ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz i 1890) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877 z 2015r poz. 238, 532, 1045, 1117, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 i z 2016 r. poz.195) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok: 1) po stronie dochodów w kwocie ,27 zł według załącznika Nr 1, 2) po stronie wydatków w kwocie ,40 zł według załącznika Nr 2, 3) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania zlecone według załącznika Nr 3, 4) dochody i wydatki związane z realizacją dotacji na zadania własne według załącznika Nr 4, 5) planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu według załącznika Nr 5, 6) część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok według załącznika Nr Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach zgodnie z załącznikiem Nr Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr Przedstawić sprawozdania, o których mowa w 1 i 2 oraz informację o której mowa w 3 Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Mariusz Korzeniewski Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 199/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 marca 2016 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % realizacji 7 bieżące 801 Oświata i wychowanie , ,99 96,45% Rodzaj zadania: Własne Szkoły podstawowe , ,99 96,45% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie , ,99 96,45% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem , ,99 96,45% Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % realizacji 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% 020 Leśnictwo 6 500, ,02 72,97% Pozostała działalność 6 500, ,02 72,97% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500, ,02 72,97% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,67 98,05% Dostarczanie ciepła , ,22 86,12% 0830 Wpływy z usług , ,22 86,12% Dostarczanie wody , ,45 99,98% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 738,00 738,00 100,00% 0830 Wpływy z usług , ,21 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 3 200, ,24 96,23% 600 Transport i łączność , ,69 70,08% Drogi publiczne gminne , ,69 70,08% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 1

3 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 66,67% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , ,46 72,85% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,33 69,38% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 5 000, ,50 94,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,83 64,91% Pozostała działalność , ,13 75,78% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,86 75,56% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 143,27 143,27% 720 Informatyka , ,12 90,39% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12 90,39% Pozostała działalność , ,12 90,39% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12 90,39% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,12 90,39% 750 Administracja publiczna , ,16 96,45% Urzędy wojewódzkie 4,65 Dochody jst zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 4, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,51 96,44% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 360,38 36,04% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 103,44% 0830 Wpływy z usług 1 000,00 287,90 28,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,76 98,06% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000, ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 4 000, ,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,60 100,36% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000, ,00 63,10% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000, ,00 63,10% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 2

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,63 102,92% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 103,48% 0320 Podatek rolny 3 500, ,00 103,31% 0330 Podatek leśny , ,00 98,24% 0340 Podatek od środków transportowych 3 741, ,00 100,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,63 94,79% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,96 99,32% 0310 Podatek od nieruchomości , ,02 100,39% 0320 Podatek rolny , ,62 100,34% 0330 Podatek leśny , ,11 96,05% 0340 Podatek od środków transportowych , ,60 94,78% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 103,58% 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,52 93,81% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,09 69,72% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,86 91,25% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 74,92% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,45 100,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,91 97,04% podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2000,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0 14, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,15 100,41% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,87% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,15 72,23% 758 Różne rozliczenia , ,06 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe 3 100, ,06 96,91% 0920 Pozostałe odsetki 3 100, ,06 96,91% 801 Oświata i wychowanie , ,44 99,16% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 3

5 80101 Szkoły podstawowe 4 470, ,58 108,07% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 776,37 155,27% 0920 Pozostałe odsetki 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 583,27 116,65% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 3 470, ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,00 100,00% Gimnazja , ,86 94,11% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 107,00 53,50% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,99 51,82% 0920 Pozostałe odsetki 1, Wpływy z różnych dochodów , ,54 100,92% 852 Pomoc społeczna , ,32 95,06% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,19 100,00% Wspieranie rodziny , ,50 97,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,50 97,10% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,91 32,56% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,91 32,79% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) 5 946, ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,05 91,82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,05 91,82% Zasiłki stałe , ,31 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,31 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,92 100,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 76,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 4

6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 400, ,00 108,96% 0690 Wpływy z różnych opłat 7400, ,68 108,10% Dochody jst zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 63, Pozostała działalność , ,63 99,28% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,19 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 625, ,97 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 522, ,22 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,44 99,22% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 (związków gmin) , ,00 100,00% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 7 000, , ,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 91,85% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,69 83,09% 0830 Wpływy z usług , ,69 83,09% Gospodarka odpadami , ,96 94,80% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw , ,90 93,73% 0690 Wpływy z różnych opłat 70,23 70,45 100,31% 0830 Wpływy z usług 505,00 505,00 100,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 475,60 95,12% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,01 100,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2707 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% Zakłady gospodarki komunalnej , ,61 99,66% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,98 100,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 5

7 90019 Rodzaj zadania: Zlecone 0830 Wpływy z usług , ,46 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 50,11 50,11% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,06 90,17% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 100, ,34 99,31% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 100, ,34 99,31% Pozostała działalność , ,56 80,99% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,94 81,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 630,62 63,06% bieżące razem , ,70 98,90% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,12 59,03% majątkowe 020 Leśnictwo , ,87 99,96% Gospodarka leśna , ,87 99,96% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,87 99,96% 600 Transport i łączność , ,72 98,30% Drogi publiczne gminne , ,72 98,30% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,72 98,30% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 86,59% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 86,59% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości , ,00 86,59% 720 Informatyka , ,32 79,35% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 79,35% Pozostała działalność , ,32 79,35% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 79,35% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,32 79,35% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 700,00 700,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 700,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 98,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań , ,00 99,05% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 6

8 Rodzaj zadania: Zlecone finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka odpadami , ,00 99,05% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 99,05% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 99,05% Zakłady gospodarki komunalnej 1 000,00 0,00 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 0,00 0,00% majątkowe razem , ,91 95,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,32 95,12% Dział 1 Rozdział 2 3 Nazwa 4 Plan ogółem 5 Wykonanie 6 % realizacji 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,30 100,00% Pozostała działalność , ,30 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 93,88% Urzędy wojewódzkie , ,00 93,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 93,88% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 836,00 836,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 836,00 836,00 100,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu 9 617, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 617, ,00 100,00% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7 924, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 924, ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,41 97,60% Szkoły podstawowe , ,47 97,97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,47 97,97% Gimnazja , ,55 99,51% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 7

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,55 99,51% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 509,46 206,39 40,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 509,46 206,39 40,51% 852 Pomoc społeczna , ,96 99,91% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,67 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,67 99,99% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,49 95,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 95,92% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 97,13% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97,13% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Pozostała działalność 237,00 235,80 99,49% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 235,80 99,49% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem , ,67 99,84% Ogółem: , ,27 98,82% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,44 83,94% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 8

10 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 199/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 marca 2016 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z JST z tego: wydatki na z tego: zakup i objęcie programy na akcji i % Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowan Wydatki inwestycje i programy udziałów oraz Wykonanie realizacji bieżące świadczenia e z wypłaty z wydatki dotacje na majątkowe zakupy finansowan wniesienie na rzecz jednostek wydatki udziałem tytułu obsługa zadania inwestycyjne e z wkładów do osób środków, o budżetowych, związane z poręczeń i długu bieżące udziałem wynagrodzenia i spółek prawa realizacją fizycznych; których gwarancji środków, o handlowego. składki od nich ich mowa w których naliczane statutowych art. 5 ust. 1 mowa w zadań; pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność 59687, , , ,5 100,00% Drogi publiczne powiatowe 59687, , , ,5 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 59687, , , ,5 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: 59687, , , ,5 100,00% Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: zaku p i w tym: obję cie z tego: akcji i udzi wydatki na ałów programy oraz wypłat na Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowan wnie y z Wydatki inwestycje i programy Wykonanie % realizacji sieni bieżące świadczeni e z wydatki dotacje na tytułu majątkowe zakupy finansowan e jednostek wydatki a na rzecz udziałem obsługa zadania poręcze inwestycyjne e z osób środków, o wkła budżetowych, wynagrodze związane z długu bieżące ń i udziałem nia i składki realizacją fizycznych; których dów gwaran środków, o mowa w do od nich ich cji których art. 5 ust. 1 mowa w spół naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 art. 5 ust. 1 ek pkt 2 i 3, praw a hand lowe go Rolnictwo i łowiectwo ,8 94,98% Z tego z tego: w tym: Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 1

11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00% 1030 Izby rolnicze ,8 91,54% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,8 91,54% ,12 94,54% Dostarczanie ciepła ,92 75,31% ,00% 4260 Zakup energii ,37 74,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,55 77,31% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Dostarczanie wody ,2 97,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,45 98,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% ,74 99,52% 4260 Zakup energii ,77 93,66% 4270 Zakup usług remontowych ,98 77,26% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 96,46% Opłaty z tytułu zakupu usług ,91 100,00% telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i ,14 23,30% opinii 4430 Różne opłaty i składki ,46 99,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,76 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,80% Wydatki inwestycyjne ,94% jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek ,81% budżetowych 600 Transport i łączność , , , , , , ,79 99,22% Drogi publiczne gminne , , , , , , ,79 99,22% ,61 98,75% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 2

12 4270 Zakup usług remontowych ,27 99,47% 4300 Zakup usług pozostałych 76054, , , , ,33 89,62% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,58 99,74% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,52 96,39% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,06 98,26% ,96 93,50% 4260 Zakup energii ,85 86,54% 4300 Zakup usług pozostałych 36979, , , , ,25 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,70% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Pozostała działalność ,46 60,68% 4260 Zakup energii ,61 19,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,48 88,61% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,13% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,37 38,37% 710 Działalność usługowa ,14 9,45% Plany zagospodarowania przestrzennego ,6 5,16% ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,6 4,99% Cmentarze ,54 74,25% ,54 74,25% 720 Informatyka , , , , , , ,56 100,00% Pozostała działalność , , , , , , ,56 100,00% , , , ,4 100,00% , , , ,67 100,00% Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5844, , , ,34 100,00% Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1031, , , ,36 100,00% Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek budżetowych 49846, , , , ,38 100,00% Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek budżetowych 8796, , , , ,41 100,00% 750 Administracja publiczna , , , , , ,8 97,11% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,97 99,78% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 3

13 ,97 94,51% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,05 97,07% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,88 59,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,88 99,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 92,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20998, , , , ,79 90,88% , , , , ,1 93,11% 4260 Zakup energii ,61 96,28% 4270 Zakup usług remontowych ,84 94,85% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 91,37% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,62 95,23% 4410 Podróże służbowe krajowe ,23 99,00% 4430 Różne opłaty i składki ,23 27,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25099, , , , ,6 100,00% 4580 Pozostałe odsetki ,70% Koszty postępowania ,95 78,00% sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami ,86 87,51% korpusu służby cywilnej Promocja jednostek ,31 74,61% samorządu terytorialnego ,88 76,15% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,43 33,43% Pozostała działalność ,47 97,70% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,11% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,57 98,77% ,35 99,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,53% 4430 Różne opłaty i składki ,95 98,24% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,6 93,19% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,85 88,32% Komendy powiatowe Policji ,15 89,10% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,15 89,10% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 4

14 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00% Ochotnicze straże pożarne ,3 87,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 69,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,05 96,22% ,78 97,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 99,70% 4430 Różne opłaty i składki ,5 83,88% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,42 9,93% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00% Zarządzanie kryzysowe ,4 97,45% ,4 97,45% 757 Obsługa długu publicznego ,36 97,84% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,36 97,84% ,36 97,84% 758 Różne rozliczenia ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% 801 Oświata i wychowanie , , , , ,16 96,72% Szkoły podstawowe ,07 95,90% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,04 96,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 97,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,1 96,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,6 91,50% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,19 98,73% ,82 90,43% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,33 84,39% 4260 Zakup energii ,14 94,37% 4270 Zakup usług remontowych ,75 75,41% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 5

15 4280 Zakup usług zdrowotnych ,27% 4300 Zakup usług pozostałych ,6 93,12% Opłaty z tytułu zakupu usług ,6 67,92% telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i ,13 29,23% opinii 4410 Podróże służbowe krajowe ,01 74,11% 4430 Różne opłaty i składki ,76 47,56% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,05 93,42% ,54 76,78% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,15 94,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,9 88,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 95,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,16 99,40% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 91,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,56 77,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,43 99,60% Przedszkola ,68 99,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 99,08% Gimnazja ,59 97,21% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 96,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 98,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 98,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41 87,53% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,39% ,53 89,85% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,81 98,14% 4260 Zakup energii ,28 93,21% 4270 Zakup usług remontowych ,93 65,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 96,05% Opłaty z tytułu zakupu usług ,56 75,94% telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i ,18 27,40% opinii Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 6

16 4410 Podróże służbowe krajowe ,01 94,88% 4430 Różne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 99,92% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,64 25,98% Dowożenie uczniów do szkół ,92 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 99,96% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,75 68,37% 4300 Zakup usług pozostałych ,83% 4410 Podróże służbowe krajowe ,93 40,14% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,82 69,00% , , ,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63086, , , , ,01 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12694, , , , ,38 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2957, , , , ,12 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% , , , , ,49 100,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, , , , , ,00% liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 3020 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8106, , , ,52 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32769, , , , ,81 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4873, , , , ,16 100,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 7

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% , , , , ,97 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług ,00% telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami ,00% korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 99,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 98,24% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8 95,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 79,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,67% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 99,59% 851 Ochrona zdrowia 40675, , , , , ,43 88,73% Zwalczanie narkomanii 8135, , , , ,5 47,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00% ,6 2227,6 2227, , ,5 62,51% 4300 Zakup usług pozostałych 1907, , , , ,56% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32540, , ,3 7629, , ,93 99,01% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7629,9 7629,9 7629,9 7629, ,2 99,39% ,4 8886,4 8886, , ,16 96,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,99 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,58 99,50% Koszty postępowania ,00% sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami ,00% korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna , , , , , ,3 95,54% Domy pomocy społecznej ,1 99,56% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od ,1 99,56% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 8

18 innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze ,21 89,63% Różne opłaty i składki ,21 89,63% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,62 48,64% ,2 65,48% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,42 66,34% Wspieranie rodziny , , ,12 97,08% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14199, , , , ,47 97,16% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 99,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 97,50% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,03 96,61% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% Podróże służbowe krajowe ,86 91,80% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1096, , , , ,93 99,72% ,00% ,45 50,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 42,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 52,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 23,34% ,35 77,67% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 99,95% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre ,00% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 4130 zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,31 91,94% 3110 Świadczenia społeczne ,31 91,94% Dodatki mieszkaniowe ,11 95,10% 3110 Świadczenia społeczne ,11 95,10% Zasiłki stałe ,31 100,00% Id: 58263C27-5C B-9F411C5CB684. Podpisany Strona 9

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 23 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 144/2016 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo