L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w Rolnictwo i łowiectwo , ,84 77,65% 496,00 0, Melioracje wodne , ,27 99,81% 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 99,50% 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 99,97% Spółki wodne 1 050,00 849,60 80,91% 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 050,00 849,60 80,91% Izby rolnicze , ,00 99,92% 496,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 99,92% 496, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,04 44,68% 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 551, ,51 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,53 44,45% Pozostała działalność , ,93 100,00% 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,90 171,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 805, ,68 100,00% 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 852, ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,35 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100,00% 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 100,00% 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100,00% Transport i łączność , ,62 78,31% 7 269,62 0, Lokalny transport zbiorowy , ,86 68,36% 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,86 69,39% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00% Drogi publiczne powiatowe , ,55 100,00% 0,00 0,00 Strona 1 z 15

2 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,55 100,00% w Drogi publiczne gminne , ,21 76,53% 7 269,62 0, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, ,29 97,77% 4270 Zakup usług remontowych , ,71 86,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 76,23% 7 269, Różne opłaty i składki 250,00 216,96 86,78% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 70,92% Gospodarka mieszkaniowa , ,78 90,62% 325,45 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 100, ,43 28,74% 0,00 0, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 100, ,43 28,74% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,64 91,59% 325,45 0, Zakup energii 2 000, ,35 52,82% 75, Zakup usług remontowych , ,33 69,22% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 44,07% 250, Różne opłaty i składki 5 500, ,80 72,61% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 800,40 26,68% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 310,00 62,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 76,17% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 60,60% Pozostała działalność , ,71 84,28% 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 120, ,99 98,91% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 880, ,51 98,91% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 147, ,52 90,68% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 352,50 319,68 90,69% 4128 Składki na Fundusz Pracy 229,50 82,20 35,82% 4129 Składki na Fundusz Pracy 70,50 25,32 35,91% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 147, ,25 96,67% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 352,50 340,75 96,67% 4270 Zakup usług remontowych , ,49 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,30 78,91% 4308 Zakup usług pozostałych , ,25 52,20% 4309 Zakup usług pozostałych , ,45 52,20% Działalność usługowa , ,30 41,73% 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,30 40,70% 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 600,00 12,24% Strona 2 z 15

3 w 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 42,52% Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 100, ,00 100,00% 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 100, ,00 100,00% Cmentarze 1 800, ,00 100,00% 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 800, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 36,92% 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 36,92% Administracja publiczna , ,91 88,17% ,43 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 315, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 601, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,63 97,58% ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,37% , Zakup materiałów i wyposażenia 2 147,00 612,91 28,55% 4220 Zakup środków żywności 1 500, ,67 79,71% 4300 Zakup usług pozostałych 7 903, ,90 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 450,00 679,15 46,84% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,48 87,85% ,63 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,68 63,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 95,00% 1 845, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,31 90,34% , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 180, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 69,78% , Składki na Fundusz Pracy , ,29 60,06% 3 408, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 98,25% 5 440, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 85,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 82,65% 1 070, Zakup środków żywności 5 000, ,90 79,86% 4260 Zakup energii , ,91 93,69% , Zakup usług remontowych , ,40 12,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 800, ,00 97,48% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 71,62% , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,49 94,15% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 300,00 212,85 70,95% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,36 96,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 900, ,78 43,53% Strona 3 z 15

4 w 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000, ,26 38,13% 4430 Różne opłaty i składki , ,71 88,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,80 98,11% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 045, ,80 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,74 63,03% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,02 97,90% 479, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 31,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,79 73,32% 688,80 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 210,00 42,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 28,78% 4220 Zakup środków żywności 1 245, ,91 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 90,40% 688, Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,01 87,21% 5 200,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 90,03% 5 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, ,37 92,25% 4220 Zakup środków żywności 1 500, ,49 93,03% 4300 Zakup usług pozostałych , ,42 97,65% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 250,00 424,55 33,96% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 988,00 343,42 5,74% 4430 Różne opłaty i składki , ,62 84,27% 4950 Różnice kursowe 12,00 11,14 92,83% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,30 74,18% 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,30 74,18% 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 215,04 215,04 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,44 20,44 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 251, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 71,22% Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00% 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00% 0,00 0,00 Strona 4 z 15

5 w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,66 94,07% ,20 0, Komendy wojewódzkie Policji 3 000, ,99 98,60% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,99 98,60% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000, ,00 100,00% 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 000, ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,01 92,27% ,17 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,58 99,89% 257, Składki na ubezpieczenia społeczne 518,00 472,78 91,27% 42, Składki na Fundusz Pracy 58,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 94,63% 2 200, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 98,29% 3 053, Zakup energii , ,56 61,71% 9 457, Zakup usług remontowych , ,81 60,93% 4300 Zakup usług pozostałych , ,84 94,24% 1 787, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 934,53 84,96% 4430 Różne opłaty i składki , ,90 90,59% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 386, ,60 99,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 99,25% Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100,00% Straż gminna (miejska) , ,91 97,94% 9 442,03 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 280,00 276,48 98,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 99,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 510, ,21 99,99% 7 503, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 96,03% 1 289, Składki na Fundusz Pracy 2 820, ,95 96,10% 183, Zakup materiałów i wyposażenia 5 300, ,26 90,67% 297, Zakup usług zdrowotnych 430,00 344,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 700, ,02 88,48% 55, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,36 79,22% 4430 Różne opłaty i składki 833,00 833,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 970, ,14 98,22% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 587,34 83,91% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 870, ,13 88,72% 112, Zarządzanie kryzysowe 6 800, ,75 78,64% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 240, ,37 77,14% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 799,50 79,95% Strona 5 z 15

6 w 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 560,00 505,88 90,34% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 100,00% 0,00 0,00 10 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 100,00% 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,00 100,00% Obsługa długu publicznego , ,00 77,77% ,96 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 77,77% ,96 0, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 3 000, ,00 100,00% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 77,64% , Różne rozliczenia ,48 0,00 0,00% 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,48 0,00 0,00% 0,00 0, Rezerwy ,48 0,00 0,00% 0,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00% 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,85 97,63% ,64 0, Szkoły podstawowe , ,25 97,77% ,61 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 97,69% 3240 Stypendia dla uczniów 8 987, ,00 94,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 97,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 99,99% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 99,39% , Składki na Fundusz Pracy , ,66 97,87% 8 056, Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 88,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 98,60% 388, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,06 99,29% 4260 Zakup energii , ,36 84,95% 4 510, Zakup usług remontowych , ,28 87,31% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 393, ,00 86,65% 85, Zakup usług pozostałych , ,20 91,90% 4 420, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,77 94,00% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,26 68,96% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 143,00 142,09 99,36% 4430 Różne opłaty i składki , ,81 87,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,15 79,26% Strona 6 z 15

7 w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 98,69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 98,77% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,61 90,89% ,21 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 92,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 93,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 97,87% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 87,69% 3 658, Składki na Fundusz Pracy 8 714, ,36 71,95% 390, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 695,09 99,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 80,83% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, ,49 86,62% 4260 Zakup energii 2 433, ,11 74,73% 41, Zakup usług remontowych 1 200,00 268,10 22,34% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 85,00 28,33% 4300 Zakup usług pozostałych 7 575, ,59 74,05% 118, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 256,38 85,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 560, ,87 69,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 310,00 51,67% Przedszkola , ,25 93,71% ,14 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 94,83% , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,33 97,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,89 91,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 95,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 94,11% , Składki na Fundusz Pracy , ,18 78,59% 1 670, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 93,83% 8 205, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,59 79,02% 4260 Zakup energii , ,73 77,84% 3 091, Zakup usług remontowych , ,86 82,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 725, ,00 68,21% 40, Zakup usług pozostałych , ,80 86,68% 1 869, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 560, ,43 72,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 709,04 47,27% Strona 7 z 15

8 w 4430 Różne opłaty i składki 5 489, ,60 99,26% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 95,00 95,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 11,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 380, ,34 99,89% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 47,95% 5 808, Gimnazja , ,04 98,99% ,48 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,54 99,72% 3240 Stypendia dla uczniów 5 000, ,00 96,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 99,56% 2 073, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,13 99,71% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 99,94% , Składki na Fundusz Pracy , ,71 96,46% 4 417, Wynagrodzenia bezosobowe 9 200, ,70 96,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 97,93% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,49 96,72% 4260 Zakup energii , ,33 87,34% 5 399, Zakup usług remontowych , ,93 99,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,00 88,61% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 93,93% 207, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 542, ,69 91,19% 98, Podróże służbowe krajowe 7 334, ,02 91,25% 4430 Różne opłaty i składki , ,92 98,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 700, ,78 93,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 99,92% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 210, ,60 99,99% Dowożenie uczniów do szkół , ,28 97,68% ,31 0, Zakup usług pozostałych , ,28 97,68% , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,28 99,12% ,89 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 510, ,74 99,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 99,98% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 99,95% 5 363, Składki na Fundusz Pracy 7 762, ,00 99,46% 581, Wynagrodzenia bezosobowe 6 320, ,00 96,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 99,78% 4260 Zakup energii , ,06 80,29% 1 703, Zakup usług zdrowotnych 127,00 120,00 94,49% Strona 8 z 15

9 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 97,84% 212, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 201, ,73 99,62% w 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,40 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 176,29 27,12% 4430 Różne opłaty i składki 1 274, ,68 99,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,75 90,45% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,10 92,71% 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,10 92,71% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach , ,22 99,96% 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 881, ,59 97,95% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,82 100,00% 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,46 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,12 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14,28 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 430, ,46 99,99% Pozostała działalność 6 758, ,00 75,02% 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 103,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200, ,00 83,33% 4300 Zakup usług pozostałych 1 737, ,00 90,39% Ochrona zdrowia , ,26 84,00% 4 723,89 0, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , ,13 83,67% 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 37,68% Strona 9 z 15

10 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,93 88,23% w Zwalczanie narkomanii 6 680, ,92 93,56% 175,79 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 180,00 159,92 88,84% 25, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 94,00% 150, Nagrody konkursowe 1 150, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 850, ,00 91,69% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,21 84,75% 4 548,10 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 92,23% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 300, ,00 55,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 090, ,49 98,97% 51, Składki na Fundusz Pracy 190,00 104,29 54,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,74 85,68% 3 785, Nagrody konkursowe 6 500, ,18 99,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,88 98,71% 4220 Zakup środków żywności 2 200, ,40 87,06% 4260 Zakup energii 4 500, ,15 86,78% 699, Zakup usług pozostałych , ,08 76,91% 12, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,22 55,14% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 800, ,48 62,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 90,45% Pomoc społeczna , ,40 97,18% ,85 0, Ośrodki wsparcia , ,38 94,15% 6 432,56 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,01% 3 949, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 983, ,56 96,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 400, ,79 94,92% 680, Składki na Fundusz Pracy 1 350, ,53 94,04% 96, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 540, ,71 89,86% 4260 Zakup energii , ,40 89,14% 1 639, Zakup usług pozostałych , ,79 81,07% 65, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 370, ,11 86,94% 1,43 Strona 10 z 15

11 w 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 95,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 660, ,00 100,00% Wspieranie rodziny , ,36 85,76% 2 801,19 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 64,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 63,11% 403, Składki na Fundusz Pracy 1 979, ,54 63,19% 57, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,23 99,06% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,01 90,49% Świadczenie wychowawcze , ,08 99,26% ,95 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 450,00 90,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,50 99,68% 9 484, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 86,45% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 616, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,84 82,42% 450, Składki na Fundusz Pracy 1 300, ,39 81,18% 64, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 58,57% 4260 Zakup energii 5 000, ,00 100,00% 258, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 66,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,77 72,44% 50, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900, ,80 96,73% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 94,60% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,76 99,14% ,72 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 120,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,26 99,99% , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 84,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 176, ,91 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 96,94% 4 491, Składki na Fundusz Pracy 4 900, ,81 71,26% 282, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 89,76% 4260 Zakup energii 8 600, ,67 70,53% 516, Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0,00% Strona 11 z 15

12 4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, ,53 49,92% 50, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 300, ,00 94,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 30,00 10,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 48,26 3,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, ,51 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300, ,00 46,83% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w , ,93 94,31% 117,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,93 94,31% 117, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,67 87,85% 500,00 0, Świadczenia społeczne , ,29 93,99% 500, Zakup usług pozostałych , ,38 79,43% Dodatki mieszkaniowe , ,16 87,46% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,12 87,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55,18 43,04 78,00% Zasiłki stałe , ,13 93,23% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,13 93,23% Ośrodki pomocy społecznej , ,67 88,38% ,43 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,46 61,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 89,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 88,95% 7 840, Składki na Fundusz Pracy , ,28 44,71% 588, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 82,40% 4260 Zakup energii , ,82 60,92% 2 937, Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 580,00 58,00% 3 056, Zakup usług pozostałych , ,85 97,96% 67, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 250, ,00 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 94,05% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 168,98 33,80% 4430 Różne opłaty i składki 4 600, ,40 70,01% Strona 12 z 15

13 w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 93,92% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, ,32 53,62% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 99,91% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,30 84,60% 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,30 84,60% Pozostała działalność , ,96 85,38% 152,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,97 91,96% 152, Wynagrodzenia osobowe pracowników 198,00 13,00 6,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 772, ,99 68,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 25,98% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,61 88,27% ,29 0, Świetlice szkolne , ,48 97,18% ,29 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,11 96,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 97,10% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 99,13% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 97,15% 3 557, Składki na Fundusz Pracy 7 087, ,31 88,98% 378, Zakup materiałów i wyposażenia 6 041, ,05 97,70% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 788, ,72 98,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,49 90,76% 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,49 90,76% Pomoc materialna dla uczniów , ,64 62,73% 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,39 64,98% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,71 39,77% 4190 Nagrody konkursowe 350,00 348,54 99,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4220 Zakup środków żywności 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 60,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,06 95,02% ,95 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,84 95,94% 0,00 0, Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 97,28% Gospodarka odpadami , ,97 95,57% ,15 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 99,97% Strona 13 z 15

14 w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 030, ,93 99,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 98,67% 78, Składki na Fundusz Pracy 3 700, ,34 90,06% 2, Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, ,00 93,21% 566, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, ,67 85,72% 4300 Zakup usług pozostałych , ,62 98,59% , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,15 76,20% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,19 48,53% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 48,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,36 94,70% 4 200,00 0, Zakup usług pozostałych , ,36 94,70% 4 200, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,25 98,49% 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 013, ,00 97,85% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 98,98% Schroniska dla zwierząt , ,00 96,69% 0,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,32 93,94% ,80 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 98,45% 4260 Zakup energii , ,00 86,43% , Zakup usług remontowych , ,92 95,31% 5 110, Zakup usług pozostałych , ,51 98,44% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 99,58% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 100,00% Pozostała działalność , ,32 89,66% 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 64,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 324,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 80,08% 4300 Zakup usług pozostałych , ,61 45,39% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 97,11% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,26 99,30% 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 200, ,58 97,28% 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,58 97,28% zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,59 99,93% 0,00 0,00 Strona 14 z 15

15 w 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 94,63% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 450, ,51 98,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,63% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,52 100,00% Biblioteki , ,09 97,81% 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 76,98% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 024, ,34 99,65% 4270 Zakup usług remontowych , ,65 97,23% 4300 Zakup usług pozostałych 677,00 442,80 65,41% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 96,54% 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 53,32% Kultura fizyczna , ,61 94,20% 2 523,93 0, Obiekty sportowe , ,11 92,47% 2 523,93 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 350, ,46 99,96% 1 647, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 791, ,80 99,91% 283, Składki na Fundusz Pracy 858,00 825,17 96,17% 40, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 498, ,40 93,37% 4260 Zakup energii 2 548, ,23 81,52% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 73,79% 553, Różne opłaty i składki 1 598, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 503,00 503,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 97,45% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,50 98,69% 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: , ,00 100,00% , ,50 98,51% , ,46 93,87% ,21 0,00 Strona 15 z 15

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 roku Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 33 marca 2016 roku na 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 878 341,05 860 941,89 98,02 400,00 0,00 01008 Melioracje wodne 71 300,00 54 891,49

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR z dnia Budżet na rok 2019 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr BR.0050.1.2019 z dnia 2019-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2019 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 541 000,00 01008 Melioracje wodne 90 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo