Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017r., poz. 191) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informację o stanie mienia Powiatu Oleckiego, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2016 rok obejmuje: 1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,89 zł, dochody majątkowe ,11 zł. 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie ,69 zł, w tym: wydatki bieżące ,65 zł, wydatki majątkowe ,04 zł. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Starosta Olecki Marian Świerszcz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr 191/2017 z dnia 21 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATU OLECKIEGO ZA 2016 ROK Olecko, marzec 2017

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK Załącznik Nr 1.1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,76% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % powiat Pozostała działalność % % 0690 Wpływy z różnych opłat % 020 Leśnictwo , ,77 10% % Gospodarka leśna , ,77 10% % Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 2460 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,77 10% publicznych 600 Transport i łączność , ,74 110,32% % Drogi publiczne powiatowe , ,74 110,32% % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,37 110,68% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym % charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 76,51 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,86 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,36 % 103,42% 10% 83,71%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,36 83,71% % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,10 10% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,76 101,44% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 7,29 145,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,98 99,63% 69,94% 83,03% 710 Działalność usługowa , ,36 100,62% % Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,36 101,05% % 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,36 102,14% 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 10% powiat Nadzór budowlany , ,00 10% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 10% powiat 750 Administracja publiczna , ,52 97,93% % Urzędy wojewódzkie , ,00 10% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 10% powiat Starostwa powiatowe , ,10 96,81%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Wpływy z różnych opłat 2 276, , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 1, Wpływy z różnych dochodów , ,50 % 133,99% 82,52% 10% 95,94% Kwalifikacja wojskowa % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 093, ,42 99,97% % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 093, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,70 99,97% 10% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,70 10% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,70 10% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora % finansów publicznych 755 Wymiar sprawiedliwości % % Nieodpłatna pomoc prawna % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,34 103,29% % %

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,70 113,16% jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat , ,23 % 112,91% 197,22% 112,23% 122,07% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 436,16 435,97 99,96% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód , ,64 budżetu państwa 101,76% % 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,64 103,74% 758 Różne rozliczenia , ,65 100,01% % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10% % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 10% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 % 10% Różne rozliczenia finansowe 7 639, ,65 118,47% % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 639, ,65 118,47% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 10% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 % 10% 801 Oświata i wychowanie , ,56 106,98% % Szkoły podstawowe specjalne , ,78 95,93% %

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 7 273, ,78 powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,69% 10% Gimnazja specjalne 9 329, ,74 98,33% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 9 329, ,74 98,33% powiat Licea ogólnokształcące , ,80 147,49% % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 254,00 97,00 38,19% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,80 150,34% charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 142,67% Szkoły zawodowe , ,42 114,74% % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 468,00 572,00 122,22% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,72 106,36% charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 118,18% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 199,00 199, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,37% 126,60% 10% Biblioteki pedagogiczne ,90% % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 % 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań % bieżących Stołówki szkolne i przedszkolne , ,84 102,85% % %

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,84 10% 103,88% Pozostała działalność , ,98 105,50% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,78 107,74% charakterze 0830 Wpływy z usług , ,21 107,81% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 7, Wpływy z różnych dochodów 4 692, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,50% 100,02% 10% 851 Ochrona zdrowia , ,05 97,39% , ,75 97,45% Szpitale ogólne , ,40 106,99% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,40 106,99% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,62 99,71% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,62 99,71% powiat Pozostała działalność , ,03 94,78% , ,75 97,45% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,14 99,28% charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 134,39 167,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,35 19,73%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,82 97,45% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , ,93 97,45% z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,40 38,05% 852 Pomoc społeczna , ,31 100,48% % Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,53 100,11% % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,39 93,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 556,15% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,26 10% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,88 102,40% Domy pomocy społecznej , ,86 100,10% % 0830 Wpływy z usług ,86 100,13% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 10% Rodziny zastępcze , ,97 102,76% % 0690 Wpływy z różnych opłat 11,60 11,60 10% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 230, , ,00 230, , ,82 % 10% 10% 99,77%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,86 % wykonania 10% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,81 99,71% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,73 116,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , ,71 rodzinie 99,39% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,71 99,39% powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie ,86 119,87% % 0970 Wpływy z różnych dochodów 476,86 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , ,38 10% chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów % 10% 100,76% % Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , Niepełnosprawnych 118,82% % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,82% Powiatowe urzędy pracy , ,63 100,01% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,52 10% charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 396,00 424,11 107,10% 2 704, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy %

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 99,37% % Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,36 100,30% % 0690 Wpływy z różnych opłat ,50 98,57% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,86 102,05% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 % Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie , ,27 specjalistyczne 66,11% % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,27 66,11% Internaty i bursy szkolne ,50 100,87% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,50 100,87% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 107,54% % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,77 107,54% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,77 % 107,54% bieżące razem: , ,89 100,49% , ,75 97,45% majątkowe 600 Transport i łączność , ,78 98,46% % Drogi publiczne powiatowe , ,78 98,46% % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,42 105,28%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,36 96,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych % własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,17% % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,17% % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Administracja publiczna ,33 100,03% % Starostwa powiatowe ,33 100,03% % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,33 100,03% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,17% 10% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej % 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych % % 10% 758 Różne rozliczenia % % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10% % Środki na inwestycje na drogach publicznych 6180 powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach % miast na prawach powiatu 851 Ochrona zdrowia ,26%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania % Ratownictwo medyczne ,26% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,26% ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 8 50 % 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % % % % 10% % Powiatowe urzędy pracy % % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych % (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 8 50 majątkowe razem: , , Ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w , ,75 47,32% % 95,58% 96,86%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rolnictwo i łowiectwo % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % Zakup usług pozostałych % Leśnictwo , ,77 10% , , , ,77 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Gospodarka leśna , ,77 10% , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,77 10% , ,77 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe Załącznik Nr 1.2 inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych w tym: na programy, Nadzór nad gospodarką leśną ,00 10% , , , Zakup usług pozostałych ,00 10% , , , Transport i łączność , ,94 94,86% , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , ,94 94,86% , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 065, ,01 82,41% 3 350, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 98,96% , , , Składki na Fundusz Pracy ,92 84,79% , , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia ,45 80,48% , , , Zakup energii % Zakup usług remontowych ,13 72,45% , , , Zakup usług zdrowotnych 1 718, ,22% Zakup usług pozostałych , ,55 82,96% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,85 77,09% 6 937, , , Podróże służbowe krajowe ,10 69,35% 943,10 943,10 943, Podróże służbowe zagraniczne 50 94,92 18,98% 94,92 94,92 94,92

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,79 10% , , , Podatek od nieruchomości , ,00 99,25% , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 563, ,24 10% 8 563, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 925, ,50 92,80% 6 426, , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 98,40% , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,28% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 10% , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka ,50 21,65% 1 082, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,50 54,13% 1 082, ,50 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,50 54,13% 1 082, ,50 własnych zadań bieżących Pozostała działalność 3 00 % 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 % 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,75 92,79% , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 92,79% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 785, ,00 10% 1 785, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 983, ,00 10% 3 983, , , Składki na Fundusz Pracy 559,00 559,00 10% 559,00 559,00 559, Zakup energii 8 217, ,02 97,76% 8 033, , , Zakup usług remontowych 2 081, ,72 99,94% 2 079, , , Zakup usług pozostałych , ,80 78,45% , , , Różne opłaty i składki , ,21 99,68% , , , Podatek od nieruchomości , ,00 97,50% , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 274, ,00 97,55% 5 145, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 710 Działalność usługowa , ,75 98,46% , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,75 97,55% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 265, ,00 10% 9 265, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 10% , , , Składki na Fundusz Pracy 2 898, ,00 10% 2 898, , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia ,94 99,88% , , , Zakup energii ,45 98,10% , , , Zakup usług pozostałych ,36 96,61% , , , Podróże służbowe krajowe ,00 22,78% 205,00 205,00 205,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 65,75% 1 315, , ,00 służby cywilnej Nadzór budowlany , ,00 10% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 10% , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,15 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 10% , , , Składki na Fundusz Pracy 3 578, ,42 10% 3 578, , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 527, ,87 10% 7 527, , , Zakup energi 523, ,24 10% 3 523, , , Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych 4 367, ,43 10% 4 367, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 024, ,53 10% 2 024, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 488, ,00 10% 1 488, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe % Różne opłaty i składki 1 603, ,00 10% 1 603, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 189, ,75 10% 4 189, , ,75

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 201,43 201,43 10% 201,43 201,43 201,43 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 185,00 10% 185,00 185,00 185,00 służby cywilnej 750 Administracja publiczna , ,81 96,73% , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 10% , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy 2 182, ,00 10% 2 182, , , Urzędy marszałkowskie , ,90 10% , ,90 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie % własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,90 10% , ,90 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rady powiatów ,11 96,32% , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,34 99,71% , , Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii ,02 99,99% , , , Zakup usług pozostałych ,36 50,89% 5 582, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,40 63,26% 221,40 221,40 221, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 10% 4 699, , Starostwa powiatowe , ,05 96,62% , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,11 83,75% 3 350, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99,75% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 99,50% , , , Składki na Fundusz Pracy , ,57 97,10% , , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 79,62% , , ,94

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4260 Zakup energii ,48 99,95% , , , Zakup usług remontowych ,32 91,43% , , , Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych , ,83 88,01% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,97 72,52% , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,58 18,55% 556,58 556,58 556, Podróże służbowe krajowe ,61 46,82% 3 183, , , Podróże służbowe zagraniczne ,20 49,01% 1 323, , , Różne opłaty i składki ,00 30,55% 1 283, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,49 98,38% , , , Podatek od nieruchomości ,00 78,10% 781,00 781,00 781, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 116, ,00 10% 1 116, , , Pozostałe odsetki 2 081,17 604,00 29,02% 604,00 604,00 604, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 14,17% 425,00 425,00 425,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób , ,52 10% 6 226, , ,52 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 515, ,05 52,85% 2 386, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,78 89,62% , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 99,87% , , Kwalifikacja wojskowa % Różne wydatki na rzecz osób fizycznych % Składki na ubezpieczenia społeczne 136,60 136,60 10% 136,60 136,60 136, Składki na Fundusz Pracy 19,57 19,57 10% 19,57 19,57 19, Wynagrodzenia bezosobowe 8 543, ,83 10% 8 543, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,69 86,73% , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 206, ,96 10% 2 205, , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia ,98 87,82% , , ,98

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4300 Zakup usług pozostałych ,55 79,07% 5 495, , , Różne opłaty i składki 2 974,00 913,20 30,71% 913,20 913,20 913, Pozostała działalność ,06 77,94% , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do % realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4430 Różne opłaty i składki ,06 68,69% , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,78 99,91% , , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,70 10% , , , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy % osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 396,01 396,01 10% 396,01 396, osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,17 10% , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,87 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 776, ,14 10% 4 776, , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,45 10% , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , ,24 10% , , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,28 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 10% , , , Składki na Fundusz Pracy 1 656, ,14 10% 1 656, , ,14 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i , ,41 10% , , ,41 funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 10% , , , Zakup sprzętu i uzbrojenia 3 214, ,87 10% 3 214, , , Zakup energi2 082, ,38 10% , , , Zakup usług remontowych , ,42 10% , , , Zakup usług zdrowotnych , ,00 10% , , , Zakup usług pozostałych , ,55 10% , , ,55

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 725, ,52 10% 8 725, , , Podróże służbowe krajowe 1 853, ,60 10% 1 853, , , Różne opłaty i składk 970, ,50 10% 3 970, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 942, ,67 10% 2 942, , , Podatek od nieruchomości , ,00 10% , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 834, ,04 10% 4 834, , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych % Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na % finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zarządzanie kryzysowe , ,08 95,68% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 331, ,00 10% 4 331, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 454, ,00 10% 9 454, , , Składki na Fundusz Pracy 1 354, ,00 10% 1 354, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,22 72,78% 2 729, , , Zakup usług pozostałych ,36 65,13% 1 921, , , Podróże służbowe krajowe 63 58,50 9,29% 58,50 58,50 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 10% 1 094, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,83% służby cywilnej 755 Wymiar sprawiedliwości , ,78 10% , , , , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,78 10% , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 10% , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % Składki na ubezpieczenia społeczne 2 044, ,79 10% 2 044, , , Składki na Fundusz Pracy 44,14 44,14 10% 44,14 44,14 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10% , , ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 056, ,06 10% 1 056, , , Zakup usług pozostałych , ,79 10% , , , Obsługa długu publicznego , ,62 95,18% , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,62 95,18% , ,62 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,62 95,18% , ,62 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia % Rezerwy ogólne i celowe % 4810 Rezerwy % 801 Oświata i wychowanie , ,05 98,65% , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , ,93 99,42% , , , , , ,80 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 99,36% , ,00 systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2 556, ,25 10% 2 556, ,25 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 10% , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 99,98% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 10% , , , Składki na Fundusz Pracy ,04 90,69% 9 404, , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 99,99% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,89 96,74% , , , Zakup energii ,09 99,99% , , , Zakup usług zdrowotnych 1 466, ,00 10% 1 466, , , Zakup usług pozostałych % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych %

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy Przedszkola specjalne , ,00 98,94% , ,00 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 98,94% , ,00 systemu oświaty Gimnazja specjalne , ,66 98,81% , , , , ,28 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 96,34% , ,00 systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 720,28 720,28 10% 720,28 720,28 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99,99% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99,95% , , , Składki na Fundusz Pracy ,15 97,32% , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 99,99% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 517, ,64 98,19% 8 362, , , Zakup energii % Zakup usług zdrowotnych 965,00 965,00 10% 965,00 965,00 965, Zakup usług pozostałych % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 10% , , , Licea ogólnokształcące , ,29 99,82% , , , , ,00 866, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 91,45% , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 866,40 866,40 10% 866,40 866, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99,97% , , , Składki na Fundusz Pracy , ,95 99,63% , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 10% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,45 99,99% 5 499, , , Zakup energii , ,87 10% , , , Zakup usług zdrowotnych %

23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 10% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 184, ,39 10% 3 184, , , Podróże służbowe krajowe 478,40 478,40 10% 478,40 478,40 478, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 10% , , , Podatek od nieruchomości 1 322, ,00 10% 1 322, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 10% , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % inwestycyjne jednostek budżetowych % Szkoły zawodowe , ,97 98,49% , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 191,00 % 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 174, ,88 10% 5 174, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 98,80% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 99,17% , , , Składki na Fundusz Pracy , ,91 98,81% , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 99,26% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,91 99,74% , , , Zakup energi53 680, ,23 90,82% , , , Zakup usług remontowych ,35 10% , , , Zakup usług zdrowotnych , ,00 98,60% , , , Zakup usług pozostałych , ,52 95,05% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,50 97,74% , , , Podróże służbowe krajowe ,66 75,56% 2 266, , , Podróże służbowe zagraniczne ,60 99,98% 1 749, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 10% , , ,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXV/244/2013 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2016 roku. za Na podstawie art. 266

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR XXIII.146.2016 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/131/2016 r. z dnia 20.12.2016 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 w złotych Projekt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo