UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zm.) - Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości zł, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, w tym: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości zł, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł. Ustala się deficyt budżetu w kwocie zł, finansowany kredytem bankowym Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie zł, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2015 roku z przeznaczeniem na: 1) wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich w wysokości zł, 2) sfinansowanie udziału własnego do projektów z udziałem środków europejskich w wysokości zł, 3) spłatę kredytu z lat ubiegłych w wysokości zł, 4) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł. 6. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2015 roku, w wysokości zł. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 7. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały. Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 1

2 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały. 3) Dochody i wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ujęte w dziale Działalność Usługowa, rozdział Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4) Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, ujęte w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. 8. budżetu obejmują dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku Nr 6 do uchwały. 9. 1) W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 2) W budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gorlickiego do: 1) dokonywania w ramach działu klasyfikacji budżetowej zmian w wydatkach bieżących w tym dotacji, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zmian w wydatkach majątkowych oraz przesunięć środków pomiędzy wydatkami bieżącycmi i majątkowymi, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na cele i w wysokości nie przekraczającej limitów określonych w 5 uchwały, 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 - PLAN DOCHODÓW BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieŝące Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , Leśnictwo ,00 Gospodarka leśna ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność , Wpływy z usług ,00 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z róŝnych opłat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Starostwa powiatowe , ,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z róŝnych opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły zawodowe , , , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Wpływy z usług , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Wpływy z usług 5 50 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , Pozostała działalność europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust Ochrona zdrowia ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 Pomoc społeczna ,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na ,00 Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , Ośrodki wsparcia , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 312, Rodziny zastępcze ,00 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 889, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 46 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wpływy z usług Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 1 644,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 526,00 Fundusz Pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność , , , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust , Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z usług , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Internaty i bursy szkolne , Wpływy z usług ,00 Szkolne schroniska młodzieŝowe , Wpływy z usług , Wpływy z usług Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z róŝnych opłat Pozostała działalność europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieŝące razem: , ,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne powiatowe , , , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Turystyka , ,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,00 Oświata i wychowanie , ,00 Szkoły zawodowe , ,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , Pomoc społeczna , ,00 Domy pomocy społecznej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Pozostała działalność , , majątkowe razem: , , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 8

9 ZAŁĄCZNIK NR 2 - PLAN WYDATKÓW BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2015 ROK Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby , , , , , ,00 rolnictwa 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Pozostała działalność Transport i łączność , , , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , Drogi publiczne gminne , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność , , , , , , ,00 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i , , , ,00 kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady powiatów Starostwa powiatowe , , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Obrona narodowa Turystyka ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Działalność usługowa Administracja publiczna , Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , Zarządzanie kryzysowe , ,00 18 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 9

10 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę , , ,00 samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , ,00 Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , , Gimnazja specjalne , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , , , , , , , ,00 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Pozostała działalność , , , , Ochrona zdrowia , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem , , , ,00 ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , ,00 72 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji , , , , kryzysowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , , , , ,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , , Powiatowe urzędy pracy , , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , ,00 50 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 10

11 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym , , , ,00 poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieŝowe , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 659, , , , Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Muzea Pozostała działalność Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej razem: , , , , , , , , , , , , , ,00 18 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 11

12 ZAŁĄCZNIK NR 3 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2015 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 w tym: - na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich - na udział własny do projektów z udziałem środków europejskich - podlegający wyłączeniu ze wskaźnika , ,00 Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów w tym: - na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich - na udział własny do projektów z udziałem środków europejskich - niepodlegający wyłączeniu ze wskaźnika Spłaty otrzymanych zagranicznych poŝyczek i kredytów Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 12

13 ZAŁĄCZNIK NR 4 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 ROKU I. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieŝące Rolnictwo i łowiectwo zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust realizowane realizowane realizowane Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) realizowane Opracowania geodezyjne i kartograficzne realizowane Nadzór budowlany realizowane Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , ,00 realizowane Kwalifikacja wojskowa realizowane Obrona narodowa 1 50 Pozostałe wydatki obronne realizowane Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej realizowane Ochrona zdrowia ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane , ,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia realizowane Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 realizowane bieŝące razem: ,00 zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust majątkowe Rolnictwo i łowiectwo zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust , ,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust ,00 1 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 zlecone ustawami realizowane majątkowe razem: ,00 zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust ,00 1 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ,00 finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 14

15 II. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Kwalifikacja wojskowa , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , Ochrona zdrowia , , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia , , , , Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , ,00 razem: , , , , , , ,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 15

16 III. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dochody bieŝące w tym Dział Rozdz Nazwa Kwota ogółem podlegające przekazniu do BudŜetu Państwa 2350 podlegające przekazaniu do BudŜetu Powiatu GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór budowlany Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej RAZEM Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 16

17 ZAŁĄCZNKI NR 5 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU (art. 216 ust. 3 pkt 3 u.f.p.) I. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieŝące 2330 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieŝące razem: Ogółem: Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 17

18 II. PLAN WYDATKÓW Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Muzea razem: , , ,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 6 - ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO W 2015 ROKU Dotacje na wydatki bieŝące Rodzaj dotacji Klasyfikacja budŝetowa Kwota dotacji na rok 2015 w tym Dz. 600 rozdz Dz. 852 rozdz Dz. 852 rozdz Dz. 852 rozdz I.1 Dotacje celowe na zadania powierzone oraz określone ustawami Dz. 853 rozdz Dz. 854 rozdz Dz. 921 rozdz I. 2 Dotacja podmiotowa dla Muzemu Dwory Karwacjanów i Gładyszów II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych II.2 Dotacja podmiotowa dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (WTZ) II.3 Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone RAZEM Dz. 921 rozdz w tym Dz. 801 rozdz II.1 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych RAZEM Dz. 801 rozdz Dz. 801 rozdz Dz. 854 rozdz RAZEM Dz. 853 rozdz RAZEM Dz. 852 rozdz RAZEM RAZEM Dotacje na wydatki majątkowe Rodzaj dotacji Klasyfikacja budŝetowa Kwota dotacji na rok 2014 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym Dz. 600 rozdz I.1 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Dz. 600 rozdz oraz Miasta Gorlice na zadania inwestycyjne RAZEM I. 2 Dotacja celowa dla Szpitala na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE Dz. 900 rozdz RAZEM RAZEM OGÓŁEM Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 19

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XL/268/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2014 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000 6 Załącznik Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Plan wydatków budŝetu Powiatu Proszowickiego na 2011 rok Dział Rozdział Nazwa rodzaj wydatku Kwota /w zł./ 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012 Lp Dział Rozdział Kwota w złotych 1 020 Leśnictwo 2 000 02001 Gospodarka leśna 2 000 Dochody bieżące 2 000 2 600 Transport i łaczność 929 049 60014 Drogi publiczne powiatowe 929 049 Dochody bieżące 840

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011

UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011 Na podstawie art.12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 158 /2009 WYDATKI BUDśETOWE Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 020 01005 02001 Zadania rządowe Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit."d" i lit. "i" oraz pkt

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo