Postępowanie nr A /11/SS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie nr A120-211-149/11/SS"

Transkrypt

1 Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Warszawie. Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskieg 1A, Gdańsk, wj. pmrskie, tel , faks , Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Warszawie.. II.1.2) Rdzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg przez Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Warszawie. Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna ruletka będzie interaktywną pmcą dydaktyczną dla nauczycieli przyrdy w szkłach pnadgimnazjalnych. Tematyka gry: zmiany klimatyczne na świecie. Zamówienie bejmuje: tłczenie płyt DVD 5, nadruk na płytach, przygtwanie pakwania z kładką, druk przewdnika dydaktyczneg d gry kmputerwej, str. 1

2 skład, łamanie, prawę przewdnika, transprt we własnym zakresie i na własny kszt Wyknawcy Prjekt (zamówienie) wymaga stswania, na materiałach (płytach DVD, kładkach i przewdnikach), lg prjektu w wersji klrwej, zaakceptwaneg przez Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Warszawie i dstarczneg przez Zamawiająceg w ustalnym frmacie. Wyknawca na kładce pakwania i strnie infrmacyjnej przewdnika zawrze ntę autrach, umieści napis: Dfinanswan ze śrdków Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej raz lg prjektu w wersji klrwej, w frmie dstarcznej przez Zamawiająceg. Szczegóły zamówienia pdane w rzdziale II SIWZ i w załączniku nr 2 d SIWZ.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakńczenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na pczet wyknania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Zamawiający nie precyzuje w pwyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wyknawca zbwiązany jest wykazać w spsób szczególny. III.3.2) Wiedza i dświadczenie Na ptwierdzenie teg warunku Zamawiający wymaga wykazania się c najmniej jedną wyknaną usługą plegającą na tłczeniu płyt DVD z nadrukiem i druku str. 2

3 przewdnika dydaktyczneg (instrukcji bsługi) d gry kmputerwej, dpwiadającą swim rdzajem usłudze stanwiącej przedmit zamówienia, w ilści nie mniejszej niż 4000 kmpletów (płyty z przewdnikami lub instrukcjami w pakwaniach), w zakresie niezbędnym d wykazania spełnienia warunku wiedzy i dświadczenia w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy w tym kresie, z pdaniem ilści wyknanych kmpletów, przedmitu zamówienia, terminu wyknania i nazwy Zamawiająceg raz załączeniem dkumentu ptwierdzająceg, że usługa zstała wyknana należycie- załącznik nr 5 (d SIWZ). Dkumenty wypełnine i pdpisane przez sbę(y) upważniną(e) d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy. W przypadku Wyknawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia warunek ten Wyknawcy mgą spełniać łącznie (w imieniu człnków knsrcjum dkumenty te mże złżyć pełnmcnik - z treści tych dkumentów musi wyraźnie wynikać, że pełnmcnik składa je w imieniu człnków knsrcjum). Ocena spełniania warunków wymaganych d Wyknawców zstanie dknana wg frmuły spełnia - nie spełnia na pdstawie dkumentów pisanych w rzdziale V SIWZ. III.3.3) Ptencjał techniczny Zamawiający nie precyzuje w pwyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wyknawca zbwiązany jest wykazać w spsób szczególny. III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Zamawiający nie precyzuje w pwyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wyknawca zbwiązany jest wykazać w spsób szczególny. III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Zamawiający nie precyzuje w pwyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wyknawca zbwiązany jest wykazać w spsób szczególny. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu, należy przedłżyć: str. 3

4 wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, dstaw lub usług w zakresie niezbędnym d wykazania spełniania warunku wiedzy i dświadczenia w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i dbirców, raz załączeniem dkumentu ptwierdzająceg, że te dstawy lub usługi zstały wyknane lub są wyknywane należycie III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia aktualny dpis z właściweg rejestru, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert, a w stsunku d sób fizycznych świadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wyknawca pwłujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w pstępwaniu na ptencjał innych pdmitów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dkumenty dtyczące teg pdmitu w zakresie wymaganym dla wyknawcy, kreślnym w pkt III.4.2. III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że: nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dkumenty niewymienine w pkt III.4) alb w pkt III.5) str. 4

5 1)Oświadczenie Wyknawcy, że spełnia warunki udziału w pstępwaniu, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, pdpisane przez sbę(y) upważniną(e) d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy - załącznik nr 3 (d SIWZ). W przypadku Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia każdy z warunków kreślnych w art. 22 ust. 1 ustawy pwinien spełniać c najmniej jeden z tych Wyknawców alb Ci wszyscy Wyknawcy wspólnie. Dlateg też w przypadku Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia, świadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy, mże pdpisać pełnmcnik w imieniu Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia (zgdnie z art. 23 ust. 2 ustawy), lub wszyscy Wyknawcy razem na jednym dkumencie. Wystarczające jest również złżenie świadczenia przez teg (tych) z Wyknawców, który samdzielnie spełnia warunki kreślne w art. 22 ust. 1 ustawy. 2) Oświadczenie Wyknawcy braku pdstaw d wykluczenia Wyknawcy z pstępwania na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, pdpisane przez sbę(y) upważniną(e) d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy - załącznik nr 4 (d SIWZ). Oświadczenie składa każdy z Wyknawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia (w imieniu człnków knsrcjum świadczenie niepdleganiu wykluczeniu mże złżyć pełnmcnik - z treści teg świadczenia musi wyraźnie wynikać, że pełnmcnik składa je w imieniu każdeg człnka knsrcjum). 3) Aktualny dpis z właściweg rejestru, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert, a w stsunku d sób fizycznych świadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Aktualny dpis składa każdy z Wyknawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia (w imieniu człnków knsrcjum dkument ten mże złżyć pełnmcnik - z treści teg świadczenia musi wyraźnie wynikać, że pełnmcnik składa je w imieniu każdeg człnka knsrcjum). 4)Oświadczenie pdwyknawcach - jeżeli Wyknawca zamierza pwierzyć pdwyknawcm kreślny zakres zamówienia, musi wykazać t w niniejszym załączniku. Wyknawca wyknujący zamówienie wyłącznie siłami własnymi nie dłącza d ferty załącznika nr 6 (d SIWZ). Oświadczenie składa jeden z Wyknawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia, (w imieniu człnków knsrcjum dkument ten mże złżyć pełnmcnik - z treści teg świadczenia musi wyraźnie wynikać, że pełnmcnik składa je w imieniu człnków knsrcjum). 5) Zaakceptwany przez Wyknawcę prjekt umwy - załącznik nr 7 (d SIWZ); Wyknawca mże też zastswać się d infrmacji zawartej w rzdz. XVI pkt. 1). Wyknawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 6) Jeżeli Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczpsplitej Plskiej, zamiast dkumentów, których mwa w rzdziale V pkt. 2.2) SIWZ składa dkumenty wystawine w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ptwierdzające dpwiedni, że: a) nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści. Dkument, którym mwa pwyżej pwinien być wystawiny nie wcześniej str. 5

6 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert. Jeżeli w miejscu zamieszkania sby lub w kraju, w którym Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się teg dkumentu, zastępuje się je dkumentem zawierającym świadczenie złżne przed ntariuszem, właściwym rganem sądwym, administracyjnym alb rganem samrządu zawdweg lub gspdarczeg dpwiedni miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7) Wyknawcy mgą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia w trybie art. 23 ust. 1-4 ustawy. W tym przypadku Wyknawcy ustanawiają pełnmcnika d reprezentwania ich w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg, Zamawiający mże żądać przed zawarciem umwy w sprawie zamówienia publiczneg, umwy regulującej współpracę tych Wyknawców (art. 23 ust. 4 ustawy). 8) Wyknawca mże plegać na wiedzy i dświadczeniu lub zdlnściach innych pdmitów, niezależenie d charakteru prawneg łączących g z nim stsunków. Wyknawca w takiej sytuacji zbwiązany jest udwdnić Zamawiającemu, iż będzie dyspnwał zasbami niezbędnymi d realizacji zamówienia, w szczególnści przedstawiając w tym celu pisemne zbwiązanie tych pdmitów d ddania mu d dyspzycji niezbędnych zasbów na kres krzystania z nich przy wyknywaniu zamówienia. 9) Dkumenty sprządzne w języku bcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język plski, pświadcznymi za zgdnść z ryginałem przez Wyknawcę. Wyknawca, według swjeg uznania mże też przedstawić tłumaczenie dknane przez tłumacza przysięgłeg, które nie wymaga pświadczenia za zgdnść. 10) Dkumenty mają być składane w frmie ryginału lub kserkpii pświadcznej za zgdnść z ryginałem przez Wyknawcę (sby upważnine d składania świadczeń wli w imieniu Wyknawcy zgdnie z wpisem w stswnym dkumencie uprawniającym d występwania w brcie prawnym) lub ntariusza. III.7) Czy granicza się mżliwść ubiegania się zamówienie publiczne tylk dla wyknawców, u których pnad 50 % pracwników stanwią sby niepełnsprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprwadzna będzie aukcja elektrniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: tak str. 6

7 Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian Zmiana pstanwień umwy dpuszczalna jest w następujących przypadkach: 1)zmiany terminu realizacji umwy ze względu na wystąpienie klicznści z przyczyn leżących p strnie Zamawiająceg (w szczególnści sytuacja eknmiczna, zdlnści płatnicze lub warunki rganizacyjne czy też z przyczyn technicznych) niedających się przewidzieć przed zawarciem umwy raz zaistnienia siły wyższej, 2)zmiany bwiązujących przepisów prawa. Odstąpienie d umwy przez Zamawiająceg: 1)Zamawiający mże dstąpić d umwy, jeśli wyknanie umwy nie leży w interesie publicznym, zgdnie z art. 145 ustawy. W tym wypadku, Zamawiający mże dstąpić d umwy w terminie 30 dni d pwzięcia wiadmści tych klicznściach, 2)w wypadku kreślnym w pkt. 1) Wyknawca mże żądać jedynie wynagrdzenia należneg mu z tytułu wyknania części umwy, 3)Zamawiający mże również dstąpić d umwy na zasadach kreślnych w pkt. 1) i 2) niniejszeg ustępu, w wypadku głszenia upadłści lub likwidacji przedsiębirstwa Wyknawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wyknawcy, 4)Zamawiający mże dstąpić d umwy w trybie natychmiastwym w przypadku, gdy usługa jest realizwana wadliwie lub sprzecznie z umwą. - Wszelkie zmiany umwy wymagają dla swej ważnści frmy pisemnej w pstaci aneksu pdpisaneg i zatwierdzneg przez bie strny. - Wyknawca nie ma prawa cesji praw i/lub bwiązków wynikających z umwy na rzecz sób trzecich z zastrzeżeniem ust. pniższeg. - Cesja wierzytelnści Wyknawcy wynikających z umwy wymaga dla swej ważnści uprzedniej pisemnej zgdy Zamawiająceg. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskieg (budynek Rektratu), ul. Bażyńskieg 1A, pkój nr 124, I piętr, Gdańsk Oliwa. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 11:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskieg (budynek Rektratu), ul. Bażyńskieg 1A, pkój nr 124, I piętr, Gdańsk Oliwa. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie str. 7

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

okres dwóch lat od podpisania umowy ramowej. Numer ogłoszenia: 76909-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

okres dwóch lat od podpisania umowy ramowej. Numer ogłoszenia: 76909-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Zawarcie umwy ramwej na dstawy sprzętu kmputerweg i licencjnwaneg prgramwania systemweg, biurweg, specjalistyczneg i użytkweg wg ptrzeb bieżących Instytutu Chemii i Techniki Jądrwej przez kres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezn: Dstawa urządzeń typu hand-held wraz z wypsażeniem raz drukarek fiskalnych na ptrzeby Nadleśnictwa Gniezn - Zp 4-2710/2013 Numer głszenia: 130319-2013; data zamieszczenia: 02.07.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuo-gorzow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuo-gorzow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zu-grzw.pl Grzów Wielkplski: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 17 Krasne: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krasne wraz z jednstkami rganizacyjnymi i instytucjami kultury Numer głszenia: 344356-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo