RUCH DRGAJĄCY. Ruch harmoniczny. dt A zatem równanie różniczkowe ruchu oscylatora ma postać:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUCH DRGAJĄCY. Ruch harmoniczny. dt A zatem równanie różniczkowe ruchu oscylatora ma postać:"

Transkrypt

1 RUCH DRGAJĄCY Ruch haroniczny Ruch, tóry owtarza się w regularnych odstęach czasu, nazyway ruche oresowy (eriodyczny). Szczególny rzyadie ruchu oresowego jest ruch haroniczny: zależność rzeieszczenia od czasu wyrażona jest rzez funcję sinus lub osinus. Co więcej, wyazuje się, że dowolny ruch oresowy ożna wyrazić jao odowiednią suę (szereg) ruchów haronicznych. Ułade, tóry wyonuje ruch haroniczny jest oscylator haroniczny. Przyłady oscylatora haronicznego: Mechaniczne: asa na srężynie, wahadło. Eletryczny: obwód LC (tutaj wychylenie jest n. naięcie, rąd lub ładune eletryczny). Jaie cechy usi ieć uład echaniczny (n. asa na srężynie), aby był oscylatore haroniczny? Są one nastęujące: a) Drgające ciało osiada unt równowagi trwałej, b) Siła działająca na ciało wynosi: F= - x (x jest wychylenie z ołożenia równowagi, jest stałą srężystości srężyny), c) Zasada liniowości: wychylenie ciała wsute działania wielu sił równe jest suie wychyleń jaie wywołują oszczególne siły, d) Częstość ruchu nie zależy od alitudy drgań. x x=0 Naiszy równanie ruchu oscylatora haronicznego, tóry jest asa na srężynie. Z II zasady dynaii: F = a d x x = A zate równanie różniczowe ruchu oscylatora a ostać: d x = x ()

2 Rozwiązanie Równ. () jest: x(t) = x0 cos( ωt + ϕ) () gdzie x 0 jest alitudą drgań, ω jest tzw. częstością ołową, zaś ϕ jest fazą oczątową (alitudę x 0 ja i ąt ϕ dobieray z warunu oczątowego, ówiącego jaie było wychylenie x w chwili t=0). Podstawiając rozwiązanie () do Równ. (), łatwo srawdzić, że istotnie jest to dobre rozwiązanie. Co więcej, doonując tego srawdzenia, znajdujey nastęujący związe iędzy stałyi: (3) ω = Ja już wsoniano, ω jest częstością ołową drgań (rzy czy ω=πν gdzie ν jest częstotliwością drgań). Definiuje się taże ores drgań, T; jest to czas wyonania jednego ełnego drgania. Oczywiście: π T = = ν ω Wyorzystując Równ. (3), ores drgań oscylatora haronicznego wynosi: (4) T = π Na oniec zauważy, że uwzględniając relację (3), równanie ruchu oscylatora (Równ. ()) ożna rzedstawić w charaterystycznej forie: d x (5) = ω x Związe ruchu haronicznego z ruche o oregu Znaczenie częstości ołowej stanie się dla nas jaśniejsze, gdy uświadoiy sobie związe ruchu haronicznego z jednostajny ruche obrotowy ciała o oręgu. y r α(t) x W czasie t ciało zatoczyło ąt α: α(t)=ωt + ϕ. Rzuty wetora wodzącego (wsazującego atualne ołożenie ciała) na oś x i y wynoszą:

3 x = r cosα = r cos( ωt + ϕ) y = rsin α = rsin( ωt + ϕ) Widziy zate, że rzut ciała rążącego o oręgu na dowolną oś leżącą w jego łaszczyźnie, jest ruche haroniczny. W równaniu owyższy ω oznacza rędość ątową ruch ciała o oręgu, odczas gdy w Równ. (3) lub (5) ten sa sybol oznaczał częstość ołową. Ta więc częstość ołowa w ruchu haroniczny oże być utożsaiona z rędością ątową odowiadającego u ruchu o oręgu. Przyonijy raz jeszcze odstawową cechę ruchu haronicznego: ores drgań (lub jego częstotliwość) nie zależą od alitudy ruchu. Wahadło Wahadło fizyczne Rozatrzy od razu ogólny rzyade wahadła czyli tzw. wahadło fizyczne. Wahadło fizyczne to dowolne ciało ogące się obracać woół jaiejś ustalonej osi, nie rzechodzącej jedna rzez środe asy. 0 l 0' g Na owyższy rysunu wahadło wyonuje drgania woół osi 0; jest ona odległa o l od środa asy (0 ). Załóży, że w danej chwili wahadło wychylone jest z ołożenia równowagi o ąt θ. Na wahadło działa oent siły, ochodzący od siły ciężości o wartości g, zaczeionej w środu asy 0. Zgodnie z definicją oentu siły, oent ten wynosi: θ Wartość oentu siły wynosi: M = l g M = glsin θ Zna inus w owyższy równaniu ochodzi stąd, że oent siły i ąt θ ają zawsze rzeciwny zna (onao, zauważy, że funcja sinus jest funcją niearzystą, więc rzy zianie znau ąta θ zienia się taże zna oentu siły). Pisanie równania ruchu rozoczynay zawsze od II zasady dynaii (w ty wyadu oczywiście dla ruchu obrotowego): d θ M = I 3

4 Po odstawieniu wyrażenia na oent siły i o odzieleniu obustronnie rzez I: d θ gl (6) = sin θ I Równanie owyższe jest równanie ruchu wahadła fizycznego dla dowolnie dużych wychyleń (tzn. dla dowolnych ątów θ). Rozwiązanie tego równania jest ruch oresowy. Nie jest on jedna ruche haroniczny, gdyż równanie owyższe nie jest równanie ruchu oscylatora haronicznego (atrz Równ. 5). Równanie 6 ulega znaczneu uroszczeniu, jeśli założyy, że wahadło wyonuje drgania o ałych wychyleniach; inaczej ówiąc rozważay ałe ąty θ (n. nie więsze niż 0 o ). Wtedy sin θ ożey zastąić say ąte θ (wyrażony oczywiście w ierze łuowej). Ta uroszczone równanie: d θ gl (7) = θ I a identyczną ostać ateatyczną ja Równ. 5, będące równanie ruchu oscylatora haronicznego. Z orównania z Równ. 5 znajdujey od razu częstość ołową drgań wahadła fizycznego: gl (8) ω = I Ores drgań T = π wahadła fizycznego wynosi: ω T = π I gl Przez orównanie z rozwiązanie równania ruchu oscylatora haronicznego (Równ. ) znajdujey od razu rozwiązanie dla wahadła fizycznego: θ ( t) = θ0 cos( ωt + ϕ) (0) Ruch wahadła, będący ruche oresowy, osłużył jao liczni stałych orcji czasu w zegarach i zegarach echanicznych. Szczególnie w tych ierwszych, najczęściej rzeszlonych (obecnych jeszcze w doach nietórych z Państwa) zauważyć ożna łatwo ruch wahadła, odierzającego olejne seundy... Wahadło ateatyczne Szczególny rzyadie wahadła fizycznego jest tzw. wahadło ateatyczne. Jego dobry rzybliżenie jest ała ula stalowa zawieszona na leiej i długiej nitce. (Chodzi o rostu o to, aby wahadło to ożna było rzedstawić jao asę untową na nieważiej nici). (9) 4

5 0 l θ g W tai szczególny rzyadu od razu ożey wyliczyć oent bezwładności I: I=l ; odstawiając to wyrażenie do Równ. 9, otrzyujey ores wahań wahadła ateatycznego: l () T = π g Przyonijy raz jeszcze, że uzysane rozwiązania równania ruchu ja i wyrażenia na częstość ołową i ores wahań są słuszne rzy założeniu ałych wychyleń ątowych (najwyżej 0-0 stoni wtedy wynii są orawne w granicach błędu nie rzeraczającego - %). Przy więszych wychyleniach, trzeba rozwiązywać ogólniejsze równanie ruchu (Równ. 6); wtedy nie ay już jedna do czynienia z oscylatore haroniczny, lecz z ciałe wyonujący ruch oresowy. Odowiednie rozwiązania są już jedna bardziej soliowane. Energia w ruchu haroniczny Zastanówy się, jaą energię osiada drgający oscylator haroniczny. Dla uroszczenia, rozważy znów oscylator w ostaci asy na srężynie. 0' -x 0 x 0 x x=0 Energia otencjalna rozciągniętej srężyny (E ) jest racą, jaą ona wyona wracając do ołożenia równowagi. Z zasady zachowania energii wynia, że energię otencjalną srężyny ożey taże wyliczyć jao racę W jej rozciągnięcia o długość x. Obliczenie to zrobiliśy już orzednio, a zate: E = W = x Jeśli srężyna naciągnięta jest do wychylenia asyalnego x 0, to rędość ja i energia inetyczna drgającej asy są zerowe; w tai oencie cała energia echaniczna oscylatora jest jego energią otencjalną (tóra jest wtedy asyalna): 5

6 E = (ax) Z drugiej strony, gdy oscylator rzechodzi rzez unt równowagi (x=0), jego rędość jest asyalna (v ax ) i cała jego energia echaniczna a ostać energii inetycznej (E = ½ v ), tóra jest wtedy asyalna: E = (ax) W ażdy inny, dowolny oencie, energia echaniczna oscylatora rozłada się na energię otencjalna i inetyczną, rzy czy z zasady zachowania energii wynia, że energia całowita E: E = E x v 0 ax + E = v + x Energię całowita ożey też wyrazić jao: E = E = E () (ax) (ax) Oczywiście roorcja energii inetycznej do otencjalnej jest inna w ażdej chwili czasu. Ponieważ: E = E + E oraz energia całowita, E, a wartość stałą, usi być sełniony nastęująca zaleznosc dla wartości średnich: E =< E > + < E > ( a) Sybol <...> oznacza średniowanie o czasie. Wyliczy teraz średnią (względe czasu) energię inetyczną i otencjalną. Energia otencjalna: (3) < E >= < x >= x0 < (cosωt) > W równaniu ty odstawiliśy (Równ.) wyrażenie na wychylenie oscylatora (rzyjując ϕ=0): x(t)=x 0 cosωt. Podobnie wyliczyy średnią energię inetyczną: (3 a) < E >= < v >= x0 < (sin ωt) > Podstawiliśy tutaj wyrażenie na rędość oscylatora v(t)= - x 0 ωsinωt, tórą uzysujey ze zróżniczowania relacji na wychylenie x(t). Średnie o czasie, tóre wystęują w Równ. 3 i 3a: <(sinωt) > oraz <(cosωt) > są sobie oczywiście równe, gdyż funcje sinus i osinus ają tai sa ształt, tylo są rzesunięte w fazie o A zate: Ponao, na odstawie Równ. a ay: < E >=< E > (4) 6

7 < E >=< E >= E A zate średnie energie inetyczna i otencjalna są sobie równe i ażda z nich równa jest ołowie energii całowitej. (4 a) Ruch drgający tyu oscylatora haronicznego nie jest wyłącznie cechą uładu asa + srężyna. Również atoy w rysztale zachowują się w dobry rzybliżeniu ja oscylatory haroniczne. Porównajy wyres energii otencjalnej od wychylenia atou oddziaływującego z inny atoe (o rawej) z zależnością jaą iałby on będąc lasyczny oscylatore haroniczny (o lewej). Widziy, że w odległości r 0 ato jest w stanie równowagi, tóry odowiada iniu energii otencjalnej. W zaresie ałych wychyleń rzebieg energii otencjalnej (otencjału) dla atou jest odobny ja dla asy na srężynie. Używając odowiedniej zależności na rzebieg otencjału atou (znanej w fizyce atoowej) uzysuje się częstotliwość drgań atoów: ν 0 4 Hz. Atoy drgające z tą częstotliwością wytwarzają roieniowanie odczerwone (fragent wida eletroagnetycznego). Dodajy jeszcze, że jeśli wytworzyy w jaiś uncie ośroda aterialnego drgania jego cząste, to na ogół drgania te rzenoszą się w innych ierunach; w ten sosób owstaje fala. Zagadnienia ruchu falowego oówione będą w jedny z nastęnych rozdziałów. Ruch haroniczny tłuiony Do tej ory nie wzięliśy od uwagę siły tarcia, tóra rawie zawsze towarzyszy wszeli rucho (wyjątową sytuacją, w tórej nie a siły tarcia jest zjawiso nadciełości, wystęujące w cieły helu w obliżu teeratury 0 K). Siła tarcia: F t v, zaś dx v =, zate: 7

8 dx (5) F t = b (zna inus uzysławia, że zwrot siły tarcia jest rzeciwny do zwrotu rędości). Na odstawie drugiej zasady dynaii (F = a): dx d x = - x - b (6) Po uorządowaniu otrzyujey: d x dx + b + x = 0 (7) Jest to równanie różniczowe ruchu haronicznego tłuionego. Jeśli b jest ałe (b/ < ω), to rozwiązanie a ostać: lub: gdzie: x = Ae bt / cos( ω t + δ) (8) βt x = Ae cos( ω t + δ) (9) ω = πν = b - ( ) = ω -β oraz : ω jest częstotliwością w ruchu tłuiony, zaś β jest wsółczynniie tłuienia. Zauważy, że drgania tłuione są drganiai o częstotliwości ω (niejszej niż ω dla ruchu nietłuionego) oraz, że ich alituda szybo aleje. O szybości zniejszania się alitudy drgań decyduje wsółczynni tłuienia β. β = b (0) Na rysunu owyższy rzedstawiono wychylenie x(t) dla ruchu haronicznego tłuionego (dla δ=0) ; oazano też wyres esonencjalnej funcji, tóra tłui alitudę ruchu 8

9 haronicznego. Podane rozwiązanie na ruch haroniczny tłuiony jest orawne, jeśli tarcie nie jest zbyt wielie. Zauważy bowie, że z Równ. 0 ( ω ' = ω β ω =0 i rozwiązanie równania ruchu (Równ. 9) rzyjuje ostać: ) wynia iż jeśli β=ω, to wtedy: x = A'e Jest to rzyade tzw. tłuienia rytycznego; nie ay wtedy żadnych oscylacji, jedynie esonencjalne zaninięcie wychylenia oczątowego. βt () Widziy zate, że aby rozwiązanie iało charater oisany Rów. 9, wsółczynni tłuienia usi sełniać warune: β<ω. Drgania wyuszone i rezonans Dotychczas oawialiśy jedynie naturalne drgania ciała, tzn. drgania, tóre ojawiają się wtedy, gdy oscylator zostaje wychylony z ołożenia równowagi i uszczony swobodnie. Przyonijy, że dla drgań bez tarcia: ω = πν = Jeśli zaś wystęuje tarcie (i siły tarcia są niewielie), to: ω = πν = b - ( Załóży teraz, że wystęuje jeszcze wyuszenie zewnętrzne w ostaci siły oresowej: F = F cosω t. Jej wartość ulsuje z częstotliwością ν (lub z częstością ołową: ω =πν ). Równanie ruchu a ostać analogiczną ja w rzyadu owyższy (Równ. 6), jedynie dodajey jeszcze siłę wyuszającą: x dx d = - x - b + Fcosω t () lub: ) 9

10 x dx d + b + x = Fcosω t (3) Można wyazać, że rozwiązanie tego równania jest: F x = sin( ω t - δ) (4) G bω'' gdzie: G = ( ω ω' ' ) + b ω' ' oraz δ = arccos. G Widziy zate, że w obecności siły wyuszającej, częstotliwość drgań jaa ustala się w uładzie, równa jest częstotliwości siły wyuszającej. Bardzo interesujący wniose wynia z analizy alitudy drgań uładu (F /G). Osiąga ona asiu, gdy G osiąga iniu. Wartość G zależy od wzajenej relacji ω i ω. Szczególny rzyade a iejsce wtedy, gdy częstotliwość siły wyuszającej równa jest częstotliwości własnej uładu. Sytuacja taa to: REZONANS: ω = ω Jeśli w sytuacji rezonansu nie wystęowałoby tarcie (b=0), to G=0 i ja łatwo zauważyć alituda drgań dążyłaby do niesończoności!!!. W rzeczywistości zawsze wystęuje tarcie, a więc odczas rezonansu (ω = ω) alituda drgań osiąga sończone asiu. Sytuacje taie znay z własnych obserwacji: jeśli chcey rozhuśtać huśtawę czy ładę nad struienie, to odświadoie wytwarzay iulsy siły o częstotliwości własnej uładu (tórą szybo wyczuway). Nieożądany efete rezonansu oże być ęnięcie części aszyny, zerwanie ostu lub innej onstrucji; wywołać go ogą wibracje silnia lub nawet orywy wiatru. Rezonans jest zjawisie ogólny, nie dotyczy tylo zjawis echanicznych. Z rezonanse ay do czynienia n. w obwodach eletrycznych czy też w reacjach jądrowych. Rysune oniższy oazuje ja zależy alituda drgań uładu (A=F /G) od stosunu częstotliwości siły wyuszającej do częstotliwości własnej. 0

11

Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na okres drgań

Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na okres drgań KAEDRA FIZYKI SOSOWANEJ PRACOWNIA 5 FIZYKI Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na ores drgań Wprowadzenie Ruch drgający naeży do najbardziej rozpowszechnionych ruchów w przyrodzie.

Bardziej szczegółowo

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE Część 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3. 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3.. Metoda trzech momentów Rozwiązanie wieloprzęsłowych bele statycznie niewyznaczalnych można ułatwić w znaczącym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejce na naleję z ode zoły dyleja EGZAMIN MATRALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII MFA-RAP-06 Aruz II POZIOM ROZSZERZONY Cza racy 0 inut Intrucja dla zdającego. Srawdź, czy aruz egzainacyjny zawiera tron (zadania

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami 8 Liczba 9 jest równa A. B. C. D. 9 5 C Przykładowe zadania z matematyki na oziomie odstawowym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Liczba log jest równa A. log + log 0 B. log 6 + log C. log 6 log D. log

Bardziej szczegółowo

jednoznacznie wyznaczają wymiary wszystkich reprezentacji grup punktowych, a związki ortogonalności jednoznacznie wyznaczają ich charaktery

jednoznacznie wyznaczają wymiary wszystkich reprezentacji grup punktowych, a związki ortogonalności jednoznacznie wyznaczają ich charaktery Reprezentacje grup puntowych związi pomiędzy h i n a jednoznacznie wyznaczają wymiary wszystich reprezentacji grup puntowych, a związi ortogonalności jednoznacznie wyznaczają ich charatery oznaczenia:

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie na kolokwium nr 4. Dynamika punktu materialnego

Powtórzenie na kolokwium nr 4. Dynamika punktu materialnego Powtórzenie na olowiu nr 4 Dynaia puntu aterialnego 1 zadanie dynaii: znany jest ruh, szuay siły go wywołująej. Znane funje opisująe trajetorię ruhu różnizujey i podstawiay do równań ruhu. 2 zadanie dynaii:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Analiza fourierowska. 8.1 Rozwinięcie w szereg Fouriera

Rozdział 8. Analiza fourierowska. 8.1 Rozwinięcie w szereg Fouriera Rozdział 8 Analiza fourierowska 8.1 Rozwinięcie w szereg Fouriera Rozważmy funkcję rzeczywistą f określoną na okręgu o promieniu jednostkowym. Parametryzując okrąg przy pomocy kąta φ [, π] otrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Zofia MIECHOWICZ, Zielona Góra. v 1. v 2

Zofia MIECHOWICZ, Zielona Góra. v 1. v 2 Jest to zapis odczytu wygłoszonego na XLVIII Szole atematyi Poglądowej, Sojarzenia i analogie, Otwoc Śródborów, styczeń 22. W przestrzeni Zofia IECHOWICZ, Zielona Góra Naturalna analogia? Nie mylił się,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Anna Janiga-Ćmiel WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Wrowadzenie W rozwoju każdego zjawiska niezależnie od tego, jak rozwój ten jest ukształtowany rzez trend i wahania, można wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO Mgr Beata Malec, dr Mare Biesiada, dr Anicenta Buba Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowisowego, Sosnowiec Wstęp Zagrożenia zdrowotne stwarzane

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R M-2

Ć W I C Z E N I E N R M-2 INSYU FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ECHNOLOGII MAERIAŁÓW POLIECHNIKA CZĘSOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI Ć W I C Z E N I E N R M- ZALEŻNOŚĆ OKRESU DRGAŃ WAHADŁA OD AMPLIUDY Ćwiczenie M-: Zależność

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic Słowniczek ojęć do May kustycznej Gliwic Hałas Hałasem nazywamy wszystkie nieożądane, nierzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki; jako szkodliwy dla życia i zdrowia jest on uznawany za ważny czynnik decydujący

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skoczonych. Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna Metody omputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Soczonych Element jednowymiarowy i jednoparametrowy : spryna Jest to najprostszy element: współrzdne loalne i globalne jego wzłów s taie same nie potrzeba

Bardziej szczegółowo

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji BOGUSŁAW JACKOWSKI BOP, Gdańsk Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji. Wstęp Najbardziej rozpowszechnionymi w graficznych zastosowaniach komputerowych

Bardziej szczegółowo

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l 1.Ciało poruszało sie najpierw w kierunku N z v1=7km/h, przez 3h, nastepnie na E z v2=4km/h przez 7h.Ile wynosi całkowite przemieszczenie? odp:35km s=v*t S1=7*3=21 S2=4*7=28 z pitagorasa 21*21+28*28=przemieszczenie_do_kwadratu

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II Zadanie 8. Kołowrót Numer dania Narysowanie sił działających na układ. czynność danie N N Q 8. Zapisanie równania ruchu obrotowego kołowrotu.

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty 1.4. 1:,75=4:11 4+11>14 1.85. 0 FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15

Bardziej szczegółowo

e z dwóch cienkich, p laskowkl edzy którymi znajduje si

e z dwóch cienkich, p laskowkl edzy którymi znajduje si Zadanie T1 Uk lad optyczny sk lada si e z dwóch cienkich, p laskowkl es lych soczewek szklanych, mi edzy którymi znajduje si e woda rysunek 1. W powietrzu ogniskowa uk ladu wynosi f 1, a w wodzie jest

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands +48 22 583 4307 (opłata według taryfy operatora

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0 ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Ponieważ temat płyt analogowych jest nadal żywy, to siłą rzeczy i temat gramofonów analogowych nie przestał być aktualny. W dziedzinie tej jednak

Bardziej szczegółowo