Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18"

Transkrypt

1 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść uŝycia frm płatnści kartą raz kredytu kupieckieg w dkumencie zwrtu d paragnu. Ddan mŝliwść wysłania a d wielu kntrahentów - w tym celu naleŝy wskazać danych kntrahentów i p wyknaniu pcji Wyślij zstaną ni kreśleni jak adresaci wiadmści pcztwej. Ddan mŝliwść zbirczeg aktywwania i dezaktywwania karttek twarwych. NaleŜy w tym celu zaznaczyć pzycje, które mają być aktywwane/dezaktywwane i wywłać dpwiednią pcję z menu Operacje. Ddan mŝliwść zbirczeg aktywwania/dezaktywwnia karttek kntrahentów. Opcja dstępna jest z pzimu menu Operacje-Ustaw jak aktywny/nieaktywny - naleŝy w tym celu zaznaczyć pzycje, które mają pdlegać tej peracji. Ddan mŝliwść zbirczej zmiany stawki VAT dla pzycji w karttece twarów. Ddan parametryzację działania mechanizmu InsTYNKT dla twarów i kntrahentów w kntekście pszczególnych typów dkumentów brtwych. Rzszerzn gólne parametry mechanizmu InsTYNKT dla twarów i kntrahentów. Ddan parametryzację InsTYNKTu dla kntrahentów (zakładka Kntrahenci w parametrach InsTYNKu), w której mŝna kreślić, czy mają być pkazywani kntrahenci zawierający wszystkie wyszukiwane słwa (AND), jaki rdzaj kntrahentów uwzględnić raz czy wyniki wyszukiwania mają być srtwane alfabetycznie. Ddan zestawienie Histria dstawy danym kdzie brazujące, na jakich dkumentach występwał twar z danym kdem dstawy. D krzystania z teg zestawienia wymagany jest niebieski PLUS dla Subiekta GT. Ddan zestawienie Przyjęcia wg kdów dstaw, asrtymentu i kntrahentów prezentujące wartści przyjęć magazynwych przypadających na pszczególne dstawy, kntrahentów, z pdziałem na twary, w wybranym kresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskieg PLUSA dla InsERT GT. Ddan zestawienie SprzedaŜ wg kdów dstaw, asrtymentu i kntrahentów prezentujące wartści sprzedaŝy przypadające na pszczególne dstawy, kntrahentów, z pdziałem na twary, w wybranym kresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskieg PLUSA dla InsERT GT. Ddan zestawienie Wydania wg kdów dstaw, asrtymentu i kntrahentów prezentujące wartści wydań magazynwych przypadających na pszczególne dstawy, kntrahentów, z pdziałem na twary, w wybranym kresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskieg PLUSA dla InsERT GT. Ddan zestawienie Zakupy wg kdów dstaw, asrtymentu i kntrahentów prezentujące wartści zakupów przypadających na pszczególne dstawy, kntrahentów, z pdziałem na twary, w wybranym kresie czasu. Wymagana jest aktywna licencja na niebieskieg PLUSA dla InsERT GT. Ddan dla kasy Nvitus PS 3000 NET aktualizację kna transmisji przez sterwnik uniwersalny (realizwana pprzez plik wymiany). Ddan d funkcji zmiany cen na wydruku pcję Dmyślna cena: Oryginalna na dkumencie; umŝliwin tym samym zmianę waluty na wydrukach dkumentów bez kniecznści zmiany pzimu cen. Ddan d listy twarów klumnę Brakuje, która w przypadku ilści twarów na stanie mniejszej d ilści zarezerwwanej pkazuje brakującą ilść. Klumna jest dmyślnie nieaktywna. Ddan filtr kresu dla listy pzycji wyselekcjnwanych na pdstawie dkumentów w kreatrze wysyłania twarów d kasy fiskalnej. Ddan klumnę z nazwą (dmyślnie włączną) raz z symblem kntrahenta w szablnach cenników twrznych na pdstawie dkumentów. Ddan równieŝ mŝliwść zmiany rzmiaru kna z listą dkumentów. Ddan klumny z telefnem raz adresem w liście pracwników w danych kntrahenta. Ddan równieŝ w trybie pdglądu danych kntrahenta (F3) mŝliwść pdejrzenia danych pracwnika (klawisz Enter) bądź dwuklik na pracwniku). Ddan menu Knfiguracja i Operacje w serwisach knfiguracyjnych Kasiarza GT. Menu myłkw usunięte zstały w wersji Ddan mŝliwść blkady przeceny pniŝej ksztu zakupu (minimalnej ceny istniejących dstaw) - włączenie blkady następuje pprzez przełącznik w knie Spsób wyliczania nwych cen. Ddan mŝliwść generwania krekt d istniejących dkumentów FS i FZ w interfejsie prgramistycznym (Sfera). 1/5

2 Ddan mŝliwść pdłączenia przez ethernet kasy fiskalnej Nvitus PS 3000 NET z wykrzystaniem serwera FTP. Ddan mŝliwść rzliczania rzrachunków kntrahentów psiadających status "nieaktywny". Wcześniej, przy próbie rzliczenia takieg rzrachunku pjawiał się kmunikat Niekreślny błąd. Ddan mŝliwść skalwania kna wybru twarów d wysłania d kasy fiskalnej. Ddan mŝliwść wyknania transferu z kasy d kasy mim uŝycia prfilwania dstępu d kas. Ddan mŝliwść wystawienia paragnów PA i PAi na pdstawie dkumentów WZ. Ddan mŝliwść wysyłania dkumentów handlwych, magazynwych i kaswych em. Opcja dstępna jest w kienku wydruku (klawisz Wyślij ) - dkument wysyłany jest jak załącznik w frmacie PDF bądź TXT (dla dkumentów drukwanych tekstw). Ddan mŝliwść wyszukiwania (F7) i filtrwania (F8) dkumentów z uwzględnieniem kdów dstaw. Wymagane jest psiadanie uprawnień d niebieskieg PLUSA dla InsERT GT. Ddan na liście kntrahentów klumnę Liczba dkumentów w biblitece - dmyślnie klumna ta jest wyłączna. Ddan na liście twarów i usług klumnę ze znacznikiem infrmującym dłącznej biblitece dkumentów dla twarów. Klumna dmyślnie jest wyłączna. Ddan na strnie głównej prgramu hiperlink wywłujący zestawienie Pdliczenie fianansów. Ddan przy starcie prgramu infrmacje nieprzeczytanych wiadmściach InsMAIL. Ddan sprawdzanie dat przed zapisem edytwaneg dkumentu sprzedaŝy, który perwał na wskazanych dstawach. Ddan w Przecenie klumny Waluta raz Rdzaj (rdzaj twaru) - dmyślnie włączne. Ddan w instalatrze prgramu infrmację numerze instalwanej wersji. Ddan w interfejsie prgramistycznym (Sfera) atrybut KasaId umŝliwiający zmianę kasy dla dkumentów płatnych gtówką. Ddan w knie edycyjnym kntrahenta, w zakładce Ddatkwe, na liście pracwników mŝliwść wyświetlenia klumny Stanwisk. Ddan w zestawieniu SprzedaŜ wg dkumentów klumnę (dmyślnie wyłączną) z kreśleniem magazynu, z któreg nastąpiła sprzedaŝ. Ddan w zestawieniu Twary niechdliwe parametr Twar zakupiny w wybranym kresie: uwzględniaj/nie uwzględniaj. Ddan równieŝ mŝliwść kreślenia, czy na zestawieniu uwzględniane mają być twary, kmplety czy pakwania. Ddan zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem prgramu p przejściu kreatra wdrŝeniweg dla nw zakładaneg pdmitu i zamknięciu kienka z infrmacją trzymywaniu wiadmści InsMAIL. Ddan zabezpieczenie przed awaryjnym zamknięciem prgramu, które mgł nastąpić pdczas wysyłania peracji bankwej d hmebankingu. Sytuacja taka zdarzyć się mgła przy braku rachunku bankweg w dkumencie wypłaty bankwej. Ddan zabezpieczenie przed wydrukiem na drukarce, dla której wymagana jest reinstalacja sterwników. Próba wydruku na takiej drukarce mgła kńczyć się awaryjnym zamknięciem prgramu. Ddan zabezpieczenie przed zapisaniem peracji bankwej dla rachunku niepsiadająceg przypisanej waluty. Pprawin aktualizację w bazie adresu krespndencyjneg wpisaneg z pzimu zakładki CRM w knie edycyjnym kntrahenta. Pprawin aktualizwanie daty dkumentu kasweg w wypadku zmiany daty dkumentów handlwych. Pprawin blkwanie d edycji kdów PLU pzycjm wysłanym d kasy fiskalnej. Pprawin błędne pkazywanie infrmacji licencjach w prgramie Subiekt GT w sytuacji, gdy z tym samym pdmitem współpracuje prgram zarejestrwany na biur rachunkwe. Pprawin błędne przełączanie frmy płatnści na gtówkę pdczas edycji dkumentów krekt. Pprawin działanie pcji z menu Operacje, Operacje zbircze, Rzlicz wybrane rzrachunki. Pprawin działanie paska przewijania w trybie pdglądu F3 na zakładce Własne w danych kntrahenta. Pprawin działanie uprawnienia Finanse-Operacje bankwe-raprt bankwy, które błędnie sprawdzał uprawnienia d raprtu kasweg. Pprawin działanie uprawnień dtyczących zbirczeg wydruku wpłat raz wypłat bankwych. W przypadku drukwania z pzimu peracji zbirczych wpłat raz wypłat bankwych sprawdzane był jedynie uprawnienie d drukwania wpłat bankwych. Obecnie sprawdzane są uprawnienia zaleŝnie d typu peracji bankwej. Pprawin edycję ddawaneg pisu zdarzenia windykacyjneg. Tekst pisu jest becnie zawijany autmatycznie d klejneg wiersza raz klawisz Enter przensi edycję d następneg wiersza zamiast zamykać kn. Ddan równieŝ pcję PkaŜ (klawisz F3) raz bsługę klawisza Insert d ddawania nweg zdarzenia windykacyjneg. Pprawin edycję pla Opis na zakładce Pzstałe dane dkumentu kasweg. Ple t był niedstępne d edycji przy pprawie dkumentu kasweg. Pprawin edycję szablnu cennika w zakresie pdpwiadaneg kursu i jeg przeliczania dla pzycji twarwych wycenianych w walucie. Ddana zstała ddatkwa klumna Waluta ceny w karttece, a dtychczaswą nazwę klumny Waluta zmienin na Waluta na wydruku cennika. 2/5

3 Pprawin eksprt wydruków d frmatu HTML. Pprawin eksprt wydruku zestawienia Rzrachunki na dany dzień z grupwaniem. Pprawin instalację sterwników urządzeń fiskalnych pracujących w parciu sterwnik uniwersalny. Pprawin mechanizm InsTYNKT dla pól pisów twarów. Wyeliminwan graniczenie na liczbę znaków. Pprawin mechanizm zmiany skutku magazynweg dla dkumentów typu MM. W szczególnych przypadkach, gdy twar zstał juŝ rzchdwany z magazynu dcelweg, peracja zmiany skutku magazynweg tylk dla magazynu źródłweg nie uwzględniała brakujących pzycji twarwych. Pprawin mŝliwść wystąpienia bardz długieg uruchmiania pcji kalkulacji cen z pzimu kartteki twarów. Pprawin dczytywanie pdczas edycji kntrahenta danych dmyślnych ewidencji VAT na zakładce Księgwe. Dane te dczytywane były ze słwnika ewidencji a nie z danych zapisanych w kntrahencie. Pprawin pdpwiadanie cen na dkumencie PZ na wynikające z ustawień parametrów teg typu dkumentu. Wcześniej, mim zdefiniwania, iŝ dkument PZ będzie wystawiny w cenach karttekwych, wstawiała się statnia cena sprzedaŝy. Pprawin pdpwiadanie w kienku Drukuj liczby kpii d wydruku przy zmianie wzrca wydruku z dmyślneg na inny - zachwywana była liczba kpii z wzrca dmyślneg. Prblem pjawił się w wersji Pprawin pdpwiadanie w szablnie cennika symblu waluty raz kursu dla cen walutwych twarów wybranych d wydruku cennika. Pprawin prblem plegający na niedrukwaniu parametrów frmy płatnści na fakturach sprzedaŝy wystawinych przez aplikację Faktury seryjne (przykłady wykrzystania Sfery). Pprawin prblem plegający na niedrukwaniu parametrów frmy płatnści na fakturach sprzedaŝy wystawinych przez aplikację Faktury seryjne (przykłady wykrzystania Sfery). Pprawin prblem plegający na niedrukwaniu parametrów frmy płatnści na fakturach sprzedaŝy wystawinych przez aplikację Faktury seryjne (przykłady wykrzystania Sfery). Pprawin prblem z fiskalizacją dkumentów pjawiający się pdczas próby fiskalizwania przez klejneg uŝytkwnika prgramu pd warunkiem, gdy pprzedni uŝytkwnik (tej samej instancji prgramu) równieŝ dknywał wcześniej fiskalizacji. Pprawin prblem z przełączaniem się na inną aktywną aplikację z paska zadań Windws p wydaniu kmendy Drukuj z pzimu systemu InsERT GT. Pprawin prblem z uruchmieniem prgramu w systemach, w których zainstalwane zstał jakieklwiek narzędzie z SQL Server Pprawin prblem z wydrukiem dkumentów kaswych z pzimu mbilneg Subiekta. Pprawin prblem z wyświetlaniem drukarek sieciwych, który był widczny jedynie na systemach Windws Vista. Pprawin przeliczanie cen przy zmianie kursu waluty pdczas pprawy dkumentu. Pprawin przenszenie waluty pdczas wypisywania faktury na pdstawie wydania zewnętrzneg z VAT bądź przyjęcia zewnętrzneg z VAT. Pprawin przenszenie znaku nwej linii w danych wczytywanych pprzez pliki kmunikacji. Pprawin rzbicie wartści pakwań zwrtnych wydanych/zwrócnych na dkumentach krekt. Pprawin srtwanie na wydrukach rejestrów zakupów VAT - becnie jest n ustawine p dacie trzymania. Pprawin sprawdzanie uprawnień w przypadku próby uniewaŝniania dkumentów kaswych - nie jest juŝ wymagane uprawnienie d pprawy tych dkumentów. Uprawnienie d uniewaŝniania dkumentów kaswych jest sprawdzane jedynie dla dkumentów nieautmatycznych. Pprawin ujmwanie dstaw z dkumentów przychdu wewnętrzneg na zestawieniu Twary niechdliwe. Wcześniej brak sprzedaŝy twarów przyjętych na magazyn tymi dkumentami nie był w zestawieniu uwzględniany. Pprawin ustawianie dla ddawaneg kntrahenta jednrazweg typu na dstawca/dbirca. Pprawin usuwanie predefiniwaneg rachunku bankweg pdmitu - wcześniej pjawiał się kmunikat naruszeniu integralnści danych. Pprawin w prgramie serwiswym, w funkcji ustawiania parametrów uruchmieniwych dświeŝanie listy pdmitów (p zmianie danych uŝytkwnika SQL Serwera) raz ddan przyciski ułatwiające wybór plików XML z listy (Wszystkie, śaden, Odwróć). Pprawin w zestawieniu Twary niechdliwe kreślenie filtru Twary zakupine w kreślnym kresie (który psiadał mŝliwść kreślenia Uwzględniaj/nie uwzględniaj na PkaŜ wszystkie twary niechdliwe niezaleŝnie d daty zakupu i nie pkazuj twarów niechdliwych zakupinych w wybranym kresie). Pprawin wydajnść generwania cennika - przy bardz duŝej ilści pzycji, rzędu kilkudziesięciu tysięcy, czas czekiwania na wynik mógł być długi. Pprawin wydruk dkumentów KP i KW pwstałych w wyniku transferu. Wydruk (pdgląd) dknany zaraz p wygenerwaniu transferu nie psiadał numeru dkumentu - pjawiał się n dpier przy pnwnej próbie. 3/5

4 Pprawin wydruk dkumentów sprzedaŝy z kreśleniem innej ceny na wydruku. W przypadku kreślenia na wydruku ceny w walucie wylicznej w parciu ryginalną cenę na wydruku, d wyliczenia pbierana była cena sprzedaŝy z kartteki zamiast wpisanej na dkumencie. Pprawin wydruk dkumentów walutwych, na których udzielny był upust prcentwy. W przypadku wybrania wydruku w cenach innych niŝ ryginalne i ceną na wydruku była cena z statniej dstawy, niepprawnie wyznaczana była cena p upuście. Pprawin wydruk dkumentu RW wg wzrca Z rzbiciem na dstawy. Ple Razem dla ilści był zakrąglane d dwóch miejsc p przecinku. Pprawin wydruk faktury wg wzrca graficzneg standardweg, w przypadku umieszczenia w jej zawartści pakwania. Twrzyła się wówczas luka w numeracji pzycji dkumentu. Prblem pjawił się w wersji 1.17 i dtyczył tylk wzrca standardweg. Pprawin wydruk list, w których nie był widczny symbl grupwania cyfr (separatr ddzielający tysiące). Pprawin wydruki Infrmacji twarze, w których w plu Pełna charakterystyka twaru niepprawnie drukwały się plskie znaki diakrytyczne. Pprawin wykazywanie terminu płatnści w zestawieniu Raprt dkumentach - dla dkumentów płatnych gtówką nieptrzebnie wyświetlał się tam termin płatnści. Pprawin wyliczanie cen brutt p rabacie pdczas rejestracji fiskalnej dkumentów. Pprawin wyliczanie zestawienia SprzedaŜ wg pracwników, w który niepprawnie wykazywane były wartści faktur zbirczych wypisanych na pdstawie dkumentów WZ, które wystawine były przez innych pracwniików. Dla pracwnika, który wystawił fakturę zbirczą wartści ilści wykazywane były jak zerwe. Pprawin wyskść nagłówków klumn wydruku graficzneg drugiej części ewidencji VAT zakupu. Pprawin wyświetlanie infrmacji błędzie przy wyliczaniu cen w przecenie d kwty pniŝej zera. Kmunikwany jest wówczas błąd zapisu przeceny. Jednak gdy pwtórnie wyknan wyliczenie cen juŝ kwtę nie pwdującą wyliczenie cen ujemnych status błędu nie był usuwany. Pprawin wyświetlanie nagłówka klumny Cena stała w parametrach twarów i usług na zakładce Ceny. Wcześniej nagłówek ten nie był wyświetlany. Pprawin wyświetlanie nazwy banku w kienku wysyłania wypłat d hmebankingu. Pprawin wyświetlanie numeru wersji uprawnień d prgramu (zamiast wersji technicznej wyświetlana jest becnie nazwa skrócna wersji). Pprawin wyświetlanie statusu blkady kresu w tabelach. Pprawin wyświetlanie waluty na zakładce Zaliczka dkumentów magazynwych z VAT raz zamówień. Pprawin zapisywanie typu transakcji VAT (zarówn dla danych ewidencji VAT zakupu, jak i sprzedaŝy) dla nwddawaneg kntrahenta. Przywrócn pczątkwy spsób wyliczania dkumentów wystawinych w walucie, mgący jednak pwdwać róŝnice w wartści i kszcie walutwych dkumentów zakupu. Udstępnin uŝytkwnikwi wystawiającemu dkument MM mŝliwść wybru równieŝ magazynu, d któreg psiada n zablkwany dstęp. Uprządkwan funkcjnalnść Histrii rzliczeń: trzy uprawnienia pdglądu histrii rzliczenia dla dkumentów peracji bankwych, dkumentów kaswych, rzrachunków zstały zastąpine jednym uprawnieniem nazwie Histria płatnści - pkaŝ, dwa uprawnienia d drukwania rzliczenia dkumentów peracji bankwych i dkumentów kaswych zstały zastąpine uprawnieniem Histria płatnści - drukuj ptwierdzenie rzliczenia. Pprawin równieŝ kmunikwanie braku rzliczenia przy próbie wydruku dkumentu rzliczająceg bez kntrahenta. Uprządkwan nazwy wzrców wydruków i przydzielenie d grup z uwzględnieniem przynaleŝnści d prgramów. W interfejsie prgramistycznym (Sfera) ddan bsługę wydawania twarów ze wskazanych dstaw raz bsługę dyspzycji. Interfejs prgramistyczny wzbgacny zstał następujące biekty: klekcja SuDstawy, biekt SuDstawa, klekcja SuDyspzycje, biekt SuDyspzycja. W interfejsie prgramistycznym (Sfera) pprawin działanie metdy Istnieje udstępnianej przez biektu typu Manager. D tej pry dla argumentów typu String zawsze zwracała na wartść True niezaleŝnie d teg, czy pszukiwany biekt był w bazie danych czy nie. W interfejsie prgramistycznym (Sfera) umŝliwin generwanie faktur zaliczkwych. W interfejsie prgramistycznym (Sfera) uprządkwan działanie następujących atrybutów biektu Kntrahent: KredytKupiecki, KredytKupieckiPrcent, KredytKupieckiTerminId, KredytMaksLiczbaDniSpznienia, KredytMaksWartsc, KredytMaksLiczbaDkumentw, KredytMaksWartscDkumentu. Włączn autmatyczne dświeŝania infrmacji na liście twarów. Mechanizm autmatyczneg dświeŝania listy twarów mŝna wyłączyć pprzez dknanie wpisu w rejestrze systemwym Windws pprzez ustawienie klucza HKEY_CURRENT_USER\Sftware\InsERT\InsERT GT\Twary\1.0\List Prperties\Refresh TwLkup jak REG_DWORD na wartść 0. Wyłączn srtwanie w kntrlce listy z multiwybrem CHL_DB, które niejawnie przekazywane był d twrzneg zestawienia własneg. 4/5

5 Zmienin kreślenie "Obywatel" na "Pan" w wydrukach Aneks d umwy pracę, Infrmacja warunkach zatrudnienia (bez. regul.), Infrmacja warunkach zatrudnienia (z regul.) raz w Umwie pracę. 5/5

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo