Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15"

Transkrypt

1 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia dmyślnej kategrii dkumentów związanych ze śrdkiem trwałym - dknuje się teg w mdule Śrdki trwałe, przy twrzeniu bądź edycji śrdka trwałeg na zakładce Ddatkwe, w plu Kategria dkumentów. Ddan równieŝ w tym mdule klumnę Kategria (dmyślnie wyłączną). Wartść kreślna w Kategria dkumentów będzie dmyślnie przypisywana peracjm na śrdkach trwałych. Ddan mŝliwść rzliczania rzrachunków w bcej walucie peracjami bankwymi na rachunku w PLN, zarówn z pzimu dkumentu handlweg, jak i rzliczania rzrachunku. Operacja bankwa wyraŝna będzie w takim przypadku w PLN, natmiast walutą rzliczenia będzie waluta bca. MŜna teŝ wystawiać dkumenty w bcej walucie na rachunku w PLN, wówczas spłata rzrachunku ( ile zaznaczymy znacznik Dpisz perację d zaliczek jak wlną spłatę) pwstanie w walucie bcej z wszystkimi teg knsekwencjami, jak np. naliczanie róŝnic kurswych. W celu pdłączania peracji bankwej (spłaty) z walutą rzliczenia inną niŝ PLN pd zapis na kncie rzrachunkwym, naleŝy wprwadzić zapis na kncie rzrachunkwym w walucie rzliczenia (w trakcie imprtu będzie t następwał autmatycznie). Ddan mŝliwść rzliczania rzrachunków w walucie dkumentami kaswymi w tej samej walucie raz mŝliwść ręczneg wystawiania dkumentów kaswych w bcej walucie. Ddan w ewidencjach VAT przełącznik Autmatyczne przeliczanie VAT, za pmcą któreg mŝliwe jest wyłączenie bilanswania się kwt nett i VAT z kwtą brutt. Pdczas knwersji baz danych d nwej wersji przełącznik ten dmyślnie jest wyłączany, jeŝeli w ewidencji znajdują się niebilansujące się kwty (pwstałe pdczas imprtu). Ddan w mdule Operacje na śrdkach trwałych mŝliwść przypisania kategrii danej peracji raz ddan klumnę brazującą jej wartść. Dmyślnie wartść pla Kategria pbierana jest z pla Kategria dkumentów kreślnej w definicji śrdka trwałeg. Grupę filtrów mdułu wzbgacn nwy: kategrii. Ddan zestawienie Wiekwanie rzrachunków prezentujące listę nierzlicznych rzrachunków na wskazany dzień z pdziałem wg ich wieku (wartściwym raz ilściwym). Wiek kreślany jest w dniach, wg terminu płatnści, w dniesieniu d wskazaneg dnia (np. jeśli zestawienie jest wyknywane na dzień 30/08/2007 r., a termin płatnści rzrachunku był 20/08/2007 r., t jeg wiek wynsi 10 dni). Wartść rzrachunku kreślana jest jak wartść pzstała d rzliczenia na dzień wyknywania zestawienia. Zestawienie generwane jest wg definiwalnych siedmiu przedziałów wiekwych raz mŝliwe jest kreślenie zakresu uwzględnianych rzrachunków (wg daty pwstania, terminu płatnści, typu, statusu ściągalnści, kntrahenta i wartści). Ddatkw mŝna kreślić grupwanie rzrachunków (p kategrii bądź kntrahencie) raz wyfiltrwać ze względu na wiek i limit sumy zagregwanych rzrachunków. Ddan d biektu Knt metdy: BilansOtwarcia, Obrty raz Sald. Zwracają ne dpwiedni: bilans twarcia knta księgweg w dwlnym rku brachunkwym, brty knta księgweg za dany kres raz sald knta księgweg na dany dzień. Ddan d zestawienia Raprt śrdkach trwałych parametr Kategria, któreg ustawienie pzwala filtrwać p kategrii kreślnej w definicji śrdka trwałeg. Ddan d zestawień księgwych wymagających pdania kresu parametr Z bieŝąceg rku brtweg (rk brtwy mŝe nie pkrywać się z kalendarzwym), ustawiny jak dmyślny. Ddan mechanizm aktualizacji stanów pczątkwych dla kas gtówkwych pdczas knwersji danych d wersji Wraz z rzszerzaniem wielwalutwści w systemie InsERT GT ddan mŝliwść kreślenia, czy kasa gtówkwa ma być wielwalutwa, wówczas mŝliwe jest wprwadzenie stanów pczątkwych dla kaŝdej uŝywanej waluty. Kasy zdefiniwane w wersjach prgramu wcześniejszych niŝ 1.15 z zasady były jednwalutwe, niemniej prces aktualizacji danych pdczas ulepszania prgramu znacza je jak wielwalutwe, a ich stany pczątkwe traktuje jak kreślne w walucie PLN. Wskazane jest wbec teg, p aktualizacji prgramu, dknanie weryfikacji stanów pczątkwych kas. Ddan mechanizm prfilwania dstępu d kas gtówkwych - definiwany pprzez mdyfikację dpwiedniej tabeli w bazie danych. Jedncześnie rzszerzn działanie uprawnienia Dstęp d wszystkich kas, które wraz z mechanizmem prfilwania pwinn wpływać na: ddawanie/edycję dkumentów handlwych, rzliczanie/rzliczanie zbircze rzrachunków, mduł Dkumenty kaswe, transfery (Kasa- >Kasa; Bank->Kasa), strnę główną, zestawienia (Pdliczenie finansów na dzień, Pdliczenie finansów w kresie, Pdsumwanie kas gtówkwych, Raprt kaswy), infrmatr kntrahenta. Ddan mŝliwść definiwania kas wielwalutwych (na których mŝna prwadzić ewidencję peracji gtówkwych w wielu walutach) wraz z kreślaniem stanu pczątkweg dla wykrzystywanych walut. 1/7

2 Ddan mŝliwść eksprtu wypłat bankwych jak przelewów krajwych w frmacie Elixir-0 d systemów bankwści elektrnicznej (ibre raz BRESOK) ferwanych przez BRE Bank S.A. Ddan mŝliwść kreślenia waluty dla definiwanej kasy (dtychczas kasa dmyślnie była tylk w walucie PLN) wraz z kreślaniem jej stanu pczątkweg. Dkumenty ewidencjnwane w tej kasie (autmatyczne jak i wypisane ręcznie) pwinny być w walucie kreślnej w definicji kasy. Ddan mŝliwść pdania katalgu, w którym zapisany zstanie raprt p zrealizwaniu róŝnic kurswych. Dmyślną lkalizacją jest flder Mje dkumenty. Wcześniej plik raprtu zapisywał się w katalgu, gdzie zainstalwany był InsERT GT. Ddan mŝliwść wydruku wcześniej wystawinej nty dsetkwej z pzimu mdułu Rzrachunki rzliczne, menu Operacje. Ddan bsługę pól własnych d kmpensat (Rewizr GT i Subiekt GT) raz peracji na śrdkach trwałych (Rewizr GT i Rachmistrz GT). Ddan parametr Rczny limit amrtyzacji jednrazwej, któreg wartść ustawia się w Pdatkach i ksztach. Jest n wykrzystywany w zestawieniu Śrdki trwałe amrtyzwane jednrazw. Ddan pdpwiadanie z wykrzystaniem InsTYNK-u treści w zapisach na kncie ze słwnika treści peracji. Ddan w Infrmatrze kncie pcję Uwzględniaj BO w brtach narastających w zakładce Stan knta raz pcję Uwzględniaj BO w zakładce Zapisy na kncie. Ddan w infrmatrze kasie wybór waluty, w której prezentwane są dane brtach kasy. Opcja ta dtyczy kas gtówkwych wielwalutwych, w przypadku kas gtówkwych innych niŝ wielwalutwe dane prezentwane są w walucie wskazanej w definicji kasy, w słwniku kas. Ddan w infrmatrze kncie mŝliwść szerszeg wykrzystania infrmacji walucie na dekretach. Usunięt zakładkę Zapisy na kntach w walucie, natmiast na zakładkach Stan knta, Zapisy na kntach, Sald knta ddan pcję W walucie z mŝliwścią wybru waluty ze słwnika walut. P wybraniu danej waluty na pszczególnych zakładkach wykazywane będą tylk zapisy w danej walucie. Na zakładce Stan knta ddan ddatkw pcję Uwzględniaj BO w brtach narastających raz mŝliwść pdsumwania klumn Obrty WN i Obrty MA, natmiast na zakładce Zapisy na kncie ddan pcję Uwzględniaj BO. Ddan w infrmatrze kncie na zakładce Stan knta pcję dni w selektrze Stan knta w rzbiciu na. Ddan w kreatrze twrzenia zbirczeg wezwania d zapłaty, w krku drugim kreatra, pcję brak w filtrze Pprzedni wysłan wezwanie. Ddan w menu kntekstwym mdułu Operacje bankwe pcje Wyślij d hmebankingu raz Uzgdnij. Ddan w Sferze mŝliwść ustawienia wartści pustej dla atrybutów przyjmujących wartści słwnikwe (kategria dkumentu, państw kntrahenta, grupa twaru etc.). SłuŜy d teg nwy typ wyliczeniwy SlwnikEnum i umieszczna w nim wartść gtabrak. Ddan w zestawieniach Pdliczenie finansów na dzień raz Pdliczenie finansów w kresie i na ich wydrukach klumnę Waluta. Ddan w zestawieniach Pdsumwanie kas gtówkwych, Pdsumwanie rachunków bankwych, Pdliczenie finansów na dzień raz Pdliczenie finansów w kresie klumnę Waluta. Zmiany dtyczyły takŝe wydruków. W przypadku kas gtówkwych wielwalutwych brty kas wykazywane są sbn dla kaŝej waluty. Ddan w zestawieniach Rzrachunki na dany dzień raz Wlne spłaty rzrachunków klumny Knt, Strna i Dwód księgwy. Ddan równieŝ nwy typ wzrców wydruku Dkumenty kaswe i rzrachunki, d któreg przywiązan wzrce (nwe) Rzrachunki z kntrahentami i Rzrachunki z kntrahentami w walucie. Ich wydruk dstępny jest z pzimu zestawienia Rzrachunki na dany dzień, Drukuj z grupwaniem. Ddan w zestawieniach Stan knta raz Stan knta w walucie parametry: Okres, Skk czaswy (z pcjami dzień, miesiąc, kwartał i półrcze) raz Bilans twarcia w brtach narastających (mŝliwść uwzględnienia bądź nie bilansu twarcia w tym zestawieniu). Ddan wybór waluty w zestawieniu Raprt kaswy. Opcja ta jest dstępna tylk w przypadku kas gtówkwych wielwalutwych i umŝliwia wyknanie raprtu kasweg uwzględniająceg brty kasy we wskazanej walucie. W przypadku kas gtówkwych innych niŝ wielwalutwe brty kas wykazywane są w walucie wskazanej w definicji kasy w słwniku kas. Pprawin atrybuty Analityka, AnalitykaDstawcy raz Analityka.Dstawcy biektu Kntrahent z "tylk d dczytu" (read-nly) na "dczytu i zapisu" (read-write). UmŜliwia t ustawienie kntrahentwi z pzimu Sfery dla Rewizra GT numerów analityk kreślnych przez uŝytkwnika. Pprawin dekretację na knt rzrachunkwe w sytuacji, gdy w parametrach dekretów księgwych spsób autmatyczneg rzliczania rzrachunków ustawiny był na Wg transakcji. W pewnych sytuacjach nie twrzył się wówczas zapis na knt rzrachunkwe raz pjawiał się kmunikat Rzrachunek bez pdania przyczyn prblemu. Pprawin dekretwanie z wykrzystaniem róŝnych walut na jednym dekrecie: pdpięt skrót klawiszwy (Ctrl+H) d pcji Waluta dmyślna raz skrót klawiszwy (Ctrl+Shift+H) d pcji Kurs waluty (dstępnej w menu kntekstwym dekretu). W knach dialgwych pjawiających się p wywłaniu w/w pcji przypisan wszystkim pcjm skróty klawiszwe (pgrubine znaki w nazwach pcji), równieŝ d pla kreślania kursu (klawisz k - niewidczny). Zmienin równieŝ nazwę klumny Kwta PLN na Kwta w PLN w widku tabeli i jeg parametrach raz nazwę klumny Pz. na Nr pzycji w parametrach widku. Zmiana nazwa widczna będzie p wyknaniu pcji Przywróć dmyślne dla tabeli dekretu. 2/7

3 Pprawin dmyślną datę dekretacji w autmatach przeksięgwań na datę systemwą (zamiast daty kńca rku brtweg). Jedncześnie ddany zstał mechanizm przepisywania daty dekretacji (p jej edycji) na daty dkumentu i peracji raz daty dkumentu na datę peracji. Pprawin działanie uprawnienia Rzrachunki - wiarygdnść płatnicza, które był respektwane jedynie w mdułach rzrachunkwych (mŝna był wywłać tę pcję z pzimu mdułu kntrahentów czy teŝ z pzimu dkumentu handlweg). Pprawin edycję dekretu walutweg. Pdczas pprawy dekretu plegającej na zmianie kursu, a następnie usunięciu edytwanej pzycji i wprwadzeniu na nw, przy próbie zapisu generwał się kmunikat: Zapis spwdwałby naruszenie integralnści danych. Pprawin edycję dekretu, pdczas której zmienin typ rzrachunku na róŝnicę kurswą. Wówczas pdczas zmiany kwty na kncie pjawiał się kmunikat Rzrachunek - dekretu nie mŝna był zapisać. Pprawin edycję wypłat w mikrgratyfikancie GT, w których nie przeliczała się pdstawa d ubezpieczenia zdrwtneg w przypadku zmiany wartści składek na ubezpieczenia spłeczne. Pprawin eksprt definicji struktury danych listy pieczęci księgwych d prgramu Crystal Reprts, uzupełniając ją infrmację kntrli bilanswania. Pprawin eksprt wydruków zestawienia Zapisy na kncie w walucie d frmatu PDF. Pprawin eksprt wydruku d frmatu PDF zestawienia Rzrachunki na dany dzień (wydruk z grupwaniem). Pprawin eksprt wydruku listy schematów imprtu d frmatu PDF. Pprawin frmat daty przy zapisie biektu (wyeliminwan błąd plegający na zapisie daty łącznie z gdziną) dla atrybutów związanych z datą w biekcie SuDkument Sfery. Pprawin generwanie kmpensat, które zrealizwane w jednym prgramie, np. Rewizrze GT, widziane były jak pchdzące (klumna Prgram źródłwy) z Subiekta GT i Rewizra GT. Sytuacja ta miała miejsce w przypadku, gdy jeden z rzrachunków pchdził z Subiekta GT. Pprawin imprt dkumentów d ewidencji VAT i KPiR raz ewidencji przychdów wystawinych w walucie, której kurs kreślny był z liczbą jednstek większą d jedneg. Pprawin imprt dkumentów d księgi wystawinych w walucie, której kurs kreślny był z liczbą jednstek większą d jedneg. Pprawin imprt dkumentów, których numery dkumentów mgły być dłuŝsze niŝ 30 znaków d KPiR i ksiąg handlwych. Prblem zabserwwać mŝna był pdczas imprtu składek z list płac, gdzie numer dkumentu twrzny był pprzez ddanie pisu. Na liście dkumentów d imprtu ddan równieŝ klumnę (dmyślnie ukrytą) z typem dkumentu. Pprawin interfejs wycfywania dekretacji z pzimu mdułu Operacje na śrdku trwałych. Wcześniej pcja Wycfaj dekretację była aktywna bez względu na stan dkumentów dtyczących peracji na śrdkach trwałych, tteŝ próba wycfania dekretacji dla dkumentu zaksięgwaneg generwała błędny kmunikat pmyślnym zakńczeniu peracji (czywiście dekretacja takieg dkumentu w rzeczywistści nie zachdziła). Pprawin kmunikwanie błędu przy próbie dekretacji kmpensaty w niezdefiniwanym rku brtwym. Pprawin kmunikwanie przyczyn niepwdzenia imprtu dkumentów d Rewizra GT w raprcie z imprtu. Ogólnikwa infrmacja niepwdzeniu imprtu danych dkumentów, których rzrachunki rzliczałyby się "krzyŝw" (np. na kntrahenta będąceg dstawcą i dbircą generwałaby się naleŝnść na dstawcę, a spłata na dbircę), zstała zastąpina na wskazującą daną przyczynę. Pprawin kntrlę pprawnści definiwaneg schematu imprtu. Wcześniej istniała mŝliwść zdefiniwania schematu imprtu bez kreślenia miesiąca dliczenia na zakładce VAT. Pwdwał t generwanie się kmunikatu Niekreślny błąd pdczas imprtu dkumentów. Pprawin kpiwanie zdefiniwanych pieczęci księgwych. Pwielna pieczęć w plu Nazwa będzie zawierała wyróŝnik Kpia. Pprawin mechanizm autmatyczneg rzliczania rzrachunków pdczas dekretacji dkumentów, gdy w parametrach dekretacji i księgwania ustawin tryb wprwadzania rzrachunków na Pdłącz. Wcześniej rzrachunki takie nie były autmatycznie rzliczane. Pprawin mechanizm kreślania rdzaju zakupów pdczas edycji wpisów w ewidencji VAT zakupów. Zmiana jedneg rdzaju na inny nie pwduje wyzerwania wcześniej wprwadznych kwt, a ich przepisanie. W przypadku gdy rdzaj zakupu kreślny był na Wszystkie i wartści liczbwe wpisane były dla ściśle kreślneg rdzaju, wówczas przy zmianie rdzaju na inny niŝ ten, w którym kreślne były wartści, następuje ich zerwanie. W takim przypadku przepisanie wartści następuje jedynie wówczas, gdy zmiana jest dknywana na rdzaj zakupów dpwiadający temu, przy którym kreślne były wartści dla rdzaju Wszystkie. Pprawin mechanizm pdłączania rzrachunków pdczas dekretwania (dekretacja z ptwierdzeniem i dekretacja autmatyczna) dkumentów z pdmitu. Wcześniej prgram błędnie kmunikwał braku rzrachunków d pdłączenia w przypadku dekretów, których rzrachunki rzliczałby się krzyŝw. Pprawin mnitwanie stanu abnamentu przez InsMAIL. W niektórych przypadkach prgram kmunikwał braku abnamentu na ulepszenia, mim faktyczneg jeg płacenia. Pprawin nazwę Operacje na ŚT - zmiana danych w parametrach pól własnych na Operacje na ŚT - zmiana amrtyzacji. 3/7

4 Pprawin bsługę filtra, za pmcą któreg mŝna był kreślać przedział czasu (np. dekrety z kresu). P jeg zastswaniu nieptrzebnie pjawiała się pwtórnie kntrlka wybru kresu. Pprawin bsługę funkcji PERSALDO w raprtach wspmagających wyliczenie zaliczki na pdatek dchdwy. Pprawin bsługę klawiatury dla wszystkich biektów zawierających mŝliwść kreślenia statusu księgweg (pcja Status księgwy). Pprawin kreślanie numeru dekretu w sytuacji, gdy był n edytwany, a następnie zapisany z wykrzystaniem klawisza Zapisz i kntynuuj. P takiej peracji w nw twartym dekrecie pdpwiadał się pprzedni numer, c mgł prwadzić d jeg pwielenia. Obecnie dmyślnym ustawieniem jest autmatyczna numeracja. Pprawin kreślanie numeru źródłweg raz pla Treść (bazująceg na numerze dkumentu bądź numerze ryginalnym dkumentu) twrzneg dekretu dla faktur zakupu i przyjęć zewnętrznych. W przypadku gdy numer ryginalny jest niekreślny (dla niektórych dkumentów mŝna t ple zstawić puste), a numer ten zstał kreślny jak treść dekretu (numerem tym dmyślnie wypełniane jest równieŝ ple Dkument źródłwy na dekrecie), wówczas pbierany jest numer wewnętrzny nadany przez Subiekta GT. W związku z tym zmienin równieŝ nazewnictw typów pisów dla pla Treść na pzycji dekretu w schemacie imprtu: nazwę numer dkumentu zmienin na numer dkumentu/ryginału, numer ryginału zmienin na numer dkumentu. Pprawin pcję Przywróć dmyślne dla widku dekretu walutweg - jej wywłanie usuwał klumny dtyczące waluty z widku tabelki dekretu. Pprawin pbieranie kursu pdczas wystawiania peracji bankwej. Wcześniej pbierany kurs był z dnia, w którym wystawin dkument zamiast z dnia kreślneg pdczas edycji. Pprawin pdgląd pól własnych (zakładka Własne) dla biektów je psiadających (kntrahenci, śrdki trwałe, wspólnicy, umwy pracę, umwy cywilnprawne, pracwnicy, wypłaty, rachunki, twary i usługi). W trybie pdglądu mŝliwa była edycja pól własnych (zmiany nie były zapisywane), która becnie zstała zablkwana. Pprawin płączenie ADODB.Cnnectin, które jest zwracane w Sferze przez atrybut Placzenie biektu Baza. Obecnie ma ustawiny taki limit czasu czekiwania, jaki ustawin dla aplikacji InsERT GT w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Sftware\InsERT\InsERT GT\dbman\1.0\Cnnectin Prperties. Pprawin pwielanie autmatów przeksięgwań, dla których nazwa p ddaniu słwa "kpia" przekraczała 50 znaków. Twrzyły się wówczas autmaty z pustą nazwą. Obecnie nwa nazwa kpii autmatu jest bcinana d 50 znaków. Pprawin pwielanie schematów imprtu, których nazwa była dłuŝsza niŝ 46 znaków. Pprawin prblem z "zawieszaniem się" aplikacji pdczas przenszenia danych w sytuacji, gdy w plikach pśrednich XML zawarty był błąd i w knie z raprtem z testwania tych plików wciśnięt klawisz Przerwij. Pprawin prblem z przeniesieniem bilansu zamknięcia d bilansu twarcia dla bardz duŝej liczby knt. Prblem zauwaŝyć mŝna był w przypadku przenszenia pwyŝej knt - przeniesienie nie był dknywane i ddatkw generwał się pusty raprt z przeniesienia. Pprawin prblem z pustą tabelą zestawienia Wlne spłaty rzrachunków, który pjawiał się w przypadku wybru jak parametru knkretneg kntrahenta. Pprawin prblem z uwidacznianiem klumn dtyczących waluty w knie edycji dekretu księgweg w przypadku wywłania pcji Kursy walut dstępnej w menu kntekstwym. Pprawin przeliczanie imprtwanych d Rewizra GT dkumentów walutwych. Wcześniej przeliczanie pdczas imprtu następwał inną metdą niŝ przeliczanie pdczas wystawiania dkumentu walutweg w Subiekcie GT, stąd mgły występwać róŝnice grszwe pmiędzy wartścią w PLN dekretu walutweg, a wartścią dkumentu źródłweg. Obecnie bie metdy są ujednlicne. Pprawin przenszenie bilansu zamknięcia dla knt, które w rku pprzednim nie psiadały analityk, a w rku klejnym zstały ne pdpięte. Dla takich knt bilans nie będzie się przensił, a w raprcie pjawi się kmunikat W bieŝącym rku knt psiada klejne pzimy analityki. Pprawin przenszenie danych kntrahenta na zakładkę VAT pdczas dekretacji z wykrzystaniem pieczęci księgwej zawierającej w definicji knt analityczne daneg kntrahenta. Pprawin przenszenie danych z prgramów z linii DOS d systemu InsERT GT pracująceg na platfrmie wypsaŝnej w prcesr dwurdzeniwy bądź w technlgię "Hyper Threading" (wielwątkwść - wyknywanie równlegle dwóch strumieni kdów prgramów). Pprawin przepisywanie daty dekretacji d zakładki VAT pdczas edycji dekretu w przypadku zmiany pla Pwiązanie z VAT z wartści brak na wartść zakup lub sprzedaŝ. Pprawin przypisanie skrótów klawiszwych dla trybu wprwadzania rzrachunków w parametrach dekretów raz w wizardzie startwym Rewizra GT. Pprawin przypisywanie zmienineg rachunku bankweg d pracwnika, kntrahenta instytucji. W przypadku zmiany rachunku w dkumentach wygenerwanych z dtychczaswym rachunkiem, w trybie pdglądu widczny był zmieniny rachunek bankwy, natmiast na wydruku widniał wcześniejszy. Obecnie zarówn na pdglądzie, jak i wydruku widczny jest rachunek, z jakim dkument zstał wystawiny. 4/7

5 Pprawin realizację kmpensat w walucie bcej - w spłatach, w plu Dkument źródłwy wpisywał się numer rzrachunku zamiast numeru kmpensaty. Pprawin srtwanie raz wyświetlanie listy kas ustalającej kntekst pracy mdułu Dkumenty kaswe. Obecnie lista ta srtwana jest alfabetycznie, a kaŝdy element wyświetlany jest w pstaci: symbl - nazwa. Pprawin srtwanie raz wyświetlanie listy rachunków bankwych ustalającej kntekst pracy mdułu Operacje bankwe. Obecnie lista ta srtwana jest alfabetycznie, a kaŝdy element wyświetlany jest w pstaci: nazwa - numer. Pprawin srtwanie zdefiniwanych flag na alfabetyczne w wybrze pzycji filtra "z flagą" w mdułach rzrachunkwych. Pprawin twrzenie śladu rewizyjneg w przypadku wyknania kntrli numeracji zapisów, w wyniku której dszł d przenumerwania dekretów. W śladzie rewizyjnym pwstaje wówczas zapis pprawie teg dekretu. Pprawin ustawianie dmyślnej waluty raz kursu (bank, rdzaj, wartść) w dekrecie p imprcie dkumentu wystawineg w walucie - dtychczas p imprcie walutą dmyślną był PLN. Pprawin usuwanie definicji umiejscwienia knta z pzimu Infrmatra kncie, zakładka Wykrzystanie knta. Pprawin w dekretach bsługę walut, dla których liczba jednstek przeliczeniwych była róŝna d jedneg. Pprawin w mikrgratyfikancie GT dmyślny termin składania deklaracji ZUS na "2", bwiązujący jednsbwą działalnść bez pracwników. Pprawin w raprtach wspmagających wyliczanie zaliczki na pdatek PIT wykazywanie wartści w plach numerycznych psiadających cztery miejsca p przecinku. JeŜeli wartść w tych plach miała być zerwa, prgram wykazywał (nie wpływał t na wartść blicznej zaliczki). Pprawin w rzrachunkach bsługę walut, dla których liczba jednstek przeliczeniwych jest róŝna d jedneg. Obecnie z dkumentów bądź dekretów księgwych przepisywane są d rzrachunku dpwiednie atrybuty: data kursu, bank dstarczający kursy walut, liczba jednstek. RównieŜ w mechanizmie realizacji kmpensat, wprwadzania BO i jeg edycji, czy teŝ w sferze uwzględniana jest liczba jednstek przeliczeniwych kursu walut. Pprawin w zestawieniu Śrdki trwałe amrtyzwane jednrazw pdsumwanie klumn Wp narastając raz Zstał d limitu, które nieptrzebnie wykazywały tam sumę zapisów. Pprawin walidację nazwy krótkiej pdmitu dla prgramu Płatnik (Dane pdmitu, zakładka Rejestracja) pdczas eksprtu deklaracji ZUS d pliku KDU. Nazwa krótka becnie nie jest wymagana (dla sby fizycznej prwadzącej działalnść mŝna był zarejestrwać firmę w ZUS bez pdania nazwy skrócnej). Wymagane jest wówczas, by w Płatniku równieŝ nie była pdana nazwa skrócna pdmitu, jak równieŝ w systemie InsERT GT wskazana zstała "sba fizyczna d deklaracji", której dane identyfikacyjne psłuŝą Płatnikwi d kreślenia płatnika składek. Pprawin wartść składki na ubezpieczenie wypadkwe na 1,80% pdstawy wymiaru bez kreślenia daty bwiązywania. Ulepszenie prgramu nie pwduje zmiany wartści kreślnej przez uŝytkwnika czy teŝ dpisanie z nwą datą bwiązywania. Pprawin wiązanie rzrachunku ze spłatą pdczas dekretacji w sytuacji, gdy zarówn rzrachunek, jak i spłata występwały na jednym dkumencie księgwym. Efekt, który pjawiał się jedynie pdczas pierwszej próby pwiązania rzrachunku ze spłatą (p zapisaniu spłaty i wejściu pnwnym w kn rzrachunku pwiązaneg z zapisem na kncie, prblem nie występwał), plegał na braku rzrachunku d pwiązania, jeŝeli równlegle dekretwana była spłata. Pprawin wklejanie kwt (Ctrl+V) pdczas dekretacji dkumentów. Kwty wprwadzne w ten spsób nie były uwzględniane w pdsumwaniu dekretu. Pprawin wydruk numeru dkumentu w histrii windykacji - wcześniej drukwał się puste. Pprawin wydruk raz eksprt wydruku zestawienia Dziennik księgwań - pełny d pliku w frmacie PDF. W przypadku dekretów z duŝą ilścią pzycji wykraczających pza bręb jednej strny drukwała się pusta strna (dekret przenszny był na strnę klejną) z tabelką pdsumwania strny. Obecnie pdsumwanie t w takich przypadkach nie jest drukwane. Pprawin wydruk zestawień, dla których jak parametr mŝna był wybrać typ knt jak "dwlne". Przy próbie wydruku następwał nieczekiwane zamknięcie aplikacji. Prblem ten pjawił się w wersji Pprawin wydruki rejestrów VAT sprzedaŝy (wzrzec 15 cali raz A4 pzim) wywływane z pzimu mdułu ewidencji VAT sprzedaŝy. Niepprawnie wykazywany był kres, za jaki wygenerwane zstał zestawienie (wykazywany bez względu na wybór, rk 2003). Pprawin wydruku dekretu księgweg wg wzrca Dkument księgwy. Dla dekretu walutweg na wydruku pdsumwanie wykazywane był w PLN. Pprawin wykazywanie na strnie głównej Rewizra GT wpłat gtówkwych, zarówn zadekretwanych jak i niezadekretwanych. Pprawin wykazywanie pla Współcz. degr. w dkumencie zmiany amrtyzacji (ZA) dla śrdków trwałych amrtyzwanych liniw. Pprawin wykazywanie w mdule Śrdki trwałe w klumnie Umrzenie rczne niepprawnych wartści dla śrdków trwałych z kreślną metdą amrtyzacji "jednrazwa". 5/7

6 Pprawin wykazywanie wartści BO knta rzrachunkweg w pszczególnych miesiącach w zestawieniu Stan knta w walucie w przypadku, gdy dane knt pza bilansem twarcia nie psiadał innych zapisów raz wybran walutę inną niŝ PLN. Pdbny efekt występwał w infrmatrze kncie na zakładce Stan knta. Pprawin wykazywanie wzrców wydruku z grupy Raprt kaswy w Rewizrze GT. Wcześniej widczne ne były jedynie w Subiekcie GT. Pprawin wyliczanie dsetek w klejnej ncie dsetkwej, która uwzględniała datę wystawienia pprzedniej nty dsetkwej, a nie datę bliczenia dsetek kreślnej w pprzedniej ncie dsetkwej. Pprawin wyliczanie dsetek w ncie dsetkwej wystawianej d rzlicznej naleŝnści z przekrcznym terminem płatnści. W przypadku gdy nta wystawiana jest z datą wcześniejszą niŝ data rzliczenia rzrachunku, dsetki liczne były d daty rzliczenia zamiast daty kreślnej w ncie. Pprawin wyliczanie wartści nett i brutt na pdstawie przeniesineg autmatycznie VAT-u z dekretu. Usprawnienie plega na załŝeniu, iŝ kwta brutt jest pzycją główną w grupie dekretu (czyli p jednej strnie knta kwta brutt, p drugiej nett i VAT). Od wprwadznej kwty VAT-u na knt pwiązane ze stawką VAT wyliczana jest wartść nett, najbliŝsza wartści brutt, która wg załŝenia znajduje się na pzycji głównej w grupie dekretu. JeŜeli kreślenie takiej wartści nett nie pwiedzie się, wówczas d zakładki VAT przepisywana jest wartść nett wyliczna d strny wartści VAT (bez próby prównania z pzycją główną dekretu). Zmianie uległ równieŝ algrytm wyliczania wartści VAT i nett w przypadku pprawy VAT w dekrecie, która becnie wymusza wyliczenie wartści VAT i nett w danej stawce d pczątku (zamiast pmniejszania wartści nett i VAT wartść z krygwanej pzycji i ddanie nwej - pprawinej wartści). Pprawin wypełnianie dat pdczas twrzenia dekretu w rejestrze, który dmyślnie psiadał ustawiną walutę róŝną d PLN raz w parametrach dekretów księgwych zaznaczna była pcja W dekretach walutwych pdpwiadaj statni kurs waluty, jeŝeli nie istnieje kurs na dany dzień. Prblem występwał w przypadku ddawania klejneg dekretu walutweg za pmcą pcji Zapisz i kntynuuj. Pprawin wypełnianie luk w numeracji dekretów w brębie dnia. W przypadku gdy numeracja dekretów między dniem pprzednim a bieŝącym psiadała lukę, prgram jej nie wypełniał przy ddawaniu nweg dekretu, mim ustawienia dpwiednieg znacznika w parametrach numeracji dkumentów. Pprawin wyświetlanie filtrów, które w niektórych sytuacjach mgły być niedpwiedni sfrmatwane. Niepprawne wyświetlanie miał charakter spradyczny i bjawiał się tylk na niektórych knfiguracjach. Pprawin wyświetlanie listy kntrahentów w kreatrze zbirczej nty dsetkwej - w przypadku istnienia nawet jedneg paragnu wyświetlana była pusta pzycja na liście wybru kntrahentów. Pprawin wyświetlanie kna rzliczania rzrachunków przez skjarzenie p próbie dknania rzliczenia rzrachunków niespełniających reguł integralnści - p pnwnym uŝyciu pcji Rzdziel niepprawnie wyświetlała się tabelka z rzrachunkami. Pprawin wyświetlanie pisu pzycji klumny Flaga własna dla rzrachunków bez przypisanej flagi (warunkiem pjawiania się błędneg pisu był zdefiniwanie flagi "białej" w parametrach). Pprawin równieŝ pjawianie się tych pisów p wyknaniu peracji Przywróć dmyślne w Parametrach listy mdułów rzrachunkwych. Pprawin wyświetlanie pla Treść dla pierwszej zdefiniwanej pzycji w schemacie imprtu, dla której zamiast pisu wykazywane były same nawiasy. Pprawin wzrce dwuczęściwych wydruków ewidencji VAT zakupów w rzbiciu na stawki i ewidencji VAT sprzedaŝy w Rewizrze GT raz wzrce dwuczęściwych wydruków rejestru VAT sprzedaŝy i rejestru VAT zakupów w Subiekcie GT. W przypadku bardz duŝych wydruków część pierwsza mgła się róŝnić d drugiej pd kątem ilści pzycji. Pprawin wzrce tekstwe ewidencji VAT sprzedaŝy, w których w przypadku rzliczania VAT kwartalnie w nagłówkach wydruków zamiast kwartału, za jaki ewidencja jest drukwana, widniał pierwszy miesiąc z daneg kwartału. Pprawin wzrce tekstwe wydruków zestawienia Zapisy na kncie w taki spsób, by wykazywane były parametry, wg których zstał n wygenerwane. Pprawin wzrce wydruków dkumentów KP i KW wystawinych w walucie (dtyczy równieŝ dkumentów wygenerwanych autmatycznie d dkumentów handlwych). Pprawa wiąŝe się z wprwadzeniem wielwalutwści w systemie InsERT GT i ujednliceniem jej bsługi. Wydruki takich dkumentów są dknywane w walucie w jakiej zstały wystawine. Pprawin wzrce wydruków tabeli amrtyzacyjnej z grupwaniem, na których pjawiać mgły się śrdki w pełni zamrtyzwane pprzez jednrazwy dpis i pstawine w stan likwidacji. Pprawin zapamiętywanie ustawień filtrów w mdule Dkumenty kaswe. Pprawin zarządzanie klumnami tabeli w mdule Rzrachunki wg kntrahentów. Wcześniej nie były pamiętane mdyfikacje klumn górnej tabeli teg mdułu p pnwnym uruchmieniu prgramu. Pprawin zarządzanie klumnami w infrmatrze kncie na zakładce Stan knta. W przypadku usunięcia którejś z klumn, niepprawnie były ne frmatwane względem ich nagłówków. Pprawin zbircze rzliczanie rzrachunków w przypadku ich psiadania w róŝnych walutach. Zmiana waluty wg której nastąpić miał rzliczenie mgła pwdwać zapis rzrachunku z niepprawnie ustawinym 6/7

7 kursem waluty bądź niemŝliwe był kreślenie kursu, z jakim nastąpić miałby rzliczenie (zaleŝne t był d teg, na jakim rzrachunku był ustawiny fkus raz jaką wybran d rzliczenia). Pprawin zestawienia Pdsumwanie rachunków bankwych, Pdliczenie finansów na dzień raz Pdliczenie finansów w kresie, w których nieptrzebnie wykazywane były rachunki psiadające zerwy stan pczątkwy i nie psiadające Ŝadnych peracji bankwych. Pdbne zmiany nastąpiły takŝe w dniesieniu d kas gtówkwych raz dkumentów kaswych. Pprawin, w związku z rzszerzaniem wielwalutwści w systemie InsERT GT, bsługę banku dstarczająceg kursy walut. Pprawa ma na celu ujednlicenie interfejsu wprwadzania tych danych w mdułach rzrachunkwych, dkumentach kaswych raz peracjach bankwych. W mdule Dkumenty kaswe ddan klumny (w związku z rzszerzaniem wielwalutwści w systemie InsERT GT): Wpłata w walucie, Wypłata w walucie, Kurs raz Waluta. Ddan równieŝ filtr W walucie. Zaktualizwan słwnik numerów rzliczeniwych banków na pdstawie bazy udstępnianej przez Krajwą Izbę Rzliczeniwą ( Zmienin (pszerzn) dmyślną szerkść klumn z datami w zestawieniu Rzrachunki na dany dzień. Zmienin płŝenie plików startwych XML - zstały przeniesine z flderu, w którym aplikacja zstała zainstalwana (typw jest t C:\Prgram Files\InsERT\InsERT GT) d flderu ze wspólnymi danymi aplikacji (d pdkatalgu InsERT\InsERT GT). Uwaga: PłŜenie flderu z danymi aplikacji róŝni się w zaleŝnści d wersji systemu peracyjneg. Zmienin tryb wprwadzania rzrachunków p imprcie - becnie dla dkumentów handlwych, kaswych, bankwych raz kmpensacyjnych trybem tym jest "pdłącz, umŝliwiaj twrzenie". Dla pzstałych dkumentów i peracji jest t tryb "utwórz". Ddan równieŝ mechanizm, który pdczas aktualizacji danych d wersji 1.15 ustawia dpwiedni tryb wprwadzania rzrachunków dla zaimprtwanych dkumentów. Zmienin układ zakładek w knie wypisywania peracji bankwej dtyczącej instytucji. Dane dtyczące szczegółów przelewu przeniesine zstały na nwą zakładkę Przelew US - jeśli jest t przelew związany z urzędem skarbwym, bądź Przelew ZUS - jeśli dtyczy zakładu ubezpieczeń spłecznych. 7/7

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna WYPOSAŻENIE Dkumentacja eksplatacyjna Wprwadzenie... 3 1 Rejestracja danych... 4 1.1 Wypsażenie... 4 2 Pdgląd... 8 2.1 Przeglądanie wg użytkwników... 8 2.2 Przeglądanie wg miejsc... 8 3 Słwniki... 9 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Lubiszyn: Bankwa bsługa budżetu Gminy Lubiszyn raz jednstek rganizacyjnych w latach 2015-2017

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.aps.wrclaw.p Wrcław: Usługi sprzątania pmieszczeń i terenu zewnętrzneg Stmatlgiczne Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupdrawsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupdrawsko.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pupdrawsk.pl Drawsk Pmrskie: Zrganizwanie i przeprwadzenie dla sób bezrbtnych usług szkleniwych Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Gdańsk: Przedmitem zamówienia jest świadczenie usług infrmatycznych w prjekcie WiCmm Transfer - transfer wiedzy i wzmcnienie pwiązań sfery nauki z przedsiębirstwami branŝy ICT/ETI pprzez system staŝy realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ul. Wjska Plskieg 3 43-400 Cieszyn tel./fax 033/ 852-07-44 e-mail: sekretariat@sswcieszyn.x.pl www.sswcieszyn.x.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudwa instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze budynku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293. Puck: Świadczenie usług transprtwych i załadunkwych przy bieŝącym utrzymaniu dróg pwiatwych na terenie pwiatu puckieg i wejherwskieg w rku 2011 Numer głszenia: 12885-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo