UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 202. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm. ) ), art. 270 ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 202 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 200, poz. 688 i Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 67, poz. 759, z 2007 r., Nr 73, poz. 28, z 2008 r., Nr 80, poz. i Nr 223, poz.458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i poz. 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675 oraz z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 49, poz. 887 i Nr 27, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 200 r. Nr 28, poz. 46, Nr 96, poz. 620, Nr 23, poz. 835, Nr 52 poz. 020, Nr 238, poz. 578, Nr 257, poz. 726, z 20 r. Nr 85 poz. 092, Nr 20 poz. 83, Nr 234 poz. 386, Nr 240 poz.429 i Nr 29 poz. 707 oraz z 202 r. poz. 456, poz. 530, poz Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona

2 Załącznik nr do uchwały nr XXXI66//203 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach po Wykonanie dochodów na % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na ,00% potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat.020 LEŚNICTWO ,5%.0200 Gospodarka leśna ,5% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), ,5% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,70% 6004 Drogi publiczne powiatowe ,70% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 44 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,75% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,93% ,00% ,04% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,75% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,75% Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości ,52% Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 2

3 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,48% 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych ,2% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,98% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,53% rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,83% 703 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjnie) ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,66% 0690 Wpływy z róŝnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 0830 Wpływy z usług ,52% 0920 Pozostałe odsetki Nadzór budowlany ,20% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,03% 750 Urzędy Wojewódzkie ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Starostwo Powiatowe ,40% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,29% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pienięŝne od osób fizycznych Wpływy z opłat za koncesje i 0590 licencje ,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług ,57% Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,55% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Kwalifikacja wojskowa ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat ,00% 2 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie ,00% porozumień z organami administracji 220 rządowej 752 Obrona Narodowa ,83% 7522 Pozostałe wydatki obronne ,83% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,83% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH ,29% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu ,0% państwa Podatek dochodowy od osób 000 fizycznych ,22% 7568 Podatek dochodowy od osób prawnych ,78% 0020 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,56% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,56% 0490 odrębnych ustaw 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,92% Część oświatowa subw. ogólnej dla 7580 jednostek samorządu terytorialnego ,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 2920 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t ,00% Środki na uzupełnienie dochodów ,00% 2760 Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów ,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% Część równowaŝąca sub. ogólnej dla powiatów ,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 7584 RóŜne rozliczenia finansowe ,84% 0920 Pozostałe odsetki ,84% 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,66% 80 Gimnazja specjalne ,95% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,45% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o.0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,07% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,9% 8020 Licea ogólnokształcące ,68% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,75% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Szkoły zawodowe ,6% Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0830 Wpływy z usług ,62% 3 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 4

5 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów ,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,55% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Szkoły artystyczne ,5% 0920 Pozostałe odsetki ,07% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% na dofinansowanie własnych zadań 270 bieŝących 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne ,5% 0920 Pozostałe odsetki ,02% 0830 Wpływy z usług ,84% Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 8095 Pozostała działalność ,52% 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych ,00% 230 powiatu 85 OCHRONA ZDROWIA ,32% 85 Szpitale ogólne Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,2% ubez.zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,2% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA ,6% 8520 Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,38% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych ,8% 0690 Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki ,87% Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na ,08% podstawie porozumień (umów między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieŝących Domy Pomocy Społecznej ,00% 4 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 5

6 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,27% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych ,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki ,49% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,85% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,90% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Ośrodki wsparcia ,92% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,52% oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze ,67% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,77% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieŝących Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 270 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 220 rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych 230 powiatu ,00% ,40% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,53% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,59% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych ,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki ,28% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,03% 5 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 6

7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% 8532 Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Powiatowe Urzędy Pracy ,86% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych ,52% 0830 Wpływy z usług ,59% 0920 Pozostałe odsetki ,32% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 2690 społeczne pracowników powiatowego ,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,49% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,87% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostała działalność ,57% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,83% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,44% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 w tym PCPR w Toruniu ,99% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Starostwo Powiatowe ,00% ,73% 6 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 7

8 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"- SP Toruń ,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,28% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dobry zawód, dobry start ,34% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Inni w postrzeganiu świata - DPS PigŜa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,34% ,0% ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust ,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Szkolna kuźnia profesjonalistów ,75% 0920 Pozostałe odsetki 0 5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust ,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2007 Szkoła przyszła do ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo ,39% 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,97% Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie ,30% specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki ,30% 8540 Internaty i bursy szkolne Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 8

9 900 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów Wpływy z usług Pomoc materialna dla uczniów ,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między j.s.t ,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,20% 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,20% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,87% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 0900 w art. ustawy, pobranych nienaleŝnie 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w 290 nadmiernej wysokości 926 KULTURA FIZYCZNA ,50% 9260 Obiekty sportowe ,50% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6430 powiatu ,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na ,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 razem dochody budŝetowe ,6% dochody majątkowe ,72% w tym: dochody z mienia ,58% dochody bieŝące ,49% 8 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 9

10 Załacznik nr 2 do uchwały nr XXXI66//203 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH Wykonanie Plan po zmianach DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE wydatków na % wykonania na r..00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO %.0005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 4300 Zakup usług pozostałych %.020 LEŚNICTWO %.0200 Gospodarka leśna % RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % Nadzór nad gospodarką leśną % Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ % 6004 Drogi publiczne powiatowe % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Wpłaty na PFRON % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących % Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % w tym : PZD w Toruniu % Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 9 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 0

11 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 Wpłaty na PFRON % 470 Wynagrodzenie bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych % Starostwo Powiatowe % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 270 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA % Gospodarka gruntami i nieruchomościami % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet % Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 4430 RóŜne opłaty i składki % 4480 Podatek od nieruchomości % Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % w tym : * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % 4480 Podatek od nieruchomości % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % Gospodarka gruntami i * nieruchomościami- Powiat % Toruński 4260 Zakup energii % 0 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona

12 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet % Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 4430 RóŜne opłaty i składki % 4480 Podatek od nieruchomości % Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % 703 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) % 4300 Zakup usług pozostałych % * Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) % zadania zlecone % 4300 Zakup usług pozostałych % powiat % 4300 Zakup usług pozostałych % 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne % 4300 Zakup usług pozostałych % 705 Nadzór budowlany % realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup pozostałych usług % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 7095 Pozostała działalność % 4300 Zakup usług pozostałych % 750 Administracja publiczna % 750 Urzędy Wojewódzkie % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej % w tym Powiat % Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 2

13 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Zadania zlecone % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 7509 Rady powiatów % RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % Starostwa powiatowe % Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub % związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz %,analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii % Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa % Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych % Kwalifikacja wojskowa % RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych % 2 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 3

14 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % Pozostała działalność % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budŝetowych % 752 OBRONA NARODOWA % 7522 Pozostałe wydatki obronne % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA % Komendy Wojewódzkie Policji % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 754 Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Pozostała działalność % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO % Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego % 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek % Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu % terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń % 758 RÓśNE ROZLICZENIA % 7588 Rezerwy ogólne i celowe % 480 Rezerwy % rezerwa ogólna 0 rezerwa na podwyŝki wynagrodzeń osobowych,nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o % zarządzaniu kryzysowym 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE % 8002 Szkoła podstawowa specjalna % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 0 3 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 4

15 3020 Realizacja ZSS. w ChełmŜy % Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 80 Gimnazja specjalne % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % w tym : Realizacja -Z.Sz.S w ChełmŜy % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa % 4 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 5

16 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej % 8020 Licea ogólnokształcące % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % w tym: *ZSZ. W ChełmŜy % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4300 Zakup usług pozostałych % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % *ZS CKU w Gronowie % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 8030 Szkoły zawodowe % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 5 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 6

17 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Pozostałe podatki na rzecz 4500 budŝetów jednostek samorządu terytorialnego % 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa % 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych % w tym: *ZS. w ChełmŜy % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % *Z.Sz.CKU w Gronowie % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 6 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 7

18 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Pozostałe podatki na rzecz 4500 budŝetów jednostek samorządu terytorialnego % 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa % Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych % % % *Starostwo Powiatowe w Toruniu % Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 4270 Zakup usług remontowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych % 8032 Szkoły artystyczne % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % 7 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 8

19 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoła Muzyczna I Stopnia w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % % % % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób % Niepełnosprawnych 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Starostwo Powiatowe w Toruniu % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań % inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % 8034 Szkoły zawodowe specjalne % Realizacja Z.Sz.S w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % w tym Starostwo Powiatowe w Toruniu : % 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego % 4300 Zakup usług pozostałych % 8 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 9

20 Z.Sz. w ChełmŜy % 4300 Zakup usług pozostałych % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Z.Sz.S w ChełmŜy % 4300 Zakup usług pozostałych % Z.Sz. CKU w Gronowie % 4300 Zakup usług pozostałych % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Szkoła Muzyczna w ChełmŜy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych % *Z.Sz.S. W ChełmŜy % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % *Z.Sz.CKU w Gronowie % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych % 8095 Pozostała działalność % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 9 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 20

21 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej % w tym: * Nagrody Starosty- Z.SZ. CKU Gronowo % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % * Nagrody Starosty- Z.SZ w w tym: ChełmŜy % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy 00% * Nagrody Starosty- Z.SZ.S w w tym: ChełmŜy % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy 00% * Pozostała działalność-starostwo Powiatowe % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % Z.Sz. CKU w Gronowie % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Z.Sz. W ChełmŜy % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Z.Sz.S w ChełmŜy % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Szkoła Muzyczna w ChełmŜy % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % * Księgowość w ChełmŜy % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Starostwo Powiatowe - komisje kwalifikacyjne % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % Warsztaty szkolne % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 20 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 2

22 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 85 OCHRONA ZDROWIA % 85 Szpitale ogólne % Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 600 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków % państwowych i innych instytucji finansowych Składki na ubezpiecz. zdrowotne 8556 oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego % 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % *Placówka Opiekuńczo - w tym : Wychowawcza w ChełmŜy % 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % *PUP w ChełmŜy % 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy % 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % Zespół Szkół w ChełmŜy % 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne % POMOC SPOŁECZNA % 8520 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 30 Świadczenia społeczne % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t % Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Opłaty na rzecz BudŜetów j.s.t % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % *Placówka Opiekuńczo - w tym: Wychowawcza w ChełmŜy % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 30 Świadczenia społeczne % 2 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 22

23 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego % *PCPR w Toruniu % 30 Świadczenia społeczne % 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t % 2320 *Starostwo Powiatowe % Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % Domy Pomocy Społecznej % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 22 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 23

24 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % w tym: *DPS PIGśA % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % % Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych % *DPS BROWINA % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 23 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 24

25 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej % *DPS WIELKA NIESZAWKA % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenie bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % *DPS DOBRZEJEWICE % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego % 4480 Podatek od nieruchomości % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Ośrodki wsparcia % 24 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 25

26 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4230 Zakup leków i materiałów medycznych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Podatek na rzecz budŝetów j.s.t % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej *ŚDS w Osieku - DPS w tym: Dobrzejewice % % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % Opłaty na rzecz budŝetów jednostek 4520 samorz.teryt % *ŚDS - DPS Browina % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4220 Zakup środków Ŝywności % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 25 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 26

27 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Podatek na rzecz budŝetów j.s.t % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Rodziny zastępcze % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 30 Świadczenia społeczne % 470 Wynagrodzenie bezosobowe % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym:*pcpr w Toruniu % 30 Świadczenia społeczne % 470 Wynagrodzenie bezosobowe % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % *Starostwo Powiatowe % 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % 8528 Powiatowe centra pomocy rodzinie % Realizacja PCPR w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % Realizacja POW w ChełmŜy 4300 Zakup pozostałych usług % Pozostała działalność % Realizacja POW w ChełmŜy 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 26 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 27

28 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ % Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób % niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Realizacja PCPR w Toruniu % % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenie bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Powiatowe urzędy pracy % Realizacja PUP w Toruniu Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 290 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w % art..84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % RóŜne wydatki na rzecz osób 3037 fizycznych % RóŜne wydatki na rzecz osób 3039 fizycznych % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 47 Składki na ubezpieczenia społeczne % 49 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 427 Składki na Fundusz Pracy % 429 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4287 Zakup usług zdrowotnych % 4289 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4307 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % 27 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 28

29 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia % garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych % 4480 Podatek od nieruchomości % 4520 Opłata na rzecz budŝetów j.s.t % 4707 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej % 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % Pozostała działalność % Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 290 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w % art..84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 39 Świadczenia społeczne % Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników % Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników % 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 47 Składki na ubezpieczenia społeczne % 49 Składki na ubezpieczenia społeczne % 427 Składki na Fundusz Pracy % 429 Składki na Fundusz Pracy % 477 Wynagrodzenia bezosobowe % 479 Wynagrodzenia bezosobowe % 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych, ksiąŝek % Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych, ksiąŝek % 4227 Zakup środków Ŝywności % 4229 Zakup środków Ŝywności % 4307 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii % komórkowej 4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 447 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 449 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4437 RóŜne opłaty i składki % 4439 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych % Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych % 28 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 29

30 Składki na fundusz emerytur 4787 pomostowych % 4789 Składki na fundusz emerytur pomostowych % Inni w postrzeganiu świata - DPS PigŜa Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników % % % 47 Składki na ubezpieczenia społeczne % 49 Składki na ubezpieczenia społeczne % 427 Składki na Fundusz Pracy % 429 Składki na Fundusz Pracy % 477 Wynagrodzenia bezosobowe % 479 Wynagrodzenia bezosobowe % 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4227 Zakup środków Ŝywności % 4229 Zakup środków Ŝywności % 4307 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % 4437 RóŜne opłaty i składki % 4439 RóŜne opłaty i składki % Składki na fundusz emerytur 4787 pomostowych % Składki na fundusz emerytur 4789 pomostowych % PCPR w Toruniu - Uwierzyć w siebie % 39 Świadczenia społeczne % Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników % Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników % 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne % 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne % 47 Składki na ubezpieczenia społeczne % 49 Składki na ubezpieczenia społeczne % 427 Składki na Fundusz Pracy % 429 Składki na Fundusz Pracy % Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych, ksiąŝek % Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych, ksiąŝek % 4307 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % Odpisy na Zakładowy Fundusz 4447 świadczeń Socjalnych % Odpisy na Zakładowy Fundusz 4449 świadczeń Socjalnych % "Dobry zawód, dobry start" - działanie 9.2-Starostwo Powiatowe w Toruniu Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników % % % 47 Składki na ubezpieczenia społeczne % 49 Składki na ubezpieczenia społeczne % 427 Składki na Fundusz Pracy % 429 Składki na Fundusz Pracy % 477 Wynagrodzenia bezosobowe % 479 Wynagrodzenia bezosobowe % 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek % Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek % 4307 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % Odpisy na Zakładowy Fundusz 4447 świadczeń Socjalnych % Odpisy na Zakładowy Fundusz 4449 świadczeń Socjalnych % 29 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 30

31 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników % % % % 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne % 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne % 47 Składki na ubezpieczenia społeczne % 49 Składki na ubezpieczenia społeczne % 427 Składki na Fundusz Pracy % 429 Składki na Fundusz Pracy % 477 Wynagrodzenia bezosobowe % 479 Wynagrodzenia bezosobowe % 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek % Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek % 4307 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % Opłata z tytułu zakupu usług 4377 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 447 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 449 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Odpisy na Zakładowy Fundusz 4447 świadczeń Socjalnych % Odpisy na Zakładowy Fundusz 4449 świadczeń Socjalnych % "Szkolna kuźnia profesjonalistów" % Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników % Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników % 47 Składki na ubezpieczenia społeczne % 49 Składki na ubezpieczenia społeczne % 427 Składki na Fundusz Pracy % 429 Składki na Fundusz Pracy % 4307 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % Szkoła przyszła do Ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo % Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników % Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników % 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 47 Składki na ubezpieczenia społeczne % 49 Składki na ubezpieczenia społeczne % 427 Składki na Fundusz Pracy % 429 Składki na Fundusz Pracy % 477 Wynagrodzenia bezosobowe % 479 Wynagrodzenia bezosobowe % 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 30 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 3

32 854 Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek % Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek % 4307 Zakup usług pozostałych % 4309 Zakup usług pozostałych % 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii % komórkowej 447 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 449 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Lepsza szkoła, lepszy zawód % Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 290 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości % EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA % 8540 Świetlice szkolne % Realizacja Z.Sz.S. w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie % specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów) % między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej *Poradnia Psychologiczno - w tym: Pedagogiczna w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % % % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 3 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 32

33 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4280 Zakup usług zdrowotnych % 4300 Zakup usług pozostałych % Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet % Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % 4430 RóŜne opłaty i składki % 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % % *Starostwo Powiatowe w Toruniu % 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) % między jednostkami samorządu terytorialnego 8540 Internaty i bursy szkolne % w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej % 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci % telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % 8545 Pomoc materialna dla uczniów % 3240 Stypendia dla uczniów % Starostwo Powiatowe w Toruniu % 3240 Stypendia dla uczniów % *Z.SZ ChełmŜa-stypendia Marszałka % 3240 Stypendia dla uczniów % *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka % 3240 Stypendia dla uczniów % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 4300 Zakup usług pozostałych % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % w Z.SZ.S w ChełmŜy tym: % 4300 Zakup usług pozostałych % *PPP w ChełmŜy % 4300 Zakup usług pozostałych % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % Pozostała działalność % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy 00% 32 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 33

34 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych w tym : % w tym: * Nagrody Starosty- PPP w ChełmŜy % 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy 00% Z.SZ CKU Gronowo % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % Z.SZ.S ChełmŜa % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % PPP ChełmŜa % Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze % środowiska Dotacja celowa z budŝetu na 280 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji % fundacjom Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji % stowarzyszeniom 3250 stypendia róŝne % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % 670 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań % inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym : Starostwo Powiatowe % Dotacja celowa z budŝetu na 280 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji % fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji % stowarzyszeniom 3250 Stypendia róŝne % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej % 670 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań % inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PZD w Toruniu % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych % 33 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 34

35 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO % 9208 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele % Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji % stowarzyszeniom 926 Biblioteki % Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów ) % między jednostkami samorządu terytorialnego 9295 Pozostała działalność % Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji % stowarzyszeniom 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu : % Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji % stowarzyszeniom 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % *Szkoła Muzyczna I st. ChełmŜa % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 4300 Zakup usług pozostałych % 926 KULTURA FIZYCZNA % 9260 Obiekty sportowe % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych % Zadania w zakresie kultury fizycznej % Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu : % Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom % 40 Składki na ubezpieczenia społeczne % 420 Składki na Fundusz Pracy % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % 470 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe % *Z.Sz.S ChełmŜa % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % *Z.Sz.ChełmŜa % 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia % RAZEM WYDATKI BUDśETOWE % w tym projekty finansowane i współfinansowane z UE % BUDśET BEZ UE % Wydatki inwestycyjne % wydatki bieŝące % DEFICYT/NADWYśKA Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 35

36 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI66/203 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku wg działów klasyfikacji budŝetowej. DOCHODY 202 ROKU Klasyfikacja budŝetowa Nazwa działu Plan 202 Wykonanie Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 70 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Razem dział 758 RóŜne rozliczenia Razem dział 80 Oświata i wychowanie Razem dział 85 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 36

37 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dział 926 Kultura fizyczna Razem dochody Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 37

38 Klasyfikacja budŝetowa Nazwa działu Plan 202 Wykonanie Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 757 Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dział Razem dział 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem wydatki Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 38

39 Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych w 202 roku. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Realizacja Saldo Zadania powiatu z zakresu prac urządzeniowych na potrzeby rolnictwa % Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego % 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich % 38 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 39

40 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wyceny nieruchomości % % % % Prace geodezyjne zadania administracji rządowej % Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania administracji rządowej Koszty bieŝące utrzymania PINB w Toruniu Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu geodezji, leśnictwa, ochrony środowiska, inne % % % Kwalifikacja wojskowa % 220 J.w- zadania administracji rządowej otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim % Szkolenie obronne % 39 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 40

41 Realizacja zadania inwestycyjnego Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Z.SZ. CKU w Gronowie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w ChełmŜy Organizacja egzaminów maturalnych, inne Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz uczniów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) % % % % % Dotacja celowa - pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS Realizacja zadania inwestycyjnego Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy" % Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia przy DPS w Browinie i w Dobrzejewicach % Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 4

42 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych Koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Dotacja celowa na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy % % % % % Dotacja celowa na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS PigŜa. Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina % % % Stypendia za wyniki w nauce % Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % % Razem % 4 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 42

43 DZIAŁ 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki Starostwa Powiatowego. Źródło finansowania środków - dotacja celowa na zadania administracji rządowej w wysokości zł. L.p. Wyszczególnienie Plan wydatków Wykonanie Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych i wylesionych z pomiarami uŝytków wykonanymi zgodnie z wytycznymi PODGiK oraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno kartograficznej na terenie powiatu toruńskiego dla 22 działek DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 0200 Gospodarka leśna Źródłem finansowania wydatków są środki z ARiMR. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 świadczenia na rzecz osób fizycznych Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach właścicieli zalesiło 3,67 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 42 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 43

44 Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 dotacje na zadania bieŝące Stawka roczna za ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła 8zł w skali roku. Nadleśnictwo Cierpiszewo 8,65 ha 235,70 zł Nadleśnictwo Dobrzejewice ha zł Nadleśnictwo Gniewkowo 2 ha zł Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 9 ha - 62 zł Nadleśnictwo Toruń 646 ha zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu zbiorczo (rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe oraz 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 I Wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieŝącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu) Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace 43 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 44

45 3 II Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Dz Dz Razem Dz Dz OdzieŜ robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników Opis szczegółowy w załączonej tabeli 2. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Lp. Nr umowy / zlecenia Wyszczególnienie J.m. Zakres Plan [PLN] Wykonanie [PLN] Gmina ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: Remont drogi powiatowej nr 203C Bielczyny-ChełmŜa (ul. Chełmińskie Przedmieście) poprzez wymianę nawierzchni w km na dł. PZD ,47 km km 0, M. ChełmŜa PZD Remont drogi powiatowej nr 204C Nawra-Głuchowo w km na dł.,4 km km, ChełmŜa Dokumentacje techniczne: Usługi budowlanomontaŝowe: Konserwacje i naprawy sprzętu: ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: Usługi w zakresie bieŝącego utrzymania dróg: Zimowe utrzymanie dróg Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych PZD Remonty cząstkowe nawierzchni dróg m PZD Wykonanie nakładek m Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające Dostawa znaków drogowych PZD (TIOMAN) PZD Naprawa barier PZD Koszenie poboczy Regulacja poboczy, renowacja rowów powiat toruński powiat toruński powiat toruński powiat toruński powiat toruński Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 45

46 PZD Ścinka zawyŝonych poboczy C Browina Grzywna - PZD odtworzenie rowów m³ C Browina Grzywna - PZD odmulenie rowów mb Wycinka drzew i krzewów powiat toruński 7 Usługi podnośnikiem h Likwidacja wiatrołomów 9 63 Frezowanie pni drzew szt Remont obiektów mostowych C w m. Zarośle Cienkie - wzmocnienie mostu i wymiana desek szt Inne roboty powiat toruński powiat toruński Zławieś Wielka UłoŜenie korytek w m. Młyniec mb Lubicz PZD C Turzno Papowo Toruńskie - przebudowa chodnika w m. Turzno Lubicz PZD Sprzątanie pasów drogowych z odwozem km Pozimowe usuwanie piasku m² PZD Sprzątanie wiatrołomów PZD powiat toruński powiat toruński powiat toruński Czyszczenie przepustów powiat toruński 2023C ChełmŜa Świętosław Węgorzyn - roboty odwodnieniowe w m. Grzegorz ChełmŜa 9 Usługi sprzętowe i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH : Plan Gmina Materiały do budowy chodników RAZEM - Dział 600: Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej roboty odwodnieniowe na drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie (zakup separatora, wykonanie studni wraz z kanalikami, montaŝ wpustu ulicznego i kraty ściekowej do kanalizacji deszczowej) RAZEM - Dział 900: Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 46

47 Zadania planowane do realizacji w ramach RPO-WK-P: 3. PZD-09/20 Oś priorytetowa. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie.. Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno-Gostkowo-Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km na dł. 6,08 km) dofinansowanie (środki w ramach RPO W K-P) Razem zadanie: Łysomice 2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P z tego przypada na: I. I etap - droga rowerowa Toruń- Złotoria-Osiek w tym: Lubicz, Obrowo - dofinansowanie Marszałka W K-P II. II etap - droga rowerowa Toruń- Barbarka-Wybcz-Unisław X w tym: Łysomice, Łubianka - dofinansowanie Marszałka W K-P III. - dofinansowanie (środki otrzymane w ramach RPO W K-P) III etap - droga rowerowa Toruń- ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Ogółem nakłady inwestycyjne w 202r.: Łysomice, ChełmŜa, M. ChełmŜa 3. Omówienie inwestycji ) Informacja o realizacji projektu kluczowego na podstawie zawartej pre-umowy nr PRO.I POR8/2008 z dnia 5 maja 2008 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Indywidualny projekt kluczowy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Priorytet. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie.. Infrastruktura drogowa, Nazwa projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych. Kwota dofinansowania 3 etapów razem 3,66 mln euro 46 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 47

48 Całkowita długość dróg rowerowych 68,95 km Opracowanie koncepcji: Protokół odbioru z dnia r. koszt: ,00 zł Wykonanie studium wykonalności: Protokół odbioru z dnia r. koszt: 3 76,00 zł Etap I projektu: Droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek Zarząd Gmina Zadanie Powiat RPO Razem województwa Obrowo Lubicz km drogi,69 wojewódzkie 6,45 5,24 km drogi gminne 0,93 0,00 0,93 km ogółem 0,884 7,38 5,24 2,63 Wartość (zł) % wg Porozumienia 9,87% 5,36% 7,25% 7,52% 60% 00% Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych. Projektant: Fundacja Rozwój UTP z siedzibą: ul. A. Kordeckiego 20, Bydgoszcz Koszt realizacji projektu budowlanego: ,64 zł W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania uczestniczyło 8 firm; najtańsza PRD Lipno ,43 zł. Planowana wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego: ,96 zł. W dniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Koszt realizacji etapu I projektu : ,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania r. Etap II projektu: Droga rowerowa Toruń Łubianka Wybcz Unisław Zadanie Zarząd województwa Powiat Gmina RPO Razem Łysomice Łubianka Unisław km ogółem 22,5 5,39,70 5,06 22,5 km drogi wojewódzkie 2,59 2,59 0,00 2,59 km drogi powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 km drogi gminne 4,50 2,80,70 4,50 km Unisław 5,06 5,06 Wartość (zł) Udział Partnerów 3,85% 8,00% 8,60% 2,39% 7,6% 60% 00% Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych. Planowany termin zakończenia projektu r. 47 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 48

49 Etap III projektu: Droga rowerowa Toruń ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Zadanie Zarząd Województwa Powiat Gmina Łysomice ChełmŜa Miasto ChełmŜa RPO Razem km ogółem 5,3 5,79 3,25 34,7 wartość (zł) Udział procentowy 7,46% 3,69% 8,% 8,84%,90% 60,00% 00,00% Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych. W roku 202 uzyskano decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak: BOII-łch/BP-6łk , L.Dz.: BP/0057 z dnia r. utrzymująca w mocy decyzję 3/ZRID/200 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia r. Planowany termin złoŝenia wniosku o dofinansowanie r. Przewidywana kwota realizacji etapu III projektu : ,06 zł Realizacja zadania latach: Harmonogram zadań: r. - Wniosek o dofinansowanie unijne r. - Ogłoszenie procedury przetargowej r. - Otwarcie ofert r. - Wybór oferty r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą r. - Realizacja zadania 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km na dł. 6,08 km). Wyszczególnienie J. m. ROK ROK Razem BudŜet Powiatu PLN 85 63, , ,94 BudŜet Gminy PLN 0 800, , ,93 Dofinansowanie PLN 0, , ,77 Razem PLN , , ,64 Struktura finansowania kosztów całkowitych Wyszczególnienie J. m. Razem BudŜet Powiatu % 88,80% 36,65% 37,97% BudŜet Gminy %,20% 20,5% 9,92% Dofinansowanie % 0,00% 43,20% 42,% Razem % 00,00% 00,00% 00,00% 48 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 49

50 Celem głównym zrealizowanego zadania, rozumianym jako korzyść długoterminowa, jest poprawa stanu drogi powiatowej nr 20C oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zwiększenie dostępności zewnętrznej powiatu toruńskiego, spójności wewnętrznej oraz bezpieczeństwa transportowego, zapewnienie dostępu do autostrady A- poprzez węzeł Turzno). Celami szczegółowymi, osiąganymi bezpośrednio po realizacji projektu są: - poprawa jakości infrastruktury, - zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury, - niŝsza eksploatacja pojazdów samochodowych, - skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróŝy, - skrócenie czasu dojazdu słuŝb ratowniczych, - poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych (oznakowanie, przejścia dla pieszych i linie krawędziowe, konstrukcje oświetleniowe, barierki i pobocza,) - niŝsza emisja toksycznych składników spalin, - niŝsza emisja hałasu i wibracji, - poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych, - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej, - zwiększenie mobilności mieszkańców (zatoki autobusowe oraz chodniki, miejsca parkingowe), - poprawa estetyki krajobrazu, - poprawa wizerunku regionu, - niŝsza emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód, - wykorzystanie potencjału inwestycyjnego, - wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego, - zwiększenie aktywności podmiotów gospodarczych, - poprawa wizerunku regionu. 4.Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. L.p. Rodzaj robót Jedn. miary Miasto ChełmŜa ChełmŜa Czerniko wo Lubicz Łubiank a Gmina Łysomice Obrowo Wlk. Nieszawka Zławieś Wlk. Razem Remont masą na zimno Remont masą z termosu Uzupełnienie nawierzchni kamieniem Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami Wypełnienie spękań asfaltem Czyszczenie i odśnieŝanie: a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem b/ usuwanie oblodzenia z jezdni c/ nawierzchni dróg z piasku d/ kompleksowe sprzątanie obiektów mostowych e/ chodników ze śniegu i lodu f/ chodników z piasku m2 2,0 5,0 56,5 7,5 49,0 79,0 6,5,0 54,5 436,0 m2 Mg m2 m h 0,0,5 6,5 8,0 m2 m kpl. 2 4 m m2 49 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 50

51 g/ odśnieŝanie przystanków PKS szt. h/ posypywanie chodników m2 piaskiem i/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i szt. wpustów j/ czyszczenie przepustów szt. 2 3 k/ czyszczenie obiektów szt. mostowych l/ czyszczenie kratek ściekowych i szt. 3 3 wpustów m/ czyszczenie korytek m ściekowych n/ sprzątanie pasa drogowego km 2,4 95,2 7,4 4,0 9, 39,6 57,6 o/ usuwanie gałęzi po km 6,0,0 6,5 3,0,5 8,0 wiatrołomach p/ usuwanie karpiny szt. 6 6 Chodniki, 7 krawęŝniki, obrzeŝa: a/ obrzeŝa m b/ przełoŝenie / naprawa nawierzchni m2 8,5 9,5,0 9,5 2,0 30,5 chodnika c/ budowa chodników / m2 parkingów d/ ułoŝenie nowej nawierzchni m2 chodnika e/ montaŝ barier zabezpieczających m 2 2 f/ demontaŝ balustrady m chodnikowej 8 Pobocza: a/ umocnienie / uzupełnienie m b/ uzupełnienie frezowinami m2 c/ uzupełnienie materiałem Mg kamiennym d/ ścinka m e/ profilowanie m2 9 Znaki pionowe: a/ typ A, B, C, D itp. szt b/ tablice typu E szt c/ oznakowanie spec. F, G, T, U szt d/ pachołki drogowe U szt. e/ pionowanie i regulacja znaków szt f/ mycie znaków szt. 6 7 g/ demontaŝ znaków szt h/ przestawienie znaków szt i/ demontaŝ poręczy szt Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 5

52 0 Oznakowanie poziome a/ przejścia dla kpl. pieszych b/ linia STOP kpl. c/ pasy m2 66,7 57,7 20,3 24,5 89,0 358,2 Poręcze drogowe: a/ ustawienie m b/ wymiana m c/ malowanie m d/ prostowanie m e/ demontaŝ m 5,0 5,0 2 Zadrzewienie a/ wycinka drzew szt b/ wycinka krzewów i m odrostów c/ sadzenie drzew szt d/ pielęgnacja drzew szt e/ rozdrabnianie gałęzi m f/ karczowanie pni (korzeni) szt. g/ frezowanie pni szt h/ okopanie pni szt. i/ usuwanie wiatrołomów - połamanych kpl gałęzi 3 Koszenie traw i chwastów m Renowacja rowów m Wykonanie rowów m odwadniających 6 Wykonanie przepustów m 7 Naprawa przepustów szt. 8 Czyszczenie przepustów szt. 9 Naprawa ścianek czołowych szt. 20 Naprawa poręczy szt. mostowych 2 Wykonanie studni chłonnych szt. 22 Naprawa wpustów ulicznych i szt. studni chłonnych 23 Osuszanie przełomów m2 24 Wymiana włazów i kratek szt. 3 3 ściekowych 25 Wykonanie ścieków m Wykonanie w poboczu szt wodościeków 27 DemontaŜ barier energochłonnych m 28 Prace na rzecz Starostwa Powiatowego dni 5 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 52

53 . Inwestycje drogowe w latach Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie I dotacje na zadania bieŝące r. Wykonanie na r. Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 Wydatki bieŝące Dofinansowanie kosztów remontów przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa realizowanych przez Miasto Nieszawa jako połączenie drogowe powiatów aleksandrowskiego i toruńskiego Lp. 3. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Wyszczególnienie Planowane dochody budŝetowe Wykonanie na r. Opis otrzymanych dochodów budŝetowych Dział 600, Rozdział 6004 Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD 52 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 53

54 2 3 4 Wpływy z tytułu usług Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów ZuŜycie energii, zuŝycie wody, wywóz nieczystości 0 44 Opłaty administracyjne Odsetki bankowe Dział 756, Rozdział 7568 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw RAZEM Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD 4. Dochody budŝetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp.. Wyszczególnienie dochodu w dziale 600 Dotacje gminne - modernizacja (przebudowa) systemu dróg powiatowych Plan Wykonanie r. Wyjaśnienie kwot Tabela poniŝej 2. Dotacje gminne remonty dróg Tabela poniŝej 3. Dotacje rozwojowe Dotacje celowe z samorządu województwa Dotacje gminne drogi rowerowe Dotacje gminne budowa chodnika Razem dział Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km na dł. 6,08 km) zł. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych Droga rowerowa Toruń Łubianka Unisław zł. Współfinansowanie zadania o nazwie : Droga rowerowa Toruń Łubianka Wybcz Unisław ( zł) oraz Droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek ( zł ) Tabela poniŝej Tabela poniŝej 53 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 54

55 5. Rozliczenie dotacji gminnych. ZADANIE Remont drogi nr 204 Nawra Głuchowo w km na dł,.,400 km Gmina ChełmŜa Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km na dł. 6,08 km) PLANOWANE KWOTY DOTACJI RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI ) RAZEM DROGI POWIATOWE Budowa chodnika w m. Brzozówka na odcinku 0 m Gmina Obrowo drogi rowerowe- TORUŃ - ZŁOTORIA - OSIEK Gmina Obrowo drogi rowerowe- TORUŃ - ZŁOTORIA - OSIEK Gmina Lubicz drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMśA - KAMIONKI Gmina Łysomice 9 25 drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMśA - KAMIONKI Gmina ChełmŜa drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMśA - KAMIONKI Miasto ChełmŜa drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW Gmina Unisław drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW Gmina Łubianka drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW Gmina Łysomice RAZEM DROGI ROWEROWE RAZEM dofinansowanie gmin Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieŝania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg: Miasto ChełmŜa 5,2 km Gmina ChełmŜa 70,6 km Gmina Czernikowo 54, km Gmina Lubicz 30,2 km Gmina Łubianka 3,0 km Gmina Łysomice 37,9 km Gmina Obrowo 25,2 km Gmina Zławieś Wielka 32,4 km W kwocie zł zawierają się koszty zakupu i dostawy soli oraz piasku, a takŝe koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Skalę wzrostu kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : 54 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 55

56 KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDśETOWYCH w zł 2008 rok 2009 rok 200 rok 20 rok 202 rok DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.p Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w 202r. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania zlecone wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi ; Wycena w celu aktualizacji opłaty rocznej za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia uŝytkowania wieczystego nieruchomości 4.025; Wycena nieruchomości do celów darowizny 600; Wycena nieruchomości w celu sprzedaŝy 480 Ogłoszenie prasowe związane z postępowaniem sądowym w sprawie zasiedzenia nieruchomości.500zł Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa Zakup usług dodatkowych 384zł: udzielenie pełnomocnictwa 38zł; czyszczenie przewodów kominowych nieruchomości Skarbu Państwa w Kuczwałach 246zł Energia elektryczna dot. nieruchomości Skarbu Państwa 845zł 55 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 56

57 Wydatki w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZuŜycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą) zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu 228 zł, inne remonty bieŝące zł, wykonanie prac konserwacyjnych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku Szosa Chełmińska zł, naprawa poszycia dachu na budynku B przy ul. Szosa Chełmińska zł, montaŝ stolarki drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska zł, wymiana przekładni reduktora dźwigu osobowego w budynku przy ul. Szosa Chełmińska zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów wynajmowanych zł, montaŝ elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń na obiekcie Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w ChełmŜy zł, odszkodowanie za grunt przeznaczony pod drogę poł. w m. Mierzynek 4 68 zł, wykonanie operatów szacunkowych zł, znaki opłaty sądowej 90 zł Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Wyszczególnienie Plan Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze, odsetki bankowe, pozostałe odsetki oraz wpływy z opłat za zarząd Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu 9 552,4 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, wieczyste uŝytkowanie gruntów zł. Wpływy z tyt. czynszów i kosztów administrowania nieruchomościami powiatu oraz zwrotu przez uŝytkowników tych nieruchomości poniesionych kosztów eksploatacyjnych -budynek przy ul. Szosa Chełmińska 302 w Toruniu zł, budynek przy ul Towarowej 4-6 w Toruniu zł. Czynsz za budynki udostępnione Szpitalowi Powiatowemu w ChełmŜy zł. Wynajem miejsca na łącze satelitarne na dachu budynku przy. ul. Szosa Chełmińska 302 w Toruniu wraz z pomieszczeniem 56 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 57

58 2 Procent dochodów skarbu państwa określony odrębnymi ustawami dla j.s.t nr zlokalizowanym na X piętrze 4 778, pozostałe dochody 079 zł media pozostali 2 897zł. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa- udział powiatu 25 % lub 5 %. 3 Dotacja celowa Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych RAZEM Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego Kwota zł (tj. suma kwoty 7 04 i kwoty 6 556) pochodzi ze sprzedaŝy nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym połoŝonej we wsi Głuchowo, gmina ChełmŜa, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 228/2, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr TOT/ prowadzonej prze Sąd Rejonowy w Toruniu. Zbycia nieruchomości dokonano w trybie rokowań po drugim przetargu. Kwota zł pochodzi z przeprowadzonych negocjacji w przedmiocie wysokości kwoty do uzupełnienia tytułem zwiększonej wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami tworzącymi Zespół Pałacowo - Parkowy w Gronowie na dzień jej wydania w stosunku do ceny wynikającej z daty nabycia (protokół negocjacji z r.). Właściciele Joanna i Józef Tatara zobowiązali się do zapłaty ww. kwoty na rzecz Powiatu Toruńskiego dobrowolnie na mocy ugody zawartej r. 57 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 58

59 DZIAŁ 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział prace geodezyjne i kartograficzne Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości zł. L.P. I. Wyszczególnienie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan wydatków na Wykonanie na Wydatki bieŝące Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202. Umowy na wykonanie prac zawarto z: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym BETPOL oraz GEOMAT na kwotę zł.. Celem wykonania prac było sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID2000. Obszar wykonania prac obejmował część gminy: Wielka Nieszawka, Łubianka, Łysomice, Czernikowo, Zławieś Wielka. Zapłacono z dotacji Wojewody dział 70, rozdział 703 w wysokości ,00 oraz ze środków własnych Powiatu Toruńskiego w wysokości , Przedmiotem umowy było sporządzenie kopii zabezpieczających dla wszystkich materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, prowadzonym przez Starostę Toruńskiego, poprzez skanowanie i załadowanie danych do powiatowej bazy, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym EWID 2007, którą zawarto z firmę pod nazwą ALICJA RAWLUK ARCHI MED z siedzibą w Gliwicach na kwotę zł. Rozdział 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości 4 500zł. Wykonanie na Opis wydatków budŝetowych L.P. Wyszczególnienie r, zrealizowanych w roku 202 I. Wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Podział działek - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości dróg: ŁąŜyn, ŁąŜyn II, Zarośle Cienkie. Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 59

60 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Pozostałe dochody Dotacja celowa Razem Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 202 Wpływy z opłat geodezyjnych zł stanowią dochody pobrane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej z tyt. opłat geodezyjnych (wypisy, wyrysy, udostępnienia danych z powiatowego zasobu geodezyjnego) 527zł odsetki od nieterminowej wpłaty. Dotacja na zadania administracji rządowej opracowania geodezyjne i kartograficzne Rozdział 705 Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie r. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych 4.444, zakup pozostałych materiałów i wyposaŝenia, papieru ksero oraz środków czystości 6.32, zakup paliwa i części do dwóch samochodów słuŝbowych oraz ubezpieczeniem OC - usługi 9.3, pocztowe , realizacja umowy leasingowej związanej z zakupem samochodu słuŝbowego 5.779,realizacja umów w zakresie usług serwisowania, nadzoru BHP i informatycznego oraz archiwizacji , usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu , czynsz za najem 3.073, wydatki na odpis na ZFŚS , inne 2 wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie 6,0 etatów, wydatki osobowe stanowią 80 % wydatków ogółem. Ujęto wydatki osobowe wraz z pochodnym oraz wypłatą nagrody jubileuszowej Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 60

61 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników, Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz dotacje celowe na utrzymanie PINB. L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku Pozostałe odsetki Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym 2 Dotacje celowe Dotacja na zadania bieŝące PINB 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0 26 Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 60 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 6

62 Rozdział Pozostała działalność Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych wydatki związane z realizacją zadań statutowych BieŜąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 3 ustawy z dnia r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 750- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej w wysokości zł. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Realizacja zadań w ramach 24 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. 2 wynagrodzenia Rozdział 7509 Rady Powiatów Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Obsługa bieŝąca Rady Powiatu oraz szkolenia radnych. 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych naleŝności dla radnych. 6 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 62

63 Rozdział Starostwa Powiatowe Wydatki budŝetowe Starostwo Powiatowe. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych druki komunikacyjne tablice rejestracyjne Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Czynsz zł, energia zł, opłaty pocztowe zł, odpis na ZFŚS zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet zł, tonery do drukarek i kserokopiarek zł, delegacje i szkolenia zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania 3 62 zł, zakup mebli i wyposaŝenia 4 9 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów zł, remonty bieŝące i konserwacje sprzętu i urządzeń zł, środki czystości zł, wywóz nieczystości 58 zł, ogłoszenia prasowe zł, prenumerata zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu zł, materiały biurowe i papier ksero zł, pozostałe materiały i wyposaŝenia zł, zakup i przedłuŝenie licencji oraz zakup komputerów, oprogramowania i akcesoria komputerowe zł, badania okresowe pracowników 2 58 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeŝonych pojazdów usuniętych z dróg zł, koszty sądowe, w tym za sprawy związane z usuwaniem pojazdów zł, dzierŝawa kart SIM i terminali POS zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 4 zł, zakup usług pozostałych zł, wg odrębnego rozliczenia wg odrębnego rozliczenia 62 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 63

64 2 wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 6,59 etatów ( w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieŝy ochronnej i roboczej. II Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Regały do archiwum zł, Zestawy komputerowe i drukarki zł, Oprogramowanie MS Office zł, Zakup switcha zł Razem Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego. W 202 zakupiono 48 usług szkoleniowych, dzięki temu szkoliły się 72 osoby na 9 zatrudnionych (w tym 57 osób brało udział w szkoleniach płatnych i 5 osób w bezpłatnych) z czego faktycznie 67 osób podnosiło swoje kwalifikacje. 63 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 64

65 INFORMACJA z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu za 202r. Realizacja podstawowych zadań kształtowała się następująco: I. Rejestracja pojazdów. Tablice rejestracyjne Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. %. Tablice sam. Jednorzędowe kpl Tablice sam. Mieszane kpl Tablice do przyczep jednorzędowe szt Tablice do przyczep dwurzędowe szt Tablice ciągnikowe/motocyklowe szt Tablice motorowerowe szt Tablice indywidualne kpl. 3,5 4, Tablice wtórniki kpl , Tablice zabytkowe kpl Razem X Druki komunikacyjne Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. %. Dowody rejestracyjne szt Pozwolenia czasowe szt Znaki legalizacyjne kpl Nalepki kontrolne z nadrukiem szt Nalepki kontrolne (wtórnik) szt Znaki legalizacyjne ta tabl. 6. Czasowe kpl. 36,0 66, Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 65

66 7. Pozwolenia czas. Wielokrotne szt Karty pojazdu szt Razem X 43 93, Tablice tymczasowe Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. % Tablice tymczasowe. samochodowe kpl. 28,5 7 4 II. Prawa jazdy Wykonanie rzeczowe Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. %. Prawa jazdy krajowe szt Prawa jazdy międzynarodowe szt Legitymacja instruktora szt Pozwolenie do kier. tramwajem szt. 0 - Razem III. Transport drogowy Wykonanie rzeczowe Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. %. Licencje na transport drogowy: a) rzeczy szt wypisy do licencji szt b) osób szt wypisy do licencji szt Zaświadczenia na potrzeby 2. własne: a) rzeczy szt wypisy do zaświadczeń szt b) osób szt wypisy do zaświadczeń szt Licencje na pośrednictwo (spedycja) szt Zezwolenia szt Razem Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Wyszczególnienie Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 Plan Wykonanie Pozostałe dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty za licencje (wg odrębnego zestawienia). Wpływy z tyt. róŝnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja za sprzedaŝ znaków skarbowych, odsetki bankowe, likwidacja dochodów własnych, wypoŝyczanie samochodu Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 66

67 przez PCPR w Toruniu, kary, grzywny, sprzedaŝ pojazdów usuwanych z dróg, dzierŝawa terminali przez KDBS. RAZEM Rozdział Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 46.39zł. Lp. Wyszczególnieni e Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia Diety uczestników komisji lekarskiej Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 4/202 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 202 r. działała od 0 marca 202 r. do 0 kwietnia 202 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali męŝczyźni urodzeni w 993 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach , którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej słuŝby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały teŝ kobiety urodzone w latach Łącznie wezwaniu podlegało: męŝczyzn - rocznika 992, z których stawiło się 700; - 58 męŝczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 6; - 6 kobiet, z których stawiło się 6 oraz osoba (kobieta) jako ochotnik. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie złoŝono odwołań. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 I. Wydatki bieŝące wydatki związane z. realizacją zadań statutowych Opis poniŝej 66 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 67

68 Kwoty poszczególnych KOSZTY PROMOCJI W ROKU 202 rodzajów wydatków w tys. zł. Udział w wydarzeniach promocyjnych Nagrody i wyróŝnienia Prasa i publikacje Zakupy/usługi promocyjne Razem Działalność promocyjna powiatu.. Wydanie publikacji i albumów: Miesięcznik Powiat Toruński 6 wydań, Koncepcja i wykonanie kalendarza powiatu toruńskiego na rok 203, Publikacja dwujęzyczna w wydawnictwie Welcome to Toruń & kujawskopomorskie promocja walorów przyrodniczych powiatu i edukacji ekologicznej, Wydanie albumu Powiat toruński, Koncepcja, projekt, opracowanie i wydanie ksiąŝeczki W drogę! Umilacz podróŝy dla małych i duŝych, Teczka budowlana powiatu toruńskiego, 2. Realizacja audycji telewizyjnej prezentującej efekty pracy samorządu powiatu toruńskiego na antenie TV Bydgoszcz w cyklu Samorząd i UE. 3. Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań, konkursów: Udział w konferencji "Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej. Udział w konferencji Realizacja zasady komplementarności w praktyce. Powiat Toruński studium przypadku. Organizacja szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców Negocjacje w biznesie. Współorganizacja i współprowadzenie sportowego podsumowania roku Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz Rankingu Szkół, Udział w DoŜynkach Wojewódzkich w Kruszwicy. 4. Udział w targach i imprezach środowiskowych: Udział w DoŜynkach Wojewódzkich w Kruszwicy, Organizacja i zapewnienie, wspólnie z Wydziałem Środowiska, stoiska promocyjnego podczas ekologicznej imprezy Śniadanie na Trawie organizowanej przez Urząd Miasta Torunia i Pracownię ZrównowaŜonego Rozwoju. 5. Organizacja konkursów: Udział w imprezie plenerowej Wiosna w Gronowie współorganizacja konkursu umiejętności zawodowych i Drzwi otwartych dla przedsiębiorcy w ramach projektu Dobry zawód, dobry start. Współorganizacja Konkursu Gospodarczo Samorządowego HIT 202. Organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu. Udział w konkursie ZPP Ranking Powiatów 202, Promocja projektu Wydziału Urząd przyjazny rodzinie pokoik Skrawek nieba poprzez udział w konkursie organizowanym przez Prezydenta RP. 6. Opracowywanie i ekspozycja materiałów promocyjnych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego. 67 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 68

69 7. Organizacja procesu akceptacji, konsultacji i przyjęcia przez Radę Powiatu Toruńskiego Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata Rozdział Pozostała działalność Wydatki Starostwa Powiatowego Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej serwery i szafy serwerowe wraz z instalacją DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 7522 Pozostałe wydatki obronne Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wynagrodzenia wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniŝej. Nazwa szkolenia: Szkolenie obronne Termin przeprowadzenia szkolenia: r. Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne. Cel przeprowadzenia szkolenia: szkolenie doskonalące pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Gmin Powiatu Toruńskiego realizujących zadania obronne, a takŝe przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagroŝenia bezpieczeństwa państwa lub zagroŝenia konfliktem polityczno - militarnym. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji. Wykonanie na Lp. Wyszczególnienie Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące Zakup sprzętu komputerowego drukarek, wydatki związane cyfrowych aparatów fotograficznych oraz z realizacją zadań latarek przekazanych na potrzeby Komendy statutowych Wojewódzkiej Policji 68 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 69

70 Rozdział 754- Komendy Powiatowe PSP Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup aparatu powietrznego AUER z maską dla OSP Rozdział Pozostała działalność Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) powołane na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Toruń, a Powiatem Toruńskim. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział Wpływy z róŝnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Omówiono w dziale 600 przy dochodach PZD w Toruniu. Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp. Wyszczególnienie 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie na Razem Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Udziały w podatku przekazywane przez MF Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe 69 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 70

71 Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach : Lata Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące obsługa długu Odsetki od wyemitowanych obligacji zł, 2.Odsetki od kredytów zł. 70 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 7

72 Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j. s. t Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Poręczenie udzielone dla PUP z tyt. refundacji kosztów wyposaŝenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Poręczenie nie zostało uruchomione. 2. Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w ChełmŜy w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓśNE ROZLICZENIA. Rozdział 7580-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Rozdział Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów. Zmiany wielkości subwencji przedstawia poniŝsza tabela: Subwencja Oświatowa Uzupełnieni e subwencji ogólnej Subwencja wyrównawcza Subwencja równowaŝąca Zmiany Pierwotna decyzja MF budŝet na rok Korekta MF ostateczna decyzja Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne od lutego 202 r Ostateczny podział rezerw budŝetu państwa w zakresie subwencji ogólnej dla powiatów, które otrzymały w roku 20 dotację z budŝetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej Razem ostateczne wielkości subwencji. 7 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 72

73 Rozdział 7584-RóŜne rozliczenia finansowe. l.p. Wyszczególnienie plan wykonanie opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Pozostałe dochody Odsetki od środków na rachunkach bankowych Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Projekt budŝetu na 202 rok zakładał następujące rezerwy :. ogólną - na realizację bieŝących wydatków nieprzewidzianych w budŝecie Powiatu Toruńskiego w wysokości złotych. Kwotę rezerwy uruchomiono w 00%. 2. celową na podwyŝszenie wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł. Kwotę rezerwy uruchomiono w 00% 3. celową - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w wysokości zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. Podział rezerw: LP Wyszczególnienie Kwota Rezerwa ogólna Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy. Koszty postępowania sądowego Starostwo Powiatowe w Toruniu 2. Usługi tłumaczenia 500 Starostwo Powiatowe w Toruniu 3. Odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt pod drogę publiczną powiatową 4 68 Starostwo Powiatowe w Toruniu Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków A i B zlokalizowanych przy ul. Szosa Chełmińska 302 Bezpieczeństwo na drogach publicznych - kamizelki odblaskowe Promocja powiatu - koszty realizacji filmu promującego Powiat Toruński Zakup w Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa materiałów promocyjnych powiatu Przebudowa przyłącza rozdzielni głównej i układu pomiarowego w budynku warsztatów szkolnych Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu 300 Starostwo Powiatowe w Toruniu Z.SZ. CKU w Gronowie 72 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 73

74 MontaŜ systemu alarmowego w budynku stanowiącym własność powiatu przy ul. Hallera 7 w ChełmŜy wymiana Koncepcja wzoru odznaki honorowej i medalu za zasługi dla powiatu toruńskiego Opracowanie projektu graficznego odznaki honorowej i medalu za zasługi dla powiatu toruńskiego Przygotowanie ekspertyzy prawnej w sprawach podatkowych Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu 3. Promocja powiatu 600 Starostwo Powiatowe w Toruniu Wkład własny do realizacji programów "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" zł, "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego" zł Remont Sali gimnastycznej w Z.SZ. CKU w Gronowie Zalecenia pokontrolne inspekcji sanitarnej w DPS Wielka Nieszawka 6 59 PCPR w Toruniu Z.SZ. CKU w Gronowie 600 DPS w Wielkiej Nieszawce 7. Wyceny, ekspertyzy, koszty opłat Starostwo Powiatowe w Toruniu Zakup szafek odzieŝowych dla personelu DPS Zakup szafek odzieŝowych dla personelu DPS Zakup szafek odzieŝowych dla personelu DPS DPS w PigŜy DPS w Wielkiej Nieszawce DPS w Dobrzejewicach RAZEM X LP Wyszczególnienie Kwota. Rezerwa celowa na wynagrodzenia 73 Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy PZD w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu POW ChełmŜa PUP dla PT 5. 5% wzrostu wynagrodzeń w przeliczeniu na DPS PigŜa etaty administracji i obsługi 6. od maja 202 roku DPS Browina DPS Wielka Nieszawka DPS Dobrzejewice PCPR Z.SZ. CKU w Gronowie Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 74

75 Z.SZ. w ChełmŜy Z.SZ.S. w ChełmŜy Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy PPP w ChełmŜy PZD w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu POW ChełmŜa PUP dla PT w Toruniu 9. Jednorazowe wynagrodzenia wraz z DPS PigŜa 20. pochodnymi dla pracowników administracji i DPS Browina obsługi, uzupełnienie wydatków na ŚDS Browina ubezpieczenie społeczne pracowników w 22. związku z podniesieniem wysokości składki DPS Wielka Nieszawka 23. rentowej o 2% od r., DPS Dobrzejewice wynagrodzenia nieperiodyczne ŚDS Osiek PCPR PINB Z.SZ. CKU w Gronowie Z.SZ. w ChełmŜy Z.SZ.S. w ChełmŜy Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy PPP w ChełmŜy RAZEM X DZIAŁ 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach Rok Kwota Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 75

76 Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów Lp NAZWA SZKOŁY, KIERUNEK KSZTAŁCENIA 75 ADRES LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 20/202- wg stanu na dzień 30 września 20 r. LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 202/203- wg stanu na dzień 30 września 202 r. z kol.5 liczba uczniów w szkole prowadzonej w ramach projektu UE pn. Szkoła przyszła do Ciebie Zespół Szkół Uzupełniające Liceum Hallera 23 Ogólnokształcące dla Dorosłych na ChełmŜa 3 56 podbudowie ZSZ Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) sprzedawca,mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, mechanik automatyki przem. i urządz. precyz. elektryk, operator obrabiarek skrawających, kucharz, kucharz małej gastronomi, cukiernik, piekarz, fryzjer, monter urządzeń sanitarnych Hallera ChełmŜa Hallera ChełmŜa Hallera ChełmŜa Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 76

77 5 Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Wyszyńskiego ChełmŜa Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2 Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) kucharz, kucharz małej gastronomii Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, stolarz, elektryk, sprzedawca Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik hodowca koni, technik kucharz, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarz, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych, technik Ŝywienia i usług gastronomicznych Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) opiekun w domu pomocy społecznej, technik rolnik, technik BHP, technik administracji, technik logistyk, technik prac biurowych, technik informatyk Wyszyńskiego ChełmŜa Wyszyńskiego ChełmŜa Wyszyńskiego ChełmŜa Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 77

78 5 Szkoła Muzyczna I stopnia Sikorskiego ChełmŜa RAZEM: Lp. Koszty pozapłacowe poniesione w 202 r. w jednostkach oświatowych Wyszczególnienie ZS w Gronowie ZS w ChełmŜy ZSS w ChełmŜy PP-P w ChełmŜy SM w ChełmŜy OGÓŁEM:. Pracownicze Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Pomoce naukowe Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętu-wyposaŝenie Usługi Umowy zlecenie Artykuły biurowe Inne Pracownicze RAZEM: kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do Ŝyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz Podatki, ubezpieczenia, opłaty lokalowy, inne ubezpieczenia ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: Koszt utrzymania samochodu paliwo) Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp, stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposaŝenie - Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - 77 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 78

79 Artykuły biurowe Inne materiały kancelaryjne, ogłoszenia transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Działalność Zespołu Szkół w ChełmŜy: Licea ogólnokształcące - rozdział 8020 Wydatki. Lp. Wyszczególnienie r. Wykonanie na r. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.262,-. Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 7,80 etatu Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 78 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 79

80 Dochody. L.P. Wyszczególnienie dzień r. Wykonanie Inne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 3 73,- Rozliczenia z lat ubiegłych ,- 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych W tym : roboty remontowo-budowlane sal lekcyjnych w budynku głównym szkoły 33.48,-, Odpis na fundusz socjalny pracowników ,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 5,92 etatu, administracja i obsługa,24 etatu. Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzieŝ ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 79 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 80

81 Pozostała działalność ( zespół ekonomiczno - administracyjny, odpisy na f. socjalny emerytów, nagroda Starosty) rozdział 8095 L.p. Wyszczególnienie r. Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 8 946,-. Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5 etatów środki BHP 80 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 8

82 Działalność ZS CKU w Gronowie. Dochody budŝetowe szkoły. Rozdział Szkoły zawodowe. L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na r. Wykonanie Najem i dzierŝawa Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 202 Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierŝawa pomieszczeń. 2 Usługi Opłaty za wodę i ścieki. 3 Pozostałe odsetki RóŜne dochody RAZEM Rozdział Stołówki szkolne Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. SprzedaŜ samochodu, sprzedaŝ złomu, wpływy z odszkodowań za skradzione mienie, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na r. Wykonanie RóŜne dochody 0 63 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 202 wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział 8095 Dochody z warsztatów szkolnych. L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 202 RóŜne dochody Wpływy z tytułu sprzedaŝy buraków cukrowych Wydatki budŝetowe. Licea ogólnokształcące - rozdział Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. 8 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 82

83 2 wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Średnie zatrudnienie 8,4 etaty nauczycieli. Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia II świadczenia na rzecz osób fizycznych inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Wydatki majątkowe Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe Średnie zatrudnienie 59,44 etaty nauczycieli, 25,7 etaty administracji i obsługi. Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP Remont dachu na garaŝach Razem Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 82 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 83

84 Stołówki szkolne -rozdział 8048 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia II świadczenia na rzecz osób fizycznych inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposaŝenie kuchni Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi Świadczenia BHP. Wydatki majątkowe Razem Pozostała działalność - rozdział 8095 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek 2 wynagrodzenia Zakup zmywarki i krajalnicy do kuchni Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Fundusz socjalny emerytów Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi, wydatki na nagrody Starosty. 83 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 84

85 Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w ChełmŜy. Rozdział Szkoła podstawowa nr 4 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny. 2 wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 7,93 etatu, administracja i obsługa 6 etatów. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 80- Gimnazjum nr 2 Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 84 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 85

86 wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym: energia elektryczna, gaz oraz ogrzewanie budynku ,- odpis na fundusz socjalny 5.838,-. Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 8 etatów. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Dochody. L.p. Wyszczególnienie r. Wykonanie na Inne dochody Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze RAZEM Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 3 302,-, rozliczenia z lat ubiegłych 989,- Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych Rozdział 8034-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny. Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 6,4 etatu. 0 0 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie na Lp. Wyszczególnienie I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 86

87 Rozdział Stołówka szkolna Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia Dochody. świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny 3.282,-,wyŜywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki ,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty Środki BHP. L.p. Wyszczególnienie dzień Wykonanie Inne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 255-, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły ,-. Rozdział Pozostała działalność Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny emerytów. 2 wynagrodzenia Nagroda Starosty. 86 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 87

88 Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w ChełmŜy. Rozdział Szkoły artystyczne Dochody budŝetowe. L.p. Wyszczególnienie dzień r. Wykonanie Inne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 762,-, zwrot z lat ubiegłych 224,- Wydatki budŝetowe. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 87 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 88

89 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym : odpis na fundusz socjalny 2.23,- czynsz lokalowy 43.50,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych ,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 38,92 etatu, administracja i obsługa 5 etatów. W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ,- Rozdział 8046 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Rozdział Pozostała działalność Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny emerytów 4 492,-, 88 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 89

90 Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki budŝetowe. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wynagrodzenia Umowa zlecenie- uzgodnienie pod względem sanitarnym projektu budowlanego siłowni dla Zespołu Szkół w ChełmŜy 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Remont częściowy pomieszczeń budynku przy ul. Hallera 25 w ChełmŜy siłownia z zapleczem sanitarnym dla Zespołu Szkół w ChełmŜy dotacje na zadania 3 bieŝące Opis w zał. nr 5. II Wydatki majątkowe Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 90

91 inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2, Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym opis poniŝej. 2 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie opis poniŝej Razem Opis realizowanych inwestycji. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Realizacja projektu Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym Dnia 30 marca 202 roku zakończona została realizacja projektu w ramach RPO WK-P pt. Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Wartość całej inwestycji zamknęła się kwotą , 97 zł z czego w roku 202 wydatkowano ,72 zł. Wydatki związane z tym projektem zostały sklasyfikowane w ramach dwóch działów. Dział 80 Rozdział 8030 łącznie , 97 zł, z tego , 97 zł w202 r. Dział 900 Rozdział 9009 łącznie zł, z tego , 75 zł w 202 r. W roku bieŝącym zgodnie z umową AB.I.20/20 dokończone zostały przez firmę Jawor Sp. z o.o. prace budowlano-montaŝowe. Całkowity koszt w/w prac wyniósł zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono dostawców wyposaŝenia pracowni spawalniczej. Łącznie dokonano zakupu wyposaŝanie za kwotę 00 82, 94 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w projektu to obsługa administracyjna , 08 zł, nadzór inwestorski 38 22, 95 zł oraz promocja projektu 2 24 zł, w ramach której dokonano zakupu i montaŝu tablicy pamiątkowej. Całość inwestycji została przekazana protokołem PT./U.E/202 z dnia do Zespołu Szkół CKU w Gronowie 90 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 9

92 Pozostałe inwestycje.. Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno wychowawczej w Zespole Szkół CKU w Gronowie. W ramach wydatkowanej w roku 202 kwoty 3.40 zł.: wykonano dokumentację geotechniczną dla projektu rozbudowy budynku głównego Zespołu Szkół CKU w Gronowie, wykonano wielobranŝową dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla pierwszego etapu rozbudowy Zespołu Szkół CKU w Gronowie. Szkoły artystyczne - rozdział 8032 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 8046 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych.adaptacja istniejącego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą koncertową kwota zł. (2.000zł. - wykonanie projektu elewacji budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Hallera 42 25, projekt wnętrz sali koncertowej; zł. - wydatki niewygasające do realizacji w 203 roku). 2. Dotacja dla Gminy Czernikowo na zadanie " Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposaŝeniem" kwota zł. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące dotacje na zadania bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zał. nr Pozostała działalność rozdział 8095 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Wynagrodzenie wraz z pochodnymi etat 9 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 92

93 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 8 organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli Dochody z tytułu porozumień i dotacji. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie r Dotacja celowa Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Dotacje na organizacje matur, organizacje komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85- Szpitale ogólne Dochody Starostwa Powiatowego. L.p. Wyszczególnienie plan wykonanie Pozostałe dochody opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Wpływy z tytułu naleŝności zlikwidowanego SP ZOZ w ChełmŜy 2 Pozostałe odsetki Wpływy z odsetek Wydatki Starostwa Powiatowego Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I Wydatki majątkowe Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w ChełmŜy Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej w wysokości zł: Lp. I.. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Wykonanie na Wyszczególnienie r r. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku narastająco osób 92 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 93

94 2.Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w ChełmŜy Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Średnio ubezpieczonych 3,6 dzieci w miesiącu (ubezpieczenie zdrowotne). 3.Zespół Szkół w ChełmŜy Lp. Wyszczególnienie I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wykonanie na Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Ubezpieczenie ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). 4.Zespół Szkół Specjalnych Lp. Wyszczególnienie I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wykonanie na Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Ubezpieczenie ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy. Wydatki budŝetowe. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń Lp. Wyszczególnienie gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia Gaz, energia, woda ; środki czystości, materiały szkolne-8 593; Ŝywność ; odzieŝ obuwie 5 33; wyposaŝenie ; remonty (naprawa samochodu oraz sprzętu) ; usługi-2 353; trwały zarząd - podatek-2 497, inne 9 etatów nauczycieli , w tym nieperiodyczne- 9494; 6 etatów administracyjno obsługowych , w tym nieperiodyczne 4870; Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 94

95 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia bezosobowe Kieszonkowe ; fundusz zdrowotny nauczycieli i zakupy BHP- 500; Dochody budŝetowe w POW w ChełmŜy L.P. Wyszczególnienie Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Wpływy z róŝnych opłat (odpłatność rodziców). 2 Pozostałe odsetki Odsetki bankowe 3 Wpływy z róŝnych dochodów Pozostałe dochody RAZEM Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu Lp. Wyszczególnienie r. Wykonanie na r. I. Wydatki bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków zakładów poprawczych i wychowanka młodzieŝowego ośrodka wychowawczego. Usamodzielniono 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanka zakładu poprawczego. Zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymał wychowanek placówki opiekuńczowychowawczej i wychowanek zakładu poprawczego. 94 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 95

96 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zapłata za pobyt wychowanki w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej. Razem Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.p.. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe 202r. Wykonanie r. Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. Wpływy z róŝnych opłat Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 2 Pozostałe odsetki 0 69 Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 3 Wpływy z róŝnych dochodów 0 66 Wpłaty nienaleŝnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów Odpłatność gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. RAZEM Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym. Dotacja otrzymana na mocy porozumienia od Gminy Miasta Włocławek na utrzymanie 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w ChełmŜy pochodzących z powiatu włocławskiego wyniosła zł. 95 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 96

97 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe. Lp. Wyszczególnienie r. Wykonanie na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące dotacje na zadania bieŝące Dotacje przekazane na podstawie zawartych 6 porozumień z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. II. Wydatki majątkowe Inwestycje Razem Budowa szybu windowego wraz z montaŝem windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w ChełmŜy (wykonanie i przekazanie projektu budowlanego, zgodnie z zawartą umową o dzieło) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Domy Pomocy Społecznej. Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej Lp. Wyszczególnienie PigŜa Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina. Plan budŝetu na rok Wykonanie budŝetu na rok Inwestycje i zakupy inwestycyjne Średnioroczny rzeczywisty koszt utrzymania mieszkańca DPS* Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 97

98 5. Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego Ilość miejsc w DPS średniorocznie Stawka Ŝywieniowa na mieszkańca- wykonanie 8,02 7,60 7,85 6,76 8. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. wg starych zasad Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień r. wg nowych zasad * wysokość kosztu utrzymania mieszkańców w 202r. moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania sprawozdań finansowych z DPS-ów (rachunek zysków i strat) Wydatki pozapłacowe w domach pomocy społecznej Lp. Wyszczególnienie DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie 97 DPS w Dobrzejewicach DPS w PigŜy OGÓŁEM. Pracownicze Leki śywność Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętuwyposaŝenie Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 3. Pozostałe Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 98

99 4. Inwestycje RAZEM: Pracownicze kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzieŝ ochronna, badania okresowe Leki - śywność Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata Koszt utrzymania samochodu ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) Gospodarcze środki czystości Remonty i materiały remont. remonty - materiały, usługi remontowe Zakup sprzętu - wyposaŝenie w tym takŝe drobne wyposaŝenie na rzecz mieszkańców Domu Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej Pozostałe usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materały papiernicze transport, inne 98 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 99

100 Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańców DPS Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ** Dobrzejewice Browina PigŜa Wielka Nieszawka Powiat ** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania sprawozdań finansowych z DPS-ów (rachunek zysków i strat) 99 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 00

101 Dochody własne DPS- ów. DPS Browina DPS PigŜa DPS Dobrzejewice DPS Wielka Nieszawka DPS plan 202 wykonanie na r. plan 202 wykonanie na r. plan 202 wykonanie na r. plan 202 wykonanie na r. plan 202 wykonanie na r Razem Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Browina. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na r. I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 00 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 0

102 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy , zakup Ŝywności dla mieszkańców , zakup leków , energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne 82,0- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budŝetu powiatu, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wyniosły , co stanowi 64,6 % całego budŝetu DPS w rozdziale 85202, umowy zlecenia (prawnik, elektryk, terapeuta AA) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu co stanowi 0,5 % całego budŝetu. Dochody L.P Wyszczególnienie wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych wpływy z róŝnych dochodów Dochody budŝetowe Wykonanie Pozostałe RAZEM Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 8, średnia odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 640,4 miesięcznie Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 44, średnia odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 2 72,79 miesięcznie. Umowy na najem, dzierŝawę mieszkań, garaŝy, budynków i innych pomieszczeń (ZOL). Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności. 0 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 02

103 Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS PigŜa. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zakup oleju grzewczego ( ,- ), olej napędowy ( 8 878,- ), środków Ŝywności (96 398,- ), leków i materiałów medycznych (44 85), zakup energii elektrycznej (275,-) gazu propan butan ( 5 506,- ), zaopatrzenie w wodę ( 8 40,- ), koszty remontowe (5 70 ), usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne (9 296,- ),usługi komunalne : ścieki i wywóz nieczystości ( ,- ), usługi pralnicze (24 528,- ), środki czystości i higieniczne (9 646,- ), opłata z tytułu trwałego zarządu (0 76,-), zakup szaf odzieŝowych dla pracowników ( 337,- w tym limit 8.970,- ), sprzęt kuchenny AGD ( 4 44,- ), sprzęt komputerowy i RTV ( 7 94,- ), fotele i krzesła do pomieszczenia terapii zajęciowej ( 3 696,- ), meble medyczne: łóŝka szt. 9 ( 7 982,- ), materace szt. 9 ( 2 25,- ), 02 Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 03

104 2 wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych konserwacje bieŝące obiektu i urządzeń ( 9 608,-), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (63 604,-), inne limit etatów kalkulacyjnych : 45 średnioroczne wykonanie : 49,80 wydatki na wynagrodzenia stanowią 70,43 % ogółu wydatków bieŝących, z tego : wynagrodzenia osobowe ( ,- ), wynagrodzenia nieperiodyczne: nagrody jubileuszowe (28 076,- ), odprawy rentowe (36 078,- ); dodatkowe wynagrodzenie roczne (87 994,-), pochodne od wynagrodzeń ( ,-) ; umowy zlecenia i umowy o dzieło ( 8 02,- ) OdzieŜ ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim ( 6 597,- ) Dochody. Lp. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wpływy z usług Wykonanie na Inne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 579,59 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 25 osób Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 2 67,00 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 44 osoby Odsetki bankowe, odszkodowanie za uszkodzone mienie Razem Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 04

105 Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia II świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 04 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Olej opałowy ,środki czystości 2 605, Ŝywność , leki , energia elektryczna i woda , usługi remontowe i konserwacyjne , usługi MPO- 4 46, usługi pralni , odprowadzenie ścieków , opłata roczna z tyt. trwałego zarządu , ubezpieczenia majątku i pojazdu , odpis na ZFŚS , inne Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych Zakup odzieŝy ochronnej Id: C0AAD6B E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 05

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wicestarosta - Józef Róg

Wicestarosta - Józef Róg Uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 158 /2009 WYDATKI BUDśETOWE Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 020 01005 02001 Zadania rządowe Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2017 r. Na podstawie art. 266 pkt.

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 380/2014 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 380/2014 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 38/214 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 listopada 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 214. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo