koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys Krzywa kosztów kapitału.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "koszt kapitału D/S L dźwignia finansowa σ EBIT zysku operacyjnego EBIT firmy. Firmy Modele struktury kapitału Rys. 8.3. Krzywa kosztów kapitału."

Transkrypt

1 Modele strutury apitału oszt apitału Optymalna strutura apitału dźwignia finansowa / Rys Krzywa osztów apitału. Założenia wspólne modeli MM Modigliani i Miller w swoich rozważaniach ograniczyli się do rozważania firm o podobnym ryzyu biznesu. 1. Ryzyo firmy mierzone jest odchyleniem standardowym σ EBIT zysu operacyjnego EBIT firmy. Firmy dzieli się na grupy firm o identycznym ryzyu; MM nazwali taą grupę lasą (identycznego) ryzya. Rozważania dotyczą wszystich las ale wniosi są słuszne dla firm znajdujących się w tej samej lasie ryzya. 2. Wszyscy, zarówno obecni ja i przyszli inwestorzy oraz sama firma (jej zarząd) posiadają taą samą informację o firmie i w związu z tym identycznie szacują przyszłe zysi firmy EBIT. Założenie o posiadaniu przez inwestorów i władze firmy identycznej informacji o firmie występuje w literaturze pod nazwą symetrii informacji. 3. Ryni apitałowe są dosonałe, co oznacza, że: inwestorzy są racjonalni, wszyscy mają tai sam dostęp do informacji, papiery wartościowe są dowolnie podzielne, nie ma osztów transacji malersich przy upowaniu i sprzedawaniu acji i obligacji, nie ma osztów emisji dla firmy emitującej papiery wartościowe, stopa osztu zadłużenia jest identyczna i dla firmy, i dla indywidualnego inwestora. 4. Zadłużenie firm i indywidualnych inwestorów nie jest obarczone ryzyiem (np. banructwa), w związu z czym stopa osztu zadłużenia jest stopą wolną od ryzya. 5. Wzrost zadłużenia nie powoduje wzrostu ryzya dla funduszodawcy, a więc stopa osztu zadłużenia pozostaje bez zmian na poziomie stopy wolnej od ryzya. 6. Wszystie przepływy środów pieniężnych są przepływami wieczystymi i stałymi w czasie. Oznacza to w szczególności, że przyszły zys operacyjny EBIT będzie stały we wszystich latach i będzie wieczny (firma będzie istniała wiecznie), choć w chwili obecnej firma i inwestorzy nie znają wielości EBIT a jedynie mogą ją szacować, wszystie zadłużenia są również wieczyste (obligacje, redyt lub dowolne inne) 1

2 Celem budowy wszystich modeli jest zbadanie w jai sposób strutura apitału firmy, a więc stosune długu firmy (ang. ebt) do jej apitałów własnych E (ang, Equity) wpływa na rynową wartość firmy, czyli wartość jej acji razy ich ilość + wielość zadłużenia (wartość długu), oszt apitału własnego, czyli równocześnie stopę zwrotu z acji firmy. o rą właścicieli apitału zadłużeniowego (pożyczodawców) płynie wieczny strumień odsete od długu firmy, do rą acjonariuszy płynie dywidenda. Ponieważ Modigliani i Miller założyli, że wszystie przepływy pieniężne są wieczne i stałe w czasie oraz że zys operacyjny EBIT pozostaje cały czas tai sam, można przyjąć, że firma nie zatrzymuje zysów dla dalszego rozwoju ale wszystie wypłaca acjonariuszom. Acjonariusze będą więc wieczyście otrzymywać cały zys operacyjny EBIT po zapłaceniu odsete od długu i podatów. W związu z tym wartość długu firmy (dla pożyczodawców) odseti od dlugu,gdzie (8.1) - część wartości rynowej firmy odpowiadająca jej długowi, - stopa osztu długu. Wartość firmy związana z apitałem własnym można przedstawić jao ( EBIT I ) ( 1 T ), gdzie (8.2) - część wartości rynowej firmy odpowiadająca jej rynowej wartości apitału własnego, I - odseti od długu, - stopa zwrotu żądana przez acjonariuszy. V + Model MM bez podatów W modelu tym Modigliani i Miller założyli, że bra jest podatów dochodowych zarówno od firm, ja i osobistych, lub ja to woli, obie stopy podatowe są zerowe. Twierdzenie I: W warunach dosonale onurencyjnego rynu apitałowego wartość firmy jest niezależna od strutury apitału i równa sapitalizowanemu, za pomocą stopy apitalizacji odpowiedniej dla danej lasy ryzya, strumieniowi zysów operacyjnych EBIT. EBIT EBIT V V, (8.3) Twierdzenie II: W warunach dosonale onurencyjnego rynu oszt apitału własnego firmy orzystającej z długu jest równy osztowi apitału własnego firmy należącej do tej samej lasy ryzya i nie orzystającej z długu, powięszonemu o premię za ryzyo. + premia za ryzyo + ( ) 2, V - wartość firmy nie orzystającej z długu ( ja unleverage), V - wartość firmy orzystającej z długu ( ja leverage), - oszt apitału własnego firmy orzystającej z długu, - oszt apitału własnego firmy nie orzystającej z długu. - oszt stały długu firmy. EBIT - zys przed oprocentowaniem i opodatowaniem, - średnioważony oszt apitału firmy, należącej do danej lasy ryzya i niezależny od wielości długu,

3 W dowodzie twierdzenia Modigliani i Miller wyorzystali arbitraż. Jeżeli spełnione są założenia, to istnienie dwóch firm identycznych pod ażdym względem, ale różniących się struturą apitału i wartością rynową, będzie przejawem nierównowagi rynu apitałowego. powoduje to uruchomienie procesu arbitrażowego polegającego na sprzedawaniu acji przewartościowanych oraz nabywaniu acji niedowartościowanych, aż do momentu, w tórym nastąpi zrównanie średnioważonego osztu apitału i wartości obu firm. W firmie orzystającej z długu, wielość zysu na jedną ację wzrasta wraz ze wzrostem udziału długu w struturze źródeł finansowania. Równocześnie jedna, ze względu na wzrost ryzya związanego z inwestowaniem w acje firmy, tórej udział długu w struturze apitału wzrasta, wzrasta taże żądana przez nabywców acji stopa dochodu. Te dwa efety - przeciwstawne z puntu widzenia wartości przedsiębiorstwa - doładnie się równoważą. A więc zmiany w struturze apitału firmy mogą wpłynąć na żądaną przez inwestorów stopę dochodu z tytułu posiadania acji oreślonej spółi, nie mogą natomiast wpłynąć na zmianę wartości spółi. Podsumowując, w modelu Modiglianiego-Millera, przy zmianie udziału apitału obcego w finansowaniu majątu firmy, wartość średniego ważonego osztu apitału pozostaje na stałym poziomie. Wzrost osztów apitałów własnych jest niwelowany wzrostem udziału apitałów obcych w atywach ogółem (rys. 8.6). żądany dochód dźwignia finansowa /V Rys Zależność osztów od strutury apitału w modelu Modiglianiego-Millera. Model MM z podatiem orporacyjnym Przez podate orporacyjny należy rozumieć podate od dochodów firmy czyli w polsich warunach podate dochodowy od osób prawnych. W tym modelu dodatowo załada się, że dochody z dywidendy, sprzedaży acji czy udziałów oraz z wpływów odsetowych od apitału udzielonego w formie pożyczi (obligacje, redyty, pożyczi itp.) są identycznie tratowane przez system podatowy. A więc bra jest podatów osobistych od dochodów, albo są jednaowe od ażdego rodzaju dochodu. tąd przy porównywaniu dochodów z różnych źródeł podati osobiste można zaniedbać i założyć, że sapitalizowana wartość strumienia dochodów acjonariusza jest sapitalizowaną wartością zysu operacyjnego EBIT po zapłaceniu odsete i podatu orporacyjnego. Twierdzenie I: Wartość firmy nie orzystającej z długu równa jest wocie zysu po opodatowaniu sapitalizowanej za pomocą stopy apitalizacji właściwej dla firm należących do danej lasy ryzya. Wartość firmy orzystającej z długu jest równa sumie wartości oczeiwanej zysu operacyjnego EBIT opodatowanego wcześniej i sapitalizowanego, za pomocą stopy apitalizacji odpowiedniej dla danej lasy ryzya, oraz wartości tarczy podatowej: V V ( 1 T ) EBIT (8.5) V + wartość tarczy podatowej V + T (8.6) 3

4 Twierdzenie II: Koszt apitału własnego firmy orzystającej z długu jest równy osztowi apitału własnego firmy nie orzystającej z długu, należącej do tej samej lasy ryzya, powięszonemu o premię za ryzyo, tóra zależy zarówno od stopnia zadłużenia, ja i stopy opodatowania zysu podatiem dochodowym: + ( )( 1 T ) (8.7) V - wartość firmy nie orzystającej z długu, T - stopa opodatowania zysu podatiem orporacyjnym, V - wartość firmy orzystającej z długu, wartość tarczy podatowej to wartość obecna wieczystego strumienia oszczędności podatowej, jaa powstaje w związu z orzystania z długu przez firmę. - oszt stały długu firmy. - rynowa wartość długu firmy, - rynowa wartość apitału acyjnego firm. Opodatowanie zysu powoduje, że wartość firmy orzystającej z długu jest więsza niż wartość firmy nie orzystającej z długu. owody twierdzeń MM bez podatówi Nie będziemy osobno przytaczali dowodów twierdzeń MM bez podatów. Zauważmy, że dla T 0 Wzór 8.5 z twierdzenia II w modelu z podatami przyjmuje wówczas postać: ( 1 T ) EBIT V Podobnie wzór 8.6 przyjmuje postać EBIT V V + T V i z wzoru wyżej. (8.8) EBIT Podobnie podstawiając T 0 w twierdzeniu II w modelu z podatami (wzór 8.7) ( )( T ) + ( ) + 1 uzysujemy wzór 8.4, będący tezą twierdzenia II w modelu bez podatów.. 4

5 Przy uwzględnieniu podatu w modelu Modiglianiego-Millera, zwięszanie się wartości dźwigni finansowej powoduje obniżanie się średniego ważonego osztu apitału, co jest przyczyną wzrostu wartości firmy. Zachodzące relacje przedstawia rys, 8.7. V V [ %] T V T (1 - ) Rys Model Modiglianiego Millera wartości rynowej spółi i osztu apitału. / 5

6 owód twierdzenia I MM z podatami orporacyjnymi. Firma nie orzysta z długu, firma orzysta z długu. Poza tą różnicą niech obie firmy będą jednaowe, w szczególności o taiej samej sumie apitałów (pasywów). Obie firmy należą do tej samej lasy ryzya biznesu wobec czego mają identyczną wartość σ EBIT. Załóżmy, że posiadają również identyczną wartość oczeiwaną EBIT. Oczeiwane wartości wieczystych strumieni przepływów operacyjnych do rą acjonariuszy i pożyczodawców wynoszą odpowiednio: CF EBIT( 1 T ) dla ażdego rou, CF + Z firmy płynie jeden strumień do rą acjonariuszy ( EBIT )(1 T ) i drugi do rą pożyczodawców (8.9) ( EBIT )(1 T ) dla ażdego rou. (8.10). Obliczmy teraz wartości obecne tych oczeiwanych, wieczystych strumieni. Firmy są dla acjonariuszy i pożyczodawców łącznie tyle warte ile te sapitalizowane strumienie. W przypadu firmy V CF EBIT ( 1 T ). (8.11) Ponieważ firma posiada tylo apitał własny, więc średnioważony oszt apitału firmy, co łącznie daje tezę 8.5 twierdzenia. la firmy trumień płynący do rą pożyczodawców powinien być sapitalizowany żądaną przez nich stopą zwrotu. Zgodnie z założeniami modeli MM pożycza nie jest obarczona ryzyiem, wobec czego pożyczodawcy nie mogą żądać wzrostu stopy zwrotu i wartość sapitalizowana tego strumienia wynosi Natomiast w strumieniu płynącym do rą acjonariuszy wyróżnijmy dwie części. Jednej nie byłoby, gdyby firma nie posiadała długu. Ponieważ jedna posiada dług, to jego oszt zmniejsza podstawę opodatowania podatiem orporacyjnym o, wystąpi więc zmniejszenie podatu (oszczędność podatowa) równa osztowi długu razy stopa podatowa czyli T. trumień tych oszczędności podatowych jest istotnie różny od pozostałej części strumienia płynącego do rą acjonariuszy. O ile w stosunu do pozostałej części acjonariusze mogą żądać stopy zwrotu adewatnej do ryzya biznesu, identycznej ja acjonariusze firmy, a więc stopy firma wypłaci odseti pożyczodawcom. 6, o tyle oszczędności podatowe są pewne, jeśli

7 Ponieważ jedna model załada zerowe ryzyo ponoszone przez pożyczodawców (założenie czwarte), więc odseti zostaną wypłacone, a acjonariusze nie mają powodu żądać stopy zwrotu z tytułu oszczędności podatowych różnej od stopy zwrotu, żądanej przez pożyczodawców. Mamy więc już obie żądane stopy zwrotu i. Wydzielimy teraz oba strumienie ze strumienia ( EBIT )(1 T ) dla acjonariuszy otwierając nawiasy i odpowiednio grupując wyrazy: ( EBIT )(1 T ) EBIT (1 T ) (1 T ) EBIT (1 T ) + T A więc strumień płynący do rą acjonariuszy firmy jest równy strumieniowi płynącemu do rą acjonariuszy firmy, czyli ( 1 T ) płynący do rą pożyczodawców EBIT ale pomniejszony o strumień i powięszony o strumień oszczędności podatowych T. Wartość rynowa apitału acyjnego to wartość obu części strumienia oczeiwanych przepływów płynącego do rą acjonariuszy, sapitalizowana żądanymi stopami zwrotu i odpowiednio: EBIT (1 T ) T + Wartość rynowa długu została wcześniej omówiona i wynosi. (8.12) Łącznie wartość rynowa firmy równa jest EBIT (1 T ) EBIT (1 T ) V T T Zastępując w tym wzorze pierwszy ułame przez wartość rynową V nielewarowanej długiem firmy (wzór 8.10) i sracając drugi ułame, uzysujemy: V V T, + co stanowi drugą tezę 8.6 twierdzenia. owód twierdzenia II MM z podatami orporacyjnymi. Przy znanym wieczystym strumieniu dochodów ( EBIT )(1 T ) płynących do rą acjonariuszy, oszt apitału własnego czyli żądana przez acjonariuszy stopa zwrotu z apitału własnego oreśla wartość dla nich czyli wartość rynową apitału własnego ( EBIT )(1. : 7

8 Wartość należy wyliczyć aby uzysać tezę twierdzenia II. ( EBIT )(1 EBIT(1 (1. (8.13) EBIT( 1 T ) można otrzymać z wcześniej uzasadnionego wzoru 8.11 EBIT V tąd ( 1 T ) + T. EBIT ( 1 ) T) ( V T. W równaniu tym napiszmy jawnie, że wartość rynowa V firmy słada się z wartości rynowych apitału własnego i długu EBIT ( 1 T ) ( + T). Wstawmy wyliczoną wartość do równania 8.13 i otwórzmy pierwszy nawias licznia ( + (1 + T (1 Rozbijamy ułame na dwa ułami a w liczniu drugiego wyciągamy przed nawias ( 1 T ) + ( 1 (1 (1 ( + Zmieniając olejność czynniów otrzymujemy + ( )(1, co mieliśmy wyazać. Równanie Hamady względnia przy wycenie osztu apitału własnego firmy omówiony wcześniej modelu wyceny atywów apitałowych CAPM, tóry mówi, że oszt apitału firmy jest równy stopie zwrotu z inwestycji pozbawionej R ryzya f powięszonej o premię za ponoszone przez inwestora ryzyo. zysane przez Hamadę wyrażenie na oszt apitału można zapisać: f m f 8 β + ( Rm R f ) (1 T, (8.14) R + ( R R ) β + ) R m. - stopa zwrotu z portfela rynowego, R f - stopa zwrotu z inwestycji pozbawionych ryzya, β - współczynni beta firmy nie orzystającej z dźwigni finansowej, pozostałe oznaczenia ja poprzednio w modelach MM. )..

9 W ten równaniu są jasno wydzielone trzy sładnii osztu apitału acyjnego: stopa zwrotu z inwestycji pozbawionej ryzya R m, ( R ) β oraz premia za ryzyo biznesu m R f premia za ryzyo finansowe ( R m R f ) β (1 + T ), czyli za zwięszone ryzyo z powodu orzystania z apitału obcego - długu. Procedura obliczania osztu apitału acyjnego o obliczenia osztu apitału acyjnego z równania Hamady potrzebna będzie znajomość współczynnia beta firmy nie orzystającej z dźwigni finansowej β. W publiacjach lub w internecie nie znajdziemy współczynniów β dla apitału własnego firm podobnych, ale współczynnii β dla całych firm. Za pomocą wartości współczynniów β tych firm oszacujemy współczynni β dla firmy X. β Ze współczynnia dla dowolnej firmy, obliczamy oszt apitału własnego wyorzystując równanie prostej M R f + ( Rm R f )β i wstawiając je do równania Hamady, otrzymujemy równanie R f m f β R f + ( Rm R f ) β + ( Rm R f ) (1 T ). + ( R R ) β + tąd można wyliczyć współczynni β firmy (od obu stron odejmujemy ( R m - R f ) i z prawej strony wyciągamy przed nawias β.): β β + β ( 1+ T ) β 1+ (1 T ). tąd już mamy β. β β. 1+ (1 T ) Wartości stopy zwrotu z inwestycji pozbawionej ryzya R f, dzielimy obie strony przez R f znajdziemy, jao stopę zwrotu z rótoterminowych bonów sarbowych, a stopę zwrotu z inwestycji rynowej z publiacji giełdowych. 9 R m znajdziemy znowu

10 zysane wzory i dane wyorzystamy do oszacowania współczynnia β rozważanej firmy X. 1. Ze znalezionych β podobnych firm oraz wartości ich apitałów własnych i obcych (również zaczerpniętych z publiacji giełdowych) obliczamy β tych firm. 2. Obliczamy średnią z wyliczonych β poszczególnych firm i załadamy, że β rozważanej firmy X też powinno być podobne, przyjmujemy średnią β za β rozważanej firmy X. 3. Teraz z równania Hamady można wyliczyć oszt apitału firmy X, a taże β tej firmy z równania β 1 + (1 T ) β. 4. Jeżeli są wątpliwości co do stopy podatowej T firm, wyorzystywanych do oszacowania β, to również można T oszacować z publiowanych rachunów wyniów. Model Millera Merton Miller opubliował również model opisujący wartość firmy lewarowanej długiem przy taich samych założeniach, ja modele MM, ale z rozbudowaną struturą podatów: T ja poprzednio stopa podatu orporacyjnego, tóry płaci spóła od uzysanych dochodów, T stopa podatu od osobistych dochodów acjonariuszy uzysanych z acji, T stopa podatu od osobistych dochodów pożyczodawców uzysanych z odsete od udzielonej spółce pożyczi, pozostałe oznaczenia ja w modelach MM. Ogólnie dochody z pożyczi i dochody z acji mogą być opodatowane różnymi stopami podatowymi, co jest dość częstą pratyą. Twierdzenie Millera Przy tych założeniach wartość firmy V lewarowanej długiem wynosi V V + (1 T )(1 T 1 T ) 1 (8.15) owód twierdzenia można przeprowadzić analogicznie do dowodu twierdzenia I modelu MM z podatami orporacyjnymi. Model Wymiany Biorąc pod uwagę oszty trudności finansowych F, np. oszty wzrastających odsete, oszty pośrednie i bezpośrednie banructwa, model strutury apitałowej firmy, znany w literaturze jao model wymiany, przedstawia się następująco: V V + T F (8.16) 10

11 V V* F V V +T - F Rys Model strutury apitałowej uwzględniający oszty trudności finansowych. * Interpretacja graficzna modeli strutury apitału Rysune 8.9 przedstawia wpływ uwzględnienia 1 jednaowych stóp podatowych, 2 zróżnicowanych stóp podatowych, 3 osztów banructwa, 4 osztów przedstawicielstwa na wartość firmy lewarowanej długiem. Wartość firmy przy uwzględnieniu 1 - jednaowych stóp podatowych, 2 - zróżnicowanych stóp podatowych, 3 - osztów banructwa, 4 - osztów przedstawicielstwa dźwignia finansowa Rys Zależność wartości firmy od strutury apitałowej. Na rysunach 8.8 i 8.9 widać wyraźnie, że istnieje taa wartość długu, tóra masymalizuje wartość firmy. A więc równocześnie minimalizuje oszt jej apitału, rysune

POLITYKA DYWIDENDY. Podstawowy dylemat: ile zysku przeznaczyć na dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na potrzeby jej dalszego rozwoju?

POLITYKA DYWIDENDY. Podstawowy dylemat: ile zysku przeznaczyć na dywidendy, a ile zatrzymać w firmie i przeznaczyć na potrzeby jej dalszego rozwoju? POLITYKA DYWIDENDY Treść wyładu politya dywidendy jao element trategii formy wypłaty dywidendy teorie polityi politya dywidendowa polich półe Polityę dywidendą oreśla ię jao decyzje roztrzygające o tym,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 MAGDALENA WASYLKOWSKA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY ZASTOSOWANIU METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH MODYFICJ OSZTOW LGORYTMU JOHNSON DO SZEREGOWNI ZDŃ UDOWLNYCH Michał RZEMIŃSI, Paweł NOW a a Wydział Inżynierii Lądowej, Załad Inżynierii Producji i Zarządzania w udownictwie, ul. rmii Ludowej 6, -67 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014. Zadanie 2 II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj 2014 Zadanie 2 1/ Analizowane są dwie spółki Alfa i Gamma. Spółka Alfa finansuje swoją działalność nie korzystając z długu, natomiast spółka Gamma finansuje

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W8 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Wpływ stopy dyskonta na przepływ gotówki. Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt)

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) II Etap Maj 2013 Zadanie 1 II Etap Maj 2013 1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) 1.1/podaj definicję składnika

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych

Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych 1 Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wyorzystaniem ontratów terminowych dr Krzysztof Pionte Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Aademia Eonomiczna we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0

Model Solow-Swan. Y = f(k, L) Funkcja produkcji może zakładać stałe przychody skali, a więc: zy = f(zk, zl) dla z > 0 dr Bartłomiej Roici Ćwiczenia z Maroeonomii II Model Solow-Swan W modelu lasycznym mieliśmy do czynienia ze stałą wielością czynniów producji, a zatem był to model statyczny, tóry nie poazywał nam dlaczego

Bardziej szczegółowo

Teoria struktury kapitału

Teoria struktury kapitału Toria strutury apitału Dr Tomasz Słońsi Toria strutury apitału, Moigliani-Millr (MM), Nobl w zizini onomii Powaliny nowoczsnj torii strutury apitału zostały położon w rou 1958 w molu, tóry opirał się o

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM EORI OBWODÓW I SYGNŁÓW LBORORIUM KDEMI MORSK Katedra eleomuniacji Morsiej Ćwiczenie nr 2: eoria obwodów i sygnałów laboratorium ĆWICZENIE 2 BDNIE WIDM SYGNŁÓW OKRESOWYCH. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE Część 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3. 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3.. Metoda trzech momentów Rozwiązanie wieloprzęsłowych bele statycznie niewyznaczalnych można ułatwić w znaczącym

Bardziej szczegółowo

Wykres linii ciśnień i linii energii (wykres Ancony)

Wykres linii ciśnień i linii energii (wykres Ancony) Wyres linii ciśnień i linii energii (wyres Ancony) W wyorzystywanej przez nas do rozwiązywania problemów inżyniersich postaci równania Bernoulliego występuje wysoość prędości (= /g), wysoość ciśnienia

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1 1 Rodzaje i źródła ryzyka stopy procentowej: Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania, np. 6M kredyt o stałym oprocentowaniu finansowany miesięcznymi lokatami o zmiennym oprocentowaniu. Ryzyko podstawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Licencjackie studia dzienne Rozwiązanie zadań z przedmiotu: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa Marta Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie kapitałowe Cz.II

Budżetowanie kapitałowe Cz.II Budżetowanie kapitałowe Cz.II Czynnik: dyskontujący Metoda liczenia kapitalizujący (4.1.1) kapitału gdzie: WACC średni ważony koszt kapitału, z liczba źródeł kapitału, w i udział i tego źródła w całości

Bardziej szczegółowo

Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Załączni nr Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transacji rzez KDPW_CCP Wyliczanie deozytów zabezieczających dla rynu asowego (ozycje w acjach i obligacjach) 1. Definicje Ileroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, SGH PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Ekonomia menedżerska 1 2 Wartość przyszła (FV future value) r roczna stopa procentowa B kwota pieniędzy, którą

Bardziej szczegółowo

Wskazówki rozwiązania zadań#

Wskazówki rozwiązania zadań# Terminy i skróty pochodzące z języka angielskiego: P - price - cena Q - quantity - ilość S - sales - sprzedaż VC - variable cost - koszt zmienny FC - fixed cost - koszt stały EBIT - Earnings before Intrest

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel

Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Wycena przedsiębiorstw w MS Excel Piotr Kawala Co właściwie wyceniamy? Wyceniając firmę szacujemy zazwyczaj rynkową wartość kapitału własnego (wartość netto), W przypadku wyceny spółki akcyjnej szacujemy

Bardziej szczegółowo

(U.3) Podstawy formalizmu mechaniki kwantowej

(U.3) Podstawy formalizmu mechaniki kwantowej 3.10.2004 24. (U.3) Podstawy formalizmu mechanii wantowej 33 Rozdział 24 (U.3) Podstawy formalizmu mechanii wantowej 24.1 Wartości oczeiwane i dyspersje dla stanu superponowanego 24.1.1 Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

PROCENT SKŁADANY, OPROCENTOWANIE LOKAT I KREDYTÓW. HARALD KAJZER ZST NR2 im. Mariana Batko

PROCENT SKŁADANY, OPROCENTOWANIE LOKAT I KREDYTÓW. HARALD KAJZER ZST NR2 im. Mariana Batko , OPROCENTOWANIE LOAT I REDYTÓW HARALD AJZER ZST NR im. Mariana Batko Prześledźmy losy pewnego kapitału 1000 zł zdeponowanego w banku na lokacie terminowej oprocentowanej 5% w skali roku. o 1000 1 1000+0,05

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Konwekcja wymuszona - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Konwekcja wymuszona - 1 - Katedra Silniów Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Konwecja wymuszona - - Wstęp Konwecją nazywamy wymianę ciepła pomiędzy powierzchnią ciała stałego przylegającym do niej płynem, w tórym występuje

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja harmonogramów budowlanych - problem szeregowania zadań

Optymalizacja harmonogramów budowlanych - problem szeregowania zadań Mieczysław OŁOŃSI Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowisa, Szoła Główna Gospodarstwa Wiejsiego, Warszawa, ul. Nowoursynowsa 159 e-mail: mieczyslaw_polonsi@sggw.pl Założenia Optymalizacja harmonogramów

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

KOSZT KAPITAŁU W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW KOSZT KAPITAŁU W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW ĆWICZENIA WYCENA PRZEDSIĘBIORTW Przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa i pomiaru jego wartości jak również wdrożenie planu strategicznego zarządzania wartością

Bardziej szczegółowo

II ETAP EGZAMINU EGZAMIN PISEMNY

II ETAP EGZAMINU EGZAMIN PISEMNY II ETAP EGZAMINU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO EGZAMIN PISEMNY 20 maja 2012 r. Warszawa Treść i koncepcja pytań zawartych w teście są przedmiotem praw autorskich i nie mogą być publikowane lub w inny sposób

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny projektów inwestycyjnych. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Plan prezentacji

Kryteria oceny projektów inwestycyjnych. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Plan prezentacji Plan prezentacji Kryteria oceny projetów inwestycyjnych Grzegorz Jajuga Uniwersytet Eonomiczny we Wrocławiu Instytut Zarządzania Finansami Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Zarządzania Wartością 12 lutego

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Inducja matematyczna Inducja jest taą metodą rozumowania, za pomocą tórej od tezy szczegółowej dochodzimy do tezy ogólnej. Przyład 1 (o zanurzaniu ciał w wodzie) 1. Kawałe żelaza, tóry zanurzyłem w wodzie,

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU. Nie ma nic za darmo

KOSZT KAPITAŁU. Nie ma nic za darmo KOSZT KAPITAŁU Nie ma nic za darmo 1 Skąd się biorą pieniądze w firmie? 2 Koszty pozyskania kapitału tarcza podatkowa Finansowanie działalności związane jest z koniecznością ponoszenia przez przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

DRGANIA WŁASNE RAM OBLICZANIE CZĘSTOŚCI KOŁOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH

DRGANIA WŁASNE RAM OBLICZANIE CZĘSTOŚCI KOŁOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH Część 5. DRGANIA WŁASNE RAM OBLICZANIE CZĘSTOŚCI KOŁOWYCH... 5. 5. DRGANIA WŁASNE RAM OBLICZANIE CZĘSTOŚCI KOŁOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH 5.. Wprowadzenie Rozwiązywanie zadań z zaresu dynamii budowli sprowadza

Bardziej szczegółowo

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt)

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) Egzamin na Doradcę Inwestycyjnego II etap 11.2015 Zadanie 1 1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt) 1.1/ podaj

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna. Wykład 2: Kombinatoryka. Gniewomir Sarbicki

Matematyka dyskretna. Wykład 2: Kombinatoryka. Gniewomir Sarbicki Matematya dysretna Wyład 2: Kombinatorya Gniewomir Sarbici Kombinatorya Definicja Kombinatorya zajmuje się oreślaniem mocy zbiorów sończonych, w szczególności mocy zbiorów odwzorowań jednego zbioru w drugi

Bardziej szczegółowo

Q strumień objętości, A przekrój całkowity, Przedstawiona zależność, zwana prawem filtracji, została podana przez Darcy ego w postaci równania:

Q strumień objętości, A przekrój całkowity, Przedstawiona zależność, zwana prawem filtracji, została podana przez Darcy ego w postaci równania: Filtracja to zjawiso przepływu płynu przez ośrode porowaty (np. wody przez grunt). W więszości przypadów przepływ odbywa się ruchem laminarnym, wyjątiem może być przepływ przez połady grubego żwiru lub

Bardziej szczegółowo

CORPORATE FINANCE. Wojciech Gudaszewski KN MANAGER. Wrocław, 15-05

CORPORATE FINANCE. Wojciech Gudaszewski KN MANAGER. Wrocław, 15-05 CORPORATE FINANCE Wojciech Gudaszewsi KN MANAGER Wrocław, 15-05 05-2002 1 PODSTAWY FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW Kryteria działania przedsiębiorstw Masymalizacja bogactwa właścicieli Masymalizacja wartości

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 5. Wycena opcji modele dyskretne Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Colloquium 3, Grupa A

Colloquium 3, Grupa A Colloquium 3, Grupa A 1. Z zasobów obliczeniowych pewnego serwera orzysta dwóch użytowniów. Każdy z nich wysyła do serwera zawsze trzy programy naraz. Użytowni czea, aż serwer wyona obliczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 czerwca 201 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pracownik

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 35: Elektroliza

Ćwiczenie nr 35: Elektroliza Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwiso 1.. Temat: Ro Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wyonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 35: Eletroliza Cel

Bardziej szczegółowo

STOPA DYSKONTOWA 1+ =

STOPA DYSKONTOWA 1+ = Piotr Cegielski, MAI, MRICS, CCIM STOPA DYSKONTOWA (Wybrane fragmenty artykułu opublikowanego w C.H. Beck Nieruchomości, numer 10 z 2011 r. Całość dostępna pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.beck.pl)

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

5. Strumienie płatności: renty

5. Strumienie płatności: renty 5. Strumienie płatności: renty Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Matematyka finansowa rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 5. Strumienie płatności: renty Matematyka

Bardziej szczegółowo

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

Papiery wartościowe o stałym dochodzie Papiery wartościowe o stałym dochodzie Inwestycje i teoria portfela Strona 1 z 42 1. Wartość pieniądza w czasie Złotówka dzisiaj (którą mamy w ręku) jest więcej warta niż (przyrzeczona) złotówka w przyszłości,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9

WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banku Zachodniego WBK S.A. PI 9 WARUNKI UBEZPIECZENIA NA śycie I DOśYCIE Klientów Banu Zachodniego WBK S.A. PI 9 Niniejsze Waruni Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy Ubezpieczenia nr U2001/2011 zawartej pomiędzy spółą BZ WBK-Aviva

Bardziej szczegółowo

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ

CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI KOSZTY SPRZEDAŻ. KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2. KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI. WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ WRAŻLIWOŚĆ CF na CZYNNIKI, KTÓRE JE TWORZĄ CASH FLOW WPŁYWY WYDATKI SPRZEDAŻ CENA ILOŚĆ STRUKTURA JK-WZ-UW KOREKTY w tym NALEŻNOŚCI KOSZTY KOREKTY w tym ZOBOWIĄZ. 2 Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A.

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI CIECH S.A. CIECH S.A. Aleksandra Wojciechowska mail: aleksandra.wojciechowska11@gmail.com 1. Wstęp Metoda zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flows) jest jedną z dochodowych metod

Bardziej szczegółowo

PROCENTY, PROPORCJE, WYRAŻENIA POTEGOWE

PROCENTY, PROPORCJE, WYRAŻENIA POTEGOWE PROCENTY, PROPORCJE, WYRAŻENIA POTEGOWE ORAZ ŚREDNIE 1. Procenty i proporcje DEFINICJA 1. Jeden procent (1%) pewnej liczby a to setna część tej liczby, tórą oznacza się: 1% a, przy czym 1% a = 1 p a, zaś

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka finansowa 15.12.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

4.15 Badanie dyfrakcji światła laserowego na krysztale koloidalnym(o19)

4.15 Badanie dyfrakcji światła laserowego na krysztale koloidalnym(o19) 256 Fale 4.15 Badanie dyfracji światła laserowego na rysztale oloidalnym(o19) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej sieci dwuwymiarowego ryształu oloidalnego metodą dyfracji światła laserowego. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Indukcja matematyczna Zadanie 1 Wykazać, że dla dowolnego prawdziwa jest równość: Do obu stron założenia indukcyjnego należy dodać brakujący wyraz. Sprawdzamy prawdziwość równości (1) dla. Prawa strona:.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu asymetrii obciążenia na pracę sieci

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu asymetrii obciążenia na pracę sieci Ćwiczenie 4 - Badanie wpływu asymetrii obciążenia na pracę sieci Strona 1/13 Ćwiczenie 4 Badanie wpływu asymetrii obciążenia na pracę sieci Spis treści 1.Cel ćwiczenia...2 2.Wstęp...2 2.1.Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Rozważmy

Bardziej szczegółowo

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165 behawioralne Plan wykładu klasyczne a behawioralne Kiedy są przydatne narzędzia finansów behawioralnych? Przykłady modeli finansów behawioralnych klasyczne a behawioralne klasyczne opierają się dwóch założeniach:

Bardziej szczegółowo

P k k (n k) = k {O O O} = ; {O O R} =

P k k (n k) = k {O O O} = ; {O O R} = Definicja.5 (Kombinacje bez powtórzeń). Każdy -elementowy podzbiór zbioru A wybrany (w dowolnej olejności) bez zwracania nazywamy ombinacją bez powtórzeń. Twierdzenie.5 (Kombinacje bez powtórzeń). Liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3g. zakres rozszerzony

WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3g. zakres rozszerzony WYMAGANIA Z WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3g zares rozszerzony 1. Wielomiany bardzo zna pojęcie jednomianu jednej zmiennej; potrafi wsazać jednomiany podobne; potrafi

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przez zjawiska przybliżone. Modelowanie poprzez zjawiska uproszczone. Modelowanie przez analogie. Modelowanie matematyczne

Modelowanie przez zjawiska przybliżone. Modelowanie poprzez zjawiska uproszczone. Modelowanie przez analogie. Modelowanie matematyczne Modelowanie rzeczywistości- JAK? Modelowanie przez zjawisa przybliżone Modelowanie poprzez zjawisa uproszczone Modelowanie przez analogie Modelowanie matematyczne Przyłady modelowania Modelowanie przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie notowań pakietów akcji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych 1

Prognozowanie notowań pakietów akcji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych 1 Prognozowanie notowań paietów acji poprzez ortogonalizację szeregów czasowych Andrzej Kasprzyci. WSĘP Dynamię rynu finansowego opisuje się indesami agregatowymi: cen, ilości i wartości. Indes giełdowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Wpływ zamiany typów eletrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Grzegorz Barzy Paweł Szwed Instytut Eletrotechnii Politechnia Szczecińsa 1. Wstęp Ostatnie ila lat,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO Mgr Beata Malec, dr Mare Biesiada, dr Anicenta Buba Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowisowego, Sosnowiec Wstęp Zagrożenia zdrowotne stwarzane

Bardziej szczegółowo

A4: Filtry aktywne rzędu II i IV

A4: Filtry aktywne rzędu II i IV A4: Filtry atywne rzędu II i IV Jace Grela, Radosław Strzała 3 maja 29 1 Wstęp 1.1 Wzory Poniżej zamieszczamy podstawowe wzory i definicje, tórych używaliśmy w obliczeniach: 1. Związe między stałą czasową

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Oczywiście masa sklejonych ciał jest sumą poszczególnych mas. Zasada zachowania pędu: pozwala obliczyć prędkość po zderzeniu

Zadanie. Oczywiście masa sklejonych ciał jest sumą poszczególnych mas. Zasada zachowania pędu: pozwala obliczyć prędkość po zderzeniu Zderzenie centralne idealnie niesprężyste (ciała zlepiają się i po zderzeniu poruszają się razem). Jedno z ciał przed zderzeniem jest w spoczynku. Oczywiście masa sklejonych ciał jest sumą poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej

Elementy matematyki finansowej ROZDZIAŁ 2 Elementy matematyki finansowej 1. Procent składany i ciągły Stopa procentowa i jest związana z podstawową jednostką czasu, jaką jest zwykle jeden rok. Jeśli pożyczamy komuś 100 zł na jeden rok,

Bardziej szczegółowo

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa

Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa Zestaw 3 Optymalizacja międzyokresowa W modelu tym rozważamy optymalny wybór konsumenta dotyczący konsumpcji w okresie obecnym i w przyszłości. Zakładając, że nasz dochód w okresie bieżącym i przyszłym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE Projekt Nakłady inwestycyjne, pożyczka + WACC Prognoza przychodów i kosztów Prognoza rachunku wyników Prognoza przepływów finansowych Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII.

WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII. ĆWICZENIE 3. WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII. 1. Oscylator harmoniczny. Wprowadzenie Oscylatorem harmonicznym nazywamy punt materialny, na tóry,działa siła sierowana do pewnego centrum,

Bardziej szczegółowo

3. Optymalizacja portfela inwestycyjnego Model Markowitza Model jednowskaźnikowy Sharpe a Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM

3. Optymalizacja portfela inwestycyjnego Model Markowitza Model jednowskaźnikowy Sharpe a Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM 3. Optymalizacja portfela inwestycyjnego Model Markowitza Model jednowskaźnikowy Sharpe a Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM Oczekiwana stopa zwrotu portfela dwóch akcji: E(r p ) = w 1 E(R 1 ) + w

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO METODĄ UOGÓLNIONEGO PARAMETRU CZĘŚĆ II

OCENA JAKOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO METODĄ UOGÓLNIONEGO PARAMETRU CZĘŚĆ II B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2004 Anna DOBROWOLSKA* Jan MIKUŚ* OCENA JAKOŚCI PROCESU LOGISTYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO METODĄ UOGÓLNIONEGO PARAMETRU CZĘŚĆ II Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne.

Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne. Funkcja homograficzna. Równania i nierówności wymierne. Funkcja homograficzna. Definicja. Funkcja homograficzna jest to funkcja określona wzorem f() = a + b c + d, () gdzie współczynniki

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 5

Zadania do rozdziału 5 Zadania do rozdziału 5 Zad.5.1. Udowodnij, że stosując równię pochyłą o dającym się zmieniać ącie nachylenia α można wyznaczyć współczynni tarcia statycznego µ o. ozwiązanie: W czasie zsuwania się po równi

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Ryzyko bankowe Ryzyko płynności Rola bilansu i cash flow; Metoda luki: Aktywa określonego rodzaju (AOR), Pasywa określonego

Bardziej szczegółowo

116 Paweł Kobus Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

116 Paweł Kobus Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 116 Paweł Kobus Stowarzyszenie Eonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Rocznii Nauowe tom XVII zeszyt 6 Paweł Kobus Szoła Główna Gospodarstwa Wiejsiego w Warszawie Wpływ ubezpieczeń rolniczych na stabilność

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIA DO WYKŁADÓW A-C

UZUPEŁNIENIA DO WYKŁADÓW A-C UZUPEŁNIENIA DO WYKŁADÓW A-C Objaśnienia: 1. Uzupełnienia sładają się z dwóch części właściwych uzupełnień do treści wyładowych, zwyle zawierających wyprowadzenia i nietóre definicje oraz Zadań i problemów.

Bardziej szczegółowo