Wykorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie efektywności inwestycji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie efektywności inwestycji"

Transkrypt

1 Wyorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/04) ISSN dr Bogdan Ludwicza Katedra Finansów Uniwersytet Rzeszowsi Wyorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie efetywności inwestycji WPROWADZENIE Jednym z najważniejszych czynniów decydujących o poziomie i tempie rozwoju gospodarczego jest efetywność wyorzystania inwestycji. Jest różna w poszczególnych regionach. Zależy ona od wielu czynniów, w tym od potencjału gospodarczego. Wynii badania efetywności wyorzystania inwestycji mogą stanowić, z jednej strony podstawę oceny jaości prowadzonej polityi gospodarczej, z drugiej zaś, weryfiować suteczność zarządzania. W sytuacji ograniczania naładów na inwestycje, szczególnego znaczenia nabiera optymalizacja ich wyorzystania. Podstawą podejmowanych decyzji, dotyczących aloacji naładów, powinny być nie tylo potrzeby regionów, ale również wynii oceny dotychczasowego wyorzystania środów. Celem pracy jest poazanie możliwości wyorzystania metody DEA (ang. Data Envelopment Analysis) w ocenie efetywności wyorzystania inwestycji z uwzględnieniem uwarunowań przestrzennych. Rozważania ogólne są ilustrowane wyniami oceny efetywności inwestycji w poszczególnych województwach Polsi w latach METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI Pomiar efetywności jest podstawowym zagadnieniem oceny zarówno zarządzania przedsiębiorstwem, ja i prowadzonej polityi gospodarczej. Dzięi temu mamy możliwość porównania suteczności stosowanych metod zarządza- Adres orespondencyjny: Uniwersytet Rzeszowsi, Wydział Eonomii, Katedra Finansów, ul. Ćwilińsiej, Rzeszów, tel ,

2 40 BOGDAN LUDWICZAK nia, podejmowanych decyzji, a w rezultacie masymalizacji wyniów i wzrostu efetywności. Stosowane metody oceny można podzielić na trzy podstawowe ategorie: metody wsaźniowe, parametryczne i nieparametryczne. Podstawą oceny wsaźniowej są z reguły miernii bazujące na danych finansowych. Metody parametryczne bazują na podejściu statystycznym. Identyfiowany jest model zależności pomiędzy badanymi wielościami, tórego parametry podlegają estymacji na podstawie danych empirycznych. Klasycznym zagadnieniem jest w tej sytuacji modelowanie funcji producji. W przypadu metod nieparametrycznych podstawą oceny efetywności organizacji jest relacja jej fatycznej produtywności do najwięszej możliwej produtywności. Do tej ategorii zaliczana jest metoda DEA. Metoda DEA od wielu lat pozostaje w ręgu zainteresowań badaczy. Wynia to z jej uniwersalności. Może być wyorzystana zarówno w analizie efetywności jednoste gospodarczych, ja i instytucji non profit [Czyż-Gwiazda, 03]. Metoda DEA służy do oceny tzw. efetywności technologicznej [Guzi, 009b] rozumianej jao relacja naładów do efetów. Puntem wyjścia jest zbiór obietów O, O,, O. Każdy z nich charateryzuje się zbiorem N naładów i R rezultatów. Celem metody jest ocena efetywności technologicznej ażdego z obietów rozumianej jao ocena suteczności przeształcania naładów w rezultaty. Podstawą oceny jest mierni, tórego wartość wyznaczana jest dla ażdego z obietów. Mierzy on efetywność przeształcania naładów w rezultaty przez ażdy z obietów. Mierni ten jest unormowany w przedziale [0,], jego wyższa wartość odpowiada wyższej efetywności danego obietu w relacji do pozostałych. Przyjmuje się, że taim wsaźniiem jest iloraz ombinacji liniowych rezultatów i naładów: E R r N n v r w n * y r * x gdzie: x n nałady ( n,..., N ), y r rezultaty ( r,..., R ), w, wagi oreślające ważność poszczególnych naładów i efetów. n v r Dla ażdego z obietów metodą programowania liniowego wyznacza się taie wartości wag, dla tórych wsaźni efetywności przyjmuje wartość masymalną. Na proces obliczeniowy słada się zadań programowania liniowego. Podstawą optymalizacji prowadzonej indywidualnie dla ażdego z obietów są dane dotyczące naładów i efetów całego badanego zbioru. Otrzymana ocena n

3 Wyorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie... 4 efetywności badanego obietu jest efetywnością względną, tzn. wyznaczona jest względem pozostałych obietów. Do podstawowych zalet metody DEA można zaliczyć ogólność podejścia do pomiaru efetywności. Pozwala to na jej implementację w ta odległych obszarach zainteresowań badawczych, ja np. analiza efetywności funcjonowania bibliote [Osiewalsa, Osiewalsi, 999] czy ocena ryzya redytowego [Gospodarowicz, 004]. Jao podstawowe wady wymienia się złożoność obliczeniową, bra odporności na obserwacje nietypowe (tzw. outliers) czy redundancję liczby obietów ocenianych jao najlepsze. W tym ostatnim przypadu chodzi o to, że metoda DEA może uznawać znaczną część analizowanych obietów za masymalnie efetywne [Guzi, 009a]. W związu z powyższym w literaturze przedmiotu proponuje się modyfiacje metody DEA. W szczególności mowa tu o rozwiązaniu prostszym pojęciowo i obliczeniowo, omawianym w pracach B. Guzia [Guzi, 009a,b], dotyczącym ustalania efetywności instytucji non profit (NPE). W celu ograniczenia redundancji liczby obietów ocenianych jao najlepsze, proponuje się rozszerzenie zbioru analizowanych obietów o rzeczywisty lub wirtualny obiet wzorcowy i analizę efetywności z uwzględnieniem tych dodatowych obietów. Mogą nimi być wzorce: estremalny, przeciętny czy wartylowy. W przypadu wzorca estremalnego za r-ty rezultat przyjmujemy wartość masymalną spośród rezultatów empirycznych. Jao n-ty naład przyjmujemy wartość minimalną z naładów empirycznych: y x yr,, yr, r, R x,, x, n, N rw max, nw min n n,,, gdzie w indes obietu wzorcowego, liczba analizowanych obietów. Wzorzec estremalny jest pratycznie nieosiągalny z uwagi na częste zróżnicowanie wielości badanych obietów. Przypisywane mu rezultaty z reguły odpowiadają dużym obietom, zaś nałady obietom małym. W związu z tym rozważany jest wzorzec przeciętny. Załada się, że ten wirtualny obiet powinny charateryzować przeciętne nałady i efety. W onstrucji wzorca przeciętnego można wyorzystać wartości średnie lub mediany: yr,, yr, r, R x,, x, n, N yrw mediana,, x mediana, nw n n, Wzorzec estremalny jest modelem sztucznym zaś wzorzec przeciętny może oazać się zbyt podobny do części obietów. Rozwiązaniem pośrednim jest wzorzec wartylowy:

4 4 BOGDAN LUDWICZAK yr,, yr, r, R x, x, n, N yrw Q3,, xnw Q n, n,, gdzie: Q, Q 3 wantyle rzędu pierwszego i trzeciego. Ocena efetywności obietów rzeczywistych może być prowadzona przy założeniu, że puntem odniesienia dla niej jest efetywność wzorca. W ten sposób reduujemy proces obliczeniowy do rozwiązania jednego zadania programowania liniowego. Znajdujemy wartości wag naładów i efetów dla obietu wzorcowego a wartości wsaźniów efetywności pozostałych obietów wyznaczamy w relacji do otrzymanego rozwiązania wzorcowego. IDENTYFIKACJA ZALEŻNOŚCI PRZESTRZENNYCH Jednym z istotnych elementów analizy zjawis jest identyfiacja występowania zależności przestrzennych. Z reguły podstawą analizy są dane dotyczące taich obietów, ja: regiony, powiaty czy gminy. Wprawdzie granice obietów są często umowne to jedna w badaniach nie można pominąć przestrzennego wymiaru atywności społeczno-eonomicznej czy prowadzonej polityi gospodarczej. Ta więc w analizie ilościowej danych przestrzennych należy zwracać uwagę na problem autoorelacji przestrzennej, tj. wpływu loalizacji przestrzennej obietów na przebieg badanych zjawis. Podstawowym zagadnieniem w analizie przestrzennej jest identyfiacja autoorelacji przestrzennej i weryfiacja hipotez dotyczących jej istotności. Puntem wyjścia dla ażdej z metod proponowanych w literaturze przedmiotu jest tzw. macierz sąsiedztwa. Jest to wadratowa, symetryczna macierz binarna. Wartości niezerowe oznaczają istnienie sąsiedztwa. Jedyni umieszczane są na przecięciu i-tego wiersza i j-tej olumny macierzy w przypadu gdy i-ty obiet sąsiaduje z j-tym. W przeciwnym razie mamy wartości zerowe. Dotyczy to taże głównej przeątnej macierzy sąsiedztwa. Na podstawie macierzy sąsiedztwa budowana jest macierz wag przestrzennych, tóra przedstawia zależności pomiędzy badanymi obietami. Jej onstrucja zależy od inwencji badacza. Może uwzględniać szeroo rozumiane odległości pomiędzy sąsiadującymi obietami. Chodzi tu nie tylo o odległość fizyczną (np. pomiędzy środami geograficznymi lub stolicami regionów) ale dystans społeczny czy eonomiczny [Janc, 006]. Najbardziej znaną i najczęściej wyorzystywaną miarą służącą do oceny stopnia sorelowania pomiędzy sąsiadującymi obietami jest statystya Morana I:

5 Wyorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie I i j w ij i j w ij x xx x i i x x i j S 0 T z Wz T z z gdzie: x i wartość zmiennej dla i-tego regionu (obietu), W macierz wag przestrzennych o wymiarach x z wetor olumnowy odchyleń od średniej z x x, i,, w ij i j i i, S0 suma wszystich elementów macierzy wag. Statystya Morana jest wyorzystywana do ustalenia, czy sąsiadujące ze sobą obszary są bardziej podobne do siebie (w sensie wartości analizowanej zmiennej) niż to by wyniało ze stochastycznego charateru badanego zjawisa [Sucheci, 00 s. 3]. Stawiana jest hipoteza zerowa o brau zależności przestrzennych (wartości analizowanej zmiennej są rozmieszczone losowo) wobec hipotezy alternatywnej mówiącej o istnieniu autoorelacji przestrzennej. W przypadu brau autoorelacji przestrzennej statystya Morana przyjmuje wartości blisie zeru. Hipotezę o istotności autoorelacji przestrzennej można zweryfiować w oparciu o statystyę postaci: I E Z I Var gdzie: E I, S S 3S0 Var I S 0 Wartości E(I) oraz Var(I) to aprosymacje wartości oczeiwanej i wariacji. Wartości pomocnicze S i S, podobnie ja S 0, wyznaczamy na podstawie macierzy sąsiedztwa W: S w ij w ji S w ij wji i j i j j Statystya Z I charateryzuje się standaryzowanym rozładem normalnym N(0,). Gdy bra jest autoorelacji przestrzennej statystya Morana I przyjmuje wartości blisie wartości oczeiwanej ( I, Z I 0 ). Wartości więsze od wartości oczeiwanej wsazują na autoorelację dodatnią zaś mniejsze na autoorelację ujemną. I I

6 MAŁOPOLSKIE PODLASKIE PODKARPACKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ŁÓDZKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MAZOWIECKIE ZACHODNIOPOMORSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE OPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE 44 BOGDAN LUDWICZAK ANALIZA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Przedmiotem analizy jest wyorzystanie inwestycji w poszczególnych województwach Polsi w latach Wyorzystano dane statystyczne dotyczące wsaźniów zrównoważonego rozwoju publiowane przez Główny Urząd Statystyczny [Ban Danych, ( Dla potrzeb analizy wybrano następujące wielości: a) nałady inwestycyjne według setorów na mieszańca (ceny bieżące) ogółem, b) nałady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB, c) udział wydatów inwestycyjnych jednoste samorządu terytorialnego w wydatach ogółem, d) produt rajowy brutto na mieszańca, e) przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym. Pierwsze trzy wsaźnii dotyczą naładów inwestycyjnych. Pozostałe dwa charateryzują efety inwestycji. Pierwszy w wymiarze ogólnym. Drugi, odczuwalny społecznie.,00,000 0,800 0,600 0,400 0,00 0,000 DEA NPE_E NPE_K NPE_M Rysune. Wynii oceny efetywności inwestycji w rou 005 otrzymane przy zastosowaniu różnych wersji metody DEA Źródło: opracowanie własne.

7 Wyorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie Zgromadzone dane dotyczyły ształtowania się wybranych mierniów w poszczególnych województwach w Polsce, w latach Na ich podstawie metodą DEA oszacowano efetywność inwestycji w ażdym z województw w poszczególnych latach. Miarą efetywności była, omawiana wcześniej, relacja wybranych efetów do naładów inwestycyjnych. Otrzymane wynii w pełni potwierdziły zastrzeżenia dotyczące redundancji liczby obietów ocenianych jao najlepsze. W związu z tym doonano pomiaru efetywności również zmodyfiowaną metodą DEA [Guzi, 009b]. Na rysunu poazano wynii otrzymane dla poszczególnych województw w rou 005. Podstawowa wersja metody (DEA) wsazuje na masymalną efetywność inwestycji w siedmiu z szesnastu województw. Tej słabości pozbawione jest podejście bazujące na wzorcach. Wynii otrzymane metodą zmodyfiowaną z wyorzystaniem różnych wzorców (NPE_E wzorzec estremalny, NPE_M wzorzec przeciętny oparty na medianie, NPE_K wzorzec oparty na wartylach) są podobne. Nie identyfiują ta znacznej liczby obietów charateryzujących się masymalną efetywnością. W związu z powyższym, do prowadzenia analizy efetywności inwestycji ostatecznie wybrano metodę bazującą na wzorcu wyorzystującym wartyle naładów i efetów. W ten sposób oszacowano efetywność inwestycji w poszczególnych województwach w latach Otrzymane wynii podano tabeli. Tabela. Wynii oceny efetywności inwestycji dla województw w latach Województwo Kod Lata Małopolsie KR Łódzie EL Dolnośląsie DW Mazowiecie WA Podlasie BI Wielopolsie PO Lubusie FZ Podarpacie RZ Warmińso-mazursie NO Pomorsie GD Lubelsie LU Śląsie SK Świętorzysie TK Opolsie OP Kujawso-pomorsie CB Zachodniopomorsie ZS Źródło: opracowanie własne.

8 46 BOGDAN LUDWICZAK Z otrzymanych rezultatów wynia, że efetywność wyorzystania inwestycji rozumiana jao względna ocena relacji wybranych wsaźniów efetów do naładów w latach jest zróżnicowana w poszczególnych województwach. Można zauważyć regiony, w tórych ształtuje się ona na poziomie masymalnym w ażdym z analizowanych oresów. Do taich województw można zaliczyć: mazowiecie, wielopolsie, śląsie, opolsie czy zachodniopomorsie. Są również województwa, tóre na tle całości charateryzuje niższy od innych wsaźni efetywności inwestycji. Należą do nich: małopolsie, łódzie czy podarpacie. Trzeba podreślić, że ocena efetywności województw w danym rou jest oceną względną, tórej podstawą jest relacja efetów do naładów w hipotetycznym obiecie wzorcowym. Należy również zauważyć, że efety prowadzonej polityi inwestycyjnej są rozłożone w czasie. Otrzymane oceny efetywności w danym oresie są efetem nie tylo naładów tego oresu ale naładów i prowadzonej polityi inwestycyjnej, w oresach poprzednich. Ta więc wynii otrzymane dla rou 00 są onsewencją polityi gospodarczej w przeszłości. Możliwości wyorzystania inwestycji są uzależnione nie tylo od wielości naładów, ale również od poziomu rozwoju gospodarczego regionu. Pomimo prowadzonej polityi zrównoważonego rozwoju, poziom atywności gospodarczej, uprzemysłowienia czy ryzya inwestycyjnego jest w Polsce nadal zróżnicowany. Można przypuszczać, że to zróżnicowanie przestrzenne ma wpływ również na efetywność wyorzystania naładów inwestycyjnych. W celu weryfiacji tej hipotezy doonano pomiaru autoorelacji przestrzennej. Dla ażdego rou, na podstawie wyniów oceny efetywności inwestycji w poszczególnych województwach, oszacowano wartości statystyi Morana I. Dla potrzeb weryfiacji hipotezy o istnieniu autoorelacji przestrzennej wyznaczono wartość statystyi Z I. oraz jej poziom istotności (p). Tabela. Kształtowanie się statystyi Morana I dla oceny efetywności inwestycji w latach I Z I p Źródło: opracowanie własne. Uzysane wynii pozwalają na odrzucenie hipotezy o brau autoorelacji przestrzennej jedynie na początu badanego oresu (na poziomie istotności 5%). W rou 005 wartość statystyi Morana I wsazuje na ujemną autoorelację przestrzenną. W pozostałych latach bra jest podstaw do twierdzenia, że zależności przestrzenne mają istotny wpływ na uzysane oceny efetywności inwestycji. Warto jedna zwrócić uwagę na zmiany poziomu statystyi I. Jej wartość standaryzowana zwię-

9 Wyorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie sza się. Z istotnej wartości ujemnej na początu zmienia się, przyjmując wartość dodatnią na ońcu analizowanego oresu. Może to wsazywać, że wraz z upływem czasu efetywność wyorzystania inwestycji będzie podobna w regionach sąsiadujących ze sobą. Zmiany te można zilustrować graficznie na wyresach rozproszenia, w literaturze oreślanych m.in. jao moranowsie wyresy rozproszenia [Sucheci, 00, s. 8] czy wyresy puntowe statystyi Morana [Kopczewsa, 0, s. 74]. Na osi odciętych odładane są wartości standaryzowane analizowanej zmiennej (w naszym przypadu z), a na osi rzędnych jej wartości przestrzennie opóźnione przez wyorzystanie macierzy sąsiedztwa (y=w T z). Na wyresach przedstawiono zależności pomiędzy wartościami oceny efetywności inwestycji w danym województwie, a oceną efetywności sorygowaną o loalizację (tj. uwzględniającą efet sąsiedztwa). W celu identyfiacji poszczególnych województw, na wyresach wyorzystano ich ody podane w tabeli. Dla otrzymanego zbioru puntów szacowana jest linia regresji (y=a+bz). Jej współczynni ierunowy (tangens ąta nachylenia prostej) jest równy statystyce Morana I. Rysune. Wyres rozproszenia dla ocen efetywności w rou 005 (równanie linii regresji: y= z) Źródło: opracowanie własne. Wyresy rozproszenia ilustrują zależności przestrzenne. Punty na wyresie odpowiadają poszczególnym województwom. Silne grupowanie się analizowanych obietów w ćwiartce I i III uładu współrzędnych wsazuje, że wyższe wartości analizowanej zmiennej odpowiadają obietom sąsiadującym z sobą.

10 48 BOGDAN LUDWICZAK Niższe wartości odpowiadają regionom, tóre z sobą nie sąsiadują. W tej sytuacji mamy dodatni współczynni ierunowy linii regresji. Odpowiada to dodatniej autoorelacji przestrzennej. Supianie się puntów w ćwiartach II i IV odpowiada autoorelacji ujemnej. Jest to przypade, w tórym wyższe wartości analizowanej zmiennej sąsiadują z nisimi i odwrotnie. Rysune 3. Wyres rozproszenia dla ocen efetywności w rou 00 (równanie linii regresji: y= z) Źródło: opracowanie własne. Wynii oceny efetywności wsazują na ujemną autoorelację przestrzenną w 005 r. Oznacza to, że na początu badanego oresu mamy do czynienia ze zróżnicowaniem poziomu wyorzystania naładów inwestycyjnych w sąsiadujących regionach raju. Uzysane rezultaty pozwalają przypuszczać, że wraz z upływem czasu zachodzą zmiany zależności przestrzennych z autoorelacji ujemnej na dodatnią. W poszczególnych województwach zmienia się względna efetywność wyorzystania inwestycji. Otrzymane wynii wsazują na tendencję do upodabniania się, z tego puntu widzenia, województw sąsiadujących ze sobą. Nie jest to jeszcze zależność statystycznie istotna. Niemniej jedna na uwagę zasługuje ierune zachodzących zmian. W tej sytuacji uzasadniona wydaje się być analiza zachodzących zmian w poziomie efetywności wyorzystania inwestycji na przestrzeni olejnych lat. Taa analiza będzie możliwa po udostępnieniu danych przez GUS.

11 Wyorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie ZAKOŃCZENIE W pracy poazano możliwości wyorzystania wybranej metody nieparametrycznej w analizie przestrzenno-czasowej wyorzystania inwestycji. Przedstawiane rozważania pozwalają na sformułowanie licznych wniosów: ocena efetywności wyorzystania naładów inwestycyjnych nie jest zadaniem łatwym, istotnym zagadnieniem jest wybór metodologii; w tym celu można wyorzystać metodę DEA, uzysane wynii empiryczne potwierdzają zarzuty stawiane metodzie DEA dotyczące redundancji liczby obietów ocenianych jao najlepsze, dla potrzeb analizy można wyorzystać modyfiacje proponowane przez B. Guzia [Guzi, 009a,b]. Analiza uzysanych rezultatów oceny efetywności wyorzystania inwestycji w poszczególnych województwach Polsi w latach wsazuje na: relatywnie wysoą relację efetów do naładów inwestycyjnych we wszystich województwach, przeształcanie się, wraz z upływem czasu, relacji przestrzennych w efetywności wyorzystania inwestycji z autoorelacji ujemnej na dodatnią, tj. na tendencje do grupowania się województw w regiony o podobnym poziomie wyorzystania naładów inwestycyjnych (niższym lub wyższym). Powyższe uwagi warto wziąć pod uwagę analizując efety prowadzonej polityi gospodarczej z puntu widzenia zrównoważonego rozwoju wszystich regionów naszego raju. LITERATURA Ban Danych Loalnych GUS, Czyż-Gwiazda E., 03, Koncepcje pomiaru efetywności funcjonowania organizacji zastosowanie metody DEA w ocenie efetywności organizacji, Zarządzanie i Finanse. Journal of Managament and Finance, Vol., No.. Gospodarowicz A., 004, Możliwości wyorzystania metody DEA do oceny ryzya redytowego w onteście Nowej Umowy Kapitałowej [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawis gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. Aademii Eonomicznej w Kraowie, Kraów. Guzi B., 009a, Propozycja metody szacowania efetywności instytucji non profit, Rocznii Eonomiczne Kujawso-Pomorsiej Szoły Wyższej w Bydgoszczy, nr. Guzi B., 009b, Uwagi na temat zastosowania metody DEA do ustalania zdolności redytowej, Przegląd Statystyczny, z. Janc K., 006, Zjawiso autoorelacji przestrzennej na przyładzie statystyi I Morana oraz loalnych wsaźniów zależności przestrzennej (LISA). Wybrane zagadnienia metodyczne [w:] Idee i pratyczny uniwersalizm geografii, red. Komornici T., Podgórsi Z., Doumentacja Geograficzna, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa.

12 430 BOGDAN LUDWICZAK Kopczewsa K., 0, Eonometria i statystya przestrzenna z wyorzystaniem programu R CRAN, CEDEWU.PL. Ludwicza B., 99, Korelacja przestrzenna [w:] Eonometria przestrzenna, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa. Osiewalsa A., Osiewalsi J., 999, Próba oceny efetywności osztowej polsich bibliote aademicich, Eletroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotearzy, Sucheci B. (red.), 00, Eonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Bec, Warszawa. Streszczenie Praca dotyczy zastosowania metody DEA (Data Envelopment Analysis) w przestrzenno- -czasowej analizie efetywności inwestycji. Przedmiotem analizy były nałady i efety inwestycji w poszczególnych województwach w Polsce, w oresie W analizie wyorzystano dane publiowane przez Główny Urząd Statystyczny. Dla potrzeb oceny efetywności wybrano trzy rodzaje naładów i dwa rodzaje efetów inwestycyjnych. W analizie efetywności wyorzystano, proponowaną w literaturze przedmiotu, wersję metody DEA zmodyfiowaną dla potrzeb analizy efetywności instytucji non profit. Chodziło o reducję liczby obietów ocenianych jao najlepsze. Rozszerzono zbiór analizowanych obietów o wirtualny obiet wzorcowy i analizowano efetywność z uwzględnieniem tego dodatowego obietu. Szacując efetywność inwestycji w poszczególnych województwach przyjęto, że puntem odniesienia dla niej jest efetywność wzorca. Pozwoliło to na znaczną reducję procesu obliczeniowego. Rozważano różne wzorce. Szacowano wagi naładów i efetów dla obietu wzorcowego, a wartości wsaźniów efetywności pozostałych obietów wyznaczano w relacji do otrzymanego rozwiązania wzorcowego. Uzysane wynii potwierdziły zarzuty stawiane metodzie DEA dotyczące redundancji liczby obietów ocenianych jao najlepsze. Przeprowadzono analizę autoorelacji przestrzennej otrzymanych wyniów oceny efetywności inwestycji dla poszczególnych województw w badanym oresie. W tym celu wyorzystano statystyę Morana. Otrzymane wynii wsazują na przeształcanie się, wraz z upływem czasu, relacji przestrzennych w efetywności wyorzystania inwestycji z autoorelacji ujemnej na dodatnią, tj. na tendencję do grupowania się województw w regiony o podobnym poziomie wyorzystania naładów inwestycyjnych (niższym lub wyższym). Słowa luczowe: efetywność inwestycji, metoda DEA, autoorelacja przestrzenna The Use of DEA Method in Time-spatial Analysis of Investment Efficiency Summary The subject of this wor is the application of the DEA (Data Envelopment Analysis) method spatial analysis of investment efficiency for certain period of time. The inputs and the effects of investment in voivodeships in Poland during the period were examined. The analysis is based on the data published by the Central Statistical Office. Three types of inputs and two types of outputs were used to estimate the effectiveness of investment. The modified DEA method for non-profit institutions was applied. The main issue concerns on reduction of

13 Wyorzystanie metody DEA w przestrzenno-czasowej analizie the number of the most effective objects. The method used in the article is deprived of that fault. The set of analyzed objects was extended and includes virtual reference object. There were estimated weight coefficients of the inputs and the outputs for the reference unit. The effectiveness of investment in voivodeships was estimated with this assumption. The results of the empirical investigations confirmed that DEA method has a fault of redundancy i.e. it provides unnecessary number of multiple effective solutions. The results of effectiveness of investment in voivodeships were analyzed. The spatial autocorrelation method was applied. Moran statistics was used to measure the degree of dependency among values of investment efficiency. The results of investigations indicate the transformation of the spatial relationships. The negative autocorrelation changes into positive. That suggests the tendency to cumulate units with the same level of efficiency. Keywords: efficiency of investments, DEA, spatial autocorrelation JEL: C4, C, R5

Efektywność wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach

Efektywność wydatków powiatów wschodniego regionu Polski w latach Efektywność wydatków powiatów wschodniego regionu Polski... 125 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40 (4/2014) ISSN 1898-5084 dr Bogdan Ludwiczak 1 Katedra Finansów Uniwersytet Rzeszowski Efektywność

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM EORI OBWODÓW I SYGNŁÓW LBORORIUM KDEMI MORSK Katedra eleomuniacji Morsiej Ćwiczenie nr 2: eoria obwodów i sygnałów laboratorium ĆWICZENIE 2 BDNIE WIDM SYGNŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS TURYSTYKA W SZCZECINIE W ODNIESIENIU DO BADAŃ ANKIETOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS TURYSTYKA W SZCZECINIE W ODNIESIENIU DO BADAŃ ANKIETOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 308(74)1, 17 28 Iwona Bą, Beata Szczecińsa* TURYSTYKA W SZCZECINIE W ODNIESIENIU DO BADAŃ ANKIETOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTOWANIA REJONU ZMIANY KIERUNKU TRASY KOLEJOWEJ

METODA PROJEKTOWANIA REJONU ZMIANY KIERUNKU TRASY KOLEJOWEJ Problemy Kolejnictwa Zeszyt 5 97 Prof. dr hab. inż. Władysław Koc Politechnia Gdańsa METODA PROJEKTOWANIA REJONU ZMIANY KIERUNKU TRASY KOLEJOWEJ SPIS TREŚCI. Wprowadzenie. Ogólna ocena sytuacji geometrycznej

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie notowań pakietów akcji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych 1

Prognozowanie notowań pakietów akcji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych 1 Prognozowanie notowań paietów acji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych Andrzej Kasprzyci. WSĘP Dynamię rynu finansowego opisuje się indesami agregatowymi: cen, ilości i wartości. Indes giełdowy

Bardziej szczegółowo

HIERARCHICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM LOTNICZYM - ASPEKTY OCENY BEZPIECZEŃSTWA

HIERARCHICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM LOTNICZYM - ASPEKTY OCENY BEZPIECZEŃSTWA Jace Sorupsi Hierarchiczny system Zarządzania ruchem lotniczym aspety oceny bezpieczeństwa, Logistya (ISSN 1231-5478) No 6, Instytut Logistyi i HIERARCHICZNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM LOTNICZYM - ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w województwie zachodniopomorsim w 2011 rou Opracowanie: Marta Sapińsa Szczecin 2011 WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego

Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Wyniki analizy statystycznej opartej na metodzie modelowania miękkiego Dorota Perło Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Plan prezentacji. Założenia metodologiczne 2. Specyfikacja modelu

Bardziej szczegółowo

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0 dr Bartłomiej Roici Ćwiczenia z Maroeonomii II Model Solow-Swan W modelu lasycznym mieliśmy do czynienia ze stałą wielością czynniów producji, a zatem był to model statyczny, tóry nie poazywał nam dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 2012, str. 149 158 ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH Lidia Luty Katedra Statystyki Matematycznej

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY MAGISTERSKIEJ Symulacja estymacji stanu zanieczyszczeń rzeki z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.

REFERAT PRACY MAGISTERSKIEJ Symulacja estymacji stanu zanieczyszczeń rzeki z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. REFERAT PRACY MAGISTERSKIEJ Symulacja estymacji stanu zanieczyszczeń rzei z wyorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Godło autora pracy: EwGron. Wprowadzenie. O poziomie cywilizacyjnym raju, obo wielu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 METODA KOMPONOWANIA ZESPOŁU CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI SKŁADU ZESPOŁU

ROZDZIAŁ 10 METODA KOMPONOWANIA ZESPOŁU CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI SKŁADU ZESPOŁU Agniesza Dziurzańsa ROZDZIAŁ 10 METODA KOMPONOWANIA ZESPOŁU 10.1. CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI SKŁADU ZESPOŁU Przeprowadzona analiza formacji, jaą jest zespół (zobacz rozdział 5), wyazała, że cechy tóre powstają

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH MODYFICJ OSZTOW LGORYTMU JOHNSON DO SZEREGOWNI ZDŃ UDOWLNYCH Michał RZEMIŃSI, Paweł NOW a a Wydział Inżynierii Lądowej, Załad Inżynierii Producji i Zarządzania w udownictwie, ul. rmii Ludowej 6, -67 Warszawa

Bardziej szczegółowo

116 Paweł Kobus Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

116 Paweł Kobus Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 116 Paweł Kobus Stowarzyszenie Eonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Rocznii Nauowe tom XVII zeszyt 6 Paweł Kobus Szoła Główna Gospodarstwa Wiejsiego w Warszawie Wpływ ubezpieczeń rolniczych na stabilność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 0 półrocze POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Badanie stacjonarności szeregów czasowych w programie GRETL

Badanie stacjonarności szeregów czasowych w programie GRETL Badanie stacjonarności szeregów czasowych w programie GRETL Program proponuje następujące rodzaje testów stacjonarności zmiennych:. Funcję autoorelacji i autoorelacji cząstowej 2. Test Diceya-Fullera na

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych.

Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Klasyfikacja województw według ich konkurencyjności przy pomocy metod taksonomicznych oraz sieci neuronowych. Krzysztof Karpio, Piotr Łukasiewicz, rkadiusz Orłowski, rkadiusz Gralak Katedra Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 MAGDALENA WASYLKOWSKA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY ZASTOSOWANIU METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 1 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń

estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń estymacja wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy z wykorzystaniem modelu faya-herriota i jego rozszerzeń Łukasz Wawrowski, Maciej Beręsewicz 12.06.2015 Urząd Statystyczny w Poznaniu, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d

Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja rzywoliniowych obietów 3d Jan Prusaowsi 1), Ryszard Winiarczy 1,2), Krzysztof Sabe 2) 1) Politechnia Śląsa w Gliwicach, 2) Instytut Informatyi

Bardziej szczegółowo

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM I półrocze 2008 rou POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wrzesień 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś.

Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Pomiary urodzeń według płci noworodka i województwa.podział na miasto i wieś. Województwo Urodzenia według płci noworodka i województwa. ; Rok 2008; POLSKA Ogółem Miasta Wieś Pozamałżeńskie- Miasta Pozamałżeńskie-

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou POWAT KONŃSK Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys. 8.3. Krzywa kosztów kapitału.

koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys. 8.3. Krzywa kosztów kapitału. Modele strutury apitału oszt apitału Optymalna strutura apitału dźwignia finansowa / Rys. 8.3. Krzywa osztów apitału. Założenia wspólne modeli MM Modigliani i Miller w swoich rozważaniach ograniczyli się

Bardziej szczegółowo

WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII.

WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII. ĆWICZENIE 3. WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII. 1. Oscylator harmoniczny. Wprowadzenie Oscylatorem harmonicznym nazywamy punt materialny, na tóry,działa siła sierowana do pewnego centrum,

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 15 13.5 12 1.5 procent uczniów 9 7.5 6 4.5 3 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry

Bardziej szczegółowo

Ocena siły przetargowej w negocjacjach. Evaluation of Bargaining Power JEL: M19. Andrzej Kozina 1. Abstrakt. Abstract

Ocena siły przetargowej w negocjacjach. Evaluation of Bargaining Power JEL: M19. Andrzej Kozina 1. Abstrakt. Abstract Management and Business Administration. Central Europe Vol. 22, No. 3(126): p. 72 84, ISSN 2084 3356, Copyright by Kozminsi University Ocena siły przetargowej w negocjacjach Andrzej Kozina 1 Nadesłany:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2010 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2011 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ANALIZA ZAWODÓW OSÓB

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin 2009 Wojewódzi Urząd Pracy w Szczecinie Zachodniopomorsie Obserwatorium Rynu Pracy Oblicze młodego poolenia Oczeiwania zawodowe młodzieży a ryne pracy Szczecin 2009 Niniejsza publiacja została

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 liczba punktów - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2 0 1 3 POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2011 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2011 ROKU KŁOBUCK, październi 2011 r. Spis treści strona 1. Wstęp. 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

WYODRĘBNIANIE ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH INSTRUMENTEM DOSTOSOWANIA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY? REFLEKSJA KRYTYCZNA

WYODRĘBNIANIE ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH INSTRUMENTEM DOSTOSOWANIA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY? REFLEKSJA KRYTYCZNA Rafał Muster Uniwersytet Śląsi w Katowicach WYODRĘBNIANIE ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH INSTRUMENTEM DOSTOSOWANIA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY? REFLEKSJA KRYTYCZNA Wprowadzenie Na

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan na 2011 ro ŚWIĘTOCHŁOWICE 2012 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Cieszyn, 18 październia 2013r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

Wykres linii ciśnień i linii energii (wykres Ancony)

Wykres linii ciśnień i linii energii (wykres Ancony) Wyres linii ciśnień i linii energii (wyres Ancony) W wyorzystywanej przez nas do rozwiązywania problemów inżyniersich postaci równania Bernoulliego występuje wysoość prędości (= /g), wysoość ciśnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA ALGORYTM MRÓWKOWY (ANT SYSTEM) ALGORYTM MRÓWKOWY. Algorytm mrówkowy

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA ALGORYTM MRÓWKOWY (ANT SYSTEM) ALGORYTM MRÓWKOWY. Algorytm mrówkowy PLAN WYKŁADU Algorytm mrówowy OPTYMALIZACJA GLOBALNA Wyład 8 dr inż. Agniesza Bołtuć (ANT SYSTEM) Inspiracja: Zachowanie mrówe podczas poszuiwania żywności, Zachowanie to polega na tym, że jeśli do żywności

Bardziej szczegółowo

METODA KOSZTÓW NARASTAJĄCYCH W OCENIE EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W ENERGETYCE ROZPROSZONEJ

METODA KOSZTÓW NARASTAJĄCYCH W OCENIE EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W ENERGETYCE ROZPROSZONEJ Metoda osztów narastających w ocenie eonomicznej efetywności przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce rozproszonej 43 METODA OSZTÓW NARASTAJĄCYCH W OCENIE EONOMICZNEJ EFETYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Wpływ zamiany typów eletrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Grzegorz Barzy Paweł Szwed Instytut Eletrotechnii Politechnia Szczecińsa 1. Wstęp Ostatnie ila lat,

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA a WYBORY XLIII Konferencja Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN Zakopane-Kościelisko, 6 września 2014 r.

EDUKACJA a WYBORY XLIII Konferencja Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN Zakopane-Kościelisko, 6 września 2014 r. EDUKACJA a WYBORY XLIII Konferencja Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN Zakopane-Kościelisko, 6 września 2014 r. Autorzy: Bogdan Stępień, Kamil Stępień więcej: http://iar.pl/aktualnosci/2013-10-17_edukacja_a_wybory.html

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zabrze 2009 Raning zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE GLWCKM ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM 2014 ro POWIAT GDAŃSKI Gdańs, marzec 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

METODY GENERACJI I SELEKCJI CECH GRAFU W ROZPOZNAWANIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH *)

METODY GENERACJI I SELEKCJI CECH GRAFU W ROZPOZNAWANIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH *) Wojciech CZECH METODY GENERACJI I SELEKCJI CECH GRAFU W ROZPOZNAWANIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH *) STRESZCZENIE W pracy tej przedstawiona została nowa metoda rozpoznawania zdjęć satelitarnych i lotniczych w

Bardziej szczegółowo

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE Część 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3. 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3.. Metoda trzech momentów Rozwiązanie wieloprzęsłowych bele statycznie niewyznaczalnych można ułatwić w znaczącym

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna Badanie współzależności zmiennych Uwzględniając ilość zmiennych otrzymamy 4 odmiany zależności: Zmienna zależna jednowymiarowa oraz jedna

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie prędkości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze

Wyznaczenie prędkości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze Podstawy analizy wypadów drogowych Instrucja do ćwiczenia 1 Wyznaczenie prędości pojazdu na podstawie długości śladów hamowania pozostawionych na drodze Spis treści 1. CEL ĆWICZENIA... 3. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GDAŃSKIM ZA 2006 ROK POWIAT GDAŃSKI Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści. Wstęp... 3 I. Analiza bezrobocia zawodów (

Bardziej szczegółowo

Relaksacja. Chem. Fiz. TCH II/19 1

Relaksacja. Chem. Fiz. TCH II/19 1 Relasaja Relasaja oznaza powrót uładu do stanu równowagi po zaburzeniu równowagi pierwotnej jaimś bodźem (wielośią zewnętrzną zmieniająą swoją wartość soowo, np. stężenie jednego z reagentów, iśnienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Opracowanie danych pomiarowych 1

ROZDZIAŁ 1 Opracowanie danych pomiarowych 1 ROZDZIAŁ 1 Opracowanie danych pomiarowych 1 Andrzej Zięba Pomiary wielości fizycznych mogą być doonywane tylo ze sończoną doładnością. Powodem tego jest niedosonałość przyrządów pomiarowych i nieprecyzyjność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIIEŚCIIE BIIELSKO-BIIAŁA w II-półłroczu 2011rou SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charaterystya bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na okres drgań

Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na okres drgań KAEDRA FIZYKI SOSOWANEJ PRACOWNIA 5 FIZYKI Ćw. 5. Badanie ruchu wahadła sprężynowego sprawdzenie wzoru na ores drgań Wprowadzenie Ruch drgający naeży do najbardziej rozpowszechnionych ruchów w przyrodzie.

Bardziej szczegółowo

Platforma C. Czynniki demograficzne

Platforma C. Czynniki demograficzne Platforma C. Czynniki demograficzne W tabeli 1 (33). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki demograficzne. Odpowiedzi wymagają od ciebie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2012 ROKU Żory 2013 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 I półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, październi 2010 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK ZA 2006 ROK MIASTO GDAŃSK Gdańs, wiecień 2007 Spis Treści Wstęp... 3 I Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy Cieszynie Plac Wolności 6 43 400 Cieszyn w RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Cieszyn, 15 październia 2014 r. 2 Raning zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W GLWCACH ZA ROK 2009 POWATOWY RAPORT ROCZNY /P/2009 CZĘŚĆ Gliwice 2010 Przedru w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO Mgr Beata Malec, dr Mare Biesiada, dr Anicenta Buba Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowisowego, Sosnowiec Wstęp Zagrożenia zdrowotne stwarzane

Bardziej szczegółowo

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253).

i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 48, poz. 253). Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK (uzupełniony o tabele prognostyczne) 2008 ro MIASTO GDAŃSK Gdańs, sierpień 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW

Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW w Warszawie Wielokryterialna ocena banków komercyjnych notowanych na GPW Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 13, No. 3/1/2015 Ewa Poœpiech* Adrianna Mastalerz-Kodzis** Ewa Poœpiech, Adrianna Mastalerz-Kodzis Wieloryterialna ocena banów omercyjnych notowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2011 ROKU Żory 2012 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ

ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ LISTA ZADAŃ 1 1 Napisać w formie rozwiniętej następujące wyrażenia: 4 (a 2 + b +1 =0 5 a i b j =1 n a i b j =1 n =0 (a nb 4 3 (! + ib i=3 =1 2 Wyorzystując twierdzenie o

Bardziej szczegółowo

Modelowy system wdraŝania RPO

Modelowy system wdraŝania RPO Załącznik 5. Modelowy system wdraŝania RPO OPIS SYSTEMU WDRAśANIA RPO Zgodnie z przyjętym w metodologii modelem, podczas tworzenia opisu systemu wdraŝania naleŝy korzystać z pięciu wymiarów modelowania:

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawo Hooke a. Oscylacje harmoniczne. Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, siła sprężysta, prawo Hooke a, oscylacje harmoniczne,

Temat: Prawo Hooke a. Oscylacje harmoniczne. Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, siła sprężysta, prawo Hooke a, oscylacje harmoniczne, sg M 6-1 - Teat: Prawo Hooe a. Oscylacje haroniczne. Zagadnienia: prawa dynaii Newtona, siła sprężysta, prawo Hooe a, oscylacje haroniczne, ores oscylacji. Koncepcja: Sprężyna obciążana różnyi asai wydłuża

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 22 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ) z dnia sierpnia 22 r. w sprawie szczegółowego zaresu i sposobu sporządzania audytu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsu RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE GDAŃSK 2 0 10 półrocze MIASTO GDAŃSK Gdańs, marzec 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2014 r. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH Warszawa, 4 października 2015 r. INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2013 rou MASTO KONN Konin, marzec 2014 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN

RANKING ZAWODÓW MIASTO KONIN POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2012 rou MASTO KONN Konin, marzec 2013 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy. w Poznaniu Samorząd Województwa Wielopolsiego Wojewódzi Urząd Pracy w Poznaniu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżowych w Wielopolsce 2011 ro SPS TREŚC Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia w województwie wielopolsim...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA LOGARYTMICZNYCH STÓP ZWROTU DLA WYBRANYCH SPÓŁEK INDEKSU WIG20

ANALIZA LOGARYTMICZNYCH STÓP ZWROTU DLA WYBRANYCH SPÓŁEK INDEKSU WIG20 Agniesza Surowiec Politechnia Lubelsa Wydział Zarządzania Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu a.surowiec@pollub.pl Witold Rzymowsi Politechnia Lubelsa Wydział Podstaw Technii Katedra Matematyi Stosowanej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU POWATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH W POWECE KŁOBUCKM W -PÓŁROCZU 2009 ROKU KŁOBUCK, październi 2009 Spis treści strona 1. Wstęp... 3 2. Analiza napływu bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI

RANKING ZAWODÓW POWIAT KONIŃSKI POWATOWY URZĄD PRACY W KONNE RANKNG ZAWODÓW DEFCYTOWYCH NADWYŻKOWYCH w 2014 r. POWAT KONŃSK Konin, marzec 2015 r. SPS TREŚC 1. WSTĘP 3 1.1 Podstawowe definicje 3 1.2 Zares tematyczny raningu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻORACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻORSKIM W 2014 ROKU Żory 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW... 4 3. ANALIZA OFERT PRACY

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego

Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego Ze względu na jakość uzyskiwanych ocen parametrów strukturalnych modelu oraz weryfikację modelu, metoda najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dochodach budżetów województw w Polsce

Znaczenie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dochodach budżetów województw w Polsce ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 864 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, t. 1 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.76/1-18 s. 209 220 Znaczenie wpływów z udziału w podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA METODY SZACOWANIA EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI NON PROFIT

PROPOZYCJA METODY SZACOWANIA EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI NON PROFIT BOGUSŁAW GUZIK PROPOZYCJA METODY SZACOWANIA EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI NON PROFIT Streszczenie: W artykule zaproponowano nawiązującą do metody DEA, ale prostszą pojęciowo i obliczeniowo, metodę ustalania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW RPO ORAZ POIG. ANALIZA KONTRFAKTYCZNA

EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW RPO ORAZ POIG. ANALIZA KONTRFAKTYCZNA EFEKTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW RPO ORAZ POIG. ANALIZA KONTRFAKTYCZNA DR DOMINIK ROZKRUT RAFAŁ TRZCIŃSKI Dz. współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wsparcie systemu

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce

Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce Rafał Klóska* Metody ilościowe w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Polsce Wstęp Tematem rozważań wielu ekonomistów i polityków jest często rozwój przedsiębiorczości w Polsce a rosnące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo