UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r."

Transkrypt

1 w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin UCHWAŁA NR XIII/285/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457r., z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420,, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777), oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123 poz. 779, z 2002 r., Nr 113, poz. 984, z 2003 r., Nr 130, poz.1190, z 2008 r., Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 97 poz. 803, z 2010 r., Nr 182 poz. 1228, z 2011 r., Nr 5 poz. 13) oraz art.4 ust.3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978r., Nr 31 poz.130); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 1. Ustanawia się Regulamin Straży Miejskiej Szczecin w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 3. Traci moc Uchwała Nr LX/1127/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Szczecin Jan Stopyra Id: ROWMW-FAMFW-GWCYE-EOFSM-HPNTO. Podpisany Strona 1

2 Załcznik do Uchwały Nr XIII/285/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. REGULAMIN STRAY MIEJSKIEJ SZCZECIN Rozdział Stra Miejska Szczecin, jako jednostka budetowa Gminy Miasto Szczecin, zwana dalej Stra" jest samorzdow, umundurowan formacj, utworzon w celu wykonywania zada w zakresie ochrony porzdku publicznego, działajc na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pón. zm.), 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z pón. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy, 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzdowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 229, poz. 1494), 4) innych ustaw i aktów prawa miejscowego. 2. Stra utworzona jest do ochrony porzdku publicznego oraz eliminowania zjawisk patologii społecznej, a take w celu zapewnienia skutecznych, jednolitych form oddziaływania na stan porzdku publicznego i czystoci na obszarze miasta. 3. Stra spełnia słuebn rol wobec społecznoci lokalnej, wykonuje swoje zadania z poszanowaniem godnoci i praw człowieka. 2. Siedzib oraz terenem działania Stray jest obszar administracyjny Gminy Miasto Szczecin Nadzór nad działalnoci Stray sprawuje: 1) Prezydent Miasta Szczecin. 2) Wojewoda Zachodniopomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działajcego w jego imieniu w zakresie: a) wykonywania uprawnie, o których mowa w art. 12 ustawy o straach gminnych, b) uycia broni palnej bojowej oraz rodków przymusu bezporedniego, c) ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o straach gminnych. 2. W przypadku powszechnego zagroenia bezpieczestwa publicznego, katastrofy lub klski ywiołowej Prezydent Miasta Szczecin, na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego, moe na czas okrelony zarzdzi uycie Stray do wspólnych działa z Policj. 4. Stra ma prawo uywania sztandaru nadanego jej uchwał Rady Miasta Szczecin Nr XLII/803/05 z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie nadania sztandaru Stray Miejskiej. Rozdział 2 Zadania i rodki działania Stray Stra wykonuje zadania w zakresie ochrony porzdku publicznego wynikajce z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynnoci i zadania okrelone przez Prezydenta 1

3 Miasta Szczecin, zwanego dalej Prezydentem w sprawach, które nie zostały zastrzeone prawem do wyłcznej kompetencji innych organów administracji rzdowej i samorzdowej. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuj pracownicy Stray, zwani dalej stranikami". 3. Zadania Stray zwizane z obsług administracyjn i finansow mog wykonywa pracownicy Stray nie bdcy stranikami, na zasadach okrelonych w ustawie o pracownikach samorzdowych Do zada Stray, w ramach okrelonych ustaw o straach gminnych, naley w szczególnoci: 1) ochrona spokoju i porzdku w miejscach publicznych, 2) czuwanie nad porzdkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie okrelonym w przepisach o ruchu drogowym, 3) współdziałanie z właciwymi podmiotami w zakresie ratowania ycia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klsk ywiołowych oraz innych miejscowych zagroe, 4) zabezpieczenie miejsca przestpstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagroonych takim zdarzeniem przed dostpem osób postronnych lub zniszczeniem ladów i dowodów, do momentu przybycia właciwych słub, a take ustalenie, w miar moliwoci, wiadków zdarzenia, 5) ochrona obiektów komunalnych i urzdze uytecznoci publicznej, 6) współdziałanie z organizatorami i innymi słubami w ochronie porzdku podczas zgromadze i imprez publicznych, 7) doprowadzanie osób nietrzewych do izby wytrzewie lub miejsca ich zamieszkania, jeeli osoby te zachowaniem swoim daj powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajduj si w okolicznociach zagraajcych ich yciu lub zdrowiu albo zagraaj yciu i zdrowiu innych osób, 8) informowanie społecznoci lokalnej o stanie i rodzajach zagroe, a take inicjowanie i uczestnictwo w działaniach majcych na celu zapobieganie popełnieniu przestpstw i wykrocze oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami pastwowymi, samorzdowymi i organizacjami społecznymi, 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartociowych lub wartoci pieninych dla potrzeb Gminy Miasto Szczecin. 2. Stra jest zobowizana ponadto do: 1) informowania o zauwaonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bd wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urzdze, 2) zawiadamiania organów Policji o przestpstwach, jak równie wykroczeniach, których ciganie nie naley do Stray, 3) zabezpieczania, w miar moliwoci, miejsc zdarze, o których mowa w pkt 1 do czasu przybycia właciwych słub i udzielania tym słubom pomocy, 4) powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujcych natychmiastowej pomocy lekarskiej, 5) informowania właciwych słub i instytucji o stwierdzonych nieprawidłowociach stanu nawierzchni jezdni i cigów pieszych, stanu oznakowania i owietlenia ulic oraz prawidłowoci zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym, 6) zawiadamiania właciwych słub o innych zagroeniach dla ycia i zdrowia bd mienia, 2

4 7) kontrolowania i podejmowania stosownych działa dla zapewnienia czystoci obiektów i urzdze uytecznoci publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych, 8) kontrolowania i egzekwowania właciwego wykonywania obowizku utrzymywania porzdku i czystoci w miecie, prawidłowoci numeracji porzdkowej posesji, czytelnoci tablic z nazwami ulic, zasad plakatowania i umieszczania ogłosze, funkcjonowania reklam wietlnych itp., 9) podejmowania działa zmierzajcych do ograniczania zjawisk degradacji rodowiska naturalnego, ze szczególnym uwzgldnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leno-parkowych oraz zanieczyszczania wód, 10) udzielania niezbdnej asysty pracownikom administracji samorzdowej, na ich wniosek, przy czynnociach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w rodowiskach patologicznych, 11) egzekwowania przepisów porzdkowych wydanych przez organy samorzdowe Gminy Miasto Szczecin. 7. Stra, realizujc zadania ustawowe i regulaminowe oraz okrelane przez Prezydenta: 1) działa samodzielnie bd wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie okrelonym przez Prezydenta i Komendanta Stray, 2) współpracuje z: a) Policj, na zasadach okrelonych w art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straach gminnych (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz. 779 z pón. zm.) oraz w rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy stray gminnej (miejskiej) z Policj oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1732), b) słubami, instytucjami i organizacjami prowadzcymi działalno na rzecz poprawy bezpieczestwa i porzdku publicznego, ochrony przyrody, opieki nad zwierztami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii Narodu Polskiego. Rozdział 3 Struktura organizacyjna Stra kieruje Komendant Stray, zatrudniany przez Prezydenta, po zasigniciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. 2. Komendant kieruje Stra poprzez wydawanie zarzdze, decyzji i polece słubowych. 3. Komendant dla właciwego funkcjonowania Stray opracowuje i wprowadza do uytku regulaminy wewntrzne i instrukcje Przełoonym Komendanta jest Prezydent. 2. Komendant składa pisemne, kwartalne sprawozdanie z realizacji zada wykonywanych przez Stra oraz przekazuje Prezydentowi - za porednictwem jednostki organizacyjnej Urzdu Miasta Szczecin sprawujcej nadzór nad działalnoci Stray - informacje o stanie porzdku publicznego na terenie Gminy Miasto Szczecin Stra jest pracodawc w rozumieniu przepisów prawa pracy. 2. Czynnoci z zakresu prawa pracy, w imieniu Stray wykonuje Komendant. 3

5 3. Komendant jest przełoonym słubowym wszystkich zatrudnionych w Stray straników, pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. 11. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastpcy Komendanta ds. interwencyjno-prewencyjnych, Zastpcy Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego oraz Głównego Ksigowego W strukturze organizacyjnej Stray wyodrbnia si nastpujce komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy: 1) oddziały interwencyjno - prewencyjne: a) ródmiecie, b) Północ, c) Zachód, d) Prawobrzee, 2) referaty: a) wodny, b) kontroli i analiz, c) ruchu drogowego, d) dyurnych (SM-DTM), e) profilaktyki, f) gospodarczo - zaopatrzeniowy, g) wykrocze, 3) dział kadr i organizacji, 4) stanowiska ds. ksigowoci, 5) stanowiska ds. gospodarki mandatowej, 6) stanowisko ds. informatyki, 7) psycholog, 8) stanowisko ds. kontaktów z mediami, 9) stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, 10) stanowisko ds. bhp i p/po., 11) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, 12) radca prawny. 2. Graficzny schemat struktury organizacyjnej Stray przedstawia Załcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 13. Szczegółowy podział etatów na poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy Stray ustala Komendant w drodze odrbnego zarzdzenia. 14. Do realizacji aktualnych zada Komendant moe w drodze zarzdzenia powoływa, poza ustalon struktur, dorane zespoły złoone z pracowników Stray Oddział Stray stanowi wyodrbniona organizacyjnie cz pracowników Stray odpowiedzialna za wyznaczony teren miasta w zakresie realizacji zada wskazanych w ustawie o straach gminnych. Oddziałem kieruje naczelnik. 2. Referat Stray stanowi - wyodrbniona organizacyjnie cz pracowników Stray odpowiedzialna w szczególnoci za realizacj zada specjalistycznych z zakresu ustawy o straach gminnych oraz innych ustaw. Referatem kieruje Kierownik. 4

6 3. Dział Stray stanowi - wyodrbniona organizacyjnie cz pracowników Stray Miejskiej Szczecin realizujca zadania z zakresu obsługi socjalnej, organizacyjnej, kadrowej i prawnej. Działem kieruje kierownik Do zakresu działania Komendanta naley w szczególnoci: 1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stray i kierowanie jej działalnoci, 2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Stray wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich, 3) składanie w imieniu Stray owiadcze w zakresie praw i zobowiza majtkowych do wysokoci kwot okrelonych w planie finansowym na podstawie udzielonych upowanie, 4) zarzdzanie powierzonym mieniem, zapewnienie jego ochrony i naleyte wykorzystanie, 5) załatwienie petycji, skarg i wniosków. 2. Komendant sprawuje nadzór nad: 1) Zastpcami Komendanta oraz Głównym Ksigowym, 2) kierownikiem działu kadr i organizacji, 3) stanowiskiem ds. obsługi kancelaryjnej, 4) stanowiskiem ds. bhp i p/po., 5) pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, 6) radc prawnym Do kompetencji Zastpcy Komendanta ds. interwencyjno-prewencyjnych naley w szczególnoci: 1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrol i koordynowanie ich pracy, 2) kierowanie jednostk w okrelonym zakresie podczas nieobecnoci Komendanta, 3) przygotowywanie sprawozda i opracowywanie wniosków wynikajcych z oceny realizacji zada słubowych, 4) biece analizowanie zagroe dla porzdku publicznego oraz podejmowanie decyzji o dyslokacji sił i rodków Stray w rejonach zagroonych, 5) organizowanie wymiany informacji na temat zagroe porzdku publicznego z Komend Miejsk Policji w Szczecinie i innymi słubami, 6) wykonywanie kontroli ruchu drogowego w granicach przysługujcych uprawnie Stray. 2. Zastpca Komendanta ds. interwencyjno prewencyjnych sprawuje nadzór nad: 1) oddziałami interwencyjno- prewencyjnymi: a) ródmiecie, b) Północ, c) Zachód, d) Prawobrzee, 2) referatami: a) wodnym, b) kontroli i analiz, c) ruchu drogowego Do kompetencji Zastpcy Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego naley w szczególnoci: 1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrol i koordynowanie ich pracy, 5

7 2) kierowanie jednostk w okrelonym zakresie podczas nieobecnoci Komendanta i Zastpcy Komendanta ds. interwencyjno-prewencyjnych, 3) nadzór nad: a) opracowywaniem planów zaopatrzenia rzeczowego Stray, b) gospodark materiałow i magazynow, c) udzielaniem zamówie publicznych, d) administrowaniem majtkiem Stray, e) prawidłowoci przygotowywania materiałów procesowych do Sdu, f) prawidłowoci ewidencji przyjmowanych zgłosze oraz bezzwłocznego przekazywania ich do biecej realizacji, g) kreowaniem w społecznoci lokalnej pozytywnego wizerunku Stray oraz propagowaniem podejmowanych przez Stra działa na rzecz poprawy bezpieczestwa i porzdku publicznego, h) stosowaniem polityki bezpieczestwa informacji zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych, i) prawidłowym funkcjonowaniem i wdraaniem nowych systemów teleinformatycznych, j) organizacj transportu samochodowego, k) właciwym utrzymaniem obiektów Stray. 2. Zastpca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego sprawuje nadzór nad: 1) referatami: a) dyurnych (SM-DTM), b) profilaktyki, c) gospodarczo -zaopatrzeniowy, d) wykrocze, 2) stanowiskami: a) ds. informatyki, b) ds. kontaktów z mediami, c) psychologa Do kompetencji Głównego Ksigowego naley: 1) prowadzenie rachunkowoci jednostki, 2) wykonywanie dyspozycji rodkami pieninymi, 3) dokonywanie wstpnej kontroli zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 4) dokonywanie wstpnej kontroli kompletnoci i rzetelnoci dokumentów dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych, 5) nadzór i ponoszenie odpowiedzialnoci za właciwe funkcjonowanie ksigowoci, obrotem finansowym oraz gospodark mandatow zgodnie z obowizujcymi przepisami. 2. Główny Ksigowy sprawuje bezporedni nadzór nad stanowiskami: a) ds. ksigowoci, b) ds. gospodarki mandatowej. 20. Do zada komórek organizacyjnych Stray i samodzielnych stanowisk pracy naley w szczególnoci: 1) Oddział interwencyjno-prewencyjny - realizacja biecych spraw oraz prewencja w zakresie porzdku na wyznaczonym terenie zgodnie z ustaw o straach gminnych oraz prawem lokalnym, 6

8 2) Referat wodny realizacja zada zwizanych z zapewnieniem porzdku na obszarze wodnym pozostajcym w granicach Gminy Miasto Szczecin, 3) Referat gospodarczo-zaopatrzeniowy - prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo magazynowej oraz odpowiedzialno za przestrzeganie procedur wynikajcych z Ustawy Prawo Zamówie Publicznych, 4) Referat wykrocze - przygotowanie i prowadzenie spraw o wykroczenia zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami, 5) Referat ruchu drogowego - prowadzenie spraw zwizanych z popełnionymi wykroczeniami w ruchu drogowym zgodnie z obowizujcymi przepisami, 6) Referat dyurnych (SM-DTM) utrzymywanie poprzez całodobowe dyury stałej łcznoci z patrolami Stray; przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz bezzwłoczne przekazywanie do realizacji zgłosze mieszkaców, sporzdzanie raportów dotyczcych zdarze i awarii, współpraca w zakresie wymiany informacji o wystpujcych zagroeniach z innymi słubami odpowiedzialnymi za porzdek oraz współdziałanie z Miejskim Centrum Zarzdzania Kryzysowego w razie zaistnienia sytuacji o znamionach kryzysu, 7) Referat profilaktyki kreowanie w społecznoci lokalnej pozytywnego wizerunku Stray oraz propagowanie podejmowanych działa na rzecz poprawy bezpieczestwa i porzdku publicznego poprze działalno edukacyjn, informacyjn, medialn, 8) Referat kontroli i analiz przeprowadzanie kontroli wewntrznych komórek organizacyjnych oraz pracowników Stray pod ktem prawidłowego wypełniania obowizków a take przeprowadzanie postpowa wyjaniajcych w przypadku wniesienia skarg i wniosków, 9) Dział kadr i organizacji prowadzenie spraw zwizanych z polityk kadrow i socjaln, zapewnienie organizacyjnej obsługi przedsiwzi, opracowanie materiałów informacyjnych oraz wystpie okolicznociowych, prezentacji, prowadzenie harmonogramu spotka, uroczystoci, podejmowanie działa promocyjnych, realizowanie zada z zakresu obsługi szkoleniowej, 10) Stanowiska ds. ksigowoci prowadzenie rachunkowoci, sporzdzanie sprawozdawczoci budetowej oraz finansowej, planowanie i realizacja wydatków oraz ewidencja majtku Stray, 11) Stanowiska ds. gospodarki mandatowej pobieranie i rozliczanie bloczków mandatowych, prowadzenie dokumentacji i ewidencji grzywien w postpowaniu mandatowym, 12) Stanowisko ds. kontaktów z mediami realizacja polityki informacyjnej Stray, 13) Stanowisko ds. informatyki - zapewnienie funkcjonowania sieci komputerowej i nadzoru przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, 14) Stanowisko ds. bhp i p/po. realizacja obowizków w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego i higieny pracy, 15) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej czynnoci zwizane z obiegiem dokumentów, 16) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - zapewnienie ochrony informacji niejawnych; 17) Psycholog - zapewnienie pomocy psychologicznej pracownikom Stray. 18) Radca prawny - obsługa prawna i legislacyjna Stray. 7

9 Rozdział 4 Obowizki i uprawnienia straników Stranika zatrudnia si na podstawie zasad okrelonych w art. 25 ustawy o straach gminnych. 2. Stanowiska stranicze w Stray okrela ustawa o straach gminnych. 22. Stranik podczas wykonywania czynnoci słubowych jest obowizany nosi umundurowanie, legitymacj słubow, znak identyfikacyjny, emblemat z herbem Miasta Szczecin oraz upowanienie. 23. Sposób wykonywania zada przez straników i pracowników oraz ich obowizki i uprawnienia okrela Regulamin Pracy Stray ustalony przez Komendanta. Rozdział 5 Zasady gospodarki finansowej Stra prowadzi działalno finansow według zasad obowizujcych gminn jednostk budetow. 2. Stra dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym. 3. Podstaw działalnoci Stray jest roczny plan dochodów i wydatków budetowych przedkładany do zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta za porednictwem Dyrektora Wydziału Urzdu Miasta Szczecin sprawujcego merytoryczny nadzór w tym zakresie. Rozdział 6 Postanowienia kocowe Stray Miejskiej przysługuje prawo nadawania wyrónienia honorowego Za zasługi dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin, którego regulamin jak i szata graficzna stanowi Załcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Stray Miejskiej przysługuje prawo przyznawania tytułu Zasłuony dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin, którego regulamin jak i szata graficzna stanowi Załcznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 26. Nadzór nad przestrzeganiem postanowie niniejszego Regulaminu sprawuje Komendant. 8

10 RADCA PRAWNY DZIAŁ KADR I ORGANIZACJI Załcznik Nr 1 do Regulaminu Stray Miejskiej Szczecin KOMENDANT GŁÓWNA KSIGOWA STANOWISKA DS. GOSPODARKI MANDATOWEJ STANOWISKA DS. KSIGOWOCI ODDZIAŁ INTERWENCYJNO- PREWENCYJNY PÓŁNOC ODDZIAŁ INTERWENCYJNO- PREWENCYJNY RÓDMIECIE ODDZIAŁ INTERWENCYJNO- PREWENCYJNY ZACHÓD ODDZIAŁ INTERWENCYJNO- PREWENCYJNY PRAWOBRZEE REFERAT WODNY REFERAT KONTROLI I ANALIZ REFERAT RUCHU DROGOWEGO STANOWISKO DS. BHP I P/PO ZASTPCA KOMENDANTA DS. INTERWENCYJNO- PREWENCYJNYCH PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWISKO DS. OBSŁUGI KANCELARYNEJ ZASTPCA KOMENDANTA DS. OPERACYJNYCH I ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO REFERAT GOSPODARCZO- ZAOPATRZENIOWY REFERAT WYKROCZE REFERAT DYURNYCH (SM-DTM) STANOWISKO DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI REFERAT PROFILAKTYKI PSYCHOLOG STANOWISKO DS. INFORMATYKI

11 Załcznik nr 2 do Regulaminu Stray Miejskiej Szczecin Wyrónienie honorowe Za Zasługi dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin, zwane dalej Wyrónieniem, moe by przyznawane pracownikom Stray Miejskiej Miasta Szczecin, którzy przyczynili si do rozwoju i funkcjonowania jednostki oraz spełniaj kryteria okresu aktywnoci zawodowej, o których mowa w 3. Wyrónienie moe by przyznawane emerytom/rencistom Stray Miejskiej Miasta Szczecin. W szczególnych przypadkach moe by przyznawane pomiertnie Wyrónienie przyznaje Komendant Stray Miejskiej Miasta Szczecin na wniosek Komisji, w skład której wchodz: 1) Zastpcy Komendanta, 2) reprezentanci organizacji zwizkowych funkcjonujcych w Stray Miejskiej Miasta Szczecin, 3) skład Komisji moe by rozszerzony o osoby okrelone przez Zastpców, bd Komendanta. 2. Komisja raz w roku ustala list osób wyznaczonych przez Naczelników Oddziałów / Kierowników Referatów do przyznania Wyrónienia. 3. Naczelnik Oddziału/ Kierownik Referatu przedstawia właciwemu Zastpcy Komendanta list osób wyznaczonych do przyznania Wyrónienia raz w roku. 4. Zgłoszenie kandydata wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem. 5. Zastpcom Komendanta Wyrónienie przyznaje Komendant Stray Miejskiej Miasta Szczecin Wyrónienie przyznawane w Stray Miejskiej Miasta Szczecin jest trzystopniowe: 1) Za Zasługi dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin Wyrónienie Brzowe, 2) Za Zasługi dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin Wyrónienie Srebrne, 3) Za Zasługi dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin Wyrónienie Złote. 2. Wyrónienie ma form Dyplomu oraz specjalnego znaku identyfikacyjnego. 3. Barwny wzór znaku identyfikacyjnego z uwzgldnieniem wzajemnych proporcji i barw jego poszczególnych elementów przedstawia Wzór nr 1 do Załcznika nr 2 do Regulaminu Stray Miejskiej. 4. Prowadzona jest ewidencja wyrónionych. 3. Przy uwzgldnieniu kryteriów, o których mowa w 1 Wyrónienie moe zosta przyznane kandydatowi po upływie minimalnych okresów jego aktywnoci zawodowej na rzecz Stray Miejskiej Miasta Szczecin. 1. Za Zasługi dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin Wyrónienie Brzowe po 10 latach aktywnoci zawodowej, 2. Za Zasługi dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin Wyrónienie Srebrne po 15 latach aktywnoci zawodowej, 3. Za Zasługi dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin Wyrónienie Złote po 20 latach aktywnoci zawodowej Wyrónienie wraz z Dyplomem dokumentujcym jego przyznanie wrcza Komendant Stray Miejskiej Miasta Szczecin. 2. Kopi Dyplomu włcza si do akt osobowych pracownika.

12 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradziey Wyrónienia lub Dyplomu, dokumentujcego jego przyznanie, na wniosek pracownika moe zosta wydany duplikat Wyrónienia lub Dyplomu Na wniosek Komisji, Komendant Stray Miejskiej Miasta Szczecin moe odebra przyznane Wyrónienie w przypadku dopuszczenia si przez Wyrónionego racego naruszenia podstawowych obowizków pracowniczych lub popełnienia umylnego przestpstwa ciganego z oskarenia publicznego lub umylnego przestpstwa skarbowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sdu. 2. W przypadku zaistnienia okolicznoci, o których mowa w ust. 1, o odbiorze Wyrónienia przyznanego Zastpcom Komendanta decyduje Komendant Stray Miejskiej Miasta Szczecin. 6. Wszystkie dokumenty zwizane z nadaniem Wyrónienia stanowi własno Stray Miejskiej Miasta Szczecin, s przechowywane i archiwizowane w siedzibie Stray, w Referacie Gospodarczo-Zaopatrzeniowym, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa.

13

14 Załcznik nr 3 do Regulaminu Stray Miejskiej Szczecin Stra Miejska Miasta Szczecin pragnc uhonorowa osoby, które w istotny sposób przyczyniły si do rozwoju jednostki, jej działania lub wniosły szczególny wkład w kształtowaniu dobrego imienia lub wizerunku Stray, ustanawia TYTUŁ ZASŁUONY DLA STRAY MIEJSKIEJ MIASTA SZCZECIN Postanowienia ogólne Tytuł Zasłuony dla Stray Miejskiej Miasta Szczecin zwany dalej,,tytułem, jest najwyszym wyrónieniem nadawanym przez Stra Miejsk Miasta Szczecin. 2. Tytuł nadawany jest za szczególne osignicia o istotnym znaczeniu dla istnienia i funkcjonowania Stray Miejskiej Miasta Szczecin, a w szczególnoci za zasługi majce wpływ na jej rozwój i wizerunek jednostki, jak równie działalno na forum lokalnym, ogólnopolskim i midzynarodowym w zakresie rozwoju stray gminnych w Polsce, w tym szczególnie Stray Miejskiej Miasta Szczecin. 3. Tytuł nadawany jest według zasad okrelonych niniejszym regulaminem. Nadawanie Tytułu Tytuł nadawany jest osobie fizycznej. 2. W imieniu Stray Miejskiej Miasta Szczecin wszelkie czynnoci zwizane z nadaniem Tytułu zatwierdza i wykonuje Komendant Stray Miejskiej Miasta Szczecin Kandydatów do Tytułu mog przedstawia: 1) Zastpcy Komendanta Stray Miejskiej Szczecin 2) osoby uhonorowane Tytułem, 3) kadra kierownicza Stray Miejskiej Miasta Szczecin, 4) reprezentanci organizacji zwizkowych funkcjonujcych w Stray Miejskiej Miasta Szczecin. 2. Prawo zgłoszenia kandydata przysługuje równie Komendantowi Stray Miejskiej Miasta Szczecin. 3. Zgłoszenie kandydata do Tytułu wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem. 4. Zgłoszenie kandydata do Tytułu moe zosta dokonane w dowolnym czasie Komendantowi Stray Miejskiej Miasta Szczecin Tytuł przyznawany jest doywotnio. 2. W wyjtkowych okolicznociach, Komendant Stray Miejskiej Miasta Szczecin po konsultacji z osobami wymienionymi w 3 pkt 1, moe pozbawi wyrónionego Tytułu. 3. Okolicznoci uzasadniajce pozbawienie Tytułu mog obejmowa przypadki racego naruszenia prawa, udokumentowanego działania na szkod Stray lub naraenia Stray na utrat dobrego imienia.

15 5. 1. Tytuł ma form aktu nadania oraz specjalnego znaku identyfikacyjnego. 2. Wzór znaku identyfikacyjnego z uwzgldnieniem proporcji przedstawia Wzór nr 1 do Załcznika nr 3 do Regulaminu Stray Miejskiej. 3. Tre i forma aktu nadania przedstawia Wzór nr 2 do Załcznika nr 3 do Regulaminu Stray Miejskiej. 4. Wrczenie aktu nadania oraz znaku identyfikacyjnego odbywa si w uroczystej oprawie, w trakcie okolicznociowej uroczystoci zorganizowanej przez Stra Miejsk Miasta Szczecin z okazji Dnia Stray. 5. W uzasadnionym przypadku wrczenie moe zosta przeprowadzone w inny sposób uzgodniony z wyrónionym, przy zapewnieniu uroczystego charakteru wydarzenia. Ksiga Tytułów Stra Miejska Miasta Szczecin prowadzi Ksig Tytułów, zwan dalej Ksig. 2. Ksiga przechowywana jest w siedzibie Stray Miejskiej Miasta Szczecin. 3. Ksiga zawiera zapisy dotyczce nadanych Tytułów. 4. Kady zapis zawiera imi i nazwisko uhonorowanego oraz opis zasług, za które przyznany został Tytuł, nr znaku identyfikacyjnego, a take dat wrczenia Tytułu. Postanowienia kocowe 7. Wszystkie dokumenty zwizane z nadaniem Tytułu stanowi własno Stray Miejskiej Miasta Szczecin, s przechowywane i archiwizowane w siedzibie Stray, w Referacie Gospodarczo-Zaopatrzeniowym, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa.

16

17 Wzór nr 2 do Załcznika nr 3 do Regulaminu Stray Miejskiej Szczecin!"#$% &'()*& +),-. ///////////////////////////////// ////////// %(0#+"&'(#)*)& 01+& &'(#)*)& 2+//////////////

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2 Zadania i środki działania StraŜy

Rozdział 1. Rozdział 2 Zadania i środki działania StraŜy Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia REGULAMIN STRAśY MIEJSKIEJ SZCZECIN Rozdział 1 1. 1. StraŜ Miejska Szczecin, jako jednostka budŝetowa Gminy Miasto Szczecin, zwana dalej StraŜą" jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Szczecinku

Regulamin Straży Miejskiej w Szczecinku Załącznik do Uchwały Nr.XLII/455/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin Straży Miejskiej w Szczecinku Do ochrony porządku publicznego, zaspokojenia istotnych potrzeb mieszkańców

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r.

UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA NR 57/915/07 ZARZDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY. w Wgrowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Załcznik do Uchwały Nrt.../... Zarzdu Powiatu Wgrowskiego z dnia... r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZDU PRACY w Wgrowie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powołano Uchwał nr VII/49/94 Rady Miejskiej z dnia 29.XII.1994r. I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Malborku. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4221 UCHWAŁA NR XVIII/403/12 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 września 2012 r. w sprawie nadania Straży Miejskiej w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2005 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Straż Miejska w Warce, zwana dalej Strażą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/2011. Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 listopada 2011 Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W BARCINIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W BARCINIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2011 Burmistrza Barcina z dnia 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W BARCINIE Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin określa szczegółowy zakres działania, strukturę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 16 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 16 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku w sprawie: określenia Regulaminu Straży Miejskiej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie.

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2135 UCHWAŁA NR XXIV/71/2016 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza Dz. U. Województwa Łódzkiego Nr 74, poz. 604 z dnia 17 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Załącznik do Uchwały Nr XXXII/357/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 26.08.2013 roku Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Załcznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Lipnie z dnia... w sprawie nadania Statutu DPS w Nowej Wsi STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 1 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwany dalej Domem działa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku

Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku Uchwała Nr LV/732/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XIV/342/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 15 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XIV/342/15 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 15 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XIV/342/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

Uchwała Nr.../04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. Uchwała Nr.../04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Straż Miejska i nadania regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art. 2, art. 6 ust.1 i art. 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 4 listopada 1999r.

UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 4 listopada 1999r. UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 4 listopada 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwał:

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku STATUT Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/45/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 27 czerwca 2006r ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku zwany dalej

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Zamość

UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Zamość UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Zamość Na podstawie z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty)

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Mgr in. Marian Maka MINISTERSTWO TRANSPORTU Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Arystoteles stwierdził pastwo jest wspólnot równych, majc

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W BARCINIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W BARCINIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2016 Burmistrza Barcina z dnia 3 marca 2016 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W BARCINIE Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin określa szczegółowy zakres działania, strukturę

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie i nadania jej regulaminu.

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie i nadania jej regulaminu. U C H W A Ł A Nr XVII/182/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie i nadania jej regulaminu. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1187/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 padziernika 2005 r.

ZARZDZENIE NR 1187/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 padziernika 2005 r. ZARZDZENIE NR 1187/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 padziernika 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik do zarzdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO Załcznik do Zarzdzenia nr RAG. 0050.23.2013 Burmistrza Łomianek z dnia 18 marca 2013 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR D/39/2007

ZARZDZENIE NR D/39/2007 ZARZDZENIE NR D/39/2007 Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach Z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie : regulaminu organizacji Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach Działajc na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FINANSÓW I BANKOWOCI tekst jednolity po uwzgldnieniu poprawek wniesionych dnia 12 czerwca 200r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art.1 Nazwa stowarzyszenia brzmi: POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach.

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZDU MIEJSKIEGO W BUKOWNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZDU MIEJSKIEGO W BUKOWNIE Załcznik do Zarzdzenia Nr 126/03 Burmistrza Miasta Bukowno z dn. 17.06.2003r (wraz z pón. zmianami: Z.B. 207/03, 179/04, 6/05, 23/05, 162/05, 180/05) REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZDU MIEJSKIEGO W BUKOWNIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie

ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Zarzdu Powiatu Pabianickiego DOMU DZIECKA IM. ALEKSANDRA KAMISKIEGO W PORSZEWICACH

Zarzdu Powiatu Pabianickiego DOMU DZIECKA IM. ALEKSANDRA KAMISKIEGO W PORSZEWICACH Zarzdu Powiatu Pabianickiego DOMU DZIECKA IM. ALEKSANDRA KAMISKIEGO W PORSZEWICACH Spis treci: Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II Zasady kierowania do Domu Rozdział III Cele i zadania domu Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 308/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie Systemu Zarzdzania Jakoci Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6, 9 ust. 1 i 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Załcznik do Uchwały nr 140/05 Zarzdu Powiatu w Wieluniu z dnia 17 marca 2005r. Wielu, 2005r. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzdu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załcznik do zarzdzenia nr 370/05 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 12 maja 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ilekro

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA STRAY MIEJSKIEJ

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA STRAY MIEJSKIEJ Załcznik nr 1 OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA STRAY MIEJSKIEJ 1 Jednostka 2 Proponowane stanowisko 3 Cel pracy Stra Miejska w Łaziskach Górnych Plac Ratuszowy 1B Stranik miejski wykonywa zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 /

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 / Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 / 2 0 1 3 W ó j t a G m i n y K o ś c i e r z y n a z d n i a 30 g r u d n i a 2013 r o k u w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej Gminy Kościerzyna Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA. Rozdział I Postanowienia wstpne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA. Rozdział I Postanowienia wstpne REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA Rozdział I Postanowienia wstpne 1 Zespół działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 62 poz. 558 ) o stanie klski ywiołowej. 2. Rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 75/48/04 Zarzdu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2004 roku

Uchwała Nr 75/48/04 Zarzdu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2004 roku Uchwała Nr 75/48/04 Zarzdu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE Załącznik do Uchwały nr VII/39/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 marca 2007r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE Do ochrony porządku publicznego, zaspokojenia istotnych potrzeb mieszkańców Tarczyna

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXIV/1165/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR CXIV/1165/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR CXIV/1165/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie nadania Statutu oraz Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI WN-III.431.19.2012 Kraków, dnia 8.05.2013 Pani Boena Urbaniec Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Nr AW.0941-1/2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 Informacje istotne dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo