PROJEKTOWANIE PLANU PRZEPŁYWU ŁADUNKÓW W SYSTEMIE AGV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE PLANU PRZEPŁYWU ŁADUNKÓW W SYSTEMIE AGV"

Transkrypt

1 Technologia i Automatyzacja ontażu 1/2013 PROJEKTOWAIE PLAU PRZEPŁYWU ŁADUKÓW W SYSTEIE AGV Alesander IEOCZY Streszczenie Artyuł zawiera opis podstawowych problemów projetowania systemu AGV oraz stosowanego aparatu matematycznego. Ze względu na złożoność systemów AGV, często załada się rozwiązanie co najmniej dwóch problemów decyzyjnych jednocześnie. Elementem dodatowym jest opracowanie metodyi projetowania systemów analitycznych i symulacyjnych jednocześnie uwzględniających westie związane z projetowaniem i sterowaniem w systemach AGV. Przeprowadzono wstępną analizę pracy pojazdu AGV. Zamieszczono wynii badań symulacyjnych pojazdu poruszającego się po zamniętej pętli. Zilustrowano czas atywności pojazdu, liczbę stanowis zgłaszających zapotrzebowanie na obsługę oraz czas pracy i przestoju. S ł owa luczowe AGV, sieć transportowa, harmonizowanie pracy pojazdów, loowanie pojazdów, plan przepływu ładunów 1. Projetowanie sieci transportowej AGV (automated guided vehicle) to bezzałogowy ierowany automatycznie pojazd transportowy, tóry porusza się po wyznaczonych trasach. Trasy mogą być wytyczone szynami lub ablami umieszczonymi pod podłogą hali. Istnieją taże zaawansowane pojazdy AGV wyposażone w uład sensorów umożliwiających im samodzielny, swobodny wybór trasy przejazdu. Jednym z głównych obszarów zastosowań automatycznie ierowanych pojazdów AGV jest realizacja transportu części pomiędzy stanowisami, np. współpraca pojazdu z systemem producyjnym i magazynowym. Często jest to taże złożony system producyjny sładający się z systemu AGV, automatycznego magazynowania, systemu sortowania i wyszuiwania części oraz systemu technologicznych maszyn producyjnych [7]. Pojazdy AGV poruszają się po sieci dróg transportowych (połączeń) pomiędzy poszczególnymi puntami dostaw/odbioru PDO (P&D, Pic and Deliver). Istnieje tu problem ustalenia ierunów ruchu pojazdów w ten sposób, aby minimalizować czasy realizacji zadań. Projetowane drogi to najczęściej trasy jedno- i dwuierunowe. Jeżeli istnieje możliwość poszerzenia dróg na tyle, aby pojazdy mogły mijać się ze sobą, wtedy projetuje się drogi wielotorowe W problemie jednoierunowych tras przejazdu [1, 2] reguły sterowania zostały sformułowane w postaci algorytmu całowitoliczbowego. Celem była minimalizacja długości tras poonywanych przez pojazdy. Kolejne rozwiązanie zostało zaprezentowane w [3], gdzie zastosowano algorytm działający według metody podziału i ograniczeń, tzw. B&B. Algorytm pierwotny został udosonalony przez włączenie do modelu: osztów stałych budowy, sterowania i utrzymania systemu AGV. Kolejnym udosonaleniem była metoda, w tórej zamiast optymalizacji długości trasy przejazdu zastosowano optymalizację czasu przejazdu [2, 6]. Wymienione wyżej metody uwzględniają jedynie przejazdy załadowanych pojazdów transportowych, pomijając sytuacje, iedy środi transportu poruszają się bez ładunu. W sieciach transportowych dwuierunowych ruch pomiędzy parą węzłów odbywa się w obu ierunach. Jedna jeśli drogi są jednotorowe (a ta jest najczęściej), to ruch odbywa się pojedynczo. Oznacza to, że pojazdy transportowe nie mogą się mijać ani wyprzedzać. ależy więc rozwiązać problemy związane z rozmieszczeniem stref parowania: projetowanie pętli (loop design), gdzie planuje się rozmieszczenie dodatowych jednoierunowych pętli na obu ońcach ażdej trasy przejazdu, projetowanie bocznic (siding design) polegające na umieszczeniu po jednej, jednoierunowej bocznicy na obu ońcach ażdej drogi transportowej, projetowanie bocznych dróg (spur design), gdzie umieszcza się dwuierunowe ślepe uliczi na obu ońcach ażdej z dróg transportowych. 47

2 1/2013 Technologia i Automatyzacja ontażu Inne metody projetowania sieci transportowej to: 1 Pojedyncze pętle przejazdów środów transportowych (single loos). 2 Konfiguracje tandemowe, czyli onfiguracje z iloma równoległymi nieolizyjnymi pojazdami. 3 Podział powierzchni systemu AGV na osobne strefy zawierające oreślone segmenty trasy (segmented flow configurations). W przypadu pojedynczych pętli jednoierunowych pojazdy poruszają się po stałym, zamniętym jednoierunowym pierścieniu. Wszystie pojazdy AGV poruszają się w jednym ierunu, co pratycznie wylucza olizje. Jedyny przypade zatoru może wystąpić, gdy dany pojazd musi się zatrzymać na czas obsługi transportowej. Dodatową zaletą pojedynczej pętli jest stosunowo proste projetowanie ze względu na bra alternatywnych tras przejazdu. Wadą taiego rozwiązania jest mała odporność systemu na awarie. W przypadu awarii jednego pojazdu, wszystie pozostałe nie mogą go ominąć. Poza tym gdy pojazd AGV minie dany PDO, musi on przejechać całą pętlę, by dotrzeć do niego ponownie, wpływa to negatywnie na przepustowość systemu transportowego [10]. 2. Wysyłanie pojazdów do zadań transportowych Problem wysyłania pojazdów do wyonania oreślonych zadań transportowych można rozważyć na dwa sposoby. W pierwszym przypadu, ładune przeznaczony do transportu można przypisywać do wolnego pojazdu AGV. W drugim przypadu, wolny w danym momencie środe transportu może być sierowany do oreślonego puntu dostawy/odbioru, wymagającego w danej chwili obsługi transportowej. W statycznych (off-line) systemach sterowania wszystie informacje o zadaniach transportowych są dostępne w chwili rozpoczęcia zadania transportowego. W rezultacie pojazdy mogą być przypisywane do ładunów w sposób optymalny, dzięi sformułowaniu problemu wysyłe jao problemu przypisania. W dynamicznych uładach sterowania (on-line) stosuje się proste heurystyi, funcjonujące według reguły first come, first served (pierwsze przyszło, pierwsze zostało obsłużone). W myśl tej zasady pierwszy wolny pojazd AGV zostaje wysłany do ładunu, tóry pierwszy zażądał obsługi transportowej. Proces sterowania można realizować taże według zasady pierwszy napotany, pierwszy obsłużony (first encountered, first served). Reguła ta znajduje zastosowanie w rozproszonych dynamicznych systemach sterowania, w tórych pojazdy AGV poruszają się w pojedynczej pętli. Duża ilość zmiennych decyzyjnych powstających we wstępie zadania projetowego powoduje, że wyorzystywane są metody symulacyjne lub ich ombinacje z metodami analitycznymi. Dzięi temu można uzysać odpowiedzi na pytania o liczbę pojazdów AGV, rozplanowanie puntów PDO oraz metody sterowania pojazdami. Danymi wejściowymi podczas projetowania są: rozmieszczenie omóre organizacyjnych, rozmieszczenie puntów PDO oraz ieruni poruszania się pojazdów. Dodatowym elementem jest optymalizacja czasu pracy stanowisa i transportera. 3. Analityczne wsaźnii prawidłowości projetowanego systemu W procesie projetowania często zachodzi onieczność sprawdzenia założeń wstępnych projetu, doonania zmiany danych wejściowych, oreślenia liczby stanowis obsługiwanych przez jeden pojazd oraz doonania stochastycznego opisu działania systemu transportowego. Przyjęto, że linia technologiczna słada się z pojedynczych stanowis powiązanych strumieniem transportowym, a stanowisa te obsługiwane są przez pojazd AGV. Obliczenia liczby stanowis obsługiwanych przez jeden pojazd. Im więsza liczba stanowis obsługiwanych, tym mniejsze są oszty ogólne, jedna obniża się wydajność, ponieważ pojawiają się przestoje stanowis spowodowane oczeiwaniem na obsługę, a sam pojazd jest przeciążony. W obliczeniach wstępnych przyjmuje się założenie, że stanowisa współpracujące posiadają jednaowe parametry niezawodnościowe, tj. intensywność uszodzeń i intensywność przywrócenia do pracy, a ponadto pomija się problem niezawodności pojazdu AGV [5, 8 ]. Rzeczywista wydajność stanowisa: R 0 ), nom ( (1), prawdopodobieństwo obsługi stanowis w chwili czasu t, liczba zadań do wyonania, liczba stanowis obsługiwanych. Współczynni wydajności stanowisa obliczamy: R, η c ( ) (2) nom 0 R rzeczywista wydajność stanowisa po uwzględnieniu uszodzeń i bloowań, nom nominalna wydajność stanowisa. Współczynni czasu pracy pojazdu przeznaczonego na obsługę stanowisa: η t K 1, 1 (3) 48

3 Technologia i Automatyzacja ontażu 1/2013 prawdopodobieństwo, że w danej chwili t pojazdy nie mają żadnego zadania do wyonania. W rzeczywistych warunach producyjnych następuje często zmiana prac i wyniają stąd różne liczby zadań wypełnianych przez pojazd. W oparciu o teorię masowej obsługi [5, 7, 9] możemy zapisać równania, tóre uwzględniają taie zmiany: średnia liczba stanowis oczeujących na obsługę: ocze + 1 ( )!!( )! stanowis i jednego środa transportowego [8]. Przyjęto schemat poruszania się pojazdów AGV po pętli pojedynczej. Dzięi taiemu rozwiązaniu [5], można uninąć potrzeby rozważań dotyczących olizji i zatorów. (4) liczba pojazdów AGV prawdopodobieństwo tego, że w chwili czasu t pojazdy nie mają żadnego zadania do wyonania ( 0) [ !!( )!! ]!( )! + 1 średnia liczba stanowis będących w stanie obsługi: obsl (! 1)!( 1 )! (5) 1 (6) obsl Badania symulacyjne!!( )! Przedmiotem badań był model transportu wewnątrzzaładowego. Badania zostały przeprowadzone przy wyorzystaniu symulatora systemu producyjnego zawierającego podsystem transportu wewnątrzzaładowego, stanowis roboczych, środów transportu. Do opracowania modelu symulacyjnego wyorzystano oprogramowanie atlab wraz z modułem Simulin. Wyonano esperyment na systemie producyjnym sładającym się z 20 (7) Rys. 1. Topologia badanej strefy systemu producyjnego a rys. 1 przedstawiono rozmieszczenie puntów dostawy/odbioru w badanej strefie systemu producyjnego. Rozdzielnia znajduje się w puncie o współrzędnych (0, 0). Wszystie stanowisa są od siebie oddzielone na tyle daleo, aby zapewnić swobodny dojazd do ażdego stanowisa ze wszystich czterech stron. Środe transportu o następujących parametrach: prędość v 2 m/s, średni czas wyładunu partii transportowej t w 40 s. Funcjonowanie modelu środa transportu bazuje na wsazaniu stanów pracy. Postój i Praca są to poszczególne stany, w jaich może znajdować się pojazd. W tracie ażdego przejścia system sprawdza, czy środe transportu w danej seundzie porusza się między stanowisami czy też jest w stanie spoczynu. Jeżeli pojazd pracuje i jest w drodze z jednego stanowisa na drugie, to funcja up_czasu( dodaje olejną seundę do czasu pracy pojazdu. Jeżeli w danej seundzie pojazd nie pracuje, to system przechodzi do stanu Postój i zaczyna naliczać olejne seundy do czasu postoju. Jeżeli środe transportu znajduje się w chwili, w tórej powinien nastąpić załadune lub rozładune, system wysyła odpowiednią informację na wyjściu podsystemu AGV, a czas pracy środa transportu zaczyna odmierzać olejne zadanie transportowe. Aby umożliwić podział trasy środa transportu na poszczególne zadania transportowe, wprowadzono dwie zmienne. Zmienna czas_pracy jest zerowana po zaończeniu obsługi ażdego puntu dostawy/odbioru na trasie pętli pojazdu, natomiast zmienna czas_pracy_agv nalicza czas pracy środa narastająco przez cały czas trwania symulacji. Załadune i rozładune można uznać za zaończony nie wcześniej ja w ostatniej seundzie czasu trwania tego procesu, w związu z tym czas potrzebny na załadune/rozładune można doliczyć do czasu potrzebnego na poonanie trasy między n-1 i n-tym puntem dostawy/ odbioru. W ten sposób czas ten jest uwzględniany w systemie symulacyjnym. Przyjęto, że czas ten trwa średnio 40 seund. 49

4 1/2013 Technologia i Automatyzacja ontażu Rys. 2 przedstawia wszystie przejazdy środa transportu między n-1 a n-tymi puntami dostawy/odbioru, wyres ten dotyczy więc środa transportu obsługującego cały system producyjny. Wysoość słupów wsazuje czasy poszczególnych przejazdów wraz z czasami przeładunu. Rys. 2. Wyres atywności pojazdu w tracie symulacji a) b) Części wyresu, w tórych zagęszczenie linii wzrasta, odpowiadają poszczególnym pętlom przejazdu, przy czym im dłuższa jest trasa przejazdu, tym więsze zagęszczenie piów na wyresie. Przerwy między słupami piów odpowiadają czasom przerw w pracy środa transportu. Rys. 3 przedstawia pracę i postój środa transportowego. W pratyce wyresy sładają się z odcinów poziomych (postój) i linii pod ątem 45 praca. Rys. 5b jest analogiczny, jedna odcini wzrostowe oznaczają czas przerw w pracy, a linie poziome są odpowiedniami pracy. Z analizy tych wyresów wynia, że środe transportu przez 66% czasu był zajęty pracą, a przez 34% czasu oczeiwał w rozdzielni na olejne zadanie transportowe. Rys. 4 przedstawia liczbę stanowis roboczych wymagających obsługi transportowej w tracie symulacji. asymalnie liczba ta osiągnęła poziom 13 stanowis (bez rozdzielni), jedna zdarzały się też wyjazdy do obsługi pojedynczego stanowisa. Pojedyncze pii na wyresie nie są odzwierciedleniem poszczególnych pętli przejazdu środa transportu. W tracie wyonywania pojedynczej pętli przejazdu liczba zadań transportowych przydzielonych do środa transportu nie zmienia się, ale bezwzględna liczba stanowis zgłaszających żądanie obsługi transportowej może zmieniać się z seundy na seundę. Dlatego na podstawie tego wyresu trudno jest stwierdzić ile razy środe transportu wyjeżdżał z rozdzielni. 5. Wniosi Rys. 3. Czas pracy (a) i postoju (b) środa transportu w tracie symulacji Artyuł zawiera podsumowanie podstawowych problemów projetowania systemu AGV oraz stosowany aparat matematyczny. ie są to westie do ońca wyjaśnione, wiele z nich podlega ciągłym analizom i badaniom. ależą do nich zagadnienia: opracowanie metodyi projetowania systemów analitycznych i symulacyjnych jednocześnie uwzględniających westie związane z projetowaniem i sterowaniem w systemach AGV, Rys. 4. Liczba stanowis zgłaszających żądanie obsługi transportowej badania na temat rozmieszczenia puntów dostaw/odbioru w dużych systemach AGV, z dużą liczbą pojazdów transportowych w celu uninięcia olizji i zatorów oraz srócenia czasu trwania zadań transportowych. 50

5 Technologia i Automatyzacja ontażu 1/2013 Zaprezentowany przyład badań symulacyjnych miał na celu uazanie narzędzia programowego i metody: wspomaganie projetowania nowych systemów producyjnych z systemem transportu wewnątrzzaładowego, udosonalenie istniejących systemów producyjnych z systemami transportu wewnętrznego, dobór optymalnej liczby pojazdów AGV dla danego systemu producyjnego, ustalenie minimalnej liczby zadań transportowych dla jednej pętli przejazdu pojazdu transportowego. LITERATURA 1. Fanti.: Event-based controller to avoid deadloc and collision in zone control AGV. International Journal of Production Research, no. 48, Ghasemzadeh H., Behrangi E.: Conflict-free scheduling and routing of automated guided vehicles in mesh topologies. Robotics and Autonomous Systems, no. 57, Kapsi., Tanchoco J.: Optimal flow path design of unidirectional AGV system. International Journal of Production research, vol. 28, Kłosowsi G.: Sterowanie transportem wewnętrznym z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Rozprawa dotorsa, Politechnia Lubelsa, Lublin Kom K., Jea.: An object orientated simulation and extension for tandem AGV system. The International Journal of Advanced anufacturing Technology, no. 22, pp , Lim J., Yoshimoto K.: A construction algorithm for designing guide paths of automated guided vehicle system. International Journal of Production Research, no. 40, ieoczym A.: Zagadnienia projetowania hierarchicznie zorganizowanych systemów montażowych. Lublin, Wydawnictwo LT ieoczym A.: The modelling of the assembly line with a technological automated guided vehicle (AGV). LogForum, vol 7, no. 5, ieoczym. A., Gajewsi J.: Wyorzystanie modelu matematycznego do oceny funcjonowania linii producyjnej. Rozdział w monografii Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii producji i ształceniu technicznym,. Wyd. LT, Lublin Tanchoco J., Egbelu P.: Determination of the total number of vehicles in an AGV based material transport system. aterial Flow, no. 4, Dr inż. Alesander ieoczym jest pracowniiem Wydziału echanicznego Politechnii Lubelsiej, ul. adbystrzyca 36, Lublin, FLOW OF CHARGE DESIG I THE AGV SYSTE Abstract The article describes basic problems of an AVG system design and an applied mathematical apparatus. On the account of the complexity of the AGV systems, there is always an assumption of at least two decision-maing problems being solved. The additional analytical elements associated with the design, steering, and guidance in AGV are: a drawing and a simulation of the methodology of the system design. The initial analysis of the AGV was made on the assembly line, and the article presents a final result of a simulation of one vehicle moving on a closed-loop. There are illustrated following points: a vehicle activity, an amount of positions reporting the demand for the service, woring hours, and a standstill. Keywords AGV, transport networ, harmonizing vehicle functions, depositing vehicles, flow of charge 51

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW

WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW DECYZJE nr 13 czerwiec 2010 WSPOMAGANIE DECYZJI W OBSZARZE WYZNACZANIA TRAS POJAZDÓW Paweł Hanczar* Uniwersytet Eonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Problem wyznaczania tras pojazdów jest znany już od

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 Michał Maowsi 1, Andrzej Reńsi 2, Janusz Poorsi 3 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH RODZAJÓW STEROWANYCH AMORTYZATORÓW W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Model efektywności systemów eksploatacji transportu sztywnotorowego Raport

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Arkadiusz Gola, Marta Osak Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:a.gola@pollub.pl, martaosak@wp.pl Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Grzegorz Bocewicz 2014-04-25 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. DANE OSOBOWE... 6 2.1. Imię, nazwisko, stopień... 6 2.2. Posiadane

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności i algorytmy (rozprawa doktorska) Adam Tyński

Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności i algorytmy (rozprawa doktorska) Adam Tyński Na prawach rękopisu INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii: PREPRINTY nr PRE-32/2006 Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH PIOTR GAJ ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU TCP/IP DO TRANSMISJI INFORMACJI DLA POTRZEB PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW KONTROLNO-NADZORCZYCH ROZPRAWA DOKTORSKA (rew. 3.9.1033) PROMOTOR PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF OBER Spis

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Piotr Bernat 1 TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Streszczenie. W artykule przedstawiono tendencje w zakresie informatycznego

Bardziej szczegółowo

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa

Planowanie Modelowanie Symulacja. Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Planowanie Modelowanie Symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa INŻYNIERIA PRODUKCJI Planowanie, modelowanie, symulacja Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2009 (20) Szczecin 2009 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Woch

mgr inż. Marcin Woch Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Rozprawa doktorska mgr inż. Marcin Woch STEROWANIE DYSKRETNYMI PROCESAMI DYSTRYBUCJI W LOGISTYCE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA PROGRAMOWE W WYRÓWNOWAŻANIU LINII MONTAŻOWYCH

EFEKTYWNE NARZĘDZIA PROGRAMOWE W WYRÓWNOWAŻANIU LINII MONTAŻOWYCH EFEKTYWNE NARZĘDZIA PROGRAMOWE W WYRÓWNOWAŻANIU LINII MONTAŻOWYCH Bogusław REIFUR, Bartłomiej LEKKI Projektowanie, analiza i dostosowanie funkcjonującej linii montażowej w zmieniających się warunkach rynku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Preactor Podręcznik użytkownika. Wersja 12

Preactor Podręcznik użytkownika. Wersja 12 Preactor Podręcznik użytkownika Wersja 12 Wprowadzenie do systemu Preactor Copyright 1993-2014 Preactor International Ltd. Copyright 1993-2014 DSR Sp. z o.o Preactor jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Marek Kasperek Koncepcja Lean Logistics analiza stanu istniejącego 2. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXV Nr 5 (1221) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo