Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s FA-S Pozycja planu: D 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s13-2013FA-S Pozycja planu: D 13"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu: IHFIL-L-2s FA- Pozycja planu: D INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 1 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów Filologia 4 Poziom studiów I stopnia (licencjackie) 5 Forma studiów tudia stacjonarne 6 Profil studiów ogólnoakademicki 7 Rok studiów pierwszy 8 pecjalność Filologia angielska Jednostka prowadząca Instytut Humanistyczny, 9 kierunek studiów Zakład Filologii Angielskiej 10 Liczba punktów CT 2 11 Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, mgr Łukasz adres 12 Język wykładowy angielski 13 Przedmioty wprowadzające Nie dotyczy 14 Wymagania wstępne Nie dotyczy 15 Cele przedmiotu: C1 C2 C3 Zapoznanie studentów z cechami charakterystycznymi wypowiedzi pisemnej w języku angielskim. Wykształcenie umiejętności prawidłowego stosowania interpunkcji i ortografii w wypowiedziach pisemnych. Wykształcenie umiejętności stosowania wskaźników zespolenia tekstu dla uzyskania klarownej i spójnej wypowiedzi pisemnej. Wykształcenie umiejętności pisania krótkich tekstów charakterystycznych dla języka formalnego/ nieformalnego, w jego podstawowych rejestrach) w celu precyzyjnego wyrażania zjawisk, myśli i opinii. Wykształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimedialnych. B. emestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów emestr Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Wykłady audytoryjne laboratoryjne projektowe eminaria Zajęcia terenowe (W) (Ć) (L) (P/) () (T) II PRZDMIOTOW FKTY KZTAŁCNIA (wg KRK) fekt Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: Odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do celów P1 zna strukturę akapitu, C1 P2 ma podstawową wiedzę na temat zasad interpunkcji i ortografii w języku angielskim, w tym różnic jakie występują w pisowni brytyjskiej i amerykańskiej, C2 efektów kształcenia dla kierunku K_W02 K_W20 obszaru H1A_W01 H1A_W01 1A_W01 H1A_W05, 1a

2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 rozpoznaje cechy charakterystyczne formalnych i nieformalnych wypowiedzi pisemnych w języku angielskim, potrafi wypowiedzieć się w formie pisemnej prawidłowo komponując akapit, wyraża się w formie pisemnej na różne tematy formułując krótki ( słów), prosty, logiczny i spójny tekst skierowany do określonego adresata, tworzy dość poprawne wypowiedzi pisemne z uwzględnieniem podstawowych różnic charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego, umiejętnie korzysta z różnego rodzaju słowników tworząc wypowiedź pisemną, dostosowuje styl wypowiedzi pisemnej do odbiorcy, pod kontrolą wykładowcy, rozwija kompetencje językowe poprzez korzystanie ze słowników jedno i dwujęzycznych, słowników synonimów i kolokacji. C1 C3,, C3,, K_W13 K_U13 K_U24 K_U01 K_U03 K_U08 K_U03 K_K02 K_K10 K_K01 3. TRŚCI PROGRAMOW ODNIION DO FKTÓW KZTAŁCNIA H1A_W10 H1A_U08 1A_U01 1A_U02 1A_U06, 2e H1A_U10 H1A_U01 H1A_U03 H1A_U05 H1A_U01 H1A_U03 H1A_K01 H1A_K06 H1A_K01 H1A_K04 T Treści programowe liczba godzin Forma:ćwiczenia audytoryjne (TĆ) T1Ć Cechy charakterystyczne kompozycji pisemnej (formalnej i nieformalnej) w języku angielskim. 2 P1, P2 T2Ć Zasady interpunkcji i ortografii różnice w pisowni brytyjskiej i amerykańskiej. 2 P1,P2,P3 T3Ć truktura akapitu. 4 P4 T4Ć Listy nieformalne. 4 P4,P5,P6,P7,P8,P9 T5Ć Listy formalne 1 i 2 zapytania i udzielanie informacji. 6 P4,P5,P6,P7,P8,P9 T6Ć Listy formalne 3 skargi i reklamacje. 6 P4,P5,P6,P7,P8,P9 T7C Pisanie notatek i ogłoszeń. 3 P4,P5,P6,P7,P8,P9 T8Ć Pisanie zaproszeń. 3 P4,P5,P6,P7,P8,P9 P 4. LITRATURA Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca 1. Hamp-Lyons, L., Heasley, B., tudy Writing: a course in written nglish for academic and professional purposes. Cambridge University Press 2. Nolasco., Writing Upper-Intermediate. Oxford University Press 3. Gordon, J., Wzory listów i pism angielskich.wydawnictwo Kram 4. Copage, J., First Certificate Writing. Pearson ducation Limited 5. vans,v., uccessful writing Upper-Intermediate. xpress Publishing 1. Benson., Benson M., Ilson R., The BBI Dictionary of nglish Word Combinations. Wydawnictwo Omnibus 2. Dzierżanowska, H., Douglas-Kozłowska, Ch., elected nglish Collocations. PWN 3. Laird, Ch.,2000. Webster's New World Thesaurus. Macmillan 4. Roget, P. M.,1988. Thesaurus of ynonyms and Antonyms. Penguin

3 5. MTODY DYDAKTYCZN Forma kształcenia Ćwiczeniaaudytoryjne Metody dydaktyczne dyskusja, praca z tekstami, burza mózgów, pogadanka, ćwiczenia praktyczne pisanie prac, ćwiczenia w porównywaniu tekstów, analiza zdań i tekstów pod względem poprawności językowej, ćwiczenia w pracy ze słownikiem. 6.MTODY WRYFIKACJI PRZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA Przedmiotowy efekt kształcenia P U T K W U Forma oceny P R O D P K I P1 X X P2 X X P3 X X P4 X X P5 X X P6 X X P7 X X P8 X X P9 X X P egzamin pisemny U egzamin ustny T test/wypracowanie pisemne K kolokwium W sprawdzian wiedzy U sprawdzenie umiejętności praktycznych P prezentacja R raport/referat O obserwacja w czasie zajęć D dyskusja seminarium P prace samokształceniowe studentów KI konsultacje indywidualne 7.KRYTRIA OCNY OIĄGNIĘCIA PRZDMIOTOWYCH FKTÓW KZTAŁCNIA fekt kształcen ia P2 P3, P8 Kryteria oceny 2 3-3,5 4 4,5 5 ortograficzne, często zmieniające znaczenie wyrazów, widoczna ignorancja w sprawie odpowiedniego doboru rejestru językowego dość liczne błędy ortograficzne nie zmieniające znaczenia wyrazów, liczne błędy w przeważającej części pracy poprawny rejestr nieliczne błędy ortograficzne nie zmieniające znaczenia wyrazów, nieliczne błędy w całej pracy odpowiedni rejestr z drobnymi uchybieniami brak lub bardzo nieliczne błędy w pisowni i interpunkcji w całej pracy odpowiednio dobrany rejestr

4 P1,P4 P5 P6 brak lub błędna widoczne pominięcia istotnych punktów oraz częste uwagi nie na temat brak lub błędną organizację i widoczną ignorancję w sprawie odpowiedniego doboru rejestru językowego odpowiednia choć bardzo prosta odpowiednia argumentacja głównych punktów odpowiednia choć bardzo prosta organizacja i poprawny rejestr poprawna Odpowiednia argumentacja wszystkich punktów; poprawna organizacja i odpowiedni rejestr jasna i przejrzysta odpowiednia i oryginalna argumentacja wszystkich punktów jasna i przejrzysta organizacja przy odpowiednio dobranym rejestrze P7,P9 w użyciu struktur gramatycznych i wąski zasób słownictwa istotnie wpływające na treść; z wieloma błędami powodującymi trudności ze zrozumieniem treści odpowiednio użyte słownictwo i struktury, jednak często z błędami w większości poprawnie użyte słownictwo i struktury językowe, na poziomie B2 szeroki wachlarz poprawnie użytych struktur i słownictwa na poziomie B2 8. POOBY OCNIANIA I WARUNKI ZALICZNIA W POZCZGÓLNYCH FORMACH KZTAŁCNIA Ćwiczenia audytoryjne ocenianie formujące (bieżące) obejmujące wszystkie prace ćwiczone w ciągu semestru, w czasie zajęć i jako prace domowe. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej zastosowanej metody weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia. Ocenianie podsumowujące na podstawie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych w ramach oceniania formującego. Do oceniania będzie stosowana następująca skala: ,9% - ocena niedostateczna % - ocena dostateczna 3. 60,1-70% - ocena dostateczna plus 4. 70,1-80% - ocena dobra 5. 80,1-90% - ocena dobra plus 6. 90,1-100% - ocena bardzo dobra 9. OCNA KOŃCOWA PRZDMIOTU kładowa oceny końcowej: Procentowy udział składowej w ocenie końcowej: Ocena z prac pisanych w czasie zajęć 65% Ocena z prac pisanych w domu 35% RAZM 100 %

5 10. NAKŁAD PRACY TUDNTA BILAN GODZIN I PUNKTÓW CT Lp. Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin 1 Udział w zajęciach dydaktycznych 30 2 Przygotowanie do zajęć/wykonywanie prac pisemnych w domu 29 4 Konsultacje w czasie dyżuru dydaktycznego 1 5 Łączny nakład pracy studenta 60 8 Punkty CT za przedmiot 2 CT 9 Nakład własny pracy studenta 1 CT Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 10 1 CT nauczycieli akademickich ZATWIRDZNI YLABUU: tanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko Podpis Opracował mgr Łukasz Kępczyński prawdził pod względem formalnym Zatwierdził p.o. Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej doc. dr Hadrian Lankiewicz p.o. Dyrektora Instytutu Humanistycznego prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - -

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) III 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA0-IKO-L-3s-01RIN Pozycja planu: D C1 C C3 INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3

IHFIL-L-2k9-2013FA-S IHFIL-L-2k9-2013LS-S. Zakład Filologii Angielskiej, Zakład Lingwistyki Stosowanej 10 Liczba punktów ECTS 3 Kod przedmiotu:. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-2k9-203FA- IHFIL-L-2k9-203L- Pozycja planu: C 9 Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc Katedra Prawa Karnego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) dla przedmiotu Polskie prawo karne na

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W nauczaniu języka obcego ćwiczone są następujące sprawności: - ustna, - pisemna, -rozumienie ze słuchu, -rozumienie tekstu czytanego, Zasady oceniania - uczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo