Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku.

2 Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2

3 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2011 rok Wykonanie na Procent r. 020 Leśnictwo , ,85 100,00% Gospodarka leśna , ,85 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,85 100,00% 600 Transport i łączność , ,73 100,37% Drogi publiczne powiatowe , ,73 100,37% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 154,30% 0920 Pozostałe odsetki 2 500, ,49 133,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 353, ,00 102,12% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,06 101,49% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,06 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,12 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,01 109,71% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 109,71% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 760, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,33 97,49% , ,68 115,43% 710 Działalność usługowa , ,77 101,12% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,70 101,80% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,23 102,43% 0,00 51, , ,00 100,00% 3

4 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000, ,00 87,07% 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,07 100,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 70, Pozostałe odsetki 0,00 858, Wpływy z różnych dochodów 0,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,85 100,00% 750 Administracja publiczna , ,44 91,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,82 78,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,60 201,09% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 730, ,25 76,72% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,23 158,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,74 47,46% Kwalifikacja wojskowa , ,62 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 550, ,00 100,00% 8 400,00 0, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,02 100,16% , ,02 100,16% 0920 Pozostałe odsetki 1 200, ,95 104,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,40 125,73% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,67 100,00% 4

5 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,51 105,79% , ,64 115,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 110,46% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,13 174,47% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29, Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 299,81 tytułu podatków i opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,87 103,61% , ,00 101,71% , ,87 152,97% 758 Różne rozliczenia , ,64 100,13% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,64 133,36% 0920 Pozostałe odsetki , ,64 133,36% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,58 96,42% Licea Ogólnokształcące 6 300, ,76 173,77% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 255, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,00 132,72% 5

6 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 803, Pozostałe odsetki 3 000, ,38 137,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 800, ,88 305,99% Szkoły zawodowe , ,39 95,38% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000, ,00 125,60% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,44 110,47% 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 600, Pozostałe odsetki , ,96 129,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600, ,60 525,16% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 851, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,22 83,56% Pozostała działalność , ,43 93,63% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 108, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,76 93,44% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 411, ,86 93,44% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 125, ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,46 99,75% Szpitale ogólne , ,69 106,13% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,77 98,54% 6

7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,77 98,54% 852 Pomoc społeczna , ,34 107,15% Rodziny zastępcze , ,23 107,02% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 882, ,00 100,00% , ,75 105,49% Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 700, ,11 111,27% 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 200, ,11 172,34% 4 500, ,00 100,00% 2 000, ,00 100,00% , ,80 96,26% , ,37 100,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,78 100,00% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 88,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 88,25% Powiatowe urzędu pracy , ,50 100,34% 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych 0,00 544, Pozostałe odsetki 1 000, ,04 222,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 680, ,46 78,11% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,93 92,80% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,66 92,61% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,69 90,20% 7

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 692, ,46 100,76% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 692, ,46 100,76% 8 692, ,60 80,91% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 975, Wpływy z różnych dochodów 0,00 750, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,55 116,33% , ,55 116,33% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,55 116,33% 926 Kultura fizyczna i sport , ,91 111,54% Instytucje kultury fizycznej , ,91 111,54% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 558, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 416, ,05 103,25% 0830 Wpływy z usług , ,30 110,38% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 7 300, ,55 113,91% Razem , ,07 101,27% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Wykonanie na Procent 2011 rok r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,26 100,00% Melioracje wodne , ,26 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,26 100,00% 020 Leśnictwo , ,15 99,95% Gospodarka leśna , ,85 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00%

9 02002 Nadzór nad gospodarką leśną , ,30 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 99,90% 600 Transport i łączność , ,75 99,37% Drogi publiczne powiatowe , ,75 99,32% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 76,47% , ,43 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 540, ,12 95,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 220, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 100,00% 4260 Zakup energii , ,48 99,95% 4270 Zakup usług remontowych , ,88 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100, ,00 93,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100, ,68 98,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 305, ,25 99,96% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 850, ,37 97,91% Podróże służbowe krajowe 875,00 871,53 99,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,31 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 5 516, ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 760, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 465, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,24 99,31% budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,66 99,90% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 99,90% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową , ,00 100,00% udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 5 453, ,83 82,08% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 453, ,83 82,08% 2 453, ,15 62,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, ,90 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 597,78 99,63% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 95,86% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 95,86% 4270 Zakup usług remontowych 504,00 503,80 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 67,15% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 98,77% , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,85 99,84% 9

10 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000, ,00 87,07% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,85 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 5 490, ,40 99,99% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 545, ,61 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99,99% 4260 Zakup energii 2 864, ,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 732,00 732,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 227,00 227,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 650, ,94 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 472,00 471,81 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 430, ,39 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 833, ,40 99,98% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,05 93,77% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, ,00 100,00% Rady powiatów , ,37 86,49% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 86,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,20 99,77% 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,99 99,20% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, ,34 71,13% Starostwa powiatowe , ,83 94,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 94,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 95,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 96,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,22 91,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 86,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 87,27% 4260 Zakup energii , ,61 78,85% 4270 Zakup usług remontowych , ,13 97,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 71,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 91,19% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 460, ,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,19 99,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,92 98,51% 10

11 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 400,00 169,20 42,30% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,61 95,52% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 400, ,50 93,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,94 96,66% 4480 Podatek od nieruchomości 1 700,00 838,80 49,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących , ,90 90,62% członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 77,23% Kwalifikacja wojskowa , ,62 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 364, ,17 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 980,00 980,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 769, ,45 99,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,90 85,46% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 860, ,00 92,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 71,17% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 89,12% 4308 Zakup usług pozostałych 8 400, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,33 88,12% 4430 Różne opłaty i składki , ,33 88,12% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,57 98,34% 3 000, ,90 99,63% 3 000, ,90 99,63% , ,67 99,59% ,00 0,00 0,00% 71,00 70,40 99,15% , ,22 100,00% , ,27 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 863, ,81 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i , ,00 100,00% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,16 100,00% , ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 751, ,36 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 346, ,82 99,99% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,12 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,89 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 746, ,23 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 426, ,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 750, ,87 99,76% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 450, ,36 98,75% 11

12 4410 Podróże służbowe krajowe 1 411, ,70 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 121, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 823, ,34 99,98% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 237,00 236,48 99,78% 4550 Szkolenia członków korpusu służby 246,00 246,00 100,00% cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe , ,00 13,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900, ,00 100,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 85,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 67,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,13 94,11% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,13 94,11% , ,13 94,11% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,93 95,91% Licea ogólnokształcące , ,34 98,67% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 99,36% 8 400, ,79 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,91 99,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,15 100,00% 4260 Zakup energii , ,84 99,97% 4270 Zakup usług remontowych , ,23 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 098, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 772, ,52 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 065, ,64 99,73% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 031, ,32 99,52% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,66 90,06% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,63 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 99,98% , ,75 80,52% Licea profilowane , ,42 98,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 99,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500, ,02 82,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,99 72,33%

13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,00 100,00% 4260 Zakup energii 5 000, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych Szkoły zawodowe , ,81 96,63% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600,00 600,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 96,73% , ,35 98,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 96,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 97,21% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 423,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,76 91,70% 4127 Składki na Fundusz Pracy 229,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, ,53 98,95% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 9 348,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 99,84% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,43 67,59% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,41 98,12% 4260 Zakup energii , ,37 98,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500, ,00 87,48% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 98,75% 4307 Zakup usług pozostałych , ,35 90,25% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 400, ,87 77,53% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 639, ,43 84,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000, ,71 89,20% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,37 99,25% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 100, ,44 96,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 97,51% 5 126, ,00 51,03% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,41 85,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 913, ,93 96,60% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,50 85,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 84,75% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 530, ,49 81,90% Pozostała działalność , ,95 42,30%

14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 95,16% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 328, ,49 99,98% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 241,00 240,97 99,99% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 502, ,44 96,43% 4129 Składki na Fundusz Pracy 38,00 37,84 99,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 875, ,00 74,04% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 586, ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00 321,57 97,45% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 869, ,63 75,37% 4269 Zakup energii 350,00 320,79 91,65% 4307 Zakup usług pozostałych , ,23 70,81% 4309 Zakup usług pozostałych 6 241, ,06 25,40% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 143,00 65,54 45,83% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 145,00 242,39 21,17% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,38 98,59% Szpitale ogólne , ,19 99,18% 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,19 98,91% , ,00 99,90% , ,77 98,54% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,02 98,55% 4580 Pozostałe odsetki 120,00 58,75 48,96% Pozostała działalność , ,42 69,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,42 97,21% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 27,50% 852 Pomoc społeczna , ,94 85,10% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,65 79,77% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,65 97,53% 3110 Świadczenia społeczne 2 000, ,00 82,35% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,95 80,09% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,45 97,90% 3110 Świadczenia społeczne , ,94 78,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, ,16 94,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 485,00 470,40 96,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,97% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,34 99,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,55 98,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 99,63%

15 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 156, ,12 98,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 100,00% 4260 Zakup energii 5 161, ,12 99,96% 4270 Zakup usług remontowych 2 284, ,47 100,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 461,00 461,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 99,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 683,00 682,65 99,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 969,31 96,93% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 750, ,98 98,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700, ,30 99,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,50 100,11% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,95 95,74% , ,76 100,00% , ,76 100,00% , ,51 96,08% 652,00 651,37 99,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 97,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 452, ,43 96,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 95,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850, ,79 75,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 556, ,95 100,00% 4260 Zakup energii 4 875, ,41 99,74% 4270 Zakup usług remontowych 2 400, ,04 64,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 322,00 322,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 69,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 486, ,94 97,51% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 515,00 472,03 91,66% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 580,00 509,35 87,82% 4410 Podróże służbowe krajowe 532,00 531,20 99,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 921, ,92 99,97% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,50 100,11% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 500, ,77 99,83% jednostek budżetowych Powiatowe urzędu pracy , ,59 96,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 319,50 26,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 98,12% 15

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 97,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,53 77,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 100,00% 4260 Zakup energii , ,39 87,89% 4270 Zakup usług remontowych 5 117, ,45 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 260, ,50 80,28% 4300 Zakup usług pozostałych 6 984, ,77 99,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 860,00 857,51 99,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 901, ,02 97,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 250,00 796,39 63,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,53 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 320, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 790,00 790,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 79,49% Pozostała działalność , ,09 92,32% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 89,35% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 228, ,63 89,94% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 099,00 988,52 89,95% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,58 99,01% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 371, ,37 96,71% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 629, ,07 93,27% 4129 Składki na Fundusz Pracy 701,00 691,55 98,65% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 948, ,91 55,41% 4307 Zakup usług pozostałych , ,65 88,40% 4309 Zakup usług pozostałych , ,09 89,05% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 260,00 671,55 53,30% 4417 Podróże służbowe krajowe 1 176,00 621,46 52,85% 4707 Szkolenia pracowników niebędących 1 050, ,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 94,36% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,94 95,71% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000, ,00 46,67% 150,00 49,99 33,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 96,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 90,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 369, ,95 83,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 100,00% 4260 Zakup energii , ,49 98,85% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 256,00 98,46% 4300 Zakup usług pozostałych 7 300, ,20 91,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 586,47 97,75% 16

17 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 970, ,79 95,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 130, ,98 96,55% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,43 99,98% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 833,00 833,00 100,00% Internaty i bursy szkolne , ,37 94,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,20 66,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 96,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 98,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 92,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,24 83,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 98,89% 4260 Zakup energii , ,62 88,30% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100, ,39 94,50% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 345,79 69,16% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 522,36 74,62% 9 287, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 85,89% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 89,57% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie 3 480, ,00 72,56% nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 280, ,00 76,98% Pozostała działalność 1 044,00 800,00 76,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 044,00 800,00 76,63% , ,20 36,67% Gospodarka odpadami 7 090,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 090,00 0,00 0,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 800, ,00 100,00% 2 800, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,20 39,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 97,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,34 96,67% narodowego Biblioteki , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad , ,00 100,00% zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na , ,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,34 78,20% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000, ,00 90,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 66,67%

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,94 59,66% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, ,40 82,09% 926 Kultura fizyczna i sport , ,14 95,41% Instytucje kultury fizycznej , ,43 95,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730, ,28 95,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 130, ,61 98,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400, ,00 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 97,94% 4260 Zakup energii , ,65 80,64% 4270 Zakup usług remontowych , ,80 99,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 332,00 94,86% 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 94,35% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 120, ,85 94,36% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 625, ,73 68,66% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 212,00 977,81 80,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 722,94 72,29% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 658, ,51 99,99% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 450,00 100,00% , ,28 89,00% , ,71 95,47% , ,92 98,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 98,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 88,78% Razem , ,36 95,66% 18

19 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,33 97,49% Gospodarka gruntami i , ,33 97,49% nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,33 97,49% 710 Działalność usługowa , ,85 99,84% Prace geodezyjne i , ,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i 6 000, ,00 87,07% kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,85 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,85 100,00% 750 Administracja publiczna , ,62 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Komisje poborowe , ,62 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i , ,67 100,00% ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe , ,67 100,00% Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,67 100,00% 19

20 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,77 98,54% Składki na ubezpieczenie , ,77 98,54% zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,77 98,54% 852 Pomoc społeczna 9 882, ,00 100,00% Rodziny zastępcze 9 882, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 882, ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,78 100,00% , ,78 100,00% , ,78 100,00% Razem , ,02 99,65% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 750 Administracja publiczna 1 550, ,00 100,00% Komisje poborowe 1 550, ,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 550, ,00 100,00% Razem 1 550, ,00 100,00% 20

21 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,33 97,49% Gospodarka gruntami i , ,33 97,49% nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 504,00 503,80 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 4 898, ,15 92,69% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz , ,38 98,77% 710 Działalność usługowa , ,85 99,84% Prace geodezyjne i , ,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i 6 000, ,00 87,07% kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,85 100,00% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 490, ,40 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,31 100,00% pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe , ,98 100,00% członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , ,45 100,00% roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,08 100,00% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 545, ,61 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99,99% 4260 Zakup energii 2 864, ,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 732,00 732,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 227,00 227,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 650, ,94 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 472,00 471,81 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 430, ,39 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 3 833, ,40 99,98% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 150,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,62 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 100,00% pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia , ,00 100,00% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 300, ,00 100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2016 roku. za Na podstawie art. 266

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo