UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885), art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zmianami). Rada Powiatu uchwala, co następuje: wprowadza sie zmiany do Uchwały Nr XXXI/199/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013 ze zmianami 1. Dochody Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013 w wysokości zł zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł, w związku z tym: 1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ustala sie łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości zł, dochody bieżące w wysokości zł, dochody majątkowe w wysokości zł, określone załącznikiem Nr 1 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, b) dotacje celowe na realizacje zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, określone załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określone załącznikiem Nr 4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u f p z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kwocie zł. 2. budżetu na rok 2013 w wysokości zł zwiększa się o kwotę zł do kwoty zł, w związku z tym: 1. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości zł, wydatki bieżące w wysokości zł, wydatki majątkowe w wysokości zł określone załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Paragraf 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 1

2 b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, określone załącznikiem Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określone załącznikiem Nr 4, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, d) limity wydatków na zadania majątkowe w 2013 roku określone załącznikiem Nr 6, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej. e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł. 3. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie: wprowadza się zmiany do planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego: a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, określone załącznikiem nr 7, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określone załącznikiem Nr 8, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Paragraf 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł do kwoty zł. 2. Paragraf 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: rezerwy celowe wynoszą zł, a) na nauczanie indywidualne zł b) na zarządzanie kryzysowe zł, c) na stypendia naukowe dla uczniów Zasadniczych Szkól Zawodowych rokujących nadzieję na dalsze kontynuowanie nauki w wybranym zawodzie 900 zł, d) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zł, e) na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania zł, f) na awans zawodowy dla nauczycieli zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 2

3 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Telesfor Gościniak Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/281/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2013 roku DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA ROK 2013 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 020 Leśnictwo , , , , Gospodarka leśna , , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, , Transport i łączność ,00 0,00 0, , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 0,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 230,00 0,00 0,00 230, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, ,00 Strona 1 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 4

5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900,00 0,00 0,00 900, Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, , Turystyka 501,00 0,00 0,00 501, Pozostała działalność 501,00 0,00 0,00 501, Wpływy z różnych dochodów 501,00 0,00 0,00 501, Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0,00 9, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Działalność usługowa ,00 0,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 5

6 0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0, , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 0,00 0, , Nadzór budowlany ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, , Administracja publiczna , , , , , ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, , Starostwa powiatowe , , , , ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, ,00 Strona 3 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 6

7 0977 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, , Kwalifikacja wojskowa ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , , ,00 0, , Obrona narodowa 5 500,00 0,00 0, , Pozostałe wydatki obronne 5 500,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 5 500,00 0,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 6 000,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 7

8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 0,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0, , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0,00 0, , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0,00 0, , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0,00 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 0,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , , ,00 0, , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, , ,00 Strona 5 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 8

9 0690 Wpływy z różnych opłat 9 412,00 0, , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , , Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 600,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 496,00 0,00 0, , Przedszkola specjalne 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Gimnazja ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 71,00 0,00 0,00 71, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 1 550,00 0,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 6 183,00 0,00 0, , Szkoły zawodowe ,00 0, , ,00 Strona 6 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 9

10 0690 Wpływy z różnych opłat 3 003,00 0,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, , Wpływy z usług ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Szkoły zawodowe specjalne 9 200,00 0,00 469, , Wpływy z usług 8 650,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 550,00 0,00 469, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, , Wpływy z usług ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 7 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 10

11 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 0, , , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 8 800,00 0,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 236,00 0,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 0,00 500, Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, , Wpływy z usług ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 1 300,00 0,00 0, ,00 Strona 8 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 11

12 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 0,00 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 0,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, , , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 1 850,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 885,00 0,00 0,00 885, Wpływy z różnych dochodów 424,00 0,00 0,00 424, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 927,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 800,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 800,00 0,00 0, , Wspieranie rodziny 1 283,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 820,00 0,00 0,00 820, Wpływy z różnych dochodów 463,00 0,00 0,00 463, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 375,00 0,00 0,00 375, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Strona 9 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 12

13 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644,00 0,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 0, , Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 0,00 0, , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19,00 0,00 0,00 19, Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Strona 10 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 13

14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 0, , , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , , Pozostałe odsetki ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 504,00 0,00 53, , Pozostałe odsetki 2 308,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 196,00 0,00 53, , Placówki wychowania pozaszkolnego 300,00 0,00 0,00 300, Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 300, Pomoc materialna dla uczniów 150,00 0,00 0,00 150, Wpływy z różnych dochodów 150,00 0,00 0,00 150, Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 0,00 0, , Wpływy z usług ,00 0,00 0, , Pozostałe odsetki 600,00 0,00 0,00 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00-36, , ,00 Strona 11 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 14

15 90002 Gospodarka odpadami ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , , Pozostała działalność 36,00-36,00 36,00 36, Wpływy z różnych opłat 36,00-36,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 36,00 36,00 bieżące razem: , , , , , , , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0, ,00 Strona 12 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 15

16 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, , Działalność usługowa Nadzór budowlany 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna ,00 0, , , Starostwa powiatowe ,00 0, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , , Oświata i wychowanie 100,00 0, , ,00 0,00 0, , , Przedszkola specjalne 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, , , Szkoły zawodowe 100,00 0,00 0,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 0,00 0,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Strona 13 z 14 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 16

17 85395 Pozostała działalność ,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0, , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, , Muzea ,00 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, ,00 majątkowe razem: ,00 0, , , ,00 0, , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/281/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2013r WYDATKI BUDŻETU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA ROK 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Drogi publiczne powiatowe 630 Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki przed zmianą , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , ,00 0, , , zmniejszenie , , zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, zmniejszenie , , zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, przed zmianą , , ,00 0, , ,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 18

19 Strona 1 z 8 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady powiatów przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , ,00 0, zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 19

20 Strona 2 z 8 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządzanie kryzysowe przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , przed zmianą 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , przed zmianą 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 5 500, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , po zmianach , , ,00 0, , , przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 20

21 Strona 3 z 8 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne przed zmianą 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 9 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 przed zmianą 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 2 768, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 21

22 Strona 4 z 8 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 803 Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 835, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie , , , ,00 0,00 0, po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 908, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , ,00 po zmianach , ,00 przed zmianą , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 22

23 Strona 5 z 8 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 000, ,00 po zmianach 8 000, ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, zwiększenie 1 460, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0, zwiększenie 1 460, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 935,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 935,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 20 po zmianach , , , , ,00 0,00 20 przed zmianą 3 279, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 3 279, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 Id: 9A89BDB1-E929-44AA F6A4F7AB6EA. Podpisany Strona 23

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 45 UCHWAŁA NR XII/77/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo