Kod pocztowy Województwo Mazowieckie. Faks Adres internetowy (URL)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl"

Transkrypt

1 OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo Infrastruktury Janusz Fajkowski tel.kont Sandro Kuruliszwili tel.kont Maria Pietrzak-Myszkowska tel.kont Ul. Chałubiskiego 4/6 Biuro Informatyki, pok. 15 (parter), bud. B Warszawa ; Mazowieckie internetowy (URL) I.2) ADRES, POD KTÓRYM MONA UZYSKA DALSZE INFORMACJE I.3) ADRES, POD KTÓRYM MONA UZYSKA SPECYFIKACJ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I.4) ADRES, POD KTÓRY NALEY PRZESYŁA OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU str. 1/5

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.2) zamówienia nadana przez zamawiajcego Dostawa systemu ochrony przed atakami sieciowymi typu Juniper Networks NetScreen Intrusion Detection and Prevention NetScreen-IDP 100 lub systemu równowanego wraz z usług opieki serwisowej dla Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie na warunkach okrelonych w SIWZ i załcznikach nr 1, 2, 3 i 4. II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest system ochrony (urzdzenie) powizany z usług opieki serwisowej w oparciu o pakiet wsparcia technicznego pochodzcy od producenta systemu (urzdzenia) wraz z usług serwisow wykonawcy. Zamawiajcy obecnie eksploatuje system typu Juniper Networks NetScreen-IDP 100 i zgodnie z polityk bezpieczestwa sieci komputerowej oraz cigłym podnoszeniem poziomu zabezpiecze, zamierza zrealizowa niniejsze zamówienie celem skonstruowania klastra z urzdze typu NetScreen-IDP 100, pracujcych w trybie aktywny/aktywny (odporno na awarie - High Availability HA, równowaenie ruchu sieciowego - load balancing). Zamawiajcy nie bdzie stosował dedykowanych zewntrznych urzdze rozdzielajcych, a dla zarzdzania klastrem przewiduje zastosowanie serwera przygotowanego do tego celu. Powysze upowania Zamawiajcego, na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych do dokładnego okrelenia przedmiotu zamówienia przez podanie producenta i modelu systemu (urzdzenia) ochrony, z uwagi na specyfik przedmiotu zamówienia. Zamawiajcy informuje, e jeeli wykonawca zaproponuje rozwizanie równowane do systemu NetScreen-IDP 100, które nie pozwoli na skonstruowanie klastra z ju posiadanym systemem, o którym mowa wyej lub nie zagwarantuje wsparcia technicznego producenta/ów systemów klastrowanych dla Zamawiajcego w czasie eksploatacji klastra w zwizku z rónorodnoci systemów, lub nie zagwarantuje korzystania z jednego serwera zarzdzajcego dla klastrowanych systemów, rozwizanie oferowane bdzie niezgodne z wymaganiem Zamawiajcego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Ministerstwo Infrastruktury (MI) w Warszawie, ul. Chałubiskiego 4/6. II.1.5) Nomenklatura II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówie (CPV) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.6) Czy dopuszcza si złoenie oferty cz ciowej II.1.7) Czy dopuszcza si złoenie oferty wariantowej II.2) WIELKO LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Warto lub zakres zamówienia (z uwzgldnieniem wszystkich czci i opcji, o ile dotyczy) Warto zamówienia poniej ,00 EUR str. 2/5

3 II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Okres w miesicach i/ lub w dniach 2 1 (liczc od daty udzielenia zamówienia) Powyszy termin dotyczy dostawy systemu ochrony (urzdzenia) i pakietu wsparcia technicznego pochodzcego od producenta. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WYMAGANE WADIUM Nie dotyczy. III.2) INFORMACJE DOTYCZCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOCI ZBDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE 1. O uzyskanie zamówienia ubiega si mog wykonawcy składajcy ofert spełniajc wszystkie wymagania, którzy: 1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie, 2) posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencjał techniczny, a take dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiajcy dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie dokumentów i owiadcze okrelonych w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 3. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna) stosuje si art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z pón. zm.) SEKCJA IV: TRYBY IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem IV.1.2) Wstpne ogłoszenie informacyjne dotyczce tego samego zamówienia (o ile dotyczy) Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr poz. z / / (dd/mm/rrrr) IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udziału w postpowaniu (jeli dotyczy) Liczba lub: Minimum / Maksimum IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT A) Najnisza cena lub B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi str. 3/5

4 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyja nie Dostpne do 2 9 / 0 7 / (dd/mm/rrrr) w Biurze Informatyki Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, przy ul. Chałubiskiego 4/6, w pok. 15 (parter), bud. B. Drog elektroniczn do wykonawców, którzy wystpi z wnioskiem o przekazanie SIWZ tak drog. Do innych form przekazania SIWZ nale: dokument papierowy listem poleconym i bezporednio u Zamawiajcego, tj. w Biurze jw. w godz Cena (o ile dotyczy) IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu (w zalenoci od tego, czy stosuje si tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem) 2 9 / 0 7 / (dd/mm/rrrr) Godzina 1 2 : 0 0 (gg:mm) IV.3.3) Termin zwizania ofert (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego) Do / / (dd/mm/rrrr) lub miesicy i/ lub 3 0 dni od ostatecznego terminu składania ofert IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert Data 2 9 / 0 7 / (dd/mm/rrrr) Godzina 1 2 : 1 0 (gg:mm) Miejsce w siedzibie Zamawiajcego przy ul. Chałubiskiego 4/6 pok.15 (parter) bud. B SEKCJA V: INNE INFORMACJE V.1) CZY ZAMÓWIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ? Jeli tak, wskaza projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 1 4 / 0 7 / (dd/mm/rrrr) str. 4/5

5 Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZAŁCZNIK A 1.2) ADRES, POD KTÓRYM MONA UZYSKA DALSZE INFORMACJE internetowy (URL) 1.3) ADRES, POD KTÓRYM MONA UZYSKA SPECYFIKACJ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA internetowy (URL) 1.4) ADRES, POD KTÓRY NALEY PRZESYŁA OFERTY/ WNIOSKI O DOPUSZCZE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU internetowy (URL) str. 5/5

Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny

Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego Numer ogłoszenia: 245431-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj. 1 z 5 Nowy Sącz: Dostawa platformy e-learning, urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PCFE Numer ogłoszenia: 121838-2011; data zamieszczenia: 19.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Usługi wspracia i serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń Load

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych.

PN -3-07. Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych na poszczególne zakresy. V. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zamówie uzupełniajcych. PN -3-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOCI PONIEJ 60 000 EURO 1 (dalej zwana SIWZ) I. Zamawiajcy: Województwo lskie, reprezentowane przez Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Page 1 of 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie Numer ogłoszenia: 35516-2011; data zamieszczenia: 03.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl 1 z 5 2015-04-23 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36

Województwo: Podkarpackie Tel.: 017 875-46-36 ZP 341/23/2/09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Dostawy płytek Terasaki, testów do diagnostyki HIV,

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17377-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 2015/S 012-017377 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-04-24 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Implanty zakotwiczone w kość skroniową wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach (Obecna nazwa : Plac Solidarnoci) 1 Ogłoszenie o nr 169793-2009 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Warszawa: Dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych do Oddziału WDW Unieście

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo