodki rodki trwałe zakupione o jednakowych cechach mog by ujte z wydatków inwestycyjnych grupowo wg zakupów. 020 Wartoci niematerialne i prawne Ewidencja ilociowo-wartociowa w ksidze Wartoci zakupione z wydatków inwentarzowej wg tytułów i osób odpowiedzialnych inwestycyjnych podlegajce za ich stan. stopniowemu umarzaniu wg stawek okrelonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Wartoci zakupione z rachunku wydatków podlegajce umorzeniu w 100%. 030 Długoterminowe aktywa finansowe Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Tytuł składnika tytułów poszczególnych składników n Nastpny tytuł długoterminowych aktywów finansowych Strona 1

2 071 Umorzenia rodków trwałych oraz Tabela umorzeniowa, amortyzacyjna oraz Umorzenie rodków trwałych wartoci niematerialnych i prawnych szczegółowa ewidencja rodków trwałych Umorzenie wartoci niematerialnych prowadzona na kartach rodków trwałych i prawnych 072 Umorzenia posostałych rodków Ewidencj szczegółow prowadzi si Umorzenia rodków trwałych trwałych oraz wartoci niematerialnych wg dysponentów - budet podstawowy i prawnych Umorzenia pozostałych rodków trwałych - inwestycje 080 Inwestycje - rodki trwałe w budowie Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Koszty finansowane z budetu poszczególnych planów budetowych oraz podstawowego pozabudetowych a take wg klasyfikacji Koszty finansowane z GFOiGW budetowej dla kosztów budetowych z dalszym Koszty finansowane w latach ubiegłych podziałem na poszczególne obiekty ( zadania ) do inwestycyjne 101 Kasa Ewidencj analityczn prowadzi si w raportach Raporty kasowe z rachunku wydatków kasowych wg poszczególnych rachunków Raporty kasowe z rachunku GFOiGW bankowych Raporty kasowe z rachunku ZFS Raporty kasowe z rachunku depozytowego Raporty kasowe dotyczce inwestrycji budetu podstawowego Raporty kasowe dotyczce inwestrycji GFOiGW Raporty kasowe z rachunku rodków specjalnych Raporty kasowe z rachunku dochodów Raporty kasowe za opłaty za znaki skarbowe Raporty kasowe - dochody własne gminy Strona 2

3 130 Rachunek biecy jednostek Ewidencja analityczna wg klasyfikacji budetowej Wydatki biece budetowych wraz z podziałem na róne tytuły Zasilenie wydatków rodki z EUROREGIONU NYSA Rachunek biecy-odsetki od rachunku Wydatki inwestycyjne Dochody budetowe 131 Rachunku biece Ewidencja analityczna wg tytułów Rachunek rodka specjalnego do Rachunek-dochody własne gminy 135 Rachunku rodków funduszy Ewidencja analityczna wg klasyfikacji Rachunek GFOiGW- przychody specjalnego przeznaczenia budetowej wraz z podziałem na róne tytuły i wydatki oraz z podziałem na rachunki bankowe Rachunek GFOiGW - bony skarbowe i lokaty Rachunek GFOiGW -rodki na inwestycje Rachunek GFOiGW - kwoty do wyjanienia Rachunek ZFS 139 Inne rachunki bankowe Ewidencj analityczn prowadzi si z podziałem Rachunek depozytowy, wadia, kaucje na tytuły, uwzgldniajc róne rachunki do i inne bankowe Rachunek depozytowy Lokaty BZ:1,3,6,12,24 i 36 miesiczne do Rachunek GFOiGW-lokaty krótkoterminowe BIG, PKO i inne 140 Krótkoterminowe papiery wartociowe Ewidencj szczegółow naley prowadzi Kasa-rachunek wydatków i inne rodki pienine z podziałem na poszczególne rachunki bankowe Kasa-rachunek GFOiGW Kasa-rachunek depozytowy Kasa-rachunek ZFS Strona 3

4 Kasa-inwestycje Kasa-rodek specjalny Kasa-dochody Kasa- opłata skarbowa Kasa- znaki skarbowe 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Ewidencj analityczn prowadzi si wg Kontrahenci - rachunek wydatków poszczególnych kontrahentów oraz wg planów do budetowych Kontrahenci - rachunek GFOIGW do Kontrahenci -inwestycje do Kontrahenci - rodek specjalny do Kontrahenci - ZFS do Nalenoci z tytułu dochodów Ewidencj analityczn prowadzi si wg Nalenoci z tytułu dochodów budetowych klasyfikacji budetowej oraz wg dłuników budetowych Nalenosci z tytułu odsetek 222 Rozliczenie dochodów budetowych Ewidencj analityczn prowadzi si wg tytułów Dochody wg tytułów poszczególnych dochodów Dochody - rachunek dochodów jednostek 223 Rozliczenie wydatków budetowych Ewidencj analityczn prowadzi si wg tytułów Wydatki wg tytułów poszczególnych wydatków do Rozrachunki z budetami Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Podatki - rachunek wydatków poszczególnych rodzajów podatków oraz do z podziałem na odrbne rachunki bankowe Podatek dochodowy- rachunek GFOIGW Podatek dochodowy-rachunek depozytowy Podatek dochodowy-rachunek ZFS Strona 4

5 Podatek dochodowy-inwestycje Podatek VAT-inwestycje 226 Długoterminowe nalenoci budetowe Ewidencj szczegółow prowadzi si z podziałem Nalenoci-rachunek dochodów na odrbne rachunki bankowe Nalenoci-rachunek wydatków 229 Pozostałe rachunki publicznoprawne Ewidencj szczegółow prowadzi si z podziałem Rozrachunki-rachunek wydatków na tytuły potrce, podmioty, wg rachunków do bankowych oraz klasyfikacji budetowej Rozrachunki-rachunek GFOIGW do Rozrachunki-rachunek depozytowy do Rozrachunki-rachunek ZFS do Rozrachunki- inwestycje do Rozrachunki-rachunek dochodów Rozrachunki-rachunek rodka specjalnego Rozrachunki-rachunek dochodów własnych 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodze Ewidencj szczegółow prowadzi si dla Rozrachunki z pracownikami-rachunek kadego pracownika odrbnie na kartach wydatków wynagrodze oraz wg klasyfikacji budetowej 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Rozrachunki-rachunek wydatków pracowników i wg rachunków bankowych do Rozrachunki-rachunek GFOIGW do Rozrachunki-rachunek ZFS do Rozrachunki- inwestycje do Rozrachunki-rachunek depozytowy Strona 5

6 240 Pozostałe rozrachunki Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Rozrachunki-rachunek wydatków poszczególnych tytułów rozrachunków i roszcze do oraz wg rachunków bankowych rozrachunki-rachunek GFOIGW do Rozrachunki-rachunek depozytowy do Rozrachunki-iwestycje do Rozrachunki-rachunek rodka specjalnego do Rozrachunku-rachunek dochodów własnych 290 Odpisy aktualizujce nalenoci Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Odpisy aktualizujce nalenoci kontrahentów oraz wg klasyfikacji budetowej / dochody / 300 Rozliczenie zakupu Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Materiały-rachunek wydatków poszczególnych rodzajów materiałów do do rozliczenia oraz wg rachunków bankowych Materiały-rachunek GFOIGW 400 Koszty według rodzajów Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Koszty-wydatki klasyfikacji budetowej na kartach kosztów Koszty- Euroregio NYSA i wydatków Koszty-rodek specjalny 401 Amortyzacja Tabela amortyzacyjna ze stawkami okrelonymi Amortyzacja rodków trwałych w ustawie o podatku dochodowym od osób Amortyzacja wartoci niematerialnych prawnych i prawnych 490 Rozliczenie kosztów Ewidencj analityczn prowadzi si wg Rozliczenie kosztów działalnoci klasyfikacji budetowej podstawowej Strona 6

7 640 Rozliczenie midzyokresowe kosztów Ewidencj analityczn prowadzi si wg Rozliczenie midzyokresowe kosztów klasyfikacji budetowej 750 Przychody i koszty finansowe Ewidencj analityczn prowadzi si wg Wydatki klasyfikacji budetowej Dochody Odsetki od nieterminowych zapłatpracownicy 760 Pozostałe przychody i koszty Ewidencj szczegółow prowadzi si Rachunek dochodów własnych wg rachunków bankowych oraz klasyfikacji Rachunek wydatków budetowej Rachunek rodka specjalnego Inwestycje 761 Pokrycie amortyzacji Ewidencji szczegółowej nie prowadzi si Koszty amortyzacji 800 Fundusz jednostki Ewidencj szczegółow prowadzi si w podziale Fundusz rodków trwałych wg rodzaju funduszy Fundusz zasadniczy Fundusz jednostki-wydatki Fundusz-rachunek dochodów Fundusz rodka specjalnego Fundusz-dochody własne 810 Dotacje budetowe oraz rodki Ewidencji szczegółow prowadzi si wg rodki na inwestycje z budetu na inwestycje udzielonych dotacji dla poszczególnych rodki dla jednostek budetowych jednostek do i dotacje dla zakładów budetowych 840 Rezerwy i rozliczenia midzyokresowe Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Rachunek dochodów przychodów rachunków bankowych oraz wg tytułów rezerw Rachunek wydatków Strona 7

8 851 Zakładowy Fundusz wiadcze Ewidencja szczegółowa prowadzona do ZFS Socjalnych przychodów i kosztów działalnoci funduszu do wiadcze socjalnych 853 Fundusze pozabudetowe Ewidencja szczegółowa prowadzona jest wg GFOIGW klasyfikacji budetowej oraz wg poszczególnych do rodzajów kosztów GFOIGW 860 Straty i zyski nadzwyczajne oraz Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Wynik finansowy-rachunek wydatków wynik finansowy rachunków bankowych Wynik finansowy-inwestycje Wynik finansowy-rachunek dochodów Wynik finansowy-rachunek rodka specjalnego Wynik finasowy- rachunek dochodów własnych 998 Zaangaowanie wydatków budetowych Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Zaangaowanie - inwestycje roku biecego klasyfikacji budetowej do Zaangaowanie -wydatki do 998-n 999 Zaangaowanie wydatków budetowych Ewidencj szczegółow prowadzi si wg Zaangaowanie - inwestycje przyszłych lat klasyfikacji budetowej Zaangaowanie - wydatki do 999-n Strona 8

dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych

dochodów budŝetowych 222-00n rozliczenie dochodow budŝetowych budŝetowych 223-00n rozliczenie wydatków budŝetowych ORGAN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99 / 06 Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z mi syntetycznymi z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m, co następuje:

u s t a l a m, co następuje: PISMO OKÓLNE Nr 12/2008 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 24 listopada 2008 roku zmieniające Pismo Okólne Nr 18/2002 w sprawie przyjętych zasad /polityki rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r.

Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. Zarzdzenie nr 1 /2011 Dyrektora Biura Administracyjno Ekonomicznego Owiaty w Zdzieszowicach z dnia 3.01.2011 r. w sprawie zmiany do Zarzdzenia Dyrektora BA EO w Zdzieszowicach nr 15 z dnia 29.11.2010 r

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont

Załącznik Nr 3. I. Wykaz kont Załącznik Nr 3 I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - jątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 014 - Zbiory biblioteczne 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek 016 - Dobra kultury

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola

I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT. w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A ZAKŁADOWY PLAN KONT w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkola w Grębocicach Grębocice 03.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3

Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie. ~ k. ,\ 1 ,.., CA.,{?~) oujv. z dnia Q... ;.\M~ :3 Zarzadzenie Nr ~~./2009 Dyrektora Sadu Okregowegow Warszawie ~ k,\ 1 ",.., CA.,{?~) oujv z dnia Q... ;.\M~ :3 w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla Sadu Okregowego w Warszawie I I Na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy

Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Polityka rachunkowości Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości opracowana została na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2000

Zarządzenie Nr 5/2000 Zarządzenie Nr 5/2000 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 5/2000 Starosty Powiatowego z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Nr 1/2009 z dnia 02.02.2009 Zakładowy plan kont dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju

DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju DYREKTOR Dtmu Wtsasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie nr 14/2009 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju z dnia 1 września 2009 roku w spawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie Uchwała nr Zebrania Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie z dnia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 16 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE NR 4 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo