DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 85 z późniejszymi zmianami) 1. Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości ,49 zł - dochody bieżące ,29 zł - dochody majątkowe ,20 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości ,69 zł - jak w załączniku Nr 2 do uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1/ wydatki bieżące kwotę ,64 zł a) wydatki jednostek budżetowych kwotę ,43 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę ,99 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę ,44 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę ,60 zł c) dotacje na zadania bieżące kwotę ,72 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z kwotę ,46 zł realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego e) wydatki na obsługę długu kwotę ,00 zł f) rezerwy kwotę ,43 zł - rezerwa ogólna kwotę ,43 zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz rezerwy celowe kwotę ,00 zł przeznaczone na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę ,00 zł zadania z zakresu oświaty kwotę ,00 zł 2/ wydatki majątkowe kwotę ,05 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę ,05 zł -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z kwotę ,37 zł realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę ,68 zł - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestyctjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorądu terytorialnego kwotę ,00 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora kwotę ,00 zł finansów publicznych - wpłaty jednostek na pństwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwotę ,00 zł Deficyt budżetu powiatu w wysokości ,20 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie ,00 oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie ,20 zł. 2. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 3 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zawiera załącznik Nr 4,5 oraz 6 do uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik Nr 7 oraz 8 do uchwały. 5. Dotacje udzielane z budżetu powiatu - jak w załączniku Nr 9 do uchwały. 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie ,20 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty ,00 zł, 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 8. Ustala się, że weksle in blanco: 1/będą stanowić zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 7 pkt 1/, 2/mogą stanowić zabezpieczenie otrzymanych środków i dotacji.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Ustala się, że: 1/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2/uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetowe roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Przewodniczący Rady Jan Borowski

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2017 w zł i gr Lp. Dział Nazwa-treść Plan na 2017 rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 125,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 125,00 125, LEŚNICTWO , ,61 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z pozostałych odsetek dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) dochody majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , , , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 wpływy z różnych opłat wpływy z pozostałych odsetek dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ,00 300, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 b) dochody majątkowe ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,85 wpływy z opłat z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst , , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostklami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 b) dochody majątkowe ,85 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst , OBRONA RARODOWA 600,00 600,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 100, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 100, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ,00 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wpływy z różnych opłat , , , , , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,06 wpływy z różnych opłat , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł b) dochody majątkowe dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst , , , , , , , , , OCHRONA ZDROWIA 7 057, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 057, POMOC SPOŁECZNA , ,71 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 800,00 wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ,71 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 525, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,26 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,26 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 449,00 b) dochody majątkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek , ,00 wpływy z różnych dochodów RODZINA , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z pozostałych odsetek 2 500, ,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowm,związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiącyhc pomoc panstwa w wychowaniu dzieci ,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wpływy z różnych opłat ( 0690) b) dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwqestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , , , , KULTURA FIZYCZNA ,00 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 OGÓŁEM: b) dochody majątkowe , , ,20

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 w zł i gr Lp Dział Rozdz Nazwa - treść Plan na 2017r LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,60 I. Wydatki bieżące ,60 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Nadzór nad gospodarką leśną ,80 I. Wydatki bieżące ,80 1) Dotacje na zadania bieżące ,80 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Dotacje na zadania bieżące ,00 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na ,00 dofinansowanie zadań bieżących Drogi publiczne wojewódzkie ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Drogi publiczne powiatowe ,93 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizację zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 3) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego II Wydatki majątkowe ,93 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,93 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,48

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego ,45 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 II. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Nadzór budowlany ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300, Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz ) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z ,00 realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego II. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z ,00 realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Rady powiatów ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Starostwa powiatowe ,07 I. Wydatki bieżące ,07 1) Wydatki jednostek budżetowych ,07 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,07 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 II. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Kwalifikacja wojskowa ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 700, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,24 I. Wydatki bieżące ,00 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z ,00 realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego II. Wydatki majątkowe ,24 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,24 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego , OBRONA NARODOWA 600, Pozostałe wydatki obronne 600,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz I. Wydatki bieżące 600,00 1) Wydatki jednostek budżetowych 600,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie Policji ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Dotacje na zadania bieżące ,00 - wpłaty jednostek na pańastwowy fundusz celowy , Obrona cywilna 6 100,00 I. Wydatki bieżące 6 100,00 1) Wydatki jednostek budżetowych 6 100,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 100, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,36 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,36 2) Dotacje na zadania bieżące ,64 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 I. Wydatki bieżące ,00 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,43 I. Wydatki bieżące ,43 1) Rezerwy ,43 a) rezerwa ogólna ,43 b) rezerwa celowa , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 594,00 II. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gimnazja ,00 I. Wydatki bieżące ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz ) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja specjalne ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 419, Licea ogólnokształcące ,20 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 II. Wydatki majątkowe ,20 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,20 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Szkoły zawodowe ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 II. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Szkoły zawodowe specjalne ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 497, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,78 I. Wydatki bieżące ,10 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego ,10 II. Wydatki majątkowe ,68 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,68 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z ,68 realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,00 I. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 publicznych Lecznictwo psychiatryczne ,00 II. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00 publicznych Program polityki zdrowotnej ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7 057,00 I. Wydatki bieżące 7 057,00 1) Wydatki jednostek budżetowych 7 057,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 057, POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 3) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym ,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych II. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Ośrodki wsparcia ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460,00 I. Wydatki bieżące 8 460,00 1) Wydatki jednostek budżetowych 8 460,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 460,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 650, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,22 I. Wydatki bieżące ,22 1) Dotacje na zadania bieżące ,22 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,22 jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,36 I. Wydatki bieżące , ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego ,36 3) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 stowarzyszeniom POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,06 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,06 I. Wydatki bieżące ,06

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz ) Dotacje na zadania bieżące ,06 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,85 jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowe urzędy pracy ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 454, Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 394, Internaty i bursy szkolne ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Domy wczasów dziecięcych ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 400,00 I. Wydatki bieżące 2 400,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400, Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , RODZINA , Rodziny zastępcze ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dzialalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,01 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) Dotacje na zadania bieżące 5 504,00 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 504,00 jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 9 570,00 I. Wydatki bieżące 9 570,00 1) Wydatki jednostek budżetowych 9 570,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 570, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 I. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 3) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Biblioteki ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Dotacje na zadania bieżące ,00 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 I. Wydatki bieżące ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych ,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 3) Dotacje na zadania bieżące ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz dotacje clowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 stowarzyszeniom Pozostala działalność ,00 I. Wydatki majątkowe ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 OGÓŁEM WYDATKI ,69 I. Wydatki bieżące ,64 1) Wydatki jednostek budżetowych ,43 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99 b) wydatki związane z realizację zadań statutowych ,44 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,60 3) Dotacje na zadania bieżące ,72 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z ,46 realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 7) Rezerwy ,43 a) rezerwa ogólna ,43 b) rezerwa celowa ,00 II. Wydatki majątkowe ,05 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,05 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego ,37 - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,68

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota I PRZYCHODY ,20 1. Pożyczki i kredyty na rynku krajowym , Kredyty bankowe , Pożyczka 0,00 2. Inne środki (wolne środki) ,20 II DOCHODY BUDŻETU ,49 III RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU ,69 IV ROZCHODY BUDŻETU ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek , Spłaty kredytów bankowych , Spłaty pożyczek ,00 V WYDATKI BUDŻETU ,69 VI RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU ,69

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2017 rok Dotacje w zł i gr Dz. Roz. Par. DOCHODY Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa 600, Pozostałe wydatki obronne 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 600,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 100, Obrona cywilna 6 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 6 100,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia 7 057, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 7 057,00 zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 7 057,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 8 460,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz ,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Dz. Roz. Par. DOCHODY 855 Rodzina , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Razem: ,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2017 rok Dotacje w zł i gr Dz. Roz. Gr. par. WYDATKI Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 dotacje i subwencje , Nadzór budowlany ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 300, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 840, Kwalifikacja wojskowa ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 700, Obrona narodowa 600, Pozostałe wydatki obronne 600,00 Wydatki bieżące 600,00 wydatki jednostek budżetowych, 600,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 100, Obrona cywilna 6 100,00 Wydatki bieżące 6 100,00 wydatki jednostek budżetowych, 6 100,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 6 100, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,36 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,36 dotacje i subwencje ,64

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Dz. Roz. Gr. par. WYDATKI Ochrona zdrowia 7 057, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 7 057,00 zdrowotnego Wydatki bieżące 7 057,00 wydatki jednostek budżetowych, 7 057,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 7 057, Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 4 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 460,00 Wydatki bieżące 8 460,00 wydatki jednostek budżetowych, 8 460,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8 460, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; , Rodzina , Rodziny zastępcze ,00 Wydatki bieżące ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; ,00 Razem: ,00

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 1179 UCHWAŁA NR V/36/231/17 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012 Lp Dział Rozdział Kwota w złotych 1 020 Leśnictwo 2 000 02001 Gospodarka leśna 2 000 Dochody bieżące 2 000 2 600 Transport i łaczność 929 049 60014 Drogi publiczne powiatowe 929 049 Dochody bieżące 840

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami Działając

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 Zał. nr 1 do Uchwały nr XXIII/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 08.09.2016 r. BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo