DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 62 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r Nr XX/112/07 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu węgorzewskiego na 2008 rok Nr XIV/85/07 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok Nr XIII/78/07 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na rok DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: OGD (20)/2007/2008/556/IV/KK z dnia 10 kwietnia 2008 r OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE: z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 14 kwietnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prostki przeprowadzonych w dniu 13 kwietnia 2008 r UCHWAŁA Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: - dochody bieŝące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł Wydatki budŝetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: - wydatki bieŝące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 3, tj.: r zł, r zł, r. - 0 zł.

2 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budŝetu powiatu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr W budŝecie tworzy się rezerwę celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla: 1) działających na terenie powiatu niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów - w kwocie zł. 10. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku. 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w zakresie paragrafów, rozdziałów z wyłączeniem: - przeniesień wydatków między działami, - zmiany wydatków majątkowych. 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach nŝ bank prowadzący obsługę budŝetu powiatu. 11. Określa się kwotę udzielanych poŝyczek do kwoty zł. 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 i Nr 13a. 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje się ją do publicznej wiadomości. Przewodniczący Rady Powiatu Marcin Lesiński

3 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Plan dochodów budŝetu powiatu na 2008 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Treść zgodna z klasyfikacją budŝetową Plan na z tego: 2008 bieŝące majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Melioracje wodne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Gospodarka leśna LEŚNICTWO Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje rozwojowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy wojewódzkie Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Starostwa Powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

4 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Pozostałe odsetki RóŜne rozliczenia finansowe Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów RÓśNE ROZLICZENIA Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje rozwojowe Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego OCHRONA ZDROWIA Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań 2130 własnych powiatu Domy Pomocy Społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ośrodki wsparcia Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Powiatowe urzędy pracy

5 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY OGÓŁEM: Dział Rozdział Treść zgodna z klasyfikacją budŝetową Wydatki budŝetu powiatu na 2008 r. Plan na 2008 Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Pochodne od wynagrodzeń w tym: z tego: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ROLNICTWO l ŁOWIECTWO RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną LEŚNICTWO Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zasądzone renty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostki samorządu terytorialnego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne powiatowe TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia

6 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Nadzór budowlany DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy wojewódzkie RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Rady powiatów Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Starostwa Powiatowe RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych

7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Komisje poborowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 4170 Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacone Ŝołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane 4080 przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetu państwa Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Obrona cywilna Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

8 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rezerwy Rezerwy ogólne i celowe RÓśNE ROZLICZENIA Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Licea profilowane Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe specjalne PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia

9 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność OŚWIATA l WYCHOWANIE Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zakup usług pozostałych Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakupy leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Placówki opiekuńczo-wychowawcze Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Domy Pomocy Społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Ośrodki wsparcia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rodziny zastępcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - punkt konsultacyjnoterapeutyczny dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczoopiekuńczych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej PodróŜe słuŝbowe Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek 2580 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych

11 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Powiatowe Urzędy Pracy POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programowi licencji Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Internaty i bursy szkolne PodróŜe słuŝbowe krajowe

12 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli [odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RóŜne opłaty i składki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karzą korzystanie ze środowiska GOSPODARKA KOMUNALNA l OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki KULTURA l OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA l SPORT WYDATKI OGÓŁEM, z tego: a) wydatki bieŝące, w tym: x x x x x x x - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, x x x x x x x - dotacje, x x x x x x x - na obsługę długu j.s.t., x x x x x x x - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t, x x x x x x x - pozostałe wydatki bieŝące x x x x x x x b) wydatki majątkowe, w tym: x x x x x x x - inwestycyjne x x x x x x x - pozostałe wydatki majątkowe x x x x x x x Lp. Dział Rozdz , 6059 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( ) dochody własne j.s.t Planowane nakłady w tym źródła finansowania środki środki kredyty i pochodzące wymienione poŝyczki z innych w art. 5 ust. 1 źródeł * pkt 2 i 3 u.f.p r r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Kurzętnik OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (od wojewody) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Objaśnienie załącznika: Add. 1 - zadanie rozpoczęte w 2007 r zł, łączne nakłady zł. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub.

13 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Dział Rozdz , 6059 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Zadania inwestycyjne w 2008 r. Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2008 ( ) dochody własne j.s.t Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Planowane nakłady w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* B środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik o długości 3,3 km , 6059 Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1299N granica woj. - Brodnica - Krotoszyny - Jamielnik do drogi Nr 1 333N odcinek do przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyŝowania z drogą wojewódzką Nr 536 o długości 2,1 67 km Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zakup agregatu prądotwórczego Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku Zakup młota spalinowego Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim Zakup kserokopiarki Dokumentacja na termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim OGÓŁEM Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (od wojewody) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł z Gminy Kurzętnik oraz zł z Gminy Nowe Miasto Lubawskie C. Inne źródła Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności L.p. Projekt Kategoria Klasyfikacja Interwencji (dział, funduszy rozdział, ) strukturalnych Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki ł budŝetu krajowego w tym: Środki ł budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki 2008 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki Wydatki razem razem poŝyczki ( ) i kredyty obligacje pozostałe** ( ) Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: poŝyczki na prefinansowanle z budŝetu państwa poŝyczki i obligacje pozostałe kredyty Wydatki majątkowe razem: X Program: operacyjny Priorytet: Działanie: 5.3 Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Infrastruktura społeczna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa Zespołu Szkół Zawodowych w miejscowości Kurzętnik Razem wydatki: RPO 801, 80130, 6058, z tego: 2008 r r r r.*** Program: operacyjny Priorytet: Działanie: 5.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa, odcinek Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik o długości 3,3 km

14 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Nazwa projektu: Razem wydatki: RPO 600, 60014, 6058, z tego: 2008 r r r r.*** Program: operacyjny Priorytet: Działanie: 5.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Budowa i modernizacja dróg powiatowych - droga Nr 1 299N granica woj. - Brodnica - Krotoszyny - Jamielnik do drogi Nr 1 333N odcinek do przejazdu PKP w miejscowości Bielice do skrzyŝowania z drogą wojewódzką Nr 536 o długości 2,167 km 600, 60014, RPO , 6059 z tego: 2008 r r r r.*** 0 2 Wydatki bieŝące razem: x Ogółem (1+2) x * wydatki obejmuj ą wydatki bieŝące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne j.s.t, współfinansowanie z budŝetu państwa oraz inne *** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyŝki budŝetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budŝetu Lp. Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów w złotych Kwota PW 2007 Plan Planowane dochody II Planowane wydatki NadwyŜka (l-ll) 0 0 Deficyt (l-ll) Finansowanie (III. Przychody - IV. Rozchody) III Przychody ogółem: Kredyty PoŜyczki PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3 pochodzących z budŝetu UE Spłaty poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. od 941 do NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) IV Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3 z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE Udzielone poŝyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń

15 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. w złotych Dział Rozdział Treść zgodna z klasyfikacją budŝetową z tego: Wydatki Dochody Dotacje w tym: ogółem Wydatki Wydatki dla Skarbu ogółem pochodne od świadczenia (7+11) bieŝące wynagrodzenia majątkowe Państwa wynagrodzeń społeczne Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy wojewódzkie RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

16 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy UposaŜenie i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetu państwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody budŝetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego OCHRONA ZDROWIA Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie POMOC SPOŁECZNA Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych śaku usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

17 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania 2110 bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY I WYDATKI ZLECONE OGÓŁEM Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. w złotych Dział Rozdział Treść zgodna z klasyfikacją budŝetową z tego: Wydatki Dotacje w tym: ogółem Wydatki Wydatki ogółem pochodne od (7+11) bieŝące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Promocja jednostek samorządu terytorialnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakupy leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług medycznych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM

18 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok w złotych Stan środków Dochody Wydatki Stan środków Rozdział Wyszczególnienie obrotowych na ogółem ogółem obrotowych na początku roku kwota kwota koniec roku Komenda Powiatowa Państwowej , ,00 0, StraŜy PoŜarnej w Nowym Mieście 0,00 Lubawskim , ,00 0,00 OGÓŁEM 0, , ,00 0,00 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2008 r. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa instytucji w złotych Kwota dotacji Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "LOGOS", ul. Tysiąclecia 1, Nowe Miasto Lubawskie OGÓŁEM KWOTA DOTACJI Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2008 r. w złotych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Promowanie zdrowego stylu Ŝycia Kwota dotacji Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Prowadzenie świetlicy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Aktywizacja niepełnosprawnych Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Promowanie tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim OGÓŁEM KWOTA DOTACJI

19 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp Wyszczególnienie Plan na Stan funduszu na początek roku, w tym: 0 1 środki pienięŝne 0 2 naleŝności 0 3 zobowiązania 0 4 materiały 0 II. Przychody przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieŝące zakup materiałów i wyposaŝenia zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki majątkowe dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych IV. Stan funduszu na koniec roku, w tym: 0 1 środki pienięŝne 0 2 naleŝności 0 3 zobowiązania 0 4 materiały 0 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w złotych Lp Wyszczególnienie Plan na Stan funduszu na początek roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 0 3 zobowiązania materiały 0 II. Przychody wpływy z róŝnych opłat pozostałe odsetki 5000 III. Wydatki Wydatki bieŝące przelewy redystrybucyjne zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan funduszu na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 0 3 zobowiązania 10000

20 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. Przewidywany stan na koniec roku Lp. Rodzaj zadłuŝenia Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania ) jednostek budŝetowych 2) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych tytułów 6 Dochody ogółem Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego Procentowy (%) udział długu w dochodach 27,04 32,10 29,42 26,74 24,06 21,39 18,71 16,03 13,35 10,67 w złotych Przewidywany stan na koniec roku Lp. Rodzaj zadłuŝenia Wyemitowane papiery wartościowe Kredyty PoŜyczki Przyjęte depozyty Wymagalne zobowiązania ) jednostek budŝetowych 2) wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych tytułów 6 Dochody ogółem Łączna kwota długu na koniec roku budŝetowego Procentowy (%) udział długu w dochodach 7,99 5,32 3,53 2,43 1,34 0,24 Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu Załącznik Nr 13a do uchwały Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. L.p. Wyszczególnienie 2008 Lata spłaty kredytu/poŝyczki Dochody ogółem (A+B+C): A. Dochody własne, w tym : z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym : spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych, w tym : Wykup papierów wartościowych Odsetki IV. Wynik (I - II)

21 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz V. Planowana łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 27,04% 32,10% 29,42% 26,74% 24,06% 21,39% 18,71% 16,03% 13,35% 10,67% 7,99% 5,32% 3,53% Vl.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 7,33% 6,39% 6,21% 6,03% 5,77% 5,52% 5,34% 5,17% 5,00% 4,82% 4,64% 4,46% 3,41% Vll.1. Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust.. 3 u.f.p.) 27,04% 32,10% 29,42% 26,74% 24,06% 21,39% 18,71% 16,03% 13,35% 10,67% 7,99% 5,32% 3,53% Vll.2. Spłata kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 7,33% 6,39% 6,21% 6,03% 5,77% 5,52% 5,34% 5,17% 5,00% 4,82% 4,64% 4,46% 3,41% L.p. Wyszczególnienie Dochody ogółem (A+B+C): A. Dochody własne, w tym: z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. Odsetki B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym : spłata poŝyczek, kredytów krajowych 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych, w tym : Wykup papierów wartościowych 2. Odsetki IV. Wynik (I - II) V. Planowana łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 2,43% 1,34% 0,24% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Vl.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 2,60% 2,51% 2,41% 1,47% 1,18% 1,14% 1,10% 1,05% 1,01% 0,97% 0,92% 0,88% 0,84% Vll.1. Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art ust. 3 u.f.p.) 2,43% 1,34% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vll.2. Spłata kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 2,60% 2,51% 2,41% 1,47% 1,18% 1,14% 1,10% 1,05% 1,01% 0,97% 0,92% 0,88% 0,84% w złotych L.p. Wyszczególnienie Dochody ogółem (A+B+C): A. Dochody własne, w tym: z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach B. Subwencje C. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) A. Spłata zaciągniętych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki B. Spłata przewidywanych poŝyczek, kredytów, w tym: spłata poŝyczek, kredytów krajowych 2. spłata poŝyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych, w tym: Wykup papierów wartościowych 2. Odsetki IV. Wynik (I - II) V. Planowana łączna kwota długu, w tym: Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Vl.2. Spłaty kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 0,79% 0,75% 0,71% 0,61% Vll.1. Dług / dochodu po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vll.2. Spłata kredytów, poŝyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 0,79% 0,75% 0,71% 0,61%

22 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Cześć objaśniająca do budŝetu powiatu nowomiejskiego na 2008 r. Plan dochodów i wydatków budŝetowych na rok 2008 sporządzono w układzie dział, rozdział,, treść, przewidywane wykonanie roku bazowego (2007 r.) według stanu planów z sesji Nr Xll/80/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 września 2007 r. gdzie: - plan dochodów roku bazowego 2007 wynosi ogółem zł, - plan wydatków roku bazowego 2007 wynosi ogółem zł, - planowany deficyt w roku bazowym 2007 ukształtował się na poziomie zł. I. Szczegółowe objaśnienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia. Prognozowanymi dochodami powiatu nowomiejskiego według waŝniejszych źródeł ich osiągania są: - dochody własne powiatu, w tym: - dochody z majątku powiatu, - dochody z udziału w podatkach, - subwencja, - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, - dotacje celowe na zadania własne. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na rok 2008 dotyczących subwencji, udziału w podatkach zawarta jest w: 1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budŝetowej na 2008 r., - planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz z 2003 r. ze zm.), - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do opracowania projektu budŝetu dla powiatu nowomiejskiego na 2008 r., które ukształtowały się w następujący sposób: - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosiła osób wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., - wysokość naleŝnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji ogólnej obliczono mnoŝąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% róŝnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawowa subwencji ogólnej wynosi zł, - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2006 r. w powiecie nowomiejskim w wysokości 25,9% i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju w wysokości 14,9% i wskaźnik kalkulacji wynosi 1,738. Jeśli wskaźnik jest wyŝszy od bazowego 1,10 tym wyŝsza jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie, uzupełniająca subwencji została zaplanowana na poziomie zł, - część równowaŝącą subwencji ogólnej w wysokości zł, - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję światową zaplanowano na poziomie zł. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2008 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r., a takŝe dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008). Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą zł. - wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2008 wynosi 10,25%, tj zł i sporządzony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budŝetu państwa. Faktyczna wysokość tych dochodów moŝe ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie masie bezpośredniego wpływu. 2. Podstawa obliczenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budŝetowych i dotacjach celowych na rok 2008 zgodnie z decyzją Nr FB 218/2007 z dnia 24 października 2007 r., które przedstawiają się następująco: - planowane dochody dla Skarbu Państwa do osiągnięcia przez powiat nowomiejski: - dział 010, rozdział 01008, 2350 w wysokości zł, - dział 700, rozdział 70005, 2350 w wysokości zł, - dział 754, rozdział 75411, 2350 w wysokości zł, - planowane dotacje celowe z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, - planowane dotacje celowe z budŝetu państwa na finansowanie zadań bieŝących własnych powiatu w wysokości zł. Ogółem planowane dotacje do otrzymania zł. Podstawą do powyŝszych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko- Mazurskiego jest projekt ustawy budŝetowej na rok Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2008 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budŝetowej na 2008 r. 3. Podstawą obliczenia planowanych źródeł dochodów własnych powiatu na 2008 r. były:

23 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budŝetowych powiatu, - informacje zawarte w sprawozdaniach na dzień 30 września 2007 r. o osiągniętych - dochodach jednostek budŝetowych za okres trzech kwartałów 2007 r., - projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE, dotyczących zaplanowanych inwestycji, - przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo). PoniŜsza tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gałęzi gospodarki państwa, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości: - strukturalne (%) - objaśniają % udział kaŝdego działu gałęzi gospodarki w planowanych dochodach dla powiatu ogółem, - dynamika (%) - jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2008 r. z przewidywanym wykonaniem bieŝącego roku 2007 r. Wzrost powyŝej 100% oznacza planowany wzrost dochodu. Dochody budŝetu powiatu oszacowano na poziomie 119% w porównaniu do planu roku Zestawienie dochodów budŝetu powiatu nowowiejskiego w działach klasyfikacji budŝetowej na rok Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2007 r. Planowane dochody w 2008 r. Struktura [%] Dynamika [%] 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających ,4 112 osobowości prawnej 758 RóŜne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Szkoły wyŝsze , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kultura fizyczna i sport ,0 0 Razem , Skalkulowano środki na wydatki bieŝące kaŝdej z jednostek budŝetowych do których zalicza się: - wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, - pozostałe wydatki bieŝące (opłata mediów, usług, zakupy), w oparciu o załoŝenia do konstrukcji budŝetu państwa przyjmując za podstawę następujące wskaźniki: - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku rocznym) w wysokości 2,3%, - wydatki budŝetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budŝetową (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r., ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 ze zm.) z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przy uwzględnieniu jej obowiązywania od 1 stycznia 2008 r., - dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej opracowano na podstawie uchwały Nr 39/210/07 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia wstępnie ustalonej stawki dotacji na 1 słuchacza Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS" w Nowym Mieście Lubawskim do projektu budŝetu powiatu na 2008 r. w wysokości 66,28 zł/miesiąc oraz 114 słuchaczy miesięcznie (zgłoszonych do SIO). 2. Dodatkowe kryteria, które towarzyszyły projektowi budŝetu to: - umieszczenie poszczególnych zadań w projekcie budŝetu, które odpowiadały poniŝszym wymogom: - zadania, które są zadaniami własnymi powiatu, - zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu, - zadania, które relatywnie szybko spowodują obniŝenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i potem osiągnięcie oszczędności w okresach następnych, - zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla duŝej liczby mieszkańców, - zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych, - zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla Powiatu, - zadania wynikające z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego, - zadania, przy realizacji których moŝna wykorzystać środki z UE. Stan zatrudnienia w roku budŝetowym 2008 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2007 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budŝetowych powiatu. Planowane kwota wynagrodzeń ogółem wynika z: - indywidualnego przeliczenia uposaŝenia kaŝdej osoby zatrudnionej w jednostce powiększona o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat oraz planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w przedziale od 2,3% do 4,0%, - planowanej kwoty na odprawy emerytalne / rentowe, II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków. Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budŝetowym 2008 oraz niezbędne wskaźniki, które towarzyszyły projektowaniu budŝetu: - planowanej kwoty na wypłaty nagród jubileuszowych. PoniŜsza tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych gałęziach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu. Wydatki budŝetu powiatu zaplanowano do realizacji na poziomie 109% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu roku 2007.

24 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 Poz Zestawienie wydatków budŝetu powiatu nowowiejskiego w działach klasyfikacji budŝetowej na rok Dział Nazwa działu Przewidywane wykonanie w 2007 r. Planowane wydatki w 2008 r. Dynamika [%] Struktura [%] 010 Rolnictwo i łowiectwo ,1 020 Leśnictwo ,2 600 Transport i łączność ,7 700 Gospodarka mieszkaniowa ,4 710 Działalność usługowa ,9 750 Administracja publiczna ,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,3 757 Obsługa długu publicznego ,6 758 RóŜne rozliczenia ,0 801 Oświata i wychowanie ,6 803 Szkoły wyŝsze ,0 851 Ochrona zdrowia ,2 852 Pomoc społeczna ,2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,1 926 Kultura fizyczna i sport ,1 Razem ,0 Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub. BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł. - wydatki majątkowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na planowane wykonanie dokumentacji na termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Mieście Lubawskim (złącznik Nr 3a). Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach. BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł. Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub. BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł. Dom Dziecka w Pacółtowie Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budŝetowe powiatu nowomiejskiego w 2008 r. Nazwa jednostki budŝetowej Przewidywane wykonanie w roku 2007 Plan na rok 2008 Dynamika wzrostu [%] (3/2) Zespół Szkół w Nowym Mieście Lub Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lub Dom Dziecka w Pacółtowie Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Nowym Mieście Lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (likwidacja jednostki budŝetowej z dniem 31 stycznia r. Obecnie zadania zespołu wykonuje PCPR) 13. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim 14. Starostwo Powiatowe - obsługa pozostałych rozdziałów Ogólna suma planowanych wydatków budŝetowych BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł, - wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka zł. Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacółtowie skalkulowano na poziomie zł i dla 30 wychowanków domu. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie BudŜet jednostki w wysokości zł planuje się przeznaczyć na: - wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym: - wynagrodzenia zł, - pochodne od wynagrodzeń zł, - pozostałe wydatki bieŝące zł. Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy w Grodzicznie opracowano w oparciu o środki w których utrzymuje się jednostka, a zwłaszcza o dotację od Wojewody w wysokości zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad w wysokości zł. Liczba mieszkańców - 48 osób. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 1.945,27 zł miesięcznie.

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 158 /2009 WYDATKI BUDśETOWE Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 020 01005 02001 Zadania rządowe Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00 dzial rozdzial paragraf tresc Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY RAD POWIATÓW :

UCHWAŁY RAD POWIATÓW : Nr 79 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW : 1237 uchwała nr XXXVI/223/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budşetu powiatu przasnyskiego na rok 2010... 12099 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Wicestarosta - Józef Róg

Wicestarosta - Józef Róg Uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 czerwca 2007 r. Nr 84 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1292 - Nr III/29/06 Rady Miasta Działdowo w sprawie budŝetu miasta na 2007 rok...

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 Uchwała Nr XIII / 71 / 07 Rada Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie i w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

BudŜet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Uchwała Nr XXXVII/282/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo