UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz z późniejszymi zmianami oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) - uchwala się, co następuje: Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego: - dochody bieżące w kwocie zł - dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2)dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: - wydatki bieżące w wysokości zł, w tym na: 1)wydatki jednostek budżetowych zł z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł, 2)dotacje na zadania bieżące zł, 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE zł, 5)wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zł, 6)obsługa długu zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1)wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2)wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji w latach określa załącznik Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków i strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik Nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się przychody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 1

2 - z zaciągniętych kredytów w kwocie zł, - wolne środki w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 2. W budżecie tworzy sie rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł. 5. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 udzielanych: 1)dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł, 2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł. 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki w wysokości zł na ochronę środowiska Ustala się roczne limity dla: 1)zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty zł., 2)zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł, 3)zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty zł. 4)udzielenie w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty zł Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1)zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 2)zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty zł, 3)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę zł, 4)udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty zł. 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1)dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne, 2)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie Ustawa o samorządzie powiatowym w art stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Wymieniona ustawa stwierdza w art. 12 pkt 5, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim komisjom Rady Powiatu. Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną część stanowi budżet Powiatu Malborskiego. Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 2 lutego 2011 r. Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2011r. Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł 020 Leśnictwo ,00 zł Gospodarka leśna ,00 zł 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 zł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 zł ,00 zł ,00 zł 600 Transport i łączność ,00 zł Drogi publiczne powiatowe ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat ,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 100,00 zł 630 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 339,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 762,00 zł 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł 092 Pozostałe odsetki 1 500,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 zł ,00 zł 710 Działalność usługowa ,00 zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł Nadzór budowlany ,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 4

5 75011 Urzędy wojewódzkie ,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł Starostwa powiatowe ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł 083 Wpływy z usług 8 000,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł Kwalifikacja wojskowa ,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 zł ,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 000,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 zł 50,00 zł Zarządzanie kryzysowe ,00 zł 271 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 zł ,00 zł ,00 zł 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 zł Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł 002 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Różne rozliczenia finansowe ,00 zł 092 Pozostałe odsetki ,00 zł Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 zł 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Licea ogólnokształcące ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 1 600,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 zł Szkoły zawodowe ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 700,00 zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 5

6 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł 083 Wpływy z usług 4 300,00 zł 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 zł 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł Domy pomocy społecznej ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 zł 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 zł Rodziny zastępcze ,00 zł 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 zł 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł Powiatowe urzędy pracy ,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł 097 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat ,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 500,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 6

7 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 579,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 579,00 zł Internaty i bursy szkolne ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat ,00 zł 083 Wpływy z usług ,00 zł Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 9 000,00 zł 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 zł Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 zł 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 zł 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł 069 Wpływy z różnych opłat ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 2 lutego 2011 r. Wydatki budżetu powiatu na 2011r. Dział Rozdział Temat Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 020 Leśnictwo ,00 zł Gospodarka leśna ,00 zł 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł Nadzór nad gospodarką leśną 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 zł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 600 Transport i łączność ,00 zł Drogi publiczne powiatowe ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 8

9 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 9 985,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 426 Zakup energii 3 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 500,00 zł 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 300,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 884,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Drogi publiczne gminne ,00 zł 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 zł ,00 zł ,00 zł 630 Turystyka 5 000,00 zł Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 zł 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 2 500,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 710 Działalność usługowa ,00 zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł 280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 zł 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Nadzór budowlany ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 9

10 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 5 867,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 884,00 zł 427 Zakup usług remontowych 1 144,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 035,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 200,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 500,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 549,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 001,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 365,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 110,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 7 914,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 2 805,00 zł Rady powiatów ,00 zł 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł Starostwa powiatowe ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej ,00 zł 438 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 500,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe ,00 zł 442 Podróże służbowe zagraniczne ,00 zł 443 Różne opłaty i składki ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 zł 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Kwalifikacja wojskowa ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 10

11 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 200,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 200,00 zł 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 400,00 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Komendy wojewódzkie Policji ,00 zł 617 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł 307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 zł 402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 400,00 zł 405 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 zł 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 zł 407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby ,00 zł ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700,00 zł 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 800,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 zł 448 Podatek od nieruchomości ,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 zł Zarządzanie kryzysowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 800,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 6 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 6 366,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 8 635,00 zł 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 11

12 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 zł 802 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł 481 Rezerwy ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Szkoły podstawowe specjalne ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 4 891,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 830,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 1 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 912,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 350,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 600,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 300,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 100,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 535,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł Gimnazja ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 5 907,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł Gimnazja specjalne ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 12

13 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 061,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 zł 426 Zakup energii 1 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 200,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 2 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 200,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 200,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 100,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł Licea ogólnokształcące ,00 zł 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 zł 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 5 352,00 zł 427 Zakup usług remontowych 2 000,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 900,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 13

14 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 300,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej ,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 4 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł Szkoły zawodowe ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 244,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 30,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 14

15 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 250,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej ,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 000,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 600,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki ,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 zł Szkoły artystyczne ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 4 130,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 100,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł Szkoły zawodowe specjalne ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 2 300,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 100,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 15

16 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 850,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 450,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 500,00 zł 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 453 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 400,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 400,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 710,00 zł 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 932,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł Pozostała działalność 6 500,00 zł 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 zł 311 Świadczenia społeczne 1 800,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 815,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 085,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 16

17 412 Składki na Fundusz Pracy 1 244,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 422 Zakup środków żywności ,00 zł 422 Zakup środków żywności ,00 zł 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 500,00 zł 426 Zakup energii 8 500,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 5 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 400,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 960,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000,00 zł 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 zł 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 600,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 500,00 zł 443 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 63,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 zł Domy pomocy społecznej ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 422 Zakup środków żywności ,00 zł 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 157,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 757,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 600,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 200,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 17

18 448 Podatek od nieruchomości 3 438,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 198,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 400,00 zł Rodziny zastępcze ,00 zł 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł 311 Świadczenia społeczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 4 753,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 zł 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 zł Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 5 200,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 642,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 400,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 464,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300,00 zł 448 Podatek od nieruchomości 350,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 9 600,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 940,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 3 660,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 116,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 3 116,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 zł 258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 566,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 426 Zakup energii 860,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 18

19 426 Zakup energii 6 340,00 zł 427 Zakup usług remontowych 500,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 6 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 zł 443 Różne opłaty i składki 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 287,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 zł Powiatowe urzędy pracy ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 3 400,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 9 900,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 600,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 200,00 zł 443 Różne opłaty i składki 3 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 117,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł Pozostała działalność ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 422 Zakup środków żywności ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 3 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 19

20 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 300,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł 443 Różne opłaty i składki 6 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 700,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 9 477,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4 000,00 zł 441 Podróże służbowe krajowe 1 573,00 zł 443 Różne opłaty i składki 1 000,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy 3 434,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 zł 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 427 Zakup usług remontowych 2 000,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 150,00 zł 430 Zakup usług pozostałych 3 081,00 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 150,00 zł 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 400,00 zł 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 zł 443 Różne opłaty i składki 500,00 zł 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 074,00 zł Internaty i bursy szkolne ,00 zł 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 zł 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 412 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 421 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 422 Zakup środków żywności ,00 zł 426 Zakup energii ,00 zł 428 Zakup usług zdrowotnych 500,00 zł 430 Zakup usług pozostałych ,00 zł Id: VGDVD-AZTYJ-HMAET-DBYHW-DDBZQ. Uchwalony Strona 20

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit.,,d ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Projekt FN.SS UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XXXII/191/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XXXII/191/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 21 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XXXII/191/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/228/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2018.

UCHWAŁA Nr XXXV/228/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2018. UCHWAŁA Nr XXXV/228/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2018. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz lit.,,d ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI.85.15 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo