Wydatki budżetu na 2018 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki budżetu na 2018 rok"

Transkrypt

1 Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Melioracje wodne , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie , ,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych Spółki wodne 790,00 790, Różne opłaty i składki 790,00 790, Infrastruktura wodociągowa i , ,00 sanitacyjna wsi , , Izby rolnicze 2 800, , Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2 800, , rolnego Pozostała działalność 6 500, , Zakup usług pozostałych 4 800, , Różne opłaty i składki 1 700, , Handel , , , , , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,

2 ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) , ,00 między jednostkami samorządu 4300 Zakup usług pozostałych , , Drogi publiczne krajowe 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0, Różne opłaty i składki 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 982,00 982,00 982,00 0,00 982,00 0, Różne opłaty i składki 982,00 982,00 982,00 0,00 982,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , Różne opłaty i składki 1 500, , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu na dofinansowanie , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 235, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , , , Turystyka 6 000, , Pozostała działalność 6 000, , Zakup usług pozostałych 6 000, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0, , ,00 Gospodarka gruntami i , , ,00 0, ,00 0, , ,00 nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,

3 4300 Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i , , opinii Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu , , ,00 0, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania , , przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , Administracja publiczna , , , , ,00 0, , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 473, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 840, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Podróże służbowe krajowe 300,00 300, Urzędy gmin (miast i miast na , , , , , , , ,00 prawach powiatu) , , , , , , , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 700, , Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 100, ,00 3

4 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób , , Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 4 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 7 500, , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , , , , Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu 400,00 400, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500, Pozostałe odsetki 200,00 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, , Szkolenia , , Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 jednostek Promocja jednostek samorządu , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Wspólna obsługa jednostek , , , , samorządu , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 502, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400, Zakup usług pozostałych , ,

5 , , Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i , , pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200, , Różne opłaty i składki 400,00 400, , , Szkolenia 2 500, , Pozostała działalność , , , , ,00 0, , , Różne wydatki na rzecz osób , , fizycznych , , , ,00 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 700, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Różne opłaty i składki , , , , ,00 0, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 400, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 347, , ,00 0, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 347, , ,00 0, ,00 0,00 ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 347, , ,00 0, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, ,00 0, , , Komendy wojewódzkie Policji , , , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy , , fundusz celowy 5

6 Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej , ,00 Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy 6170 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0, , ,00 Różne wydatki na rzecz osób , , fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 jednostek Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek , ,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 5 120, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup energii 2 000, , Zakup usług pozostałych 120,00 120, Obsługa długu publicznego , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , ,00 samorządu Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę , ,00 samorządu kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , , , Różne rozliczenia finansowe , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0, , ,00 6

7 80101 Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka , ,00 samorządu lub przez osobę fizyczną , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i , , ,00 0, ,00 0,00 książek 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 6 500, , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 5 000, , Różne opłaty i składki 7 000, , , , ,00 0, ,00 0,00 Szkolenia 3 600, , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 jednostek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 2 000, ,00 między jednostkami samorządu Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka , ,00 samorządu lub przez osobę fizyczną , , ,00 0, , , , ,00 7

8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, , Zakup środków dydaktycznych i , , książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 450, , Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu , , , , ,00 0, ,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0, , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) , ,00 między jednostkami samorządu Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu , ,00 oświaty , , ,00 0, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i , , książek 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług zdrowotnych 2 500, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu , , , , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Różne opłaty i składki 4 800, , , ,

9 Szkolenia 2 000, , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu , ,00 oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka , ,00 samorządu lub przez osobę fizyczną , , ,00 0, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 989, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700, Zakup środków dydaktycznych i ,00 800, książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300, Zakup usług pozostałych 9 000, , Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu , , , , ,00 0, ,00 0,00 Szkolenia 150,00 150, Gimnazja , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i ,00 500, książek 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 000, ,

10 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Różne opłaty i składki 3 000, , , , Szkolenia 1 000, , Dowożenie uczniów do szkół , , Zakup usług pozostałych , , Dokształcanie i doskonalenie , , ,00 0, ,00 0,00 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , , Szkolenia , , ,00 0, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6 500, , Zakup usług zdrowotnych 1 500, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 1 300, , , , Szkolenia 1 700, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , , , przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , ,00 10

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 376, , , , Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 196,00 196,00 Zakup środków dydaktycznych i , , książek , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i , , , , ,00 0, młodzieży w szkołach podstawowych , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 300, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 200, , Zakup środków dydaktycznych i , , ,00 0, ,00 0,00 książek 4260 Zakup energii 2 800, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 4 000, , Podróże służbowe krajowe 3 200, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, , , , , technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 000, , , , , ,

12 80195 Pozostała działalność 5 000, , Nagrody konkursowe 5 000, , Ochrona zdrowia , , , , Programy polityki zdrowotnej 8 000, , Zakup usług zdrowotnych 8 000, , Zwalczanie narkomanii 4 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 4 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup usług pozostałych , , Koszty postępowania sądowego i , , prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , , świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie , , zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe 200, , Świadczenia społeczne 200, , Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 12

13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 800, , Zakup usług remontowych 800,00 800, Zakup usług zdrowotnych 400,00 400, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i , , pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, , Różne opłaty i składki 800,00 800, , , Szkolenia niebędących członkami korpusu 2 000, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup usług pozostałych 1 000, , Pomoc w zakresie dożywiania , , Świadczenia społeczne , , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne 8 200, , Zakup usług pozostałych 9 900, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 711, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500, , Zakup usług zdrowotnych 800,00 800, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , Stypendia dla uczniów , , Rodzina , , , , ,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia społeczne , , , , , ,00 13

14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 900, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 400, , Zakup usług pozostałych 6 500, , , , Podróże służbowe krajowe 214,00 214,00 214,00 0,00 214,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Szkolenia 1 200, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 800, Zakup usług pozostałych 4 400, , ,00 800, Podróże służbowe krajowe 114,00 114,00 114,00 0,00 114,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i ,00 400, prokuratorskiego Szkolenia 800,00 800, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0, , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200, , , , Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 800, , , , ,00 0, ,00 0, Rodziny zastępcze , , Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu , , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , ,

15 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu od innych jednostek samorządu 2 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 0, , , Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 1 500, , Oczyszczanie miast i wsi , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i , , gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i , , opinii Ochrona powietrza , , atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 samorządowych zakładów Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i , , opinii ,00 0, , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie , ,00 kultury 15

16 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domy i ośrodki kultury, świetlice i , , , , , , , ,00 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,00 samorządowej instytucji kultury 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , Pozostała działalność , , , , ,00 0, Honoraria 100,00 100,00 100, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 300, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 0, , , , , Obiekty sportowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 3 300, , , ,00 Zadania w zakresie kultury , , , ,00 fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , ,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900, Pozostała działalność 8 157, , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, , Zakup usług pozostałych 4 957, , ,00 0, ,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 16

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo