PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Pdgórna Zielna Góra tel , faks: NIP: REGON: AD.II /08 id Zielna Góra, 24 listpada 2008 r. Pan mgr Dariusz Ład Dyrektr Bursy ul. Btaniczna Zielna Góra WYSTPIENIE POKONTROLNE Urzdu Miasta Zielna Góra działajc na pdstawie art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, pz z pón. zm.) przeprwadził w terminie d r. d r. kntrl kmpleksw w Bursie przy ulicy Btanicznej 60 w Zielnej Górze. W zwizku z kntrl, której wyniki przedstawine zstały w prtkle z kntrli znak AD.II /08, pdpisanym 24 padziernika 2008 r., przekazuj panu Dyrektrwi niniejsze wystpienie pkntrlne. Wyniki przeprwadznej kntrli wykazały nieprawidłwci plegajce na: 1. W zakresie spraw rganizacyjnych stwierdzn, e: w Regulaminie wynagradzania pracwników nie bdcymi nauczycielami i Regulaminie premiwania pracwników administracji i bsługi zatrudninych w Bursie przywłan nieaktualne rzprzdzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymaga kwalifikacyjnych pracwników samrzdwych zatrudninych w jednstkach rganizacyjnych jednstek samrzdu terytrialneg, pdczas gdy d dnia r. bwizuje rzprzdzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracwników samrzdwych zatrudninych w jednstkach rganizacyjnych jednstek samrzdu terytrialneg (Dz. U. Nr 146, pz z pón. zm.). w Regulaminie zakładweg funduszu wiadcze scjalnych przywłan nieaktualne przepisy dtyczce: rzprzdzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlpów i zasiłków wychwawczych (Dz. U. Nr 60,pz. 277) uchylne z dniem r., Karty Nauczyciela bwizuje ustawa, której aktualny tekst głszn w dzienniku ustaw tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, pz. 674 z pón. zm., Zwizków zawdwych bwizuje ustawa, której aktualny tekst głszn w dzienniku ustaw tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, pz. 854 z pón. zm. ul. Henryka Sienkiewicza 8a Zielna Góra

2 2. W zakresie planu finansweg stwierdzn, e rdki finanswe dchdów własnych przeznaczn midzy innymi na sfinanswanie wydatków biecych (pdróe słubwe krajwe ) i inwestycyjnych jednstki budetwej ( 6050), c jest niezgdne z przeznaczeniem tych dchdów krelnym w 2 ust. 2 uchwały nr XXXIX/354/05 Rady Miasta z dnia 22 luteg 2005 r. w sprawie dchdów własnych jednstek budetwych prwadznych przez Miast Zielna Góra, na pdstawie której jednstka utwrzyła rachunek dchdów własnych. 3. W zakresie funkcjnwania ksigwci stwierdzn, e: w Zakładwym planie knt z dnia r.: figuruj knta, które nie dtycz Bursy, która jest jednstk budetw. Dtyczy t midzy innymi knt: rachunek rdków specjalnych, rachunek rdków ywnciwych. Knt 131 słuy d ewidencji rdków pieninych działalnci pdstawwej zakładów budetwych i gspdarstw pmcniczych znajdujcych si na rachunku bankwym. brak knta 980 plan finanswy wydatków budetwych, brak knta 981 plan finanswy niewygasajcych wydatków. Pwysze jest niezgdne z rzprzdzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółwej klasyfikacji dchdów, wydatków, przychdów i rzchdów raz rdków pchdzcych ze ródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, pz. 726 z pón. zm.). dkumentacja pisujca zasady (plityk) rachunkwci w jednstce, nie zawiera midzy innymi: krelenia rku brtweg i wchdzcych w jeg skład kresów sprawzdawczych, metd wyceny aktywów i pasywów raz ustalenia wyniku finansweg, spsbu prwadzenia ksig rachunkwych, w tym: - aktualneg zakładweg planu knt, ustalajceg wykaz knt ksigi głównej, zasady klasyfikacji zdarze, zasady prwadzenia knt ksig pmcniczych raz ich pwizania z kntami ksigi głównej, - wykazu zbirów danych twrzcych ksigi rachunkwe na kmputerwych nnikach danych z kreleniem ich struktury, wzajemnych pwiza raz ich funkcji w rganizacji całci ksig rachunkwych i w prcesach przetwarzania danych, - pisu systemu przetwarzania danych, pisu systemu infrmatyczneg, zawierajceg wykaz prgramów, prcedur lub funkcji, w zalenci d struktury prgramwania, wraz z pisem algrytmów i parametrów, - prgramwych zasad chrny danych, w tym w szczególnci metd zabezpieczenia dstpu d danych i systemu ich przetwarzania, - krelenie wersji prgramwania i daty rzpczcia jeg eksplatacji. Pwysze uchybienia wskazuj, e przyjta d stswania w jednstce dkumentacja pisujca zasady (plityk) rachunkwci nie spełnia wymgów krelnych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. rachunkwci (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, pz. 694 z pón. zm.). 4. W zakresie brtów na rachunkach bankwych stwierdzn, nieprawidłwci plegajce na ksigwaniu wydatków dtyczcych zakupu materiałów papierniczych, tuszu cartridge, d drukarek 2

3 kmputerwych i sprztu ksergraficzneg, na paragrafy inne ni zakup materiałów papierniczych d sprztu drukarskieg i urzdze ksergraficznych raz zakup akcesriów kmputerwych, w tym prgramów i licencji, c jest niezgdne z rzprzdzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółwej klasyfikacji dchdów, wydatków, przychdów i rzchdów raz rdków pchdzcych ze ródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, pz. 726 z pón. zm.), które ww. paragrafy wprwadził w ycie z dniem 1 stycznia 2007 r. 5. W zakresie gspdarki kaswej stwierdzn, e: w aktach sbwych sby prwadzcej kas brak wiadczenia przyjciu dpwiedzialnci materialnej za pwierzne mienie i inne wartci bdce na stanie kasy, na raprtach kaswych nie pdan ilci załcznych zastpczych dwdów kaswych Kw i Kp, zakup tuszu d drukarek kmputerwych (cartridge) zadekretwan i zaksigwan jak wydatki w zakup materiałów i wypsaenia, zamiast w 4750 zakup akcesriów kmputerwych, w tym prgramów i licencji, c jest niezgdne z rzprzdzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółwej klasyfikacji dchdów, wydatków, przychdów i rzchdów raz rdków pchdzcych ze ródeł zagranicznych. 6. W zakresie gspdarwania rdkami zakładweg funduszu wiadcze scjalnych stwierdzn, e w 2007 rku rdki finanswe z zakładweg funduszu wiadcze scjalnych przeznaczn midzy innymi na: na knsumpcj na sptkaniu klicznciwym pracwników z kazji Dnia Edukacji Nardwej raz na płaty zwizane z prwadzeniem rachunku bankweg, c jest niezgdne z art. 8 ust 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. zakładwym funduszu wiadcze scjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, pz. 335 z pón. zm.). 7. W zakresie zatrudnienia i wynagrdze stwierdzn, e w pismach zmieniajcych wynagrdzenia pracwników, jak pdstaw prawn zmian, pdan rzprzdzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniajce rzprzdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracwników samrzdwych zatrudninych w jednstkach rganizacyjnych jednstek samrzdu terytrialneg (Dz. U. Nr 160, pz z pón. zm.) publikwane w Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2005 r., pdczas gdy pdstaw tych zmian jest rzprzdzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracwników samrzdwych zatrudninych w jednstkach rganizacyjnych jednstek samrzdu terytrialneg (Dz. U. Nr 146, pz z pón. zm.). W zwizku z pwyszym zalecam: 1. Zaktualizwa pdstawy prawne w Regulaminie wynagradzania pracwników nie bdcymi nauczycielami, Regulaminie premiwania pracwników administracji i bsługi zatrudninych w Bursie i Regulaminie zakładweg funduszu wiadcze scjalnych. 2. W planach finanswych rachunku dchdów własnych ujmwa przeznaczenie rdków finanswych na cele na jakie wydatkwanie dpuszcza w 2 ust. 2 uchwały nr XXXIX/354/05 Rady Miasta z dnia 22 luteg 2005 r. w sprawie dchdów własnych jednstek budetwych prwadznych przez Miast Zielna Góra. 3

4 3. Opracwa zakładwy plan knt z uwzgldnieniem zmian, jakie wynikaj z rzprzdzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkwci raz planów knt dla budetu pastwa, budetów jednstek samrzdu terytrialneg raz niektórych jednstek sektra finansów publicznych raz dprwadzi d zgdnci z rzprzdzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółwej klasyfikacji dchdów, wydatków, przychdów i rzchdów raz rdków pchdzcych ze ródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, pz. 726 z pón. zm.). 4. Opracwa nwe zasady (plityk) rachunkwci spełniajc wymagania krelne w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. rachunkwci (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, pz. 694 z pón. zm.). 5. Wydatki dtyczce zakupu materiałów papierniczych, tuszu cartridge d drukarek kmputerwych i sprztu ksergraficzneg ksigwa na paragrafach zgdnie z rzprzdzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółwej klasyfikacji dchdów, wydatków, przychdów i rzchdów raz rdków pchdzcych ze ródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, pz. 726 z pón. zm.). 6. Od sby prwadzcej kas w jednstce przyj wiadczenie przyjciu dpwiedzialnci materialnej za pwierzne mienie i inne wartci bdce na stanie kasy. 7. W gspdarce kaswej jednstki stswa przepisy zawarte w Instrukcji w sprawie gspdarki kaswej i bwizków kasjera w Bursie. Przyjte d stswania w jednstce druki raprtów kaswych wypełnia kmpletnie, pdajc równie liczb załcznych d raprtu dwdów KP i KW. 8. rdki finanswe zakładweg funduszu wiadcze scjalnych wydatkwa w spsób zgdny z zasadami krelnymi w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. zakładwym funduszu wiadcze scjalnych, przyjmujc naczeln zasad, e przyznawanie ulgwych usług i wiadcze raz wysk dpłat z funduszu musi by uzalenine wyłcznie d sytuacji yciwej, rdzinnej i materialnej sby uprawninej d krzystania z funduszu. 9. W umwach prac w pdstawie prawnej zawarcia umwy pdawa aktualne i bwizujce dla daneg rdzaju pracy, akty prawne. Jednczenie przypminam, e stswnie d pstanwie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych, dpwiedzialn za cał gspdarki finanswej jednstki sektra finansów publicznych, w tym wyknywanie bwizków w zakresie kntrli finanswej, pnsi jej kierwnik. 4

5 Przedstawiajc pwysze ustalenia i uwagi wnsz pdjcie działa zmierzajcych d usunicia nieprawidłwci i zapbieganiu ich pwstawaniu w przyszłci. Prsz pinfrmwanie mnie spsbie wykrzystania pwyszych uwag i wnisków w terminie 14 dni d daty trzymania niniejszeg wystpienia pkntrlneg PREZYDENT MIASTA mgr in. Janusz Kubicki Otrzymuj d wiadmci: 1. Pani Wileta Harlak - Zastpca Prezydenta Miasta 2. Pani Emilia Wjtuciszyn - Skarbnik Miasta 5

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/01_02/D Pracwnia internetwa w kadej szkle (edycja 2004) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (PD1) Dmylnie dstpne knta w pracwni i ich waciwci Z jakich knt mg krzysta uytkwnicy szklnej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo