ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Na podstawie art.31 i art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938,1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) Wójt Gminy Przerośl postanawia co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r. według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił ,18zł wykonano ,72zł, tj. 98% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił ,18zł wykonano ,51zł tj. 93% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, 3) Sprawozdanie opisowe o realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2015r. stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia, 4) Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2015r. stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia, 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy za 2015r. stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia, 6) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2015r. stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia, 7) Wykonanie wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne za 2015r. stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia, 8) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015r. stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia. 2. Przyjąć informację o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015r. 1) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli stanowi załącznik Nr 9 do zarządzenia. 2 ) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia. 3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przerośl za 2015r. stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia. 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata stanowi załącznik Nr 12 do zarządzenia. 5. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 1

2 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i zamieszczeniu na stronie BIP. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz 9) Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 2

3 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 8 marca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2015 ROK. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2015rok Wykonanie za 2015r. % (6:5) w tym zlecone: Plan na 2015r. Wykonanie za 2015r Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność , , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1500, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Transport i łączność 16160, , ,00 0, Drogi publiczne gminne 16160, , ,00 0, Wpływ z różnych opłat 1410, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 14750, , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 39167, , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39167, , ,00 0, Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 47,00 46, ,00 0, , , ,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 0,05 0 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1400, , ,00 0, Administracja publiczna 74821, , , , Urzędy wojewódzkie 23143, , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23043, , , ,00 100,00 4,65 5 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51678, , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1650, , ,00 0, Pozostałe odsetki 2720, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 550,00 244, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich 46758, , ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 1

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31233, , , ,00 540,00 540, ,00 540,00 540,00 540, ,00 540, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15244, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15244, , , , Wybory do Sejmu i Senatu 8386, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8386, , , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7063, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7063, , , , , , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 8786, , ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8786, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 670, ,00 0, ,00 662, ,00 0,00 200,00 8,00 4 0,00 0, , , ,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, Podatek rolny 1909, , ,00 0, Podatek leśny 25290, , ,00 0, Podatek od środków transportowych 3740, , ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 30,00 0 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10750, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, Podatek rolny , , ,00 0, Podatek leśny 30300, , ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 2

6 0340 Podatek od środków transportowych 46280, , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn 25000, , ,00 0, Wpływy z opłaty targowej 4000,00 793, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 41600, , ,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1000, , ,00 0, , , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej 11000, , ,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20000, , ,00 0, , , ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 5000, , ,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe 15774, , , , Wpływy z różnych opłat 100,00 53, ,00 0, Wpływy z usług 100,00 38, ,00 0, Pozostałe odsetki 600,00 503, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 550,00 652, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12124, , , , , , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 63650, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 63650, , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego 39463, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39463, , ,00 0, Gimnazjum 9849, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9849, , , , Dowożenie uczniów do szkół 4416, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4416, , ,00 0, Pomoc społeczna , , , ,76 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 3

7 85206 Wspieranie rodziny 8125, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8125, , ,00 0, , , , , Wpływy z różnych dochodów 2000, , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 2142,00 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2142,00 0, ,00 0, Zasiłki Stałe 82386, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 82386, , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 58007, , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 40,00 35, ,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 97, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 50,00 47, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57817, , ,00 0, , , , , Wpływy z usług 13000, , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32021, , , ,00 300,00 354, ,00 0, Pozostała działalność 20693, , ,00 176,88 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 4

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 293,00 176, ,00 176, , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań gmin z zakresu edukacyjnej 2040 opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , ,00 0, , , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, Wpływy z usług 60000, , ,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 17, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 0, , , ,00 0,00 100,00 62, ,00 0, Pozostałe odsetki 100,00 2,29 2 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 29, ,00 0, Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3000, , ,00 0, Wpływ z różnych opłat 3000, , ,00 0,00 w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Razem dochody bieżące za 2015r: , , ,00 0, , , , ,96 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH URZĘDU GMINY PRZEROŚL ZA 2015R. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 2015 rok Wykonanie za 2015r. w tym zlecone: Plan na 2015r Wykonanie za 2015r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10000, , ,00 0, Pozostała działalność 10000, , ,00 0,00 % (6:5) Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 5

9 Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10000, , ,00 0, Turystyka 68365, , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 68365, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 51274, , ,00 0, , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 1000,00 0,00 0 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1000,00 0,00 0 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1000,00 0,00 0 0,00 0, Administracja publiczna 43914, , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43914, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 43914, , ,00 0, Oświata i wychowanie 0,00 46,08 0 0,00 0, Szkoły podstawowe 0,00 46,08 0 0,00 0, Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 46,08 0 0,00 0,00 Razem dochody majątkowe za 2015r. w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 OGÓŁEM DOCHODY ZA 2015R , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,96 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Przerośl z dnia 8 marca 2016r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY PRZEROŚL ZA 2015R. w tym zlecone: Dział Rozdział & Treść Plan na 2015r. Wykonanie za 2015r. % (6:5) Plan na 2015r. Wykonanie za 2015r Rolnictwo i łowiectwo , , , , Izby rolnicze 5 000, , ,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000, , ,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 256,50 256, ,50 256, Składki na Fundusz Pracy 36,75 36, ,75 36, Wynagrodzenia bezosobowe 1500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1099, , , , Zakup usług pozostałych 2 875, , , , Różne opłaty i składki , , , ,44 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 793, , , , , , , , Transport i łączność , , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe 1 100, , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100, , ,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , ,00 0, Turystyka 9 600, , ,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 4 791, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 526,00 526, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 125, , ,00 0, Zakup energii 2 157, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 940,00 938, ,00 0, Różne opłaty i składki 43,00 42, ,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 526,00 526, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 809, , ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 1

11 4 809, , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych 50,00 11, ,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 716, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 615, ,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 165, ,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 567, , ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 350,00 350, ,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 950, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup energii 5 200, , ,00 0, Zakup usług remontowych 4 200,00 105,19 3 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 188, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Działalność usługowa ,00 0,00 0 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0, Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 122, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 949, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 569, , ,00 435, Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, , ,00 0, Zakup usług remontowych 200,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 400, , ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 2

12 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 232, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 1 367, , ,00 0, ,00 50,00 5 0,00 0, , , , ,00 500,00 122, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, , ,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 520, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 719, , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 367, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 130, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, Różne opłaty i składki 207,00 207, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4707 członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących 4709 członkami korpusu służby cywilnej W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt.2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 534,00 533, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 727, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 650,00 527, ,00 0, Zakup usług pozostałych 850,00 199, ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 3

13 1 500,00 727, ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 042, , ,00 0, Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 900, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 746, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 70, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 965, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 540,00 540, ,00 540, Składki na ubezpieczenia społeczne 77,24 77, ,24 77, Składki na Fundusz Pracy 11,07 11, ,07 11, Wynagrodzenia bezosobowe 451,69 451, ,69 451,69 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 540,00 540, ,00 540, , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 310,55 310, ,55 310, Składki na Fundusz Pracy 44,51 44, ,51 44, Wynagrodzenia bezosobowe 2 101, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 451, , , , Podróże służbowe krajowe 496,45 496, ,45 496,45 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 456, , , ,06 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 840, , , , , , , , Wybory do Sejmu i Senatu 8 386, , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 148,05 148, ,05 148, Składki na Fundusz Pracy 21,22 21, ,22 21, Wynagrodzenia bezosobowe 1 365, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 075, , , , Podróże służbowe krajowe 275,81 275, ,81 275,81 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 535, , , ,02 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 4

14 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500, , , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 2 350, , , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137,78 137, ,78 137, Składki na Fundusz Pracy 19,74 19, ,74 19, Wynagrodzenia bezosobowe 1 185, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 355, , , , Zakup usług pozostałych 18,45 18, ,45 18, Podróże służbowe krajowe 386,14 386, ,14 386,14 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 343, , , ,27 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 960, , , , , , , ,73 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 000,00 828, ,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 041, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 861, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 237,00 756, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 400, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 500, , ,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 780,00 674, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 700,00 330, ,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 418, , ,00 0,00 500,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Obrona cywilna 500,00 0,00 0 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0 0,00 0,00 500,00 0,00 0 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 5

15 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych 8090 papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Wydatki na obsługę długu , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0 0,00 0, ,00 0,00 0 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,03 110, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 270, , ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 110,00 865, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 688,00 935, ,00 0, Różne opłaty i składki 5 735, , ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,03 110, , , ,00 0, , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 074, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 815,00 327, ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 6

16 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 499, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 130,00 108, ,00 0, Zakup usług pozostałych 80,00 26, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 997, , ,00 0,00 30,00 30, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Przedszkola 6 500, , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 500, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 489, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 053, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 130,00 850, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 10, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4,00 2, ,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 700,00 664, ,00 0, , , ,00 0,00 100,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 860, , ,00 0, , , ,00 0, Gimnazja , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów 9 752, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 597,52 431, ,52 72, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 980,00 978, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 218, ,00 0, Zakup usług pozostałych 150,00 126, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 200, , ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 7

17 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 246,00 120, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,52 72, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 835, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 429, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 103, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup usług remontowych 9 000, , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 55, ,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 125, , ,00 0, ,00 900, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 475, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 950, , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 700, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 400, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 852,00 789, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 546, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 523, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 221,00 182, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 987,00 743, ,00 0, Zakup energii 270,00 157, ,00 0, Zakup usług pozostałych 63,00 54, ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 8

18 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25,00 11, ,00 0, Różne opłaty i składki 14,00 13, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 392,00 392, ,00 0, , , ,00 0,00 852,00 789, ,00 0, , , ,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 540, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 53, ,00 0, Zakup energii 1 727, , ,00 0, Zakup usług remontowych 372,00 352, ,00 0, Zakup usług pozostałych 745,00 522, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 436,00 350, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 66,00 64, ,00 0, Różne opłaty i składki 141,00 141, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 651, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 570, , ,00 0, , , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 390,00 468, ,00 0, Dotacje na zadania bieżące Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , , ,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 390,00 468, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0, Zwalczanie narkomanii 700,00 433, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 413, ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 9

19 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 20,00 0 0,00 0,00 700,00 433, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0 0,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 102, ,00 0, Dotacje na zadania bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, , , ,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0,00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,00 0, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 730,00 608,15 0 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 300, , ,00 0, Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0 0,00 0, , , ,00 0, Wspieranie rodziny , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 9,65 5 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 485, , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 543, , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 208,00 203, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40, ,00 0, Zakup usług pozostałych 300,00 10,00 3 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 888, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361,00 361, ,00 0, , , ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 10

20 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 9,65 5 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 200,00 123, ,00 0, Świadczenia społeczne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 034, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 003, , ,00 700, Wynagrodzenia bezosobowe 2 760, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 762, , , , Zakup energii 300,00 249, ,00 0, Zakup usług remontowych 100,00 0,00 0 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 35, ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 770, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 160,00 82, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 332, ,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 094, , ,00 0,00 400,00 48, ,00 0,00 500,00 339, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,32 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , , ,88 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, Świadczenia społeczne , , ,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , , ,00 0, Świadczenia społeczne , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 143,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 590, ,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 0,00 743,00 590, ,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0,00 Id: E2928F31-D33A-461F-AAB3-7F91E438601A. Podpisany Strona 11

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 199/16 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2015 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Dział Rozdz. Par. określenie dochodu Plan. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 19 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 112 UCHWAŁA NR 347/XXXI/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo