1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia"

Transkrypt

1 1

2 2

3 3 SPIS TREŚCI Stron 1. Wstęp 5 2. Dne ogólne 7 - Relicj plnownych dochodów i wydtków Mist Wrocłwi 9 uwględnieniem wyniku finnsowego 3. Dochody Mist 11 - Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych umoreń Wydtki Mist 73 - Wydtki inwestycyjne Mist Wydtki, które w 2010 roku nie wygsły upływem roku budżetowego Dotcje udielone budżetu Mist - Dotcje dl jednostek sektor finnsów publicnych Dotcje dl jednostek spo sektor finnsów publicnych Smorądowe kłdy budżetowe Dochody i wydtki rchunku dochodów smorądowych jednostek oświty Dochody i wydtki wiąne relicją dń kresu dministrcji rądowej i innych dń leconych Mistu, dń wykonywnych n mocy poroumień orgnmi dministrcji rądowej or dń reliownych w drode umów lub poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego Dochody wiąne relicją dń kresu dministrcji rądowej 214 podlegjące prekniu do budżetu pństw 10. Rdy Osiedli Prychody i rochody wiąne finnsowniem deficytu or spłtą 218 obowiąń Mist 12. Zobowiąni finnsowe Mist Zminy w plnie wydtków n relicję progrmów finnsownych 220 udiłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy o finnsch publicnych 14. Stopień wnsowni relicji progrmów wieloletnich Wyk smorądowych jednostek oświty wr estwieniem dochodów 278 i wydtków n rchunku, o którym mow w rt. 223 ust. 1 ustwy o finnsch publicnych 16. Uchwły Rdy Miejskiej Wrocłwi mienijące budżet Mist n 2011 rok Zrądeni Preydent Wrocłwi mienijące budżet Mist n 2011 rok 315

4 4

5 5 WSTĘP Pryjęty n 2011 rok budżet Wrocłwi reliowny był w wrunkch niestbilnej koniunktury gospodrcej. Mimo negtywnie kstłtujących się tendencji w otoceniu ekonomicnym, polsk gospodrk rowijł się w dość wysokim, stbilnym tempie, wykując ncną odporność n niekorystne uwrunkowni w gospodrce świtowej i europejskiej. Nie poostło to be wpływu n relicję dochodów i wydtków w budżecie Mist Wrocłwi. Zncny wrost poiomu inflcji, w konsekwencji więksenie poiomu stóp procentowych or duże whni n rynku wlutowym wymusiły koniecność elstycnego regowni n chodące miny. Dochody Mist reliowno w stopniu niencnie niżsym niż plnowno w uchwle. Z plnownych n 2011 rok dochodów budżetowych w wysokości ,08 ł wykonno ,59 ł, tj. 99,4. Niemniej dochody ogółem reliowne w roku 2011 były wyżse o 335,5 mln ł (o 10,6) od dochodów reliownych w poprednim roku sprwodwcym. W kresie dochodów bieżących wykonno 100,3. Zminie uległy wpływy podtków i opłt loklnych or udiły we wpływch podtku dochodowego od osób fiycnych PIT i podtku dochodowego od osób prwnych CIT. W prypdku podtków i opłt odnotowno niencny spdek o 0,3 w stosunku do roku Podobnie dochody osiągnięte tytułu udiłu w podtku CIT spdły o 18,6, ntomist udił w podtku PIT więksył się o 4,9. W kresie dochodów mjątku, wpływy tego źródł wrosły o 5,0 w stosunku do roku Z plnownych n 2011 rok wydtków w kwocie ,08 ł w okresie sprwodwcym wykonno ,48 ł, tj. 97,4. Wydtki bieżące ostły reliowne w wysokości ,09 ł, tj. 97,7 wielkości plnownej, ntomist wydtki mjątkowe w kwocie ,39 ł, cyli 96,3. Wydtki ogółem reliowne w roku 2011 były wyżse o 350 mln ł (o 10,6) od wydtków reliownych w ubiegłym roku sprwodwcym. Ich wrost w 2011 roku wynik m.in. więksego ngżowni środków finnsowych n relicję dń kresu oświty i wychowni (o 52 mln ł) or trnsportu i łącności (o 187 mln ł). Pondto Misto kontynuowło duże inwestycje ropocęte w poprednich ltch prede wsystkim w kresie infrstruktury drogowej, obiektów sportowych or wspierni budownictw mieskniowego, które mją istotny wpływ n rowój Wrocłwi. Wrost poiomu dochodów pry równocesnym kontrolownym wroście wydtków mił wpływ n ncąco niżsy poiom deficytu niż pryjęto w uchwle n 2011 rok. Zplnowno deficyt n poiomie 207 mln ł, ntomist wykonnie deficytu n koniec 2011 roku było osttecnie reliowne n poiomie 129 mln ł, tj. o 37,7 mniej niż plnowno. Utrymno, podobnie jk w roku 2010, niski poiom deficytu 3,7 dochodów ogółem (3,6 dochodów ogółem w roku 2010). Jednoceśnie monitorownie n bieżąco wskźników dłużeni powoliło utrymć dotychcsowy poiom cłkowitego dłużeni Mist. Wrocłw reliowł budżet w roku 2011 chrkteryujący się stosunkowo niskim deficytem, równowżonym wrostem dochodów i wydtków or utrymnym wysokim udiłem wydtków inwestycyjnych w wydtkch ogółem. Pomimo niestbilnej sytucji ekonomicnej i utrymującej się niekorystnej koniunktury gospodrcej, wykonnie budżetu rok 2011 potwierd relicję głównych celów strtegicnych pryjętych w uchwle n 2011 rok. Kontynuowno reliownie inwestycji pry równocesnym pewnieniu wysokiego poiomu usług świdconych n rec mieskńców Wrocłwi. Njwżniejsymi nich były projekty infrstrukturlne wiąne orgnicją Mistrostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, kontynucj prc inwestycyjnych wiąnych budową nowego stdionu miejskiego, nowego terminl lotnisk, relicj projektu Trmwj Plus or budow Nrodowego Forum Muyki.

6 6

7 7 DANE OGÓLNE Zgodnie rt. 267 ustwy dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicnych (D. U. Nr 157, po późn. m.), Preydent Mist predstwi orgnowi stnowiącemu jednostki smorądu terytorilnego i regionlnej ibie obrchunkowej Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi, wierjące estwienie dochodów i wydtków wynikjące mknięć rchunków budżetu Mist, w scegółowości nie mniejsej niż w uchwle. Sprwodnie, opróc estwieni dochodów i wydtków or prychodów i rochodów Mist, wier tkże prychody i kosty smorądowych kłdów budżetowych or wyk smorądowych jednostek oświty wr estwieniem dochodów i wydtków n rchunku, o którym mow w rt. 223 ust. 1 ustwy o finnsch publicnych. Podstwę gospodrki finnsowej Mist Wrocłwi w 2011 roku stnowił Uchwł Nr IV/18/10 Rdy Miejskiej Wrocłwi dni 27 grudni 2010 roku w sprwie budżetu Mist n 2011 rok. W rmch uchwlonego budżetu ustlono: Dochody budżetu Mist ,00 ł, - dochody bieżące ,00 ł, - dochody mjątkowe ,00 ł, Wydtki budżetu Mist ,00 ł, - wydtki bieżące ,00 ł, - wydtki mjątkowe ,00 ł. Deficyt budżetu Mist ,00 ł. Uchwlony budżet Mist n 2011 rok był mieniny n podstwie uchwł Rdy Miejskiej Wrocłwi, rądeń Preydent Wrocłwi, tkże decyji kierowników jednostek orgnicyjnych Mist. Wyk uchwł i rądeń, n podstwie których dokonywno min w budżecie, njduje się n końcu niniejsego sprwodni. W wyniku wprowdonych min, pln dochodów i wydtków budżetu Mist n dień 31 grudni 2011 roku wynosił: Dochody budżetu Mist ,08 ł, - dochody bieżące ,08 ł, - dochody mjątkowe ,00 ł, Wydtki budżetu Mist ,08 ł, - wydtki bieżące ,08 ł, - wydtki mjątkowe ,00 ł, Deficyt budżetu Mist ,00 ł.

8 8 dochodów i wydtków Mist n dień 31 grudni 2011 roku predstwiło się nstępująco: Dochody budżetu Mist ,59 ł, - dochody bieżące ,96 ł, - dochody mjątkowe ,63 ł, Wydtki budżetu Mist ,48 ł, - wydtki bieżące ,09 ł, - wydtki mjątkowe ,39 ł, Deficyt budżetu Mist ,89 ł. Wykres nr 1. budżetu Mist Wrocłwi , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Dochody Wydtki Deficyt Pln po minch n 2011 rok

9 Lp. 9 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK Struktur Struktur Kwot Kwot A Wyscególnienie DOCHODY OGÓ EM (I+II+III+IV+V+VI+VII), - Dochody bie ce Pln wg uchw y BUD ET 2011 ROKU 5 : ,08 100, ,59 100,00 99, ,08 81, ,96 82,01 100,3 - Dochody mj tkowe ,00 18, ,63 17,99 95,6 I Dochody w sne, ,00 71, ,40 73,88 102,4 1 Wp ywy podtków ,00 11, ,43 10,85 93,8 2 Wp ywy op t ,00 2, ,31 2,41 92,3 3 Dochody mj tku ,00 15, ,33 16,71 108,8 4 Dochody us ug ,00 6, ,65 7,04 104,2 5 Poost e dochody ,00 12, ,89 13,50 109,1 Udi w podtkch 6 stnowi cych dochód bud etu ,00 23, ,79 23,37 99,6 p stw II Subwencj ogóln, ,00 13, ,00 13,97 100,0 1 c o witow subwencji ogólnej ,00 12, ,00 12,91 100,0 2 c równow c subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,85 100,0 3 uupe nienie subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,21 100,0 III Dotcje celowe bud etu p stw, ,08 4, ,11 4,11 99,4 1 n dni w sne ,00 0, ,91 0,76 98,4 2 n dni lecone ,08 3, ,10 3,34 99,7 3 n dni powierone ,00 0, ,10 0,01 97,9 Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie IV poroumie mi dy ,00 0, ,69 0,64 100,9 jednostkmi smor du terytorilnego rodki n dni reliowne V n podstwie poroumie / umów poyskne innych ,00 0, ,99 0,05 102,6 róde Dotcje i rodki n finnsownie wydtków VI wi nych relicj d ,00 9, ,40 7,22 75,9 wspó finnsownych e rodków europejskich VII Dotcje i rodki fundusy ,00 0, ,00 0,13 83,7

10 Lp. 10 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK Wyscególnienie Pln wg uchw y BUD ET 2011 ROKU 5 : 3 Struktur Struktur Kwot Kwot WYDATKI OGÓ EM B (I + II), tego kwot ,08 100, ,48 100,00 97,4 prypdj c n relicj : 1 d w snych ,00 96, ,28 96,48 97,3 2 d leconych ,08 3, ,10 3,51 99,7 3 d powieronych ,00 0, ,10 0,01 97,9 Wydtki bie ce, I tego kwot prypdj c n ,08 75, ,09 75,79 97,7 relicj : 1 d w snych ,00 72, ,89 72,28 97,6 2 d leconych ,08 3, ,10 3,50 99,8 3 d powieronych ,00 0, ,10 0,01 97,9 Wydtki mj tkowe II (udi y + inwestycje), ,00 24, ,39 24,21 96,3 tego n: 1 dni w sne ,00 24, ,39 24,20 96,3 2 dni lecone ,00 0, ,00 0,01 80,3 3 dni powierone 0,00 0,00 0,00 0,00 - C NADWY KA / DEFICYT (A - B) ,00 X ,89 X 62,4

11 11 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y DOCHODY OGÓ EM, , ,59 99, , , , , , , , ,85 Dochody w sne, , ,40 102, , , , , , , Wp ywy podtków, , ,43 93, , , podtek od nieruchomo ci , ,20 98, , , , ,37 97, , , , ,83 103, , , podtek od cynno ci cywilnoprwnych , ,41 73, , , , ,87 x , , , ,28 82, , , podtek od spdków i drowin , ,71 88, , , podtek od rodków trnsportowych , ,08 87, , , , ,83 81, , , , ,25 102, , , podtek krty podtkowej , ,98 130, , , podtek rolny , ,26 82, , , , ,07 74, , , , ,19 86, , , i i

12 12 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y podtek le ny , ,79 98, , , , ,00 98, , , ,00 820,79 117,3 700,00 820, Wp ywy op t, , ,31 92, , , , , op t skrbow , ,50 97, , , op ty loklne, w tym: , ,90 83, , , ) op t trgow , ,90 83, , , op t wydne ewoleni n spred lkoholu or op ty korystnie tych ewole , ,34 96, , , op t komunikcyjn , ,81 93, , , wp ywy op t i kr korystnie e rodowisk , ,63 67, , , inne op ty pobierne n podstwie odr bnych ustw , ,38 106, , , , , , ,10 70, , , , ,32 147, , , , ,31 272, , , , ,51-0, , , ,96 111, , , i i

13 13 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,00 93, , , , ,91 103, , , , ,85 29, , , , ,64 81, , , , ,39-0, , , ,72 63, , , ,00 17, ,00 17, ,00 370,46 100, ,00 370, , ,87 106, , , ,00 228,80 104, ,00 228, , ,48 99, , , ,00 105,60 70,4 150,00 105, ,00 52,80 52,8 100,00 52, ,00 158,40 105,6 150,00 158, ,00 8,80-0,00 8, , ,66-0, , , ,50-0, , , ,70-0, , op ty koncesje i licencje , ,75 2, , , Dochody mj tku, , ,33 108, , , , , , , wiecyste u ytkownie , ,78 112, , , i i

14 14 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y spred sk dników mj tkowych gminy , ,51 119,3 0,00 136, , , , ,61 129, , , , ,74 118, , , ,00 136,00-0,00 136, , , , , , ,00 100, , , , ,16 97, , , , ,48 312, , , njem i dier w , ,99 96, , , , , , ,11 67, , , , ,92 109, , , , ,58 75, , , , ,57 120, , , , ,32 89, , , , ,79 87, , , , ,20 214, , , , ,75 96, , , , ,96 98, , , , ,11 163, , , , ,68 110, , , wp ywy cynsów, , ,10 93, , , , , i i

15 15 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ) lokle miesklne , ,01 89, , , b) lokle u ytkowe , ,74 103, , , c) wynjem pomiesce w budynkch Ur du Miejskiego , ,15 103, , , d) mieskni nucycieli , ,75 102, , , e) poost e wp ywy cynsów , ,45 79, , , , , , ,28 103, , , , ,17 64, , , dywidendy , ,95 100, , , Dochody us ug, , ,65 104, , , , , wp ywy komunikcji biorowej , ,12 102, , , wp ywy tytu u wynjmu powierchni n reklmy , ,98 88, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,98 93, , , wp ywy op t medi , ,55 108, , , wp ywy op t predskole , ,81 99, , , i i

16 16 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y wp ywy op t ywienie , ,20 99, , , , , , ,70 102, , , , ,00 102, , , , ,60 99, , , , , , ,90 97, , , , ,00 92, , , wp ywy op t pobyt w o rodkch wsprci , ,65 102, , , wp ywy op t us ugi opieku ce i specjlistycne us ugi opieku ce , ,92 102, , , wp ywy op t miejsc w o rodkch skolnowychowwcych , ,25 112, , , , ,29 105, , , , ,00 82, , , , ,96 154, , , dochody Zr du Geodeji, Krtogrfii i Ktstru Miejskiego , ,98 99, , , dochody Iby Wytre wie , ,38 98, , , dochody Domów Pomocy Spo ecnej , ,20 101, , , i i

17 17 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y dochody Miejskiego Centrum Us ug Socjlnych , ,39 190, , , dochody Zr du Zieleni Miejskiej , ,80 99, , , dochody M odie owego Centrum Sportu , ,00 98, , , , ,00 174, , , , ,00 94, , , dochody Wroc wskiego Toru Wy cigów Konnych , ,28 104, , , poost e wp ywy , ,40 308, , , , , us ug , ,34 469, , , ,00 38,00-0,00 38, , ,60 134, , , , ,81-0, , , ,58 17, , , , ,76 100, , , , ,00 110, , , , ,08-0, , , ,23 333, , , wp ywy op t obek , ,74 103, , , i i

18 18 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em bie ce, wp ywy op t pobyt or wy ywienie dieck u diennego opiekun Poost e dochody, D 6 : 5 Pln wg uchw y Gmin Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 0,00 0, ,00 0, , ,89 109, , , , , , , wp ywy tytu u dochodów wi nych relicj d kresu dministrcji r dowej , ,01 122, , , , , , ,89 121, , , , ,00 108, , , , ,23 138, , , , ,12 96, , , , ,06 148, , , , ,71 96, , , dochody Str y Miejskiej Wroc wi , ,70 118, , , odsetki , ,25 231, , , , , , ,83-0, , , ,00 174, , , , ,86 98, , , ,00 846,64 16, ,00 846, , ,10-0, , , ,78-0, , i i

19 19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,02 174, , , , ,88-0, , , ,83-0, , , ,60-0, , ,00 32, ,00 32, , ,43-0, , , ,54-0, , , ,31-0, , ,00 2,37-0,00 2, , ,88 130, , , , , , , ,00 510,00-0,00 510, , ,95-0, , , ,05-0, , , ,73-0, , ,00 343,08-0,00 343, ,00 318,71-0,00 318, , ,00-0, , , ,23 124, , , , ,22-0, , ,00 665, ,00 665, , ,59-0, , i i

20 20 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 300,00-0,00 300, , ,10-0, , , ,03-0, , , , , , , , , , , , , , ,00 152, ,00 152, ,00 53, ,00 53, , , , , ,00 660,33-0,00 660, , ,72 77, , , ,00 857, ,00 857, , ,67 143, , , , ,76 100, , , , ,36 96, , , , ,63 95, , , , ,43 124, , , , ,00-0, , , ,69-0, , , , , , ,00 929,04-0,00 929, , , , , i i

21 21 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 625, ,00 625, ,00 883, ,00 883, ,00 145, ,00 145, ,00 316, ,00 316, , ,93-0, , , ,48 98, , , ,00 29,29-0,00 29, , ,87-0, , ró ne wp ywy , ,02 106, , , , , , , , ,63 98, , , ,00 170, ,00 170, , ,95 157, , , , ,97-0, , ,00 584,89-0,00 584, , ,70 171, , , , ,01-0, , , ,35 x , , , ,80-0, , , ,21-0, , , ,42 89, , , , , , , , , , , i i

22 22 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,97-0, , , ,22-0, , , ,00 100, , , ,00 90,00-0,00 90, , ,30 100, , , , ,90 143, , , , ,26 81, , , , ,01-0, , , ,08-0, , , ,00 383, , , ,00 836,40-0,00 836, , ,54-0, , , ,21-0, , , ,97 x 4 440, , , ,00 100, , , , ,53 97, , , , ,99 100, , , , ,41 100, , , , ,64-0, , , ,99-0, , , ,61 215, , , ,00 487,55-0,00 487, i i

23 23 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,92-0, , , ,51 100, , , , ,47 146, , , ,00 7,68 96,0 8,00 7, ,00 330,14-0,00 330, , ,50-0, , , ,25 121, , , ,00 957,51-0,00 957, , ,85 100, , , ,00 570,70-0,00 570, , ,60 106, , , ,00 187, ,00 187, , , , , , ,28 125, , , ,00 52, ,00 52, , ,76 188, , , ,00 3, ,00 3, , , , , , ,08 170, , , , ,44 182, , , , ,00 119, , , ,00 366,00-0,00 366, i i

24 24 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 61,50-0,00 61, , ,52 100, , , , , , ,13-0, , , ,95-0, , , ,35 100, , , , ,63-0, , ,00 32,00-0,00 32, , ,49-0, , , ,47-0, , , ,49-0, , , ,83-0, , , ,24 93, , , , ,00 107, , , , ,85 101, , , , , , , , ,54 104, , , , , , , ,00 119,52-0,00 119, , ,41-0, , , ,34 106, , , , ,58 122, , , ,00 147,80 136,9 108,00 147, i i

25 25 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,36 94, , , , ,32 95, , , , ,52 127, , , , ,04-0, , , ,78 102, , , , ,62-0, , ,00 150,00-0,00 150, , ,34 491, , , , ,06 86, , , , ,75-0, , ,00 363, ,00 363, ,00 160, ,00 160, , , , , , ,80-0, , , ,36-0, , , , , , , ,45-0, , ,00 799, ,00 799, , ,51 225, , , , ,55 101, , , , ,55 x , , , ,93 106, , , i i

26 26 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,55-0, , , ,29-0, , , ,05-0, , , ,70 158, , , , ,02-0, , , ,45-0, , , ,61 163, , , , ,24-0, , ,00 61,36-0,00 61, , ,61-0, , ,00 2, ,00 2, , ,40 100, , , , ,35 100,7 0, , , , ,00 73, ,00 73, ,00 1, ,00 1, , ,88-0, , , ,41-0, , ,00 3,93-0,00 3, , ,85-0, , , ,48 105, , , , ,19-0, , , ,26 116, , , i i

27 27 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y wp t ndwy ki k dów , ,91 100, , , Udi w podtkch stnowi cych dochód bud etu p stw, , ,79 99, , , , , udi we wp ywch podtku dochodowego od osób prwnych i jednostek orgnicyjnych nieposidj cych osobowo ci prwnej , ,79 79, , , , , , ,33 78, , , , ,46 85, , , udi we wp ywch podtku dochodowego od osób fiycnych , ,00 101, , , , , , ,00 101, , , , ,00 101, , , Subwencj ogóln, , ,00 100, , , , , , ,00 c o witow subwencji ogólnej , ,00 100, , , , , c równow c subwencji ogólnej , ,00 100, , , uupe nienie subwencji ogólnej , ,00 100, , ,00 i i

28 28 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y Dotcje celowe bud etu p stw, , ,11 99, , , , , , , , ,28 1) n dni w sne, , ,91 98, , , , , , , , ,28 ) bie ce, , ,92 99, , , , , pomoc spo ecn , ,74 100, , , , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,85 99, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,89 100, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,29 89, , , , ,29 89, , , o wit i wychownie , ,89 98, , , , ,52 100, , , , ,37 92, , , , ,00 90, , , i i

29 29 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y b) inwestycyjne, , ,99 86, , , , ,28 - o wit i wychownie , ,71 80, , , , ,21 80, , , , ,50 83, , , poost e dni w kresie polityki spo ecnej , ,00 100, , , , ,00 100, , , trnsport i cno , ,28 90, , , , , , , , ) n dni lecone, , ,10 99, , , , , ,00 0, , ,00 ) bie ce, , ,10 99, , , , , gospodrk mieskniow , ,73 100, , , , , , ,00 100, , , , ,73 100, , , di lno us ugow , ,84 99, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , i i

30 30 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,84 99, , , dministrcj publicn , ,32 100, , , , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,43 100, , , , ,89 99, , , ur dy ncelnych orgnów w dy p stwowej, kontroli i ochrony prw or s downictw , ,74 97, , , , ,00 100, , , , ,74 97, , , obron nrodow 2 300, ,00 100, , , , ,00 100, , , bepiece stwo publicne i ochron preciwpo row , ,40 100, , , , , , ,40 100, , , , ,00 100, , , ochron drowi , ,40 98, , , , , i i

31 31 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,40 98, , , , ,00 100, , , pomoc spo ecn , ,51 99, , , , , , ,00 98, , , , ,33 91, , , , ,00 100, , , , ,91 99, , , , ,74 100, , , , ,00 100, , , ,00 359,64 89, ,00 359, , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,50 82, , , , ,39 100, , , , ,00 100, , , poost e dni w kresie polityki spo ecnej , ,92 96, , , , , , ,70 100, , , , ,22 76, , , , ,00 100, , , i i

32 32 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y - o wit i wychownie , ,16 97, , , , ,16 97, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,00 65, , , , ,00 65, , , rolnictwo i owiectwo , ,08 100, , , , ,08 100, , , b) inwestycyjne, , ,00 80, ,00 0, , ,00 - bepiece stwo publicne i ochron preciwpo row , ,00 100, , , , ,00 100, , ,00 - pomoc spo ecn ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ) n dni powierone, , ,10 97, , , , , ) bie ce, , ,10 97, , , , , di lno us ugow , ,32 99, , , , ,32 99, , , i i

33 33 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y - kultur i ochron diedictw nrodowego , ,00 100, , , , ,00 100, , , o wit i wychownie , ,82 96, , , , ,82 96, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,72 96, , , , ,72 96, , , poost e dni w kresie , ,24 93, , , polityki spo ecnej , ,24 93, , , dministrcj publicn , ,00 100, , , , ,00 100, , , Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumie mi dy jednostkmi smor du terytorilnego , ,69 100, , , , , , , , ,14 102, , , , ,00 100, , , , ,01 137, , , i i

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia 2 3 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 5 DANE OGÓLNE... 7 DOCHODY MIASTA... 10 - Informacja

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław

Teatr Capitol. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2013 rok. Wrocław Teatr Capitol Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI 3 Strona 1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta 12 z uwzględnieniem wyniku

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy

Bardziej szczegółowo

CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer

CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer CMS Cmeron McKenn Wdim Kurpis - Prtner Ktrzyn Sosnowsk Lwyer Bilns korzyści i zgrożeń po wejściu w życie nowego systemu gospodrki odpdmi Wrocłw, 13 listopd 2013 r. 1 Bilns korzyści i zgrożeń c j z i n

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I ORGANIZACJA SYSTEMU OPIEKI D UGOTERMINOWEJ W POLSCE

FINANSOWANIE I ORGANIZACJA SYSTEMU OPIEKI D UGOTERMINOWEJ W POLSCE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Anna Mitek Uniwersytet Szczeci ski FINANSOWANIE I ORGANIZACJA SYSTEMU OPIEKI D UGOTERMINOWEJ W POLSCE Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGIA POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo