Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku"

Transkrypt

1 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska inwestycja wjarocinie s. 11 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi JOB nr 10 s.9-10 Przepustka do bogactwa sprzedaż akcji Dom-Plastu s.7 Przywiązany, ale uciekł tajemniczakradzież170mln s.12 Krzyżówka świąteczna główna nagroda: 500 tys. zt s.30 Napad z bronią w ręku W p o n ie d z ia łe k, 28 m a r c a m ło d y m ę ż c zy z n a z b r o n ią w r ę k u n a p a d ł na kan tor przy u licy W rocław s k ie j. O d d a ł s t r z a ły i u c ie k ł z r e Ratusz a la Jarocky a oni, tzn. ten złodziej i syn, leżą na ziemi. Zanim się spostrzegłem złodziej był ju ż po drugiej stronie ulicy opow ia da w ła ścicie l m ieszkania. k la m ó w k ą p e łn ą p ien ię d zy. J a n S k rz y p c z a k tw ierd zi, iż sp ra O g o d zin ie do k a n to ru p rzy w ca przeskoczył przez szybę oddzielającą ul. W ro cław sk ie j (przy ko ście le Św. Jerzego) w szedł m ło d y m ężczyzna. W p o m ieszcze n iu b yła ty lk o żona obsługę od klientów. W ystrze lił p istoletem g a zo w ym w k ie ru n k u żon y w łaścicie la. P o d o b n o m iała w łaścicie la kan toru. Z a ścianą, trzy d z iu ry w sw etrze. M ę ż c zy z n a w m ieszkaniu Jana Skrzypczaka siedział w z ią ł torbę z p ien ię d zm i. jej syn. W d rzw ia ch sp o tk a ł się z synem R ozm aw iam y sobie spokojnie, w łaściciela. Za cz ę ła się szarpanina. a tu trzy strzały. Jeden po drugim. Myślałem, że to od tych ich rakiet. A on wyleciał. Ja za nim. Patrzę, S p ra w c a w y m k n ą ł się i zaczął u cie k ać. W p o g on i za n im ru szy ł syn. M ę ż c zy z n a u c ie k a ł z b ro n ią w ręku. Na ulicy ks. kard. W yszyńskiego w y r z u c ił część p ien ię d zy, k tó re zaczął zbie rać g oniący. P rze stęp ca u cie k ł w k ie r u n k u ul. K a sztanow e j. M im o p o szu k iw a ń p o lic ji sp ra w c y n ie o d naleziono. P o lic ja n ie zdradziła n am ile p ie n ię d zy sk radzio no. J a n S k rz y p c z a k tw ierd zi, że w to rbie b y ło o k o ło 60 m ilin ó w w różnej w alucie. Z in n y c h źródeł d o w ied zie liśm y się, iż sk ra dzio no 100, a naw e t 500 m ilionów. (refb) K o m u n ik a t K R P o lic j i w J a r o c in ie K o m e n d a R ejo n o w a P o lic ji w J a ro cin ie zw raca się z prośbą o k o n ta k t d o w szy stk ic h osób, któ re w id zia ły pościg lu b lu b p o tra fią z id e n ty fik o w ać spraw cę. B y ł n im m ę żczy zn a w w ie k u o k o ło 30 lat. S y lw e tk a szczupła, w y sp o rtow ana, w zrost o k o ło 175 cm. W ło sy zaczesane do góry, k o lo ru ciem nego, szatyn, le k k o falow ane, gęste, p rzy sła n ia ły uszy. T w a rz ogolona, sch lu d n a. M ę ż czy zn a u b ra n y b y ł w jasną, k ró tk ą k u r tk ę z m a te riału, k o lo ru p ia sk o w ego z p rze św itu ją cym w z o re m jo dełki. Spodnie jasne w odcieniu piaskowym, stary krój. W szyscy, którzy mogą udzielić jak ic h k o lw ie k in fo rm acji d o tyczący ch p o p ełn io n e g o przestępstw a, proszen i są o zg łoszenie się d o k o m e n d y ja ro ciń sk ie j po licji, p o k. 230, telefon lub 997. Policja zapewnia dyskrecję. P r a w d o p o d o b n ie ju ż w c z e r w c u b r. z o s ta n ie r o z p o c z ę ta p r z e b u d o w a ra tu s z a w J a r o c in ie. C a łk o w it y k o s z t in w e s ty c ji p o k r y w a J o h n J a r o c k y, W n u k d z ie w ię tn a s to w ie c z n e g o ja r o c iń s k ie g o h a n d lo w c a. W n a jb liż s z y m czasie z o s ta n ie w y b r a n y je d e n z c z te r e c h p ro je k tó w. P o w y ż e j projekt n r 4. O przebudow ie jarocińskiego ra tu sza czytaj n a stronie 11 Lutynia wylała C ią g le n ap ływ ające z zacho du w ilgotne m asy p o w ietrza p rzy n o szą nie ty lk o p rze p latanie się w io sn y z zim ą, ale ró w nież znaczn e ilości opadów atmosferycznych. Coraz częściej pojaw iają się sy g nały o zagrożeniach d łu g o ś ci n a p ła s k ic h te re n a ch w y t w o r z y ła z n a c z n e r o z le w is k a. P o d w odą znalazła się znaczn a pow ie rz chnia łąk i pól upraw nych sąsiadując y c h z rzeką. P r z y b ó r w o d y obserw u je się ró w n ie ż w O b rz e, L u b ie szce, K o tlin c e i L ip in c e. K a ż d y d o p o w o d zio w ych. W p raw d zie n ad al p ły w a ją c y do L u t y n i rów m e lio ra po p ra w ia się p o zio m w ód g ru n to c y jn y ro bi w rażen ie m ałej rzeczki. w y ch i następuje uzupełnienie w y Pierwsze sygnały dotyczące w ypływ sy ch ają cy ch akw en ów, ale p o w stały tru d n o ści z ro zp o częcie m p ra c polow y c h i o g ro d o w ych. O d p e w n e g o czasu d a ła z n a ć o s o b ie n a s za u r o k u w o d y z d re n m e lio ra c y jn y c h n a p ły n ę ły ju ż przed n o w y m ro kiem. Z n a c z y to, że po k ilk u lata ch p rze rw y n ie b ezp ieczn y nie d ob ó w w ody liw a L u t y n ia, k t ó r a n a c a łe j sw ojej został zró w n a w ażon y. (Ib)

2 2 INFORM ACJE Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. Bez pracy 25 m arca w jarocińskim urzędzie pracy zarejestrow anych było 5880 bezrob o tn y ch. W ciąg u ty g o d n ia z a re je s t ro w ało się 31 osób. S p o śró d 47 w y re je s trow anych 40 podjęło pracę. D o p ra c y w P lesz e w ie p o szu k iw an y jest technik przetw órstw a m iesnego. (jn) Dyżury aptek Do 3 kwietnia dyżur nocny w godzinach pełni apteka B e m e x (Jarocin, R y n e k 13, tel ). O d 4 do 10 kw ietnia dyżurow ać będzie apteka F lo s Rosae (Jarocin, W rocław ska 9, tel ) Urodzenia K ry stian Glapa Tom asz Bogaczyk Natalia Stęchlicka Bartosz M atłoka P a tryk H adrzyński Justyna Pera D om in ik a K azim ierczak M ateusz Stulm iński A ron Brzeziński M onika M oraw ska M arzena Szałata M arieta D rzew iecka Joanna M arkiew icz Justyn K u szyński Śluby (jn) 3 k w ie tn ia Przem ysław Ru tkow ski (Raszewy) - Beata Rebelska (Kadziak) Karol Roszykiewicz (Tarce) - Magdalena K aźm ierczak (Tarce) R afał T ry b ek (Golina) Małgorzata P ila rczy k (Witaszyce) M ariusz Rzepka (Gola) Małgorzata S m olarek (Jarocin) Rom an K ro p sk i (Chocicza) Iwona Orwat (Mieszków) D ariusz N askręcki (Jarocin) - A urelia Tom aszew ska (Jarocin) Jacek M a zu r (Parzew) - Agnieszka Małolepsza (Wola Książęca) Tom asz Kostrzew ski (Pleszew) - Rom a M izerna (Lubinia Mała) Zgony Kazimiera Kowalska 1.82 (Jarocin) Helena Cynarzewska 1.62 (Jarocin) Franciszka Kościańska 1.91 (Cielcza) Stanisława Bartkowiak 1.60 (Jarocin) Alfons Dutkiewicz 1.66 (Rusko) Jan Korejko 1.78 (Żerków) Jadwiga Zwolak 1.76 (Golina) Władysław Muszyński 1.80 (Jarocin) Stanisław Sworowski 1.80 (Jarocin) Marianna Zielonka 1.79 (Siedlemin) Stanisław Książek 1.44 (Cerekwica Nowa) Michał Kasprzak 1.94 (Nowe Miasto) R odzinom z m a rły c h sk ła d a m y w yrazy współczucia Z t a r g o w is k a ( c e n y w ty s. z ł z 25 m a r c a ) SPOŻYWCZE mąka tortowa 6 do 7.5 mąka wrocławska 5,5 do 6,5 mączka ziemniaczana 10 do 11 kasza jęczmienna 6 do 7 cukier 8.5 do 8,7 olej kujawski 26 olej z im po ilu 26 do 30 majonez 11 do 12 kakao polskie 5 do 9 kakao z importu 19 do 21 czekolada Alpejska 8,5 kawa Asira 11 do 12 Super 6,5 do 7.5 O rient 7 Prim a 7 do 7.5 T ch ib o (250g) 40 do 43 jajka 36 do 40 KW IATY goździki 3 do 5 gerbery 3 do 7 fiolki 2 frezje 3 do 4 kalie 10 do sasiusa. *i»+!!-7. i f '«'j'ti.iy*:* marchew 5 do 10 seler 6 do 7 por 7 do 9 cebula 5 do 12 sałata 5 do 6 ogórki 5 do 14 groszek 5 do 6 fasola 9 do 14 pietruszka 5 do 7 kapusta 5 do 10 marchew 1.5 do 2,5 pietruszka 8 do 10 seler 6 do 8 cebula 4 do 5 kapusta 3 pom idory 48 do 55 pieczarki 28 do 30 ziem niaki 1,3 do 1.5 sałata 5 do 7 M arlboro 22 do 23 Golden American 23 M ars 8,8 do 11,5 i M ocne 6,2 Caro 8 do 8,5! Klubowe 6 do 6,2 j Carmen HEEafiSlSBffii B 9 S ^ \k.zł J pomarańcze 1S do 19 I cytiyny 1X do 19 jabłka 2 do 6 mak 100 mandarynki.16 do 37 ^. i B O J i K L c m i u ś a ^. Pollena T A E D 21 do 22 V iz ir 22.i do 24 Lanza 2X do.11 O M O 29.5 do 30 1 Bryza Extra 21.5 do 22 E 9.5 do 22.5 Tornado Perlą pszenżyto 19 do owies 120 jęczmień 130 mieszanka Serdeczne podziękow anie za ofiarowane Msze Święte, m odlitwy i udział w ostatnim pożegnaniu Ś. f p. Kazimiery Kowalskiej z d. Kończak 110 do 125 J krew nym, sąsiadom, gronu nauczycielskiem u z Woli Książęcej oraz w szystkim znajom ym składają Dzieci S erdeczne podziękow anie lekarzom B arb arze Siw ińskiej ze Ś rem u i W iesław ow i Sobczakow i z Ż erkow a za opiekę m edyczną, K siędzu K azim ierzow i R adzikow skiem u z parafii Św. S tanisław a w Żerkow ie, Rodzinie, Chórowi im. K.T. Barw ickiego z dyrygentam i, D elegacjom, Przyjaciołom i Z najom ym za zam ów ione m sze św ięte, złożone kw iaty oraz udział w ostatniej drodze ś. t p. J ó z e f y Z d r o j o w e j składają Córka i Synowie z rodzinami K r o n ik a p o lic y jn a Nocą 20/21 m arca z placu m agazyn ow ego Z a k ła d u R e m o n to w o -B u d o w la n e g o w R a szew a ch sk radziona została stal zb rojeniow a - pręty o śre d n icy 18 m m, w artości 3 m in zł. W p o n ied zia łek (21 III) przed godz z parkingu na os. K o n stytucji 3 Maja w Jarocinie dokonano kradzieży białego fiata 126p o num erze reje stra cyjn y m K P A 1299, w artości 40 m in zł. W ra z z sam o ch o d e m sk ra d zio n e zostały d o k u m e n ty na n a zw isk o A n to n i P id u c h. ję W n o cy z p o n ie d z ia łk u na w to r e k nie zn a n i sp ra w cy w ła m a li się do s k le p u odzieżow go K a ta rz y n y R. na u l. Ś ród m ie js k ie j w Ja ro cin ie. Ich łu p e m p a d ły d a m s k ie płaszcze zam szow e w a rto ści 4,2 m in zł. W e w to re k p rze d p o łu d n ie m na ta rg o w is k u m ie jsk im w Ja ro cin ie K r y s ty n ie P. z to rb y sk ra d zio n o p o rtm o n e tk ę z gotó w ką w artości 2,2 m in zł. W środę w ie czo re m na p o lu przy drodze w Cerekw icy Starej znaleziono z w ło k i S ta n isła w a K. W w y n ik u p rze p ro w a d zo n e j sekcji zw ło k o k a zało się, żc p rzy c z y n ą śm ie rci był a ta k serca. Z e środy na czw a rtek z p o d w ó rza p rzy w arsztacie ślu s a rsk im E d w a rd a R. w W ita s zycach na ul. K n ie - w skieg o sk ra d zio n o b u tlę z a cetylen e m oraz re d u k to r łączn ej w artości 3 m in zł. W czw a rtek o d n a lezio n y został w K o n in ie siedem n asto letn i trabant sk ra d zio n y dziesięć d n i w cześniej w Ja ro c in e na u l. W odnej. S p ra w cami kradzieży okazali się dwaj m ę żczyźni: je d e n z w ojew ództw a k o n ińsk iego, d ru g i z kro śn ieńsk ieg o. ię 25 m a rca ok w sk lep ie sp o ż y w cz y m na ul. W rocław sk iej D a n u c ie M. sk ra d zio n o z to rb y p o rtm o n e tk ę, w której było po n ad 1,5 m in zł. D zie się ć m in u t późn iej na targ o w isk u m ie jsk im w Ja ro c in ie p o licja z a trzy m a ła n a kra d z ie ż y portfela z p ien ię d zm i i d o k u m e n ta m i dw ie d z ie w cz y n y w w ie k u 16 i 17 lat z K ie lc. D o Ja r o c in a p rzy je c h a ły sam o ch o d e m zachodniej m a r k i z k ilk o m a in n y m i osobam i. R ó w n ie ż w p ią te k, k ilk a m in u t po d w u dziestej w J a ro c in ie n a ul. P ozn ań skiej kieru jąca row erem M a ria n n a W. została n ajech an a przez sa m och ód m a rk i M e rce de s na sk u tek czego poniosła śm ierć na miejscu. K ie ro w c a o d je ch a ł z m iejsca w y p a d k u. W w y n ik u p o d ję ty ch przez policję d z ia ła ń u stalono, że sa m o chód n a le ża ł d o m ie szkańca J a ro c i na. P ro k u ra to r zastosow ał w obec n iego areszt ty m cza sow y. ^ W sobotę ok kierujący mały m fiatem 23-letni m ie szkanie c J a ro cin a nie za trzy m a ł się d o k o n tro li d rogow ej. P o d cza s u cie czk i sa m o chód u d e rzy ł w k ra w ę ż n ik i p rze wrócił się. Kierow ca doznał niegroźn y c h p o tłu czeń. O k a z a ło się, że nie posiadał p ra w a ja z d y i b y ł w stanie n ie trzeźw y m. (rj)

3 X I ^ w i u u u «KJ n iv l/\v _ x J JL *JT.d. O Nowa kaplica w Wilkowy i W c z w a rte k, 7 k w ie t n ia, k s ią d z biskup Stanisław N apierała dokona uroczystego pośw ięcenia kap lic y c m e n ta r n e j p o d w e z w a n ie m P o d w y ż s z e n ia K r z y ż a w W ilk o - w y i. U ro c z y s to ś c i 0 g o d zin ie ro zp o c z n ą się P o m y s ł p o w ięk szenia cm entarza 1 w y b u d o w a n ia n a n im k a p lic y cm entarnej pow stał, g d y p roboszczem w W ilk o w y i b y ł ks. M a ria n M ik o ła jc z a k. D z iś k sią d z M ik o ła j czak pracuje w polskiej m isji katolickiej w N o ry m b e rd z e, g d zie jest duszpasterzem p o n a d d w u n a s tu ty sięcy m ie szkają cych ta m P o la k ó w. Wiadomo jednak, że 7 kw ietnia będzie o b ecn y n a uroczy stościach w swojej b y łe j parafii. - K siądz M ikołajczak zaczynał od spraw y pow iększenia cm entarza i w yku p u gruntu od nadleśnictwa. Odszedł z W ilkow yi w 1987 roku. Prace kontynuowano pod kierownictwem kolejnego proboszcza, ks. nigra Franciszka Ożdżyńskiego. Gdy przyszedłem do W ilkow yi w lipcu 1990 roku m u ry m iały trzy met- Nowe Miasto Podsumowania 1wybory Z a rz ą d, lic z ą c e j 33 o s o b y S e k c ji E m e r y t ó w i R e n c is t ó w Z N P w N o w y m m ie ś c ie p o d s u m o w a ł 11 m a r ca sw oją c z te r o le tn ią d z ia ła ln o ś ć. W c ią g u m in io n y c h c z te re c h la t z o r g a n iz o w a n o 3 w y c ie c z k i a u to k a r o w e d o W r o c ła w ia, K o t lin y K ło d z k ie j i Z ie lo n e j G ó r y. E m e r y to w a n i n a u c z y c ie le w y je ż d ż a li ta k ż e d o o p e r e tk i. C o r o c z n ie o d b y w a ły się r ó w n ie ż s p o tk a n ia 2 o k a z ji D n ia S e n io r a i W ig ilie B o że g o N a ro d ze n ia. Z e b ra n o r ó w n ie ż s p o r o p ie n ię d z y n a s a n a to r iu m w Z a k o p a n e m i C ie c h o c in k u. Najbardziej potrzebującym p rzy znano zapom ogi finansow e pochod z ą ce z e s k ła d e k c z ło n k ó w S e k c ji. P o n o w n ie n a p r z e w o d n ic z ą c e g o S e k c ji w y b ra n o M a r i a n a S z c z e p a n ia k a. Gazeta Jarocińska TYGODNIK z iem i j a r o c i ń s k i e j (ft) ry i zaczynano robić konstrukcję dachową - m ó w i k s ią d z E u g en iu s z M ichalczak, obecny proboszcz z W i k o w y i. Dziś kaplica jest praw ie w ykończona, gotow a do sp ra w o w a n ia w sze l k ic h ce re m o n ii p o g rzebow ych. P rze d k a p lic ą w y k o n a n o taras, na k tó ry m w uroczy stość W szys tk ich Ś w ię ty c h b ę d zie o d p ra w ia n a m sza. B ra k u je jeszcze ch łodn i, ale pozostaw iono specjaln e p o m ieszczenie i proboszcz m a nadzieję, że w k ró tce uda się ją uruchom ić. - Byłoby dobrze, gdyby udało się nam to zrobić jeszcze przed okresem letnim. Poza tym m usim y się zająć otoczeniem, zasadzić krzewy - zrealizować tak zw aną m ałą architekturę. W samej kaplicy jest ołtarz, ław ki dla wiernych, organy i nagłośnienie, ale brakuje konfesjonału. Trochę jeszcze zostało do zrobienia. Nie mniej jednak wszyscy parafia n ie mogą być dum ni z takiej kaplicy - m ów i. Nowa kaplica robi wrażenie. Niejedna parafia nie ma takiego kościoła. Jaraczew o Dyrektor zdał egzamin N a p o c z ą t k u m ie s ią c a d y re k t o r G m in n e g o O ś r o d k a K u lt u r y w J a r a c z e w ie J a n T o m c z a k p rze d s ta w ił s p r a w o z d a n ie Z a r z ą d o w i G m i n y ze sw ojej p ró b n e j, ro cz n e j d z ia ła ln ości za o kres D o p is e m n e g o s p r a w o z d a n ia d y r e k t o r G O K - u d o łą c z y ł ta ś m ę m a g n e to w id o w ą, n a k tó r e j z n a la z ł się z a p is w s z y s tk ic h p rz e p r o w a d z o nych w ciągu ro ku im prez. W rezultacie zarząd jednogłośnie pozytyw nie ocenił pracę dyrektora i je d n o cześn ie p rz e d łu ż y ł z n im u m o w ę o p ra c ę. J a n T o m c z a k o b ie c a ł, że w b ie ż ą c y m r o k u p o s ta r a się z n a c z n ie r o z s z e r z y ć g r o n o lu d z i k u lt u r y, s p o rtu, i r e k r e a c ji d z ia ła j ą c y c h w g m in ie. U S Ł U G I K S E R O G R A F IC Z N E A4-700 zł A zł Ceny zawierają podatek VAT Czynne codziennie , sobota (od poniedziałku do środy także w godzinach wieczornych) Redakcja Gazety Jarocińskiej" ul. Szubianki 21, I piętro, pok. 108, tel (as) B e z tru d u m ie ś c i się w niej dw ieście osób. Zam ontowano solidne, dębow e d rzw i, a w n ę trze jest w y k o ń czone drew nem sosnowym. Jednocześnie z pracam i przy samym bud y n k u trw a ły ro b o ty p r z y n o w y m opłotowaniu znacznie powiększonego cm entarza. - W szystko zostało w ykonane przez para fia n i za ich pieniądze. Trudno dziś dokładnie powiedzieć, ile kosztow ały prace n a cm entarzu. Trw ały przecież wiele lat i n a początku teren pod cm entarz był wykupiony za 230 tysięcy. Dziś za te pieniądze nie m ożna byłoby m arzyć 0 w y kupie gruntu. G dyby wszystkie w ydatki przeliczyć na realia dnia d zisiejszego byłoby tego pewnie kilkaset m ilionów złotych. L udzie daw ali, ile kto mógł. Nie było żadnego p rzym u su czy określania, że od rodziny tyle a tyle. Poza tym nie m ożna dokładnie w yliczyć wartości pracy włożonej przez parafian w budowę kaplicy 1 modernizację cm entarza. B yły również darow i zny. Ktoś podarował kilk a w yw rotek żw iru, ktoś in n y ryn n y. Czasem za sym boliczne pieniądze sprzedał jakieś m ateriały budow lane. - m ó w i z u zn a n ie m proboszcz. Nowe Miasto Budżet przyjęty N a sesji, w d n iu 24 m arca, R a d a G m in y w N o w y m M ie ście p rzyjęła, p rze d y s k u to w a n y w cześniej w k o m isjach, p ro je k t b u d żetu n a 1994 rok. Po stronie dochodów wynosi on 33.2 m ld zł, zaś po stron ie w y d a tk ó w 34.3 m ld zł. P la n o w a n y n ie d obór w w y so k o ści 1,1 m ld zł zostanie p o k r y t y z n a d w y ż k i budżeto w ej w y pracow anej w 1993 ro k u. C zę ść u b ie g łoro czn ej n a d w y ż k i (520 m in zł) została rozdysponow ana podczas sesji i o tę kwotę budżet został zw iększo n y p o stronie w y d a tk ó w. W p la n o w a n y c h d o ch o d ach g m in y n a jw ię k sze w p ły w y p o ch o d zić będą z p o d a tk u d o ch o d ow ego od osób fiz y c z n y c h (6,8 m ld zł), p o d a tk u od n ie ru ch o m o ś ci od osób p ry w a tn y c h i P ro je k ta n te m k a p lic y cm e n ta rn e j p.w. P o d w y ż szenia K r z y ż a w W ilk o w y i b y ł inż. S o b ie ch. W iększość robót fa ch o w y ch w y k o n a ły firm y m ające sw e sie d z ib y w e w s ia ch n a le żą cych do p a ra fii w W ilk o w y i. R o b o ty m u ra rs k ie w y k o n a ła R S P z H ila ro w a, p o sa d zki i p a ra p e ty firm a A n d rz e ja K o m in k a z Ta rc, d ach firm a R y sz a r da R z e p c z y k a z W ilk o w y i. N a to m iast w szy stk ie p ra ce zw iąza n e fizy c z n y c h (3,9 m ld zł), p o d a tk u od g o spodarstw ro ln y c h (2,5 m ld zł). D o b u d żetu w p ro w a d zon o na ra zie m in z ł ze sprzeda ży a k c ji H e rb a p o lu. D o ta cje celow e n a zad ania zle z n o w y m p łote m w y b u d o w a n y m z e lem en tó w b e to n o w y ch w y k o n a li e m e ry to w a n i m u ra rz e z W ilk o w y ji, pracujący pod kierow nictw em nieżyjącego ju ż L u c ja n a Ś w id e rskie g o. P o m a g a ło też w ie le osób n ie b ę d ą cych mieszkańcam i parafii. - Chciałbym w szystkim podziękow ać za trud i serce, które w kładali w to przedsięwzięcie. No i oczywiście za wsparcie finansow e naszego dzieła. Jednak słowa nigdy nie od- Ks. Eugeniusz Michalczak na tle nowej kaplicy Fot. J. Stachouńak dadzą do końca tego, co w tym m o mencie, na kilka dni przed poświęceniem kaplicy czuję. Chciałbym zaprosić na czw artkow e uroczystości w szystkich tych, którzy pracow ali przy b u d o w ie kaplicy i przyczynili się do jej pow stania. I to nie tylko osoby z naszej parafii, ale także z Jarocina i okolic. - k o ń c z y ro z m o w ę k sią d z M ic h a lc z a k. (rpp) cone w y n iosą w su m ie 2,9 m ld zł, zaś su bw en cja o góln a - 0,68 m ld zł. W w y d a tk a c h n ajp o w ażn iejszą p o zycję sta n ow ią in w esty cje, n a k tó re prze zn a czono w su m ie 15,83 m ld zł - w ty m 6 m ld n a w o d o ciąg o w an ie w si, 6 m ld n a g azyfika cję, 2 m ld na b u d o w ę sz k o ły w K lę c e i 1,83 m ld zł n a b u d o w ę dróg. U trz y m a n ie prze d sz k o li i k la s zerow y c h ko szto w ać b ę d zie g m in ę 3,4 m ld zł. N a d ow ożenie u c z n ió w do s z k ó ł w y d a n o 0,5 m ld zł. N a o p ie k ę sp o łeczn ą p rze z n a czono 4,3 m ld zł z czego g m in a w y ło ż y 1,5 m ld zł, zaś p o zostałe 2,7 m ld zł p o ch o d zić b ę dzie z dotacji państwowej. Na utrzym anie Gm innego Ośrodka Ku ltury i b ib lio te k p o trze b a 1,4 m ld zł, zaś wydatki na adm inistrację państwow ą i sa m o rząd o w ą w y n iosą 3,2 m ld zł, z czego 179 m in z ł sta n ow i dotacja za zad ania zlecone. R a d z ie G m in y p ozostała jeszcze do ro zd y sp o n o w a n ia k w o ta 44,3 m ld zł z ty tu łu sp rzeda ży a k cji H e rb a p o lu. W ójt przedstawił wstępną propozycję rozdysponowania tych środkó w, w całości p rze z n a cz o n y ch na inw estycje. K w e s tia ta będzie je szcze d y sk u to w a n a w k o m is ja ch, zaś o stateczne d ecyzje z a p a d n ą na je d nej z n a jb liż s z y c h sesji. (hc)

4 Korzystając z zaproszenia Gazety Jarocińskiej, na gruncie kompetencji zdobytych podczas studiów kulturoznawczych i menedżerskich w zakresie upowszechniania kultury chciałbym poczynić kilka uwag na temat wykorzystania pomieszczenia w podcieniach Ratusza. Uwag, które - mam nadzieję - zostaną uwzględnione przez miejskich decydentów. Nie ulega wątpliwości, że lokal usytuowany w tak reprezentacyjnym miejscu powinien zostać przeznaczony na działalność o charakterze użyteczności publicznej. Propozycja, aby Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy urządziła w owym miejscu czytelnię, wydaje się być słuszna i warta poparcia. W Jarocinie brak jest obecnie korzystnie położonej, profesjonalnej, nowoczesnej placówki, której zadaniem byłoby ułatwianie mieszkańcom dostępu do szeroko pojętej informacji. (...) Jaka czytelnia powinna więc powstać w Ratuszu? Po pierwsze należałoby zakreślić ramy polityki programowej czytelni, określić kryteria doboru tytułów, na które w końcu wydane zostaną publiczne pieniądze.(...) W praktyce oznacza to między innymi dokonanie wyboru pomiędzy tygodnikiem NIE a Tygodnikiem Powszechnym", nota bene praktycznie nieobecnym w kioskach. Nie sądzę, aby preferencje większości były w tym przypadku dobrym kryterium. Następnie należałoby pomyśleć o rozszerzaniu zakresu działalności instytucji o inne form y i środki zbierania i prezentacji informacji: audiowizualnej, plastycznej, fotograficznej itp. Swoje miejsce mógłby znaleźć w ramach planowanej jednostki organizacyjnej tzw. gorący, podręczny księgozbiór zawierający podstawowe pozycje z zakresu wiedzy ogólnej, prawno-ekonomicznej, artystycznej (...). Faktem staje się, iż duży procent społeczeństwa ma problemy z kojarzeniem, doborem i rozumieniem poważnej części docierającego doń szumu informacyjnego. We współpracy z innymi instytucjam i kulturalnymi i samorządowymi pracownicy czytelni mogliby wziąć na swoje barki trud stworzenia czegoś na kształt archiwum zbioru danych na temat regionu, jego kondycji ekonomicznej, kulturalnej, ekologicznej itp.(...) Na zakończenie chciałbym przestrzec przed absolutyzacją poczynionych przeze mnie powyżej uwag, w swej istocie bardzo ogólnych, niespójnych. Nie było to moim celem. Poza tym form a listu nie zobowiązuje do szczegółowego opracowania wszystkich aspektów funkcjonowania tego typu instytucji. Stanie się to natomiast obowiązkiem decydentów i organizatorów. (...) Witold Nałęcz Postanowiliśmy przedstawić życie naszej szkoły od kulis. Wiadomo, że szkolna rzeczywistość to przede wszystkim brak pieniędzy na oświatę, wystawianie ocen z poszczególnych przedmiotów i z zachowania, praca w kołach zainteresowań, udział w konkursach przedmiotowych i zawodach. Jest to praca mozolna, ale przynosząca efekty i wiele radości. Chcemy napisać właśnie o tych radościach. Trwa XX Wojewódzki Konkurs Polonistyczny. Justyna Bachórz, Ewelina Plewińska i Elżbieta Szymczak zakwalifikowały się do eliminacji rejonowych. Ela Szymczak przeszła także do etapu wojewódzkiego. Konkurs języka rosyjskiego znów przyniósł sukces. Ewelina Plewińska zajęła I miejsce w eliminacjach miejsko-gminnych, a następnie w rejonowych przeszła do etapu wojewódzkiego. Łukasz Wojtczak i Elżbieta Szymczak pojechali po następne zwycięstwo, które odnieśli w konkursie chemicznym. Oboje uczestniczyli w rozgrywkach rejonowych. W konkursie fizycznym walczyli Jacek Kowalczyk i Piotr Walczak. Jacek przygotowuje się do udziału w etapie rejonowym. Ponadto uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie matematycznym, w zawodach sportowych, a SKKT jest pierwszym kołem turystycznym na naszym terenie. Uczniowie nasi reprezentują Golinę nie tylko w konkursach szkolnych. W konkursie czytelniczym na temat twórczości M. Musierowicz organizowanym przez bibliotekę publiczną udział brały: Małgorzata Regulska, Natalia Wojtera i Justyna Bachórz. Natalia i Małgosia zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich. Praca w szkole nie pozbawiona jest też trosk. 7 marca br. dzieci i nauczyciele na boisku szkolnym zastali rano szokujący widok - wozy policyjne, policjanci, pies policyjny. Okazało się, że ze szkoły skradziono dorobek, na który cała społeczność szkolna (uczniowie, rodzice, nauczyciele) pracowali dwa lala. Skradziono nasze najcenniejsze pomoce naukowe a zarazem źroćuo rozrywki: telewizor i magnetowid. Ktoś, kto nie wie, jak w y glądają finanse oświaty, nie ma pojęcia, jaką mozolną pracą dochodzi się w szkole do posiadania takiego sprzętu. Telewizora i magnetowidu nie kupiło nam kuratorium oświaty, nie ofiarował bogaty sponsor. Jeśli ten list przeczyta ktoś mający coś wspólnego z okradaniem szkół, to niech długo pomyśli zanim zrobi to znów. Nie wiadomo, kiedy na lekcji języka polskiego uczniowie z Goliny obejrzą wspólnie ekranizację ulubionej lektury. Być może wreszcie firm a Rock Musie Corporation wypłaci szkole zaległe pieniądze, za które odkupimy sprzęt. A może zgłosi się sponsor, który pomoże? Dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Golinie Św iadkow ie Jehowy Na klatce schodowej stoi dwóch młodych ludzi. Dzwonią. Drzwi otwiera zaspany mężczyzna. - Dzień dobry. Chcielibyśmy porozmawiać z panem o raju na ziemi - mówi uśmiechnięta dziewczyna. - Nie mam czasu na głupoty. - Ale koniec świata jest bliski... - Na razie go nie ma. A ja muszę kombinować jak zarobić na chleb dla dzieci. - A co pan zrobi gdy nastąpi wielka zagłada? - Wtedy zgłoszę się do was - drzwi zamykają się z hukiem. Niebo dla stu t y lk o m ę ż c z y z n a sto ją cy za m ó w W p o n a d d w u s tu k r a ja c h d z ia ła n ic ą. R e s z ta z e b r a n y c h s łu c h a o k o ło p ię c iu m ilio n ó w ś w ia d k ó w J e h o w y. W p r a w ie d w u s tu ję z y kach w ydają B iblię, książki, czasop is m a i b r o s z u ry. R o z p o w s z e c h n ia ją je n a c a ły m ś w ie c ie. M a j ą sw oje d ru k a rn ie, sa le sp o tka ń. O r z p o c h y lo n y m i g ło w a m i. - N ie m a p rzy k ła d ó w w P iśm ie Ś w ię tym, by Jezu s m o d lił się głośno ra zem ze w szy stk im i. U n ą sjest podobnie. Do Boga zw raca się tylko jeden ze starszych. R eszta potw ganizują m iędzynarodow e ko n ie rd za jego słow a w yp o w ia d a g re s y. B iu r o g łó w n e Ś w ia d k ó w J e h o w y m ie ś c i się n a B r o o k ly n ie ( N o w y J o r k, U S A ). W s z y s tk o z a c z ę ło się p o n a d sto la t t e m u w s ta n ie P e n s y lw a n ia w U S A. C h a r le s T a z e R u s s e ll z k i l k o m a p rz y ja c ió łm i ro zp o c z ę li star a n n e s tu d io w a n ie B ib lii. D o s z li d o w n io s k u, iż d o k t r y n a o T r ó jc y jest niebiblijna, że tylko sam Jeh o w a jest w szechm ocnym B ogiem ją c am en", czyli niech się stan ie. A le oczyw iście k a żd y się m o dli, gdy czuje ta k ą potrzebę. Robi to je d n a k w ła sn y m i słow am i. Bo w B iblii n a p isa n o, że ta k jest n a j lepiej. N ie m a m y ż a d n ych fo r m u łek. Ojcze n a s z nie je st d la n a s rytu a łem, ale w zorcem - w y ja ś n ia d a lej b r a t P rz e m y s ła w. S t a r s i s p r a w u ją n a d z ó r n a d z b o rem. Czuw ają nad przekazyw a i S tw ó r c ą, ż e J e z u s C h r y s t u s je s t n ie m p o u c z e ń n a z e b r a n ia c h J e g o p ie r w s z y m s tw o r z e n ie m ja k r ó w n ie ż je d n o n a r o d z o n y m S y n e m, i że D u c h Ś w ię t y n ie je s t o sobą, t y lk o n ie w id z ia ln ą, c z y n n ą m o c ą B o ż ą. S t w ie r d z ili ró w n ie ż, że,,d u s z a n ie je s t n ie ś m ie r te ln a, t y lk o p o d le g a ś m ie r c i, że n a d z ie ją d la z m a r ły c h je s t z m a r tw y c h w s ta n ie, a k a r ą d la z a tw a r d z ia ły c h g r z e s z n ik ó w n ie są w ie c z n e m ę k i, t y lk o u n ic e s tw ie n ie. BEZ KRZYŻY I OBRAZÓW P r z e d w ie lk i, w y m a lo w a n y n a b ia ło d o m, co c h w ilę z a je ż d ż a sam o c h ó d. T u s p o ty k a ją się w s z y s c y Ś w iadkow ie Jeho w y z naszego tere n u. S a lę z e b r a ń w y b u d o w a li w p r z e c ią g u r o k u. Z a w ła s n e p ie n ią d ze. W sz y s tk ie d a tk i są d o b ro w o ln e. J e s t n ie d z ie la. D o g o d z in y b r a k u j e d w u d z ie s tu m in u t. Z a c h w ilę sw oje sp o tk a n ie ro z p o c z n ie z b ó r J a r o c in - W s c h ó d. P r z e d g o d z in ą s k o ń c z y ło się p ie rw s z e zeb r a n ie. N a s tę p n e p r z e w id z ia n o o g o d z in ie W s a li n a Ł u g a c h s p o ty k a ją się t r z y z b o ry. W s u m ie n a Z ie m i J a r o c iń s k ie j ż y je o k o ło 250 Ś w ia d k ó w J e h o w y, a le n a ze b r a n ia p r z y c h o d z i r ó w n ie ż w ie lu s y m p a ty k ó w. W c h o d z ę. D w a j u ś m ie c h n ię c i m ę ż c z y ź n i ś c is k a ją m i rę k ę. - U n a s jest ta k i zw y cza j, że w szyscy się w ita ją - t łu m a c z y m ó j p r z e w o d nik. 1 rzeczyw iście, co chw ilę ja k a ś u ś m ie c h n ię ta o so b a w y c ią g a d o m n ie dłoń. W c h o d z ę d o d u ż e j sa li. P r a w ie w s z y s tk ie m ie js c a są j u ż zajęte. S iadam i rozglądam się. N ad podium, na któ rym stoi m ów nica i stolik z m ikrofonam i napis: Z a u faj J e h o w ie c a ły m s e r c e m. N ic w ię cej. Ż a d n e g o k r z y ż a, o b ra zu. - N a d u ży w a n ie ja kich ko lw iek pom ocy do czczenia B oga jest biblijnie kara n e. M ów i o ty m drugie ;p r zy k a za n ie, które n a ogół nie jest zn a n e. P om ija się je w w ielu religiach - t łu m a c z y m i p ó źn ie j b ra t P r z e m y s ła w. BEZ KOBIET S p o t k a n ie r o z p o c z y n a się o d p ie ś n i i m o d litw y. Ś p ie w a ją w s z y s cy. S ło w a m o d lit w y w y p o w ia d a i p r z e w o d z ą w d z ia ła ln o ś c i k a z n o d z ie js k ie j. M a ją r ó w n ie ż o b o w ią z e k u p o m in a ć i k a r a ć ty c h, k t ó r z y s ta n o w ią z a g ro ż e n ie d la d u c h o w e j i m o r a ln e j c z y s to ś c i oraz jedności zboru. Za sw ą działaln o ść n ie p o b ie ra ją ż a d n e g o w y n a g ro d z e n ia. S t a r s z y c h n ie w y b ie r a c a ły z b ó r, a le in n i d o ś w ia d c z e n i Ś w ia d k o w ie J e h o w y. T y l k o m ę ż czyźni m ogą zostać starszym i. K o b ie t y n ie są b ra n e p o d u w a g ę. RELIGIA NA PAMIĘĆ S łucham y w ykładu: W ychw a la jm y B o g a w s z y s tk im, co m a m y. P r a w ie k a ż d e s ło w o p o p a r te je s t cytatem z B ib lii. W szyscy uczestn ic y s p o tk a n ia trz y m a ją p rze z ca ły cz a s w r ę k u K s ię g i. S ą z n is z czon e. W id a ć, że często d o n ic h zag ląd ają. Z n a le z ie n ie o d p o w ie d n ie g o w ie rs z a t r w a k ilk a s e k u n d. P o w y k ła d z ie c z y t a n y je s t te k s t ze S t r a ż n ic y. N a d ru g ie j s tro n ie broszury napisano : S tudia S traż n ic y n a t y g o d n ie z a c z y n a ją c e się od:. P od spodem dokładne daty i te m a ty. - D zięki S tra żn icy w iem y, że Ś w ia d kow ie Jehow y n a całym św iecie ro zw a ża ją d ziś ten sa m problem, co m y - tłu m a c z y sze p te m ż o n a m e g o p r z e w o d n ik a. R ozw ażanie odbyw a się tak: Je d e n z m ę ż c z y z n c z y ta fra g m e n ty tekstu, drugi zadaje pytania w yp i sane na ko ńcu strony. Led w ie pad a p y ta n ie, ju ż w s z y s tk ie r ę ce są w g ó rz e. O d p o w ie d z ia m i są p r z e w a ż n ie fr a g m e n ty c z y ta n e g o p rz e d c h w ilą te k s tu. D o tego o c z y

5 Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. TEMAT TYGODNIA G.J. 5 czterdziestu czterech tysięcy w iś c ie c y ta ty z B ib lii. N a k o ń c u p y ta n ia p o w tó r k o w e. I z n ó w las r ą k w g ó rz e. W y d a je się, że w s z y s cy znają ju ż tekst na pam ięć. Jeszcze t y lk o m o d litw a, p io s e n k a i k o niec. D w ie godziny za nam i. N a stę p n e ta k ie s p o tk a n ie b ę d zie w śro d ę, a le w m ię d z y c z a s ie b r a c ia i s io s try ze z b o ru s p o tk a ją się w m n ie js z y m g r o n ie w tzw. g r u p ie s tu d iu m k s ią ż k i. D o te g o d o c h o d z i służba kaznodziejska. C zyli w ędr ó w k a o d d o m u d o d o m u z g ło s ze niem dobrej no w iny. ZRZUCONY ZE SCHODÓW G ło s ić m o ż e k a ż d y. K o b ie t y też. W s z y s c y Ś w ia d k o w ie p r z e c h o d z ą odpow iednie szkolenie. D ziałaln o ścią k ie r u ją o c z y w iś c ie sta rs i z b o ru. A le nie m a obow iązku w yp racow ania odpow iedniej liczby god z in. M o ż n a je d n a k d o b ro w o ln ie zg ło sić się d o s łu ż b y p io n ie r s k ie j. P io n ie r z o b o w ią z u je się s p ę d z ić w służbie polow ej 60 godzin w m ies iącu. G ło s ic ie l p e łn o c z a s o w y M is jo n a rz g o d z in. C i o s ta tn i d o stają p o s iłk i, z a k w a te r o w a n ie 1 d ro b n e k ie s z o n k o w e. W s z y s c y Pozostali Ś w ia d k o w ie J e h o w y p o k r y w a ją k o s z ty s a m i. - N ic jest łatw o iść do ludzi, ale to jest elem en ta rn y w a ru n e k bycia chrześfy o.ninern. N ik t je d n a k nie n a rze ka. W iem y przecież, że id zie m y do lu d zi z dobrą n o w in ą. K ied yś byw ało gorzej. D ziś w szyscy są bardziej tolerancyjni. S p o ty k a m y się z coraz w iększą s y m p a tią - t łu m a c z y. - M in io w s z y s tk o z d a rz a się, że Ś w ia d k ó w J e h o w y sz c z u je się p se m, o b rz u c a o b e lg a m i. B r a t P r z e m y s ła w d o d z iś p a m ię ta, ja k je d e n z m ie s z k a ń c ó w K o t lin a z rz u c ił g o ze s c h o d ó w. PORZUCIĆ KATOLICYZM N ie od razu zostaje się Ś w iadkiem Jehow y. N ajpierw trzeba poz n a ć d o s ta te c z n ie B ib lię. N ie k t ó r y m z a jm u je to k ilk a m ie s ię c y, zachęcał m nie w ta k im sto p n iu do in n y m r o k a lb o i d łu że j. D o p ie r o studiow ania Biblii. Ludzie, którzy w ychodzą z kościoła, nie po p o ro z m o w ie sta rs i o c e n ia j a, c z y osoba m o ż e b y ć n ie o c h r z c z o n y m tr a fią pow iedzieć, któ ry fra g m en t g ło s ic ie le m. Pism a Świętego był czyta n y podczas m szy. N ie ro zu m ieją go i nie - D ecyzja o chrzcie m u si być w pełni św iadom a. Dlatego całkow item u z a n u rz e n iu w w odzie kowie Jehow y studiują Biblię nie potrafią zinterpretow ać. Ś w iad p o d d a ją się tylko osoby dorosłe sam ow icie dokładnie. A b y z ro z u - m ó w i m ó j p r z e w o d n ik. m ieć lepiej, co w niej napisano, w sp o m a g a ją się k sią żk a m i historycznym i, atlasam i, encyklopedią. - m ó w i. Fot. R. Kaźmierczak C h rztu dokonuje się na zjazd a c h. N a p o c z ą t k u k w ie tn ia w K a lis z u o d b ę d z ie się z g ro m a d z e n ie o b w o d o w e. Z e z b o ru J a r o c in - W s c h ó d osoba. c h rz e s t p r z y jm ie je d n a B r a t P r z e m y s ła w tw ie rd z i, że n a d a l w ś ró d Ś w ia d k ó w J e h o w y p rze w a ż a ją o s o b y, k tó re z m ie n iły sw e w y z n a n ie p o d w p ły w e m r o z m ó w z g ło s ic ie la m i. J e d n a k co ra z w ię c e j je s t ty c h, k t ó r z y w y c h o w a li się w rodzinach Św iadków Jeh o w y. B r a t P r z e m y s ła w je s t je d n y m z n ic h. P e w n ie to p o m o g ło m u zosta ć s ta rs zy m. T w ie r d z i, że w ie le o só b p o rz u c a k a t o lic y z m d la ic h w y z n a n ia. S y t u a c ji o d w r o tn y c h p o d o b n o n ie m a. - B yw a, że czasem ktoś od nas odchodzi. P rzyjm u je inne w y z n a nie, t r a d y c j e ale do końca nie jest do tego p rze ko n a n y. Wie, że n a sza droga jest je d y n ie słu szn a. W iem to na pew no, bo z n a m osobiście takich lu d zi - m ó w i z o g r o m n y m p r z e k o n a n ie m. JEDYNIE SŁUSZNA DROGA S io s tra Z d z is ła w a z o s ta ła g łosi- c ic lk ą w w ie k u e m e ry t a ln y m. W c z e ś n ie j c h o d z iła co n ie d z ie lę d o ko ś c io ła. U w a ż a ła się za k a to lic z kę. N ie darzyła sym patią Ś w iadk ó w J e h o w y, u n ik a ła z n im i sp o t kań. P rzyp ad kie m zobaczyła w tele w iz ji p r o g r a m o g ło s ic ie la c h d o b re j n o w in y. L u d z ie, k t ó r y c h w i d z ia ła u r z e k li ją o g ro m n ą w ie d zą re lig ijn ą. - M oja w ie d za n a tem at religii, któ rą w y z n a w a ła m od dziecka była bardzo znikom a. N ikt nie C h c ia ła p o z n a ć b liż e j re lig ię Ś w ia d k ó w J e h o w y. Z g o d z iła się n a d o m o w e s p o tk a n ia b ib lijn e. P r z e ło m o w y m m o m e n t e m b y ło z g ro m a d z e n ie Ś w ia d k ó w J e h o w y w P o z n a n iu. - T a m p o czu ła m się stra szn ie zagubiona. Zobaczyłam, żejest tylu ludzi, k tó rzy z n a ją Boga. A ja gdzieś w tyle, z ogrom nym brakiem w iedzy - w s p o m in a. R e n a t a m a d w a d z ie ś c ia p a r ę la t. D o Ś w ia d k ó w J e h o w y p rze s zła w s z k o le śre d n ie j. Z a w s z e c h c ia ła w ie lb ić B o g a. W p o d s ta w ó w c e chodziła często do kościoła. Z ap i sa ła się n a w e t d o K r u c j a t y. - N ik t nie p o tra fił odpow iedzieć m i je d n a k n a w iele p y ta ń. K ied y p ró b o w a ła m zro zu m ieć spraw ę Trójcy Św iętej, u z y s k a ła m jed y n ie odpow iedź, że tego nie trzeba rozum ieć, w to trzeb a w ierzyć. Ś w ia d kow ie Jehow y nie ty lk o stu d iu ją Pism o Święte, ale postępują zgodnie z tym, co ta m n a p isa n o. Tyle m iłości i takiej atm osfery, ja k a p a n u je na zeb ra n ia ch n ie z a u w a żyła m w kościele. A m am porów n a n ie - m ó w i s io s tra R e n a ta. 144 TYSIĄCE WYBRAŃCÓW - Św ięto P a m ią tk i śm ierci Jezu sa jest jedynym, które obchodzim y. T ylko o n im w y c zyta liśm y w Biblii - m ów i brat P rzem ysław W t y m r o k u p r z y p a d ło o n o n a d z ie ń 26 m a r c a. N a c a ły m ś w ie c ie p o z a c h o d z ie s ło ń c a Ś w ia d k o w ie J e h o w y s p o ty k a ją się n a s p e c ja l n ych zebraniach. W Jarocinie odb y ło się o n o w s a li J a r o m y. G ł o s ic ie le i s y m p a t y c y te g o w y z n a n ia śpiew ają pieśni, m odlą się i słuchają okolicznościow ego w y k ła d u. J e s t r ó w n ie ż m o ż liw o ś ć s p o ż y cia c h le b a i w in a - s y m b o lu k r w i i c ia ła C h r y s tu s a. A l e w J a r o c in ie s y m b o le te p r z e c h o d z ą t y lk o z r ą k do rąk. N ik t nie czuje się upow ażn io n y d o ic h s p o ż y c ia. M o g ą to bow iem zrobić tylk o w ybrane osob y. - Jezu s o g ra n iczył liczbę lu d zi, którzy m ogą dostąpić tego za szczy tu. S ą to tylko osoby, z k tó ry m i za w a rł p rzym ierze. Po końcu ś w ia ta za sią d ą one w K rólestw ie niebieskim. R eszta w yzn a w có w będzie ż y ła w iecznie n a ziem i pod p a n o w a n iem tego K ró lestw a - t ł u m a c z y b ra t P r z e m y s ła w. W ybranych jest tylk o 144 ty sią ce m ę ż c z y z n i k o b ie t ż y ją c y c h od I w ie k u aż d o n a s z y c h czasó w. W e d łu g m o je g o r o z m ó w c y lu d z ie, k tó r z y zostali w y b ra n i cz u ją to sami. Św iadkow ie Jeho w y oblic z y li, że n a c a ły m ś w ie c ie ż y je jeszcze 8 tysięcy osób, które zasiąd ą o b o k C h r y s t u s a w K r ó le s t w ie n ie b ie s k im. KONIEC ŚWIATA JEST BLISKI Podobno A rm agedon, czyli biblijn y k o n ie c ś w ia ta, je s t p r z e p o w iedziany w P iśm ie Św iętym z dok ła d n o ś c ią d o je d n e g o p o k o le n ia. B ra t P rzem ysław tw ierdzi, iż nas tą p i o n je s z c z e z a ż y c ia p r z e d s t a w ic ie li p o k o le n ia p a m ię ta ją c e g o r o k W e d łu g Ś w ia d k ó w J e h o w y to w ła ś n ie w t y m r o k u skoń czył się Czas Pogan i rozpoc z ą ł o k r e s p r z e jś c io w y o d p a n o w a n ia c z ło w ie k a do ty s ią c le tn ic h r z ą dów Chrystusa. Św iadkow ie J e h o w y z n a jd u ją w ie le p r z y k ła d ó w n a to, że tra fn ie r o z p o z n a li ro k 1914 ja k o p rz e ło m o w y. W je d n e j z b r o s z u r p iszą: ira jeśli chodzi 0 in n e szczegóły podanego p rzez C hrystusa zn a k u d n i ostatnich, to n a leża ło b y jeszcze w zią ć pod uw agę następujące fa k ty : Ogłoszenie po całej ziem i K rólestw a o ra z obecności C h rystu sa n abrało niebywałego dotąd rozm achu. Jeszcze n ig d y chrześcijanie nie byli ta k p rze śla d o w a n i z a głoszenie ew angelii, c z y l i,,dobrej n o w in y, ja k są p rze śla d o w a n i Ś w ia d ko w ie Jehow y. N a p r z y k ła d setki Ś w ia d ków stracono w hitlerowskich obozach ko n cen tra cyjn ych. P e w n ie to p ra w d a, a le w t y c h s a m y c h o b o z a c h g in ę ło r ó w n ie ż ty s ią c e Żyd ó w i katolików. O tym się jednak nie w spom ina. KREW DAREM ŚMIERCI Ś w iadkow ie nie m ogą palić papierosów, nadużyw ać alkoholu 1 s p o ż y w a ć k r w i. Z a b r o n io n a je s t r ó w n ie ż tra n s fu z ja. K ie d y p y t a m ja k to się m a do obrony zdrow ia i ż y c ia, o c z y m r ó w n ie ż m ó w i się w B ib lii, brat Przem ysław m ilczy. - N ie podejm uję się tego p a n i w ytłum aczyć. To jest zbyt delikatn a ż p o w a żn a sp ra w a. Jestem je d n a k w stanie przeko n a ć każdego dlaczego m a ta k p ostępow ać - m ó w i i d a je m i b r o s z u rę Ś w ia d k o w ie J e h o w y a k w e s tia k r w i. N a p is a n o ta m m.in : Św iadkow ie Jehowy uw ażają, ze um ierają c z pow odu odm ow y tra n sfu zji zginęliby za siwą w iarę, ja k setki la t tem u ginęli pierw si m ęczennicy religijni. Jeżeli m a to b yć bierne sam obójstw o m edyczne, to chyba podobne popełn ia tu k ilk u lekarzy, k tó rzy a k u ra t p a lą p a p iero s y. B r a t z a p e w n ia m n ie, że b a r d z o z a le ż y im n a ż y c iu. O ś w ia d c z a, że to w ła ś n ie Ś w ia d k o w ie z ro b ili w ie le d la r o z w o ju m o ż liw o ś c i o p e r o w a n ia b e z p r z e ta c z a n ia k r w i. N a ś w ie c ie k o r z y s ta z t y c h m e to d c o ra z w ię c e j lu d z i. N ie w ą t p liw ie p rzyczyn ił się do tego rozw ój choro b y A I D S. - M y nie jesteśm i m ę czennikam i. Traktujem y tylko pow ażnie Biblię i nie id ziem y n a ko m p ro m isy. Głów n a n a s za z a s a d a to: słuchać B o ga, a nie ludzi. Beata Frąckowiak

6 v i c i m a ± oo~ x i Nowe Miasto Pom oc społeczna na co starczy? W 1993 roku z 2185 gospodarstw domowych w gminie 499 objętych było różnymi formami pomocy społecznej. Oznacza to, że skorzystało z niej co czwarte gospodarstwo domowe. Najwięcej świadczeń udzielono bezrobotnym i osobom niepełnosprawnym. Jak dzielić P ro b le m za k re su i zasad p o m o cy społecznej budził zawsze kontrowersje - w śró d p o lity k ó w i z w y k ły c h zjadaczy chleba. N a p rzy k ła d U n ia P o lity k i R e a ln e j głosi, że państw o sprawam i pom ocy społecznej w ogóle n ie p o w in n o się zajm ow ać, a w g m in ie p rzy najróżn iejszych okazja ch m ó w i się o ty ch, k tó rz y świadczenia otrzym ali bezpodstawn ie lu b, że p ien ią d z e p o w in n y b y ć dzielone inaczej. W ie lu jest też ta k ich, k tó rzy uw ażają, żc zapom ogi n iesłu szn ie im odm ów ion o. L u d z i ż y ją cych w b iedzie lu b na g ra n icy u bóstw a n a p ra w d ę n ie b ra kuje. P o d k o n ie c ubiegłego ro k u zare je strow a n ych b y ło 543 bezrobotn y c h i sta n ow ili o n i 13,3% ogółu zatru d n io n y ch. Jest to odsetek zn a czn ie w y żs zy n iż śre d n i dla woj. pozn a ń sk ie g o (8,2%), a ofert p ra cy w rejonie ś re d z k im n ie m a dużo. D o d a ć do tego trzeba, że w n ie k tó rych zakładach pracy zarobki są bard zo niskie. T y m c z a s e m zasady p rzy zn a w a n ia p o m o cy społecznej są tw a rd e (patrz G.J. n r 11). N ic n ie p o m o że n aw et najdalej idące zro z u m ie n ie ze strony p ra c o w n ik ó w o śro d k a p o m o cy sp o łecznej, skoro przepisy nie pozwalają za siłk u p rzy zn a ć. N ie o trzy m a go np. ro dzin a n o rm a ln a, n a w e t o b a r dzo n is k ic h p rzy ch o d a ch, a u zyska rodzin a patolog iczn a, w której ojciec a lk o h o lik prze p ija z a rob k i. D z ie c i i z jednej i dru g iej ro d z in y m ogą ch o d zić głodne. L ite r a p ra w a jest W p ra w d zie aura m a rco w a spłatała figla, ale rozpoczęła się ju ż kalen da rzo w a w iosna. W w ie lu sz k o ła ch zam iast d n ia w ag aro w icza 21 m a rca ogłoszono ju ż tradycyjnie dniem samorządności. Zam iast typowych lekcji odbyły się liczne w ystępy i przem arsze p rze b ie ra ń ców (często p rzy św ie żym śniegu), k tó re ch y b a na d obre p o żegnały tegoroczną zim ę. Klucze od szkoły otrzym ali uczniow ie ja k np. w S z k o le P odstaw ow ej w W itaszycach. B y ła o k a zja d o odb y cia p arad k la s o w y ch i z a p re ze n tow ania w y m y ś ln y c h strojów. N ie za b ra k ło też m iejsca na orga nizację g ier i k o n k u rsó w. N adejście k a le n darzow ej w io sn y p rze żyw a li ró w n ie ż p rze d szk o la cy, g dzie w c ie p ły c h p o m ieszcze n ia ch po p rzestaw ie n iu zegarów p ó r ro k u o d b y ły się liczn e p o k a z y p rzy g o tow a n e przez d zieci pod fa ch o w y m in s tru k ta rzem pań p rze d szk ola n e k. Leszek Bajda je d n a k bezlitosna, a kw ota, k tórą można podzielić między potrzebujących jest ściśle określona. Ile i na co wydano W y d a w a ć b y się m ogło, że 2 m ld 258 m in zł, któ re w y d a n o w 1993 r. na p o m o c społeczn ą to dużo. C i, k tó rzy się o zasiłki starali, wiedzą, jak trudno je u zyskać. N ie w y sta rczy w y k a zać się n is k im doch o d em na osobę w rodzinie. Ś w ia d czen ia m ożna otrzy m a ć, je ż e li ktoś w ro d zin ie d o tk n ię ty jest d łu g o trw a łą chorobą, n ie p ełn o sp ra w n o ś cią, b r a k ie m m o ż liw ości zatru d n ienia... W su m ie św iad czenia u z y s k a ło 531 osób z 448 rodzin. Było wśród nich 198 bezrobotn y ch, 173 in w a lid ów, 32 b e zd o m n y ch... N ajw ięcej w y d a n o n a tzw. zasiłki stałe (447 m in zł) przyznawane inw alidom od dzieciństw a i rodzin o m na w y ch o w a n ie dzieci n ie p e ł n o sp ra w n y ch oraz zasiłki okresowe (885 m in zł) zw iąza n e z d łu g otrw ałą chorobą, n iepełn o sp raw n o ścią, b ra k ie m m o żliw o ści zatru d n ie n ia. T e rodzaje św iad czeń p o k ry w a n e są z p ien ię d zy b u d żetu państw a. Z b u d ż etu g m in y p łacon o za tzw. świadczenia celowe (626 m in zł), p o k ry w a ją c z n ic h o p ła ty za p o siłk i dla d zie ci w szk o ła ch, za siłk i na żyw n ość, opał, le k i, u słu g i o p ie k u ń cze d la osób sa m otn ych. Ochrona macierzyństwa W listo p ad zie ub. ro k u w eszło w życie rozporządzenie Rady M inistrów, u p ra w n ia ją ce k o b ie ty, k tó ry ch d o ch ó d w ro dzin ie nie p rze k ra cz a ł w y so k o ści najm niejszej e m e ry tu ry (dziś lm ln 526tys. zł), do p o b ie ra n ia z a siłk u od czw arteg o m iesiąca ciąży oraz przez sześć miesięcy po urodzen iu d z ie ck a i je d n e g o z a siłk u na w y p ra w k ę. Tylko w 1993 r. z pomocy tej skorzy sta ły w g m in ie 52 m a tk i i w y p ła con o im w su m ie 140 m in zł, p o k ry te w całości z d otacji p aństw ow ej. Idea o c h ro n y m a cie rzy ń stw a jest słuszna i z p ew n ością w ie lu ro d zin o m u ła tw io n o p rze trw a n ie tru d n e g o okresu. O k a z u je sie je d n ak, że w y dając rozporządzenie, rzą d m ie rz y ł siły na z a m ia ry, bo w te g oro czn ym b u d żecie p aństw a nie m a ś ro d k ó w n a w y p ła tę ty ch św iadczeń. O b lic z a się, że n a tę fo r m ę p o m o cy w s k a li k ra ju potrzeba b y ło b y 2 b ln zł. T y m c z a s e m jest zaledwie 539 m ld zł. Rząd przew iduje zatem n o w e lizację zarządzenia i zn a cz n e o g ra n iczenia w w y p ła cie św iad czeń - ty lk o d w a za siłk i przed u ro d zeniem d zie cka i d w a po u ro dzen iu. W y p ra w k ę m ia ła b y fu n d o w a ć g m in a. W e d łu g obow iązującego jeszcze zarząd zenia k o b ie ta m oże u z y s k a ć 20 m in zł, po n o w elizacji - 5 m in 300 tys zł. P ie n ię d z y na w y p ła ty now ej fo r m y świadczenia nie zawiera tegoroczna dotacja p rzy z n a n a g m in ie na tzw. z ad ania zlecone w zakresie pom ocy społecznej. W su m ie fundusz n a o p ie k ę społeczną, ja k im d y sp o n u je g m in a, jest w ty m ro k u w ię k sz y od u b ie g ło roczn e g o o n iecałe 27 %, c z y li n a w e t nie ty le, ile w y n o si stopa inflacji. - Tylko w styczniu w ydaliśm y na zasiłki z tytułu ochrony m a cierzyństw a 71 m in zl. Stanow i to 34 % ogółu w ydatkow anych pieniędzy - p o w ied zia ła n a m Czesława Tomczak k ie ru ją ca n o w o m ie jsk im ośrod k ie m p o m o cy społecznej. - Zostało m niej na inne świadczenia. Musieliśmy mocno ograniczyć zasiłki okresowe. P rzyznaw ane były ostatnio tylko osobom bezrobotnym. A by ratować rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji z innych przyczyn - przyznajem y pomoc z pieniędzy budżetu gminnego. Jeżeli więcej dam y na zasiłki okresowe, zabraknie na celowe - opał, żywność. J e d n y m sło w e m k o łd ra jest za kró tk a. Halina Czarny Błyskawiczna kontrola 24 marca w Ostrowie Wlkp. na konferencji prasowej w Państwowej Inspekcji Pracy poinformowano dziennikarzy o skutkach dwudniowej kontroli przeprowadzonej na terenie województwa kaliskiego. P ie rw s za tego ty p u akcja w kra ju Pow itanie w iosny P o w itanie wiosny w Witaszycach przeprowadzona została przez 51 ins p e k to ró w i 39 k a lis k ic h policja n tów z w y d z ia łu przestęp stw gosp odarczych g r z y w n y na k w otę p o n a d 250 m in zł. M im o tego in sp e k to rz y p ra c y nie s p o tk a li sie p rzy ty m z p rób a m i w ręczn ia ła p ó w e k od p o d e jrz a n y c h. Ł ą c z n ie p rze p ro w a d zo n o p rzedsiębiorstw. T a m, g d zie b y ły kontrole w 150 zakładach pracy. W y najgorsze w arunki pracy i najbardziej d a n o w n ic h p ra w ie 900 d ecyzji n a ła m a n e p ra w o p ra c y - in s p e k k a zo w y ch, co p o tw ierd za zły stan to rzy w ró cą n ie b a w e m na pow tó rn ą w arunków i bezpieczeństwa pracy. ko n tro lę. - Pracownicy bardzo często za Podczas przeprowadzonej kontroli u ja w n ion o 5 p rzy p a d k ó w p ra c y trudniani są do w ykonyw ania różnych prac bez posiadanych kw alifikacji zawodowych, co tym sam ym w y k r y to m ię d zy in n y m i w p rze d n a czarn o. T e n ie p ra w id ło w o ści potęguje zagrożenie dla ich siębiorstw ach w K ro to sz y n ie, O s t Fot. L. Bajda zdrow ia i życia. Sw ierdzono szereg przypadków kw alifikujących się do przekazania spraw prokuraturze. Będziemy w ystępow ać o zamknięcie tych zakładów pracy - m ó w ił O k r ę g o w y In s p ek to r P ra c y - L u c ja n Ser- giel. W su m ie w y d a n o ponad 100 k a r rzeszow ie, a ta k że w p ry w a tn y m P rzedsię b iors tw ie R y b n y m R y b - h a n d w Ja ro cin ie. Je g o w łaściciel w stosunku do 3 praco w n ikó w stosow a ł p r a k ty k ę - 1 m iesiąc na u m ow ę zlecenie, 1 m iesiąc u m ow a na czas określony, a pracownicy w ykonyw ali te sam e prace. W ten sposób tracą on i u p ra w n ie n ia u rlopow e, ja k ró w n ie ż n ie m ają ża d n y ch in n y c h św iadczeń. N a d to w y k ry to n ie p ra widłowości w eksploatowaniu urządzeń elektrycznych, co stwarza bezpośrednią możliwość porażenia prądem. P ra co d a w ca nie zw ra cał k o sztów badań le k a rs k ic h sw y m p ra co w n ik o m, a część z n ic h w ogóle nie posiadała aktualnych badań okresow y ch. Z a k ła d n ic w y d a ł o b u w ia i odzieży roboczej od początku działaln o ści firm y. N ie p o w ałano też słu ż b y B H P, a o b o w ią ze k ta k i regu lu je K o d e k s P ra c y. R a ze m s k o n tro lo w a no 20 przedsiębiorstw na teren ie Ja ro cin a (w w iększości pryw a tn ych ), w k tó ry c h - o p ró cz w y m ien io n e g o - nie stw ie rd zo n o w ię k s z y c h u c h y b ień i zaniedbań. Justyna Napieraj

7 i» w l c.,» i. K t r U i t l A Z, U. J. " Y Plastikowa bomba Do banku wszedł starszy pan z laską. Chciałby kupić akcje Dom-Plastu. Sprzedaż akcji rozpoczniem y to środę, 23 m arca o godzinie 9.00 in fo rm u je z u śm ie c h em m ło d zien iec stojący za kontuarem. Za chw ilę jed n a k p o ro zu m iew aw czo sp o g lą d a n a kolegę. S ta rsz y p a n n ie w ie w idocznie, że ch ę tn i n a z a k u p a k c ji D o m -P la stu u tw o rzy li k o le jk ę ju ż trz y ty g o d n ie tem u. P o p y t n a ak c je B a n k u Ś ląsk ieg o spow odow ał, że ju ż w g ru d n iu pod jarocińskim oddziałem W BK utw orzyło się k ilk a sp o łe c z n y c h k o m ite tó w kolejk o w y ch. P o m ie sią c u z a p ał pełm ących d y ż u ry o sty g ł je d n a k n a ty le, ze k o lejk i zaw ieszo n o. Z an o siło się n a to, że akcji nie będzie się już sprzedaw ać na zasad zie: k to p ierw szy, ten lepszy. Aż tu na początku marca Pod b a n k ie m zn ó w p o jaw ili się kolejkow icze - c h ę tn i n a z a k u p ak cji Dom -Plastu, słupskiej firm y p rodukującej w y ro b y p o w szech n eg o u ż y tk u z tw o rzy w sztu c z n y c h. T y m ra z e m silg ru p ę in ic jaty w n ą u tw o rz y ło k ilk u m łodych p rac o w n ik ó w Ja ro m y. Do nich dołączy li in n i. W k ró tk im czasie na listę oczekujących zapisało się ponad 90 osób. W iadom o było, że ci na końcu nie m ieli ż ad n y ch szans. N iektó rzy zrezy g n o w ali, in n y ch w y k re ś lono, bo nie zgłaszali się na dyżury. Na tydzień przed w yznaczonym terminem sprzedaży ogłoszono, że jaro ciński oddział W BK będzie dysponow ał 5,5 tys. akcji. Jed n a osoba m aksy m aln ie m ogła ich k u p ić ty lk o d w ie ś cie. O zn aczało to, że a k c ji w y sta rc z y P rzy n ajm n iej d la d w u d z ie stu ośm iu osób. M ożna było o czyw iście m ieć n a d a j ę, że n ie w szyscy k u p ią m a k s y m a l n ą ilość u d ziałó w. D w ieście a k c ji k o sz tow ało p rzecież 28 m in zł (je d n a a k c ja 40 tysięcy). P ra w ie w szy scy zeb rali Jednak jakoś te pieniądze. N a początku chciałem k u p ić tylko sto akcji, ale jak podszedł do mnie facet 1 ^ proponow ał 10 min za odsprzedanie kolejki, to się spiąłem i jakoś ze- brałevi brakującą kwotę mówi jeden z kolejkowiczów. Z czasem p rz e k o n a n ie o w a rto śc i akcji. a co za ty m idzie - ta k ż e kolejk i, rosło c o raz b a rd z ie j. O czekują c y w m yślach podw ajali, a potem już pok a ja li z a in w esto w a n e su m y. N a jw ię k szym pechow cem był oczywiście dw u dziesty dziew iąty osobnik w kolejce Podobno jed en z jarocińskich rad nych. N a p o c z ątk u zajm o w a ł z n aczn ie w yższe m iejsce n a liście, a le p o n iew aż ^ le zgłosił się na dyżur... Zasady są twarde. Wokół kolejki zaczęli się kręcić inwestorzy spoza Jarocina. O bserwow ano ich pilnie, wszędzie Węsząc podstęp. N ajw ięcej emocji wzbudzali poznaniacy - typow i chłop-?y z Łazarza, rośli, odziani w skóry 1 sy g n ety. Je śli w środę przyjedzie takich toięcej, to rozw alą naszą kolejkę m a rtwili się dyżurujący. Poznaniacy rzeczywiście zachowywali się dziwnie. Najpierw straszyli kolejkowiczów, że właściciel D om - Plastu zgarnie forsę i ucieknie za granicę. Później byli gotowi zapłacić za miejsce w kolejce 10 min zł. Zagrożenie nadeszło jednak z zupełnie innej strony. N a d zień p rze d z a p o w iad a n ą sp rzedazą akcji pod WBK pojaw iła się d ru ga, k o n k u re n c y jn a k o lejk a. J a k się w krótce okazało - rodem z W odzisław ia Ś ląsk iego. P rz y je c h a li sp e cja ln ie w y n a ję ty m a u to k a re m. N ie byli co p ra w d a tacy p o sta w n i ja k c h ło p c y z Ł a z a rz a, - ale ich tw a rz e n ie w zbudzały sym patii. Z a k a p io ry jakieś * sw-j kom entow ano. Taka tam zbieranina. M łodzi, starzy, n a wet kobiety. W idać, że ich ktoś wynajął. K onkurencyjna kolejka stała sobie spokojnie. A ktyw ny był tylko je d e n p rzy w ó d c a g r u p y. N ap ię cie je d n a k ro s ło. K o n fro n ta c ja b y ła n ie u n ik n io n a. J a ro c in ia cy d o d a w a li sobie o d w a gi okrzykam i: Po co tu przyjechaliście? Fe stiw a l jeszcze się nie zaczął! Ja ro c in d la jarociniaków! Byli zdesperow ani. D yżury, zebrania, spraw d z a n ie listy o b ecn o ści - w szystko to mogło okazać się nic n ie w a rty m i zabiegam i. Zwrócili się o p o m o c do firm y o c h ro n ia rsk ie j. T a je d n a k odm ó w iła. P o stan o w ili w ięc skrzyknąć p aru znajom ych chłopak ó w. O b iecali im d w ieście p ięćd ziesiąt trz y s ta ty sięcy z a ro b k u. Może oni nie wyglądają groźnie, ale jak przyjdzie co do czego... z a p e w niali w erbujący. G dybym w ie d zia ł wcześniej, to p rzypro w a d ziłb y m piętnastu takich, co to d la nich ry j nie szklanka - o d grażał się jeden zezw erbow anych. O c h ro n a k o lejk i rzeczy w iście nie w y g lą d a ła g ro źn ie. W p rzeciw ień stw ie do sy tu acji. J u ż o d tr z e c h m ie s ię c y, p o d h a s łem W ielkopolska Jako ść, odbyw a się prom ocja tow arów w yp ro d u k o w a n y c h p r z e z fir m y m a ją c e sw ą siedzibę w W ielkopolsce. Je d n y m z e le m e n tó w a k c ji je st k o n kurs dla w szystkich klientów k u pujących tow ary w specjalnie w y d z ie lo n y c h i o z n a k o w a n y c h sto isk a c h. W sz y s tk ie osob y, k tó re zak u p ią w n ic h to w a ry o w a rto ś c i p r z e k ra c z a ją c e j 75 ty s. zł, o t r z y m ują specjalny kup o n konkursow y, b io r ą c y u d z ia ł w lo s o w a n iu a t r a k c y jn y c h n a g ró d. L o s o w a n ie p ie r w s ze j e d y c ji k o n k u r s u o d b y ło się w m in io n y p ią te k w s k le p ie S H P Z g o d a - S E Z A M. R o z lo s o w a n o 9 na- Wtedy do akcji wkroczyła policja. T rzy sa m o chody, fu n k c jo n a riu rz e u z b ro je n i w b ro ń d łu g ą. To zrobiło w rażenie. W odzisław ska kolejka znikn ę ła ró w n ie szybko, ja k się pojaw iła. W brew pozorom działania policji ogran iczyły się ty lk o do w y leg ity m o w a n ia p rzy je z d n y ch. Ja ro c iń sc y k o lejk o w i- cze o d etc h n ę li, policja sp isa ła się n a m ed a l. W kolejce,stoi co najmniej 770 m in zł. To dlatego że jeden z policjan tów też stoi w kolejce, jest dziew iąty tłu m aczo n o. D z ie w iąte m iejsce n a liście zajm o w ało co p ra w d a im ię i n azw isk o n a jw y ra ź n iej n a le ż ą c e do k o b iety, ale to ju ż szczegół... Noc m inęła na nerw ow ym oczekiw a n iu. Z a sta n a w ia n o się, czy g o śc ie z W odzisławia zrezygnow ali, czy jeszcze tu w ró c ą. D w udziesto.)ednoosobow a o c h ro n a n a szczęście n ie m u siała się w ykazać. Wielkopolska Jakość Losowanie nagród 25 marca, w sklepie SEZAM przy ul. Wrocławskiej, odbyło się pierwsze losowanie nagród w konkursie Unii Wielkopolan i Gazety Jarocińskiej. Pierwszy los wyciągnął z pojemnika 2-letni Tobiasz Łakomy. g ró d : c z te r y m ły n k i d o k a w y i p ię ć p a c z e k z w y r o b a m i R S P P r z y sz ło ś ć w O b r z e S ta re j. S z c z ę ś c ie u ś m ie c h n ę ło się d o w ła ś c ic ie li lo sów z n u m e ra m i 0548, 0545, 0883 i 0527, k t ó r z y w y lo s o w a li m ły n k i d o k a w y o w a rto ś c i 300 ty s. zł k a ż d y. P a c z k i z p r z e t w o r a m i z O b r y S ta re j w y lo s o w a li p o s ia d a c z e lo s ó w 0502, 0771, 0510, 0470, N a g r o d y m o ż n a o d b ie r a ć w siedzi- b ie ja r o c iń s k ie g o k o ła U n ii W ie l k o p o la n p r z y u l. k s. K a r d y n a ł a S. W y s z y ń s k ie g o 1, c o d z ie n n ie do g o d z F u n d a t o r e m w s z y s tk ic h n a g r ó d b yła R olnicza Spółdzielnia P rod u k c y jn a P r z y s z ło ś ć w O b r z e S t a rej. F irm a ta jest dobrze znana < Sprzedaż akcji przebiegała bez zakłóceń. Rano pod bankiem pojaw ili się chętn i n a o d k u p ien ie m iejsc w kolejce. Oferowrano dziesięć, piętnaście m ilionów złotych. Byli tacy, którzy się skusili. D w u d z ie sty ó sm y sp rz e d a ł p raw o do nabycia stu akcji za 10 m in zł. R az p o ra z z a trz y m y w ała się te ż pod bankiem honda z katow icką rejestacją. W środku siedziało dw oje m łodych i sta rs z y p a n z w alizk ą. D o p y ty w a li się o lu d zi z W odzisław ia. K olej kow icze odpow iadali niechętnie. W końcu odesłali hondę do W rześni. D uże zaintereso w a n ie w zb u d z iła w a liz k a sta rsze g o p a n a. Pew nie p rz y w ió zł w niej 770 m in n a akcje kom entow ano. W J a ro c in ie te ż z n alazło się te 770 m ilionów. J u ż w p ią te k p o d b a n k ie m u tw o rz o n o d w ie k o n k u r e n c y jn e k o le jk i - ty m r a z e m p o a k c je P o lif a rb u W ro c ła w. A le k s a n d r a P ila r c z y k w s z y s tk im k o n s u m e n to m p r z e tw o r ó w w a r z y w n y c h. K i l k a w y r o b ó w s p ó łd z ie ln i o tr z y m a ło ju ż z n a k W ie lk o p o ls k a J a k o ś ć, co d o b rz e ś w ia d c z y o ic h s ta n d a rd z ie. W p a ę z k a c h, k tó r e b y ły n a g r o d a m i rzeczow ym i w tej edycji k o n k u r s u m o ż n a b y ło z n a le ź ć c h r z a n, o g ó rk i k o n s e r w o w e i tr a d y c y jn ie p r o d u k o w a n e w O b r z e b u r a c z k i k o n s e r w o w e. W y r o b y u c z e s t n i c z ą c e w a k c ji U n ii W ie lk o p o la n są o z n a c z o n e s p e c ja ln y m z n a k ie m, któ ry jest przyznaw any przez ko m is ję p o o t r z y m a n iu e k s p e r t y z y Centralnego Inspektoratu S tand a ry z a c ji. Fot. R.K a źm iercza k O d 26 m a r c a r o z p o c z ą ł się k o le j n y e ta p k o n k u r s u d la w s z y s t k ic h k lie n t ó w k u p u ją c y c h p r o d u k t y w ie lk o p o ls k ie. J e g o z a s a d y są ta kie same. O znacza to, że w arunk ie m u z y s k a n ia s p e c ja ln e g o k u p o n u, b io rą c e g o u d z ia ł w lo s o w a n iu, je s t je d n o r a z o w y z a k u p w stoisku W ielkopolska Jako ść tow a r ó w o w a rto ś c i n ie m n ie js ze j n iż 75 ty s. zł. L o s o w a n ie a t r a k c y jn y c h n a g r ó d w d r u g ie j e d y c ji k o n k u r s u o d b ę d z ie się w k o ń c u k w ie tn ia. (rpp)

8 Niepotrzebny ośrodek O t y m, że b y łe P G R - y c z a s y S z a n s a ś w ie t n o ś c i d a w n o m a j ą z a so b ą, a służba zd ro w ia p rzeżyw a głęb o k i k r y z y s - w ie n a w e t d z ie c k o. Nie zawsze jednak było tak źle. Z czasów świetności pozostał w Raszewach (gmina Żerków) ośrodek zdrowia, który czeka na wykończenie. Czy istnieje jakaś szansa, by do tego czasu się nie rozsypał? Jak to kiedyś bywało? W s ie r p n iu 1986 r o k u z a w ią z a ł się w R a s z e w a c h K o m it e t ds. B u d o w y O ś r o d k a Z d r o w ia. P r z e w o d - n ic z ą c y m w y b r a n y z o s ta ł A n d r z e j Ś w id e rs k i. D e c y z ja (k tó ra d o d ziś d z iw i) o u s y t u o w a n iu o ś r o d k a w R a s z e w a c h s p o w o d o w a n a b y ła z a p e w n e p e rs p e k t y w a m i, ja k ie w idział wów czas dla siebie K o m b in a t P a ń s t w o w y c h G o s p o d a r s tw R o ln y c h. J e d n a k p e w n e fa k ty - ju ż w te d y is to tn e - n ie z o s ta ły w z ię te p o d u w a g ę. Z a p o m n ia n o, że w Ż e r k o w ie (o k o ło 2 k m o d R a szew ) o ś ro d e k z d ro w ia m ie ś c i się w s ta ry m b u d y n k u, n ie s p e łn ia ją c y m p o d s ta w o w y c h w a r u n k ó w s a n ita rn y c h. O ś r o d e k te n o b s łu g u je p o n a d 7 ty s ię c y osób. In ic ja ty w a r o z p o c z ę c ia b u d w y w R a s z e w a c h z o s ta ła p o p a r ta p r z e z W y d z ia ł Z d r o w ia U r z ę d u W o je w ó d z k ie g o w K a lis z u o ra z Z e s p ó ł O p ie k i Z d r o w o tn e j w J a r o c in ie. N a p o s ie d z e n iu s p o łe c z n e g o k o m it e t u w R a s z e w a c h in w e s to r a b u d o w y - ja r o c iń s k i Z O Z, r e p r e zentow ał d oktor Stanisław S p y ch a ł. W g r u d n iu 1986 r o k u b u d o w a o ś r o d k a z o s ta ła ro z p o c z ę ta. P l a now ano pow stanie ośm iu gabinetów lekarskich o pow ierzchni u żytk o w e j 1672 m e t r y k w a d ra to w e i k u b a tu rz e 4813 m e tró w s z e ś c ie n n y c h. J a k n ie d o r z e c z n e - n a w e t na ów czesne czasy - b y ły to p la n y, o k a z a ł o s ię j u ż w k o ń c u 1990 r o k u. O b ie k t, k t ó r y p o c h ło n ą ł p r a w ie 6 m ld z ł (ce n y w g p o z io m u n a d z ie ń 1 VIII 1992 r.) i o s ią g n ą ł 85% z a a w a n s o w a n ia, sta ł się n a g le z b ę d n y, n ie p o ż ą d a n y i z a d u ż y. P r z e d e w s z y s t k im zaś n ie b y ło ju ż p ie n ię d z y, b y b u d o w ę z a k o ń c z y ć. D o ro ku 1992 obiekt stał cichy i o p u s z c z o n y, c z e k a ją c p o k o r n ie n a s w o ją szansę. Z e s p ó ł Z a k ła d ó w O p ie k i Z d r o w o tn e j lin r U n iv I A U Ü, im ±o uoúj i Kwietnia r. w J a r o c in ie ja k b y z a p o m n ia ł o je g o is tn ie n iu, a g m in a Ż e r k ó w, b o r y k a ją c się z w ła s n y m i in w e s ty c ja m i, o d d y c h a ła z u lg ą n a m y ś l, że w ra z ie cz e g o o b ie k t m a w ła ś c ic ie la. W lip - c u 1992 r o k u le k a r z w o je w ó d z k i w K a liszu M iro sław Zaleski zaw iad o m ił U r z ą d M ia s t a i G m i n y w Ż e r k o w ie o m o ż liw o ś c i u z y s k a n ia p rze z S p o łe c z n y K o m it e t B u d o w y O ś r o d k a Z d r o w ia d o ta c ji z E u r o p e js k ie g o F u n d u s z u R o z w o ju W s i P o ls k ie j. K o m it e t je d n a k j u ż d a w n o p r z e s ta ł is tn ie ć. W ia d o m o - n ie dość, że to ciało społeczne to jeszcze p o w o ła n e k ilk a la t te m u. N a szczęście przew odniczący A. Ś w i derski - m ieszkaniec Raszew i p rac o w n ik A g e n c ji W ła s n o ś c i R o ln e j S k a r b u P a ń s t w a c z u ł się n a d a l o d p o w ie d z ia ln y za p o c z y n a n ia k o m itetu, któ ry reprezentow ał. W i d z ą c sza n s ę n a z d o b y c ie d o ta c ji Z Z O Z - J a r o c in o ra z le k a rz w o je w ó d z k i p o t w ie r d z ili c e lo w o ś ć u k o ń c z e n ia i u r u c h o m ie n ia o b ie k tu. 28 s ie r p n ia 1992 r o k u s e k re ta r z W ic h e fe k c ie o k a z a ło się, że ta k U M i G w Ż e r k o w ie s k o m p le t o w a ł żą d a n e p rze z fu n d a cję d o k u m e n ty i z ło ż y ł w n io s e k o d o ta c ję w w y s o k o ś c i 980 m in z ł. W y ja ś n ić n a le ż y, że - zg o d n ie z re g u la m in e m fu n d a c ji - w n io s k o d a w c ą m ó g ł b y ć je d y n ie k o m ite t s p o łe c z n y i u r z ą d d z ia ła ł w je g o im ie n iu. W m a r c u 1993 r o k u p r z e d s ta w i c ie l fu n d u s z u d o k o n a ł k o n t r o li o b ie k t u w R a s z e w a c h, s z a c u ją c z a a w a n s o w a n ie in w e s ty c ji n a 90%. W ó w c z a s z a ż ą d a n o d o d a tk o w o d e k la r a c ji le k a r z a w o je w ó d z k ie g o w k w e s tii u tr z y m a n ia o b ie k tu w p r z y s z ło ś c i o r a z a k tu a ln e g o k o s z to r y s u n a p r a c e p o zo s ta ją c e d o w y k o n a n ia. P r z y g o t o w a n y przez Z Z O Z Jaro cin kosztorys rob ó t w y k o ń c z e n io w y c h o p ie w a ł n a k w o t ę 2818 m in z ł. P o n ie w a ż w n io s k o w a n a k w o ta d o ta c ji b y ła n iż s z a i w y n o s iła 980 m in zł, E F R W P c h c ia ł p o z n a ć in n e ź r ó d ła fin a n s o w a n ia in w e s ty c ji. R a d a M ia s t a i G m in y w Ż e r k o w ie z a d e k la r o w a ła p o m o c w n a tu r z e p r z y p r a c a c h w y k o ń c z e n io w y c h. P o d łu g im o c z e k iw a n iu, w y m ia n ie w ie lu p is m, n a p o c z ą t k u 1994 r o k u przyznano dotację w wysokości 350 min zł. To dużo czy mało? Z a w ia d o m ie n ie d o ta rło d o u rz ę d u w Ż e r k o w ie 24 lu te g o. 9 m a r c a w W a rs z a w ie m ia ła z o s ta ć p o d p i sa n a u m o w a r e g u lu ją c a w a r u n k i p r z y z n a n ia d o ta cji. K o m it e t m ia ły r e p r e z e n to w a ć d w ie o s o b y u p o w ażnione do dysponow ania p ien ię d z m i. P r z y z a w ie r a n iu u m o w y m ia ł b y ć t a k ż e o b e c n y b u r m is tr z. Zaw iadom ienie o p rzyznaniu dot a c ji w y w o ła ło ró ż n e r e a k c je z a in Chocicza Rajdowcy pożegnali zimę 189 osób z dziewięciu szkół podstawowych z gmin Jarocin, Żerków i Jaraczewo wzięło udział 19 i 20 marca w rajdzie turystycznym z metą w Chociczy. Im p re za pod h asłem P o że g n a n ie z im y została zorg a n izow a n a p rzez K o ło P T T K, zw ią zk i zaw odow e J a ro ciń s k ic h F a b r y k M e b li (które u fu n d o w a ły ró w n ie ż nagrody) i U rz ą d G m in y w N o w y m M ie ście. K o m a n d o re m ra jd u by ła A n n a D z ie w iątka. W rywalizacji drużynowej zwycięż y ła p ierw sza d ru ży n a S K K T - P T T K S z k o ły P odstw aw ow ej nr 4 W Ja ro cin ie. D ru g ie m iejsce zajęło S K K T ze S z k o ły Po d staw o w ej w Po- ta rz y cy, a trzecie d ru g a d ru ży n a S K K T - P T T K S z k o ły P odstaw ow ej w G o lin ie. Agnieszka Tom czak z G oliny wyk a zała się najlepszą w iedzą o o k o licy nowomiejskiej. W innych konkurencjach zw y cię żały : ro zw ią zy w a n ie k r z y ż ó w k i kra jo zn a w cze j - M a g d a lena Stankiewicz (SP 4 Jarocin), kręg le - A g a ta B a z e la k (Potarzyca). Bieg w w orkach dla opiekunów w y g ra ł T a d e u s z E r m a n o w ic z (S P 6 J a rocin). W g rze teren ow ej, z org a n iz o w anej p rzez 28 D ru ż y n ę Starszo h ar- c e rs k ą z Ja ro cin a, najlepszą o k a zała się Szkoła Podstawowa z Potarzycy, te re s o w a n y c h in s ty tu c ji. S p o w o dow ane to b yło przyznaniem n iższej od w nioskow anej kw oty. Z a c z ę ły się g o rą c z k o w e r o z m o w y te le fo n ic z n e m ię d z y in s ty tu c ja m i. n a p r a w d ę u k o ń c z e n ie m in w e s ty cji zainteresow ana jest tylk o g m i n a i p r z e w o d n ic z ą c y k o m ite tu. P o d p is a n ie u m o w y o d o ta cję jest, zg o d n ie z re g u la m in e m fu n d u s z u, d e k la r a c ją u k o ń c z e n ia in w e s ty c ji i o d d a n ia je j d o u ż y t k u w o k r e ś lo n y m czasie. Niedotrzymanie warunków pociąga za sobą obowiązek zwrotu środków wraz z odsetkami. T e w a r u n k i o k a z a ły się d la s łu ż b y z d ro w ia n ie 1 d o p r z y ję c ia. I n w e s to r i w ła ś c ic ie l obiektu - Z Z O Z Jaro cin najchętn ie j o b ie k t w s ta n ie o b e c n y m przekazałby gm inie. Le k a rz w ojew ó d z k i i w o je w o d a k a lis k i w y c o - fa li sw e p o p a r c ie d la in w e s ty c ji, odm aw iając udzielenia jakiejko l w ie k pom ocy w zakończeniu b u d o w y, u r u c h o m ie n iu i p ó ź n ie jz y m u t r z y m a n iu p la c ó w k i. S ta n is ła w S p y c h a ł, w s k a z u ją c n a tr u d n ą sy- tu a c jię s łu ż b y z d ro w ia i b e zs e n s in w e s ty c ji (do n ie d a w n a g o rą c o p o p ie ra n e j), z re z y g n o w a ł z d o ta cji- _ I N a s c e n ie p o z o s ta ła g m in a, d la ( k tó re j 350 m in to k w o ta, p o k t ó r ą 1 w a r to p o je c h a ć d o W a rs z a w y. W y c o fa n ie się le k a r z a w o je w ó d z k ie g o 1 i d y r e k t o r a Z Z O Z - u n ie p o z o s ta w i ło jed nak gm inie żadnej alternatyw y. P ow iadom iony o niespodziew a n ych trudniościach fundusz przed łu ż y ł czas n a p o d ję c ie o sta te cz n e j d e c y z ji. N ie n a w ie le się to z d a ło - d o p o d p is a n ia u m o w y d o ta c y jn e j n ie d o szło. O k a z a ło się, ż e b y ł to p ie r w s z y taki przyp ad ek w historii fund u szu. N ie s te ty, n ie z a w s z e b y c ie pierw szym to pow ód do dum y. Ewa Antkowiak k tó ra w y p rz e d ziła S z k o łę Podsta- w ow ą n r 6 z Jarocina i podstawów - i k ę z G ó ry. Po długim marszu grochówka smakowała znakomicie. P o d su m o w u ją c rajd, o rga n izato rzy podziękowali gospodarzom teren u - Z a rz ą d o w i G m in y N o w e M ia s to oraz d y re k c ji s z k o ły w C h o c ic zy, za p o m o c p r z y orga n izacji im p rezy. U c z e s tn ic y p o żegnali się tu r y s ty c z n y m p o w ied zeniem d o zobaczenia na n a s tęp n y m ra jd z ie. Franciszek Tomczak Fot. J. Stachonńak I j

9 Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. JOB G.J. 9 Wokół świątecznej tradycji Zwyczaje związane z UJielkanocq nie wzięły się same z siebie". Mają one bogaty rodowód, zwykle bardzo ocfległy, bo sięgający czasów pogańskich. Z pewnych, racjonalnie uzasadnionych przyczyn no świątecznym stole musiały znajdować się określone potrawy. UJ okresie UUlelkanocy objadano się za cały post, za wszystkie czasy. Jednak obyczaj nakazywał także dzielić się tym, co na stole, ze zwierzętami, nawet tymi niekoniecznie pożądanymi. I tak dla odstraszenia pcheł, częstowano je chrzanem. Dla węży natomiast przeznaczona była kiełbasa. Zwierzęta te były szczególnie czczone; wierzono, że Ich obecność UJ pobliżu domu lub obory przynosi szczęście, a krowy stają się nadzwyczaj mleczne. Do zwyczajów związanych z przygotowaniami do Wielkanocy zaliczamy robienie uciesznych psot UJ Popielec. Zwłaszcza na Kurpiach Podlasiu znany był zwyczaj tzw. mazuchów, czyli zamalowywania czarną farbą lub smołą okien, albo rysowania nieprzyzwoitych obrazków na szybach w domach tych panien, które wybrzydzając w zapustach nie wydały się za mąż. Była to Jednak stosunkowo ła- 9 dna kara, bo zdarzało się, iż przywiązywano Im polano, z którym musiały cały dzień chodzić. Jednak nie tylko panny narażone były na takie figle. Mężatkom bowiem Prcypinano do ubrań różnego typu plugastwa, skorupki od jaj. indycze s Vje. kurze nogi, itp. Nieświadome niczego niewiasty w spokoju paradowały z tymi oz dób kam i, potęgując wesołość ogółu. UJ czasie Wielkiego Postu i samych świąt..prześladowano" kobiety I czyniono z nich pośmiewisko. Miały one za to pewne przywileje. Tylko niewiastom wolno było malować jaja. Wszystkie panny i mężatki zasiadały razem i wstęp do nich był zakazany, zwłaszcza mężczyznom. Jeżeli któryś zakradł się S M A C Z N E G O SM IGUSA - D YN G U S A I O B FITEG O J A J K A życzą Wam JO B -okleci. N ie wiemy, czy zauw ażyliście ale m acie w rękach 10 ju ż num er JO B -a, obch odzim y zatem m aty ju b ile u s z. Ja k o b ie cy w a liśm y n ie g d y ś n a sze m u kochanem u" redaktorowi naczelnem u Gazety Jarocińskiej" je s t to ju ż ostatni numer gazety mhdych. N a zakończen ie naszej p ra cy w G.J. ogłaszam y kon ku rs św iąteczn o - jubileuszowy, który zostanie rozwiązany nie za naszej kadencji. W ystarczy tylko prawidłowo odpowiedzieć na 3 pytania: 1. W którym numerze G.J." ukazał się zerowy JO B? 2. Co oznaczają i z jakiego języka pochodzą słowa Prim a Aprilis? 3. Co było pierwsze jajko czy kura? P.S. K ochan i rodzice nie zapomnijcie Serdeczne podziękowania redaktorowi naczelnemu i całej redakcji,gazety Jarocińskiej za wyrazy otuchy, wsparcie i opiekę nad S.p. JOB-em o zającu. Kochane d zieci nie "'"JoaZ m zapomnijcie o Bożych Ranach. Ale jaja W 1896 roku na jednej z angielskich ferm kura rasy Black Minorca zniosła jajko 34 dag. Nieco później przebiła ją biała Leghornka ze sianu New Jersey - zniosła jajo prawie półkilogramowe. Ciekawe efekty przyniosły japońskim farmerom z Okajamy ich ostatnie eksperymenty. Skorupki jaj kur niosek z lej hodowli mają delikatny odcień zieleni. Jednak główną zaletą barwnych jajek jest wyższa zawartość żelaza i witaminy B. Największe jaja znoszą oczywiście strusie, średnia waga strusiego jaja to' 1.6 kg, a mierzą od 15 do 20 cm. Na ugotowanie lakiego gigania potrzeba aż 40 minut. Podobno na strusim jaju można bez obaw położyć ciężar ponad 120 kilogramowy. albo przypadkowo zaszedł do izby, przeganiano go z wielkim krzykiem. Należało także rzucić za nim szczyptę soli lub ukradkiem splunąć, aby odczynić pisanki. Okres przygotowań i wyrzeczeń wielkopostnych kończy Niedziela Zm artwychwstania Pańskiego - dzień radości i zwycięstwa nad wszelkim złem. Po niej następował lany poniedziałek". Śmlngus - dyngus to najzabawniejszy i jeden z nie licznych zwyczajów, które przetrwały do dziś. Właśnie w ten dzień oblewano dziewczęta wodą i smagano je po nogach rózgami wyciągniętymi Najmniejsze jajeczko zniesione przez ptaka, a znalezione przez człowieka pochodzi z Kuby, waży uncji (1 uncja grama), ma 0.32 cala średnicy (1 cal mm) i znajduje się w Smithsonian Institution w Waszyngtonie. William Cole rzucił kurzym jajkiem na odległość metra. W Księdze Rekordów Guinnessa zapisany jesl niejaki Peter Dowdeswell. Zjadł on 14 jaj na twardo w przeciągu 58 sek., 78 zaś zajęło mu pożarcie 32 na miękko. Nieco ponad 20 sek. pochłaniał 13 jaj surowych. Gdyby jajko miało inną formę życie kury byłoby potworne. Jajko ma najbardziej opływowy kształt, jaki stworzyła Natura. O jego przewadze nad innymi świadczy takie oto porównanie: płaska tarcza, kula i jajo 0 identycznej powierzchni przekroju poruszają się z prędkością 70 km/godz. Powietrze stawia tarczy opór równy 112 kg, kuli - 50 kg, a jaju tylko 10 kg. Jest więc no superaerodynamiczne! Każdego dnia na świecie rozbija się ok jaj kurzych. Statystyczny mieszkaniec globu konsumuje więc mniej więcej 110 jaj rocznie. Polak prawie dwa razy tyle jajek. Mieszkańcy wioski w pobliżu miasta Frejus, w południowo - wschodniej Francji, na gigantycznej patelni o średnicy 3.8 metra usmażyli omlet z tysięcy jajek. Zużyto do niego kilka kilogramów soli, pieprzu 1 innych dodatków. Dla uczestników uczty wypieczono także 350 kilogramów chleba. «.opr. Alt z palmy. Dyngusem nazywano także wręczanie datków w formie zarówno pieniędzy, jajek czy świątecznych smakołyków. Zachcwal się opis mówiący, że pewien ksiądz zebrał w ciągu dwóch godzin 5000 jaj. Dobrodziej dziękując za dary sam całował młode dziewczęta (dzięki za łaskę!), natomiast babom dawał rękę do pocałowania. Zwyczaje, trzeba przyznać, były niezłe. Naprawdę szkoda, że nie przetrwały u nas do dziś. Pozostaje nam jedynie cieszyć się z lanego poniedziałku. Hom ar Dumdziesty siódmy Zdecyduje to On, Ujedy mnie weimie... Ąą razie jednakjnie jest taj^ice, (Będę zaciąż czeąą a i uedycfafa. ibędę usycfać i zrobię się mata. Wszystko po to, e6y Cię dostać. ŹeBy mieć vxiąi przed oczami Twoją postać. Xa razie ciqgíe się modlę, Byś wofny B yi - w przeciwnym wypadku czuiabym się podie. Pośpiesz się trochę - męjęf mi slęróć; jeśfiś zajęty, we mnie Ramieniem rzuć. T>o lęprica nie wiem, czyś woiny, Czy Hasasz sobie jaję_ Ronií^ poíny? CfciahBym się wreszczie dcwkdzieć - OQedy mi raczysz łaskawie odpowiedziećł Jtśii darzysz mnie jakimś uczuciem - Tę niepewność mi skrócisz. 'Wierzę! "Mam wdzieję i ogrom mźości mam. Szepnij tyflęo sfawkp, a ju nfydy nie Będziesz sami SKnad Jajko i miłość D o n iedaw na jeszcze dziewczęta obdarow yw ały chłopców pisankami, zazwyczaj w ykonanym i własnoręcznie. Był to dowód pamięci, uczucia i w y różnienia. N iejednokrotnie w yrażał ogrom ną sym patię do obdarow anej osoby. O stopniu uczucia świadczyła ilość ofiarowanych jaj. I tak, jeśli dziewczyna dała swemu w ybrankow i co najm niej pół kopy, czyli 30 jaj, to m ógł on liczyć na jej w zględy i to nie byle jakie. Natomiast, gdy otrzymał 2 kopy, świadczyło to już o płomiennym uczuciu ofiarodawczyni. W yróżniony chłopak kupow ał w rew anżu kolorową chustę lub... zaręczynow y pierścionek. Jednak zdarzało się, że chłopak nie był zbyt zainteresow any panną. W ów czas odw zajem niał się tylko dyngusem - śmigusem w lany poniedziałek. opr. M a r J a n

10 ,G.J. 10 JOB Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. Wiosna kusi... wagaram i S łońce św ieci co ra z częściej, p ta k i głośniej śpiew ają a z ie le ń z a m ia s t u s p o k a ja ć, w r ę c z o d w r o tn ie, n ie pozw ala u siedzieć n a cztere ch lite ra c h. K to ta k i czas s p ę d z a łb y w b u d z ie. M o ż n a u r w a ć s ię z d w ó c h o s ta tn ich godzin, a m oże w ogóle m in ą ć szkolę bokie m? - m y śli n iejeden z u czn ia k ó w. O tak! Wiosna ma zadziwiający wpływ na nas, młodzież. J e d n y c h m obilizu je d o n a u k i i p ra cy, in n y c h do w a g a ro w a n ia. A le c z y ła d n a p o g o d a je s t je d y n y m p ow odem w aksó w? Z d e cyd o w a n ie nie. Nie k a ż d y jest ta k w ra żliw y, b y d o jrze ć s k ry te u r o k i w io sn y, k tó ra d o p ie r o c o p r z y s z ł a. J e s t z a to k o m p le t n ie n i e p rzy gotow any n a sp ra w d z ia n z h isty, b ra k u je za d a n ia z n ie m c a i jeszcze n a p ew n o s p y ta z bioli. Po co n a ra ż a ć się trz e m b e lfro m jednego d n ia? M o ż n a tego u n ik n ą ć s p ę d z a ją c k ilk a g o d z in w p a r k u i w d y c h a ją c św ieże pow ietrze (sam o zdrowie!) lu b w y pić h e rb a tk ę w p rz y tu ln ej kafejce - cz y ta k ie są, to j u ż in n a b e czk a piw a. Byw a. iż n a w ag ary id zie m y ty lk o po to. b y nie być na n u d n e j lekcji. Z a m ia s t p rzy sy p ia ć leżąc n a ław ce, lepiej n ieco p o szw ędać się i sp a lić tro ch ę k a lo rii. A n u ż u d a się p o zn a ć kogoś interesującego. Idąc na wagary musimy pamiętać, że albo kombinujemy zwolnienie, albo będą to godziny nieusprawiedliwione - o d 10 z a c h o w a n ie le ci w dół, ch o ć n ie k tó rzy profesorow ie ju ż za je d n ą godzinę grożą delikwentowi dyrektorskim dywanikiem. Moją uwagę zwraca Jakaś dziewczyna (chłopak),staram się ją (go) poznać. Dochodzi do spotkań, znajomość zacieśnia się. Wszystko w porządku. Moje starania idą we właściwym kierunku, ale to jeszcze nie to, o co ml chodziło. Spoko, trzeba przecież trochę czasu. Ale otoczenie nazwało już tę znajomość chodzeniem". Coś, co dopiero może być tak piękne, ciekawe i ważne uzyskuje tak prymitywne i bezsensowne miano. Dziewczyna, chłopak - okay, można zrozumieć, ale chodzenie? Co to właściwie oznacza? Dlaczego wszyscy godzą się na taką nazwę? Przecież ona nfc nie oznacza, nie oddaje żadnego uczucia, które powinno jednak łączyć dwoje ludzi. Z jakiej przyczyny każda dziewczyna l chłopak nie sprzeciwiają się takiemu uogólnieniu? Zgadzają się na nie ci, którzy "chodzą dla chodzenia", ale i tacy, dla których to coś między dziewczyną a chłopakiem jest ważne. Przecież znajomości, które zawieramy mają jakiś ceł, czemuś służą. Jednak nie wszyscy to rozumieją I doceniają. Wolą pozostać na prozaicznym "chodzeniu", zarówno w nazwie, jak i postępowaniu. O każdej parze mówi się, że Listy JO&--GJ- U SzutMrid21 S3-200 Jarocin W obronie FIESTY Dziękujemy bardzo Homarowi i M ar- Janow i za docenienie wystroju naszego lokalu. Jedn ak informacje dotyczące naszego m enu s ą nieścisłe. C ie szy nas, te dostrzegliście duży wybór piwa, ale w sprzedaży oprócz kaw y i herbaty mamy zaw sze zimną colę, fantę i sprite (napoje, które m łod zież tak bardzo lubi). Oprócz chipsów, które stanowią chodzą". O każdej dziewczynie i chłopaku, o każdym tak samo. Czy chcę być traktowany tak, jak setki innych, czy chcę, aby to "coś", co istnieje między mną a chłopakiem (dziewczyną) nazywane było tak mało oryginalnie? Przecież nikt nie pragnie być tym jednym z wielu, ale kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Mało ważne są już w tym wypadku zdania i opinie osób postronnych, ale jakie przykre jest, gdy słyszy się z kim to dana osoba obecnie "chodzi". Chodzi, dokąd? Chodzić, to według mnie, można najprędzej z psem na spacer. Czy jesteśmy aż tak mało oryginalni, że przyjmujemy to. co uznają wszyscy? Ruszmy głowami! Musi być jakieś inne, trochę bardziej sensowne i zawierające odzwierciedlenie uczuć, określenie dla związków dziewczyna - chłopak. A jeśli nawet nie przeszkadza Ci forma sakramentalnego słowa "chodzenie", to czy szkodzi wymyślić coś nowego? Mam nadzieję, że nastąpią jakieś zmiany. Chciałabym być świadkiem sytuacji, kiedy to jakaś dowcipna dziewczyna na pytanie chłopaka.- Czy będziesz ze mną chodzić?", odpowie.- A co, boisz się sam?" Homar wyłącznie dodatek do napoi, polecam y Państw u nie tylko jedno danie ciepłe (jak pisze JOB), specjalnością lokalu są bow iem : s z a s z ły k i z sa ła tk ą z kukurydzy, udka z drobiu, barszcz, żurek, fasolka po bretońsku, spaghetti, o zo rk i w g a la re c ie. N a zam ówienie podajem y również drób, sch a b, ryby i szy n k ę w galarecie. C z y w arto ch o d zić n a w a g a ry? Z p u n k tu w id zen ia n a s zy ch edukatorów " zd ecydow anie nie. O p u sz cza ją c le k c je s z k o d z im y s a m y m s o b ie, w y r a ż a m y b r a k s z a c u n k u d la p r o w a d z ą c e g o tę n ie s z c z ę s n ą le k c ję (oszukując go), wyrabiam y sobie nie najlepszą opinię w agarow icza w śró d ciał p e d a g og iczn y ch i. a b so lu tn ie n ie z d a j ą c s o b ie s p r a w y, o b c ią ż a m y ic h w ie lk ą o d p o w ie d z ia ln o ś c ią. Z d a n ie m m ło d z ie ż y s ą n i e odzow nym elem entem u częszcza n ia do szkoły. I choć są zjawiskiem negatywnie ocenianym przez wiele osób, to milo jest od czasu do czasu minąć szkołę bokiem. Byle nie za często, bo można wpaóć. Tym, którzy nigdy nie byli na wagarach - nie radzimy zaczynać. M o żn a p o p a ść w nałóg i c o w tedy? MarJan Homara i M arjana zapraszam y do nas częściej - może urządziecie sobie u n a s osiem nastki. M am y kilka udanych imprez za sobą. Zapewniamy obfity bufet i miłą atmosferę. W łaściciel i szef kuchni FIESTY Różne rodzaje miłości N a d e sz ła w io sn a - czas m iłości. M yśli ulatują pod chmurki, a w szkole coraz tru d n iej się skupić. K a żd y przeżyw a to inaczej. Je d n i burzliw ie, in n i spokojnie. C z y zastanaw iałeś się kiedyś n a d ro dzajam i m iłości? W tej spraw ie głos zabierało w iele osób, ale temat nadal jest interesujący i otwarty, różne bowiem bywają oczekiwania i koncepcje tego uczucia. J o h n L e e z Toronto, opierając się n a bogatej lit e r a t u r z e św ia to w e j i w y n ik a c h b a d a ń, w yróżnił następujące rodzaje m iłości: E R O S - w z a je m n e p o ż ą d a n ie, fascynacja, p o szu kiw anie idealnego piękna. Istnieje w niej poczucie bezp ie c z e ń s tw a, z a u f a n ie, p e w n o ś ć siebie. L U D U S - to m iłość - gra, szu k anie przyjem ności, u n ik a n ie uz a leżn ie n ia się od drugiej osoby, panow anie nad w ła s n y m i u c z u c ia m i, o d rz u c a n ie z a b o rc z o ś c i, z a z d r o ś c i, tr w a ło ś c i zw iązku. S T O R G E - rozw ija się stopniowo. S e k s p o ja w ia się n a p ó źn ie js zy m e ta p ie je j rozw oju. W a żn e je s t tu p r z y z w y c z a je n ie s ię d o s ie b ie. Istnieje w niej przyjaźń, koleżeństwo, rozsądek, stateczność. U n ik a się w niej siln y ch em ocji, konfliktów. M A N I A - to m iło ś ć o b se sy jn a. D o m in u j ą w n ie j s iln e e m o c je, potrzeba zw rócenia n a siebie uw agi drugiej osoby, zaborczość, cierpienie, zazdrość, niepokój, b ra k poczucia b ezpieczeństw a, n aw ro ty niepokoju i nostalgi. Trw ałość zw iązk u w iąże się ze z d o ln o ścią w y trz y m y w a n ia przez drugą osobę zm ien n ości i chw iejności uczuć. P R A G M A - t o m iłość praktyczn a. P o le g a n a p o s z u k iw a n iu p o d o - -«n KIEŁ ILLUZJI INCROWD, ILLUSION & ACID DRINKERS Hala Wytwórni Filmów Fabularnych wewrodawiu, Wszystko zaczyna się w zasadzi* normalni«: piętnastominutowa obsuwo z czasem, a gdy już muzycy pojcwiqq się na scenie posłuszeństwa odmawia wzmacniacz basisty. Dopiero czterdzieśd minut po czasie koncert faktycznie się rozpoczyna... Na początek INCROWD - młoda i jeszcze chyba molo znana kapela z Warszawy. Ostry numer, którym zaczyna budzi już lekko znudzoną publiczność. Następny jest już przyjęty z należytym aplauzem. Niestety po kolejnym utworze i raeustannydi kłcpotach ze sprzętem napięde siada. Dopiero gdy irontmon mówi, że,na koniec./, znowu zaczyna by i gorąco. Jednak nie za sprawą ostatniej kompozyą kwartetu (tak prawdę mćwiącthybanciepszep, a dlatego, że za diwię wystąpi.. Zadziwiająco szybkie.przeinstalowanie' się zespołów i na scenie jest ILLUSION zwycięzco zeszfcroanegomolrboro Rock-In i dzisiejsza GWIAZDA. Tomek lipa Lipnicki wita wszystkich i zapowiada dużą dawkę czadu. Już pierwszy kawałek {.Fome') świadczy o tym, że nie sąto przechwałki Pod scenąwrze. A to zdeihvie początek. Kolejne utwory m<ąą jeszcze większy»pcwer*. Dopiero po pół godzńie zespół daje wytchnąć serwując wołniejsząkompozycję. Ale tylko jedną. Lipa z zespołem już całkowicie królują w hafi podgrzewając atmosferę jeszcze bardziej.,g *rń ' śpiewamy razem z nim i Jest niesamowicie. ILLUSION szanuje historię rocka robiąc ukłon w stronę Mistrza Jimiego - brzmi.purple Haze*. A później kolejne numery z ich debiutanckiej płyty. I jeśt ktoś twierdzi, że kh muzyka to połska kopia np. Pearl Jam, jest w Wędzie! Powinnien kh usłyszeć.na żywo', bo są jeszcze lepsi niż^na taśmie'. Dopiero na koncercie pokazują KLY. Bawią się swojąmuzyką i energią wniejskumulcwaną, potrafią wydsnąć z ludzi całe chamstwo, które w nich siedzi.. Są dz«po prostu NAJLEPSI W KRAINIE ROCKOWEJ ILUZJI! Kilkunastominutowa przerwa była konieczna dla przetrawienia tak wieliiej ilości watów. A to jeszcze nie koniec - za chwilę ACID DRINKERS. Wiemy, żętym razem bez litzy, którego zdrowie nodszarpnąl rock'n'roiowy tryb żyda zastąpił go niejaki Paula Dlatego oczekujemy występu z tym większą dekawośaą. Wreszcie są i od razu.big Zero'. I od razu coś nie gra... Definitywnie buntuje się wzmacniacz Popcorna, który traa wszelką ochotę do gry. Kiedy.gitarowe' problemy momy za sobą niknie gdzieś wokal, rozjeżdża się zestaw ślimaka... Oprócz czterech Drinkers'ów cały czas na scenie ugania się gromadka techników próbujących ratować występ. Niestety bez rezultatu. Jedyne owaqe są wtedy, kiedy jeszcze rcz widzimy Lipę. Ma zośpiewoć zamiast litzy.! rzuca wszystkich na kolona! Jest diisiaj BEZKONKURENCYJNY! Potem jeszcze 'Smoke On The Water' i no dziś to koniec Mimo klapy.kwasożłopów' i raczej słabego występu warszawiaków warto było jednak pójśćna ten koncert. Warto było dla ILLUSION. Ich muzyka ma w sobie fu l energii, coś narkotycznego. I dlatego od środy otacza mnie iluzja... Wrodawski Łącznik b ieu stw a np. zainteresow ań, typu o so b o w o ści, s ty lu b y c ia, zaw odu. P o w s ta je z p o łą c z e n ia S to rg e i L u d u s. Je że li p a rtn e rzy dobiorą się, wówczas w ięź uczuciow a m iędzy n im i rozwija się stopniowo przez lata. A G A P E - to m iłość altru istyczn a, cierpliw a, życzliw a, bezinteresow na, pozbawiona zazdrości, egocentryzmu. Istnieją też, rzecz ja s n a, m ieszane rodzaje wyżej w y m ien ionych m iłości i z d a n iem J o h n a L e e n ie m a le p s z e g o lu b g o rs z e g o u c z u c ia ; zróżnicow anie w y nika z odmienności o so b o w o ści lu d z i. Z e jd ź w ię c z c h m u r na ziem ię, postaraj się określić ja k a je st tw oja m iłość, a później w e d łu g słów B e a ty K o z id ra k (...) ła m to co w n a s złe, k o ch aj to co dobre. o p r. A l t

11 Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. INFORM ACJE G.J. 11 R atusz ä la Jarocky Prawdopodobnie już w czerwcu br. zostanie rozpoczęta przebudowa jarocińskiego ratusza. Całkowity koszt inwestycji pokrywa amerykański biznesmen John Jarocky. Ratusz zostanie przebudowany według projektu berlińskiego architekta Rudolfa H. Hainzenbauera. Wnuk jarociniaka z krwi i kości J o h n J a r o c in s k y je s t w n u k ie m d z ie w ię tn a sto w ie czn e g o ja ro ciń s- kiego handlow ca Stanisława Jarockiego, k tó r y w r o k u 1908 w y e m ig ro w a ł do S ta n ó w Z je d n o c z o n y c h. T a m początkow o pracow ał w ko p aln i złota, a n a s tę p n ie z a ło ż y ł w ła s n y in te re s - fa b r y k ę o b u w ia. P o n im szefostw o fir m y o d z ie d z ic z y ł sy n Z y g m u n t J a r o c k i - o jciec Ja n a (Joh na). In tere s k r ę c ił się b a rd z o d o b rze, aż do w czesnych lat trzydziesty ch X X w ie k u, k ie d y to z a k ła d zaczął upadać. B y ł to okres w ielk ie g o k r y z y s u g o sp o d a rcze g o. K i e dy w roku 1953 kierow nictw o firm ą Projekt nr 1. Tylko na nim zachował się zegar o b ją ł J o h n, fa b ry k a z a czę ła się p o n o w n ie p rę ż n ie ro zw ija ć. S z y b k o stała się p o te n ta te m w b ra n ż y o b u w n iczej w S ta n a c h Z je d n o c z o n y c h. W roku 1992, w rankingu nowojorskiego tygodnika Bussines is bussines, Johna Jaro cky ego sklasyfikow ano na 29 pozycji wśród najb o g a tszych A m e r y k a n ó w. To co robi Jarocky jest p rzykła d em na to, że dobre kierow nictw o fir m ą jest lekarstw em na szerzącą się recesję Gospodarczą. Jarocky pow inien w łączyć się do życia politycznego Stanów Zjednoczonych. - s k o m e n to w a ł su k c e s J a r o c k y ego e k o n o mista, w ykładow ca na Uniw ersytecie H a r w a r d a p ro fe s o r S te v e n F ic h - te lb a u m. Już jako dziecko chciałem poznać losy m oi przodków. M aj ociec, był m łody chłopak ja k opuszczał Jarocin. Ćęsto opow iadał on m i o ro d zin n y m mieście. P am iętam ta k ą legenda o kam ieniach w las koło Jarocina. K iedy w yjeżd ża li z Polski za b ra li kilka szkice bud yn ków w mieście. T am były Skarbćik, pałac w parku, gdzie m ieszkała hrabina, no i ra tu sz n a rynku. P ierw szy r a z bytem w Jarocinie w 1982 roku i ta k m nie serce bolał, kiedy w id zia ł ten ra tu sz ta ki brzydki. Z a płotem. To był w tedy ten festiw a l. Ci p a n k i chodziły. Śarpagany jakoś tak ich na zyw a li. - w s p o m in a ł ła m a n ą p o ls z c zy z n ą w ro zm o w ie te lefo n iczn e j J o h n J a ro ck y. P o w tó rn ie o d w ie d z ił J a r o c in w u b ie g ły m ro k u. W te d y też p o s ta n o w ił, że ja k o w nuk jarocin ia ka z krw i i kości m u s i coś d la m ia s ta zro b ić. W c ią g u k ilk u n a s tę p n y c h ty g o d n i p o w s ta ły cz te ry p ro je k ty p rz e b u d o w y ja r o c iń s k ie g o ratu sza. P rz y g o to w a ł je je d e n z najsłynniejszych w świecie archite k tó w, N ie m ie c R u d o lf H. H e iz e r- bauer, który dokonał oględzin obiektu we w rześniu ubiegłego roku. Kwiatek do kożucha P r o je k ty są n ie w ą tp liw ie b ard zo o d w a żn e. L u ź n a tra n s p o z y c ja p ostm o d e rn is ty c z n y c h założeń. F a sa d a w je d n y m z p ro je k tó w p rzy szłeg o ra tu sza p r z y p o m in a n o w o czesn e b u d y n k i za ch o d n ie j E u ro p y, N o w e go Jorku czy Sydney. K to oglądał,.c a p ita l C it y, P o w r ó t do E d e n u, ta s ie m co w ą D y n a s tię te n m o że sobie w y o b ra z ić. D u ż o s z k la nych pow ierzchni. Z m 2znie zm ien ią się k s zta łty o k ie n. In n a p r o p o zycja to przeniesienie drobnych fo r m architektonicznych n a duże bryły, które konstruują fo rm y ścia n, j a k to o k r e ś lił s tu d e n t a r c h ite k tu r y. D ro b n a fo rm a to kształt dziu rki od klucza, pow stający z p o łą c z e n ia z w ie ń c z e ń p o d c ie n i z z a o k r ą g lo n y m i o k n a m i. T y lk o p r z y je d n y m z p r o je k tó w ocaleje ra tu s z o w y zegar. P ro p o z y c je H e iz e n b a u e r a ju ż te ra z b u d z ą w ie le k o n tro w e rs ji. Św iadczą o tym w ypow iedzi mieszk a ń c ó w J a ro c in a. Ojej! Nowoczesne, ale to nie będzie pasow ało do architektury m iasta. S zkoda pieniędzy, pewnie dużych. (...)Nie m a ją n a co w y d a w ać pieniędzy. N a szp ita l niech dadzą. A nie takie ceregiele. W ogóle architektura kam ienic nie pasuje do tego. K w ia tek do kożucha. Projekt 3 w ygląda ja k kościół. To sam o dru g i. - w t a k im to n ie b y ła w ię k szość wypow iedzi. B yw ały jednak i z n a c z n ie b a rd zie j ostre, s z czególn ie p o d a d re se m a rc h ite k ta : Cholera ja sn a! Też im się zachciewa. N a Ługach w błocie się topię, a oni sobie r a t u s z m odernizują. B anda (...)Nie, nie! A bsolutnie nie m ożna czegoś takiego zrobić z zabytkiem. Poroniony pom ysł. Nadaje się może dla Europejczyków. U nas trzeba dbać o tradycję, kulturę, z której w yrośliśm y. (...) M odern ja k iś czy co. K ryje się za tym ja k a ś m yśl gospodarczo przestępcza. Dla m nie jest to pom ysł ludzi psychicznie chorych. N iezrów now ażonych. (...) N ajpierw niech zrobią porządek w mieście. K analizacja, ulice. Tem u, kto to projektow ał, chyba się w głowie poprzew racało. L u d zie przyjezd n i będą się w głos śmiać. P ow iedzą, że albo w ła d za tego m ia sta dostcua lekkie odchyty, albo ten architekt. P rojekt 2 nadaje się n a k ry tą pływ alnię. (...) Co!? Polonię niech doprow adzą do porządku. Trzeba coś z ty m zrobić, a nie ra tu sz przerabiać. No ludzie! Coś jest nie tak! (...) Ogłupieli ju ż całkiem. N a Ł ugach za m ia st drogi m a m y bajoro, a oni będą ra tu sz przebudow yw ać. Szaleństw o. J e d n a k n a jb a rd ziej p ro je k te m p rze ję ło się trze c h sta rs z y c h p a n ó w p lo tk u ją c y c h sobie p o d ra tu szem. N a jp ie r w s k o m e n to w a li z a m y s ły a rc h ite k ta : Przecież to jest zabytek. Czy to m ożna przebudow y wać? Franek, rzeknij no coś. A r chitektem byłeś. P a n F ra n e k : Nie będzie to pasow ało do reszty. Zresztą nie m a takiej potrzeby, aby to przebudow yw ać. Ł a d n ie w ym a lo wać. Ale ładnie wym alow ać! Ostatnio przecież to była fa r b a - w oda. N a s tę p n ie, k ie d y p y ta liś m y o o p i n ie ju ż in n y c h p rz e c h o d n ió w, trze c h s ta ru s zk ó w zaczę ło d y s k u to w a ć m ię d z y sobą o p ro je k cie, wskazując raz po raz w stronę ratusza. P ó źn ie j ro z p o c z ę li w ę d r ó w k i w o k o ło n iego, d alej d y s k u tu ją c o s z a le ń c z y c h p o m y s ła c h H e iz e r- b a u e ra. I ta k p rze z p o n a d p ó ł g o d zin y. T r u d n o się p o g o d z ić s ta rs zy m lu d z io m z ty m, że z n ik n ie z ic h o czu to, co p rze z d z ie s ią tk i la t o g lą d a li. T o n ic, że cz a sa m i zza p ło tu o g ra dza ją ce g o p la c w ie c zn ie trw ającej b u d o w y. G e s ty k u la c je, ła p a n ie się za głowę i rozkładanie rąk tow arzyszy ło p r a k ty c z n ie k a żdej z osób, opow iadających się za pozostawien ie m ra tu sza w sta n ie, w ja k im jest obecn ie. N o m o ż n a b y g o ty lk o z n o w u w y m a lo w a ć. T y m ra z e m ju ż p r a w d z iw ą farbą. Projekt nr 2 nadaje się na pływalnię Niech radni robią L ic z b a p r z e c iw n ik ó w p rze b u d o w y ra tu sza je st m n ie j w ię cej ró w n a licz b ie a k c e p tu ją c y c h p ro je k t. C i d r u d z y m ie li m o że czase m d ro b n e o b a w y, ja k p o g o d z i się s ta rą a r ch ite k tu rę k a m ie n ic z n o w o czesn y m ra tu szem, ale... Jeżeli s ą pieniążki, to ja k najbardziej. Niech ra d n i robią. B yle nie kosztem m ieszkańców. Fajne. N aw et będzie pasow ało do reszty. (...) Jeżeli m a to w yglądać ta k ja k n a projekcie n r 4, to jestem stanow czo za. W m iarę nowocześnie i w ogóle...(...) C zw órka jest ekstra. Nowoczesne. A le m usieliby też w szystko do okoła przerobić. (...) Czw órka. Zdecydow anie. I zegar zostanie. Pew nie to będzie kosztow ało m ilia rd y. K to za to zapłaci? R ząd? A le ja k m ają pieniążki... niech robią. Z a p rze b u d o w ą o p o w ia d a li się w większości ludzie m łodzi. Różn ic ę p o k o le ń w p o g lą d a c h m o ż n a b y ło z a u w a ż y ć w w y p o w ie d z ia c h ojca i syna: Przecież to jest zabytek! Coś m usi dla potomnych zostać. T a k odetną drogę od historii, przeszłości. G m ach policji m ożna przebudow ać, ale nie ratusz. Z abytek! - b u r z y ł się o jciec, n a c o syn: Jaki ta m za b ytek tata. Z nam w Jarocinie kosze na śmieci starsze od tego ratusza. P rzecież to jest brzydactwo, a nie zabytek. Następna Polonia? K o n tr o w e rs je. A le to je st c h y b a n ie u n ik n io n e. J o h n J a r o c k y ch ce ro z p o c z ą ć re a liz a c ję s w o ic h z a m ie rze ń ju ż w cz e rw c u. N ie je s t je szcze zn a n y d o k ła d n y k o s zt p r z e b u d o w y. W ła d z e m ia s ta, u rz ę d u ją c e d o ty c h c za s w ra tu szu, m a ją b y ć p r z e n ie sio n e do w o ln y c h p o m ie s z cze ń d o m u k a te c h e ty c zn e g o p r z y k o ś ciele Chrystusa K róla. M uzeum R e g io n a ln e w ró c i do S k a r b c z y k a. Z w ia r y g o d n y c h źró d e ł d o w ie d z ie liś m y się, że ro b o ty m a p ro w a d z ić je d n a z ja r o c iń s k ic h firm b u d o w la n y c h. N ie w ą tp liw ie p rze b u d o w a ra tu sza u ra tu je z a k ła d o d b a n k r u c tw a, g d y ż dzisiaj je st ju ż n a je g o sk ra ju. M a r z e n ie m Ja r o c k y e g o je st p rze ję cie P o lo n ii. P łakać m i się chce, gdy w idzę ta obiekt. R u in a w serce m iasta. S tra szy. Pragnę jeszcze to zrobić dla m oje m iasto. Polonia ta ka ła d n a n azw a. Ja jest w Stanach Polonus, p o lo n ia będzie znow u ła d n y hotel. Zostaw ię stary styl. - m ów i John Jarocky. P o m y s ł p rz e b u d o w y ra tu sza je st n ie w ą tp liw ie b a rd zo k o n tro w e rs y j n y. Z a p e w n e b ędą się m u p r z e c iw sta w ia li sta rsi m ie s z k a ń c y m iasta. P o d o b n o tw o rzy się ju ż K o m it e t O b r o n y R a tu s z a. N ie w ą tp liw ie s p ra w a ta b ę d zie m ia ła ta k że sw ój o d d ź w ię k w k a m p a n ii p rz e d w y b o ra m i s a m o rz ą d o w y m i. K t o n a ty m zyska? J e sz cze n ie w ia d o m o. Je d e n z redakcyjnych kolegów, na wieść o p la n a c h J a r o c in s k y ego, w e s tc h n ą ł c ię ż k o i r z e k ł A c h ci A m e r y k a n ie. Robert Kaźmierczak

12 G.J. 12 INFORMACJE Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. J a ro cin Budżet pełen dobrych chęci Z a r z ą d n a d w a m ie s ią c e p rze d u p ły w e m k a d e n c ji p r a g n ie z a p is a ć się p o z y ty w n ie r o z p o c z y n a ją c k i l k a w ie lk ic h in w e s ty c ji. P r z y ję t y w p o n ie d z ia łe k p rze z R a d ę M ie js k ą w J a r o c in ie b u d ż e t n a r o k 1994 z o s ta n ie z a p e w n e s k o ry g o w a n y z a r a z p o c z e rw c o w y c h w y b o ra c h. B yć może jed nak dopiero przy twor z e n iu b u d ż e tu n a r o k 1995 o k a że się k o n ie c z n e - z p o w o d u b r a k u p ie n ię d z y - z a w ie s z e n ie lu b o d s tą p ie n ie od r e a liz a c ji n ie k t ó r y c h z ro z p o c z ę ty c h j u ż in w e s ty c ji. Oczyszczalnia biologiczna i nowy kolektor W r o k u 1994 z a p la n o w a n o w y d a nie prawie 24 m iliardów na rozpoczęcie b u d o w y części b iologicznej o czy szcza ln i ście k ó w w C ie lc z y oraz fra g m e n tu now ego k o le k to ra do tej o czyszczalni. O k o ło 8,8 m ld zł m a b y ć p o k ry te z tegorocznego b u d żetu a pozostałe 15 m ld z a p e w n ić m a k r e d y t z N a ro d o w eg o F u n d u sz u O c h ro n y Ś rodow isk a. S z a cu je się, że cała ta in w esty cja w a k tu a ln y c h cen a ch ko szto w ać będzie ok. 80 m ld zł. S a m o r z ą d w n a s tę p n e j k a d e n c ji b ę d zie w ię c m u s ia ł w k o le jn y c h b u d ż e ta c h p o s tr o n ie w y d a tk ó w w p is y w a ć o k. 20 m ld z ł ro c z n ie n a oczyszczalnię i kolektor, żeby spłac ić k r e d y t i z a p e w n ić b ie ż ą ce f i n a n s o w a n ie tej in w e s ty c ji. Z a k ła d ając oczy w iście, że okres jej re a lizacji n ie p rze k ro c z y cztere ch lat oraz, że ra c h u n e k ko sztó w d o k o n a n y został p ra w id ło w o. N a w e t k ilk u p roce n to w e o d ch y le n ie w s z a cu n k u w y m a g a n y ch n a k ła d ó w fin ansow y c h ozn aczać będzie b o w iem k o n ie czn o ś ć w y d a n ia d o d a tk o w y ch k w o t id ą c y c h w m ilia rd y złotych. Zbiornik w Roszkowie Przyjęty budżet przewiduje w y danie jeszcze w ty m ro k u jednego m iliarda złotych na budowę zbiorn ik a reten cy jn ego w R o s zk o w ie. M a on m ie ć 36 ha p o w ie rz c h n i i zm ieści się w n im ok. 1 m in m etró w sześcienn y ch w ody. C a ło ść przedsięw zięcia, łą czn ie z d o k u m e n ta cją i w y d a tk a m i na w y k u p y gru ntó w, będzie k o sztow ać p ra w d o p od o b n ie ok. 20 m ld zł. N ie sporządzono je d n a k bardziej sźczegółow ego w y licz e n ia p o trzebn y ch n a k ła d ó w. P rzy ję to o p ty m istyczn ie, że będzie m o żn a licz y ć w p rzy szłości n a d o fin a n so w a n ie tej in w e sty cji z b u d żetu w o je w ó d zkie go, b ą d ź - ch o cia ż w jednej trzeciej - ze środków Narodowego lub Wojew ó d z k iego F u n d u s z u O c h ro n y Ś r o dow iska. J a k b y nie licz y ć w y ch o d zi, że g m in a Ja ro c in będzie m u siała w n a jb liższych k ilk u la ta ch w y ło żyć jeszcze co n ajm n iej 13 m ld zł. B ęd z ie to ju ż zm a rtw ien ie m now ej e k ip y. W yco fanie się w p rzy szłości z fin a n sow an ia zb io rn ik a d o p ro w a d zi je d n a k do za m ro że n ia m ilia rd a zło ty ch w y d a n e g o na podstaw ie o b o w ią zu jącego w ty m ro k u budżetu. P o z o stanie też p ro b le m ro zb u d zo n y ch nadziei. Ogłoszenie, że będzie budow a n y z b io rn ik w o d y w R o s zk o w ie spow oduje z p ew n o ścią o g ro m n y popyt na działki rekreacyjne położone w jego pobliżu. Kolektor na osiedlu Południe i Polna W r o k u 1994 realizow a n a będzie n ad al budow a k o le k to ra na O siedlu P o łu d n ie (m a on b iec z re jo n u ul. B a tore g o n a osiedle p rzy ul. Polnej). D o k o ń ca bieżącego r o k u w y d a się n a ten cel ty lk o 2 lu b 3 m ilia rd y zło ty ch (w ładze spodziew a ją się o trzy m a ć 1 m ld dotacji). P ie n ią d z e te pozw olą zb u d ow a ć o d cin ek 800 m k a n a liz a cji sanitarnej i deszczow ej oraz zb io rn ik w ód d eszczow ych, k tó ry z lo k a liz o w a n y m a b y ć n ie d a le k o ul. W ojska P o lsk ie g o na w y so k o ś ci szpitala. Ż e b y w p rzy s z ły m r o k u b u d o w a tego k o le k to ra została z ako ń czo n a, trzeba będzie w k o le j n y m bu dżecie p rze w id z ie ć w y d anie jeszcze ok. 5 m ld zł. Komunalny blok mieszkalny N a trw ający ju ż ro k b u d żeto w y p rze w id zia n o rozpoczęcie b u d o w y b u d y n k u k o m u n a ln eg o. N a począte k p la n u je się w y d a n ie 1,5 m ld zł. J e d n a k n a sfin an sow anie b lo k u liczącego 30 m ie szkań o pow. 50 m kw. każde, p o trze b n e będzie p rzy n a jm niej 7,5 m ld zł. I ty m ra zem troska o to sk ą d w zią ć w p rzy s z ły m ro k u dalsze 6 m ld spadnie na now y sam o rząd. S p ra w a b lo k u k o m u n a ln eg o sta w ia n a jest p ry n c y p ia ln ie przez n ie m a l w szy stk ie u g ru p o w a n ia p rzy g o tow u ją ce się d o w y borów. Z w ią z k i zaw odow e, orga nizacje e m e ry tó w i ra d n i zam ie rzają cy p o n o w n ie k a n d y d o w a ć w y p ow ia d a ją się zdecy d o w a n ie za realizacją tego p rzedsięw zięcia. U ż y w a n y jest ta k że a rg u m ent, że bez zlecenia tej in w esty cji do w y k o n a n ia firm ie J a r b u d m oże ona w p a ść w p r a w dziwe tarapaty - w ypełnienie portfela za m ó w ie ń d e cyd u je b o w iem o możliwości utrzym ania dotychczasow ego sta n u zatru d n ienia. Porządne targowisko K o le jn ą in w esty cją, której ro z p o c zęcie w y m u sza k o n ty n u o w a n ie fin a n s o w a n ia z b u d żetu g m in y w n a s tę p n y c h la ta ch jest b u d o w a targow isk a p rzy ul. K a szta n o w e j. C h o d z i o zrealizowanie projektu zagospodarow ania tego targowiska razem z ko n ie czn ą in fra stru k tu rą. W ro k u 1994 na b u d o w ę sa n ita ria tó w oraz ogóln o d o stę p n y ch stoisk p rze w id u je się w y d a n ie ok. 1 m ld zł. C a ło ś ć p rze d sięw zięcia w y m a g a w y d a n ia p raw ie 3 m ld zł. Do realizacji tego zamierzen ia sk ła n ia goto w y i za a k ce p to w a n y ju ż p ro je k t oraz ciągłe n a rz ek a n ia na tłok i chaos na targowisku. Trud no będzie w ię c u n ik n ą ć w p rzy szły m ro k u w y ło żenia p o trz e b n y ch do zak o ń cze n ia inw esty cji 2 m ld zł. Połączenie Kasztanowej z Żerkowską B u d żet na rok 1994 rozstrzyga także spraw ę b u d o w y d rog i łączącej u l.d o Z d ro ju z ul. M a ra to ń s k ą. O d c in e k ten ko szto w ać będzie 3,5 m ld zł. W b ieżący m ro k u zam ierza się w y d a ć nań 2 m ilia rd y. Ż e b y zadanie zostało zako ń czo n e trzeba będzie z b u d żetu na ro k 1995 w y asy g n o w a ć jeszcze przy n a jm n iej 1,5 m ld zł. Kanalizacja na Ługach Z koniecznością obciążenia budżetu w n a s tęp n y m r o k u n a le ży licz y ć się także w z w ią zk u z kan alizacją osiedla Ługi. W roku 1994 planowane n a k ła d y z b u d ż etu g m in y m ają w y n ieść 3 m ld zł. M im o znacznego udziału m ieszkańców w finansowan iu k a n a liza cji osiedla, z b u d żetu na rok 1995 trzeba będzie jeszcze dołożyć na z a k o ń czenie tej inw esty cji ponad 3 m ld zł. Myśleć będą już inni Z a k ła da ją c, że realizacja części b iologiczn ej o czy sz czaln i ściekó w o raz zb io rn ik a w R o s zk o w ie trw ała b ędzie 4 lata, n atom iast pozostałe z o m ó w io n y c h w yżej przedsięw zięć zakończone zostaną w ciąg u d w ó ch lat, to a b y z a p e w n ić t y lk o n a n ie k o n ie c z n e ś r o d k i fin a n s o w e j u ż w r o k u 1995 trz e b a b ę d zie p r z e w i d z ie ć z b u d ż e tu w y d a t k i rzę d u 40 m iliard ów złotych. W iadomo jednak, że konieczne będzie w n a jb liż szych latach podjęcie ró w n ież in n y c h in w esty cji. W śród n ic h n a le ży w y m ie n ić ta k k a p ita ło chłonne jak : kanalizacja i oczyszczaln ia ściekó w d la W itaszyc, ro zb u d o w a w y s y p is k a śm ieci, z a k u p a u to b u s u dla k o m u n ik a c ji m iejskiej, k o n ty n u o w a n ie w odociąg o w an ia wsi, b u d o w a n o w y c h d róg i c h o d n ik ó w oraz w y m ia n a n ajbardziej zniszczo n y ch n a w ie rzch n i u lic w m ieście. D o c h o d y te g o ro cz n e g o b u d ż e tu o s ią g n ą p o z io m o k. 101 m ld zł. W n a s tę p n y c h la t a c h n ie b ę d ą one w y ższe. O cz y w iś c ie m o żn a m ieć n a dzieję, że coś się zmieni. Ale używ a ją c słów "je ż e li i g d y b y m ożna P a r y ż zm ieścić w butelce. C o innego g d y chodzi o p ra w d ziw e pien iądze, k tó re ja k tego d o św ia d czył P in o k io, nie ulegają pomnożeniu przez w łożen ie ich do ziem i. P a m ię ta ć trzeba, że są też takie w y d a tk i na k tó re w b u d żecie g m in y m u szą zostać w pierw szej k o lejn o ści zabezpieczone o d p ow ie d n ie środki. I ta k n a le ży co ro k u u w zg lęd n ia ć tzw. k o s zty bieżącego u trzym a n ia. C h o d z i p rzede w s zy stk im o koszty utrzym ania przedszkoli, kom unikacji m iejsk iej, k o m u n a ln e j su bstancji m ie szkanio w e j, o św ietlen ia u lic, je dnostek organizacyjnych gm iny, kom u n a ln y c h in sty tu cji k u ltu ry, z ie le ni w mieście i gm inie oraz adm inistra cji sam orządow ej. W tej sytu acji n ie m o żliw e będzie p rze z n a czen ie n a inw esty cje w b u d żecie na rok 1995 w iększej je g o części niż w ro k u P rz y p o m n ijm y, że n ie u w zględnia ją c k re d y tu w w y so ko ści 15 m ld zł w b ieżący m ro k u na in w esty cje p rzezn a czo n y ch zostało 32,2 m ld zł, co sta n ow i 31% całego budżetu. U s c h y łk u k a d e n cji sp o rząd zo n y został zatem rejestr d o b ry c h chęci. K o n fro n ta c ję ty ch ch ę ci z re a lia m i pozostaw ion o w ła d zom sa m o rząd o w y m, k tó re w y ło n io n e zostaną w czerw co w y ch w y b ora ch. Takie podejście do budowania bud żetu grozi je d n a k p o w a ż n y m i stratam i. U trz y m a n ie w szy stk ich zapla n o w a n y ch in w esty cji w k o le jn y ch budżeta ch d o p ro w a d z i do ro zw le czen ia na k ilk a la t ic h realizacji. Spowoduje też zamrożenie w ślim a czących się in w e sty cja ch zn a czn y ch środków, bez o c ze k iw a n y ch e fe k tów. P o w sta n ą p ro b le m y z r a c h u n k ie m k o s ztó w i ro zlicza n ie m p o n ie sio n y ch n a k ła d ó w (inflacja, eta p o w anie robót). B ę d ą ce w to k u in w e s tycje m o g ą w y m k n ą ć się w ię c spod w szelkiej k o n tro li. D o ty ch cz a s K o m isja B u d ż e tu R a d y M ie jsk iej ostro p rze ciw sta w ia ła się p o m y sło m ro z p o czy n a n ia n o w y c h in w esty cji, g d y stare n ie b y ły jeszcze zakończone. D ą ż y ła d o sk ra ca n ia p la n o w a n y ch c y k li in w e s ty c y jn y c h i k o n c e n tro wania środków na w ybranych w dan y m ro k u p rze d się w zięcia ch. T o b y ło mądre podejście. Na początku nowej k a d e n cji sa m o rząd u p o w in n o o no p rzy ją ć się od razu. Dla szkół i szpitala W g ru d n iu ubiegłego ro k u b u rm i strzow ie i n ie k tó rzy c z ło n k o w ie zarzą du g o rą co agitow ali p rze ciw k o p rze ję ciu sz k ó ł p o d sta w o w ych. U ż y w a n o a rg u m e n tu, że w ro k u 1994 lepiej będzie p rze w id zie ć dotację w k w o c ie ok. 4 m ld zł, n iż b ra ć na siebie cięża r adm inistrow ania szk o ła m i. S z k ó ł n ie p rzejęto ale w tegoro cz n y m b u d żecie zapisano ty lk o 2 m ld zł na re m o n ty n ajbardziej z d e k a p ita liz o w a n y c h obiektów sz k o ln y ch, pozostający ch nadal w zależn ości od skąpego dla Ja r o c i n a k a lisk ieg o k u ra to riu m. N a szczęście zab ezp ieczono w b u d żecie n a ro k 1994 zn a czn ą kw otę na za k u p y sp rzętu m e d y czn e g o d la ja ro ciń s k ie g o szpitala. Z a o k. 800 m in zł k u p io n y będzie za p ien ią d z e g m i n y w ó zek re a n im a cyjn y, k ardioto- kograf, stół o p era cy jn y, la m p a b e z cien io w a, sta n ow isko do re a n im a cji n o w o rod k ów, p o m p y in fu z yjn e i a p a ra t do o zn aczan ia rów n ow ag i kw asow o-zasadow ej. T rz e b a ty lk o m ie ć nadzieję, że w ojew oda nie uzna się za w y rę czo n e go w fin ansow a n iu szpitala przez jarociński samorząd. J e d n o je st p ew ne, b u d ż e t n a rok 1994 został u c h w a lo n y a do w y b o ró w zostały ty lk o dw a m iesiące. I m ożna to w ja ro ciń sk im budżecie w yczytać. B o g d a n U d z ik UWAGA! - NOWOŚĆ Instalacje miedziowe i tradycyjne 4 w odne C.O. Jan Szpera Jarocin, ul. Leśna 31 (f /R / 94)

13 Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. INFORMACJE G.J. 13 Ofiara? 18 lutego o godzinie P aw eł Z. powiadom ił jarocińską policję, że zosta ł n a p a d n ięty n a drodze z Żerkow a do Jaro cin a przez dw óch n ieznanych m u mężczyzn. N apastnicy grozili użyciem broni. Paw eł Z. mieszka w Ostrzeszowie, jest akwizytorem zatrudnionym w poznańskiej firm ie handlującej produktami spożyw czym i. O d jakiegoś czasu jezdził po terenie województwa kaliskiego i zbierał zaległe należności. W jednej z jarocińskich hurtow ni spotkał swojego przełożonego. Jak tw ierdzi - pochw alił się, przed nim, że zebrał ju ż sporo pieniędzy i w najbliższym czasie przywiezie je do Poznania. O statnim miejscem, do którego tego dnia dotarł akwizytor, była G m inna Spółdzielnia w Żerkowie. Jadąc z Żerkowa w kierunku Jarocina, około znalazł się skrzyżow aniu z drogą polną. T u miało dojść do napadu. Poniew aż brak bezpośrednich św iadków zdarzenia, relację z jego przebiegu trzeba oprzeć fia zeznaniach samego akw izytora. Wynika z nich, że z drogi polnej wyjechał samochód zachodniej marki. Zajechał drogę akw izytorow i tak, że ten musiał się zatrzymać. W tedy z zachod- niego sam ochodu w yszedł m ężczyzna 1zasłaniając tw arz golfem, podszedł do Pawła Z. W ręku m iał pistolet. Grożąc nim, kazał przesiąść się na siedzenie Pasażera. Sam schował pistolet do kieszeni, usiadł za kierow nicą i wjechał samochodem do lasu. W czasie jazdy Portret pamięciowy domniemanego spfaivcy wraz z rysopisem r A DEKODERY VIDEOCRYPT f mchannel + SUBSKRYPCJA P rze d sta w icie ls tw o w Polsce (ASTRA-TV Ltd. Poznań) D y s t r y b u t o r re g io n a ln y : (f 85/ PW TELM AX s.c. ul. S taszica 20 JAROCIN, tel Paw eł Z. dopytyw ał się, ja k i jest cel napadu. B y ł gotów oddać wszystkie pieniądze. Napastnik zatrzymał samochód, w yjął pistolet, zabrał z torby akw izytora 169 m in zł, przeszukał też portfel, po czym w yrzucił go. Następnie przyw iązał ofiarę do drzewa półtoram etrowym kaw ałkiem kabla. D ru gi napastnik podjechał samochodem do miejsca zdarzenia, stanął, ale nie w yłączył silnika. Po przeszukaniu sam ochodu ofiary sprawcy odjechali. Paw eł Z. zaczął się uw alniać z pęt. Gdy mu się to wreszcie udało, zauważył nadjeżdżającego poloneza. Zaczął machać rękami, potem biegł za samochodem. Niestety pasażerowie poloneza nie zareagowali na jego znaki. Paweł Z. w rócił pod drzewo i zabrał portfel. Wsiadł do samochodu i przyjechał do Jarocina. T u zgłosił się do kom endy policji. W toku śledztwa sporządzono portret pamięciowy jednego z domniemanych sprawców. Dokonano także oględzin m arynarki, w którą ubrany był Paw eł Z. Nie było na niej żadnych, naw et najm niejszych zabrudzeń. Na rękach także nie znaleziono śladów po skrępowaniu. P racow nik poznańskiej firm y, który spotkał swego podwładnego w jarocińskiej hurtowni, zapewnia, że nie wiedział o zebraniu tak dużej kwoty pieniędzy. W przeciw nym razie w ziąłby te pieniądze za pokw itow aniem, aby ja k najprędzej trafiły do firm y, której są potrzebne. Policja dotarła do trojga m ieszkańców Parzew ni, którzy tego dnia jechali polonezem do Jarocina. Zauw ażyli człowieka, który w olniutko sobie szedł w stronę sam ochodu i w ym achiw ał jak im ś kablem. Na pewno nie w zyw ał pomocy. W ram ach postępowania ustalono też, że Paw eł Z. jest w inien różnym w ierzycielom kilkaset m ilionów złotych. Wszystkie te fakty spowodowały, że prow adzący śledztwo biorą pod uwagę różne wersje zdarzeń. T y lk o jedno wiadom o na pewno - zginęło 169 m in P i á o s t e - H C i J z a i c i v U & ^ o Toast...j aj kiem! M ojego przyjaciela P.P. (zbieżność inicjałów przypadkowa) uważam za hedonistę. Tym, którzy wszędzie doszukują się dewiacji, spieszę donieść, że mój przyjaciel po prostu nie odmawia sobie różnych życiowych przyjem ności. O tóż zapytany przeze mnie - z czym łączy się, w jego m niem am iu, pojęcie idealnej krągłoici, pełności i ję- drności - bezw iednie odpowiedział. - Popatrz no! Właśnie zbliżają się takie siły witalne. Nie nosi stanika - dodał z uznaniem P.P., kiedy m inęła nas średniego wzrostu śliczna blondynka. - Miałem na myśli jajko ty... pożałowania godny esteto! - powiedziałem, w praw iając przyjaciela w osłupienie. Starożytni przypisywali jajku wszystkie te cechy. Zbliżają się święta, których odwiecznym sym bolem jest jajko. Nasi pogańscy przodkow ie z początkiem wiosny robili sobie po prostu św ięto wiosny. Św ięto odradzającego się życia, czyli erupcji sił w italnych przyrody. Jajk o było idealnym sy m zł. (rap) bolem tego szystkiego. Now ożytni docenili jego praktyczne i filozoficzne walory. Działając w now ych w aru n kach, zachowali przekonanie, że jajko, po nadaniu m u w yrazu artystycznego - zwane pisanką, zapewnia dom owi szczęście. D zielono się więc jajkiem za pom yślność i zdrowie, układano je pod progiem, chodzono z nim w pole, do bydła, a po św iętach pieczołow icie je przechow yw ano, by dom ow nikom sie dobrze działo. A by działanie pisanek bardziej uprawdopodobnić, zastawiano stoły bardzo bogato, wierząc, że zapewni to dostatek do następnych dużych świąt. I tak ab ovo. Zabiegi te jednak najczęściej by ły nieskuteczne. W ielu - w obawie że w czasie świątecznej uczty nie zdoła skosztować tych w szystkich sm akołyków - przez wiele dni przedtem radykalnie ograniczało spożycie, być może w zw iązku z tym w okresie św iątecznym wzrastał popyt na usługi medyczne. O becnie stoły w ielkanocne nie są zastawione tak bogato ja k dawniej. SPECJALISTYCZNY GABINET LARYNGOLOGICZNY lek. med. TADEUSZ NOW AK specjalista otolaryngologii P r z y jm u je d zie c i i d o ro s ły c h p o g o d z. 16 J a r o c in, ul. M o n iu s z k i 2 B, t e l U W A G A! W gabinecie w ykonyw ane są m.in.: Inhalacje Audiometryczne badania słuchu ję Dobieranie aparatów słuchowych Nowe Miasto Seniorzy bawią się D ziałające od n ie d aw n a z now ym zarządem now om iejskie koło Polskiego Zw iązku Em erytów Rencistów i Inw alidów często zaprasza sw oich członków na spotkania. 15 lutego seniorzy bawili się do północy na podkoziołkow ym wieczorku, zaś 12 m arca spotkali się z okazji D nia Kobiet oraz Dnia Inwalidy. Na tej uroczystości panie zostały z gracją obsłużone przez panów, którzy także odśpiewali grom kie Sto lat... i wznieśli toast. W im prezie wzięło udział 180 członków koła. D yre k to r G m innego O środka K u ltu ry, Bogdan B udzyń, oprócz dużego w k ładu w przygotow anie uroczystości, uw iecznił ją także na taśmie video. Na marzec zaplanowano turniej warcabowy o tytuł mistrza koła, a w okresie wiosenno - letnim przew idziane są wycieczki do Poznania, Lichenia, Krakowa przez Oświęcim i Wieliczkę. A ndrzej Łukaszyk Rzadko są na nich wspaniałe staropolskie sm akołyki. A m ałm azji, w ęgrzyna czy m iodów w ogóle nie uświadczysz! Są jednak inne wspaniałości, takie jak w hisky zw ana z polska łiskaczem czy staropolska gorzała elegancko zwana wódką. Szanujący siebie i swego gościa biesiadnik w ybiera w ódkę koszerną, co zadaje kłam pom aw ianiu Pola- kow o antysem ityzm. Nie brakuje też koniaków czyli brandy, likierów, werm utów i win. P icie ow ych trunków ma wspom agać działanie pisanek na pomyślność i zdrowie ucztujących. O becność tych jakże przydatnych dań świątecznych m ożna jednak w ykorzystać dla przygotow ania czegoś nowego, co będzie nie lada atrakcją naszego przyjęcia świątecznego. F lip, bo o takim napoju mowa, pozw oli połączyć tady- cję z nowoczesnością i to tą najbardziej wzorcową - am erykańską. Tradycją jest nasze, idealnie świeże, całe, co nie znaczy, że ze skorupką jajko w ielkanocne. Nowoczesnością jest ubicie go z 2-3 łyżeczkam i cukru i następnie wymieszanie w shakerze lub w termosie z tak zwaną pięćdziesiątką winia- ku, w hisky, likieru, rum u bądź w ódki i drobno potłuczonym i 3-4 kostkam i lodu oraz 2 łyżeczkami słodkiej śmietanki. O dw ażn i mogą próbow ać m ieszać w ym ienione sk ładn iki z w inam i ty p u sherry, porto, madera, malaga w ilości 20 m ililitrów. M iksow ać należy przez około 20 sekund, potem przecedzić do kieliszka szampańskiego lub kieliszka o niskim trzonku. Przed podaniem lekko oprószyć gałką muszkatołową. T a k im to sposobem przeciw nicy świat tradycyjnych mogą dać się nakłonić do spełnienia uroczystego, świątecznego toastu... jajkiem. Jest to trochę pracochłonne, ale spróbuję - zainteresował się P.P. Trzeba było i od razu powiedzieć, że chodzi 0 skuteczny środek na wzmożenie sił witalnych. Forma jest nowa, lecz treść nadal ta sama. To może być całkiem przyjemne. Pojęcie idealnej krągłości łączę jednak z czymś innym niż ty 1 twoi starożytni - stw ierdził na koniec mój przyjaciel hedonista. H ieronim Ronnie Ścigacz

14 G.J. 14 GAZETA ŚW IĄTECZNA Nr 13 <183>1kwietnia 1994 r- Nie tylko jaja... Wielkanoc najczęściej kojarzy się z pisankami i lanym poniedziałkiem. Niewiele jednak osób wie, że termin obchodzenia tego święta ustalono już w 325 roku na soborze nicejskim. Przypada ono na niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, między 22 marca, a 25 kwietnia. Ta prastara tradycja obrosła swego czasu w przeróżne obrzędy. W ie lk a n o c w d a w n e j P o ls c e - to św ięto obchodzone hucznie i radośn ie. W c a ły m k r a ju p rz y g o to w y w a n o się d o n ie g o b a r d z o s ta r a n n ie. N a n ie k t ó r y c h d w o r a c h m o ż n a b y ło z a u w a ż y ć n a d z w y c z a j b o g a tą ś w ię c o n k ę, s k ła d a ją c ą się z: 12 je le n i - ty le ile m ie s ię c y w r o k u - p ie c z o n y c h ze z ło c is ty m i ro g a m i, 52 s ą ż n is ty c h c ia s t - ile tygodni, 365 babek - ile dni, w reszcie 8760 k w a r t m io d u - a k u r a t ty le, ile je s t g o d z in w r o k u. W p o p rz e d z a ją c y m W ie lk a n o c 40 d n io w y m p o ś c ie o d ż y w ia n o się bardzo skrom nie. Jadano żur, k a pustę i śledzie. N ajbardziej przes trz e g a li p o s tu M a z u r z y, k t ó r z y n ie p ili n a w e t m le k a. W W ie lki P iąte k urządzano pog r z e b ś le d z ia i ż u r u. T e g o p ie r w szego w ie s z a n o n a g a łę z i z a k a rę, iż p r z e z 6 t y g o d n i p a n o w a ł n a d m ię s e m, m o r z ą c ż o łą d k i lu d z k ie s ła b y m p o s iłk ie m s w o im. Ż u r tłuczono w g lin ian ym garnku. R ó w n ie ż d n i p o p rz e d z a ją c e ś w ię ta b y ły p e łn e t r a d y c j n y c h o b r z ą d k ó w. N a p r z y k ła d w N ie d z ie lę P a lm o w ą c h o d z o n o w p ro c e s ji z d r e w n ia n ą fig u r ą C h r y s tu s a, u d e rz a n o się w itk a m i w ie r z b o w y m i, co m ia ło s łu ż y ć z w ię k s z e n iu k o n d y c ji, a t a k ż e je d z o n o b a zie - o z n a k ę w io s n y. W W ie lk ą Ś r o d ę r z u c a n o d o w o d y k u k ł ę Ju d a s z a. W W ielki C zw artek cichły w szystk ie d z w o n y, a g ło s o d d a w a n o s ta r n o ta k ż e w ią z k i d re w n a n a r o z sta ja ch d ró g. T e n c e r e m o n ia ł m ia ł za z a d a n ie o g rz a ć z m a r ły c h z m a r z n ię t y c h d łu g ą z im ą. N ie k t ó r z y ludzie m y li dw unastu starcom nog i n a z n a k p o k o r y. P ro c e s je za k a - pturzonych b iczow ników odbyw a ły się w W ie lk i P ią t e k. P o k u t n ic y b ic z o w a li się n a w z a je m aż do k r w i p r z y k a ż d e j sta cji m ę k i p a ń s k ie j. W t y m b r a c t w ie b y w a li n a jb o gatsi ludzie w ojew ó d z tw a. W ty c h d n ia c h o d w ie d z a n o te ż g r o b y C h r y s t u sa w k o ś c io ła c h. W k o ń c u n a d c h o d z iła W ie lk a S o b o ta - dzień, w któ r y m ciasta, w y p ie k a n o gotow ano i ś w ię c o n o ja ja, k o ła c ze, c h r z a n, s z y n k i, b a b y o ra z b a r w io n o p is a n k i. N ie s te ty d o d z i siaj p rz e tr w a ł t y l k o z w y c z a j k r a s z e n ia ja j. J a jk o je s t s y m b o le m n o w e g o ż y c ia, s tw o rz e n ia, p o w r o t u w io s n y. N a j częściej m a lo w a n o je n a k o lo r c z e r w o n y, g d y ż j a k u w a ż a n o p o s ia d a ł szym od nich klekotkom. Zap alaw ła ś c iw o ś c i m a g ic z n e i b a rd z o s k u te c z n ie p o m a g a ł w s p r a w a c h s e rc o w y c h. W W ie lk i P ią t e k, n a z ie m ia c h w s c h o d n ic h, k o b ie ty o b d a r o w y w a ły k s ię d z a p is a n k a m i. W k s ię g a c h z a p is a n o, iż p e w ie n k s ią d z w c ią g u d w ó c h g o d z in z e b r a ł o k. 5 tys. jaj. D zięko w ał ofiarodaw c z y n io m p o p rz e z c a ło w a n ie d z ie w c z y n i c o m ło d s z y c h k o b ie t. S t a r s z y m s a m p o d a w a ł r ę k ę d o c a ło w a n ia. D z iś r ó w n ie ż p ie c z e m y b a b k i i m a z u r k i, j e d n a k n ie ta k w ie l kie i kunsztow ne ja k kiedyś. W sobotę w ie c z o re m lu b n ie d z ie lę ra n o, k ie d y to ś w ią te c z n y s tó ł b y ł z a s ta w io n y, c h o d z o n o n a r e z u r e k c ję. T a m s z a b y ła p o c z ą t k ie m ś w ię to w a n ia. D z w o n io n o w t e d y i s trz e la n o z a rm a t, m o ź d z ie r z y, p is to le tó w i s trz e lb. O b o k k o ś c io łó w p a lo n o s m o łę w b e c z k a ch, sk ła da n o sobie życzenia i ob darow yw ano się pisankam i. Ś cig a n o się r ó w n ie ż, b y j a k n a jp rę - d zej d o p a ś ć d o w ie lk a n o c n e g o sto łu. J e d n a k n ie w ą t p liw ą a tr a k c ją b y ł ś m ig u s - d y n g u s. N a jw ię k s z ą ro z k o s z ą b y ło p r z y d y b a ć d z ie w c z y n ę w łó ż k u. W ie js c y c h ło p c y in fo rm o w a li ta k ż e z d a c h u k a r c z m y, j a k ie d z ie w c z y n y b ę d ą la n e, ile d la k a ż d e j p o trz e b n e j je s t w o d y, p ia s k u, w ie c h c i i m y d ła, a b y ją w yszorow ać. M ó w ili o stopniu hig ie n y k a ż d e j p a n n y, k tó r a m u s ia ła się c z y m ś w y k u p ić. B y ł a je d n a k o b ra ż o n a je ż e li j ą o p u s z c z o n o. W p o n ie d z ia łe k o b le w a n o p r z e w a ż n ie p a n n y i m ę ż a tk i. M ę ż c z y z n d o p ie r o w e w to r e k, a o d Z ie lo n y c h Ś w ią t k ó w m o ż n a b y ło la ć się w k a ż d y p ią te k. D a w n ie j ś m ig u s r ó ż n ił się od dyngusa. B y ły to dw a różne obrzę d y. D y n g u s z n ie m ie c k ie g o d in g n is o z n a c z a ł r a b u n e k i b y ł z w y c z a je m w r ę c z a n ia d a tk ó w. C h ło p c y c h o d z ili p o d y n g u s ie od dom u do dom u zbierając o ku p złoż o n y z ja j e k i w ę d lin. Ś m ig u s e m n a to m ia s t n a z y w a n o o b rz ę d b ic ia d z ie w c z ą t ró z g ą w ie rz b o w ą p o n o g a c h i p o le w a n ia w o d ą n a sz c z ę ś cie. W K r a k o w s k ie m p r z e b ie ra ń c y w ę d r o w a li z k o g u te m o d p ra w ia ją c s c e n k i p a sy jn e i o t r z y m u j ą c za to c o ś ze ś w ią te c z n e g o sto łu. Z a p o m n ia n y m ju ż z w y c z a je m je st tzw. r ę k a w k a, c z y li p a m iątka starodaw nej polsko - słow ia ń s k ie j s ty p y p o g rz e b o w e j. M ia ła o n a za z a d a n ie u g o ś c ić w szystkich p rzyb yłych na usypanie potężnej m ogiły K rakusa. W y k o n a n o ją r ę k a m i, n o s z ą c z ie m ię w r ę k a w a c h, stą d te ż n a z w a. P o n a b o ż e ń s tw ie z b ie r a n o ja jk a, j a b ł k a i p ie r n ik i, p o c z y m r z u c a n o je u b o g im i ż a k o m. oprać, (ksz) Parada Ludzkość wymyśliła wiele okrucieństw, aby dopełnić tego, co nazywała sprawiedliwością. Historia pełna jest jej błędnych wyroków. Jeden z nich miał miejsce czternastego dnia miesiąca nisan, w Jerozolimie. U Ż y d ó w p o d s ta w o w ą k a r ą ś m ie r c i b y ło k a m ie n o w a n ie. S k a z a n y p a d a ł p o d r a z a m i r z u c a n y c h k a m ie n i lu b t ło c z o n y c h n a n ie g o g ła z ó w. S to s b y ł z a r e z e r w o w a n y d la w y ją t k o w y c h p r z y p a d k ó w, n p. z a w ia r o ło m s tw o z m aco.chą lu b g w a łt n a d z ie w ic y z k a s ty k a - ła ń s k ie j. Ś c ię c ie b y ło k a r ą b a łw o c h w a lc ó w i p r z e c h r z tó w. C z a s e m d la u r o z m a ic e n ia k a to rg i, w le w a n o r o z to p io n y o łó w d o g a rd ła. Ż y d z i n ie k r z y ż o w a li. B y ł a to k a r a stosow ana przez R zym ian a zapoż y c z o n a o d P e r s ó w i F e n ic ja n. P o ddaw ano jej także kobiety, przyb i ja ją c je tw a r z ą d o k r z y ż a. P o w s z e c h n ie u w a ż a n a z a p o n iża ją c ą, p r z y s łu g iw a ła n ie w o ln ik o m, z ło d z ie jo m i lu d z io m z p r o w in c ji. T a lm u d bardzo dokładnie relacjo n u je j a k i b y ł c e re m o n ia ł e g z e k u c ji p r z y k a r z e ś m ie r c i, w c z a s a c h k ie d y d o k o n a n o n a jw a ż n ie js ze j z n ic h - u k r z y ż o w a n o C h ry s tu s a. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować ( M k 15,20) S k a z a n e g o, n a d k t ó r y m o d b y ł się s ą d i k t ó r e m u u d o w o d n io n o w in ę, p r o w a d z a n o n a m ie js c e k a - ź n i ta k, b y k a ż d y m ó g ł m u się d o k ła d n ie p r z y jr z e ć. W s z y s tk ie e g z e k u c je w y k o n y w a n e p rze z R z y m ia n, b y ły t a k o r g a n iz o w a n e, by stanow iły w idow isko i p ub liczn e w y d a r z e n ie. D r o g a k r z y ż o w a i egzekucja Jezusa m usiały w y g lą d a ć p o d o b n ie ja k w ie le in n y c h, k tó re z n a m y z p rze k a zó w sta roż y t n y c h h is to r y k ó w. T r u d n o so b ie w y o b r a z ić w J e r o z o lim ie, w k r ę t y c h i b a r d z o w ą s k ic h u lic z k a c h, g d z ie co c h w ila trze b a się w s p in a ć p o s c h o d a c h, w ś ró d h a ła ś liw e g o t łu m u k ł ę b ią c e g o się w o k ó ł ś w ią ty ń, p o c h ó d s ta te c z n y i o d p o w ia d a ją c y p o w a d z e c h w ili. W y p r o w a d z o n o J e z u s a i u s ta w io n o o r s z a k. N a c z e le k r o c z y ł h e r o d o b w o łu ją c y z b ro d n ię skazanego. O bo k dw óch studiując y c h te o lo g ię, n a m a w ia ją c y c h go, b y się p r z y z n a ł d o w in y i o fia ro w a ł s w o ją ś m ie r ć j a k o o k u p za sw e niegodziw ości. P o rząd ku egzekucji p iln o w a ł s e t n ik i k ilk u ż o łn ie rz y. J e ś li o b a w ia n o się r o z r u c h ó w, o r s z a k o w i to w a r z y s z y ł o d d zia ł. P r z y p u s z c z a ln ie ta k w ła ś n ie b y ło p r z y u k r z y ż o w y w a n iu J e z u s a. T i- tu lu s, c z y li t a b lic z k ę z w in ą s k a za ń ca, n ie s io n ą n a p r z o d z ie p o c h o du, n a p is a ł d la J e z u s a s a m P iła t. N a p is w tr z e c h ję z y k a c h : ła c iń s k im, g r e c k im i h e b r a js k im b r z m ia ł J e z u s z N a z a r e tu K r ó l Ż y d ó w. W o s ta tn ie j c h w ili z d e c y d o w a n o, ż e b y r a z e m z J e z u s e m n a m ie js c e k a ź n i p o s ła ć je s z c z e d w ó c h b a n d y tó w.

15 Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. GAZETA ŚWIĄTECZNA G.J. 15 śmierci B y ło o k o ło g o d z in y w p o łu d n ie. D z iś n ie m o ż liw e je s t ju ż odtw orzenie trasy, jaką w Jerozolim ie, pew nego kw ietniow ego połu d n ia, p o s tę p o w a ł J e z u s id ą c n a śmierć. G ru b e w arstw y ruin, zakryły daw ne u liczk i i zasypały obn iż e n ia, a n o w e b u d o w le w y t y c z y ły n o w e p rz e jś c ia. O d le g ło ś ć ja k ą J e zu s m ia ł d o p o k o n a n ia w y n o s iła o k o ło m e tró w. M u s ia ł p rze jś ć p o je d n e j z d r ó g b ie g n ą c y c h s c h o d a m i, k tó re o stro o p a d a ją o d ś w ią t y n i k u p o t o k o w i T y r o - peon. U lic e w J e r o z o lim ie b y ły wąskie, otoczone w ysokim i b u d y n k a m i z m a ły m i o k ie n k a m i. W y ło ż o n e n ie ró w n o t łu s t y m i i ślisk im i k a m ie n ia m i, i p e w n ie ta k ja k dziś, p e łn e o stre g o z a p a c h u k o r z e n i i z g n iliz n y. P o t e m p o c h ó d m u siał się w s p ią ć k u p o łu d n io w o - z a chodniej stronie m iasta. O d s ta ro ż y tn y c h k r o n ik a r z y w ie m y, że s k a z a ń c y s a m i d ź w ig a li N arzędzie sw ej m ę k i. B a d a c z e sp ierają się j a k w y g lą d a ł k r z y ż n ie s io n y p rze z J e z u s a. Je ś li b y ła to tylko belka poziom a, jej ciężar w y n o sił o k o ło 30 k g, je ś li c a ły k r z y ż ' co n a jm n ie j 70 k g. C ię ż a r k r z y ż a M u s ia ł p r z e w y ż s z a ć s iły J e z u s a w y c ie ń c z o n e g o c a ło n o c n y m c z u waniem, śledztw em, biczow aniem 1 u tra tą k r w i. K w ie t n io w e d n i w J u d e i są ju ż g o rą c e, z w ła s z c z a k o ło p o łu d n ia. B y ć m o ż e s e tn ik o b a w ia ł się, że s k a z a n y u n ik n ie k a r y u m ie r a ją c p rze d w c z e ś n ie, g d y ż n a k a z a n o s p o tk a n e m u m ę ż c zyźn ie a b y p o m ó g ł n ie ść J e z u s o w i k r z y ż. Ó w m ę ż c z y z n a n a z y w a ł się S z y m o n C y re n e jc z y k i n a jp ra w dopodobniej b ył G rek iem poc h o d z ą c y m ze s ły n n e g o a fr y k a ń s k ie g o m ia s ta C y re n a. W z d łu ż całe j d r o g i p r z e m a r s z u sta ły t łu m y lu d z i. Z a p e w n e w ś ró d Jicznie z g ro m a d z o n y c h w ro g ó w 1 o b o ję tn y c h w id z ó w, b y ło w ie lu P rzy ja c ió ł i s y m p a t y k ó w Je zu s a. P ra w o ż y d o w s k ie p r z e w id y w a ło, zo aż do o statn ie j c h w ili, in t e r w e n t a c h o c ia ż b y je d n e g o c z ło n k a sp o łe c z n o ś c i, m o g ła w s trz y m a ć ka żd ą e g z e k u c ję i p o n o w ić p roce s. P ra w o to b y ło b a r d z o p rze s trz e g a - U stanow iono naw et specjalnego w oźnego Sanhedrynu, który ja dąc n a k o n iu, p rze z c a łą d ro g ę P o w ta rz a ł sło w a, k tó r e tego d n ia p r a w d o p o d o b n ie b r z m ia ły J e ś li c h ce cie u d o w o d n ić n ie w in n o ś ć J e zusa sp ie szcie s ię. W o ź n y ro zg lą d a ł się p o tłu m ie, s z u k a ją c g ło s ó w s p rz e c iw u. N ie p a d ł je d n a k ż a d e n U jm u ją c y się z a C h r y s tu s o m k r z y k.»»przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki (M k 15, 22) M iejsce, na które doprow adzon o J e z u s a, n a z y w a n e b y ło p rze z e w a n g e lis tó w K a lw a r ią, w ję z y k u aram ejskim nazw a brzm iała - G o l gota. C alw arius - w ję zyk u łacińsk im oznacza nagi pagórek, p rzypom inający łysą głow ę. Stara m ojż es z o w a in s t r u k c j a za le ca ła, b y egzekucje odbyw ały się pub liczn ie. W y z n a c z a n o z a te m n a n ie m ie js c a w p o b liż u b r a m m ie js k ic h, g d z ie lo k a liz o w a n o cm e n ta rz e. B ard zo często, egzekucje odbyw a ł y się w ła ś n ie ta m, p o ś r ó d g ro b ó w. G o lg o t a b y ła o d d a lo n a o o k. 25 m o d m ie jsca, g d z ie z n a jd o w a ł się g ró b J ó z e fa z A r y m a t e i, w k t ó r y m p ó ź n ie j z ło ż o n o c ia ło Je zu s a. M y ś lą c o G o lg o c ie, trze b a so b ie w yobrazić ponure m iejsce, cuchn ą c e t r u p ią w o n ią, n a d k t ó r y m k r ą ż y ły sta d a s ę p ó w. M ie js c e c z c z o n e d z iś ja k o to, n a k t ó r y m z m a rł Je z u s, le ży w p ó łn o c n o - za c h o d n ie j c z ę ś c i J e r o z o lim y, u stó p w z g ó ż a G a r e b. W I V w. K o n s t a n t y n w z n ió s ł ta m b a z y lik ę o b e jm u ją c ą K a lw a r ię i G r ó b P a ń s k i. O b e c n a B a z y lik a G r o b u Ś w ię te g o z o s ta ła w y b u d o w a n a p r z e z k r z y ż o w c ó w. D z iś n a G o lg o tę id z ie się w s p a n ia ły m i s c h o d a m i, w ś ró d p r z e p y c h u z d o b ie ń i ś w ie c id e łe k. N ie m a ju ż n a g ie g o w z g ó rz a, je st b o g a c tw o. N a d w ie lk im o łta rz e m w b a z y lic e g ó ru je k r z y ż J e zu s a, a n a p is K r ó l Ż y d ó w b ły s z c z y s e tk a m i d ia m e n tó w. K ie d y o rs z a k d o t a r ł n a G o lg o tę, o p r a w c y z a b ra li się d o w y k o n y w a n ia s w o ic h o b o w ią z k ó w. P r z e d p r z y s tą p ie n ie m d o e g z e k u c ji, k a ż d e m u s k a z a ń c o w i p o d a w a n o w in o z m ie s z a n e z m ir rą. J e s t to w o n n a ż y w ic a z d r z e w a ig la ste g o, k tó r ą u ż y w a n o ja k o n a p o ju o d u rz a ją c e go, m a ją c e g o ła g o d z ić c ie r p ie n ia k r z y ż o w a n e g o. B y ł to b a rd z o stary, o b o w ią z u ją c y w I z r a e lu z w y czaj. W g T a lm u d u is tn ia ło w J e r o z o lim ie s to w a rz y s z e n ie b o g a ty c h k o b ie t, k tó re z h u m a n ita rn y c h p o b u d e k w t a k i s p o s ó b p o m a g a ły s k a z a ń c o m. Ś w. M a te u s z p r a w d o podobnie po m ylił słowo m o ra - m ir r a z m e r o r a - ż ó łć. J e z u s o d m ó w ił n a p o ju. O b n a ż o n o go z szat, p r a w d o p o d o b n ie n ie zo sta w ia ją c n ic z e g o. J e d y n ie k o b ie to m pozostaw iano lekkie ubranie. Szat y s k a z a n y c h n a le ż a ły do o p ra w có w, s ta n o w iły co ś w ro d z a ju ic h n a p iw k u. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali (Mk 15, 25) C iągle nie udaje się jednoznaczn ie s tw ie rd z ić, n a j a k im k r z y ż u pow ieszono Jezusa. D o w ykonan ia tej k a r y u ż y w a n o c r u x - co o z n a c z a - s z u b ie n ic y. C z ę s to b y ł to p r o s ty p a l, o fia rę w ie s z a n o w te d y n a r ę k a c h. B a rd z ie j p o p u la rn a m ia ła k s z ta łt lit e r y T lu b X. T ą o s ta tn ią n a z w a n o k r z y ż e m Św. A n d r z e ja (na ta k im w ła ś n ie k r z y ż u z g in ą ł b r a t św. P io tra ). J e z u s a u k r z y ż o w a n o n a jp r a w d o p o d o b n ie j n a k r z y ż u, k tó r e g o k s z ta łt je st dzisiaj s y m b o le m ch rz e ś c ija ń s t w a. Z c a łą p e w n o ś c ią n ie b y ł on j e d n a k ta k w y s o k i, j a k p r z e d s ta w ia ły g o p ó ź n ie js ze w iz e r u n k i. W y k o n a n ie w y r o k u b y ło b y w te d y b a r d z o u tr u d n io n e. K r z y ż m ia ł ok. p ó łto re j w y s o k o ś c i c z ło w ie k a. N ie b y ło ż a d n e j p o d p o r y p o d n o g i. A b y c ię ż a r c ia ła n ie r o z e r w a ł d ło n i, n a p io n o w e j b e lc e, n a w y s o k o ś c i ud, u m ie s z c z a n o s e d ile - p r ę t m a ją c y s łu ż y ć za p o d p o rę. W r z e c z y w i stości, p rę t w k lin o w y w a ł się m ię dzy nogi i b y ł źródłem nieopisaneg o b ó lu. N ie m a d z iś p e w n o ś c i z ja k ie g o d r e w n a b y ł z ro b io n y k r z y ż n a k t ó r y m k o n a ł Je z u s. W ą t p liw o ś c i b u d z ą b o w ie m z a c h o w a ne relikw ie krzyża. B adania m ik r o s k o p o w e p r o w a d z o n e n a d je g o s z c z ą tk a m i, p r z e c h o w y w a n y m i w k a te d r a c h P iz y i F lo r e n c ji, N o t- re - D a m w P a r y ż u i w K o ś c ie le Ś w ię te g o K r z y ż a w J e ro z o lim ie, za w sze w y k a z y w a ły, że m a m y d o c z y n ie n ia z sosną. J e ś li c h o d z i o g w o ź d z ie, to n ie m a w ą tp liw o ś c i, że b y ły to d łu g ie, k u te k o lc e, ta k ie j a k ic h u ż y w a n o d o sp a ja n ia b e le k w b u d o w n ic t w ie. W ie lo k ro tn ie sp ie ra n o się o m ie js c e p r z e b ic ia rą k. A r t y ś c i przedstaw iają ręce Jezusa przebite w ś r o d k u d ło n i. M is t y c y, k t ó r z y otrzym ali stygm aty np. św. F ra n c is z e k, m a ją r a n y ta k ż e w t y m m iejscu. D zisiejsi naukowtcy i lek a rz e u trz y m u ją, że je s t to n ie m o ż liw e, g d y ż t k a n k i n ie u t r z y m a ły b y w te d y c ię ż a r u cia ła. W n a d g a r s tk u n a to m ia s t, w tz w.p r z e s tr z e n i Destota. w bity gw óźdź m oże w y t r z y m a ć z n a c z n y c ię ż a r. J e d n o je st p e w n e - g w o ź d ź e u s z k a d z a ły n e r w p o ś r o d k o w y, co p o w o d o w a ło ogrom ny ból. N ogi praw dopodobn ie b y ły s k r z y ż o w a n e i p rze b ite, d o ść d a le k o o d p ięty, je d n y m, d łu g im k o lc e m.. N a j p ie r w p r z y b ija n o s k a z a ń c o m r ę ce d o b e lk i, k tó r ą d ź w ig a li. N a s tę p n ie, p r z y p o m o c y s z n u ró w w c ią g a n o ją ra z e m z c ia łe m n a p io n o w y p a l, k t ó r y b y ł n a stałe w k o p a n y n a m ie js c u k a ź n i. G d y p r ę t - p o d p ó r k a s ię g a ł w y s o k o ś c i u d, p r z y m o c o w y w a n o b e lk i d o s ie bie. D la u k r z y ż o w a n e g o z a c z y n a ły się to rtu ry. C ia ło tę ża ło i d rę tw ia ło, r a n y się z a o g n ia ły, p łu c a c h i głow ie następow ało p rzek rw ien ie. C ia ło p a r a liż o w a ły s k u rc z e i p a liło p o ż e r a ją c e p r a g n ie n ie. T a k ie p o w o ln e k o n a n ie n o g ło t r w a ć naw et do trzech dni. Czasem opraw c y d la p rz y s p ie s z e n ia z g o n u, za p a la li p o d k r z y ż e m s ło m ę z s u c h y c h tra w o ostrej, c ie rp k ie j w o n i, alb o u d e rz e n ie m m ie c za w y k r w a w ia li c ia ło ofiary. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej (Mk 15, 33) M u s ia ło b y ć o k o ło p o łu d n ia, g d y d ź w ig n ię to k r z y ż z C h ty s tu s e m. N ie d a le k o o d G o lg o ty, w d z ie ln ic y B ezetha kupow ano w łaśnie ofiarn e b a r a n k i, k tó r y c h k r e w m ia ła nie próbow ano to zjaw isko tłum a c z y ć : ja k o u d e r z e n ie c h a m s in u lu b s ir r o c o ( g o rą c y c h w ia tró w n io s ą c y c h d u ż e ilo ś c i p u s ty n n e g o p iask u ), z w a n y m i c z a r n y m i o d d e c h a m i p u s ty n i, k tó r e p o g rą ż a ły Jud eę w nagłej nocy. T ak ie zjaw iska nie by ły ju ż w kw ietniu rzadkością. W ś w ią t y n i p r z y s tę p o w a n o d o o b rz ę d ó w o tw ie r a ją c y c h P a s ch ę, k tó r a ro z p o c z y n a ła się o z a c h o d z ie s ło ń c a. T r z y r a z y z a g ra ły trą b y. A r c y k a p ła n w n ie b ie s k ie j k a p ie w s tę p o w a ł n a s c h o d y p r o w adzące do św iątyni. P rzed ołtar z e m c a ło p a ln y m b r z m ia ł flet. W ty m s a m y m c z a s ie n a G o lg o c ie padają ostatnie słow a Jezusa O j cze w Tw oje ręce pow ierzam d u c h a m o je g o. D z ie ło z b a w ie n ia się d o k o n a ło, a n ie w d z ię c z n y I z ra e l b y ł p o c h ło n ię ty d r o b ia z g o w y m i p r z e p is a m i sw o je g o r y t u a łu, w c h w ili g d y s a m rytuał zm ieniał znaczenie i w szystk o, co n a p rz e s trz e n i w ie k ó w b u rzyło i niepokoiło proroczym przeczuciem, staw ało się historią (Daniel Rops D zieje Chrystusa ). O p r a ć. M a ł g o r z a t a M a r e k p o p ły n ą ć z a k ilk a g o d zin, p o d cza s ż y d o w s k ie g o św ię ta P a s c h y. K o n a n ie J e z u s a tr w a ło t r z y g o d z i n y, e w a n g e liś c i p o d a ją g o d z in y o d 6 d o 9, p o s łu g u ją c się n a s z y m z e g a rem, było to w sam o połud n ie, m ię d z y 12 a 15. K rzyże ze skazańcam i były w k o p y w a n e p r z y je d nej z g łó w n y c fy,i n a jb a r d zie j u c z ę s z c z a n y c h d ró g. J e z u s k o n a ł w ię c w ś ró d tłu m u p rz e c h o d n ió w, se t e k p o d ą ż a ją c y c h n a P a s ch ę do J e ro z o lim y p ie lg r z y m ó w i h a n d la rz y, w a łę s a ją c y c h się p só w. U k r z y ż o w a n y c h p iln o w a ła stra ż, a b y n ik t n ie z d ją ł ic h c ia ł. C ie k a w s c y p y t a li ż o łn ie r z y, k im są c i trzej w is ie lc y i p o g a r d liw ie o b r z u c a li ic h w y z w is k a m i. D la t y c h p rz e c h o d z ą c y c h ludzi, Chrystus b ył jedn y m z setek, k tó rz y u m ie r a li n a G o lg o c ie. Ż o łn ie r z e p o d a li m u, w n a s ą czo n e j g ą b c e p ija n ą w te d y w o d ę z o cte m. Fot. J. Zwierzycki O k o ło g o d z in y 6 m ia s to p o k ryły ciem ności. Róż -

16 ,G.J. 16 ZDROWIE Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. Kamica pęcherzyka żółciowego Badania ultrasonograficzne pozwalają na dość dokładne uwidocznienie kamieni w pęcherzyku żółciowym. Dzięki tym badaniom coraz częściej rozpoznaje się kamicę żółciową, także, bezobjawową. K a m ic a ż ó łc io w a w y s tę p u je u 10 d o 15% d o ro s ły c h. D u ż o częściej u k o b ie t n iż u m ę ż c z y z n. J e s t n a j częstszą chorobą układ u p okarm o w e g o. P o w s ta w a n ie k a m ie n i ż ó łc io w y c h to n a jc z ę ś c ie j w y n ik przesycenia okresow ego żółci chole s te ro le m o ra z u p o ś le d ze n ia m o to ryki (pracy) p ęcherzyka żółciow e g o. K a m ie n ie m a ją te n d e n c ję d o w z ro s tu p r z e z p ie r w s z e 2-3 la ta od pow stania. R a czej są m n ie js z e od 2 c m. M o g ą b y ć p o je d y n c z e lu b m n o g ie. W y r ó ż n ia się tr z y s ta d ia k lin ic z n e k a m i c y ż ó łc io w e j: b e zo b ja - w owa, objaw ow a, pow ik ła n a. Powikłania kamicy żółciowej D o p o w ik ła ń z a lic z a się: o stre z a p a le n ie p ę c h e r z y k a 4 ż ó łc io w e g o, ż ó łta c z k ę, z a p a le n ie tr z u s t k i i r a k a p ę c h e r z y k a ż ó łc io w e g o. P o w ik ła n ia z w y k le w y p rze d z a ją o b ja w y ta k ie j a k b ó le i k o lk i w ą t ro b o w e. R y z y k o r o z w o ju r a k a p ę c h e r z y k a ż ó łc io w e g o z p o w o d u k a m ic y ż ó łc io w e j je s t m a łe. D la p r z y k ła d u w g r u p ie 2226 c h o r y c h le c z o n y c h o p e r a c y jn ie z p o w o d u k a m ic y ż ó łc io w e j s tw ie rd z o n o u 20 c h o r y c h ra k a, k a ż d o ra z o w o n ie u le c z a ln e g o. J e d y n y w y ją t e k s ta n o w i r z a d k o s tw ie r d z a n y z w a p n ia ły p ę c h e r z y k ż ó ł c io w y tzw. p o r c e la n o w y z d u ż y m z a g ro ż e n ie m z ra k o w a c e n ia. J a k w ynika z pow yższego, poza nielic z n y m i w y ją t k a m i n ie m a u z a s a d n ie n ia d la p r o fila k ty c z n e g o le c z e nia kam icy bezobjaw ow ej. Kamica żółciowa objawowa G d y w p r z e b ie g u k a m ic y ż ó łc io w e j d o le g liw o ś c i ra z się p o ja w ią, * J»V* V V < J $ m \ W ' 5 Kamica żółciowa w w iększości p rzypadków w racają i u tych chorych ryzyko p o w ikła ń je s t w ię k s z e. T a k w ię c w ię k sz o ś ć p a c je n tó w z o b ja w a m i k a m i c y ż ó łc io w e j n a le ż y le c z y ć, ta k ż e o p e ra c y jn ie. Fot. R. Koźmiarek Rozpoznanie kamicy żółciowej objawowej Z a d a n ie m le k a r z a je s t o k r e ś le n ie, k tó r e d o le g liw o ś c i u p a c je n ta są s p o w o d o w a n e p r z e z k a m ic ę, a k tó r e n ie. T y p o w y b ó l w y w o ła n y przez kam icę żółciow ą jest stosunk o w o s iln y, n a p a d o w y, z lo k a liz o w any w nadbrzuszu lub w p raw y m p o d że b rzu, tr w a ją c y 1 do 5 g o d z in i cz ę s to b u d z i c h o re g o ze sn u. B ó le k a m ic z n e m o g ą p o ja w ić się p o p o s iłk u i n ie z a w s z e m o ż n a ła tw o r ó ż n ic o w a ć n a p a d k a m ic y żółciow ej z in n ym i dolegliw ościam i brzusznym i, np. z ko lką jelitow ą. W nielicznych p rzypadkach bóle t y p o w e d la k a m ic y ż ó łc io w e j w y s tę p u ją p o m im o b r a k u k a m ie n i w p ę c h e r z y k u ż ó łc io w y m i j a k ic h k o lw ie k in n y c h m o ż liw y c h d o s tw ie r d z e n ia a n o m a lii p ę c h e r z y k a żó łc io w e g o. T y lk o u c z ę ś c i z ty c h c h o r y c h d o le g liw o ś c i u s tę p u ją p o w y c ię c iu p ę c h e r z y k a ż ó łc io w e g o. T a k w ię c s k u te c z n o ś ć le c z e n ia o p e r a c y jn e g o w t y c h s ta n a c h je s t o g ra n ic z o n a. N a to m ia s t o p e ra c ja w k a m ic y ż ó łc io w e j o b ja w o w e j u s u w a d o le g liw o ś c i w 90%. L e c z e n ie o p e r a c y j n e O peracyjne usunięcie p ęcherzyk a ż ó łc io w e g o p o p rz e z o tw a r c ie ja m y b rzu s z n e j m e to d ą k la s y c z n ą w y k o n y w a n ą o d p o n a d 100 la t je s t b e z p ie c z n e i s k u te c z n e. O tw a r c ie ja m y b rzu s z n e j u m o ż liw ia b e z p o ś r e d n ie u w id o c z n ie n ie i o c e n ę p a l- pacyjną pęcherzyka żółciow ego i d r ó g ż ó łc io w y c h o ra z n a c z y ń krw ionośnych. Pow ażne p ow ikłan ia tej o p e r a c ji z d a rz a ją się r z a d k o. N ow a m etoda usunięcia pęcher z y k a ż ó łc io w e g o z n a n a ja k o ch o - le c y s t e k t o m ia la p a r o s k o p o w a p rz e ż y w a o k re s d u ż e g o r o z k w itu i p o p u la r n o ś c i o d 1987 r o k u (d aty p ie rw s z e j te g o t y p u o p e r a c ji w e Francji). P o rozdęciu jam y brzusznej d w utlenkiem w ęgla w prow a d z a się p r z e z k i l k a n a c ię ć d łu g o ś c i d o 1,5 c m la p a r o s k o p i n a r z ę d z ia c h ir u r g ic z n e. W id o c z n y w p o w ię k s z e n iu o b ra z p o la o p e ra c y jn e g o n a m o n ito rz e te le w iz y jn y m p o z w a la n a p r z e p r o w a d z e n ie o p e r a cji. K o r z y ś c i z p r z e p ro w a d z o n e j tą m e to d ą o p e r a c ji są lic z n e - m a łe b liz n y p o o p e ra c y jn e, n ie w ie lk i uraz operacyjny i tym sam ym kró t k i o k r e s z d ro w ie n ia. J e d n a k n ie k a ż d e g o c h o r e g o m o ż n a z a k w a lifik o w a ć d o le c z e n ia tą m e to d ą i w każdym p rzyp ad ku p rzy pojaw ie n iu się t r u d n o ś c i te c h n ic z nych, zachodzi konieczność przejśc ia n a o p e ra c ję k la s y c z n ą, c z y li o tw a rc ie j a m y b rzu s z n e j. O c e n a k o r z y ś c i z n o w e j m e to d y je s t u tr u d n io n a, p o n ie w a ż d a n e z w ynikó w cholecystektom ii laparoskopow ej pochodzą z najleps z y c h o ś r o d k ó w ś w ia to w y c h a t a k że znana jest p raktyka zniekształcania danych, polegająca na p ub lik o w a n iu n a jle p s z y c h w y n ik ó w. Alternatywne możliwości zachowawczego i operacyjnego leczenia kamicy żółciowej. D o t y c h m e to d z a lic z a się r o z p u s z c z a n ie k a m ie n i ż ó łc io w y c h ś r o d k a m i d o u s t n y m i n p. k w a s e m u r s o d e z o k s y c h o lo w y m. P o d a je się tu ta j s k u te c z n o ś ć o d 60 d o 90% w r o z p u s z c z a n iu k a m ie n i p o n iże j 10 m m. L e c z e n ie to je s t d łu g o tr w a łe, k o s z to w n e i o b c ią ż o n e n a w r o ta m i. W p o ło w ie la t 80 z a sto so w a n o falę w strząsow ą do kruszenia k a m ie n i ż ó łc io w y c h. G r u p a le k a r z y z M o n ach iu m uzyskała zachęcające w y n ik i. M e t o d a ta n ie u z y s k a ła r u ty n o w e g o za s to s o w a n ia d o tego czasu i n a d a l jest w fazie d o sko n a le n ia. Rozpuszczanie kam ieni ko n taktow e polega na w prow adzeniu cew n ik ie m p r z e z s k ó r n ie ś ro d k ó w chem iczn ych do pęcherzyka żółciow ego i m a ograniczone zastosow a n ie. U c h o r y c h z d u ż y m r y z y k ie m o p e r a c y jn y m s to s u je się d r e n a ż p r z e z s k ó r n y (o p e ra c y jn ą p r z e to k ę p ę c h e r z y k a żółcio w e go ), dr Stanisław Nowakowski Zioła, ziołolecznictwo Miłorząb japoński Rosnący od zamierzchłych czasów w A2ji Wschodniej miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) zwany miłorzębem japońskim, okazał się w ostatnich latach wyjątkowo wartościową rośliną leczniczą. Preparaty lecznicze otrzymane z liści miłorzębu zostały uznane za rewelację naszego wieku. M iło rz ą b je st o k a z a ły m d rzew em 0 w yniosłej, regu la rn e j k o ro n ie. M a p ięk n e ja s k ra w o z ie lo n e, w ach larzo- w ate liście. Je s t ro ślin ą d w u p ie n n ą. M iło rz ą b ja p o ń s k i jest je d y n y m do dziś ż y ją cym p rze d sta w icie lem b a r dzo liczn ej w trzecio rzędzie ro d zin y m iłorzę b ow a tych. F ra g m e n ty n ie k tó ry c h g a tu n k ó w tej re lik to w e j ro d z in y b o tanicznej zn ajd o w ane są często w skam ieniałościach liczących nawet ponad 200 milionów lal. M iło rz ą b rośnie w Ja p o n ii, K o re i 1 C h in a c h. H o d o w a n y jest tam ja k o drze w o św iąty nne. D z ik o rosnące m iło rz ę b y s p o ty k a się sp o ra d yczn ie w p o łu d n io w o -w s ch o d n ie j części C h in. M iło rz ą b sp ro w a d zo n y został do E u r o p y w X V I I w. W P o lsce pierw sze d rze w a p o ja w iły się w la tach w Ł a ń c u c ie. J a k o drze w a ozdobne w y sad zane b y ły w p a rk a ch, o g ro d a ch p a ła co w y ch i d w o rskich. O b e c n ie w w ie lu k r a ja c h E u r o p y za k ła d a się p la n ta cje tej roślin y. M im o, że p rz e tw o ry z liści m iło rzę b u od w ie k ó w stosow ane b y ły w tra d y cy jn e j m e d y cy n ie ch iń sk iej, to je d n a k do dru g iej p o ło w y naszego w ie k u m iło rząb n ie b y ł w E u ro p ie za liczany do g r u p y ro ślin le cz n i czych. D o p ie ro w latach sześćdziesiątych, k ie d y stw ierdzono, że w y ciąg i z liści m iło rzębu m ogą b y ć sk u te czn e w le czeniu za b u rze ń k r ą żen ia m ózgow ego, roślin a ta w z b u dziła o g ro m n e zain teresow an ie w io d ą cy ch w św iecie o śro d k ó w n a u k o w y c h i p ro d u k c y jn y c h, zajm u ją cych się lekiem roślinnym. Obszerne badania fitochemiczne, farm akologiczne i k lin ic z n e su bstancji b iolo g iczn ie a k ty w n y c h w y o d rę b n io n y c h z liści m iłorzębu, p rzy c z y n iły się do w p ro wadzenia na światowy rynek farmace u ty cz n y w ie lu p rep a ra tó w le cz n i czych b a zu ją cy ch na ty m su row cu. D o c h w ili o becn ej w y p ro d u k o w a n o ok o ło 30 le k ó w w ty m T e b o n in, T a - n a k a n, G in k o r, B ilo b il oraz p o ls k i p re p a ra t T in c tu r a G in g k o B ilo b a e. P re p a ra ty le czn icze otrzy m a n e z l i ści m iło rz ę b u d zia łają rozszcrząjąco na n a czyn ia k rw io n o śn e, szczególn ie m ózgow e. Zap o b ie ga ją agregacji p ły te k k rw i. W y k a zu ją też w ła ściw ości psy ch o energ izu jące. W 1992 r. w p ro w a d z o n y został na polski rynek farmaceutyczny pierw szy k ra jo w y le k z liści m iłorzębu. W w y n ik u w ie lo le tn ic h pra c fitoche- m ic z n y c h i te ch n o log iczn y ch, p ro w a d zo n y ch w s pó ln ie p rze z Instytut R o ś lin i P rz e tw o ró w Z ie la rs k ic h w P o z n a n iu oraz Z a k ła d y Z ie la rs k ie H a r b a p o l w K lę c e, p o w stał polski p rep a ra t o w y so kiej sku teczn ości w le cze n iu za b u rze ń krą ż e n ia m ózgow ego. P re p a ra t T in c tu ra G in k g o B ilo b ae (nalew ka z m iłorzębu ja p o ń skiego) je s l w a rto ścio w y m le k ie m g e ria try c zn y m dla p a cje n tó w z zaawansowaną miażdżycą. W skazan ie m do stosow ania p ra p a ra tu jest n ie d otle n ie n ie o środkow ego u k ła d u n erw ow ego w w y n ik u zab u rzeń k r ą żen ia. L e k ten m o żn a stosow ać ju ż w p r z y p a d k u p ierw s zy ch objaw ów u b y tk u fu n k cji in te le k tu a ln y c h oraz sta nach depresji. P re p a ra t T in c tu r a Ginkgo Bilobae oznacza się brakiem to ksyczn o ści i w y so k ą tolerancją, nie wskazuje też działań ubocznych. N asilające się sch o rzen ia w ie k u sta rczego za in sp iro w a ły w ie le ośrod k ó w b a d a w a czych do p ra c n ad n o w y m i, sk u te c zn y m i i b e zp ie cz n y m i w stosow aniu le k a m i g e ria try c zn y mi. Opracow any przez zespół pra- Galązka miłorzębu japońskiego cowników Instytu Roślin i Przetw o ró w Z ie la rs k ic h w P o zn a n iu oraz Herbapolu w Klęce, preparat z liści m iłorzębu, d z ię k i u d o k u m e n to wanym właściwościom farm akologicznym stał się cennym uzupełnien ie m k ra jo w e g o r y n k u le k ó w g e ria try czn y ch. r J e rz y Ja m b o r

17 Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. H ISTO RIA G.J. 17 Okruchy z przeszłości Sztandar z 1935 roku W niedzielę 17 listopada 1935 roku w Jarocinie poświęcony został sztandar Stowarzyszenia Weteranów byłej Armii Polskiej we Francji. Uroczystość miała podniosły charakter i obok mieszkańców miasta uczestniczyły w niej liczne delegacje Stowarzyszenia, także spoza Wielkopolski. A k tu p o św ięcenia w k o ściele C h ry s tu sa K ró la d o k o n a ł k siąd z k a n o n ik Ig n a c y N ied źw ied ziń s- ki, k tó ry w y g ło sił ró w n ie ż o k o licznościow e k a z a n ie. W śród czło n k ó w k o m ite tu h o n o ro w e g o i ro d zicó w c h rz e s tn y c h b y li m ię dzy in n y m i: s ta ro s ta p o w ia to w y J a n R o ż a n k o w sk i i b u rm is trz E d m u n d R o g alsk i, in s p e k to r szk o ln y S te in, d y re k to r G im n a zju m S z la p a k, p re z e s Z w ią z k u W eteran ó w P o w s ta ń N a ro d o w y c h B asiń sk i. R elację o ty m w y d a rz en iu zam ieszcz o n ą w G azecie J a ro c iń s k ie j z a ty tu ło w an o : P ię k n a u ro czy sto ść p o św ięcen ia s z ta n d a ru B łę k itn y ch Ż o łn ierzy w J a ro c in ie. W 1935 ro k u S to w a rz y szenie W eteran ó w b y łej A rm ii P o lsk iej w e F ra n c ji liczyło o koło o śm iu ty sięcy czło n k ó w zrz esz o n y ch w 130 p la c ó w k a c h n a te re n ie całego k ra ju. P la c ó w k a w J a r o cinie p o w sta ła w 1933 ro k u i n a leżały do niej 62 osoby. W iele z n ic h p ra c o w ało n a k o le i i w ła ś n ie w ś ro d o w isk u k o le ja rs k im S tow arzyszenie m iało duże p o p a rcie. N ic te ż dziw n eg o, że m iejscem działalności organizacyjnej b y ła św ie tlica K olejo w eg o P rzy sp o so b ien ia W ojskow ego. W cią g u trz e c h la t is tn ie n ia p la có w k a ja ro c iń s k a d o ro b iła się znaczącej p o zycji w m ieście a u fu n d o w a n ie s z ta n d a ru było jej p o tw ie rd z e n iem. Pisząc o sztan d arze z 1935 rok u tru d n o n ie z ad a ć p y ta n ia : ja k doszło do tego, że w e teran i A r mii P o lsk ie j w e F ra n c ji z J a ro c i na w cześniej byli jej żołnierzami? P o ls k ie siły z b ro jn e w e Francji organizow ano od 4 czerw ca 1917 roku. P o rew olucji lu tow ej w R osji rz ą d fra n c u s k i n ie czuł się ju ż s k rę p o w a n y zobow iązaniem w obec w ładz carsk ic h i zgodził się n a u tw o rz e n ie au to n o m ic zn e j a rm ii p o lsk iej. Z aciąg ali się do niej o c h o tn icy z Francji, S tan ó w Z jednoczon y ch i K a n a d y o ra z je ń c y w o je n n i n aro d o w o ści p o lsk iej, k tó rzy d o stali się do n ie w o li ja k o żołnierze niem ieccy i austriaccy. O je d n e j z d ró g, ja k im i do A r m ii P o lsk iej w e F ra n c ji tra fiali m ie szk a ń c y W ielk o p o lsk i św iad czą losy S z c z e p a n a M u ch y, b ę dącego od 1937 ro k u o statn im P rezese m ja ro c iń s k ie j p lacó w k i W eteranów te j form acji. U rodził się w 1894 ro k u w Z alesiu W ielk im k o ło K o źm in a. G d y w y b u chła I w ojna św iatow a został zm o b iliz o w an y do a rm ii n ie m ie ckiej i w y sła n y n a fro n t z a ch o d ni. P o trz e c h m ie siącach d o stał się do n iew o li a n g ie lsk ie j i tra fił do W ielkiej B ry ta n ii. W m a rc u 1918 ro k u do o b o zu je n ie c k ie g o, w k tó ry m p rz e b y w a ł, d o ta rła w ieść o fo rm o w a n iu się p o lsk ich oddziałó w w e F ran c ji. Sz. M ucha, zgłosił się od ra z u n a o ch o tn ik a, a le d o p ie ro w lip c u z n ala z ł się po fran c u sk ie j s tro n ie k a n a łu L a M anche. D e k la ra c ja w stą p ie n ia do p o l sk ieg o w o jsk a n ie b y ła p rz y p a d k o w a. P o tw ie rd z a ją to n p. d w a d ro b n e ep izo d y z ży cia Sz. M u chy. N a ś w iad e c tw ie u k o ń c zenia p rz e z n ieg o n iem ie ck iej szk o ły w P o g o rzeli w m ie jscu o cen y za z a c h o w a n ie w p isan o dobry do strajku szkolnego 1906/07. B ę d ą c w n iew o li p rz e b y w a ł w k ilk u a n g ie lsk ic h o b o zach je n ie ck ic h. O sta tn im b y ł obóz w F e ld h a m M id d elesecs, g d zie o b o k je ń c ó w n a ro d o w o śc i n iem ie ck iej o ra z z te re n u A lzacji - L o tary n g ii p rz e b y w a ła lic z n a g ru p a P o la k ó w. T o s ta m tą d p o c h o d zą dw ie fotografie, k tó re ja k o p a m ią tk ę p rz y w ió z ł do k ra ju. P r z e d s ta w iają one ak to ró w działającego V P O D U ^ Z A L V I M w obozie polskiego te a tru w y stę p u ją c y c h w in scenizacji Z m a rtw y c h w sta n ie P o ls k i. Ze w z g lęd u n a k o lo r m u n d u ró w A rm ię P o ls k ą w e F ra n c ji zw an o te ż A rm ią B łę k itn ą. Jej w o d z em n a cz e ln y m b y ł g e n e ra ł J ó z e f H a lle r. W p ie rw s zy m o k re sie w o jn y słu ży ł w L eg io n ach P o lsk ic h i d o w o d ził II B ry g ad ą. P o w y stą p ie n iu p rz e ciw p a ń s t w o m c e n tra ln y m p rz e b ił się w ra z z n ią p rz e z lin ię fro n tu do R osji i s ta m tą d tra fił do F ran cji. A rm ia H a lle ra liczy ła 100 ty się cy lu d zi. W k w ie tn iu 1919 ro k u ro z począł się jej p rzejazd do k ra ju i tu ta j z o sta ła o n a w łą czo n a do W ojska P o lsk ieg o. W tru d n y m czasie w y ty c z a n ia i o b ro n y g ra n ic y w sc h o d n ie j d o b rz e w y sz k o lo n e i u m u n d u ro w a n e o raz u z b ro jo n e d y w izje p o sia d a ły d u żą w a rto ś ć i b a rd z o się p rz y d a ły. 21 p u łk p ie c h o ty 7 d yw izji, w k tó ry m słu ży ł Sz. M u ch a, dota r ł w o k o lice Ł o w icza i p o b a r dzo k ró tk im p o sto ju z o sta ł p rz e rz u c o n y do M ałopolski. P o p rzefo rm o w an iu, ja k o żo łn ie rz 145 p u łk u 18 dyw izji, b ra ł u d ział m ięd zy in n y m i w zajęciu K a m ie ń c a P o d o lsk ieg o i w o d w ro cie p o d W arszaw ę. W czasie o fen sy w y z n a d W isły, p o n o w n ie d o ta rł n a K re sy W sch o d n ie a ż do W łodzim ierza W ołyńskiego. S ta m tąd, w listo p a d zie 1920 ro k u, w ró c ił do W ielk o p o lsk i. S z y b k o zn a lazł p ra c ę w p a ro w o zo w n i w J a ro c in ie a po p rz e sz k o le n ia c h i z d an iu e g z a m in u zo stał m a sz y n istą. Z ja ro c iń s k ą p la c ó w k ą S to w a rz y s ze n ia W e te ra n ó w z w iązany b y ł od ch w ili je j pow stania ; n ajp ierw ja k o człon e k, p óźniej s k a rb n ik, a w o s ta t n ic h la ta c h p rz e d w y b u c h e m w o jn y p e łn ią c o b o w iązk i p re z e sa. szają c ą b y ły c h ż o łn ierz y A rm ii P o lsk ie j w e F ran cji. P o d o b n ie ja k cały ru c h k o m b a ta n c k i w o k re sie m ię d z y w o jen n y m ta k że w e te ra n i tej fo rm acji b y li p o d zielen i. P o z o staw ia ją c n a b o k u p rz y c zy n y te g o p o d z ia łu trz e b a zau w a ży ć, że część d a w n y c h żoł S to w a rz y szenie W ete ran ó w n ie było je d y n ą o rg a n iz a cją zrzen ie rz y A rm ii B łę k itn e j z g ru p o w a n a b y ła w Z w ią z k u H a lle r czyków. D o n ie d a w n a w J a ro c in ie w ię cej b y ło w iadom o o tej w ła śn ie o rg an izacji. D zięk i u p rz e jm o ści p a n i E lż b ie ty S zy m czak o w ej o ra z je j sy n a Z dzisław a, a ta k ż e zb io ro m d a w n ej Iz b y P a m ię c i ZBOW id do M uzeum R egionaln eg o w J a ro c in ie tra fiły cie k aw e p a m ią tk i p o H a lle rc zy k a c h. O d dłuższego czasu nosiłem się z zam ia re m n a p isa n ia o lo sac h m ęża p a n i S z y m c zak o w e j, J ó z e fa - żołn ie rz a A rm ii P o lsk ie j w e F ran c ji i o ja ro c iń s k ie j p la c ó w c e Z w iązk u H alle rc zy k ó w. T e k s t te n p o w sta ł n ie sp o d z ie w a n ie. K tó re g o ś d n ia w M u ze u m z jaw iła się p a n i D o ro ta W iśn iew s k a z P o z n a n ia. P rz e k a z a ła o n a do n a sz y c h zb io ró w d o sk o n ale z achow a n y s z ta n d a r S to w a rz y s zen ia W eteran ó w b y łej A rm ii P o lsk ie j w e F ra n c ji w ra z z 51 p la k ie tk a m i u p a m ię tn ia ją c y m i c h rz estn y c h, k tó rz y p rz y b ija li je do d rz e w ca w d n iu p o św ięcen ia. P o w ie d z ia ła ona, że s z ta n d a r te n p rz e z la ta o k u p a c ji i dziesięcio lecia p o w o je n n e p rz e ch o w y w a ł je j ojciec, n ie ż y jący ju ż S z czep a n M u ch a. P rz e c h o w a ł... - ja k n ie w ie le o lo sac h te g o s z ta n d a ru od w rz e śn ia 1939 ro k u do dziś m ów i to określenie. N iezależnie od różnic polityczn y c h m ięd zy p rz e d w o je n n y m i zrz esz en ia m i ja ro c iń s k ic h k o m b a ta n tó w, w m ie jsco w y m m u z e u m od n ie d a w n a zaw ie szo n e są o b o k siebie: o ry g in a ln y, w sk ali 1:1 p ro je k t s z ta n d a ru H allerczy - Fot. J. Stachowiak k ó w (n ie s te ty s a m s z ta n d a r się n ie zac h o w ał) i s z ta n d a r S to w a rz y szen ia W ete ran ó w A rm ii P o l sk iej w e F ran c ji. N a je d n y m i n a d ru g im w id n ie je te n s a m sty liz o w a n y o rzeł - o d z n a k a A rm ii B łę k itn e j. Eugeniusz Czarny

18 .G.J. 18 W SPOMNIENIA Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. Wspomnienie o nieobecnym Jó ze f S k r z y p c z a k (L e c h T rz e m e sz e ń sk i) - poeta, fra n c is z k a n in, p o sta ć z w ią z a n a z z ie m ią j a r o c iń s k ą a z u p e łn ie w ty m regio n ie nieznana. Józef Skrzypczak urodził się 16 lutego 1919 roku w miejscowości D ąbrowa koło Roszkowa. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Roszkowie, niedaleko Jarocina. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie poezją. W szkole powszechnej zwrócił na siebie uwagę Jó ze f Skrzypczak profesorów, ponieważ większość wypracowań z języka polskiego pisał wierszem. Przez nauczycieli nazywany był poetą starej książki. W ynikało to z tego, że Józef nie przyznawał się do autorstwa w ierszy, które często recytował na lekcjach. Twierdził wówczas, że pochodzą one z pewnej starej książki, którą znalazł na strychu. Po skończeniu szkoły powszechnej Józef Skrzypczak pragnął kontynuować naukę w gimnazjum. Przeszkodę nie do przebycia stanowił fakt, że pochodził z biednej rodziny, której nie stać było na opłacenie czesnego. Na szczęście młody poeta znalazł wsparcie w osobach kierownika szkoły i proboszcza z Roszkowa. Ludzie ci postanowili zwrócić się 0 pomoc finansową do Seweryna Ozdowskiego - ówczesnego dzierżawcy m ajątku w Roszkowie, który pozytywnie ustosunkow ał sie do tej prośby. Znał małego Józka i jego rodziców od wielu lat. Józek był także towarzyszem zabaw jego syna, Jerzego Ozdowskiego - późniejszego wiceprem iera. Józef Skrzypczak otrzym ał roczne stypendium, które umożliwiło mu rozpoczęcie nauki w jarocińskim gimnazjum. Pierwsze tygodnie były dla niego bardzo ciężkie. Jako chłopak ze wsi spotykał się w najlepszym przypadku z obojętnością ze strony innych uczniów. Sytuacja ta jednak szybko uległa zmianie. Z dnia na dzień zyskiwał uznanie 1 szacunek kolegów. Dał się poznać jako zdolny, młody poeta. Imponował także sposobem bycia i skromnością. W tym okresie współredagował gazetkę gimnazjalną Ziemia Jaroty, na łamach której publikow ał swoje utwory. W 1936 roku w y dał pierwszy tomik wierszy pod tytułem Złota Ju trzen k a. Używał w tedy pseudonim u JO TES. Jego twórczość spotykała się z uznaniem krytyków i redaktorów w ielu gazet - w spółpracował między innym i z Ilustrowanym Kurierem Codziennym, ukazującym się w K rakowie. Działalność ta pozwalała mu finansować dalszą naukę. W 1938 roku, po skończeniu trzeciej klasy gimnazjum postanowił wstąpić do zakonu. W czasie wojny przebywał w Niepokalanowie będąc alumnem Seminarium D u chownego. Wielkim w strząsem było dla niego aresztowanie a później męczeńska śmierć przyjaciela, ojca Maksymiliana Kolbego. W Niepokalanowie Józef Skrzypczak prowadził tajną drukarnię, w której drukow ał między innymi swoje wiersze - używał w tedy pseudonim u Lech Trzemeszeński. W m arcu 1944 roku, w obawie przed aresztow aniem przez G estapo, udał się do Jarosław ia, by znaleźć schronienie u swego przyjaciela - Zygm unta Hoffy. Nawiązał kontakt z Armią Krajową, oddając na jej usługi swój talent literacki. Prowadził także tajne nauczanie. Z lipca 1944 roku pochodzi ostatni list wysłany przez Józefa do swojej rodziny. (...) Jestem w a m w dzięczny za tyle serdecznej troski o m n ie. S am za ś z a p e w n ia m, że o ile to ty lk o w m ojej mocy, n ie s p ra w ię n ik o m u z w a s ro z c z a ro w a n ia. N a d e w szy stko u fa m w p om oc i opiekę M a t k i N ajśw iętszej, k tó rą g o rą co kocham, o ra z w skuteczność w a szy ch cią g ły c h m o d litw w m ojej in tencji. Zaznaczam, że kocham w as wszystkich po daw nem u - chyba mocniej Jó z e f S krzypczak (pu praw ej) ze swym przyjacielem - Zygmuntem Hoffą (Jarosław, lipiec 1944 r.) jeszcze. M o d lę się z a w a s co d zie n n ie polecając m iłosierdziu Bożemu w a sze losy. Z a p ew n e p rz y jd z ie ra d o s na chw ila, gdy się w spólnie spotkam y. C óż to będzie z a radość. P is zę te sło w a w n ocy - w czasie swojego d y ż u ru, g d y ż cz u w a m y po kolei. W ła ś n ie o g lą d a m z pew nej o dległości d w a n a loty, b lisk o stąd, a le J a ro s ła w d z ię k i B o g u n a d a l n ie tknięty. D z ie w ie się, że ta k szale n ie szybko toczą się w y p a d k i. Z d a je się, że w tych d n ia c h zn a jd zie m y się w in n y m po ło żen iu, usłyszym y inne języki. W sch ód z b liż a się do z a chodu. Je d n a k bez lęku czekam tych n ie u n ik n io n y ch zm ia n. N ie m a rtw cie się o m nie, m y ś lą i sercem jestem zawsze z wam i. (...)" We wrześniu 1944 roku Józef Skrzypczak został aresztowany przez UB - na skutek donosu złożonego przez jednego z jego uczniów. Zabrano go w nocy. Nie pozwolono m u się nawet ubrać. Podczas aresztowania UB-ecy zabrali wszystkie jego utwory węsząc w nich wrogie treści. Uwięziony został w rzeszowskim więzieniu a następnie po dwóch tygodniach zabrany przez NKWD i wywieziony w głąb Rosji, pracował w kopalni węgla w Donbasie. Na zesłaniu- pomagał współwięźniom, dzielił się z nimi swoim jedzeniem. U w ielbienie M a r y i Jó zef Skrzyp czak n a d grobem o. M a k sy m ilia n a K olb e (pierw szy z lewej) Wkrótce zachorował na czerwonkę. Zmarł z głodu i wycieńczenia mając 25 lat. Pisał wiele. Poezja była potrzebą jego serca. Wyrażał w niej swoją głęboką wiarę, uwielbienie dla Matki Bożej, miłość człowieka, zachwyt nad urokam i przyrody ojczystej, w której objawia się Bóg. Ocalał w rękopisie jeden tomik jego wierszy. Wzrusza on szczerością i pięknem wypowiedzi. Rodzina Józefa Skrzypczaka zabiega w Kościele katolickim o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego. A n d r z e j W e s o łe k A n io ł P a ń s k i tak sre b rzyście dzw oni! V o x D e i - c z a s na św iętą ciszę... E c h o m o d łó w ginie w nie b ios toni, M a j zachw ytem płonie w twarzach n a s z y c h... A o d p ól idą cienie szeregiem, R z e ś k ą r o są bieleje błoń p s z e n n a - / staw m gła m i o s n u ł siw e brzegi, A d o r a c ją tchnie o g ró d w io s e n n y G ło s tajem nic drży m o c ą se rd e czną, R ó ż bukiety p a c h n ą na ołtarzu, A z ołtarza Ten, co stw arza w ie czność, T ch n ie radością, m iłością się ż a r z y I idzie w tedy z w iew em cichej n o c y A n ie lsk im i w iedziona p ie śn ia m i P a n i dobra i M atka W s z e c h m o c y L u d sw ó j S y n a o b s y p a ć d a r a m i E c h e m n ie b ios drży u śp io n a ziemia... N o c otula dom B o ż y skrzydłam i... A v e, Ave, M aria - gratia p lena ( )

19 Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. SPORT G.J. 19 Żerkowiacy zawiedli W sob otę 26. m a r c a o d b y ły się w Ż e r k o w ie M is t r z o s t w a H e g io n u C e n tra ln e g o w K a t e g o r ii M ło d z ik ó w w B ie g a c h P rz e ła jo w y c h. P o ra z p ie r w s z y Ż e r k ó w m ia ł z a szc zy t o r g a n izo w a ć z a w o d y t a k w y so k ie j r a n g i. W 4 b ie g a c h p rz e ła jo w y c h w zię ło u d z ia ł o k o ło 130 u c z n ió w z 7 w oje w ó d ztw. W z a w o d a c h p o w in n y sta rto w a ć e k ip y z 8 w oje w ó d ztw, ale a w a r ia a u to b u su u n ie m o ż liw iła sta r t b ie g a c zo m z P ło c k ie g o. O godzinie odbyło się uroczyste otwarcie zawodów. Wkrótce łej. D zisie jszy sukces B ła ż e ja jest ski. Odbędą się one w Bielsku - B ia potem na linii startu stanęły dziewczęta z VII i VIII klas, które m iały do p ra c y. O g rom n ie p r z e ż y w a ł sta rt p o d su m o w a n ie m jego czteroletniej pokonania dystans looom. W biegu w tym biegu. B y ł b a rd z o spięty tym startow ało 5 reprezentantek p rzez c a ły tyd zień. T rz e b a tu taj Województwa kaliskiego, w tym p o d k re ś lić ogrom ne z a a n g a ż o w a n ie dwie z Żerkowa. Piewsze miejsce o jca B ła ż e ja K r z y s z t o fa M a n ia k a. zajęła E d y t a L e w a n d o w s k a z Łodzi, B ła ż e j M a n ia k o d czterech la t staje druga była B o ż e n a K u t a z Czerme- n a p o d iu m w M ię d z y n a ro d o w y m Wic(woj. piotrkowskie) a niespodzie C ro sie O strzeszow skim, k tó ry odbę wanie jako trzecia linię m ety minęła reprezentantka Kalisza K a r o l i n a fta k ie ć. Zawiodły zawodniczki z Żerkowa. J o a n n a I d z i a s z e k była dopiero 8 a jej koleżanka I z a b e l a G ó r z y ń s k a uplasowała się na 12 miejscu. Następnie odbył się bieg na dystansie 2000m chłopców, w którym ^ręcz rewelacyjnie pobiegł rep rezentant K otlina B ł a ż e j M a n i a k. Z a jął on drugie miejsce przegrywając Zaledwie o 0,41 setnych sekundy 2 M i c h a ł e m S z t o m p k ą z Radomska, a Wyprzedzając o ponad 3 sekundy reprezentanta Tomaszowa J a r o s ł a w a M a ł a g o c k i e g o. Błażej przez większą część dystansu prowadził i dopiero na ostatnich 400 m etrach spadł na drugą pozycję.»l ic z y łe m n a a w a n s B ła ż e ja i cie- Sz? się ogrom nie, że po r a z trzeci reprezentant szkoły w której pracu - Dojedzie na F in a ł M istrzostw Poldurniej basketu W d n i a c h k w i e t n i a r o z e - &r a n y z o s t a n i e I I W i o s e n n y A m a - jj*>rski T u r n i e j P i ł k i K o s z y k o w e j. r zawodach tych mogą wziąć udział ^rużyny z terenu gm in Jarocin, No- Miasto, Jaraczewo, Żerków, Kotr1*. Zgłoszenia z podaniem nazwy i r^żyny, składu oraz wpłaceniem opisowego w wysokości 100 tysięcy r tych należy składać u M a c i e j a l a t y na sali gim nastycznej Lice- Ogólnokształcącego w Jarocinie 10 k w i e t n i a. Zebranie organizapjne odbędzie się 12 kw ietnia? godz w sali gimnastycznej -O. ( p w m d ) dzie się w tym roku po ra z 30. Żałow a ć n ależy, że te rm in tegorocznego C ro ssu O strzeszow skiego p o k ry w a się z terminem M istrzostw P o lsk i - powiedział trener Błażeja Maniaka, Włodzimierz Szymkowiak. Z sukcesu Błażeja nie był w pełni zadowolony jego starszy b rat Robert, który twierdził, że mogło być lepiej. Po biegu na 2000m chłopców na starcie stanęły dziewczęta, które biegły na tym sam ym dystansie. W biegu tym wystartowało 30 zawodniczek. Pierwsza linię m ety m inęła A g n i e s z k a L i p i ń s k a z Włocławka, 2 7 m a r c a p i ł k a r z e V i c t o r i i r o z e g r a l i d r u g i t e j w i o s n y m e c z l i g o w y w K a l i s z u z P r o s n ą, u l e g a j ą c r y w a l o m 1 :3. Jarociniacy przystąpili do gry osłabieni brakiem dwóch podstawowych zawodników - Leszka W ojtkowskiego (sprawy rodzinne) i M irosława Czajki (kontuzja). Losy spotkania zostały rozstrzygnięte w pierwszych 15 m inutach. W 10 minucie gospodarze po błędzie bramkarza Victorii uzyskali prowadzenie, a w 15 minucie podwyższyli rezultat na 2:0 skutecznie egzekwując rzut karny. Po przerwie sporą przew agę osiągnęli jarociniacy. W 60 minucie kontaktowego gola strzelił G r z e g o r z W y d u b a. Niestety w dalszej części gry zawodnicy Victorii razili ogromną nieskutecznością pod bram ką gospodarzy. To, czego nie potrafili dokonać goście, zrobili piłkarze Prosny. W 80 minucie która zdystansowała swoje rywalki. Jako druga przybiegła A l e k s a n d r a P o l a ń s k a z Łodzi a trzecia była A g n i e s z k a M a r c i n i a k również z Włocławka. Słabo spisała się reprezentantka Żerkowa A n n a W a l c z a k, która zajęła 6 miejsce, a 13 była B e a t a B ą k ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie(13 miejsce). Gdy na starcie do biegu na 3000m stanęli chłopcy nad stadion nadciągnęły chm ury i zaczął padać grad. W takich warunkach zawodnicy m u sieli ukończyć ten długi dystans. Najlepiej pobiegł M a c i e j M i e r e c z k o z W łocławka, drugi był T o m a s z J a n k o w s k i z Miedniewic(woj. skierniewickie) a trzecie miejsce zajął D a m i a n S i w i k z Kamienic(woj. piotrkowskie). W biegu tym startowali reprezentanci Ziemi Jarocińskiej. Najlepiej z nich pobiegł P i o t r B a j k a (SP Żerków), który zajął 6 miejsce, tuż za nim linię m ety przebiegł P r z e m y s ł a w G o ś c i n i a k z tej samej szkoły. 13 miejsce zajął M a r c i n R a - c z k i e w i c z, reprezentant Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie, a 25 miejsce G r z e g o r z K o n i e c z n y z Żerkowa. W ładysław Bierła wyraźnie niezadowolony był z wyników swoich podopiecznych. Najlepiej z naszego województwa pobiegł B ł a ż e j M a n i a k z Kotlina. Po zakończeniu ostatniego biegu wszyscy zawodnicy mogli pójść do szkoły i tam zjeść ciepły posiłek, który zapewnili organizatorzy.na końcu odbyło się na stadionie uroczyste wręczenie nagród i pucharów dla zwycięzców poszczególnych biegów. Organizatorzy, a w szczególności W ł a d y s ł a w B i e r ł a zadbali o to, żeby im preza ta została zorganizowana na wysokim poziomie. Punktacja zespołowa województw wyglądała następująco: 1 miejsce Piotrków p k t., 2 miejsce zajęła reprezentacja naszego województwa z dorobkiem 173 punktów, 3 miejsce Włocławek -142 pkt., 4 miejsce Skierniewice pkt., 5 miejsce Łódź - 91 pkt., 6 miejsce Konin - 76 pkt. i 7 m iejsce reprezentacja Sieradza - 45 pkt. J a r o s ł a w U r b a n Nieudany wyjazd zdobyli kolejnego gola i ustalili wynik meczu. Skład Victorii: M. Zbawiony (T. Czyżak) - A. Cyfert, G. W yduba, T. Musiałek, M. Udzik - P. Krzymiński, G. Idzikowski, B. Woźniczka, M. Frąckow iak - L. Nowak, R. Gierczyk. 2 kw ietnia Victoria rozegra mecz o Puchar Polski w Pleszewie ze Stalą. Wyniki meczy rozegranych w dniu 27 marca: Prosną Victoria 3:1 W arta Działoszyn Płom ień Sieradz 1:1 A stra Krotoszyn Pogoń Zd. Wola 1:1 Barycz Janków Przyg. LZSRychłocice 0:0 Korab Łask Victoria Ostrzeszów 1:0 Piast Błaszki Pogoń Syców 0:2 Pogoń N. Skalm ierzyce Polonia K ępno 1:1 ( p w a k ) Sukces Magili 26 m a r c a w e W r o c ł a w i u o d b y ł s i ę f i n a ł O g ó l n o p o l s k i e g o T u r n i e j u K l a s y f i k a c y j n e g o K a d e t ó w w J u d o. W zawodach brało udział siedm iu judoków z Jarocina. Najlepszym zawodnikiem w kategorii + 95 kg został S ł a w o m i r H e t m a ń c z y k, który stał się zawodnikiem num er 1 w tej kategorii wiekowej i wagowej w Polsce. W walce o finał Magila stoczył zacięty i zwycięski pojedynek z zawodnikiem z Bielsko - Białej, który przy wzroście 205 cm ważył 148 kg (o 46 kg więcej niż Sławek)! Trzy dobre, zwycięskie walki stoczył także R o b e r t R a ś, ale ostatecznie zajął piątą lokatę. Wynikiem tym udowodnił, że należy do ścisłej czołówki krajowej w swej wadze. ( p w j t ) Najlepsze rodzeństwa W dniach m arca w Wysocku M ałym koło Ostrowa Wlkp. odbywał się HI Ogólnopolski M emoriał Bożeny Kurek (zmarłej w 1990 r działaczki LZS z gm iny Ostrów Wlkp.). W ciągu trzech dni przy tenisowych stołach stanęło 117 zawodników i 53 zawodniczki. Rywalizowano w 6 grupach wiekowych oraz w tu r nieju otwartym. Organizatorzy przygotowali puchary dla trzech najlepszych tenisistów w każdej kategorii oraz nagrody dla pierwszych sześciu. Dwa puchary za zwycięstwo w swoich kategoriach wiekowych przywiozło do Jarocina rodzeństwo Hania i Maciej Wiśniewscy, a puchary za trzecie m iejsca rodzeństwo Ania i Tomasz Nagli. Drugie miejsce wywalczyła M onika Hybiak, która w walce o finał pokonała złotą medalistkę wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej. U danie zadebiutował w zawodach tej rangi pierwszoklasista Szymek Ciesielski, który w kategorii klas El wywalczył dziew iąte miejsce. ( p w m t ) Czajka w FC Zurich? W ubiegłym tygodniu na testach w pierwszoligowym szwajcarskim FC Zurich przebyw ał piłkarz Victorii Jarocin Mirosław Czajka. Testy wypadły pozytywnie i W łodzimierz Lubański, który zajm uje się transferem Czajki m a nadzieję na szybkie zawarcie kontraktu. Niestety, na zakończenie prób naszem u piłkarzowi odnowiła się kontuzja wiązadła. ( p w ) Solidarność jak Victoria Bardzo dobrze spisujący się w rozgryw kach klasy między okręgowej Poznań - Piła piłkarze H erbapolu K lęka tym razem zrem isowali na w łasnym boisku z Mieszkiem Gniezno 2:2. Piłkarze Solidarności Radlin w drugim m eczu rundy wiosennej klasy okręgowej przegrali u siebie z O rłem M roczeń 1:3. Jedynego gola dla radlinian zdobył M. Remer. ( p w a k )

20 ,G.J. 20 REKLAM A Nr 13 (183) 1 kw ietnia 1994 r. Herbapol Klęka s.a. Herbapol Klęka s.a Nowe Miasto nad Wartą tel./fax: (0665) telex: przz pl TINCTURAGINKGOBILOBAE Nalewka z miłorzębu japońskiego TINCTURA GINKGO BILOBAE N alew ka z miforzębu japońskiego P reparat zalecany jest jako środek geriatryczny u p a cje n tó w z zaaw ansow ana m iażdżyca. Pom ocniczo w zaburzeniach pracy m ózgu spow odow anych zaburzeniami krgźenia. Zaw arte w preparacie flaw onoidy zapobiegają nadm iernej kruchości o b w o d o w ych naczyń krwionośnych, a tym samym przyczyniają się d o ich uelastycznienia. N atom iast laktony d w uterpenow e przeciwdziałają a gregacji ptytek krwi, W ypadkow g działania obu grup zwigzków czynnych jest h a m o w anie zmian m iażdżycow ych w naczyniach krwionośnych oraz usprawnienie krgźenia o b w o d o w e g o, szczególnie m ózgow ego,

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78), 70-76 1964 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

CEGŁA NORMALNA POLSKA

CEGŁA NORMALNA POLSKA CZESŁAW DOMANIEWSKI ARCHITEKT PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ CEGŁA NORMALNA POLSKA WYMIARÓW 27X13X6 CM. v OBOWIĄZUJĄCA Z MOCY POSTANOW IENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 15 LIPCA ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ i N U M E R 37 (155) IV Jarocin, 17 września 1993 r. C E N A 4000 zł W y b o r y K a ż d e w y b o r y d o p a r l a m e n t u p r z e c h o d z i ć b ę d

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY Gazeta Jarocińska T Y G O D N IK ZIEMI JA RO C IŃSK IEJ NUMER 3 (121) IV Jarocin, 22 stycznia 1993 r. CENA 3000 zt Już w k ró tc e!!! TURNIEJ BILARDOWY PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY K lu b P o o l B ila r d

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

Lany poniedziałek. Absolutorium i szkody. Wnumerze:

Lany poniedziałek. Absolutorium i szkody. Wnumerze: P R Z E D S I Ę B I O R S T W O H A N D L O W O - U S Ł U G O W E J a r o c i ń s k a TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 15 (2 8 9 ) 12 kw ietnia 1996 r. IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X C ena 9 0 g r / 9 0 0 0 zł ELE^IX

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989 Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* ŹRÓDŁA GROMADZENIA ŚROOKÓW PIENIĘŻNYCH NA WKŁAD MIESZKANIOWY W LATACH 1970-1986

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo