1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp 5 2. Dane ogólne 7 - Realizacja planowanych dochodów i wydatków Miasta Wrocławia"

Transkrypt

1 1

2 2

3 3 SPIS TREŚCI Stron 1. Wstęp 5 2. Dne ogólne 7 - Relicj plnownych dochodów i wydtków Mist Wrocłwi 9 uwględnieniem wyniku finnsowego 3. Dochody Mist 11 - Informcj o łącnej licbie i kwocie dokonnych umoreń Wydtki Mist 73 - Wydtki inwestycyjne Mist Wydtki, które w 2010 roku nie wygsły upływem roku budżetowego Dotcje udielone budżetu Mist - Dotcje dl jednostek sektor finnsów publicnych Dotcje dl jednostek spo sektor finnsów publicnych Smorądowe kłdy budżetowe Dochody i wydtki rchunku dochodów smorądowych jednostek oświty Dochody i wydtki wiąne relicją dń kresu dministrcji rądowej i innych dń leconych Mistu, dń wykonywnych n mocy poroumień orgnmi dministrcji rądowej or dń reliownych w drode umów lub poroumień międy jednostkmi smorądu terytorilnego Dochody wiąne relicją dń kresu dministrcji rądowej 214 podlegjące prekniu do budżetu pństw 10. Rdy Osiedli Prychody i rochody wiąne finnsowniem deficytu or spłtą 218 obowiąń Mist 12. Zobowiąni finnsowe Mist Zminy w plnie wydtków n relicję progrmów finnsownych 220 udiłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy o finnsch publicnych 14. Stopień wnsowni relicji progrmów wieloletnich Wyk smorądowych jednostek oświty wr estwieniem dochodów 278 i wydtków n rchunku, o którym mow w rt. 223 ust. 1 ustwy o finnsch publicnych 16. Uchwły Rdy Miejskiej Wrocłwi mienijące budżet Mist n 2011 rok Zrądeni Preydent Wrocłwi mienijące budżet Mist n 2011 rok 315

4 4

5 5 WSTĘP Pryjęty n 2011 rok budżet Wrocłwi reliowny był w wrunkch niestbilnej koniunktury gospodrcej. Mimo negtywnie kstłtujących się tendencji w otoceniu ekonomicnym, polsk gospodrk rowijł się w dość wysokim, stbilnym tempie, wykując ncną odporność n niekorystne uwrunkowni w gospodrce świtowej i europejskiej. Nie poostło to be wpływu n relicję dochodów i wydtków w budżecie Mist Wrocłwi. Zncny wrost poiomu inflcji, w konsekwencji więksenie poiomu stóp procentowych or duże whni n rynku wlutowym wymusiły koniecność elstycnego regowni n chodące miny. Dochody Mist reliowno w stopniu niencnie niżsym niż plnowno w uchwle. Z plnownych n 2011 rok dochodów budżetowych w wysokości ,08 ł wykonno ,59 ł, tj. 99,4. Niemniej dochody ogółem reliowne w roku 2011 były wyżse o 335,5 mln ł (o 10,6) od dochodów reliownych w poprednim roku sprwodwcym. W kresie dochodów bieżących wykonno 100,3. Zminie uległy wpływy podtków i opłt loklnych or udiły we wpływch podtku dochodowego od osób fiycnych PIT i podtku dochodowego od osób prwnych CIT. W prypdku podtków i opłt odnotowno niencny spdek o 0,3 w stosunku do roku Podobnie dochody osiągnięte tytułu udiłu w podtku CIT spdły o 18,6, ntomist udił w podtku PIT więksył się o 4,9. W kresie dochodów mjątku, wpływy tego źródł wrosły o 5,0 w stosunku do roku Z plnownych n 2011 rok wydtków w kwocie ,08 ł w okresie sprwodwcym wykonno ,48 ł, tj. 97,4. Wydtki bieżące ostły reliowne w wysokości ,09 ł, tj. 97,7 wielkości plnownej, ntomist wydtki mjątkowe w kwocie ,39 ł, cyli 96,3. Wydtki ogółem reliowne w roku 2011 były wyżse o 350 mln ł (o 10,6) od wydtków reliownych w ubiegłym roku sprwodwcym. Ich wrost w 2011 roku wynik m.in. więksego ngżowni środków finnsowych n relicję dń kresu oświty i wychowni (o 52 mln ł) or trnsportu i łącności (o 187 mln ł). Pondto Misto kontynuowło duże inwestycje ropocęte w poprednich ltch prede wsystkim w kresie infrstruktury drogowej, obiektów sportowych or wspierni budownictw mieskniowego, które mją istotny wpływ n rowój Wrocłwi. Wrost poiomu dochodów pry równocesnym kontrolownym wroście wydtków mił wpływ n ncąco niżsy poiom deficytu niż pryjęto w uchwle n 2011 rok. Zplnowno deficyt n poiomie 207 mln ł, ntomist wykonnie deficytu n koniec 2011 roku było osttecnie reliowne n poiomie 129 mln ł, tj. o 37,7 mniej niż plnowno. Utrymno, podobnie jk w roku 2010, niski poiom deficytu 3,7 dochodów ogółem (3,6 dochodów ogółem w roku 2010). Jednoceśnie monitorownie n bieżąco wskźników dłużeni powoliło utrymć dotychcsowy poiom cłkowitego dłużeni Mist. Wrocłw reliowł budżet w roku 2011 chrkteryujący się stosunkowo niskim deficytem, równowżonym wrostem dochodów i wydtków or utrymnym wysokim udiłem wydtków inwestycyjnych w wydtkch ogółem. Pomimo niestbilnej sytucji ekonomicnej i utrymującej się niekorystnej koniunktury gospodrcej, wykonnie budżetu rok 2011 potwierd relicję głównych celów strtegicnych pryjętych w uchwle n 2011 rok. Kontynuowno reliownie inwestycji pry równocesnym pewnieniu wysokiego poiomu usług świdconych n rec mieskńców Wrocłwi. Njwżniejsymi nich były projekty infrstrukturlne wiąne orgnicją Mistrostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, kontynucj prc inwestycyjnych wiąnych budową nowego stdionu miejskiego, nowego terminl lotnisk, relicj projektu Trmwj Plus or budow Nrodowego Forum Muyki.

6 6

7 7 DANE OGÓLNE Zgodnie rt. 267 ustwy dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicnych (D. U. Nr 157, po późn. m.), Preydent Mist predstwi orgnowi stnowiącemu jednostki smorądu terytorilnego i regionlnej ibie obrchunkowej Sprwodnie rocne wykonni budżetu Mist Wrocłwi, wierjące estwienie dochodów i wydtków wynikjące mknięć rchunków budżetu Mist, w scegółowości nie mniejsej niż w uchwle. Sprwodnie, opróc estwieni dochodów i wydtków or prychodów i rochodów Mist, wier tkże prychody i kosty smorądowych kłdów budżetowych or wyk smorądowych jednostek oświty wr estwieniem dochodów i wydtków n rchunku, o którym mow w rt. 223 ust. 1 ustwy o finnsch publicnych. Podstwę gospodrki finnsowej Mist Wrocłwi w 2011 roku stnowił Uchwł Nr IV/18/10 Rdy Miejskiej Wrocłwi dni 27 grudni 2010 roku w sprwie budżetu Mist n 2011 rok. W rmch uchwlonego budżetu ustlono: Dochody budżetu Mist ,00 ł, - dochody bieżące ,00 ł, - dochody mjątkowe ,00 ł, Wydtki budżetu Mist ,00 ł, - wydtki bieżące ,00 ł, - wydtki mjątkowe ,00 ł. Deficyt budżetu Mist ,00 ł. Uchwlony budżet Mist n 2011 rok był mieniny n podstwie uchwł Rdy Miejskiej Wrocłwi, rądeń Preydent Wrocłwi, tkże decyji kierowników jednostek orgnicyjnych Mist. Wyk uchwł i rądeń, n podstwie których dokonywno min w budżecie, njduje się n końcu niniejsego sprwodni. W wyniku wprowdonych min, pln dochodów i wydtków budżetu Mist n dień 31 grudni 2011 roku wynosił: Dochody budżetu Mist ,08 ł, - dochody bieżące ,08 ł, - dochody mjątkowe ,00 ł, Wydtki budżetu Mist ,08 ł, - wydtki bieżące ,08 ł, - wydtki mjątkowe ,00 ł, Deficyt budżetu Mist ,00 ł.

8 8 dochodów i wydtków Mist n dień 31 grudni 2011 roku predstwiło się nstępująco: Dochody budżetu Mist ,59 ł, - dochody bieżące ,96 ł, - dochody mjątkowe ,63 ł, Wydtki budżetu Mist ,48 ł, - wydtki bieżące ,09 ł, - wydtki mjątkowe ,39 ł, Deficyt budżetu Mist ,89 ł. Wykres nr 1. budżetu Mist Wrocłwi , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Dochody Wydtki Deficyt Pln po minch n 2011 rok

9 Lp. 9 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK Struktur Struktur Kwot Kwot A Wyscególnienie DOCHODY OGÓ EM (I+II+III+IV+V+VI+VII), - Dochody bie ce Pln wg uchw y BUD ET 2011 ROKU 5 : ,08 100, ,59 100,00 99, ,08 81, ,96 82,01 100,3 - Dochody mj tkowe ,00 18, ,63 17,99 95,6 I Dochody w sne, ,00 71, ,40 73,88 102,4 1 Wp ywy podtków ,00 11, ,43 10,85 93,8 2 Wp ywy op t ,00 2, ,31 2,41 92,3 3 Dochody mj tku ,00 15, ,33 16,71 108,8 4 Dochody us ug ,00 6, ,65 7,04 104,2 5 Poost e dochody ,00 12, ,89 13,50 109,1 Udi w podtkch 6 stnowi cych dochód bud etu ,00 23, ,79 23,37 99,6 p stw II Subwencj ogóln, ,00 13, ,00 13,97 100,0 1 c o witow subwencji ogólnej ,00 12, ,00 12,91 100,0 2 c równow c subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,85 100,0 3 uupe nienie subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,21 100,0 III Dotcje celowe bud etu p stw, ,08 4, ,11 4,11 99,4 1 n dni w sne ,00 0, ,91 0,76 98,4 2 n dni lecone ,08 3, ,10 3,34 99,7 3 n dni powierone ,00 0, ,10 0,01 97,9 Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie IV poroumie mi dy ,00 0, ,69 0,64 100,9 jednostkmi smor du terytorilnego rodki n dni reliowne V n podstwie poroumie / umów poyskne innych ,00 0, ,99 0,05 102,6 róde Dotcje i rodki n finnsownie wydtków VI wi nych relicj d ,00 9, ,40 7,22 75,9 wspó finnsownych e rodków europejskich VII Dotcje i rodki fundusy ,00 0, ,00 0,13 83,7

10 Lp. 10 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROC AWIA Z UWZGL DNIENIEM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK Wyscególnienie Pln wg uchw y BUD ET 2011 ROKU 5 : 3 Struktur Struktur Kwot Kwot WYDATKI OGÓ EM B (I + II), tego kwot ,08 100, ,48 100,00 97,4 prypdj c n relicj : 1 d w snych ,00 96, ,28 96,48 97,3 2 d leconych ,08 3, ,10 3,51 99,7 3 d powieronych ,00 0, ,10 0,01 97,9 Wydtki bie ce, I tego kwot prypdj c n ,08 75, ,09 75,79 97,7 relicj : 1 d w snych ,00 72, ,89 72,28 97,6 2 d leconych ,08 3, ,10 3,50 99,8 3 d powieronych ,00 0, ,10 0,01 97,9 Wydtki mj tkowe II (udi y + inwestycje), ,00 24, ,39 24,21 96,3 tego n: 1 dni w sne ,00 24, ,39 24,20 96,3 2 dni lecone ,00 0, ,00 0,01 80,3 3 dni powierone 0,00 0,00 0,00 0,00 - C NADWY KA / DEFICYT (A - B) ,00 X ,89 X 62,4

11 11 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y DOCHODY OGÓ EM, , ,59 99, , , , , , , , ,85 Dochody w sne, , ,40 102, , , , , , , Wp ywy podtków, , ,43 93, , , podtek od nieruchomo ci , ,20 98, , , , ,37 97, , , , ,83 103, , , podtek od cynno ci cywilnoprwnych , ,41 73, , , , ,87 x , , , ,28 82, , , podtek od spdków i drowin , ,71 88, , , podtek od rodków trnsportowych , ,08 87, , , , ,83 81, , , , ,25 102, , , podtek krty podtkowej , ,98 130, , , podtek rolny , ,26 82, , , , ,07 74, , , , ,19 86, , , i i

12 12 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y podtek le ny , ,79 98, , , , ,00 98, , , ,00 820,79 117,3 700,00 820, Wp ywy op t, , ,31 92, , , , , op t skrbow , ,50 97, , , op ty loklne, w tym: , ,90 83, , , ) op t trgow , ,90 83, , , op t wydne ewoleni n spred lkoholu or op ty korystnie tych ewole , ,34 96, , , op t komunikcyjn , ,81 93, , , wp ywy op t i kr korystnie e rodowisk , ,63 67, , , inne op ty pobierne n podstwie odr bnych ustw , ,38 106, , , , , , ,10 70, , , , ,32 147, , , , ,31 272, , , , ,51-0, , , ,96 111, , , i i

13 13 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,00 93, , , , ,91 103, , , , ,85 29, , , , ,64 81, , , , ,39-0, , , ,72 63, , , ,00 17, ,00 17, ,00 370,46 100, ,00 370, , ,87 106, , , ,00 228,80 104, ,00 228, , ,48 99, , , ,00 105,60 70,4 150,00 105, ,00 52,80 52,8 100,00 52, ,00 158,40 105,6 150,00 158, ,00 8,80-0,00 8, , ,66-0, , , ,50-0, , , ,70-0, , op ty koncesje i licencje , ,75 2, , , Dochody mj tku, , ,33 108, , , , , , , wiecyste u ytkownie , ,78 112, , , i i

14 14 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y spred sk dników mj tkowych gminy , ,51 119,3 0,00 136, , , , ,61 129, , , , ,74 118, , , ,00 136,00-0,00 136, , , , , , ,00 100, , , , ,16 97, , , , ,48 312, , , njem i dier w , ,99 96, , , , , , ,11 67, , , , ,92 109, , , , ,58 75, , , , ,57 120, , , , ,32 89, , , , ,79 87, , , , ,20 214, , , , ,75 96, , , , ,96 98, , , , ,11 163, , , , ,68 110, , , wp ywy cynsów, , ,10 93, , , , , i i

15 15 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ) lokle miesklne , ,01 89, , , b) lokle u ytkowe , ,74 103, , , c) wynjem pomiesce w budynkch Ur du Miejskiego , ,15 103, , , d) mieskni nucycieli , ,75 102, , , e) poost e wp ywy cynsów , ,45 79, , , , , , ,28 103, , , , ,17 64, , , dywidendy , ,95 100, , , Dochody us ug, , ,65 104, , , , , wp ywy komunikcji biorowej , ,12 102, , , wp ywy tytu u wynjmu powierchni n reklmy , ,98 88, , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,98 93, , , wp ywy op t medi , ,55 108, , , wp ywy op t predskole , ,81 99, , , i i

16 16 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y wp ywy op t ywienie , ,20 99, , , , , , ,70 102, , , , ,00 102, , , , ,60 99, , , , , , ,90 97, , , , ,00 92, , , wp ywy op t pobyt w o rodkch wsprci , ,65 102, , , wp ywy op t us ugi opieku ce i specjlistycne us ugi opieku ce , ,92 102, , , wp ywy op t miejsc w o rodkch skolnowychowwcych , ,25 112, , , , ,29 105, , , , ,00 82, , , , ,96 154, , , dochody Zr du Geodeji, Krtogrfii i Ktstru Miejskiego , ,98 99, , , dochody Iby Wytre wie , ,38 98, , , dochody Domów Pomocy Spo ecnej , ,20 101, , , i i

17 17 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y dochody Miejskiego Centrum Us ug Socjlnych , ,39 190, , , dochody Zr du Zieleni Miejskiej , ,80 99, , , dochody M odie owego Centrum Sportu , ,00 98, , , , ,00 174, , , , ,00 94, , , dochody Wroc wskiego Toru Wy cigów Konnych , ,28 104, , , poost e wp ywy , ,40 308, , , , , us ug , ,34 469, , , ,00 38,00-0,00 38, , ,60 134, , , , ,81-0, , , ,58 17, , , , ,76 100, , , , ,00 110, , , , ,08-0, , , ,23 333, , , wp ywy op t obek , ,74 103, , , i i

18 18 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em bie ce, wp ywy op t pobyt or wy ywienie dieck u diennego opiekun Poost e dochody, D 6 : 5 Pln wg uchw y Gmin Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 0,00 0, ,00 0, , ,89 109, , , , , , , wp ywy tytu u dochodów wi nych relicj d kresu dministrcji r dowej , ,01 122, , , , , , ,89 121, , , , ,00 108, , , , ,23 138, , , , ,12 96, , , , ,06 148, , , , ,71 96, , , dochody Str y Miejskiej Wroc wi , ,70 118, , , odsetki , ,25 231, , , , , , ,83-0, , , ,00 174, , , , ,86 98, , , ,00 846,64 16, ,00 846, , ,10-0, , , ,78-0, , i i

19 19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,02 174, , , , ,88-0, , , ,83-0, , , ,60-0, , ,00 32, ,00 32, , ,43-0, , , ,54-0, , , ,31-0, , ,00 2,37-0,00 2, , ,88 130, , , , , , , ,00 510,00-0,00 510, , ,95-0, , , ,05-0, , , ,73-0, , ,00 343,08-0,00 343, ,00 318,71-0,00 318, , ,00-0, , , ,23 124, , , , ,22-0, , ,00 665, ,00 665, , ,59-0, , i i

20 20 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 300,00-0,00 300, , ,10-0, , , ,03-0, , , , , , , , , , , , , , ,00 152, ,00 152, ,00 53, ,00 53, , , , , ,00 660,33-0,00 660, , ,72 77, , , ,00 857, ,00 857, , ,67 143, , , , ,76 100, , , , ,36 96, , , , ,63 95, , , , ,43 124, , , , ,00-0, , , ,69-0, , , , , , ,00 929,04-0,00 929, , , , , i i

21 21 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 625, ,00 625, ,00 883, ,00 883, ,00 145, ,00 145, ,00 316, ,00 316, , ,93-0, , , ,48 98, , , ,00 29,29-0,00 29, , ,87-0, , ró ne wp ywy , ,02 106, , , , , , , , ,63 98, , , ,00 170, ,00 170, , ,95 157, , , , ,97-0, , ,00 584,89-0,00 584, , ,70 171, , , , ,01-0, , , ,35 x , , , ,80-0, , , ,21-0, , , ,42 89, , , , , , , , , , , i i

22 22 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,97-0, , , ,22-0, , , ,00 100, , , ,00 90,00-0,00 90, , ,30 100, , , , ,90 143, , , , ,26 81, , , , ,01-0, , , ,08-0, , , ,00 383, , , ,00 836,40-0,00 836, , ,54-0, , , ,21-0, , , ,97 x 4 440, , , ,00 100, , , , ,53 97, , , , ,99 100, , , , ,41 100, , , , ,64-0, , , ,99-0, , , ,61 215, , , ,00 487,55-0,00 487, i i

23 23 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,92-0, , , ,51 100, , , , ,47 146, , , ,00 7,68 96,0 8,00 7, ,00 330,14-0,00 330, , ,50-0, , , ,25 121, , , ,00 957,51-0,00 957, , ,85 100, , , ,00 570,70-0,00 570, , ,60 106, , , ,00 187, ,00 187, , , , , , ,28 125, , , ,00 52, ,00 52, , ,76 188, , , ,00 3, ,00 3, , , , , , ,08 170, , , , ,44 182, , , , ,00 119, , , ,00 366,00-0,00 366, i i

24 24 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y ,00 61,50-0,00 61, , ,52 100, , , , , , ,13-0, , , ,95-0, , , ,35 100, , , , ,63-0, , ,00 32,00-0,00 32, , ,49-0, , , ,47-0, , , ,49-0, , , ,83-0, , , ,24 93, , , , ,00 107, , , , ,85 101, , , , , , , , ,54 104, , , , , , , ,00 119,52-0,00 119, , ,41-0, , , ,34 106, , , , ,58 122, , , ,00 147,80 136,9 108,00 147, i i

25 25 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,36 94, , , , ,32 95, , , , ,52 127, , , , ,04-0, , , ,78 102, , , , ,62-0, , ,00 150,00-0,00 150, , ,34 491, , , , ,06 86, , , , ,75-0, , ,00 363, ,00 363, ,00 160, ,00 160, , , , , , ,80-0, , , ,36-0, , , , , , , ,45-0, , ,00 799, ,00 799, , ,51 225, , , , ,55 101, , , , ,55 x , , , ,93 106, , , i i

26 26 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,55-0, , , ,29-0, , , ,05-0, , , ,70 158, , , , ,02-0, , , ,45-0, , , ,61 163, , , , ,24-0, , ,00 61,36-0,00 61, , ,61-0, , ,00 2, ,00 2, , ,40 100, , , , ,35 100,7 0, , , , ,00 73, ,00 73, ,00 1, ,00 1, , ,88-0, , , ,41-0, , ,00 3,93-0,00 3, , ,85-0, , , ,48 105, , , , ,19-0, , , ,26 116, , , i i

27 27 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y wp t ndwy ki k dów , ,91 100, , , Udi w podtkch stnowi cych dochód bud etu p stw, , ,79 99, , , , , udi we wp ywch podtku dochodowego od osób prwnych i jednostek orgnicyjnych nieposidj cych osobowo ci prwnej , ,79 79, , , , , , ,33 78, , , , ,46 85, , , udi we wp ywch podtku dochodowego od osób fiycnych , ,00 101, , , , , , ,00 101, , , , ,00 101, , , Subwencj ogóln, , ,00 100, , , , , , ,00 c o witow subwencji ogólnej , ,00 100, , , , , c równow c subwencji ogólnej , ,00 100, , , uupe nienie subwencji ogólnej , ,00 100, , ,00 i i

28 28 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y Dotcje celowe bud etu p stw, , ,11 99, , , , , , , , ,28 1) n dni w sne, , ,91 98, , , , , , , , ,28 ) bie ce, , ,92 99, , , , , pomoc spo ecn , ,74 100, , , , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,85 99, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,89 100, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,29 89, , , , ,29 89, , , o wit i wychownie , ,89 98, , , , ,52 100, , , , ,37 92, , , , ,00 90, , , i i

29 29 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y b) inwestycyjne, , ,99 86, , , , ,28 - o wit i wychownie , ,71 80, , , , ,21 80, , , , ,50 83, , , poost e dni w kresie polityki spo ecnej , ,00 100, , , , ,00 100, , , trnsport i cno , ,28 90, , , , , , , , ) n dni lecone, , ,10 99, , , , , ,00 0, , ,00 ) bie ce, , ,10 99, , , , , gospodrk mieskniow , ,73 100, , , , , , ,00 100, , , , ,73 100, , , di lno us ugow , ,84 99, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , i i

30 30 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,84 99, , , dministrcj publicn , ,32 100, , , , , , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,43 100, , , , ,89 99, , , ur dy ncelnych orgnów w dy p stwowej, kontroli i ochrony prw or s downictw , ,74 97, , , , ,00 100, , , , ,74 97, , , obron nrodow 2 300, ,00 100, , , , ,00 100, , , bepiece stwo publicne i ochron preciwpo row , ,40 100, , , , , , ,40 100, , , , ,00 100, , , ochron drowi , ,40 98, , , , , i i

31 31 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y , ,40 98, , , , ,00 100, , , pomoc spo ecn , ,51 99, , , , , , ,00 98, , , , ,33 91, , , , ,00 100, , , , ,91 99, , , , ,74 100, , , , ,00 100, , , ,00 359,64 89, ,00 359, , ,00 100, , , , ,00 100, , , , ,50 82, , , , ,39 100, , , , ,00 100, , , poost e dni w kresie polityki spo ecnej , ,92 96, , , , , , ,70 100, , , , ,22 76, , , , ,00 100, , , i i

32 32 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y - o wit i wychownie , ,16 97, , , , ,16 97, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,00 65, , , , ,00 65, , , rolnictwo i owiectwo , ,08 100, , , , ,08 100, , , b) inwestycyjne, , ,00 80, ,00 0, , ,00 - bepiece stwo publicne i ochron preciwpo row , ,00 100, , , , ,00 100, , ,00 - pomoc spo ecn ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ) n dni powierone, , ,10 97, , , , , ) bie ce, , ,10 97, , , , , di lno us ugow , ,32 99, , , , ,32 99, , , i i

33 33 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIASTA WED UG RÓDE I KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ ZA 2011 ROK Wyscególnienie D R P r g r f o d Pln wg uchw y Dochody ogó em : 5 Pln wg uchw y Gmin bie ce, Pln wg uchw y Powit Pln wg uchw y mj tkowe, Gmin Powit Pln wg uchw y - kultur i ochron diedictw nrodowego , ,00 100, , , , ,00 100, , , o wit i wychownie , ,82 96, , , , ,82 96, , , edukcyjn opiek wychowwc , ,72 96, , , , ,72 96, , , poost e dni w kresie , ,24 93, , , polityki spo ecnej , ,24 93, , , dministrcj publicn , ,00 100, , , , ,00 100, , , Dotcje celowe n dni reliowne n podstwie poroumie mi dy jednostkmi smor du terytorilnego , ,69 100, , , , , , , , ,14 102, , , , ,00 100, , , , ,01 137, , , i i

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2005 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2005 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK DOCHODY OGÓŁEM: 5.464.120 9.035.492 816.081 1 Wpływy z podatków

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 521/13 BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 521/13 BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 6 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 521/13 BURMISTRZA ŁOBZA dn 6 serpn 2013 r. w sprwe predstwen Rde Mejskej w Łobe Regonlnej Ibe Obrchunkowej w Scecne nformcj o prebegu wykonn budżetu Gmny Łobe I póroce 2013 roku, nformcj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W Sprawozdanie Wójta Gminy Zapolice z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 r. Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2008 r. I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R. 1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2008. Budżet miasta na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2007 r. Dochody budżetowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 1817 UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo