UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ), art. 270 ust. 4 oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 2011, stanowiące załącznik do uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz oraz z 2011 r. Nr 149, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz oraz Nr 240 poz.1429 z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 PLANY DOCHODÓW BUDśETOWYCH 2011 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan po zmianach na r. Wykonanie dochodów na r. % wykonania planu dohodów ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,97 100,81% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,00 100,00% Melioracje wodne ,97 129,29% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami ,97 129,29% 020 LEŚNICTWO ,12 98,56% Gospodarka leśna ,12 98,56% Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych 2700 źródeł ,12 98,56% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,21 97,41% Drogi publiczne powiatowe ,21 97,41% Grzywny i inne kary pienięŝne od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z róŝnych opłat 0 35,20 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów 0 390,20 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,58 61,15% 1 Strona 2

3 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,26 105,89% Dotacje celowe otrzymane z 6430 budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnych własnych powiatu ,90 100,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,86 109,75% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,86 109,75% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,73 112,87% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,52 89,13% 0830 Wpływy z usług ,75 Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych ,00 128,29% 0920 Pozostałe odsetki 0 95, Wpływy z róŝnych dochodów ,20 95,19% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,95 92,09% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami ,27 136,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,66 115,25% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,02 123,19% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,00 100,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 69, Wpływy z usług ,69 105,73% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów ,35 449,61% Nadzór budowlany ,64 100,12% 0830 Wpływy z usług 0 28, Pozostałe odsetki 0 946,95 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,83 99,91% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360 zadań zleconych ustawami 0 37, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,82 104,38% Urzędy Wojewódzkie ,60 99,58% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,60 99,58% Starostwo Powiatowe ,10 105,21% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,91 103,85% Wpływy z opłat za koncesje i 0590 licencje ,00 99,93% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z usług ,95 125,35% Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych 0 162, Pozostałe odsetki ,95 281,56% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,69 160,38% Kwalifikacja wojskowa ,12 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,01 100,00% Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 2120 organami administracji rządowej ,11 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100,00% 752 OBRONA NARODOWA ,68 99,57% Pozostałe wydatki obronne ,68 99,57% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,68 99,57% DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 756 POBOREM ,64 101,96% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa ,13 101,70% Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych ,00 102,22% Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych ,13 92,92% 3 Strona 4

5 75618 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,51 128,32% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw ,51 99,67% Grzywny i inne kary pienięŝne od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , RÓśNE ROZLICZENIA ,34 101,62% Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa ,00 100,00% Część równowaŝąca subw. ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,34 872,46% 0920 Pozostałe odsetki ,34 273,44% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,90 141,13% Szkoły podstawowe specjalne 0 0,11 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki buŝetowej 0 0, Gimnazja specjalne , ,07% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze , Pozostałe odsetki ,56 240,71% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 178, Licea ogólnokształcące ,54 182,93% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,10 102,81% 0920 Pozostałe odsetki ,92 237,39% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 785, Szkoły zawodowe ,21 140,18% 0830 Wpływy z usług ,10 143,38% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,23 145,73% 0920 Pozostałe odsetki ,62 4 Strona 5

6 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Wpływy z róŝnych dochodów ,86 94,23% 2700 Środki na finansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,40 321,03% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budŝetu środków europejskich ,00 0,00% Szkoły artystyczne ,20 105,91% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów 0 31, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 99,72% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 32,70 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki buŝetowej 0 32, Stołówki szkolne i przedszkolne ,12 103,02% 0920 Pozostałe odsetki ,16 39,43% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pienięŝnej ,00 506,40% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 3, Wpływy z usług ,72 88,18% Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 2400 rachunku jednostki buŝetowej 0 110, Pozostała działalność ,21 133,61% 0830 Wpływy z usług ,24 133,68% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% Wpływy do budŝetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki buŝetowej 0 216, OCHRONA ZDROWIA ,45 100,09% Szpitale ogólne , Pozostałe odsetki 0 658, Wpływy z róŝnych dochodów , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez. Zdrowotnego ,00 100,00% 5 Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA ,55 105,29% Placówki opiekuńczo wychowawcze ,38 310,40% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych ,70 263,77% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 8, Pozostałe odsetki ,92 360,26% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 282, Domy Pomocy Społecznej ,37 105,78% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,69 153,55% 0830 Wpływy z usług ,16 110,19% Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2130 bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki ,82 467,71% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,99 146,04% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,71 97,51% w tym program UE DPS PigŜa ,35 94,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,35 94,85% DPS Browina ,36 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6207 budŝetu środków europejskich , Ośrodki wsparcia ,75 100,14% Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Strona 7

8 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami , Rodziny zastępcze ,34 101,42% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,68 340,06% 0920 Pozostałe odsetki 0 872, Wpływy z róŝnych dochodów 0 590,50 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego ,37 99,24% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,71 188,81% 853 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2130 bieŝących zadań własnych powiatu ,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 0 29, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 700,71% 0920 Pozostałe odsetki ,86 411,59% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,17 98,41% Zesp. do spraw orzekania o niepełnosp ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2110 przez powiat ,00 100,00% Powiatowe Urzędy Pracy ,40 99,40% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,29 89,98% 0830 Wpływy z usług ,29 59,76% 0920 Pozostałe odsetki ,14 224,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 312,99 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu 2690 pracy ,00 100,00% 7 Strona 8

9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,69 94,65% Pozostała działalność ,77 98,16% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,35 100,35% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,44 78,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0-348,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 6209 budŝetu środków europejskich ,00 100,00% w tym : ZS CKU Gronowo , Pozostałe odsetki ,59 Aktywizacja muzyczno - plastyczna mieszkańców DPS ,63 92,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,10 92,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,53 92,26% Jutro my DPS Browina ,70 91,92% Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Strona 9

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,34 91,92% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,36 91,92% Ukryte talenty w ŚDS - DPS Browina ,69 86,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,54 86,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,15 86,86% Przyroda wokół nas integruje najpiękniej - DPS Browina ,32 89,22% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,19 89,22% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,13 89,21% Integrujmy się poprzez teatr - DPS w Browinie ,45 13,36% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,98-1,93% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,43 100,02% Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Strona 10

11 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 "Uwierzyć w siebie" - PCPR w Toruniu ,09 85,69% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,49 85,69% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,60 85,68% Starostwo Powiatowe w Toruniu , Pozostałe odsetki 0 807, Wpływy z róŝnych dochodów ,87 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"- SP Toruń ,61 205,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,94 229,90% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,67 94,85% Wszechstronny absolwent na rynku pracy- SP ,50 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,50 100,00% Z Małgosią po naukę - SP ,64 99,97% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,24 100,03% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,60 10 Strona 11

12 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0-348,00 Szkoła przyszła do ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo ,56 86,79% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,99 89,02% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,57 74,21% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 100,00% Dobry zawód, dobry start ,00 100,00% Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2007 budŝetu środków europejskich ,00 100,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,62 242,94% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Pozostałe odsetki , Internaty i bursy szkolne , Wpływy z usług , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,84 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki buŝetowej 0 14, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,00% 11 Strona 12

13 Załącznik Nr 1 do uchały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2330 między j.s.t ,00 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,77 247,64% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,77 247,64% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,58 239,26% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,19 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pienięŝnej ,00 100,00% RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY ,76 103,84% dochody majątkowe ,05 102,17% w tym :dochody z mienia ,00 128,29% dochody bieŝące ,71 104,02% 12 Strona 13

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan po zmianach na r. Wykonanie wydatków na r. % wykonania wydatków ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 100,00% Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 020 LEŚNICTWO ,12 98,80% Gospodarka leśna ,12 98,56% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,12 98,56% Nadzór nad gospodarką leśną ,00 100,00% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,77 98,50% Drogi publiczne powiatowe ,77 98,50% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagr ,70 99,70% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,03 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,28 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,03 94,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,70 84,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,31 95,73% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,01 99,97% 4260 Zakup energii ,09 99,85% 4270 Zakup usług remontowych ,64 32,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 72,84% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 99,60% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,35 99,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,92 93,16% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,77 95,03% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,88 73,13% 4430 RóŜne opłaty i składki ,35 98,97% 13 Strona 14

15 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,05 78,61% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych ,27 99,99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych ,89 85,46% w tym : PZD w Toruniu ,77 98,50% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagr ,70 99,70% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,03 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,28 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,03 94,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,70 84,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,31 95,73% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,01 99,97% 4260 Zakup energii ,09 99,85% 4270 Zakup usług remontowych ,64 32,76% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 72,84% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 99,60% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,35 99,93% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,92 93,16% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,77 95,03% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,88 73,13% 4430 RóŜne opłaty i składki ,35 98,97% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,05 78,61% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych ,27 99,99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych ,89 85,46% Starostwo Powiatowe ,00 100,00% 14 Strona 15

16 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6610 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,90 92,50% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,90 92,50% 4260 Zakup energii ,08 95,69% 4270 Zakup usług remontowych ,21 89,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 87,27% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,62 81,99% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,26 89,59% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,17 77,61% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,00 95,27% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 30,64% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,16 100,00% w tym : Gospodarka gruntami i * nieruchomościami- skarb państwa ,95 92,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,79 91,24% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,16 100,00% Gospodarka gruntami i * nieruchomościami- Powiat Toruński ,95 92,55% 4260 Zakup energii ,08 95,69% 4270 Zakup usług remontowych ,21 89,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 87,22% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,62 81,99% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,17 77,61% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,47 84,48% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,00 95,27% 4480 Podatek od nieruchomości 808 0,00 0,00% 15 Strona 16

17 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,00 100,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,55 99,89% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) ,62 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych ,00 100,00% Prace geodezyjne i * kartograficzne (nieinwest.)- skarb państwa ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Prace geodezyjne i * kartograficzne (nieinwest.)- powiat ,62 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,84 100,00% 2960 Przelewy redystrybucyjne ,84 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Nadzór budowlany ,83 99,93% realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,50 99,92% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,10 100,00% Wynagrodzenie osobowe 4020 członków korpusu słuŝby cywilnej ,15 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,88 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,47 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,86 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,54 100,00% 4260 Zakup energii ,30 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,32 100,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,15 99,20% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,24 100,05% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,96 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,87 100,00% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,14 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,86 100,00% 16 Strona 17

18 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,80 99,98% Szkolenia członków korpusu 4550 słuŝby cywilnej ,00 100,00% Pozostała działalność ,26 92,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,26 92,17% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,21 98,31% Urzędy Wojewódzkie ,97 96,74% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,67 97,11% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,14 94,54% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,46 96,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,10 92,86% 4300 Zakup pozostałych usług ,00 16,53% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 98,56% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,60 86,44% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 69,75% w tym Powiat ,37 95,63% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,67 96,03% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,14 88,74% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,46 95,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,10 88,50% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 97,88% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 69,75% Zadania rządowe ,60 99,58% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4300 Zakup pozostałych usług ,00 16,53% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,60 86,44% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Rady powiatów ,86 96,16% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,88 98,17% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 36,26% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,07 56,57% Starostwa powiatowe ,12 98,64% 17 Strona 18

19 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin i 2900 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących ,88 99,93% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,90 99,84% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,24 99,38% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,31 98,63% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,05 99,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,02 96,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 84,24% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,01 99,84% z tego druki komunikacyjne ,04 99,94% 4260 Zakup energii ,24 87,03% 4270 Zakup usług remontowych ,72 79,58% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 61,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,69 99,94% z tego tablice rejestracyjne ,53 99,98% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,47 91,61% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,17 91,84% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,35 73,74% Zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia ,90 65,19% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,68 99,75% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,45 98,33% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 98,25% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 99,48% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 200 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,81 85,21% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,40 75,14% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych ,83 97,06% Kwalifikacja wojskowa ,12 100,00% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,11 100,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,67 100,00% 18 Strona 19

20 75075 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,15 100,08% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 99,99% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 40 39,24 98,10% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,14 97,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,06 82,45% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 100,00% 752 OBRONA NARODOWA ,68 99,57% Pozostałe wydatki obronne ,68 99,57% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,25 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 99,09% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,19 98,21% Komendy Wojewódzkie Policji ,19 92,79% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,19 92,79% Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 79,50% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 79,50% Pozostała działalność ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,04 41,84% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,04 99,48% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek ,04 99,48% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00% 19 Strona 20

21 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wypłaty z tytułu gwarancji i 8020 poręczeń ,00 0,00% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% rezerwa ogólna 0 0,00 rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym ,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,49 99,86% Szkoły podstawowe specjalne ,71 100,00% Realizacja Z.Sz.S. w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,51 99,97% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,23 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,11 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,45 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Gimnazja specjalne ,80 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,77 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,79 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,42 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,89 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,52 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,27 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,73 99,96% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,29 100,03% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,50 99,97% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,86 99,98% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa ,00 100,00% 20 Strona 21

22 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,40 100,04% w tym : Realizacja -Z.Sz.S w ChełmŜy ,80 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,77 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,79 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,42 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,89 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,52 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,36 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,27 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,73 99,96% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,29 100,03% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,50 99,97% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,86 99,98% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,40 100,04% Licea ogólnokształcące ,85 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,26 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,87 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,78 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,71 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,74 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,50 100,00% 21 Strona 22

23 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 w tym: *Z.Sz. W ChełmŜy ,45 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,72 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,66 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,94 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,14 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,40 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,26 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,15 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,12 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,77 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,60 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,50 100,00% Szkoły zawodowe ,11 99,77% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 94,29% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 84,09% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,24 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,36 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,38 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,42 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 100,00% 4140 Wpłaty na PFRON 0 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,11 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,47 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,96 100,00% 22 Strona 23

24 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Zakup energii ,64 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,64 99,18% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 96,25% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,88 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,18 99,65% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,60 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,29 99,92% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki ,84 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,71 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,85 99,99% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,20 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych ,00 99,01% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych ,53 99,78% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych ,00 97,23% w tym: *Z.Sz. w ChełmŜy ,43 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,28 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,14 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,47 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,70 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,95 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,81 100,00% 4260 Zakup energii ,64 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,16 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,44 100,03% 23 Strona 24

25 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,68 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,10 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 6 5,85 97,50% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,68 99,83% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,96 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,22 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,91 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,72 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,11 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,52 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,15 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,48 98,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 94,79% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,44 99,99% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,18 99,65% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,92 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,19 99,89% 4430 RóŜne opłaty i składki ,84 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,71 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,20 100,01% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,53 99,78% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00 96,58% 24 Strona 25

26 2320 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 94,29% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 84,09% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych ,00 99,01% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych ,00 97,23% Szkoły artystyczne ,97 100,00% Realizacja -Szkoła Muzyczna I Stopnia w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,51 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,41 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,53 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,07 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,95 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,64 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,70 100,00% 4260 Zakup energii ,91 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,60 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,28 100,01% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,16 100,01% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,66 99,98% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,20 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,90 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,45 100,02% Szkoły zawodowe specjalne ,28 100,00% Realizacja Z.Sz.S w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,51 99,96% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,38 100,00% 25 Strona 26

27 80146 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,92 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,17 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,81 99,99% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,57 100,01% w tym Starostwo Powiatowe w : Toruniu ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Z.Sz. w ChełmŜy ,72 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,20 100,08% Z.Sz.S w ChełmŜy ,89 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,10 100,01% Z.Sz. CKU w Gronowie ,20 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,27 100,00% Szkoła Muzyczna w ChełmŜy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne ,65 99,56% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,51 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,59 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,90 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,50 94,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,41 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,51 100,00% *Z.Sz.S. W ChełmŜy ,35 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,51 99,85% 26 Strona 27

28 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,80 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,91 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,87 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,26 100,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie ,30 99,34% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,79 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,99 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,63 92,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,46 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 100,00% 4260 Zakup energii ,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,41 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,51 99,99% Pozostała działalność ,31 99,61% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,54 99,43% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,99 97,54% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,10 99,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 98,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,54 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,14 100,00% 4260 Zakup energii ,02 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,54 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,24 100,03% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,86 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 99,93% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,86 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,30 100,01% * Pozostała działalność- Starostwo Powiatowe ,41 96,06% 27 Strona 28

29 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,16 96,48% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,96 89,19% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,29 96,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 98,91% * Księgowość w ChełmŜy i zfśs dla emerytowanych nauczycieli ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,32 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,08 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,26 100,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,48 100,00% 4260 Zakup energii ,02 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,88 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,06 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,24 100,03% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,86 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 99,93% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,30 100,01% Warsztaty szkolne ,83 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,06 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,03 100,01% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,44 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,54 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,66 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,66 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,86 100,00% Z.S.S w ChełmŜy ,37 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 100,00% 28 Strona 29

30 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,15 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 100,18% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkola Myzyczna w ChełmŜy ,70 100,01% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,14 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,23 100,19% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 100,03% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA ,60 100,00% Szpitale ogólne ,00 100,00% Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 6010 na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,00% Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,60 100,00% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne ,60 100,00% *Placówka Opiekuńczo - w tym : Wychowawcza w Głuchowie ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne ,00 100,00% w tym : ZSZS ChełmŜa ,20 100,11% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne ,20 100,11% Z.SZ w ChełmŜy ,40 100,29% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne ,40 100,29% *PUP w ChełmŜy ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne ,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA ,19 99,89% Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze ,50 99,92% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,94 99,48% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne ,56 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,43 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,11 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,06 100,00% 29 Strona 30

31 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,01 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,71 99,99% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,63 99,99% 4260 Zakup energii ,73 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,36 100,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,11 100,01% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,60 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,50 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,28 100,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,60 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,41 100,01% *Placówka Opiekuńczo - w tym: Wychowawcza w ChełmŜy ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,43 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,11 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,06 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,01 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,71 99,99% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,63 99,99% 4260 Zakup energii ,73 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,36 100,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,11 100,01% 30 Strona 31

32 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,60 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,50 99,96% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,28 100,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,60 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,41 100,01% *PCPR w Toruniu ,56 100,00% 3110 Świadczenia społeczne ,56 100,00% *Starostwo Powiatowe ,94 99,48% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,94 99,48% Domy pomocy społecznej ,96 99,90% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,16 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,70 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,58 99,98% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,14 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,20 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,76 99,99% 4220 Zakup środków Ŝywności ,91 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,23 99,95% 4260 Zakup energii ,27 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,15 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 99,95% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,60 99,68% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,21 98,90% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,65 99,20% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,82 99,50% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,57 99,90% 4430 RóŜne opłaty i składki ,61 99,81% 31 Strona 32

33 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,34 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,92% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00 99,93% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,80 99,71% Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych ,30 99,24% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych ,00 44,33% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych ,35 100,00% w tym: *DPS PIGśA ,61 99,93% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,57 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,22 99,99% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,02 99,89% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,79 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,76 99,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,46 99,93% 4220 Zakup środków Ŝywności ,52 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,47 99,77% 4260 Zakup energii ,13 99,71% 4270 Zakup usług remontowych ,42 99,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,86% 4300 Zakup usług pozostałych ,84 99,68% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,24 98,28% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,48 94,35% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,52 94,70% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,27 98,44% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 98,88% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 98,64% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00 99,64% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,60 98,04% Składki na Fundusz Emerytur 4780 Pomostowych ,30 99,24% *DPS BROWINA ,00 100,00% 32 Strona 33

34 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,33 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,56 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,73 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,64 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,60 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,20 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,51 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,64 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,31 100,00% 4260 Zakup energii ,08 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,07 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,60 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,09 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,40 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,39 100,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,88 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% *DPS WIELKA NIESZAWKA ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,10 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,92 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,25 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,71 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,83 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,91 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,30 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,12 100,00% 4260 Zakup energii ,88 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,67 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 100,06% 4300 Zakup usług pozostałych ,03 100,00% 33 Strona 34

35 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,12 100,02% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,99 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,31 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,09 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,57 99,90% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,70 99,99% *DPS DOBRZEJEWICE ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,16 100,01% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,58 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,88 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,45 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,33 100,00% 4260 Zakup energii ,18 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,64 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,65 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,42 100,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,07 100,02% 4430 RóŜne opłaty i składki ,73 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,34 100,00% 34 Strona 35

36 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 83 83,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,50 99,97% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,35 98,01% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych ,00 44,33% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych ,35 100,00% Ośrodki wsparcia ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,91 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,51 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,08 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,21 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,15 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,51 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,73 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,42 100,25% 4260 Zakup energii ,46 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,31 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,88 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,51 99,84% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,80 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,15 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,30 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,07 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% *ŚDS w Osieku - DPS w tym: Dobrzejewice ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,91 99,96% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,08 100,00% 35 Strona 36

37 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,93 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,51 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,73 100,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych ,42 100,25% 4260 Zakup energii ,46 100,01% 4270 Zakup usług remontowych ,31 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,88 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,51 99,84% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,80 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,15 100,01% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,30 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,07 100,00% *ŚDS - DPS Browina ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,51 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,28 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,21 100,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 36 Strona 37

38 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,52 99,72% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,16 97,27% 3110 Świadczenia społeczne ,11 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,79% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,94 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,81 99,73% w tym: *PCPR w Toruniu ,36 99,97% 3110 Świadczenia społeczne ,11 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,79% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,94 99,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,81 99,73% *Starostwo Powiatowe ,16 97,27% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,16 97,27% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,75 99,97% Realizacja PCPR w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,42 99,82% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,95 99,97% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,65 99,78% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,97 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 99,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,83 99,99% 4260 Zakup energii ,49 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,95 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,16 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,47 99,95% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,48 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,67 99,99% 37 Strona 38

39 853 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,29 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,46 99,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,46 99,79% Pozostała działalność ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,83 89,57% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,81 100,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,81 100,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,89 100,00% Realizacja PCPR w Toruniu Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,26 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,30 100,01% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,24 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,03 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,39 99,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,80 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,88 99,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 86 86,30 100,35% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,93 99,99% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,50 99,84% Powiatowe urzędy pracy ,62 99,69% Realizacja PUP w Toruniu, w tym projekt" Kompetentny Urząd " 38 Strona 39

40 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,41 99,98% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,85 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,55 97,33% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,51 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4047 roczne ,67 85,27% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,26 100,00% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,91 96,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,57 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,63 67,29% 4140 Wpłaty na PFRON ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,83 99,99% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,13 81,88% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,77 99,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 98,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,51 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,26 99,83% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe ,76 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,80 99,82% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,48 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego ,19 99,99% 4580 Pozostałe odsetki ,88 99,99% Opłata na rzecz budŝetu 4510 państwa ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,52 99,95% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,80 89,21% Pozostała działalność ,51 84,26% 39 Strona 40

41 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,54 100,00% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych mnienaleŝnie lub w nadmiernej 2910 wysokości ,01 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,89 95,34% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,49 94,94% Dodatkowe wynagrodzenie 4047 roczne ,93 98,97% Dodatkowe wynagrodzenie 4049 roczne ,09 98,63% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,03 100,01% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,28 64,67% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,12 44,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 93,63 99,61% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,27 61,97% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,02 41,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,40 100,01% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,18 86,08% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,10 77,82% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,06 85,50% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,17 84,06% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek ,76 83,90% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek ,08 84,37% 4307 Zakup usług pozostałych ,10 84,71% 4309 Zakup usług pozostałych ,27 82,95% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,61 93,94% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,66 93,85% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4377 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,46 86,96% 40 Strona 41

42 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4379 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,66 86,78% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,10 86,43% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,81 86,55% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,19 99,66% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 42 41,86 99,67% 4437 RóŜne opłaty i składki ,25 99,40% 4439 RóŜne opłaty i składki ,75 99,40% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,55 100,01% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych ,69 99,95% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,13 83,03% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,37 83,02% w tym: Starostwo Powiatowe w Toruniu ,54 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,54 100,00% PCPR w Toruniu - Uwierzyć w siebie ,09 85,69% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,05 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,95 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia 4047 roczne ,85 99,99% Dodatkowe wynagrodzenia 4049 roczne 58 58,12 100,21% 41 Strona 42

43 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,37 99,78% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,48 99,82% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,37 99,52% 4129 Składki na Fundusz Pracy 40 39,83 99,58% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,63 99,99% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,76 99,83% 4307 Zakup usług pozostałych ,41 81,48% 4309 Zakup usług pozostałych ,90 81,47% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,44 66,01% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe 7 4,76 68,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,37 100,04% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 53 52,80 99,62% "Z Małgosią po naukę" Starostwo Powiatowe w Toruniu ,78 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,60 100,00% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,91 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia 4047 roczne ,98 100,00% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,83 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,48 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,48 100,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,54 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,96 99,99% "Wszechstronny absolwent na rynku pracy" - działanie 9.2- Starostwo Powiatowe w Toruniu ,53 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,30 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,90 99,99% Dodatkowe wynagrodzenia 4047 roczne ,99 100,00% Dodatkowe wynagrodzenia 4049 roczne 76 76,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,34 100,01% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,51 99,90% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,42 100,21% 4129 Składki na Fundusz Pracy 26 26,00 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,48 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,82 99,99% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek ,51 99,99% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek ,94 100,00% 42 Strona 43

44 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Zakup usług pozostałych ,78 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,22 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,70 100,43% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 21 20,62 98,19% Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu ,22 94,93% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych mnienaleŝnie lub w nadmiernej 2910 wysokości ,01 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,52 95,38% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,04 95,38% Dodatkowe wynagrodzenia 4047 roczne ,81 98,46% Dodatkowe wynagrodzenia 4049 roczne ,86 98,45% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,03 100,01% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,84 85,62% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,10 85,62% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,55 80,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 93,63 99,61% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,26 80,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,40 100,01% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,82 82,96% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,25 82,96% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,35 87,38% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,18 87,39% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek ,70 99,50% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek ,24 99,49% 4307 Zakup usług pozostałych ,02 99,78% 4309 Zakup usług pozostałych ,25 99,78% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4377 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,46 86,96% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4379 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,66 86,78% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 81,98% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,70 81,86% 43 Strona 44

45 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,19 99,66% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 42 41,86 99,67% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych ,52 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych ,27 100,05% Integrujmy się poprzez teatr - DPS Browina ,97 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,96 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,10 100,05% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,69 99,94% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 90 89,60 99,56% 4127 Składki na Fundusz Pracy 56 55,70 99,46% 4129 Składki na Fundusz Pracy 10 9,81 98,10% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,64 100,01% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,47 100,04% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,60 99,98% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40 100,12% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej 85 85,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 15 15,00 100,00% Aktywizacja muzycznoplastyczna mieszakńców DPS - DPS Browina ,63 92,27% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,60 83,01% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,75 82,99% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,72 87,25% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,71 87,34% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,47 82,00% 4129 Składki na Fundusz Pracy 38 30,96 81,47% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,46 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,26 100,01% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,41 90,30% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,30 90,30% 4307 Zakup usług pozostałych ,49 65,79% 4309 Zakup usług pozostałych ,50 65,79% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej ,50 100,24% 44 Strona 45

46 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 38 37,50 98,68% Ukryte talenty w ŚDS - DPS Browina ,69 86,85% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,50 100,02% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,85 99,97% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,02 100,00% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,07 100,04% 4127 Składki na Fundusz Pracy 94 93,91 99,90% 4129 Składki na Fundusz Pracy 17 16,57 97,47% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,52 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 100,01% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,65 65,20% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,11 65,18% 4307 Zakup usług pozostałych ,74 63,38% 4309 Zakup usług pozostałych ,25 63,38% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej ,50 99,77% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 37 37,50 101,35% Przyroda wokół nas integruje najpiękniej - DPS Browina ,32 89,22% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,75 99,99% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,15 100,03% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,15 100,01% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,63 100,26% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,81 99,86% 4129 Składki na Fundusz Pracy 25 24,66 98,64% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,01 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,83 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,72 69,89% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,61 69,89% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 76,67% 4309 Zakup usług pozostałych 90 69,00 76,67% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej ,50 100,24% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej 38 37,50 98,68% Jutro my - DPS Browina ,70 91,92% 45 Strona 46

47 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,13 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,11 100,00% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,53 91,12% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,04 91,12% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,72 99,96% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,21 100,15% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,59 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,81 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,73 86,03% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,42 86,03% 4307 Zakup usług pozostałych ,19 78,90% 4309 Zakup usług pozostałych ,22 78,90% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4367 publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% 4437 RóŜne opłaty i składki ,25 99,40% 4439 RóŜne opłaty i składki ,75 99,40% Szkoła przyszła do Ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo ,44 74,29% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,48 94,12% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,44 94,12% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,21 36,31% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,15 36,31% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,38 35,11% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,60 35,11% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,30 74,05% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,94 74,05% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,77 83,09% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,55 83,09% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek ,10 76,57% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek ,90 76,57% 4307 Zakup usług pozostałych ,93 79,10% 4309 Zakup usług pozostałych ,93 79,10% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,61 90,58% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,34 90,58% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,96 86,87% 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,35 86,87% 46 Strona 47

48 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,13 83,03% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budŝetowych ,37 83,02% Dobry zawód, dobry start ,60 82,42% Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników ,00 93,22% Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników ,20 93,27% Dodatkowe wynagrodzenie 4047 roczne ,30 100,04% Dodatkowe wynagrodzenie 4049 roczne 53 53,11 100,21% Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne ,50 93,87% Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne ,83 94,12% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,11 94,91% 4129 Składki na Fundusz Pracy 12 11,12 92,67% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,36 71,58% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,04 22,89% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,24 88,74% Zakup materiałów i wyposaŝenia ,02 91,89% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek ,77 83,84% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek ,68 78,19% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,50 99,71% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 13 12,82 98,62% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,44 99,41% Świetlice szkolne ,87 100,00% Realizacja Z.Sz.S. w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,70 99,92% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,34 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,12 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,18 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,83 100,00% 47 Strona 48

49 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,32 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,54 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,84 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,62 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,25 100,01% 4260 Zakup energii ,30 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,68 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,10 100,00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,76 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,98 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,84 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 50 50,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,10 100,01% w tym: *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w ChełmŜy ,83 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,32 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,54 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,84 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,92 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,62 100,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek ,25 100,01% 4260 Zakup energii ,30 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,68 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,10 100,00% 48 Strona 49

50 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,76 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,98 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,84 100,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% Opłaty na rzecz budŝetu 4510 państwa 50 50,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,10 100,01% *Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Internaty i bursy szkolne ,57 98,61% w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone 3020 do wynagrodzeń ,97 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,33 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne ,05 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,06 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,81 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,26 95,85% 4260 Zakup energii ,74 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,02 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,35 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,58 100,09% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w ruchomej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,70 99,96% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,70 100,00% Pomoc materialna dla uczniów ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,00% *Z.SZ ChełmŜa-stypendia Marszałka ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,00% 49 Strona 50

51 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,80 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,80 99,98% w tym : *PPP w ChełmŜy ,80 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,80 99,98% Pozostała działalność ,37 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,15 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 100,18% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% w tym : Z.SZ CKU Gronowo ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% Z.SZ.S ChełmŜa ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% PPP ChełmŜa ,37 100,00% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,15 100,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 100,18% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,00 100,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,25 95,60% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,25 95,60% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 100,00% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,20 99,99% 3250 Stypendia róŝne ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,85 63,65% 4270 Zakup usług remontowych ,68 93,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 88,58% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,80 92,37% 50 Strona 51

52 2320 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/2012 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych ,50 96,70% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych ,50 99,77% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych ,23 93,14% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,74 96,00% w tym : PZD - drogi rowerowe ,86 90,72% SP w Toruniu ,39 97,19% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,28 99,72% Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele ,00 100,00% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% Biblioteki ,00 100,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Pozostała działalność ,28 99,44% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,99 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,58 99,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,71 98,75% w tym *Starostwo Powiatowe w : Toruniu ,42 99,29% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,72 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych ,71 98,59% *Z.Sz.S ChełmŜa ,53 99,98% 51 Strona 52

53 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego nr 104/ Zakup materiałów i wyposaŝenia ,53 99,98% DPS Browina ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% *Szkoła Muzyczna I st. ChełmŜa ,33 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,33 100,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA ,53 95,40% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,53 95,40% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,79 95,92% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,34 95,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75 91,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,50 92,93% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,47% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 96,94% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 0,00 0,00% w tym *Starostwo Powiatowe w : Toruniu ,53 95,16% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,79 95,92% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,34 95,45% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,75 91,88% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,50 91,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,47% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 96,94% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 0,00 0,00% *Z.Sz.S ChełmŜa ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% *Z.Sz.ChełmŜa ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% RAZEM WYDATKI BUDśETOWE ,07 96,87% w tym projekty finansowane i współfinansowane z UE ,13 86,03% BUDśET BEZ UE ,94 98,03% wydatki bieŝące ,73 96,54% wydatki inwestycyjne ,34 98,71% ,07 96,87% 52 Strona 53

54 Załącznik Nr 3 STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO PROGRAMÓW WIELOLETNICH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku wg działów klasyfikacji budŝetowej. DOCHODY 2011 ROKU Klasyfikacja budŝetowa Nazwa działu Plan 2011 Wykonanie Razem dział.010 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 710 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Razem dział 758 RóŜne rozliczenia Razem dział 801 Oświata i wychowanie Razem dział 851 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Strona 54

55 Razem dział 854 Razem dział 900 Razem dział 921 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Załącznik Nr Razem dochody Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 9,11% Pomoc społeczna; 16,85% Struktura dochodów wg wykonania na dzień r. w Powiecie Toruńskim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 2,00 % Edukacyjna opieka wychowawcza; 0,03% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 0,01% Rolnictwo i łowiectwo; 0,04% Leśnictwo; 0,40% Transport i łączność; 6,07% Gospodarka mieszkaniowa; 4,65% Działalność usługowa; 2,54% Administracja publiczna; 3,61% Obrona narodowa; 0,01% Ochrona zdrowia; 4,67% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; 16,31% Oświata i wychowanie; 0,72% Różne rozliczenia ; 32,98% Klasyfikacja budŝetowa WYDATKI 2011 ROKU Nazwa działu Plan 2011 Wykonanie Razem dział.010 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Strona 55

56 Załącznik Nr 3 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 710 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Razem dział 757 Obsługa długu publicznego Razem dział 758 RóŜne rozliczenia Razem dział 801 Oświata i wychowanie Razem dział 851 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Razem dział 854 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem dział 926 Kultura fizyczna Razem wydatki Strona 56

57 Załącznik Nr 3 Struktura wydatków wg wykonania na r. w Powiecie Toruńskim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1,66% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 0,22% Kultura fizyczna; 0,17% Rolnictwo i łowiectwo; 0,04% Transport i łączność; 15,23% Edukacyjna opieka wychowawcza; 3,29% Leśnictwo; 0,48% Gospodarka mieszkaniowa; 0,61% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 10,75% Działalność usługowa; 1,26% Administracja publiczna; 12,94% Obrona narodowa; 0,01% Pomoc społeczna; 22,89% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 0,11% Obsługa długu publicznego; 0,81% Ochrona zdrowia; 7,92% Oświata i wychowanie; 21,61% Różne rozliczenia; 0,00% Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych w 2011 roku. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Realizacja Saldo Zadania powiatu z zakresu prac urządzeniowych na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje celowe z NPPDL na lata na inwestycje drogowe - modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje gminne na inwestycję współfinansowaną z budŝetu UE Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, w tym wyceny nieruchomości zadania administracji rządowej Prace geodezyjne zadania administracji rządowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadnia administracji rządowej zadania % % % % % % % Strona 57

58 Załącznik Nr 3 administracji rządowej Koszty bieŝące utrzymania PINB w Toruniu zadania administracji rządowej Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu geodezji, leśnictwa, ochrony środowiska, inne zadania administracji rządowej Kwalifikacja wojskowa zadania administracji rządowej Zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Szkolenie obronne zadania administracji rządowej Realizacja zadania inwestycyjnego Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Z.SZ. CKU w Gronowie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania szkoły muzycznej w ChełmŜy % % % % % % % Organizacja egzaminów maturalnych, inne % Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu zadania administracji rządowej Dotacja celowa - pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS % % Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadanie ekologiczne Realizacja zadania inwestycyjnego Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy" oraz końcowe rozliczenie zadania z roku 2010 dotyczące standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Browinie Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia przy DPS w Browinie i w Dobrzejewicach -oddział w Osieku zadania administracji rządowej Koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu % % % % 57 Strona 58

59 Załącznik Nr Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadania administracji rządowej Dotacja rozwojowa na projekt z udziałem budŝetu UE realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.C.K.U Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. Dotacje j.s.t. do udziału własnego w POKL- rozliczenia z roku 2010 Dotacje celowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu rozliczenia z roku % % % ,3% % Dotacje celowe na projekty realizowane przez ZS CKU w Gronowie % Stypendia za wyniki w nauce dotacje z Województwa Kujawsko Pomorskiego % Razem % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki Starostwa Powiatowego- źródło finansowania środków - dotacja celowa na zadania administracji rządowej w wysokości zł. L.p. Wyszczególnienie Plan wydatków Wykonanie I. Wydatki bieŝące Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych i wylesionych na terenie gminy Obrowo: obręby: Kawęczyn, Obrowo, Zawały, Obory, Silno, Dobrzejewice 1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gmina: Lubicz: Obręby: Brzezinko, Grabowiec, Gronowo, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Nowa Wieś, Złotoria. Gmina: Czernikowo: Obręby Skwirynowo dz.196/1, Liciszewy dz.78 Powierzchnia ogółem 173,00 ha 2. Gmina Wielka Nieszawka, Obręb Mała Nieszawka działka nr 2170/6 ( pow.1,50 ha) 58 Strona 59

60 Załącznik Nr 3 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna Źródłem finansowania wydatków są środki z ARiMR. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych W latach właścicieli zalesiło 130,28 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące Stawka roczna za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim, a nadleśnictwami i wynosiła 18zł w skali roku. 1 dotacje na zadania bieŝące Nadleśnictwo Cierpiszewo 120 ha zł. Nadleśnictwo Dobrzejewice ha zł. Nadleśnictwo Gniewkowo 21 ha zł. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 9 ha zł. Nadleśnictwo Toruń 646 ha zł. 59 Strona 60

61 Załącznik Nr 3 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe oraz rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w części dotyczącej inwestycji realizowanych przez PZD w Toruniu. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieŝącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu) 2 Wynagrodzenia Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych OdzieŜ robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników I. Wydatki majątkowe Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, Opis szczegółowy w załączonej tabeli i w zał. nr 3 1 W tym dz. 900 W tym dz Razem Strona 61

62 Załącznik Nr 3 1. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. L p. Nr umowy / zlecenia Wyszczególnienie J.m. Zakres Plan [PLN] Wykonanie [PLN] Gmina ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: Dokumentacje techniczne: Konserwacje i naprawy sprzętu: ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: Usługi w zakresie bieŝącego utrzymania dróg: PZD- 01,02/2011 Zimowe utrzymanie dróg powiat toruński 2 Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych PZD-03/2011 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg m powiat toruński PZD-08/2011 Naprawa przełomów m powiat toruński PZD-03/ C Czarne Błota- Zamek Bierzgłowskiremont drogi Mg Łubianka 3 Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające Strona 62

63 Załącznik Nr 3 PZD/2110/04/ 2011 Dostawa znaków drogowych powiat toruński PZD/2110/17/ C w m. Cichoradz - naprawa barier energochłonnych mb Zławieś Wielka 4 Koszenie poboczy Regulacja poboczy, renowacja rowów PZD/2110/07/ 2011 Ścinka poboczy m ² powiat toruński PZD/2110/08/ 2011 PZD/2110/08/ 2011 PZD/2110/08/ C -odtworzenie rowu na drodze Kamionki-Morczyny 2030C - odtworzenie rowu na drodze Turzno- Gronowo w m. Gronówko 2040C - odtworzenie rowu na drodze Zębówiec-Skrzypkowo w m. Skrzypkowo m³ Łysomice m³ Lubicz m ³ Obrowo 6 Wycinka drzew i krzewów PZD/2110/20 11 Usługi podnośnikiem powiat toruński PZD/2110/05/ C Rozgarty-Górsk prześwietlenie drzew szt Zławieś Wielka PZD/21103/ C Frezowanie pni drzew szt ChełmŜa 7 Remont obiektów mostowych PZD/2110/46/ C ułoŝenie przepustu drogowego w m. Dźwierzno szt ChełmŜa 8 Inne roboty PZD/5442/07/ Ustawienie krawęŝnika ulicznego (ul. mb Miasto Strona 63

64 Załącznik Nr Wyszyńskiego) ChełmŜa PZD/2110/05/ 2011 Sprzątanie pasów drogowych z odwozem km 245, powiat toruński PZD/2110/ Usługi koparką h powiat toruński PZD/2110/ Remont przyczółku przeprawy promowej 2031C Jedwabno- Grębocin -usługa równiarką przy naprawie drogi gruntowej Czernikowo Lubicz 9 Usługi pozostałe WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH : Plan Wykonanie Wykonawca Gmina Inwestycje realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin): 1. PZD-02/2011 Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn-Zarośle Cienkie- Smolno w km na dł. 7,756 km PRD Toruń S.A. PZD/2110/01/ 2011 Opracowanie dokumentacji przetargowej EUROSTO - Bydgoszcz PZD/2110/03/ 2011 Nadzór inwestorski Wiesław Gruda Włocławek Razem zadanie: Zławieś Wielka 2. PZD-19/2010 Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo-Dubielno- ChełmŜa w km na dł. 5,975 km SKANSKA S.A. 63 Strona 64

65 Załącznik Nr 3 PZD/2110/10/ 2011 Nadzór inwestorski Wiesław Gruda Włocławek Razem zadanie: M.ChełmŜa, ChełmŜa, powiat chełmiński RAZEM: Zadania planowane do realizacji w ramach RPO-WK-P: Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa 1. PZD- 09/2011 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności i opracowanie SIWZ na przebudowę drogi powiatowej nr 2011C Turzno-Gostkowo-Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km Razem zadanie: Łysomice 2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P z tego przypada na: I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek Lubicz, Obrowo II etap - droga rowerowa Toruń- Barbarka-Wybcz- Unisław III etap - droga rowerowa Toruń-ChełmŜa z odgałęzieniem do Łysomice, Łubianka Łysomice, ChełmŜa, M.ChełmŜa 64 Strona 65

66 Załącznik Nr 3 m.kamionki Ogółem nakłady inwestycyjne w 2011r.: Omówienie inwestycji: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn Zarośle Cienkie Smolno w km na dł. 7,756 km Data i numer umowy o dofinansowanie: umowa nr 11P/2011 z dnia r. Data rozpoczęcia realizacji zadania (przekazania placu budowy): r. Data zakończenia realizacji zadania (podpisania protokołu końcowego): r. Krótki opis zrealizowanego zadania : Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn Zarośle Cienkie Smolno w km na dł. 7,756 km. Przebudowa polegała na przywróceniu podstawowych właściwości drogi, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności drogi (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a takŝe ułoŝeniu warstwy ścieralnej z masy o grubości 3cm. PowyŜsze prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych. Ponadto podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania pionowego. W zakresie prac ujęto równieŝ umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji: - szerokość pasa ruchu 2,50m x 2; - szerokość pobocza 1,0 m x 2; - kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1 Efekty rezultaty Uzyskany efekt uŝytkowy to: poprawa komfortu podróŝy na danym odcinku prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa uŝytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni drogi, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome grubowarstwowe miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wymiana oznakowania pionowego, w tym informacji drogowskazowej wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku komunikacyjnym. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełoŝyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). Zimą natomiast wpłynie na zmniejszenie zagroŝenia związanego z ryzykiem wypadków 65 Strona 66

67 Załącznik Nr 3 na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni, co przedłoŝy się na liczbę zgłoszeń dot. szkód pojazdów. Promocja projektu Zgodnie z 4 Umowy nr 11P/2011 z dnia r. na prowadzonym odcinku robót zamieszczono tablice informacyjne o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych Informacje te pojawiły się równieŝ na stronie internetowej Beneficjenta. 2)Przebudowa drogi powiatowej nr1619c Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km na dł. 5,975 km Data i numer umowy o dofinansowanie : r. umowa nr 9P/2011 Data rozpoczęcia realizacji zadania (przekazania placu budowy): r. Data zakończenia realizacji zadania (podpisania protokołu końcowego): r. Krótki opis zrealizowanego zadania : Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1619C Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km na dł. 5,975 km. Przebudowa polegała na przywróceniu podstawowych właściwości drogi, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności drogi (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a takŝe ułoŝeniu warstwy ścieralnej. PowyŜsze prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych. Ponadto podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania pionowego. W zakresie prac ujęto równieŝ umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji: - szerokość pasa ruchu 3,00m x 2; - szerokość pobocza 1,0m x 2; - kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR1 Efekty rezultaty Uzyskany efekt uŝytkowy to: poprawa komfortu podróŝy na danym odcinku prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa uŝytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni drogi, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome grubowarstwowe miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wymiana oznakowania pionowego oraz montaŝ sygnalizacji świetlnej (w tym informacji drogowskazowej) wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanym odcinku komunikacyjnym. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów 66 Strona 67

68 Załącznik Nr 3 bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełoŝyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). Zimą natomiast wpłynie na zmniejszenie zagroŝenia związanego z ryzykiem wypadków na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni, co przedłoŝy się na liczbę zgłoszeń dot. szkód pojazdów. Bezpieczeństwo pieszych zostało zwiększone po przebudowie zatoki autobusowej i budowie chodników. Promocja projektu Zgodnie z 4 Umowy nr 9P/2011 z dnia r. na prowadzonym odcinku robót zamieszczono tablice informacyjne (2 szt.) informujące o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych Informacje te pojawiły się równieŝ na stronie internetowej Beneficjenta. 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km na dł. 6,108 km MontaŜ finansowy inwestycji współfinansowanej z RPO WKP pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno- Papowo Toruńskie w km na dł km (realizacja II etapu w km na dł. 6,108 km) Wyszczególnienie Razem maj - sierpień 2011 sierpieńwrzesień 2011 lipiec - sierpień 2011 Opracowanie dokumentacja techniczna DP nr 2011 na odc Opracowanie studium wykonalności Opracowanie SIWZ dla przetargu na wyłonienie wykonawcy robót drogowych ,00 zł - zł ,00 zł wartość faktyczna ,00 zł - zł ,00 zł wartość faktyczna 5 904,00 zł - zł 5 904,00 zł wartość faktyczna kwiecień - sierpień 2012 kwiecień - sierpień 2012 styczeń - wrzesień 2012 Wykonanie robót drogowych - zł ,61 zł ,61 zł wartość faktyczna Inspektor nadzoru - zł ,00 zł ,00 zł wartość faktyczna Wydatki osobowe - zł ,00 zł ,00 zł wartość faktyczna Razem brutto , , ,61 67 Strona 68

69 2. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. Załącznik Nr 3 L. p. Rodzaj robót Jedn. miar y Miasto ChełmŜ a ChełmŜ a Czernik owo Lubicz Łubian ka Gmina Łysomi ce Obrow o Wlk. Nieszaw ka Zławieś Wlk. Razem Remont masą na zimno Remont masą z termosu Uzupełnienie nawierzchni kamieniem Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami Wypełnienie spękań asfaltem Czyszczenie i odśnieŝanie: a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem b/ usuwanie oblodzenia z jezdni c/ nawierzchni dróg z piasku d/ nawierzchni mostów z piasku e/ chodników ze śniegu i lodu f/ chodników z piasku g/ odśnieŝanie przystanków PKS h/ posypywanie chodników m2 2,0 56,00 56,00 66,50 22,00 109,50 31,00 5,0 72,50 420,50 m2 Mg m m h m m m2 m m szt. m Strona 69

70 Załącznik Nr 3 piaskiem i/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów j/ czyszczenie przepustów k/ czyszczenie obiektów mostowych l/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów m/ czyszczenie korytek ściekowych n/ sprzątanie pasa drogowego szt szt. szt szt m km 13,33 86,54 5,23 40,46 14,22 39,05 198,84 7 Chodniki, krawęŝniki, obrzeŝa: a/ obrzeŝa m b/ przełoŝenie / naprawa nawierzchni chodnika c/ budowa chodników / parkingów d/ ułoŝenie nowej nawierzchni chodnika e/ montaŝ barier zabezpieczający ch f/ demontaŝ balustrady chodnikowej m m2 m m m Pobocza: a/ umocnienie / uzupełnienie m Strona 70

71 Załącznik Nr 3 b/ uzupełnienie frezowinami c/ uzupełnienie materiałem kamiennym m2 Mg 4 4 d/ ścinka m e/ profilowanie m Znaki pionowe: a/ typ A, B, C, D itp. szt b/ tablice typu E szt. 8 8 c/ oznakowanie spec. F, G, T, U d/ pachołki drogowe U1 e/ pionowanie i regulacja znaków f/ mycie znaków g/ demontaŝ znaków h/ przestawienie znaków szt szt. szt szt szt szt Oznakowanie poziome a/ przejścia dla pieszych kpl b/ linia STOP kpl c/ pasy m , ,5 11 Poręcze drogowe: a/ ustawienie m b/ wymiana m c/ malowanie m d/ prostowanie m 12 Zadrzewienie 70 Strona 71

72 Załącznik Nr 3 a/ wycinka drzew b/ wycinka krzewów c/ pielęgnacja drzew d/ wycinka odrostów e/ rozdrabnianie gałęzi f/ karczowanie pni (korzeni) g/ frezowanie pni szt m szt Szt m szt. szt. 1, ,5 h/ okopanie pni szt. i/ usuwanie wiatrołomów - połamanych gałęzi kpl 13 Koszenie traw i chwastów m Renowacja rowów Wykonanie rowów odwadniającyc h Wykonanie przepustów Naprawa przepustów Czyszczenie przepustów Naprawa ścianek czołowych Naprawa poręczy mostowych Wykonanie studni chłonnych m m m szt. szt szt. 2 2 szt. szt. 71 Strona 72

73 Załącznik Nr Naprawa wpustów ulicznych i studni chłonnych Wykonanie ścieków Osuszanie przełomów Osuszanie przełomów Wymiana podbudowy na przełomach MontaŜ balustrady (U- 11a) Wykonanie w poboczu wodościeków DemontaŜ barier energochłonny ch Prace na rzecz Starostwa Powiatowego szt. m Mg m m szt. 8 8 szt m dni Strona 73

74 Załącznik Nr 3 3. Inwestycje drogowe w latach Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki majątkowe 1 dotacje na zadania inwestycyjne Współfinansowanie inwestycji gminnych w gminach: Łubianka, ChełmŜa, Czernikowo pozyskujących środki na inwestycje z NPPDL na lata Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Planowane dochody budŝetowe Wykonanie na r. Opis otrzymanych dochodów budŝetowych Dz. 600Rozdział Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD 73 Strona 74

75 Załącznik Nr 3 2 Wpływy z tytułu usług ZuŜycie energii, zuŝycie wody, wywóz nieczystości 3 Wpływy z róŝnych opłat 0 35 Opłaty administracyjne 4 Wpływy z róŝnych dochodów Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy ( zł), wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 5 Odsetki bankowe Dz. 756 Rozdział Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD 7 Kary i grzywny Kary naliczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego RAZEM Dochody budŝetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp Wyszczególnienie dochodu w dziale 600 Dotacje gminne modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje celowe z NPPDL na lata Plan Wykonanie r. Wyjaśnienie kwot Tabela poniŝej Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn - Zarośle Cienkie - Smolno w km na dł. 7,756 km( kwota zł ) Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km na dł. 5,975 km ( kwota zł ) 3. Dotacje gminne drogi rowerowe Razem dział Tabela poniŝej 74 Strona 75

76 Załącznik Nr 3 7. Rozliczenie dotacji gminnych. ZADANIE PLANOWANE KWOTY DOTACJI RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI ) Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C ŁąŜyn - Zarośle Cienkie - Smolno w km na dł. 7,756 km Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo Dubielno - ChełmŜa w km na dł. 5,975 km Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km na dł. 6,108 km RAZEM DROGI POWIATOWE DROGI ROWEROWE drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Obrowo drogi rowerowe- TORUŃ-OSIEK Gmina Lubicz drogi rowerowe- TORUŃ CHEŁMśA -KAMIONKI Gmina Łysomice drogi rowerowe- TORUŃ CHEŁMśA -KAMIONKI - Gmina ChełmŜa drogi rowerowe- TORUŃ CHEŁMśA -KAMIONKI- Miasto ChełmŜa drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Unisław drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łubianka drogi rowerowe- TORUŃ- BARBARKA-UNISŁAW Gmina Łysomice RAZEM DROGI ROWEROWE RAZEM dofinansowanie gmin Strona 76

77 Załącznik Nr 3 8. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieŝania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg. W kwocie zł zawierają się koszty zakupu i dostawy soli oraz piasku, a takŝe koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Koszty zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDśETOWYCH w zł 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarb Państwa wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Wycena nieruchomości w celu: sprzedaŝy, przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności, celem aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu, w celu wywłaszczenia nieruchomości zł; wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte po drogi zł; podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 357zł; roczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu Państwa 246zł; koszt ogłoszeń prasowych związanych ze sprawą o zasiedzenie nieruchomości 1.600zł, wezwania do uiszczenia zaliczki na wydatki komornicze 2.772zł 76 Roczny przegląd kominiarski nieruchomości Skarbu Strona 77

78 Państwa Załącznik Nr 3 Koszt ogłoszeń prasowych związanych z sprawą o zasiedzenie nieruchomości 1.600,00 zł, wezwania do uiszczenia zaliczki na wydatki komornicze ,16zł Wydatki w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu wydatki bieŝące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZuŜycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą) ,08 zł, malowanie klatki schodowej i pomieszczenia maszynowni dźwigu osobowego i przedsionka (11.641,65 zł), przebudowa i modernizacja wewnętrznej instalacji telefonicznej (1.599,00 zł), prace wysokościowe w tym: wymiana kratek stropodachu, wyrobienie spadków oraz załoŝenie parapetów i obrobienie opasek przy oknach (1.811,05 zł) w budynku przy ul. Szosa Chełmińska, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu 958,86 zł, inne remonty bieŝące ,65 zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej ,00 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia ,79 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów wynajmowanych ,40 zł, wykonanie operatów szacunkowych ,47 zł, znaki opłaty sądowej 360,00 zł Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Wyszczególnienie Plan 1 Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze, odsetki bankowe, pozostałe odsetki oraz wpływy z opłat za zarząd Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku Dochody z tytułu najmu w tym: dzierŝawa gruntu połoŝonego na terenie CKU w Gronowie ,87 zł. czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu 9 174,62 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, ,73 zł. Wpływy z tyt. czynszów i kosztów administrowania nieruchomościami powiatu oraz zwrotu przez uŝytkowników tych nieruchomości poniesionych kosztów eksploatacyjnych -budynek przy ul. Szosa Chełmińska 302 w Toruniu ,56 zł, budynek przy ul Towarowej 4-6 w Toruniu ,16zł. Czynsz za budynki Strona 78

79 Załącznik Nr 3 2 Procent dochodów skarbu państwa określony odrębnymi ustawami dla j.s.t udostępnione Szpitalowi Powiatowemu w ChełmŜy zł. Wynajem miejsca na łącze satelitarne na dachu budynku przy. ul. Szosa Chełmińska 302 w Toruniu wraz z pomieszczeniem nr 1 zlokalizowanym na X piętrze 5863 zł. pozostałe dochody Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa- udział powiatu 25 % lub 5 %. 3 Dotacja celowa Pozostałe dochody Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Kara umowna zł - nieprawidłowe wywiązanie się wykonawcy z zadania remontowego w Z.SZ w ChełmŜy ( wydział finansowy ), 1 461,5 odszkodowania, inne. 1.Kwota zł- wyrok w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Gronowo na mocy prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział Cywilny z dnia 30 kwietnia 2010 r. ( sygn. Akt I A Ca 1138/09). 2.Kwota zł - sprzedaŝ samochodu osobowego. 3. Kwota zł -sprzedaŝ działki gruntowe o numerze 574, o powierzchni 0,4498 ha. Nieruchomość połoŝona w Browinie, Gmina ChełmŜa. Zapisana w Księdze Wieczystej nr TO1T/ /5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu. Działka zabudowana stodołą, od strony ulicy, usytuowana niemal całą długością w poprzek działki, o powierzchni uŝytkowej 582,00 m 2 i wiatą przeznaczoną do rozbiórki, częściowo ogrodzona i zagospodarowana. RAZEM Strona 79

80 Załącznik Nr 3 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział prace geodezyjne i kartograficzne Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości zł. L.P. Wyszczególnienie Plan wydatków na Wykonanie na Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 I Wydatki bieŝące 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Umowy na wykonanie prac zawarto z: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym BETPOL Osiek n/wisłą, Silno 6 oraz GEOMAT Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Aneta Iwańska ul. Zwycięstwa 142/4, Koszalin. Celem wykonania prac było sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID2000. Obszar wykonania prac obejmował pozostałą część gminy Lubicz, Obrowo. Umowy zawarto na kwotę ,62 zł, zapłacono z dotacji Wojewody dział 710, rozdział w wysokości ,00 oraz ze środków własnych Powiatu Toruńskiego w wysokości ,62. II 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe Zakup aplikacji internetowej WebEWID wraz z modułem PortalGeodety korzystające z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalających na publikację danych geometrycznych i opisowych z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej. Przeznaczony jest do udostępniania danych poza siecią lokalną, np. klientom Urzędu, jednostkom samorządu terytorialnego i geodetom uprawnionym w Geoporatalu Powiatu Toruńskiego. Umowę zawarto na kwotę ,00 zł, zapłacono ze środków własnych Powiatu Toruńskiego. Razem Strona 80

81 Załącznik Nr 3 Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne L.P. Wyszczególnienie Plan na r, Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 Podział działek uregulowanie stanu prawnego dróg Warszewice, Wymysłowo w wysokości 3.600zł sfinansowany z dotacji celowej i kwota zł przelewy redystrybucyjne do budŝetu Samorządu Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z roku 2010 z likwidacji powiatowego funduszu geodezyjnego. L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 Wpływy z opłat geodezyjnych 1 Pozostałe dochody ( ), wpływy z likwidacji powiatowego funduszu geodezyjnego ( ), inne wpływy (2.659 ) 2 Dotacja celowe Razem Rozdział Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych , wydatki na wyposaŝenie m.in. zakup i wykonanie mebli, montaŝ wykładziny do pomieszczeń w siedzibie przy ul. Legionów 70/ , zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego sprzętu na potrzeby nadzoru budowlanego m.in. śniegomierz wraz z aktualizacją oprogramowania , usługi pocztowe 80 Strona 81

82 Załącznik Nr , realizacja umowy leasingowej związanej z zakupem samochodu słuŝbowego ,zakup paliwa i części do samochodów słuŝbowych oraz ubezpieczeniem OC , zakup pozostałych materiałów i wyposaŝenia oraz środków czystości 9.772, czynsz za najem 5.166, wydatki na odpis na ZFŚS wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie 9,5 etatów, wydatki osobowe stanowią 80 % wydatków ogółem. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieŝy ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz dotacje celowe na utrzymanie PINB. L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych usług 0 29 Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym. Wpływy z tyt. zwrotu przez pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów słuŝbowych. Razem L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku Dotacje celowe Dotacja na zadania bieŝące PINB 81 Strona 82

83 Załącznik Nr 3 Rozdział Pozostała działalność Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych BieŜąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 13 ustawy z dnia r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej w wysokości zł. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Realizacja zadań w ramach 23 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział Rady Powiatów Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Obsługa bieŝąca Rady Powiatu oraz szkolenia radnych. 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych naleŝności dla radnych. 82 Strona 83

84 Załącznik Nr 3 Rozdział Starostwo Powiatowe Wydatki budŝetowe Starostwo Powiatowe. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1. Czynsz ,68 zł, energia ,24 zł, opłaty pocztowe ,30 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet ,99 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek ,89 zł, delegacje i szkolenia ,85zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania ,85 zł, zakup mebli i wyposaŝenia ,09 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów ,08 zł, remonty bieŝące i konserwacje sprzętu i urządzeń ,27 zł, środki czystości ,86 zł, wywóz nieczystości ,84 zł, ogłoszenia prasowe ,51 zł, prenumerata 8.645,91 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu ,50 zł, materiały biurowe i papier ksero ,91 zł, pozostałe materiały i wyposaŝenia ,40 zł, zakup i przedłuŝenie licencji oraz akcesoria komputerowe ,23 zł, badania okresowe pracowników 1.532,00, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeŝonych pojazdów usuniętych z dróg 2.134,95 zł, koszty sądowe, w tym za sprawy związane z usuwaniem pojazdów 9.093,81 zł, dzierŝawa kart SIM i terminali POS 3.952,16 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej ,88 zł, zakup usług pozostałych ,00 zł, druki komunikacyjne wg odrębnego rozliczenia tablice rejestracyjne wg odrębnego rozliczenia 83 Strona 84

85 Załącznik Nr 3 2 wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 88 etatów ( w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieŝy ochronnej i roboczej. II 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe Urządzenie Forti Analyzer słuŝące do zbierania logów z działania sieci LAN 8.515,78 zł, klimatyzacja do pomieszczenia biurowego (kasa) 4.292,70 zł, samochód osobowy Toyota Prius ,00 zł (pozostała kwota w wys ,00 zł płatna z działu 900), pakiet Microsoft Office 2010 Standard OLP NL Gov ,93 zł, zestawy komputerowe ,00 zł, infokiosk typu Infobox dla petentów w celu udostępnienia w budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu stron internetowych 8.630,00, urządzenie do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów 6.804,36 zł, systemy informatyczne: zakup programu finansowo księgowego: ewidencja księgowa budŝetu i sprawozdawczość,ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, system płacowo kadrowy, ewidencja operacji gotówkowych ,06 zł. Razem Rozdział Starostwo Powiatowe Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 Pozostałe dochody Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty za licencje (wg odrębnego zestawienia). Wpływy z tyt. róŝnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja za sprzedaŝ znaków skarbowych, odsetki Strona 85

86 Załącznik Nr 3 RAZEM bankowe, likwidacja dochodów własnych, wypoŝyczanie samochodu przez PCPR w Toruniu; Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego. W 2011 zakupiono 58 usług szkoleniowych, dzięki temu szkoliły się 234 osoby na 115 zatrudnionych (w tym 46 osób brało udział w szkoleniach płatnych i 188 osób w bezpłatnych) z czego faktycznie 55 osób podnosiło swoje kwalifikacje. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW POPRZEZ UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KURSACH I KONFERENCJACH ILOŚĆ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH ILOŚĆ SZKOLEŃ ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIACH- OGÓŁEM ILOŚĆ OSÓB PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE 85 Strona 86

87 Załącznik Nr 3 Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu. I. Rejestracja pojazdów 1. Tablice rejestracyjne Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Tablice sam. Jednorzędowe kpl Tablice sam. Mieszane kpl Tablice do przyczep jednorzędowe szt Tablice do przyczep dwurzędowe szt Tablice ciągnikowe/motocyklowe szt Tablice motorowerowe szt Tablice indywidualne kpl , Tablice wtórniki kpl Tablice zabytkowe kpl Razem X Druki komunikacyjne Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Dowody rejestracyjne szt Pozwolenia czasowe szt Znaki legalizacyjne kpl Nalepki kontrolne z nadrukiem szt Nalepki kontrolne (wtórnik) szt Znaki legalizacyjne ta tabl. Czasowe kpl. 25, Pozwolenia czs. Wielokrotne szt Karty pojazdu szt Razem X , Tablice tymczasowe Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Tablice tymczasowe samochodowe kpl , Strona 87

88 Załącznik Nr 3 4. Przychód Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. % 1. Tablice rejestracyjne , Druki komunikacyjne Tablice tymczasowe Razem , II. Prawa jazdy 1. Wykonanie rzeczowe Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Prawa jazdy krajowe szt Prawa jazdy międzynarodowe szt Legitymacja instruktora szt Pozwolenie do kier. tramwajem szt Razem Przychód Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. % 1. Prawa jazdy krajowe , Prawa jazdy międzynarodowe Legitymacja instruktora Pozwolenie do kier. tramwajem Razem , III. Transport drogowy 1. Wykonanie rzeczowe Lp. Wyszczególnienie j.m. Wydano w 2010r. Wydano w 2011r. % 1. Licencje na transport drogowy: 87 Strona 88

89 Załącznik Nr 3 a) rzeczy szt wypisy do licencji szt b) osób szt wypisy do licencji szt Zaświadczenia na potrzeby własne: a) rzeczy szt wypisy do zaświadczeń szt b) osób szt wypisy do zaświadczeń szt Licencje na pośrednictwo (spedycja) szt Zezwolenia szt Razem Przychód Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. % 1. Licencje na transport drogowy , Zaświadczenia na potrzeby własne , Licencje na pośrednictwo (spedycja) 1 800, Zezwolenia , Razem , ,9 113 Łącznie przychody z usług komunikacyjnych Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2010r. Wykonanie 2011r. % 1. Rejestracja pojazdów Prawa jazdy Transport drogowy Razem Strona 89

90 Załącznik Nr 3 IV. Pozostałe zadania W. Komunikacji. Kontrole przedsiębiorców posiadających licencję na transport drogowy 33 szt., Kontrole przedsiębiorców prowadzących SKP 14 szt. W 2011 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu wydano ponad 17 tysięcy decyzji administracyjnych, łącznie załatwiono ponad spraw na wniosek lub z urzędu. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynagrodzenia Diety uczestników komisji poborowych Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 57/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2011 r. działała od 04 marca 2011 r. do 13 maja 2011 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali męŝczyźni urodzeni w 1992 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach , którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej słuŝby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały teŝ kobiety urodzone w latach Łącznie wezwaniu podlegało: męŝczyzn - rocznika 1992, z których stawiło się 713; - 49 męŝczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 15; - 8 kobiet, z których stawiło się 8. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia odwołanie złoŝyła jedna osoba. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 I. Wydatki bieŝące wydatki związane z 1. realizacją zadań statutowych Opis poniŝej 89 Strona 90

91 Załącznik Nr 3 KOSZTY PROMOCJI W ROKU 2011 Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków Udział w wydarzeniach promocyjnych Nagrody i wyróŝnienia Prasa i publikacje Zakupy/usługi promocyjne Razem Działalność promocyjna powiatu. 1. Wydanie publikacji, albumów: Wydawanie cykliczne Miesięcznika Powiat Toruński 6 wydań Welcome to Toruń & kujawsko-pomorskie, Powiat Toruński, Wieś kujawsko-pomorska kalendarz powiatu toruńskiego na rok Realizacja filmu promocyjnego Kajakiem przez kujawsko-pomorskie 3. Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań: "Instrumenty rozwoju gospodarczego a samorząd lokalny" ze Stowarzyszeniem CzyŜ-Nie spotkania informacyjno-promocyjnego z WUP Toruń spotkania dotyczącego projektu voucher badawczy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców. podsumowania roku Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 4. Udział w targach, imprezach środowiskowych: udział w DoŜynkach Wojewódzkich w Chełmnie uzyskanie pierwszej nagrody za najlepsze stoisko imprezy telewizora LCD Sony Bravia. organizacji i zapewnienie, wspólnie z Wydziałem Środowiska, stoiska promocyjnego podczas ekologicznej imprezy Śniadanie na Trawie organizowanej przez Urząd Miasta Torunia i Pracownię ZrównowaŜonego Rozwoju. 5. Organizacja konkursów: współorganizacja Konkursu Gospodarczo Samorządowego HIT konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu, uczestniczę w ciekawych projektach, konkursu Mam marzenie, Ŝeby w naszej miescowosci - pozyskanie inwestora i wykonawcy parku wiejskiego, placu zabaw oraz otoczenia teatru w Skrzypkowie w ramach współpracy z firmą QPlanet 90 Strona 91

92 Załącznik Nr 3 6. Koncepcja, realizacja i pozyskanie środków (ok PLN) na realizację autorskiego projektu Wydziału Urząd przyjazny rodzinie aranŝacja pokoiku Skrawek nieba oraz zapewnienie przewijaka, kuchenki mikrofalowej i oznakowania 7. Opracowania diagnozy stanu powiatu oraz organizacja procesu konsultacji Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata Organizacja procesu konsultacji i opracowania Strategii w ramach projektu Szkoła innowacyjna i konkurencyjna DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniŝej. Nazwa szkolenia: KOBRA 2011 Termin przeprowadzenia szkolenia: r. Uczestnicy szkolenia: Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz wszystkie Gminy Powiatu Toruńskiego. Cel przeprowadzenia szkolenia: zgrywanie Zespołów Kierowania: Starosty Toruńskiego, Burmistrza ChełmŜy, Wójtów Gmin Powiatu Toruńskiego oraz podległych im jednostek organizacyjnych, a takŝe przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagroŝenia konfliktem polityczno - militarnym. Zadania wykonane w trakcie szkolenia: 1. Przeszkolenie Zespołów Kierowania w zakresie znajomości obowiązków oraz zapoznanie ich z sytuacją polityczno militarną. 2. Sprawdzenie obiegu informacji przy wykorzystaniu środków łączności telefonicznej, telegraficznej oraz radiowej we wszystkich jednostkach samorządowych Powiatu Toruńskiego wraz w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. 3. Praktyczne ćwiczenia dostarczania kart powołania Ŝołnierzom rezerwy przeprowadzone w Starostwie Powiatowym oraz w Urzędzie Gminy Czernikowo. 91 Strona 92

93 Załącznik Nr 3 4. Sprawdzenie procedur przygotowania na wypadek zdarzeń radiacyjnych w Urzędzie Miasta ChełmŜy oraz w Urzędzie Gminy ChełmŜa rozwinięto do działania Punkt Zabiegów Sanitarnych oraz przeprowadzono dystrybucję preparatu jodowego wśród uczniów SP w Kończewicach. 5. W Gminie Zławieś Wielka oraz Gminie Łubianka sprawdzono procedury związane z atakami terroryzmu. 6. W gminie Łysomice przećwiczono współdziałanie administracji samorządowej z gminami i powiatowymi jednostkami ratowniczymi w likwidacji skutków katastrofy komunikacyjnej. 7. W Gminie Lubicz przećwiczono współdziałanie administracji samorządowej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w likwidacji ogniska epizootii, praktycznie ptasiej grypy na fermie kurzej w m. Mierzynek. 8. W Gminie Wielka Nieszawka i Gminie Obrowo przećwiczono współdziałanie administracji samorządowej z administracją Lasów Państwowych oraz siłami ratowniczymi PSP, OSP oraz Policji w zwalczaniu poŝaru przestrzennego lasu połączonego z ewakuacją zagroŝonej ludności. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup sprzętu informatycznego i komputerowego przekazany na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji Rozdział KomendyPowiatowe PSP Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup sprzętu komputerowego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w ChełmŜy podległej pod Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Toruniu Rozdział Pozostała działalność 92 Strona 93

94 Załącznik Nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły 2 dotacje na zadania bieŝące Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) powołane na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Toruń, a Powiatem Toruńskim. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH. Rozdział Wpływy z róŝnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Omówiono w dziale 600 przy dochodach PZD w Toruniu. Rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały w podatku przekazywane przez MF 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe Razem Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach : Lata Podatek dochodowy Strona 94

95 Załącznik Nr DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 obsługa długu Odsetki od wyemitowanych obligacji zł, 2.Odsetki od kredytów zł. Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j. s. t Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Poręczenie udzielone dla PUP z tyt. refundacji kosztów wyposaŝenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Poręczenie nie zostało uruchomione. 2. Poręczenie dla spółki Szpital 94 Strona 95

96 Załącznik Nr 3 Powiatowy w ChełmŜy w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓśNE ROZLICZENIA. Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Rozdział Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów. Zmiany wielkości subwencji przedstawia poniŝsza tabela: Subwencja Oświatowa Subwencja wyrównawcza Subwencja równowaŝąca Zmiany Pierwotna decyzja Ministra Finansów - projekt Korekta - decyzja Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011r. Nr ST4-4820/109/2011 w sprawie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/2p/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011r. - realizacja remontów bieŝących w obiektach oświatowych, w tym na likwidację barier architektonicznych Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/5p/BKU/11 z dnia 17 sierpnia 2011r. - wyposaŝenie 5 sal dydaktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/21p/BKU/11 - wyposaŝenie sal dydaktycznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Decyzja Ministra Finansów nr ST5/48221p/BKU/ Razem ostateczne wielkości subwencji Rozdział RóŜne rozliczenia finansowe. l.p. Wyszczególnienie plan wykonanie opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Pozostałe dochody Odsetki od środków na rachunkach bankowych zł. 2. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających z roku zł. 95 Strona 96

97 Załącznik Nr 3 Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Projekt budŝetu na 2011 rok zakładał następujące rezerwy : 1. ogólną - na realizację bieŝących wydatków nieprzewidzianych w budŝecie Powiatu Toruńskiego w wysokości złotych. Kwotę rezerwy uruchomiono w 100%. 2. celową - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w wysokości zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. Podział rezerw: LP Wyszczególnienie Kwota 1. Wyceny nieruchomości powiatu Rezerwa ogólna Wykonanie projektu budowlanego dot. zespołu budynków w DPS PigŜa obejmującego swym zakresem wykonanie wentylacji mechanicznej oraz modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu pobytu dziennego i stołówce oraz modernizacja instalacji mechanicznej kuchni Dostawa oraz montaŝ rolet w dwóch salach lekcyjnych Opłata wyroku sądu w sprawie opłat komunikacyjnych Korekta finansowa nałoŝona na projekt Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 Opłata sądowa za wpisy do ksiąg wieczystych z tytułu ustanawiania trwałego 360 zarządu Prace remontowe w budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 302 (klatka schodowa) Remonty i usuwanie awarii, dodatkowe szkolenia pracowników Częściowe sfinansowanie wzrostu stawki Ŝywieniowej na 1 mieszkańca z kwoty 6,69zł na kwotę 7,36zł. Zakup materiałów i wyposaŝenia (w tym wyposaŝenia dla mieszkańców) Zakup materiałów i wyposaŝenia (w tym wyposaŝenia dla mieszkańców) PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy Starostwo Powiatowe w Toruniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Dom Pomocy Społecznej w Browinie Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Starostwo Powiatowe w Toruniu Strona 97

98 Załącznik Nr Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego zespołu budynków w DPS PigŜa obejmującego remont szybu windowego poprzez modernizację szybu i wymianę windy, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych mieszkańców, remont pomieszczenia sanitarnego, termomodernizację pokrycia dachowego na segmentach oraz wymianę posadzek Starostwo Powiatowe w Toruniu RAZEM X DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Koszty utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych (bez nakładów inwestycyjnych). Lp JEDNOSTKA Koszt utrzymania ucznia 2008 Koszt utrzymania ucznia 2009 Koszt utrzymania ucznia 2010 Koszt utrzymania ucznia Zespół Szkół CKU w Gronowie Zespół Szkół w ChełmŜy Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy - szkoła bez kosztów Ŝywienia uczniów Szkoła Muzyczna I Stopnia w ChełmŜy Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie Strona 98

99 Załącznik Nr 3 Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów Lp NAZWA SZKOŁY, KIERUNEK KSZTAŁCENIA ADRES LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2010/2011- wg stanu na dzień 30 września 2010 r. LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2011/2012- wg stanu na dzień 30 września 2011 r. z kol.5 liczba uczniów w szkole prowadzonej w ramach projektu UE pn. Szkoła przyszła do Ciebie Zespół Szkół 1 Uzupełniające Liceum Hallera 23 Ogólnokształcące dla Dorosłych na ChełmŜa 0 31 podbudowie ZSZ Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) sprzedawca,kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter urządzeń sanitarnych, piekarz Hallera ChełmŜa Hallera ChełmŜa Hallera ChełmŜa Strona 99

100 Załącznik Nr 3 5 Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Wyszyńskiego ChełmŜa Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2 Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) - kucharz małej gastronomii Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, stolarz Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik hodowca koni, technik kucharz, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych Zespół Szkół CKU Technikum dla Dorosłych Zawód (profil) - technik rolnik Wyszyńskiego ChełmŜa Wyszyńskiego ChełmŜa Wyszyńskiego ChełmŜa Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Strona 100

101 15 Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) opiekun w domu pomocy społecznej, technik rolnik, technik BHP, technik administracji, technik logistyk, technik prac biurowych, technik informatyk 16 Szkoła Muzyczna I stopnia Gronowo Lubicz Sikorskiego ChełmŜa Załącznik Nr RAZEM: Wydatki pozapłacowe w oświacie. Lp. Wyszczególnienie ZS w Gronowie ZS w ChełmŜy ZSS w ChełmŜy PP-P w ChełmŜy SM w ChełmŜy OGÓŁEM 1. Pracownicze Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Pomoce naukowe Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętu-wyposaŝenie Usługi Umowy zlecenie Artykuły biurowe Inne RAZEM: Pracownicze kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do Ŝyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia 100 Strona 101

102 Załącznik Nr 3 Koszt utrzymania samochodu ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp,stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposaŝenie - Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe materiały kancelaryjne, ogłoszenia Inne transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Koszty pozapłacowe w jednostkach oświatowych w roku 2011r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12% Artykuły biurowe Pracownicze2% 4% Inne 5% Umowy zlecenie 4% Ogrzewanie 24% Energia 8% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 4% Koszt utrzymania samochodu 4% Pomoce naukowe 4% Gospodarcze 7% Usługi 9% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Remonty, materiały remont. 10% Działalność Zespołu Szkół w ChełmŜy: Licea ogólnokształcące - rozdział Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych , Strona 102

103 2 wynagrodzenia Dochody. świadczenia na rzecz osób fizycznych Załącznik Nr 3 Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 16,45 etatu Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. L.P. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 3 561,- Rozliczenia z lat ubiegłych - 786,- 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze RAZEM Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe - rozdział Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym : roboty remontowo-budowlane klatek schodowych w budynku głównym szkoły ,-, remont sal lekcyjnych ,- Odpis na fundusz socjalny pracowników ,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 18,99 etatu, administracja i obsługa 11,52 etatu. Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzieŝ ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 koszty utrzymania jednostek Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 102 Strona 103

104 Załącznik Nr 3 Pozostała działalność ( zespół ekonomiczno - administracyjny, odpisy na f. socjalny emerytów, godziny ponadwymiarowe za matury ) rozdział L.p. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów ,-. 2 wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5,42 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych środki BHP Koszty pozapłacowe w ZS w ChełmŜy w 2011 r Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 0% Ogrzewanie 21% Energia 9% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 3% Koszt utrzymania samochodu 0% Pracownicze 6% Pomoce naukowe 10% Gospodarcze 7% Inne 11% Artykuły biurowe 3% Umowy zlecenie 3% Usługi 11% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Remonty, materiały remont. 13% 103 Strona 104

105 Załącznik Nr 3 Działalność ZS CKU w Gronowie. Dochody budŝetowe szkoły. Rozdział Szkoły zawodowe. L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku Najem i dzierŝawa Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. oraz dzierŝawa pomieszczeń. 2 Usługi Opłaty za wodę i ścieki. 3 Pozostałe odsetki RóŜne dochody RAZEM Rozdział Kursy CKU Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. SprzedaŜ złomu, wpływy z odszkodowań za skradzione mienie, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku RóŜne dochody 0 33 wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział Stołówki szkolne L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku RóŜne dochody wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział Dochody z warsztatów szkolnych. L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku Usługi RóŜne dochody RAZEM wpływy ze sprzedaŝy płodów rolnych, dopłaty bezpośrednie z UE do upraw rolnych wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Strona 105

106 Załącznik Nr 3 Wydatki budŝetowe. Licea ogólnokształcące - rozdział Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. Średnie zatrudnienie 17,9 etaty nauczycieli. Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Szkoły zawodowe - rozdział Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe Średnie zatrudnienie 63,9 etaty nauczycieli, 26,39 etaty administracji i obsługi. 3 II 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, Wydatki majątkowe Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP Zakup wyposaŝenia do kuchni Razem Strona 106

107 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział Załącznik Nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 koszty utrzymania jednostek Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne -rozdział Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność - rozdział Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi Świadczenia BHP. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia Środki do produkcji rolnej, fundusz socjalny emerytów, pomoce dydaktyczne. Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi, wydatki na nagrody Starosty. 106 Strona 107

108 Załącznik Nr 3 Koszty pozapłacowe w ZS CKU w Gronowie w 2011 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 15% Ogrzewanie 26% Energia 8% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 2% Pracownicze 4% Inne 1% Koszt utrzymania samochodu 5% Artykuły biurowe 1% Umowy zlecenie 5% Usługi 10% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Remonty, materiały remont. 10% Pomoce naukowe 3% Gospodarcze 7% Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w ChełmŜy. Rozdział Szkoła podstawowa nr 4 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Odpis na fundusz socjalny. 2 wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 9,67 etatu, administracja i obsługa 5,30 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Gimnazjum nr 2 Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące Strona 108

109 Załącznik Nr 3 1 koszty utrzymania jednostek W tym: energia elektryczna, gaz oraz ogrzewanie budynku ,- odpis na fundusz socjalny ,-. 2 wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 15,64 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Dochody. L.p. Wyszczególnienie Planna dzień r. Wykonanie Inne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 889,-,wpłata ze sprzedaŝy makulatury 178,- 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze RAZEM Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych Rozdział Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek 2 wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Odpis na fundusz socjalny. Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 6,78 etatu Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 koszty utrzymania jednostek Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 108 Strona 109

110 Załącznik Nr 3 Rozdział Stołówka szkolna Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek wynagrodzenia Dochody. świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny 3.282,-,wyŜywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki ,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty Środki BHP. L.p. Wyszczególnienie Plan na dzień Wykonanie Inne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 197, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły46 737, darowizny na doŝywianie uczniów , zwrot z lat ubiegłych 4 Rozdział Pozostała działalność Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny emerytów. 2 wynagrodzenia Nagroda Starosty. 109 Strona 110

111 Załącznik Nr 3 Koszty pozapłacowe w ZSS w ChełmŜy w 2011 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 0% Ogrzewanie 30% Energia 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 2% Koszt utrzymania samochodu 5% Pomoce naukowe 4% Gospodarcze 8% Pracownicze 5% Inne 24% Artykuły biurowe 1% Usługi 6% Umowy zlecenie 0,28% Remonty, materiały remont. 4% Zakup sprzętuwyposaŝenie 3% Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w ChełmŜy. Rozdział Szkoły artystyczne Dochody budŝetowe. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA DZIEŃ R. WYKONANIE Inne dochody OPIS DOCHODÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 167, zwrot z lat ubiegłych 31 Wydatki budŝetowe. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek W tym : odpis na fundusz socjalny ,- czynsz lokalowy ,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych ,- 110 Strona 111

112 Załącznik Nr 3 2 Wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 38,68 etatu, administracja i obsługa 5,37 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli ,- Rozdział Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 Wynagrodzenia Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej. Rozdział Pozostała działalność Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Odpis na fundusz socjalny emerytów 3 165,-, usługa transportowa związana z wymianą młodzieŝy z Litwą 1 215,- 2 wynagrodzenia Nagroda Starosty Koszty pozapłacowe w Szkole Muzycznej I stopnia w ChełmŜy w 2011r. Zakup sprzętuwyposaŝenie 0.0% Umowy zlecenie 0,3 % Usługi 0.3% Artykuły biurowe 2% Inne 2% Pracownicze 5% Remonty, materiały remont. 1.1% Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 31% Gospodarcze 0.5% Pomoce naukowe 5% Koszt utrzymania samochodu 0% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 24% Energia 2% Ogrzewanie 5% 111 Strona 112

113 Załącznik Nr 3 Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki budŝetowe. Szkoły zawodowe - rozdział Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych Prace remontowo naprawcze w budynku księgowości Zespołu Szkół w ChełmŜy, ul. Hallera 25 2 II 1 dotacje na zadania bieŝące inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2, Opis w zał. nr 5. Wydatki majątkowe 1.Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym kwota zł. opis poniŝej. 2. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych przyłączy sieci wodociągowej do budynku Internatu i pozostałych obiektów ZS CKU w Gronowie z powodu awarii i braku wody w Internacie kwota zł. opis poniŝej. 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją- nowe przyłącza wodociągowe na terenie ZS CKU w Gronowie kwota 2.214zł. opis poniŝej. 3. Projekt koncepcja architektoniczna dla zadania: Dostosowanie ofert szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno wychowawczej w ZS CKU w Gronowie kwota zł. opis poniŝej. Razem Opis realizowanych inwestycji. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 3. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Projekt: Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. 112 Strona 113

114 Załącznik Nr 3 1. Źródła finansowania projektu 65 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , z zakresu działania 3.1 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej 35 % budŝet Powiatu Toruńskiego. 2. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu ,27 PLN. 3. Przedmiot zadania inwestycyjnego to adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Priorytetowym celem realizacji projektu jest przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury ZS CKU w Gronowie na pracownie spawalnictwa oraz zakup wyposaŝenia do w/w pracowni. Wykonawca w/w zadania: Jawor Sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, Toruń. Nazwa zadania/kategoria wydatków załoŝona w umowie/decyzji o dofinansowaniu 1 2 Realizacja projektu w 2011 roku Ogółem Promocja projektu 1 168,50 Nadzór inwestorski ,17 Obsługa administracyjna łącznie z ,58 przygotowaniem dokumentacji przetargowej w tym wydatki osobowe OGÓŁEM ,25 W wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych na wykonawcę prac budowlano montaŝowych oraz dostawcę wyposaŝenia pracowni spawalniczej przewiduje się zmniejszenie wartości zadania o kwotę ,52 zł. Prace budowlano montaŝowe rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku natomiast wszelkie płatności z tego tytułu będą realizowane w 2012 roku. Dostawa wyposaŝanie i płatność z tego tytułu będzie miała miejsce w 2012 roku. Dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynie w 2012 roku. Pozostałe inwestycje. 1. Roboty remontowo naprawcze w budynku księgowości Zespołu Szkół w ChełmŜy. Wartość remontów zł. Wykonawca: PRO_MAINT Toruń. Okres realizacji: luty lipiec 2011r. 113 Strona 114

115 Załącznik Nr 3 2. Wykonanie nowych przyłączy sieci wodociągowej z wykorzystaniem rur PE100 SDR17 FI90 i FI40 do budynku internatu i pozostałych obiektów Zespołu Szkół CKU w Gronowie z powodu awarii i braku wody w internacie. Wartość inwestycji: zł. Wykonawca: Lubickie Wodociągi Sp. z o. o. Okres realizacji: r. 3. Nadzór inwestorski nad inwestycją nowe przyłącze wodociągowe na terenie ZS CKU w Gronowie. Wartość 2.214zł. Wystawca faktury: Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Projektowe BUDOPROJEKT Toruń. 4. Projekt koncepcji architektonicznej na zadaniu Dostosowanie ofert szkolnictwa do potrzeb rynku pracy. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno wychowawczej w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Wartość wydatkowanej kwoty Wykonawca: Ambit S.C., Toruń, ul. Chrobrego 85. Realizacja r. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 1 dotacje na zadania bieŝące Dochody z tytułu porozumień i dotacji. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Opis zał. nr 5 Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie r Dotacja celowa OPIS DOCHODÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2011 ROKU Dotacje na organizacje matur, organizacje komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Szpitale ogólne Dochody Starostwa Powiatowego. L.p. Wyszczególnienie 1 Pozostałe dochody Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku Wpływy z tytułu naleŝności zlikwidowanego SP ZOZ w ChełmŜy. 114 Strona 115

116 Wydatki Starostwa Powiatowego Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Załącznik Nr 3 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe 1 zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zwiększenie udziałów w spółce Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w ChełmŜy Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej w wysokości zł: 1. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieŝące Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku osób 2.Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w ChełmŜy Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Średnio ubezpieczonych 5 dzieci w m-cu (ubezpieczenie zdrowotne). 3.Zespół Szkół w ChełmŜy Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ubezpieczenie 1 ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). 115 Strona 116

117 Załącznik Nr 3 4.Zespół Szkół Specjalnych Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ubezpieczenie 1 ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy. Wydatki budŝetowe. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Gaz, energia, woda ; środki czystości, materiały szkolne ; Ŝywność ; odzieŝ obuwie ; wyposaŝenie ; remonty (naprawa samochodu oraz sprzętu) ; usługi ; trwały zarząd - podatek wynagrodzenia etatów nauczycieli , w tym nieperiodyczne ; 15 etatów administracyjno obsługowych , w tym nieperiodyczne 4 413; wynagrodzenia bezosobowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Kieszonkowe ; fundusz zdrowotny nauczycieli i zakupy BHP ; Dochody budŝetowe w POW w ChełmŜy L.P. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce Wpływy z róŝnych opłat (odpłatność rodziców). 2 Pozostałe odsetki Odsetki bankowe 116 Strona 117

118 3 Wpływy z róŝnych dochodów Załącznik Nr Pozostałe dochody RAZEM Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 1 wychowanka zakładu poprawczego i 1 wychowanka młodzieŝowego ośrodka wychowawczego. Usamodzielniono 2 wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych. Pomoc pienięŝną na zagospodarowanie otrzymało 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i 1 wychowanek zakładu poprawczego. Dochody realizowane w PCPR w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Prognozowanie dochody budŝetowe Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych Na podstawie wydanych decyzji administracyjnych rodzice biologiczni dokonali wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 2 Wpływy z róŝnych opłat 0 9 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 3 Pozostałe odsetki 0 55 Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych opłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- 117 Strona 118

119 Załącznik Nr 3 wychowawczych. 4 RAZEM Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe. Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1 dotacje na zadania bieŝące Wydatki bieŝące Dotacje przekazane na podstawie zawartych 4 porozumień z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Domy Pomocy Społecznej. Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej Lp. Wyszczególnienie PigŜa Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina 1. Plan budŝetu na rok Wykonanie budŝetu na rok 2011 Średnioroczny rzeczywisty koszt utrzymania mieszkańca DPS* Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego Ilość miejsc w DPS średniorocznie Stawka Ŝywieniowa na 1 mieszkańca- wykonanie 7,29 7,13 7,11 6, Strona 119

120 Załącznik Nr 3 7. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. wg starych zasad Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień r. wg nowych zasad ** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców w 2011r. moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolutorium sprawozdań finansowych z DPS-ów 119 Strona 120

121 Załącznik Nr 3 Wydatki pozapłacowe. Lp Wyszczególnienie DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w PigŜy OGÓŁEM: 1. Pracownicze Leki śywność Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, 6. opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty, materiały 9. remont Zakup sprzętuwyposaŝenie Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii 12 zajęciowej Pozostałe RAZEM: Pracownicze kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzieŝ ochronna, badania okresowe Leki - śywność Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata Koszt utrzymania ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) samochodu Gospodarcze środki czystości Remonty i materiały remonty - materiały, usługi remontowe remont. Zakup sprzętu - w tym takŝe drobne wyposaŝenie na rzecz mieszkańców Domu wyposaŝenie Usługi usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej Pozostałe sprzętu, urządzeń i instalacji materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materały papiernicze transport, inne 120 Strona 121

122 Załącznik Nr 3 Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011 roku w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego Pracownicze 2% Leki 6% Żywność 26% Usługi 12% Zakup sprzętuwyposażenie 3% Remonty, materiały remont. 4% Ogrzewanie 26% Gospodarcze 3% Koszt utrzymania samochodu 2% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 5% Energia 9% Standaryzacja usług. DPS Zadania ujęte w programie naprawczym Domu Uwagi Dobrzejewice Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2008r. WPS.VI.Ami.9013/08 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony PigŜa Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. WPS.III.SSz.90130/16/2010 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony Wielka Nieszawka Zezwolenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2010r. WPS.III.SSz.9013/14/2010 na prowadzenie DPS na czas nieokreślony 121 Strona 122

123 Załącznik Nr 3 Browina Zezwolenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2011r. WPS.III.SSz.90130/2/2011na prowadzenie DPS w Browinie na czas nieokreślony - wydatek w wysokości zł. remont w kuchni naprawa rury od ogrzewania pieca parowego remont konieczny do przeprowadzenia w wyniku prac standaryzacyjnych w Domu Pomocy Społecznej Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych. DPS Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (wydatki płacowe) Pozostałe wydatki bieŝące (wydatki pozapłacowe) Razem Browina 67,50% 32,50% 100% PigŜa 72,26% 27,74% 100% Dobrzejewice 68,69% 31,31% 100% Wielka Nieszawka 67,70% 32,30% 100% Struktura wydatków płacowych i pozapłacowych w 2011 r. w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego 120% 100% 80% 60% 0.67% 0.72% 0.69% 0.68% 40% 20% 0% 0.33% 0.28% 0.31% 0.32% Browina PigŜa Dobrzejewice Wielka Nieszawka pozapłacowe płacowe 122 Strona 123

124 Załącznik Nr 3 Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańców DPS Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. * 2009r. 2010r. 2011r. ** Dobrzejewice Browina* PigŜa Wielka Nieszawka Powiat * liczba miejsc w DPS w Browinie do miejsc od miejsca. ** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania absolutorium sprawozdań r. 2010r. 2011r.** Dobrzejewice Browina* PigŜa Wlk Nieszawka 123 Strona 124

125 Załącznik Nr 3 Dochody własne DPS- ów. DPS Browina DPS PigŜa DPS Dobrzejewice DPS Wielka Nieszawka DPS plan 2011 wykonanie na r. plan 2011 wykonanie na r. plan 2011 wykonanie na r. plan 2011 wykonanie na r. plan 2011 wykonanie na r Razem Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Browina. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Koszty utrzymania jednostki to: olej opalowy , zakup Ŝywności dla mieszkańców , zakup leków , energia elektryczna , zakup usług pralniczych , zakup środków czystości wynagrodzenia ,01- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budŝetu powiatu, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wyniosły , co stanowi 64,65 % całego budŝetu DPS w rozdziale 85202, umowy zlecenia (pielęgniarki, elektryk) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu co stanowi 0,51 % całego budŝetu. 124 Strona 125

126 Załącznik Nr 3 Dochody L.P. Wyszczególnienie Dochody budŝetowe 2011 Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania 2 wpływy z usług- odpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 90 średnia odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 591,09 miesięcznie Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 33 średnia odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 2 509,60 miesięcznie. 3 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Umowy na najem, dzierŝawę mieszkań, garaŝy, budynków i innych pomieszczeń (stodoła- sprzedana ). 4 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych SprzedaŜ środka transportu 5 wpływy z róŝnych dochodów Pozostałe Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności Darowizna pienięŝna w rozdziale RAZEM Strona 126

127 Załącznik Nr 3 Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011r. Domu Pomocy Społecznej w Browinie Energia 9% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 5% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze Ogrzewanie 30% 4% Remonty, materiały remont. 4% Zakup sprzętuwyposażenie 3% Usługi 12% Żywność 21% Leki 6% Pracownicze 2% Pozostałe 1% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 1% Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS PigŜa. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Zakup oleju grzewczego ( ), środków Ŝywności ( ), leków i materiałów medycznych (42 061), zakup energii i wody (19 941), koszty remontowe (23 631), usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne (20 874), usługi komunalne ścieki (13 624), usługi pralnicze (18 029), środki czystości i higieniczne (15 546), opłata z tytułu trwałego zarządu (10 761), zakup łóŝek dla osób niepełnosprawnych (12 010), doposaŝenie w sprzęt komputerowy i biurowy- szafy aktowe (10 648), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (64 757) 126 Strona 127

128 Załącznik Nr 3 limit etatów kalkulacyjnych : 45 średnioroczne wykonanie : 47,80 2 wynagrodzenia wydatki na wynagrodzenia stanowią 69,28% ogółu wydatków bieŝących, z tego wynagrodzenia osobowe ( ), wynagrodzenia nieperiodyczne: nagrody jubileuszowe (30 648), odprawy rentowe (25 022); dodatkowe wynagrodzenie roczne (82 611), pochodne od wynagrodzeń ( ); umowy zlecenia (6 000) 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych OdzieŜ ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim. Dochody. Lp. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie na Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi 552 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 27 osób Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na 1 mieszkańca wynosi zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 42 osoby 3 Inne dochody Odsetki bankowe, odsetki od zaległości, odszkodowanie za uszkodzone mienie Razem Strona 128

129 Załącznik Nr 3 Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pigży Leki 7% Żywność 29% Ogrzewanie 21% Energia 4% Pracownicze 2% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 4% Usługi 16% Zakup sprzętuwyposażenie 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 4% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze 3% Remonty, materiały remont. 1% Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Olej opałowy ,środki czystości , Ŝywność , leki , energia elektryczna i woda , usługi remontowe i konserwacyjne , usługi MPO , usługi pralni , odprowadzenie ścieków , opłata roczna z tyt. trwałego zarządu , ubezpieczenia majątku i pojazdu , odpis na ZFŚS wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieŝy ochronnej 128 Strona 129

130 Załącznik Nr 3 Dochody. L.P. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad odpłatność mieszkańców wg nowych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 31; średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 746,69. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: -58, średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: 2 271, dochody z mienia komunalnego Wynajem powierzchni dachu pod sieć informacyjną. 4. dochody z odsetek Odsetki od rachunków bankowych. RAZEM Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011r w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce Żywność 28% Ogrzewanie 26% Leki 6% Energia 11% Pracownicze 1% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Usługi 9% Zakup sprzętuwyposażenie 3% Remonty, materiały remont. 5% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 6% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze 1% 129 Strona 130

131 Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice. Załącznik Nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Zakup Ŝywności zł, zakup oleju opałowego zł, zakup energii zł, usługi obce zł, zakup leków i pielucho majtek zł, zakup wyposaŝenia zł, zakup środków czystości zł, materiały do remontów bieŝących zł 2 wynagrodzenia Wydatki osobowe wynoszą 66,33% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 37,88 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieŝy roboczej i wody dla pracowników. Dochody. L.P. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1. odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 20; średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach: 625 zł. 2 odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: odsetki bankowe pozostałe dochody Odsetki od środków na rachunku bankowym Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę zł, refundacja rozmów telefonicznych -222 zł; wynajem domków i dzierŝawa terenu w Osieku zł; obiady zł, pozostałe zł. RAZEM Strona 131

132 Załącznik Nr 3 Wydatki pozapłacowe poniesione w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Żywność 32% Ogrzewanie 20% Energia 11% Leki 4% Podatki, ubezpieczenia,opłaty 6% Pracownicze 1% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej 2% Usługi 14% Zakup sprzętuwyposażenie 2% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze 3% Remonty, materiały remont. 3% Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p Wyszczególnienie Dotacje celowe - koszty utrzymania mieszkańców Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych Dotacja rozwojowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Plan dochodów 2011 Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Dotacja z funduszu ochrony środowiska na zadania ekologiczne zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w PigŜy 1.Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy wartość dotacji zł. 2. Dotacja rozwojowa dot. projektu realizowanego w roku 2010 w DPS w Browinie ( standaryzacja usług ) w wysokości zł wypłacona w 131 Strona 132

133 Załącznik Nr 3 roku I. Razem Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. I Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na Wydatki majątkowe Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2, Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy wartość zadania zł. szczegółowy opis inwestycji pod tabelą. 2. Wykonanie przebudowy instalacji SAP instalacja sygnalizacji poŝaru w Domu Pomocy Społecznej w Browinie wartość inwestycji 7.182zł. Opis szczegółowy realizowanych inwestycji z udziałem UE. Projekt: : Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy. 1. Źródła finansowania projektu 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata , z zakresu działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - 25 % budŝet Powiatu Toruńskiego. 2. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu ,23 PLN. 3. Przedmiot zadania inwestycyjnego to przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy, polegającej na całkowitej wymianie zuŝytej instalacji kotłowni i zastąpienie jej nowoczesnym źródłem wyposaŝonym w pompę ciepła oraz wspomagającym kotłem olejowym nowoczesnej konstrukcji oraz wykonanie instalacji dolnego źródła zasilania pompy ciepła w postaci 20 szt. Pionowych sond 132 Strona 133

134 gruntowych o głębokości 98 m kaŝda. Załącznik Nr 3 Priorytetowym celem realizacji projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym województwa kujawsko-pomorskiego jak i wykonanie nowoczesnej kotłowni generującej oszczędności finansowe. Inwestycja pozytywnie wpłynie na zachowanie i racjonalne uŝytkowanie zasobów środowiska naturalnego. Przyczyni się bowiem do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenia wykorzystywania tradycyjnych (nieodnawialnych) źródeł energii, pozwoli na czterokrotne zmniejszenie emisji typowych zanieczyszczeń przenikających do atmosfery powstających przy produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz wentylacji mechanicznej. Wykonawca w/w zadania: Zakład Techniki Cieplnej EKO-RODAN Dariusz Traczykowski, ul. Gen. Sowińskiego 4/10, Toruń Realizacja projektu w 2010 i 2011 roku Nazwa zadania/kategoria wydatków Ogółem załoŝona w umowie/decyzji o dofinansowaniu 1 2 Ekspertyza odwiert pilotaŝowy do celów ,00 projektowych Opracowanie dokumentacji projektowej oraz ,00 studium wykonalności (Projekt prac geologicznych, wykonanie mapy do celów projektowych, Projekt budowlany w oparciu o pompy ciepła, Studium wykonalności) Prace budowlano - montaŝowe ,00 Promocja projektu 2 312,40 Nadzór inwestorski ,10 Obsługa administracyjna łącznie z ,97 przygotowaniem dokumentacji przetargowej w tym wydatki osobowe OGÓŁEM , Strona 134

135 Załącznik Nr 3 Po zakończeniu projektu koszt całkowity zamknął się w kwocie ,47 zł ze względów na oszczędności wynikające z formy przetargowej wyboru wykonawców. Kwota otrzymanej dotacji - dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2011 roku wyniosła ,35 zł, pozostała kwota dofinansowania w wysokości ,00 zł wpłynie w 2012 roku. Rozdział Ośrodki wsparcia. Wydatki realizowane w ŚDS w Osieku. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Zakup Ŝywności zł, zakup oleju opałowego zł, materiały do terapii zajęciowej zł, zakup energii zł, zakup paliwa do samochodu zł, zakup środków czystości zł, naprawy samochodu zł, materiały do remontów zł, odpis na ZFŚS zł, opłaty na rzecz jst zł, wywóz nieczystości zł, zakup wyposaŝenia zł pozostałe koszty zł. 2 Wynagrodzenia Wydatki osobowe wyniosły 65,85% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 9,58 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup wody dla pracowników. Wydatki realizowane w ŚDS w Browinie. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Koszty utrzymania jednostki to olej opalowy , zakup Ŝywności , dominującą pozycją w wydatkach ŚDS jest zakup paliwa do środków transportu Strona 135

136 Załącznik Nr 3 2 wynagrodzenia Planowane zatrudnienie wyniosło 8 etatów, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 63,05%. 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 0,64 % całego budŝetu. Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 2 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej Razem Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania ośrodków wsparcia w Browinie i Osieku. Rozdział Rodziny zastępcze Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wynagrodzenia Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego (1 pogotowie rodzinne, 1 specjalistyczna rodzina zastępcza, 7 wielodzietnych rodzin zastępczych). Porady psychologiczne w siedzibie PCPR dla rodzin zastępczych. 135 Strona 136

137 Załącznik Nr 3 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 5 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pienięŝna na zagospodarowanie dla 2 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pienięŝna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 150 dzieci umieszczonych w 129 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 14 nowych rodzin zastępczych. Pomoc pienięŝna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 61 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych. Pomoc pienięŝna dla 3 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę na częściowe pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1 dotacje na zadania bieŝące Wydatki bieŝące Dotacje przekazane na podstawie 12 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 16 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumień wyniosły zł. Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.P. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe 2011r. Wykonanie r. Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Wpływy z róŝnych opłat Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 2. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego. 136 Strona 137

138 Załącznik Nr 3 2 Pozostałe odsetki Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 3 Wpływy z róŝnych dochodów Wpłaty nienaleŝnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej. 4 RAZEM Rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki PCPR w Toruniu. Dotacja celowa w kwocie 4.986zł. przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na r. I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 1 koszty utrzymania jednostek Zakupiono stacje robocze komputerowe, niszczarki, drukarki i zasilacze na kwotę zł. Największy udział w całości wydatków - ok 15% stanowią opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR i wynoszą zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę zł. (ok.3%). Za usługi pocztowe zapłacono zł. Wydatki na energię wynoszą zł. 2 wynagrodzenia Zadania realizowane były w oparciu o 11,5 et. W ramach posiadanych etatów zawarto 2 umowy na zastępstwo. Wartość wynagrodzeń nieperiodycznych wyniosła zł. i nie przekroczyła ustalonego na ten cel limitu. Wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie na kwotę zł, którego wydatek w 83% pochodził z rezerwy budŝetu państwa (4.986zł). Pozostała część wartości dodatku i pochodne od tej wypłaty zostały pokryte ze środków Powiatu. Wypłacono wynagrodzenia za porady 137 Strona 138

139 Załącznik Nr 3 prawne i serwis oprogramowania komputerowego "Płace" na kwotę 7.800zł. Wartość wynagrodzeń stanowi 72 % łącznych wydatków. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bhp dla pracowników. Dochody PCPR w Toruniu. L.P. Wyszczególnienie Prognozowanie dochody budŝetowe 2011 Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Wpływy z usług 0 30 Rozliczenie rozmów telefonicznych 2 Pozostałe odsetki Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. 3 Wpływy z róŝnych dochodów Refundacja wynagrodzenia dla opiekuna praktyk uczniów szkoły pracowników socjalnych. RAZEM Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Opłata za korzystanie z usług telefonii komórkowej. 2 wynagrodzenia Porady psychologiczne dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 138 Strona 139

140 Rozdział Pozostała działalność. Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w ChełmŜy. Załącznik Nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1 koszty utrzymania jednostek Wydatki bieŝące ZFŚS dla n-li emerytów. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 1.Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I 1 dotacje na zadania bieŝące Wydatki bieŝące Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 13 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Rozdział Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dotacja otrzymana na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła zł. Wydatki PCPR w Toruniu na utrzymanie zespołów orzekania o niepełnosprawności. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Zakupiono kserokopiarkę, regał i 5 kontenerów na kwotę zł. Ok 23% całości wydatków bieŝących stanowiły zapłaty za świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających i wyniosły zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 139 Strona 140

141 Załącznik Nr zł. Za usługi pocztowe zapłacono zł. Pozostałe wydatki, tj. materiały biurowe, pieczątki, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje, szkolenie przewodniczącej PzdsOoN oraz odpis na ZFŚS osiągnęły wielkość zł. 2 wynagrodzenia Zadania realizowane były w oparciu o 1 etat. Zawarto umowę zlecenie na okres 1,5 miesiąca do prowadzenia spraw administracyjnych dla PzdsOoN. Wypłacono równieŝ wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PZdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę zł (ok.25% całości wydatków). W roku 2011 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem 1873 orzeczenia o niepełnosprawności. Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 10 lekarzami specjalistami roŝnych dziedzin medycyny zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego lub psychologa, w zaleŝności od potrzeb, np. celu złoŝenia wniosku przez osobę zainteresowaną na podstawie umów zleceń zawieranych na dany rok kalendarzowy. Obsługa administracyjna realizowana jest w ramach 1 etatu wspomagana przez staŝystów finansowanych przez PUP, a obsługę finansowo księgową zapewnia PCPR. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy. Wydatki PUP w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne - stanowią 16,3% wydatków ogółem. 2 wynagrodzenia Limit etatów kalkulacyjnych -58, wynagrodzenia osobowe stanowią 83,6% wydatków ogółem. 140 Strona 141

142 Załącznik Nr 3 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - stanowią 0,1% wydatków ogółem. 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2, Wydatki PUP dla PT związane z realizacją umów UDA-POKL /09-00 "Skuteczny Urząd" i UDA-POKL /10-00 Kompetentny Urząd w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program (dofinansowanie) - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami, ZFŚS, broszury i szkolenia. Limit etatów - 4. Wynagrodzenia osobowe stanowią 83,2% wydatków ogółem w ramach poddziałania Dochody PUP dla PT w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe 2011r. Wykonanie r. Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 2011 roku 1 Pozostałe odsetki Odsetki bankowe. 2 Dochody z najmu i dzierŝawy Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii cieplnej przez uŝytkowników budynku. 3 Wpływy z usług Zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne. 4 Wpływy z róŝnych dochodów Dot. wpływów z rozliczeń energii z roku poprzedniego RAZEM Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.P. Wyszczególnienie Plan dochodów 2011 Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku Środki na standaryzację zatrudnienia w PUP Środki wydatkowano na standaryzację zatrudnienia w PUP dla PT w Toruniu. 141 Strona 142

143 Załącznik Nr 3 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dochody związane z realizacją umów UDA-POKL /09-00 "Skuteczny Urząd" i UDA- POKL /10-00 Kompetentny Urząd w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Razem Rozdział Pozostała działalność 1. Wydatki na projekty realizowane przez PCPR w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Koszty utrzymania jednostek Wynagrodzenia Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Przeprowadzenie szkoleń, zorganizowanie imprezy integracyjnej, zakup szafy na cele projektu, zakup biurka z blendą na cele projektu, zakup pieczątek na cele projektu, zakup saszetek z logo projektu dla uczestników, zakup toreb na zakupy z logo projektu dla uczestników, zakup materiałów biurowych do projektu, delegacje pracowników na cele projektu oraz odpis na ZFŚS Przy realizacji projektu zaangaŝowanych było 6 pracowników PCPR, w tym 1 nowozatrudniona osoba do projektu Projekt pn. Uwierzyć w siebie-aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających realizowany był w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie Strona 143

144 Załącznik Nr 3 Grupa docelowa projektu to 41 osób niepełnosprawnych w wieku od 20 do 65 lat, w tym: 25 kobiet i 16 męŝczyzn. Zgodnie ze statusem społecznym grupa była zagroŝona wykluczeniem społecznym, składała się z osób nieaktywnych zawodowo, potencjalni uczestnicy projektu posiadali orzeczenia z tytułu niepełnosprawności intelektualnej. Celem głównym projektu było wsparcie procesu aktywizacji społecznej 41 osób niepełnosprawnych z Powiatu Toruńskiego oraz wzmocnienie działań w prawidłowym funkcjonowaniu PCPR w okresie od do r. W ramach projektu uczestnicy otrzymali skierowanie do Klubu Integracji Społecznej ( funkcjonowanie KIS na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym), poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej, uczestnicząc w zadaniach w zakresie aktywnej integracji oraz w działaniach o charakterze środowiskowym. Realizacja projektu trwała w okresie od r. do r. Projekt zakładał kompleksowe podejście do problemów beneficjentów, a cele zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań wykonywanych w formie grupowej i indywidualnej zrealizowanych przez podwykonawcę: - zajęcia dogoterapeutyczne, - warsztaty podstawowych umiejętności Ŝyciowych, - warsztaty multimedialne, - warsztaty sportowe, - warsztaty kreatywności, - warsztaty teatralne, - warsztaty muzykoterapii, - organizacja wyjazdu na stacjonarny turnus rehabilitacyjny - impreza integracyjna o charakterze środowiskowym Udział własny w wysokości zł pokryty był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( art. 35a, ust.1, pkt 7, lit.a ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i dotyczył dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. 143 Strona 144

145 2. Wydatki na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Załącznik Nr 3 L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Projekt Z Małgosią po naukę 2. Projekt 9.6 PO KL Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy 3. Projekt 9.2 PO KL edycja 2010 Wszechstronny absolwent na rynku pracy- wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/211 PLAN WYDATKÓW 2011 WYKONANIE OPIS WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU wydatki na wynagrodzenia personelu projektu zł - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach zł - wydatki związane z kosztami pośrednimi i promocją projektu zł - wydatki związane ze wsparciem dodatkowym: pokazy fizyczno-chemiczne: zł, wyjazdy w ramach ekspresji kulturalnej: zł, doradztwo zawodowe: zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 0 zł. Wkład własny niepienięŝny poniesiony w 2011 r zł. Środki niewydatkowane w stosunku do pełnej wartości projektu: ,76 (EFS), 352,60 (JST wkład własny pienięŝny Gminy Łubianka) wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji zł wydatki związane zakup doposaŝenie pracowni zł - wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym zł - koszty związane z wyjazdami na praktyki obserwacyjne uczniów oraz nauczycieli zł - wydatki związane z konsultacjami i opracowaniem strategii zł - wydatki w ramach kosztów pośrednich zł - wydatki związane z promocją projektu zł Środki niewydatkowane w 2011 roku zł z tego EFS zł, BP zł wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli zł - koszty związane z doposaŝeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 2 938zł - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 4 021zł - koszty związane z warsztatami dla kadry pedagogicznej projektu (szkolenie z zakresu carvingu oraz z dekorowania sali i florystyki) 0zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimediach i z przedsiębiorczości) 9 598zł - koszty związane z zajęciami podwyŝszającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu Strona 145

146 Załącznik Nr 3 4. Projekt 9.2 PO KL edycja 2011 Dobry zawód, dobry start barman-kelner, z dekorowania sali i florystyki, stylizacji paznokci oraz kierowca wózków jezdniowych zł - koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami praktyki zawodowe salon samochodowy zł - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 9 636zł Środki niewydatkowane w 2011 roku 8 950zł z tego EFS 7 608zł, budŝet państwa 1 342zł (zwrot do Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepienięŝny poniesiony w 2011 r zł wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz nauczycieli i prowadzących zajęcia zł - wydatki związane z promocją projektu 2520 zł - koszty związane z doposaŝeniem pracowni szkolnych zł - koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe (j.angielski, j,niemiecki) zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwalających na dodatkowe zatrudnienie (przedsiębiorczość, autoprezentacja, kadry i płace, stylizacja paznokci) zł - koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów (carving i florystyka z przedsiębiorczością, obsługa imprez okolicznościowych, praca w grupie ) zł - koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 4 157zł - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zł Środki niewydatkowane w 2011 roku zł, z tego EFS zł, budŝet państwa 2 911zł (zwrot do Starostwa Powiatowego) Wkład własny niepienięŝny poniesiony w 2011 r zł. 1) Projekt Z Małgosią po naukę realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŝnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem przedsięwzięcia było wzmocnienie oferty edukacyjnej 60 szkół realizujących kształcenie ogólne 145 Strona 146

147 Załącznik Nr 3 z terenu powiatu Toruńskiego w roku szkolnym 2010/2011, ukierunkowanie na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększanie konkurencyjności 4000 uczniów na rynku pracy. W ramach projektu zostały dla uczniów zrealizowane zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, korekcyjno kompensacyjne, logopedyczne, ortograficzne, specjalistyczne, opieka pedagogiczno psychologiczna, zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne, porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne (w tym zorganizowane zostały na terenie wszystkich gmin pokazy fizyczno-chemiczne), ekspresję kulturalną (w tym zorganizowane zostały wyjazdy uczniów wszystkich szkół do teatrów, muzeów oraz filharmonii), rozwijające przedsiębiorczość, doradztwo edukacyjno-zawodowe (w tym zorganizowane zostały w gimnazjach zajęcia z doradcami zawodowymi) oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie. Za koordynację projektu, wdraŝanego od września 2010 do października 2011 i realizowanego z udziałem 9 gmin partnerskich, odpowiadał powiat toruński. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosiła ,00 zł, z czego ,40 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś ,60 z budŝetu państwa stanowiące wkład własny partnerów (z tego pienięŝny 925,60 zł wkładu pienięŝnego, pozostała kwota wkład własny niepienięŝny w postaci sal). Rezultaty projektu: uczniów z deficytami rozwojowymi i edukacyjnymi poprawiła swoje osiągnięcia szkolne w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, uczniów podniosła swoje praktyczne umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, - zrealizowano 399 godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniów zwiększyło swoje umiejętności informatyczne ankietowanych uczniów zdeklarowało wzrost pewności siebie Projekt zrealizowany został na terenie wszystkich 60 szkół z terenu powiatu toruńskiego, w projekcie wzięło udział 4823 uczniów, zajęcia prowadzone były przez 430 nauczycieli, co łącznie przełoŝyło się na godzin zajęć dla uczniów. Wyszczególnienie wydatki na wynagrodzenia personelu projektu zł wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia w poszczególnych szkołach opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 wynagrodzenia dla pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wynagrodzenia dla nauczycieli za realizację zajęć przeprowadzonych w ramach projektu, umowy 146 Strona 147

148 Załącznik Nr zł cywilno-prawne podpisane na poziomie szkół wydatki związane z kosztami pośrednimi i promocją projektu zł wydatki związane ze wsparciem dodatkowym: pokazy fizyczno-chemiczne: zł, wyjazdy w ramach ekspresji kulturalnej: zł, doradztwo zawodowe: zł zakup materiałów papierniczych oraz biurowych, organizacja konferencji podsumowującej wydatki na wsparcie dodatkowe skierowane do wszystkich partnerów projektu w postaci zrealizowanych przez uczelnię wyŝszą pokazów fizyczno-chemicznych, wyjazdów uczniów do teatrów, filharmonii oraz muzeów oraz zajęcia warsztatowe w zakresie orientacji zawodowej 2)Projekt Szkoła innowacyjna i konkurencyjna dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6 Projekty innowacyjne. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie oraz Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku i jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym z Zespołem Szkół Keuda z Finlandii. Realizowany projekt ma charakter projektu innowacyjnego, składającego się z dwóch etapów wypracowania strategii (okres od czerwca 2010 do stycznia 2011) oraz wdraŝania strategii testowania (okres od lutego 2011 do maja 2013). W ramach projektu realizowane są następujące zadania: Współpraca ponadnarodowa, Zarządzanie projektem, Konsultacje i opracowanie strategii wdraŝania, Badanie absolwentów i pracodawców, Inwestycja w nauczyciela, DoposaŜenie, Inwestycja w ucznia, Ewaluacja i opracowanie produktów finalnych. Upowszechnianie. Realizacja projektu przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, na obecnym etapie realizacji jest to szczególnie widoczne poprzez doświadczenia zbierane przez uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji wyjazdów do przedsiębiorców, sukcesywnie dostarczany do szkół sprzęt w ramach doposaŝenia, zacieśnianie współpracy ponadnarodowej. Łącznie w projekcie bierze udział 100 uczniów i 17 nauczycieli. Projekt realizowany jest w okresie r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ,60 zł - w tym ,56 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a ,04 zł budŝetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego ze strony partnerów. Wyszczególnienie wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty delegacji zł wydatki związane zakup doposaŝenie pracowni zł wydatki związane z partnerstwem ponadnarodowym zł koszty związane z wyjazdami na praktyki obserwacyjne uczniów oraz nauczycieli zł opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 wynagrodzenia dla pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne zakup doposaŝenia pracowni praktycznej nauki zawodu do dwóch szkół biorących udział w projekcie koszty związane z wizytami roboczymi (3 wizyty w Finlandii oraz 1 wizyta w Polsce) oraz praktykami dla uczniów z Finlandii w Polsce koszty związane z wyjazdami (przejazd, pobyt) uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz na uczelni wyŝszej w ramach praktyk obserwacyjnych 147 Strona 148

149 Załącznik Nr 3 wydatki związane z konsultacjami i opracowaniem strategii zł wydatki w ramach kosztów pośrednich zł wydatki związane z promocją projektu zł koszty wynagrodzeń dla uczestników oraz organizacji konsultacji w związku z przygotowaniem strategii wdraŝania projektu zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz rozmów telefonicznych personelu projektu koszty związane z promocją projektu, m.in. ulotki, współorganizacja festynu Wiosna w Gronowie 3) Projekt Wszechstronny absolwent na rynku pracy wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół w ChełmŜy, Zespołu Szkół Specjalnych w ChełmŜy. W wyniku objęcia wsparciem projektu osiągnięto następujące wskaźniki: 44 uczniów zakończyło udział w praktykach zawodowych 60 uczniów zdobyło umiejętność artystycznego ozdabiania potraw 66 którzy po zdaniu egzaminów zewnętrznych uzyskało uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi 24 uczniów podniosło swoje kompetencje językowe i po zdaniu egzaminów zewnętrznych uzyskało międzynarodowe certyfikaty 14 uczniów zwiększył swoją mobilność zawodową dzięki zajęciom z przedsiębiorczości 30 uczniów zdobyło umiejętność wykonywania zawodu barman-kelner 10 nauczycieli zdobyło dodatkowe kompetencje w zakresie nauczania carvingu, dekorowania sali i florystyki zrealizowano 756 godz. liczba godzin zajęć podwyŝszających kwalifikacje zawodowe zrealizowano 360 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Łącznie projekt zakończyło 299 uczniów i 18 nauczycieli ze szkół powiatu toruńskiego. Projekt realizowany jest w okresie r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi zł - w tym ,40 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś ,60 zł stanowią środki własne powiatu toruńskiego. wyszczególnienie opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2010 wydatki na wynagrodzenia Wynagrodzenie personelu Starostwa i koordynatorów z 3 szkół personelu projektu oraz zarządzanie projektu. Wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących nauczycieli zł zajęcia pozalekcyjne. koszty związane z doposaŝeniem stanowisk obsługi projektu oraz pracowni szkolnych 2 938zł koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół 4 021zł koszty związane z zajęciami Zakup aparatu cyfrowego, kabla AV oraz odtwarzacza DVD na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych. Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero, segregatory, długopisy, ołówki, skoroszyty) na potrzeby projektu. Zakup podręczników i skryptów do nauki dla uczniów oraz zapłata za 148 Strona 149

150 Załącznik Nr 3 rozwijającymi kompetencje kluczowe (zajęcia z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z informatyki w multimediach i z przedsiębiorczości) 9 598zł koszty związane z zajęciami podwyŝszającymi kwalifikacje zawodowe (zajęcia z carvingu, z zakresu barman-kelner, stylizacji paznokci oraz kierowca wózków jezdniowych) zł koszty związane z współpracą szkoły z pracodawcami praktyki zawodowe salon samochodowy zł koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia 9 635zł przeprowadzone egzaminy TOEIC i START DEUTSCH 1. Zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia dla uczniów z carvingu (produkty spoŝywcze), barman-kelner (produkty spoŝywcze), stylizacja paznokci (materiały na zajęcia), zapłata za przeprowadzenie kursu i egzaminu z zakresu kierowca wózków jezdniowych. Wynagrodzenie dla opiekunów praktyk w 3 salonach samochodowych i stadninie koni. Zakup poczęstunku dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne (kawa, herbata, ciasteczka). 4) Projekt Dobry zawód, dobry start realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół w ChełmŜy, Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy. Obejmuje technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkołę policealną. Celem realizacji projektu jest wzmocnienie kompetencji uczniów poprzez wzbogacenie w powiązaniu do potrzeb do rynku pracy oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2011/2012 w powiecie toruńskim. Projekt obejmuje wsparciem 235 uczniów oraz 10 nauczycieli. Projekt nastawiony jest na zdobywanie przez uczniów konkretnych umiejętności zawodowych (nie zaś ogólnej wiedzy szkolnej), co przyczyniać się da do zwiększenie ich szans na rynku pracy. Dzięki udziałowi w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnym uczniowie: 1. zdobędą nowe, certyfikowane uprawnienia zawodowe (spawanie elektryczne, kierowca wózków jezdniowych z obsługą programów magazynowych). 2. zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na podjęcie dodatkowego zatrudnienia (stylizacja paznokci, florystyka). 3. rozwijać będą kompetencje kluczowe (języki obce). 4. rozwijać będą umiejętności związane z wykonywanym zawodem (m.in. carving, florystyka, organizacja imprez dla kucharzy i hotelarzy, obsługa turystyczna dla turystów, kadry i płace dla ekonomistów). 5. rozwijać będą postawy przedsiębiorczości, zdobywając wiedzę o zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Cześć zajęć uzupełnią wyjazdy do firm, przez co uczniowie konfrontować będą wiedzę i umiejętności zdobywane na zajęcia z warunkami panującymi na rzeczywistych stanowiskach pracy. Część uczniów obejmą praktyki zawodowe. Zorganizowany zostanie równieŝ konkurs umiejętności zawodowych. 149 Strona 150

151 Załącznik Nr 3 Wsparciem objęci będą równieŝ nauczyciele, biorąc udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami (florystyka) oraz w zakresie pracy zespołowej. Projekt realizowany jest w okresie r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ,00 zł - w tym ,10 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś ,90 zł stanowią środki własne powiatu toruńskiego (w tym ,00 jako wkład niepienięŝny w formie wynajęcia sal na zajęcia). wyszczególnienie opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 wydatki na wynagrodzenia Wynagrodzenie personelu Starostwa (3 osoby) i koordynatorów z 3 personelu projektu oraz zespołów szkół (3 osoby) odpowiedzialnych za zarządzanie projektem. nauczycieli zł Wynagrodzenie dla 2 osób z zespołów szkół za obsługę administracyjną zajęć. wydatki związane z promocją projektu 2520 zł Opracowanie i druk plakatów i ulotek na potrzeby rekrutacji i informacji o projekcie. koszty związane z doposaŝeniem Zakup sprzętu wspomagającego prowadzenie zajęć (urządzenie pracowni szkolnych zł koszty związane z zakupem materiałów biurowych dla szkół zł koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje językowe (j.angielski, j,niemiecki) zł koszty związane z zajęciami rozwijającymi umiejętności biznesowe, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwalających na dodatkowe zatrudnienie (przedsiębiorczość, autoprezentacja, kadry i płace, stylizacja paznokci) zł koszty związane z zajęciami rozwijającymi kompetencje niezbędne w organizacji imprez i bankietów (carving i florystyka z przedsiębiorczością, obsługa imprez okolicznościowych, praca w grupie ) zł koszty związane z poczęstunkiem na zajęcia zł wielofunkcyjne, telefax). Zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów biurowych (papier ksero i inne) na potrzeby projektu. Zakup podręczników i ćwiczeń oraz poczęstunek dla uczniów na zajęciach (ciasteczka, herbata, kawa). Zakup podręczników, materiałów dydaktycznych na zajęcia ze stylizacji (Ŝele, akryle, itp.), zajęcia z kadr i płac (druki, dzienniki korespondencji, formularze, itp.). Poczęstunek dla uczniów na zajęciach. Zakup narzędzi na florystykę i carving (noŝe, tarki, kosze, miski, sekatory), produktów spoŝywczych na carving i obsługę imprez okolicznościowych (warzywa, owoce, kawa), materiałów dekoracyjnych na obsługę imprez okolicznościowych (ozdoby) oraz innych materiałów dydaktycznych ksiąŝki, filmy. Koszt poczęstunku dla uczniów na zajęciach (ciasteczka, kawa, herbata) 150 Strona 151

152 Załącznik Nr 3 3. Projekty realizowane przez Z.SZ. CKU Gronowo. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 II 1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2,3, Wydatki majątkowe Wydatki na projekt Szkoła przyszła do Ciebie współfinansowany z UE, wydatki na wynagrodzenia, kampania informacyjna, zakup podręczników, zakup komputerów, materiały promocyjne, materiały biurowe, artykuły na poczęstunek dla słuchaczy Zakup serwera Razem ) Projekt: Szkoła przyszła do Ciebie realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu jest utworzenie 34 oddziałów zamiejscowych, w których pobierać będzie naukę średnio 15 osób w trzech szkołach o dwu i trzy letnim okresie kształcenia: Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Szkole Policealnej dla Dorosłych. Naukę będzie pobierać około 600 słuchaczy. Projekt rozpoczął się w październiku 2010 a jego zakończenie planowane jest na luty W 2011 roku odbyły się zajęcia ze słuchaczami na pierwszych dwóch semestrach w poszczególnych szkołach. Dochody realizacja ZS CKU w Gronowie. L.p. Wyszczególnienie Prognozowanie dochody budŝetowe Wykonanie RóŜne dochody Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 2011 Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym projektu 151 Strona 152

153 4.Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Załącznik Nr 3 1)Projekt pn. Aktywizacja muzyczno- plastyczna mieszkańców DPS w Browinie Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup tabliczek reklamowych, koszulek z logo projektu, zakup materiałów na zajęcia muzyczne i plastyczne, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne i na piknik. 2 wynagrodzenia Przy projekcie zatrudniono głównie osoby na umowę cywilno - prawną- socjoterapeuci, plastyk, muzyk, opiekunowie osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 15 mieszkańców DPS (7 kobiet i 8 męŝczyzn). W trakcie realizacji projektu organizowane były warsztaty muzyczne i plastyczne przez zatrudnionego muzyka i plastyka z uczestnikami. W efekcie powstały prace plastyczne i przedstawienie muzyczne o tematyce profilaktycznej. Celem warsztatów było wzbogacenie uczestników o nowe doświadczenia. W ramach harmonogramu zajęć zorganizowano wyjazd do opery i galerii. Uczestnicy projektu pod nadzorem zatrudnionego opiekuna wyjeŝdŝali ze spektaklem do pobliskich szkół zaproszonych do udziału w projekcie. W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne uczestników i zaproszonych gości. Spotkania przyczyniły się do zwiększenia integracji, wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń. Projekt był realizowany w okresie Strona 153

154 Załącznik Nr 3 2)Projekt pn. Integrujmy się poprzez teatr Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup materiałów na sporządzenie scenografii teatralnej, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla sprawnej obsługi projektu. 2 wynagrodzenia zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, aktor, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawianiem spektaklu. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 7 kobiet i 7 męŝczyzn - uczestnicy ŚDS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. Organizowane były warsztaty teatralne przez zatrudnionego aktora i jego asystenta z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na kostiumy i scenografię. Uczestnicy projektu wyjeŝdŝali do okolicznych szkół wystawiając spektakl o tematyce nieuleczalnej choroby. W ramach projektu odbyły się spotkania integracyjne i podwieczorek karnawałowy. Projekt był realizowany w okresie oraz r. 3)Projekt pn. Przyroda wokół nas integruje najpiękniej Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup aparatów fotograficznych, papieru fotograficznego, antyram i sztalug do wystawy prac foto, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla 153 Strona 154

155 Załącznik Nr 3 sprawnej obsługi projektu. 2 wynagrodzenia zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, fotograf, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawianiem prac fotograficznych. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 5 kobiet i 7 męŝczyzn mieszkańcy DPS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. Organizowane były warsztaty fotograficzne przez zatrudnionego fotografa z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na ww. warsztaty. W efekcie powstała kronika o tematyce Pokazanie najciekawszych obrazów przyrody wokół nas. Odbyło się 6 spotkań w lokalnych szkołach. Zostały wystawione kroniki z własnymi zdjęciami wykonanymi przez uczestników. Projekt był realizowany w okresie )Projekt pn. Ukryte talenty w ŚDS Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup aparatów fotograficznych, papieru fotograficznego, antyram i sztalug do wystawy prac foto, zakup art. spoŝywczych na spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych i kart telefonicznych dla sprawnej obsługi projektu. 2 wynagrodzenia zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, muzyk, plastyk, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia 154 Strona 155

156 Załącznik Nr 3 warsztatowe oraz na wyjazdy do szkół z wystawą prac plastycznych i prezentacją utworów muzycznych. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie brało udział 7 kobiet i 7 męŝczyzn uczestnicy ŚDS, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. Organizowane były warsztaty muzyczno- plastyczne przez zatrudnionego muzyka i plastyka z uczestnikami projektu. Zakupiono materiały na ww. warsztaty. W efekcie powstały prace malarskie i utwory muzyczne. Zorganizowano wyjazd do Opery w Bydgoszczy. Została zorganizowana wystawa prac i występ muzyczny. Została wyłoniona i nagrodzona najlepsza praca. Okres realizacji projektu: ) Projekt pn. Jutro my Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Inne koszty projektu to zakup komputerów, drukarki, szafy do przechowywania dokumentów, zakup gadŝetów promocyjnych, zakup ksiąŝek dla uczestników projektu, rzutnika, sprzętu foto, ekranu projekcyjnego, zakup materiałów na warsztaty socjoterapii i inne. 2 wynagrodzenia zatrudniono osoby do pracy na umowy cywilnoprawne takie jak socjoterapeuta, psycholog, wychowawca, instruktor sportu, tańca, wykładowca j. angielskiego, informatyki, zawodów socjalnych, prawnik, terapeuta uzaleŝnień, doradca zawodowy, opiekun osób niepełnosprawnych na zajęcia warsztatowe. Źródło finansowania: Europejski fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 155 Strona 156

157 Załącznik Nr 3 W projekcie brało udział 16 kobiet i 14 męŝczyzn mieszkańcy gminy ChełmŜa, spełniający kryteria: zamieszkiwanie w gminie wiejskiej, zagroŝenie wykluczeniem społecznym ze względu na chorobę i niepełnosprawność. W ramach projektu zorganizowane było zgrupowanie integracyjne, wsparcie terapeutyczne, środowiskowy punkt konsultacyjny oraz zgrupowanie podsumowujące. Organizowane były liczne wyjazdy do kina, do teatru, na mecze sportowe, do restauracji i inne. Okres realizacji projektu: DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Świetlice szkolne. Świetlica szkolna przy Z.S.S w ChełmŜy. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Odpis na fundusz socjalny. 2 wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 1,77 etatu, administracja i obsługa 1 etat. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne. 1.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w ChełmŜy. Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Koszty eksploatacyjne i administracyjne ,usługi remontowe malowania pomieszczeń 5.025,- odpis na fundusz socjalny wynagrodzenia Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 10,5 etatu, administracja i obsługa 3,46 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 9.241, Strona 157

158 Załącznik Nr 3 Dochody. L.p. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 1.740,- Koszty pozapłacowe w PPP w ChełmŜy w 2011 r. Ogrzewanie 0% Energia 15% Pracownicze 12% Inne 8% Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 7% Koszt utrzymania samochodu 0% Pomoce naukowe 3% Artykuły biurowe 10% Gospodarcze 3% Umowy zlecenie 13% Usługi 5% Remonty, materiały remont. 0,6% Zakup sprzętuwyposaŝenie 6% 2.Realizacja zadań -Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 1 dotacje na zadania bieŝące opis zał. Nr 5 Rozdział Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące koszty utrzymania jednostek Koszty ogrzewania, energia, fundusz socjalny, remont II i III kondygnacji w internacie. 157 Strona 158

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 158 /2009 WYDATKI BUDśETOWE Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 020 01005 02001 Zadania rządowe Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 364/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2017 r. Na podstawie art. 266 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wicestarosta - Józef Róg

Wicestarosta - Józef Róg Uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo