Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Nowe wymagania wprowadzane przez normy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Nowe wymagania wprowadzane przez normy"

Transkrypt

1 Ochrona odgromowa obietów budowlanych. Nowe wymagania wprowadzane przez normy serii PN-EN Andrzej Sowa Politechnia Białostoca Podstawowym zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób bezpieczny dla ludzi oraz eliminujący możliwość uszodzenia chronionego obietu budowlanego oraz urządzeń w nim zainstalowanych. W chwili obecnej zasady ochrony odgromowej oreślają cztery normy serii PN-EN 62305, w tórych szczególną uwagę zwrócono na: ocenę zagrożenia piorunowego i oreślanie poziomu ochrony obietu, odpowiedni dobór materiałów stosowanych do budowy urządzeń piorunochronnych, ochronę urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem prądów piorunowych oraz przed przepięciami atmosferycznymi występującymi w instalacji eletrycznej oraz w liniach przesyłu sygnałów, eranowanie przed piorunowym impulsem eletromagnetycznym, oordynację rozwiązań ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami z wymaganiami ompatybilności eletromagnetycznej urządzeń eletrycznych i eletronicznych. Więszość z powyższych ierunów działań wynia ze zmiany w podejściu do zadań ochrony odgromowej. Obecnie, jednym z podstawowych zadań stała się ochrona przed piorunowym impulsem eletromagnetycznym, tórego oddziaływanie może spowodować uszodzenie lub błędne działanie urządzeń eletrycznych i eletronicznych wewnątrz chronionych obietów budowlanych. Wprowadzenie Urządzenia piorunochronne LPS (ang. Lightning Protection System) na obietach budowlanych powinny być wyonane zgodnie z zaleceniami Polsich Norm. Taie wymagania zawarto w Rozporządzeniach Ministra Infrastrutury (Rozporządzenie z dnia r. w sprawie warunów technicznych, jaim powinny odpowiadać budyni i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 109, poz.1156, oraz dnia 12 marca 2009 r. ), w tórych stwierdzono, że: Budyne należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Obowiąze ten odnosi się do budynów wyszczególnionych w Polsich Normach dotyczących ochrony odgromowej obietów budowlanych ( 53, pt. 2). Instalacja piorunochronna, o tórej mowa w 53, pt. 2 powinna być wyonana zgodnie z wymaganiami Polsich Norm dotyczących ochrony odgromowej obietów budowlanych ( 184). Obecnie, dotychczasowe normy dotyczące ochrony odgromowej obietów budowlanych, tóre były umieszczone w wyazie Polsi Norm w rozporządzeniu w sprawie warunów technicznych, jaim powinny odpowiadać budyni i ich usytuowanie [1], zostały zastąpione przez normy serii

2 PN-EN [2]. Podstawowe informacje o zaresie tematycznych tych norm zestawiono w tabeli 1. Tabela 1. Zares tematyczny norm serii PN-EN Norma PN-EN , Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne PN-EN , Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzyiem Zares tematyczny Ochrona odgromowa obietów włącznie z ich instalacjami, zawartością i osobami oraz urządzeń usługowych przyłączonych do obietu. Z wyłączeniem: urządzeń olejowych; pojazdów, orętów, samolotów, instalacji przybrzeżnych; wysoociśnieniowych rurociągów podziemnych; rurociągów oraz linii energetycznych i teleomuniacyjnych nie przyłączonych do obietu. Oszacowanie ryzya powodowanego przez piorunowe wyładowania doziemne w obietach budowlanych i urządzeniach usługowych. Wybór poziomów ochrony dla urządzenia piorunochronnego. PN-EN , Ochrona odgromowa - Część 3: Uszodzenia fizyczne obietów budowlanych i zagrożenie życia. PN-EN , Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia eletryczne i eletroniczne w obietach budowlanych Wymagania dotyczące ochrony obietów przed szodami fizycznymi za pomocą LPS i ochrony istot żywych przed porażeniem napięciami dotyowymi i roowymi w pobliżu urządzenia piorunochronnego. Projetowanie, wyonanie, sprawdzanie i utrzymanie LPS w obietach dowolnej wysoości. Ustalenie środów ochrony istot żywych przed porażeniem napięciami dotyowymi i roowymi. Projetowanie, wyonanie, utrzymanie, sprawdzanie i testowanie systemu środów ochrony przed oddziaływaniem LEMP na urządzenia eletryczne i eletroniczne wewnątrz obietu, w celu reducji ryzya trwałych szód pod wpływem piorunowych impulsów eletromagnetycznych. Wymagana wiedza techniczna w dziedzinie ochrony odgromowej Przystępując do projetowania omplesowej ochrony odgromowej nowoczesnego obietu budowlanego należy posiadać podstawowe zasób wiedzy technicznej w następujących dziedzinach: ochronie odgromowej obietów budowlanych, ochronie przed piorunowym impulsem eletromagnetycznym, ograniczaniu przepięć w instalacji eletrycznej w obiecie budowlanym, ograniczaniu przepięć w systemach przesyłu sygnałów, zasadach wyrównywania potencjałów wewnątrz obietów budowlanych, zasadach badań i doboru urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji eletrycznej oraz w liniach przesyłu sygnałów, zasadach badań odporności urządzeń systemów na działanie napięć i prądów udarowych oraz dopuszczalnych poziomach odporności udarowej przyłączy zasilania i sygnałowych urządzeń,

3 zasadach badań odporności urządzeń oraz systemów eletronicznych na działanie impulsowego pola magnetycznego, oordynacji uładania przewodów wszeliego rodzaju instalacji wewnątrz obietów budowlanych, doborze materiałów stosowanych do budowy urządzeń piorunochronnych. Ta szeroi zares wymaganej wiedzy powodował, że w normie PN-EN stwierdzono, że: Urządzenie piorunochronne (LPS) powinno być projetowane i wyonywane przez projetantów i wyonawców urządzeń piorunochronnych (pt. E4.1). Projetant i wyonawca urządzenia piorunochronnego powinien posiadać umiejętność oceny zarówno eletrycznych, ja i mechanicznych sutów wyładowania piorunowego i powinien znać dobrze ogólne zasady ompatybilności eletromagnetycznej (EMC) (pt. E4.1). Wyonawca ochrony odgromowej powinien być wyszolony w dziedzinie prawidłowego wyonawstwa elementów urządzenia piorunochronnego, zgodnie z wymaganiami niniejszej normy oraz rajowych przepisów regulujących roboty budowlane i budownictwo (pt. E4.1). Należy również zwrócić uwagę na onieczność prowadzenia przez osoby projetujące urządzenie piorunochronne oordynacji prac wszystich osób, tórych działania są np. związane z projetowaniem innych instalacji i mogą wymagać dodatowych zaleceń związanych z ochroną odgromową. Taie omplesowe działania powinny być prowadzone podczas projetowania, realizacji obietu i odbioru obietu oraz obejmują oreślenie zaresu badań oresowych i oględzin. Podstawowe zmiany wprowadzane przez normy serii PN-EN Zupełnie nowym zagadnieniem wprowadzanym przez normę PN-EN , w porównaniu z wymaganiami normy PN-IEC , jest metodya analizy oraz oceny uszodzeń powodowanych przez wyładowania piorunowe. Przedstawiono szczegółowe zasady szacowania ryzya powodowanego przez prądy piorunowe podczas doziemnych wyładowań piorunowych: bezpośrednio w obiety budowlane lub obo tych obietów, bezpośrednio w linie lub instalacje dochodzące do analizowanych obietów lub w blisim sąsiedztwie tych linii lub instalacji. Porównanie wyznaczonych wartości ryzya z wartościami uznanymi za tolerowane pozwala ustalić potrzebę stosowania środów ochrony odgromowej i dobrać odpowiednią ich suteczność. W celu ułatwienia przeprowadzenia obliczeń poszczególnych omponentów ryzya oraz doboru poziomu ochrony opracowano program omputerowy RAC (Ris Assessment Calculator) do szacowania ryzya w obietach budowlanych. Program ten jest dołączany do normy PN-EN Inne podstawowe nowe lub znacznie poszerzone wymagania, zalecenia lub informacje pomocnicze zawarte w normie PN-EN zestawiono poniżej. 1. Przedstawiono szczegółowe zestawienia materiałów ich ształty oraz przeroje przeznaczonych do zastosowania na zwody, przewody odprowadzające oraz uziomy, 2. Przedstawiono wymagania dotyczące paramentów probierczych prądów udarowych stosowanych w laboratoriach do symulacji sutów uderzenia piorunu.

4 3. Szczegółowo omówiono suti oddziaływania prądów piorunowych na elementy urządzenia piorunochronnego (przewody i blachę porycia dachowego) oraz urządzenia ograniczające przepięcia SPD (Surge Protective Devices). 4. Oreślono parametry prądów i napięć udarowych powstających w instalacjach nisonapięciowych (instalacje zasilające i przesyłu sygnałów) podczas doziemnych wyładowań piorunowych w obiety lub dochodzące instalacje lub obo tych obietów i instalacji 5. Wprowadzono podstawowe wymagania dotyczące ochrony obietów wysoich (powyżej 60 m) przed bocznymi wyładowaniami piorunowymi. 6. Zmieniono wymagania dotyczące minimalnych długości uziomów w przypadu II poziomu ochrony. 7. Przedstawiono znacznie więcej informacji dotyczących wartości współczynnia c charateryzującego podział prądu piorunowego pomiędzy poszczególne przewody urządzenia piorunochronnego. 8. Omówiono wymagania dotyczące ochrony odgromowej obietów zawierających warstwy ziemi na dachach. 9. Omówiono wymagania dotyczące ochrony urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. Dotyczy to szczególnie urządzeń na dachach obietów budowlanych. 10. Szczegółowo omówiono zasady strefowej oncepcji ochrony odgromowej (podział na strefy zagrożenia, zasady wyrównywania potencjałów w strefach i na ich granicach, rozmieszczenie urządzeń do ograniczania przepięć SPD) oraz powiązania tej oncepcji z wymaganiami ompatybilności eletromagnetycznej. 11. Uwzględniono nowe, w porównaniu do istniejących w normie PN-89/E-05003/03, oznaczenia i wymagania dotyczące stref zagrożonych wybuchem. Przedstawiono ogólne zasady ochrony w obietach zawierających strefy 0, 1, 2 oraz 20, 21 i 22 oraz zwrócono uwagę na zasady uziemiania zbiorniów i rurociągów oraz ochronę odgromową zbiorniów z pływającymi dachami. 12. Stwierdzono, że urządzenia piorunochronne w obietach zagrożonych wybuchem powinny spełniać wymagania, co najmniej II poziomu ochrony. 13. Przedstawiono szczegółowe zasady energetycznej i napięciowej oordynacji pomiędzy urządzeniami ograniczającymi przepięcia w wielostopniowych systemach ochrony przed przepięciami. Podstawowe zasady montażu Podstawowe zasady montażu zwodów i przewodów odprowadzających zgodne z wymaganiami norm serii PN-EN zestawiono w tabeli 2. Zapewnienie ochrony odgromowej obietów wysoich (o wysoości przeraczającej 60 m) wymaga uwzględnienia zagrożenia stwarzanego przez wyładowania boczne. Należy zwrócić uwagę na ochronę odgromową urządzeń i instalacji na ścianach taich obietów. W obiecie o wysoości przeraczającej 60 m należy zastosować na ścianach bocznych analogiczne sieci zwodów ja sieci na dachu tego obietu. Ochroną przed wyładowaniem bocznym powinny być objęte najwyższe części obietu (ściany powyżej poziomu odpowiadającego o. 20 % wysoości obietu, licząc od poziomu dachu w dół).

5 Tabela 2. Zasady montażu zwodów i przewodów odprowadzających Materiał dachu lub ścian Wymagania montażowe Zwody Dach z materiału niepalnego Dach z materiału łatwopalne Dachy ryte strzechą Obiety zawierające warstwę ziemi na dachu. Dachy jedno- lub dwuspadowe ryte dachówą na niewielich obietach o wysoości do 20m Umieszczane na powierzchni dachu. Jeśli możliwe jest gromadzenie wody na dachu (dotyczy to szczególnie dachów płasich) to zwody należy instalować nad przewidywanym poziomem wody. Umieszczane na wysoości nie mniejszej niż 10 cm nad dachem. Jeśli nie można zapewnić wymaganego odstępu należy wstawić między przewód a materiał palny warstwę żaroodporną lub zastosować przewód o przeroju nie mniejszym od 100 mm 2. Łatwopalne elementy nie powinny pozostawać w bezpośredniej styczności z elementami stosowanymi na zwody. Umieszczane na wysoości 15 cm od strzechy. Sieć zwodów ułożona na ziemi o wymiarach oa wyniających z poziomu ochrony obietu ( ludzie nie przebywają regularnie na dachu). Sieć zwodów o wymiarach 5m x 5 m oraz ułady zwodów pionowych chroniące ludzi przed bezpośrednim wyładowaniem (regularne przebywanie ludzi na dachu) Przewody poziome, umieszczone przy alenicy pod dachówą, do tórych dołączone są rótie zwody pionowe w odstępach nie więszych niż 10 m (zamiast zwodów pionowych można zastosować płyti metalowe, ale w odstępach nie więszych niż 5m). Przewody odprowadzające Ściany z materiału niepalnego Ściany z materiału łatwopalnego Przewody na powierzchni ściany lub w ścianie. Nie należy prowadzić przewodów w rynnach. Przewody 10 cm od ściany lub na ścianie, jeśli wzrost temperatury nie jest niebezpieczny. Jeśli nie można zapewnić wymaganego odstępu należy wstawić między przewód a materiał palny warstwę żaroodporną lub zastosować przewód o przeroju nie mniejszym od 100 mm 2. Zwody i przewody odprowadzające Odległości pomiędzy wsporniami Materiał elementów urządzenia piorunochronnego 1,0 m Przewody orągłe lite 0,5 m Taśmy i lini poziome na powierzchniach poziomych i pionowych. 1,0 m Taśmy lub lini pionowe biegnące od ziemi do wysoości o. 20 m. 0,5 m Taśmy lub lini pionowe na wysoości powyżej 20 m. W obietach wyższych od 120 m ochrona przed wyładowaniami bocznymi powinna być zapewniona powyżej 120 m. Przyładowe rozwiązanie taiej ochrony dla obietu o wysoości 100 m przedstawiono na rys. 1.

6 Rys. 1. Przyład ochrony obietu wysoiego przed wyładowaniami bocznymi (I poziom ochrony) Ochrona odgromowa urządzeń umieszczonych na dachach obietów Normy ochrony odgromowej wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę urządzeń przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego. Zgodnie z zaleceniami wszystie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, tóre zawierają wyposażenie eletryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej uładu zwodów. Ochronę przed występującym zagrożeniem można zapewnić stosując odpowiednio dobrane ułady zwodów pionowych lub poziomych. Należy również zachować odpowiednie odstępy izolacyjne pomiędzy urządzeniami a zwodami lub przewodami odprowadzającymi. Wymaganie umieszczenia w przestrzeni chronionej nie dotyczy urządzeń, tóre nie zawierają wyposażenia eletrycznego lub eletronicznego a dodatowo spełniają następujące waruni: wymiary nie przeraczają 0,3 m wysoości i 1,0 m 2 powierzchni całowitej oraz długości 2,0 m (urządzenia metalowe), nie wystają więcej niż 0,5 m nad powierzchnię tworzoną przez zwody (urządzenia wyonane z materiałów izolacyjnych). Umieszczanie urządzenia w przestrzeni chronionej nie zapewnia całowitej ochrony przed przepięciami atmosferycznymi induowanymi w instalacji eletrycznej oraz liniach przesyłu sygnałów (jeśli taie są stosowane). Stworzenie warunów zapewniających pełną ochronę wymaga zastosowania przewodów osłoniętych przewodzącym eranem dochodzących do chronionego urządzenia (rys. 2.). Jeśli zastosowanie taiego rozwiązania jest trudne do realizacji można rozważyć zastosowanie SPD typu 2 w instalacji eletrycznej lub SPD lasy C2 w obwodach przesyłu sygnałów. Urządzenia zawierające wyposażenie eletryczne i eletroniczne, tóre nie można umieścić w dostatecznej odległości od elementów ochrony odgromowej (nie można zachować odstępu izolacyjnego np. na obietach o onstrucji stalowej lub posiadających metalowe porycia dachowe) powinny taże być umieszczone w przestrzeniach chronionych tworzonych przez zwody pionowe i poziome. W celu eliminacji przesoów isrowych metalowe elementy onstrucji urządzenia należy połączyć z uładem zwodów oraz z przewodzącymi elementami onstrucji. Do tych ostatnich połączeń można wyorzystać erany abli (rys. 3.). Stworzenie warunów zapewniających bezawaryjne działanie wymaga przeanalizowania potrzeby zainstalowania dodatowej ochrony, jaą zapewniają ułady SPD instalowane bezpośrednio przed chronionym urządzeniem.

7 Rys. 2. Ochrona urządzenia na dachu przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym Rys. 3. Ochrona urządzenia przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym, ale nie przed sutami oddziaływania części prądu piorunowego Należy zauważyć, że ochroną przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego powinny być objęte wszystie urządzenia na dachu obietu. Dotyczy to ominów pieców gazowych lub olejowych, anten oraz coraz częściej oletorów fotowoltaicznych. ( rys. 4). Przestrzenie chronione Oreślając obszar przestrzeni chronionej należy uwzględnić wymagania dotyczące ątów ochronnych oraz odstępów bezpiecznych uniemożliwiających powstawanie przesoów isrowych pomiędzy chronionymi urządzeniami i instalacjami a zwodami, elementami urządzenia piorunochronnego lub onstrucji obietu wyorzystywanymi do celów ochrony odgromowej.

8 Rys. 4. Przyłady ochrony odgromowej omina, anteny oraz oletorów fotowoltaicznych na dachu rytym dachówą Do oreślenia wartości ątów ochronnych, w zależności od wysoości zwodu i wymaganego poziomu ochrony, należy wyorzystać informacje przedstawione na rys. 5. Rys. 5. Wartości ątów ochronnych dla zwodów o różnych wysoościach w przypadach równych poziomów ochrony Znacznie trudniejsze jest wyznaczanie odstępów izolacyjnych. Do ich oreślania zalecane jest wyorzystywanie zależność s przedstawioną w tabeli 3. Wyznaczenie odstępu izolacyjnego wymaga oreślenia odległości pomiędzy analizowanym zwodem a najbliższym miejscem połączenia z uziomem urządzenia piorunochronnego (długość L mierzona wzdłuż przewodu odprowadzającego) oraz współczynniów uzależnionych od poziomu ochrony i materiału, jai znajduje się w przestrzeni odstępu izolacyjnego.

9 Tabela 3. Zestawienie podstawowych informacji dotyczących ątów ochronnych i odstępów izolacyjnych Odstępy izolacyjne Uład przestrzenny Zależność oreślająca odstęp izolacyjny s L - długość w metrach i Długość mierzona wzdłuż przewodu odprowadzającego od puntu rozpatrywanego zbliżenia do puntu najbliższego połączenia wyrównawczego. c m L Wartości współczynniów występujących w równaniu oreślającym odstęp izolacyjny Współczynni i - uzależniony od lasy LPS m - uzależniony od materiału odstępu izolacyjnego c - uzależniony od rozpływu prądu w przewodach LPS Uład uziemienia typu A 1 - zwód pionowy i 1 przewód odprowadzający, 0,66 - zwód poziomy i 2 przewody odprowadzające, 0,44 - sieć zwodów oraz 4 i więcej przewodów odprowadzających Wartość 0,08 - I lasa LPS 0,06 - II lasa LPS 0,04 - III i IV lasa LPS 1- powietrze 0,5 - beton, cegła Uład uziemienia typu B 1 - zwód pionowy i 1 przewód odprowadzający, 0,5 1 - zwód poziomy i 2 przewody odprowadzające, 0,25 0,5 - sieć zwodów oraz 4 i więcej przewodów odprowadzających W normie PN-EN doładnie oreślano wartości współczynniów i i m. Niestety norma zawiera niewiele informacji o zasadach wyznaczania współczynnia c, tóry uzależniony jest od podziału prądu piorunowego w elementach urządzenia piorunochronnego. Na podstawie zestawionych danych można tylo próbować oreślić wartość tego współczynnia dla prostego obietu. W więszości obietów budowlanych, wyznaczając długość L pomiędzy miejscem wyładowania a najbliższym miejscem uziemienia przewodu odprowadzającego, uwzględniamy przewody, w tórych płyną prądy o różnych wartościach. Z tego fatu wyniają zmiany wartości współczynniów c dla poszczególnych przewodów instalacji piorunochronnej i należy to uwzględnić przy obliczaniu odstępów izolacyjnych. Odstęp izolacyjny dla taiego przypadu oreślany jest zależnością: i s c 1 l1 c2 l2... cm lm m gdzie : l 1, l 2, l m - odcini przewodów instalacji piorunochronnej w tórych płyną prądy o różnych wartościach oreślane przez współczynnii c1, c2, cm.

10 W celu przedstawienia tou postępowania przy oreślaniu odstępu izolacyjnego przedstawiony zostanie przyład jego wyznaczania dla prostego urządzenia piorunochronnego na wolnostojącym obiecie budowlanym (Rys.6). Do ochrony masztu antenowego z anteną przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym wyorzystano zwód pionowy. Rys. 6. Podział prądu piorunowego w analizowanym urządzeniu piorunochronnym Do obliczenia odstępu izolacyjnego przyjęto następujące dane: poziom ochrony IV, i1 = 0,04, długość l = 5 m, długość = 30 m, długość h = 14 m, odstępu izolacyjnego w powietrzu m1 = 1, Uwzględniając przedstawiony rozpływ prądu piorunowego w przewodach uwzględnianych przy oreślaniu L, wymiary obietu oraz wartości współczynniów i i m, odstęp izolacyjny oreślany jest z zależności: i c s c0 l c 1 c2 h 2 m Uwzględniając rozpływ prądu piorunowego w prostym urządzeniu piorunochronnym wartości współczynniów c wynoszą odpowiednio: c0 = 1,0; c1 = 0,5; c2 = 0,25. Wymagany odstęp izolacyjny wynosi: 0,04 s (1,0 5m 0,5 15m 0,2514m) 0, 64m 1 W przypadu dowolnego rozmieszczenia zwodu na dachu obietu o przedstawionym uładzie urządzenia piorunochronnego do obliczeń współczynniów c można wyorzystać zależności podane na rys. 7.

11 c1 = 1, c2 2(c x) h 2(c h) c3 = 0,5 c2 s i m L c1 c2 x c3 h Rys. 7. Zależności oreślające wartości współczynniów c wyorzystywanych do oreślania odstępów izolacyjnych W przypadach bardziej rozbudowanych urządzeń piorunochronnych wyznaczanie odstępu izolacyjnego jest znacznie bardziej sompliowane. Podsumowanie Poprawne zaprojetowanie i wyonanie urządzenia piorunochronnego wymaga przyjęcia odpowiedniej dla chronionego obietu oncepcji ochrony i ścisła jej realizacja. Jest to szczególne ważne w przypadu obietów wyposażonych w urządzenia i systemy eletroniczne wrażliwe na piorunowe impulsy eletromagnetyczne. Pojawiają się wymagania niedopuszczenia do bezpośredniego oddziaływania prądu piorunowego na urządzenia i eliminacja możliwości wniania prądu piorunowego do obietu. Spełnienie powyższych wymagań można osiągnąć stosując odpowiednio dobrane ułady zwodów podwyższonych oraz doprowadzając do rozpływu prądu piorunowego w przewodzących elementach ścian zewnętrznych lub odpowiednio ułożonych przewodach odprowadzających. Należy również zauważyć, że opracowanie projetu i wyonanie urządzenia piorunochronnego należy powierzyć espertom w dziedzinie ochrony odgromowej. Literatura 1. Rozporządzenie Ministra Infrastrutury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunów technicznych, jaim powinny odpowiadać budyni i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz461.) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastrutury z dnia 10 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunów technicznych, jaim powinny odpowiadać budyni i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597).

ZASADY WYZNACZANIA BEZPIECZNYCH ODSTĘPÓW IZOLACYJNYCH WEDŁUG NORMY PN-EN 62305

ZASADY WYZNACZANIA BEZPIECZNYCH ODSTĘPÓW IZOLACYJNYCH WEDŁUG NORMY PN-EN 62305 ZASADY WYZNACZANIA BEZPIECZNYCH ODSTĘPÓW IZOLACYJNYCH WEDŁUG NORMY PN-EN 62305 Henry Boryń Politechnia Gdańsa ODSTĘPY IZOLACYJNE BEZPIECZNE Zadania bezpiecznego odstępu izolacyjnego to: ochrona przed bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych Andrzej Sowa Poprawnie zaprojektowane i wykonane urządzenie piorunochronne powinno przejąć prąd piorunowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Powszechne stosowanie różnorodnych systemów nadawczo-odbiorczych

Bardziej szczegółowo

Jeśli takie rozwiązania są niemożliwe

Jeśli takie rozwiązania są niemożliwe wyznaczanie przestrzeni chronionej tworzonej przez zwody na dachach obiektów dr hab. inż. Andrzej Sowa prof. Politechniki Białostockiej, mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska Sp. z o.o. Elementy urządzenia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 6 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Recenzenci: mgr inż. Andrzej Boczkowski CKIiUE SEP w Warszawie mgr inż. Leszek Bożek WBSPBiL w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

OCHRONA ODGROMOWA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 10 Andrzej W. Sowa Krzysztof Wincencik OCHRONA ODGROMOWA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 10 Andrzej W. Sowa, Krzysztof Wincencik OCHRONA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

w obiektach zagrożonych wybuchem

w obiektach zagrożonych wybuchem Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Nowe wymagania dotyczące ochrony odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem 1. Wstęp Stworzenie warunków zapewniających bezpieczną ochronę przed skutkami wyładowań

Bardziej szczegółowo

Zwody poziome. OCHRONA ODGROMOWA - zwody na dachach płaskich

Zwody poziome. OCHRONA ODGROMOWA - zwody na dachach płaskich OCHRONA ODGROMOWA - zwody na dachach płaskich Zadaniem urządzenie piorunochronnego na obiekcie budowlanym jest przejęcie prądu piorunowego i jego odprowadzenie do ziemi w sposób gwarantujący ochronę przed

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM

ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY URZĄDZENIAMI DO OGRANICZANIA PRZEPIĘĆ A CHRONIONYM URZĄDZENIEM Andrzej Sowa Politechnika Białostocka 1. Wstęp Tworząc niezawodny system ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Uziomy w ochronie odgromowej

Uziomy w ochronie odgromowej OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Uziomy w ochronie odgromowej Andrzej Sowa Zadaniem układów uziemień jest bezpieczne odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego bez powodowania groźnych przepięć [1,2].

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA. Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa budynków. Definicja instalacji odgromowej. Definicja instalacji odgromowej

WERSJA SKRÓCONA. Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa budynków. Definicja instalacji odgromowej. Definicja instalacji odgromowej Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa budynków Na płaskim dachu istniejącego budynku, gdzie w latach 80 zainstalowano odgromówkę, została zamontowana klimatyzacja. Dostałem zlecenie na zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 3. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach 3.1. Zasady ogólne 3.2. Połączenia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA W LINIACH TRANSMISJI DANYCH

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA W LINIACH TRANSMISJI DANYCH X SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W CYKLU WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W

Bardziej szczegółowo

Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej Andrzej Sowa W instalacji elektrycznej w większości

Bardziej szczegółowo

Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych

Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych Ochrona układów zasilania, sterowania, pomiarowych i telekomunikacyjnych Prof.. nzw. dr hab. inż. Lesław Karpiński, Zakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki lekarp@prz.edu.pl, Warsztaty pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Kierunek strumienia ciepła ciepła, [(m 2 K)/W] Pionowy w górę Poziomy Pionowy w dół

Kierunek strumienia ciepła ciepła, [(m 2 K)/W] Pionowy w górę Poziomy Pionowy w dół Obliczanie współczynnia przeniania ciepła przez przegrody budowlane wg PN-EN ISO 6946:008 omponenty budowlane i elementy budynu Opór cieplny i współczynni przeniania ciepła Metoda obliczania A. PZEGODY

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów elektronicznych jest ich stosunkowo

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODGROMOWA I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH

INSTALACJA ODGROMOWA I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Damian GŁUCHY* Dariusz KURZ* Grzegorz TRZMIEL* INSTALACJA ODGROMOWA I OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia ograniczające przepięcia badane zgodnie z procedurą próby klasy I Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices)

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości teczki Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

Spis zawartości teczki Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 OBIEKT : TEMAT: STADIUM: Spis zawartości teczki im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25. Projekt budowlano-wykonawczy I. OPIS TECHNICZNY II. III. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa. Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu

Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa. Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu Kompleksowa i skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa Dariusz Szymkiewicz Kierownik Projektu 1 Ograniczniki iskiernikowe typu T1 i T1 kombinowane 2 OCHRONA PRZED SKUTKAMI WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH Ochrona

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA SPIS TREŚCI. 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Poziom ochrony 4. Zewnętrzna instalacja odgromowa 5.

BRANŻA ELEKTRYCZNA SPIS TREŚCI. 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Poziom ochrony 4. Zewnętrzna instalacja odgromowa 5. BRANŻA ELEKTRYCZNA SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Poziom ochrony 4. Zewnętrzna instalacja odgromowa 5. Uwagi końcowe RYSUNKI: E1 Instalacja odgromowa 1. Wstęp Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

MT^ÄTW HfÄhZbjb Ceb]X^gbjl 5bZhfÄTj CTaVXe '( +%+ Bcb_Xþ h_! Ceml_Xf\X $"$$þ gx_! (#$ &%( +'*þ X `T\_- U!cTaVXe3baXg!c_ A<C- *(' $$% $*,,

MT^ÄTW HfÄhZbjb Ceb]X^gbjl 5bZhfÄTj CTaVXe '( +%+ Bcb_Xþ h_! Ceml_Xf\X $$$þ gx_! (#$ &%( +'*þ X `T\_- U!cTaVXe3baXg!c_ A<C- *(' $$% $*,, MT^ÄTWHfÄhZbjb Ceb]X^gbjl5bZhfÄTjCTaVXe '( +%+Bcb_Xþh_!Ceml_Xf\X$"$$þgX_!(#$&%(+'*þX `T\_-U!cTaVXe3baXg!c_ A

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa 2. Podstawowy zakres wymaganej wiedzy technicznej

Ochrona odgromowa 2. Podstawowy zakres wymaganej wiedzy technicznej Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156.), w którym stwierdzono, że: Budynek należy wyposażyć

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZALECENIACH KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG NORM SERII PN-EN

ZMIANY W ZALECENIACH KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG NORM SERII PN-EN ZMIANY W ZALECENIACH KONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG NORM SERII PN-EN 62305 (wybrane zagadnienia) Henryk BORYŃ Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Ochrona odgromowa zewnętrzna Poziom ochrony

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z OSUSZENIEM BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. F. NANSENA W PIASTOWIE PRZY UL. NAMYSŁOWSKIEGO 11

TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z OSUSZENIEM BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. F. NANSENA W PIASTOWIE PRZY UL. NAMYSŁOWSKIEGO 11 Inwestor: Powiat Pruszkowski Zarząd Powiatu w Pruszkowie ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków Temat opracowania: TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z OSUSZENIEM BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. F. NANSENA W PIASTOWIE PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODEJŚCIU DO OCENY ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO

ZMIANY W PODEJŚCIU DO OCENY ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO ZMIANY W PODEJŚCIU DO OCENY ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Podstawowym zadanie urządzenia piorunochronnego jest przejęcie i odprowadzenie do ziemi prądu piorunowego w sposób

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST INSTALACJA ODGROMOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST INSTALACJA ODGROMOWA STWiOR SST inst. odgromowa -2 / 5- Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1. Nazwa zadania... 3 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania kompleksowej ochrony obiektów przed zaburzeniami elektromagnetycznymi o dużej energii

Zasady projektowania kompleksowej ochrony obiektów przed zaburzeniami elektromagnetycznymi o dużej energii Leszek Kachel Jan M. Kelner Mieczysław Laskowski Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Zasady projektowania kompleksowej ochrony obiektów przed zaburzeniami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ EGZ. PINB Instalacje Elektryczne i Antenowe AZART Inż. Marek Wirtek Ul. Emilii Plater 35 97-400 Bełchatów tel :601 28 27 99 fax 44/ 733-04-44 NIP : 769-110-92-51 Regon : 590072436 TEMAT : BUDOWA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NORMATYWNE W PROJEKTOWANIU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

WYMAGANIA NORMATYWNE W PROJEKTOWANIU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ nstalacje eletryczne nisiego napięcia Michał FLPAK, Łuasz PUT Politechnia Poznańsa nstytut Eletrotechnii i Eletronii Przemysłowej Czytaj w: " listów do Redacji: Opinie i polemii" poz. 15 - od p. A.M. WYMAGAA

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Dr inŝ. Henryk BORYŃ, doc. PG

AKTUALNE PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Dr inŝ. Henryk BORYŃ, doc. PG U [V] 3000 2000 AKTUALNE PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ODGROMOWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 1000 Dr inŝ. Henryk BORYŃ, doc. PG 0 Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej -1000-0.004 0 0.004 0.008

Bardziej szczegółowo

Badanie instalacji elektrycznych

Badanie instalacji elektrycznych W latach 2001-2004 pojawiły się nowe normy regulujące kwestie ochrony odgromowej [5-10], będące tłumaczeniami oryginalnych wersji językowych norm międzynarodowych IEC. Normy z serii PN-IEC-61024 [5-9]

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ProjekTel"

PRACOWNIA PROJEKTOWA ProjekTel PRACOWNIA PROJEKTOWA "ProjekTel" Sławomir Grajewski 10-690 Olsztyn ul. Jeziołowicza 17 m 9 INWESTOR: Urząd Gminy w Wielbarku PROJEKT BUDOWLANY -część elektryczna- Projekt przebudowy instalacji odgromowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU BUDYNKU GŁÓWNEGO KRAJOWEGO CENTRUM INFORMATYKI KWANTOWEJ

PROJEKT REMONTU BUDYNKU GŁÓWNEGO KRAJOWEGO CENTRUM INFORMATYKI KWANTOWEJ PROJEKT REMONTU BUDYNKU GŁÓWNEGO KRAJOWEGO CENTRUM INFORMATYKI KWANTOWEJ Branża: Inwestor: INSTALACJA ELEKTRYCZNA UNIWERSYTET GDAŃSKI 80-952 GDAŃSK ul. Bażyńskiego 1 Adres inwestycji: Sopot, ul. Generała

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI : 2.0. Spis rysunków.

SPIS TREŚCI : 2.0. Spis rysunków. SPIS TREŚCI : 1.0 Opis techniczny. 1.1 Wstęp. 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Stan istniejący. 1.4 Zwody. 1.5 Przewody odprowadzające. 1.6 Zaciski probiercze. 1.7 Przewody uziemiające 1.8 Uziomy. 1.9 Osprzęt

Bardziej szczegółowo

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym

Wpływ zamiany typów elektrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Wpływ zamiany typów eletrowni wiatrowych o porównywalnych parametrach na współpracę z węzłem sieciowym Grzegorz Barzy Paweł Szwed Instytut Eletrotechnii Politechnia Szczecińsa 1. Wstęp Ostatnie ila lat,

Bardziej szczegółowo

1 Spis zawartości projektu

1 Spis zawartości projektu 1 Spis zawartości projektu Spis treści 1 Spis zawartości projektu... 3 2 Opis techniczny... 5 2.1 Podstawa opracowania... 5 2.2 Przedmiot opracowania... 5 2.3 Zakres opracowania... 5 2.4 Forma architektoniczna

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kobylinie l. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W PRUSZKOWIE ul. STALOWA 33 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ODGROMOWEJ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA ELEWACJI BUDYNKU NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010.

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA UśYTKOWANIA UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/N UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/L Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. APLISENS

Bardziej szczegółowo

ułoŝony w odległości min. 1m od krawędzi budynku na głębokości 0,7 m ZK10 UWAGA!

ułoŝony w odległości min. 1m od krawędzi budynku na głębokości 0,7 m ZK10 UWAGA! ZK5 ZK6 ZK11 ZK12 ZK7 projektowany odcinek uziomu - taśma Fe/Zn 25 x 4 ułoŝony w odległości min. 1m od krawędzi budynku na głębokości 0,7 m ZK10 ZK4 ZK9 ZK17 projektowany odcinek uziomu - taśma Fe/Zn 25

Bardziej szczegółowo

dr inż. Henryk BORYŃ Politechnika Gdańska, e-mail: h.boryn@ely.pg.gda.pl

dr inż. Henryk BORYŃ Politechnika Gdańska, e-mail: h.boryn@ely.pg.gda.pl dr inż. Henryk BORYŃ Politechnika Gdańska, e-mail: h.boryn@ely.pg.gda.pl Kompleksowa ochrona odgromowa paneli fotowoltaicznych instalowanych na obiektach budowlanych Streszczenie: Omówiono specyfikę ochrony

Bardziej szczegółowo

Program DEHNsupport pomoc dla projektanta przy ocenie ryzyka ( część 1) Krzysztof Wincencik - DEHN Polska

Program DEHNsupport pomoc dla projektanta przy ocenie ryzyka ( część 1) Krzysztof Wincencik - DEHN Polska Program DEHNsupport pomoc dla projektanta przy ocenie ryzyka ( część 1) Krzysztof Wincencik - DEHN Polska Czy poziom ochrony, jaki projektant obliczał na podstawie kryteriów zawartych w normie PN-IEC 61024-1-1,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA RYZYKA OCENA ZAGROŻEŃ

1. ANALIZA RYZYKA OCENA ZAGROŻEŃ OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU ZGODNIE Z ZAPISAMI NORM Z SERII PN-EN 62305. Krzysztof Wincencik DEHN Polska Sp. z o.o. Streszczenie: Przyjęcie przez kraje europejskie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

OCHRONA ODGROMOWA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 10 Andrzej W. Sowa Krzysztof Wincencik OCHRONA ODGROMOWA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 10 Andrzej W. Sowa, Krzysztof Wincencik OCHRONA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

Instalacje Odgromowe

Instalacje Odgromowe Instalacje Odgromowe Podstawa Prawna budowy instalacji odgromowych 1. Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr. 156, poz. 1118 z późn. zm.) 2. Rozp. Min. Infrastr. z dn. 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Temat: Obostrzenia przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 1. Jak się określa? Obostrzenie określa wiele dodatkowych wymagań dotyczących odcinka linii wymagającego zwiększonego bezpieczeństwa. Wiąże się to

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne CPV 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA ODGROMOWA INSTALACJA ODGROMOWA ZWODAMI POZIOMYMI WYSOKIMI BUDYNKU NR 59 CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 201 NAZWA INWESTYCJI: NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: KATEGORIA OBIEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OCHRONA I ZACHOWANIE ZABYTKOWEGO PARKU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH MODYFICJ OSZTOW LGORYTMU JOHNSON DO SZEREGOWNI ZDŃ UDOWLNYCH Michał RZEMIŃSI, Paweł NOW a a Wydział Inżynierii Lądowej, Załad Inżynierii Producji i Zarządzania w udownictwie, ul. rmii Ludowej 6, -67 Warszawa

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa,.05.013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Zespoły ruchome lub przewoźne Pojęcie zespół oznacza pojazd i/lub ruchomą lub

Bardziej szczegółowo

Ochrona Przeciwprzepięciowa: Szybka instalacja. Ochrona przeciwprzepięciowa kamer sieciowych MOBOTIX

Ochrona Przeciwprzepięciowa: Szybka instalacja. Ochrona przeciwprzepięciowa kamer sieciowych MOBOTIX Ochrona przeciwprzepięciowa kamer sieciowych MOBOTIX Zabezpiecza kamery sieciowe MOBOTIX przed przepięciami do 4 kv, mogącymi wystąpić w sieci PoE Do łączenia przewodu sieciowego z przewodem sieciowym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 26

OPIS TECHNICZNY. Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Gen. Kaliskiego 26 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego instalacji odgromowej Domu Studenta Nr 4 Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Kaliskiego 26 w Warszawie na działce budowlanej Nr 7/4 obręb 6-10-04

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, ul. Chełmińska 103, (056) fax (056) kom , SPIS TREŚCI

Grudziądz, ul. Chełmińska 103, (056) fax (056) kom , SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.0. Inwestor 2.0. Jednostka Projektowania 3.0. Podstawa projektowania 4.0. Rozwiązania instalacyjne 4.1. Tablica rozdzielcza 4.2. Instalacje oświetlenia zewnętrznego 4.3. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna Sosnowiec. Zadanie: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA

Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna Sosnowiec. Zadanie: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec Zadanie: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA Adres obiektu: 41-200 Sosnowiec ul. Kościelna 13, Faza:

Bardziej szczegółowo

Q strumień objętości, A przekrój całkowity, Przedstawiona zależność, zwana prawem filtracji, została podana przez Darcy ego w postaci równania:

Q strumień objętości, A przekrój całkowity, Przedstawiona zależność, zwana prawem filtracji, została podana przez Darcy ego w postaci równania: Filtracja to zjawiso przepływu płynu przez ośrode porowaty (np. wody przez grunt). W więszości przypadów przepływ odbywa się ruchem laminarnym, wyjątiem może być przepływ przez połady grubego żwiru lub

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV W stacji elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE REZYSTANCJI UZIOMÓW W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE REZYSTANCJI UZIOMÓW W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Krzysztof KRÓL* KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE REZYSTANCJI UZIOMÓW W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Opisane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.2 - OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIENIOWA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 1

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady tworzenia zewnętrznej i wewnętrznej instalacji piorunochronnej

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady tworzenia zewnętrznej i wewnętrznej instalacji piorunochronnej Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady tworzenia zewnętrznej i wewnętrznej instalacji piorunochronnej Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Stworzenie warunków zapewniających poprawne i bezawaryjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKICH NORM ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ODGROMOWEJ I ELEMENTÓW INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ORAZ PLANOWANE AKTUALIZACJE LUB ZMIANY

WYMAGANIA POLSKICH NORM ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ODGROMOWEJ I ELEMENTÓW INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ ORAZ PLANOWANE AKTUALIZACJE LUB ZMIANY Dr inż. Marek Łoboda Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej WYMAGANIA POLSKICH NORM ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ODGROMOWEJ I ELEMENTÓW INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu końcówki przewodu wysokonapięciowego nr kat.:

Instrukcja montażu końcówki przewodu wysokonapięciowego nr kat.: Instrukcja montażu końcówki przewodu wysokonapięciowego nr kat.: 30100105 Dziękujemy za wybranie przewodu wysokonapięciowego firmy ELKO-BIS. Przewód izolowany wysokonapięciowy stosuje się w miejscach,

Bardziej szczegółowo

R w =

R w = Laboratorium Eletrotechnii i eletronii LABORATORM 6 Temat ćwiczenia: BADANE ZASLACZY ELEKTRONCZNYCH - pomiary w obwodach prądu stałego Wyznaczanie charaterysty prądowo-napięciowych i charaterysty mocy.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA FIRMA PROJEKTOWA W.P. SIKORA Kraków, ul. Dzielskiego 4/24 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Krakowie 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20 Dokumentacja: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y REMONT STOPODACHU BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 9 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 9 Renata Markowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 2 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Nie uczęszcza

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU ZGODNIE Z ZAPISAMI NORM Z SERII PN-EN 62305

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU ZGODNIE Z ZAPISAMI NORM Z SERII PN-EN 62305 Krzysztof WINCENCIK DEHN Polska Sp. z o.o. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU ZGODNIE Z ZAPISAMI NORM Z SERII PN-EN 62305 Streszczenie: Przyjęcie przez kraje europejskie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze są pięknym i ekscytującym zjawiskiem jednak często bywają niebezpieczne dla ludzi, a także dla budynków i prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wykres linii ciśnień i linii energii (wykres Ancony)

Wykres linii ciśnień i linii energii (wykres Ancony) Wyres linii ciśnień i linii energii (wyres Ancony) W wyorzystywanej przez nas do rozwiązywania problemów inżyniersich postaci równania Bernoulliego występuje wysoość prędości (= /g), wysoość ciśnienia

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO I PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

OCENA ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO I PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM OCENA ZAGROŻENIA PIORUNOWEGO I PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Dr hab. inż. Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Podstawowym zadanie urządzenia piorunochronnego jest przejęcie

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa budynków

Ochrona odgromowa budynków mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona odgromowa budynków Budynki należy chronić przed skutkami wyładowań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Rafał Góra upr. MAP/0315/POOE/13. Temat opracowania: Adres obiektu Kraków, os. Na Wzgórzach 1

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Rafał Góra upr. MAP/0315/POOE/13. Temat opracowania: Adres obiektu Kraków, os. Na Wzgórzach 1 PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat opracowania: Projekt budowlany ocieplenia i remontu elewacji budynku przychodni na os. Na Wzgórzach 1 w Krakowie- instalacja odgromowa i elektryczna dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Uznanie urządzeń ochrony przepięciowej przez firmę specjalistyczną VdS 1) na pewno będzie miało w przyszłości coraz większe znaczenie dla oceny

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania urządzenia piorunochronnego na typowych obiektach budowlanych oraz systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Przykładowe rozwiązania urządzenia piorunochronnego na typowych obiektach budowlanych oraz systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej Przyładowe rozwiązania urządzenia piorunochronnego na typowych obietach budowlanych oraz systemów ograniczania przepięć w instalacji eletrycznej Andrzej Sowa Politechnia Białostoca Do podstawowych części

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie )

1. Wprowadzenie. Przewody instalacji elektrycznej. Ograniczniki przepięć. Strefa 1. Przewodzące elementy ścian obiektu (zbrojenie ) Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZED PRZEPIĘCIAMI POWSTAJĄCYMI PODCZAS WYŁADOWAŃ PIORUNOWYCH W LINIE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Ograniczniki przepięć

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA. Uziemienia

WERSJA SKRÓCONA. Uziemienia Uziemienia Podstawowym zadaniem każdego przedsięwzięcia technicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa istotom żywym i środowisku. Zadanie jest szczególnie trudne, gdy zagrożeniem jest prąd elektryczny płynący

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Tadeusz Masłowski, Marek Mordarski. Świdnica 26.11.2015.

OCHRONA ODGROMOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Tadeusz Masłowski, Marek Mordarski. Świdnica 26.11.2015. OCHRONA ODGROMOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Tadeusz Masłowski, Marek Mordarski Świdnica 26.11.2015. CERTYFIKATY I NAGRODY Certyfikat badań zgodny z normami Certyfikat jakości ISO 9001:2000 Znak bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem urządzenia piorunochronnego

Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem urządzenia piorunochronnego VI Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna i-mitel 2010 Andrzej SOWA 1, Krzysztof WINENIK 2 Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny (1), DEHN Polska (2) Przewód o izolacji wysokonapięciowej elementem

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo