RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku"

Transkrypt

1 RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala co następuje : 1 Dochody budŝetu na rok 2010 w łącznej kwocie 1. dochody bieŝące zł 2. dochody majątkowe zł według poniŝszego zestawienia: zł w zł Dział Rozdział Treść Kwota ogółem bieŝące W tym: majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

2 0690 Wpływy z róŝnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów (sprzedaŝ drewna) 6208 Dotacja rozwojowa na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Stale Chmielów Dąbrowica Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług (zwrot kosztów dowozu uczniów) 0920 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów (dopłaty do upraw, sprzedaŝ warzyw i kwiatów) Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 0920 Pozostałe odsetki 6208 Dotacja rozwojowa na zadanie Poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ( ze stacji diagnostycznej) Pozostałe odsetki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług (za szkolenia) Pozostałe odsetki Gospodarstwa pomocnicze Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 5

6 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze

7 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpływy z róŝnych usług Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na

8 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wydatki budŝetu na rok 2010 w łącznej kwocie według poniŝszego zestawienia: zł Dział Rozdział Treść Kwota Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup usług pozostałych Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną wydatki związane z realizacją statutowych zadań zakup usług pozostałych Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe a) wydatki majątkowe z tego : dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne

9 składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność a) wydatki majątkowe dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 wydatki związane z realizacją statutowych zadań wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych Nadzór budowlany wynagrodzenia i składki od nich naliczone

11 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Informatyka Pozostała działalność a) wydatki majątkowe dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczonewynagrodzenia osobowe pracowników

12 składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy Rady Powiatów 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych Starostwa Powiatowe 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.05 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe

13 róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Zarządzanie kryzysowe

14 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne

15 składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Licea ogólnokształcące 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

16 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych na program Poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn,,poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie Licea profilowane 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Szkoły zawodowe

17 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji dotacje na zadania bieŝące dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoły zawodowe specjalne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne

18 składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych

19 zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1.1. wynagrodzenie i składki od nich naliczone wynagrodzenie bezosobowe 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne a) wydatki majątkowe dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność dotacje na zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze

20 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.3. dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia społeczne b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych

21 85202 Domy pomocy społecznej 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ośrodki wsparcia 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności

22 zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rodziny zastępcze wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych 1.2. dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

23 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych

24 zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Ośrodki adopcyjno opiekuńcze 1.1 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki związane z realizacją zadań statutowych

25 zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone

26 wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków i materiałów medycznych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe podróŝe słuŝbowe krajowe

27 róŝne opłaty i składki odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup usług pozostałych odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 1.2. dotacje na zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

28 92116 Biblioteki 1.1 dotacje na zadania bieŝące dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 1.2. dotacje za zadania bieŝące dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem: Wydatki budŝetu na kwotę ogółem zł obejmują: 1. wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w ogólnej kwocie zł a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych zł 28

29 w tym : wydatki na dotacje na zadania bieŝące zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 2. Wydatki majątkowe wynoszą ogółem zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą zł ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej zł 4 1. Uchwala deficyt budŝetu Powiatu w wysokości zł 2. Przychody budŝetu Powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu ( 952) z przeznaczeniem na: zł pokrycie występującego deficytu zł spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zł 3. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu uchwala kredyt ( 952) w kwocie zł 4. Rozchody budŝetu Powiatu uchwala ( 992) w kwocie zł 5 Uchwala limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zł 2. sfinansowanie planowanego deficytu zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zł Tworzy rezerwę ogólną w kwocie zł 7 1. Dochody i wydatki budŝetu obejmują: a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie zł zgodnie z poniŝszym zestawieniem: 29

30 Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

31 przez powiat Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych

32 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

33 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 370, Ogółem b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub 33

34 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Transport i łączność Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 Szerokopasmowy bezprzewodowy dostęp do sieci Internet WIMAX zadanie prowadzone przez gminę Dębica 1 zł 720 Informatyka Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Samorządu Województwa Podkarpackiego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dąbrowa Tarnowska zł 2. Sandomierz zł 3. Opatów zł 4. Staszów zł 5. Stalowa Wola zł 6. Nisko zł 34

35 Tarnów zł 8.Oświęcim zł 9. Świdnica zł 10. Rzeszów zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Tarnobrzeg Rodzinny Dom Dziecka zł 2. Biłgoraj Wioska Dziecięca zł 3. Tarnobrzeg Pogotowie Opiekuńcze zł 4. Kolbuszowa Katolicka Placówka Wychowawcza (Widełka) zł ( ) Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Stalowa Wola zł 2. Gorlice zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Tarnobrzeg zł 2. Mielec zł Ośrodki adopcyjno opiekuńcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Na realizację zadania w zakresie prowadzenia spraw związanych z adopcją dzieci przez miasto Tarnobrzeg zł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 35

36 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Mielec zł 2. Stalowa Wola zł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1. Sandomierz zł 2. Tarnobrzeg zł 3. Stalowa Wola zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2310 Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem : Wydatki budŝetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone z budŝetu Powiatu w 2010 roku w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Uchwala plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. Treść Kwota I Stan środków obrotowych na początek roku II Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty prowadzące

37 działalność na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego III Wydatki Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Baranów Sandomierski Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja części II Dofinansowanie innych zadań dotacje dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu IV Stan środków obrotowych na koniec roku Uchwala plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Lp. Treść Kwota I Stan środków obrotowych na początek roku II Przychody Wpływy z usług Pozostałe dochody własne III Wydatki Wydatki bieŝące Zakup materiałów Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów Alfredówka, Cygany, Chmielów gmina Nowa Dęba oraz Marki i Kaczaki gmina Baranów Sandomierski, opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Gorzyce Artykuły papiernicze Akcesoria do sprzętu komputerowego 1.6 Szkolenia Wydatki majątkowe Przelewy redystrybucyjne IV Stan środków obrotowych na koniec roku 10

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 158 /2009 WYDATKI BUDśETOWE Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 020 01005 02001 Zadania rządowe Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 62 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 1228 - Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo