Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy rachunkwści, sprządzanie bligatryjnych sprawzdań finanswych raz zestawień infrmacyjnych tzw. raprtów wewnętrznych dla ptrzeb kierwnictwa. Za jeg pśrednictwem jednstka ma mŝliwść realizwania celów związanych z pdejmwaniem decyzji eknmicznych, zarówn zewnętrznych jak i wewnętrznych związanych z kierunkiem inwestwania, ptymalnym wykrzystaniem zasbów itp., rzliczanie się z fiskusem z pdatku VAT raz z pdatku dchdweg d sób prawnych CIT. Ćwiczenie1. Zakładanie nweg kresu brachunkweg. Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Okresy brachunkwe i twrzymy nwy kres brachunkwy (ewentualnie sprawdzić pprawnść, gdy p załŝeniu bazy krzystan z kreatra dla firmy): Symbl: 2010, Data twarcia: r., Długść (w miesiącach): 12, Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy mduł księgwy Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Parametry i zaznaczamy: - Rdzaj księgwści: Księgwść kntwa, - Numeracja rejestrów VAT w ciągu rku, - Księgwanie dkumentów z datą peracji. 1.1 Plan knt - Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Księgwść kntwa i zaznaczamy: - BieŜący kres brachunkwy: 2010, - Księgwanie faktur VAT przez rejestr VAT, - Autmatyczne zakładanie knt słwnikwych wg Identyfikatra. D bardz isttnych elementów rganizacji rachunkwści w firmie raz dla prawidłwej pracy w prgramie naleŝy ustalenie planu knt. Przy pracwywaniu zakładweg planu knt trzeba uwzględnić, Ŝe przyjęte przez jednstkę zasady prwadzenia ksiąg rachunkwych pwinny zapewniać: ujęcie peracji w spsób rzetelny i sprawdzalny tak, aby właściwie zstał przedstawiny stan majątkwy i finanswy raz wynik finanswy jednstki, a zwłaszcza ujęte w dpwiednich przekrjach stany aktywów i pasywów, kszty i straty raz przychdy i zyski,

2 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 2 z 16 dane niezbędne d wszelkich rzliczeń z tytułu pdatków raz rzrachunków z kntrahentami i pracwnikami, skuteczną kntrlę wewnętrzną peracji gspdarczych i stanu składników majątku, będących w psiadaniu i decyzji jednstki, mŝliwści sprządzania sprawzdania finansweg i innych sprawzdań, deklaracji pdatkwych lub infrmacji wymaganych drębnymi przepisami Knta księgwe Obrót pienięŝny związany ze zjawiskami gspdarczymi wymaga ich rejestracji. D rejestracji zdarzeń gspdarczych w księgach rachunkwych przeznaczne są knta księgwe. Knt księgwe psiada swój numer, nazwę i dwie strny d zapisywania wartści liczbwych. UŜytkwnik w prgramie OPT!MA ma mŝliwść zdefiniwania kilku pdstawwych typów knt. TYP: Knta syntetyczne i analityczne Jednym z pdstawwych kryteriów pdziału knt jest zasada zapisu na kncie w pwiązaniu ze stpniem szczegółwści knta. Według teg pdziału w prgramie funkcjnują knta: knta syntetyczne - knta nadrzędne, knta analityczne - knta pdrzędne. TYP: Knta bilanswe Knta bilanswe pzwalają na ewidencję składników aktywów i pasywów. Knta aktywów funkcjnują następując: p strnie debetwej wpisuje się stan pczątkwy daneg składnika raz zwiększenia teg stanu, p strnie kredytwej zmniejszenia. Obrót debetwy knta aktywneg jest większy lub równy brtwi kredytwemu, w związku z czym sald knta jest zawsze debetwe (lub = 0). Knta pasywów funkcjnują w następujący spsób: p strnie kredytwej zapisuje się stan pczątkwy (sald pczątkwe) daneg składnika raz wszystkie zwiększenia teg stanu, p strnie debetwej rejestrwane są wszystkie zmniejszenia. Obrót kredytwy knta pasywneg jest większy lub równy d brtu debetweg, w związku z czym sald knta jest zawsze kredytwe (lub = 0). Knta aktywn pasywne mgą występwać zarówn w aktywach, jak i w pasywach bilansu. Knt takim charakterze mŝe wykazywać jedncześnie dwa salda i w tym samym bilansie występuje jak składnik aktywów jak i pasywów. TYP: Knta pzabilanswe Knta pzabilanswe nie występują w bilansie. Knta te słuŝą d ewidencji zjawisk i prcesów gspdarczych, które nie są przedmitem ewidencji na kntach bilanswych. TYP: Knta wynikwe Knta wynikwe pzwalają na ewidencję w ciągu kresu sprawzdawczeg bieŝących ksztów i przychdów z działalnści, przy czym na kniec rku w ramach zamknięć rcznych (kreswych) wartści przenszne są na dpwiednie knt bilanswe Wynik finanswy. Knta wynikwe nie mają ani sald pczątkwych ani sald kńcwych i funkcjnują tylk miedzy dwma kresami sprawzdawczymi. Knta wynikwe mŝemy pdzielić na knta ksztów i knta przychdów. TYP: Knta rzrachunkwe Knt rzrachunkwe pzwala na prwadzenie rzliczeń dla knt, d których dłączn kartteki kntrahentów, urzędów, banków, wspólników lub pracwników (w OPT!MIE tzw. Słwniki) Plan knt Plan knt w OPT!MIE jest dstępny w menu Księgwść z pzimu Księgwść/ Plan knt. Lista knt w prgramie jest generalnie pdzielna na dwie zakładki:

3 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 3 z 16 Lista knt wg numerów, Lista knt wg nazwy. Ćwiczenie3. Twrzenie planu knt generwanie planu knt Z menu Księgwść twieramy Księgwść, a następnie Plan knt. Aby wygenerwać wzrcwy plan knt naleŝy nacisnąć iknę (która jest dstępna tylk wtedy, gdy w planie knt nie ma jeszcze wprwadznych knt) lub ddać swój plan knt ręcznie. W niniejszym ćwiczeniu ddamy knta d wzrcweg planu knt. Ćwiczenie4. Twrzenie planu knt ddawanie knt księgwych A. Ddawanie knta syntetyczneg Ustawiamy kursr na dwlnym kncie syntetycznym i ikną - Numer knta: 233, - Nazwa: Rzrachunki ze zlecenibircami, - zaznaczamy parametr: Knt rzrachunkwe, - Typ knta: Aktywa-Pasywa, - Kntrla salda: brak, - Słwnikwe: Pracwnicy i wspólnicy. Zapisz zmiany. ddajemy knt syntetyczne: B. Ddawanie knta analityczneg Ddajemy knt analityczne d knta syntetyczneg 330-Twary handlwe: - aby ddać analitykę d knta 330, w pierwszej klejnści ustawiamy kursr na danym kncie i klikamy w przycisk bk ikny, - z twarteg menu pcji wybieramy Ddaj knt analityczne. RóŜnica pmiędzy definiwaniem knta syntetyczneg a analityczneg plega na tym, iŝ w drugim przypadku pdajemy tylk klejną część numeru knta, - Numer knta: pczątek jest dziedziczny z knta syntetyczneg, więc ddajemy tylk kńcówkę 1 (pełny numer knta t 330-1), - Nazwa knta: AKCESORIA,

4 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 4 z 16 - Typ knta: Aktywa, - Kntrla salda: brak. D knta ddajemy knt na tym samym pzimie: - ustawiamy kursr na kncie a następnie ikną bk ikny rzwijamy dstępne pcje wybierając Ddaj knt na tym samym pzimie, - Numer knta: pczątek jest dziedziczny z knta syntetyczneg, więc ddajemy tylk kńcówkę 2 (pełny numer knta t 330-2), - Nazwa knta: ROŚLINY, - Typ knta: Aktywa, - Kntrla salda: Brak. W taki sam spsób ddajemy pzstałe knta wymienine w tabeli pniŝej. Będą ne ptrzebne w klejnych ćwiczeniach. Ddajemy tylk knta wypisane pgrubiną czcinką, pzstałe pwinny juŝ być w planie knt. Zaznacz w knie Planu knt parametr Pkazuj knta słwnikwe. Symbl knta Nazwa knta Syntetyczne Analityczne I pzim Analityczne II pzim Analityczne III pzim ZESPÓŁ 1 Śrdki pienięŝne 131 Rachunek bieŝący (knt juŝ jest) 131-BS 131-NBP Rachunek bieŝący w BS Rachunek bieŝący w NBP

5 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 5 z Bilans twarcia ZESPÓŁ 2 Rzrachunki 201 Rzrachunki z dbircami Pzstałe jednstki D 12 miesięcy dwlny_kntrahent Rzrachunki z: wybrać dwlneg kntrahent ze słwnika np.galeria 202 Rzrachunki z dstawcami Pzstałe jednstki D 12 miesięcy dwlny_kntrahent Rzrachunki z: wybrać dwlneg kntrahent ze słwnika np.agh W Słwniku Kntrahenci twórz d edycji kartę kntrahenta GALERIA i na zakładce Księgwe uzupełnij knta księgwe dla nieg: przychód GALERIA, rzchód GALERIA Bilans jest dwustrnnym zestawieniem wartści śrdków gspdarczych aktywów raz źródeł ich finanswania (pasywów) sprządznym na kreślny dzień i w kreślnej frmie. Jedną z zasad przy sprządzaniu bilansu jest zasada ciągłści bilanswej, która mówi, Ŝe bilans zamykający jeden rk pdatkwy jest jedncześnie bilansem twarcia rku następneg. Rzpczynając pracę z prgramem OPT!MA uŝytkwnik pwinien wprwadzić bilans twarcia. JeŜeli jest t pczątek daneg rku brachunkweg naleŝy wprwadzić salda knt lub, jeśli rzpczynamy pracę w trakcie rku dane rejestrwane wcześniej w pstaci brtów rzpczęcia (czywiście uŝytkwnik mŝe równieŝ wprwadzić d prgramu wszystkie dkumenty d pczątku rku). UŜytkwnik prgramu OPT!MA ma mŝliwść wprwadzania bilansu twarcia pszczególnymi dkumentami na liście Dkumenty bilansu twarcia (lista jest dstępna z pzimu Księgwść/ Księgwść/ Dkumenty BO). Ćwiczenie5. Wprwadzanie bilansu twarcia Uruchmić funkcję Księgwść/ Księgwść/ Dkumenty BO, - ddać nwy dkument bilansu twarcia, - wprwadzamy datę księgwania dkumentu bilansu twarcia , - pzstawiamy zaznaczny bufr, - następnie przystępujemy d wprwadzania klejnych pzycji bilansu twarcia. KaŜdą pzycję ddajemy p ustawieniu się na liście i naciskając przycisk Ddaj, - wprwadzamy bilans twarcia na pszczególnych kntach wg tabeli. Numer knta Nazwa knta Strna Wn Strna Ma Grunty własne 52, Budynki i lkale 570, Urządzenia techniczne i , maszyny Śrdki transprtu 32, Inne śrdki trwałe 111, Inne wartści niemat. i , prawne

6 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 6 z BPH Rachunek bankwy w BPH 24, NBP Rachunek bankwy w NBP 28, Długterminwe kredyty - 202, dwlny_kntrahent (ten Rzrachunki z dbircami 29, sam c w pleceniu 7) dwlny_kntrahent Rzrachunki z dstawcami - 29, (ten sam c w pleceniu 7) Remnty rzliczane w czasie 10, Kapitał właścicieli - 765, ZFŚS - 27, RAZEM , ,70 Zapisz zmiany 1.3 Zapisy księgwe Zgdnie z art. 13 ustawy rachunkwści system kmputerwy musi zapewnić uzyskanie następujących rdzajów urządzeń księgwych składających się na księgi rachunkwe. Urządzeniami tymi są: Dziennik, Knta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), Knta ksiąg pmcniczych (ewidencja analityczna), Zestawienia brtów i sald knt księgi głównej raz zestawienie sald knt ksiąg pmcniczych, Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) Dziennik (Zapisy księgwe) Dziennik t chrnlgiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym kresie sprawzdawczym, tj. zgdnie z sekwencyjną rejestracją peracji księgwych, dzień p dniu. Zbiry tych danych mają dstarczyć sprawdzianu kmpletnści ujęcia w księgach rachunkwych peracji dknanych w kaŝdym klejnym miesiącu i w spsób ciągły w kaŝdym rku brtwym. Sprawdzian licznści peracji stanwi numeracja prządkwa pzycji dziennika i łączna wartść ich sumy (brty dziennika), ustalana narastając w miesiącach i w rku brtwym. MŜna prwadzić kilka drębnych dzienników, z których kaŝdy grupuje peracje jedneg typu, pd warunkiem zestawiania ich brtów w dzienniku zbirczym, zawierającym ich łączne brty narastając w miesiącach i w rku brtwym.

7 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 7 z 16 D ksiąg rachunkwych kresu sprawzdawczeg naleŝy wprwadzić, w pstaci zapisu kaŝde zdarzenie, które nastąpił w tym kresie. Przez zapis księgwy rzumie się zapis dknywany na pdstawie dwdu księgweg. KaŜdy zapis księgwy pwinien zawierać: datę dknania peracji gspdarczej, kreślenie rdzaju i numer identyfikacyjny dwdu księgweg stanwiąceg pdstawę zapisu raz jeg datę, jeŝeli róŝni się na d daty dknania peracji, zrzumiały tekst, skrót lub kd pisu peracji, z tym Ŝe naleŝy psiadać pisemne bjaśnienia treści skrótów lub kdów, kwtę i datę zapisu, znaczenie knt, których dtyczy. Lista zapisów księgwych pzwala uŝytkwnikwi prgramu OPT!MA na ddawanie nwych zapisów księgwych jak równieŝ na przeglądanie juŝ istniejących. Wszystkie zapisy księgwe w prgramie OPT!MA będą grupwane w dziennikach cząstkwych, które składają się na księgę główną. KaŜdy dziennik jest identyfikwany przez swją nazwę. Jak przykład dzienników księgwych mŝemy pdać: KASA, BANK, ZAKUP, SPRZEDAś. KaŜdy dziennik mŝe być przeglądany za pmcą listy dziennej, miesięcznej czy rcznej. Pza dziennikami cząstkwymi mŝliwe jest przeglądanie całej księgi, zawartści wszystkich dzienników. D dziennika zapisy księgwe mgą być wprwadzane ręcznie. Istnieje takŝe mŝliwść generwania zapisów z ewidencji pmcniczych za pmcą wzrców księgwań. Autmatycznemu księgwaniu pdlegają faktury z rejestrów VAT, dkumenty kaswe raz bankwe z mdułu Kasa/Bank, lista płac z mdułu Płace i Kadry. Ćwiczenie6. Twrzenie dzienników Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Dzienniki i ddajemy Dzienniki: KASA, BANK, ZAKUP, SPRZEDAś, INNE: Zamknij kn knfiguracji. Ćwiczenie7. Bezpśrednie zapisy księgwe Otwórz listę zapisów księgwych z menu główneg przez wybór Księgwść/ Księgwść/ Dzienniki, - wybierz, Ŝe dany zapis ma trafić d bufra: Zapisy - bufr, - następnie wybierz dziennik, w którym zapis ma być umieszczny: INNE, - zaznaczyć datę na dzień i miesiąc zgdnie z datą zapisu ,

8 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 8 z 16 - następnie nacisnąć przycisk Ddaj, c spwduje twarcie frmularza zapisu księgweg, - wprwadzić numer dkumentu: PK 01/2010, - wprwadzić datę księgwania, datę peracji, datę wystawienia: , - ple kntrahenta zstawić puste, - uzupełnić kategrię: Amrtyzacja, - następnie wprwadzić pzycje na frmularzu przez naciśnięcie Ddaj, - wprwadzić dekret na knt p strnie Wn i p strnie Ma w wyskści 2000,00 zł, - p wprwadzeniu pzycji zatwierdzić frmularz. Ćwiczenie 7b. Bezpśrednie zapisy księgwe Otwórz listę zapisów księgwych z menu główneg przez wybór Księgwść/ Księgwść/ Dzienniki, - wybierz, Ŝe dany zapis ma trafić d bufra: Zapisy - bufr, - następnie wybierz dziennik, w którym zapis ma być umieszczny: KASA, - zaznaczyć datę na dzień i miesiąc zgdnie z datą zapisu , - następnie nacisnąć przycisk Ddaj, c spwduje twarcie frmularza zapisu księgweg, - wprwadzić numer dkumentu: KP 01/2010, - wprwadzić datę księgwania, datę peracji, datę wystawienia: , - ple kntrahenta wybierz GALERIA, - ple kategria pzstaw puste, - następnie wprwadzić pzycje na frmularzu przez naciśnięcie Ddaj, - wprwadzić dekret na knt 100 p strnie Wn i GALERIA p strnie Ma w wyskści 500,00 zł, - p wprwadzeniu pzycji zatwierdzić frmularz Ewidencja VAT Ewidencja VAT dzieli się na dwa pdstawwe rejestry: Rejestr zakupu VAT, Rejestr sprzedaŝy VAT.

9 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 9 z 16 Zapisy wprwadzne d rejestrów są w pełni mdyfikwalne, mŝna je równieŝ całkwicie usuwać. P zaksięgwaniu, zapis nie pdlega juŝ edycji. Aby bliczyć deklarację VAT-7 nie jest knieczne wcześniejsze zaksięgwanie faktur d księgwści kntwej pniewaŝ deklaracja VAT-7 jest liczna na pdstawie rejestrów VAT, a nie zapisów na kntach. NiezaleŜnie d wybru zakładki pinwej (znaczającej rejestr zakupów lub sprzedaŝy) na knie listy zapisów w rejestrze VAT znajdują się między innymi zakładki pzime: Wybrany rejestr, Wszystkie rejestry. Ćwiczenie8. Twrzenie rejestrów VAT A. Twrzenie rejestru sprzedaŝy VAT Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Rejestry sprzedaŝy VAT i sprawdzamy, czy istnieje rejestr nazwie SPRZEDAś i pisie Rejestr sprzedaŝy VAT. Jeśli nie, t naleŝy g utwrzyć B. Twrzenie rejestrów zakupów VAT Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Księgwść/ Rejestry zakupów VAT. Następnie usuwamy istniejący rejestr ZAKUP i ddajemy następujące rejestry: KOSZT, TOWAR, TRWAŁE: Na frmularzu dkumentu (faktury zakupu lub sprzedaŝy VAT) dstępny jest przycisk Kwty ddatkwe. P jeg naciśnięciu pjawia się frmatka, w której mŝna ddać kwty ddatkwe dkumentu raz pdać knta, na które te kwty mają być zaksięgwane. Kwty ddatkwe mgą być wykrzystywane np. d rzksięgwania faktury na knta zespłu 5. Ćwiczenie9. Faktura sprzedaŝy bezpśredni d rejestru VAT Z menu wybieramy Rejestr VAT/ Rejesty VAT. Wybieramy zakładkę pinwą: Rejestr spr. Ddajemy fakturę sprzedaŝy na wartść nett 8000,00 zł d rejestru SPRZEDAś dla dwlneg kntrahenta znajdująceg się w Słwnikach : - wybieramy rdzaj rejestru SprzedaŜ (zakładka pinwa), - wybieramy zakładkę pzimą Wybrany rejestr, - wskazujemy miesiąc i rk: marzec 2010, - ddajemy nwy zapis: Kntrahent: dwlny, np.galeria, Dkument: FA 9/2010, Data sprzedaŝy i wystawienia: r., Frma płatnści: przelew, Termin płatnści: r., - fakturę naleŝy rzbić na stawki: nett 22%=6000,00 zł, VAT 22%=1320,00 zł, brutt 22%=7320,00 zł, nett 7%=2000,00 zł, VAT 7%=140,00 zł, brutt 7%=2140,00 zł, - zatwierdzamy frmularz, - w mdule Kasa/Bank (Preliminarz płatnści) pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadzną

10 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 10 z 16 fakturą sprzedaŝy. Zdarzenie pwstaje w rejestrze pwiązanym z frmą płatnści przelew p strnie przychdu. Ćwiczenie10. Faktura ksztwa bezpśredni d rejestru VAT Ddajemy fakturę, gdzie mamy dwa rdzaje ksztów d dwlneg kntrahenta znajdująceg się w Słwnikach na wartść nett 250,00 zł, zakup całkwicie związany ze sprzedaŝą pdatkwaną d rejestru KOSZT: - wybieramy Rejest zak. (zakładka pinwa), - wybieramy zakładkę pzimą Wybrany rejestr, - wybieramy Rejestr KOSZT, - wskazujemy miesiąc i rk: marzec 2010, - ddajemy nwy zapis: Kntrahent: dwlny, Numer dkumentu: FZ 2/2010, Data wystawienia, wpływu i zakupu: r., Frma płatnści: przelew_bs, Termin płatnści: r., - fakturę naleŝy rzbić na kategrie dla ksztów(utwrzyć kategrię Kd/Opis: ENERGIA raz kategrię Kd/Opis: INNE (USŁUGI OBCE)): Kszty energii (Kategria: ENERGIA, VAT: 22%, wartść nett 150,00 zł, Rdzaj: Inne, Odliczenia VAT: TAK), Kszty wynajmu (Kategria: INNE (USŁUGI OBCE), VAT: 22%, wartść nett 100,00 zł, Rdzaj: Inne, Odliczenia VAT: TAK), - zatwierdzamy frmularz, - w mdule Kasa/Bank (Preliminarz płatnści) pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadzną fakturą ksztwą. Zdarzenie pwstaje w rejestrze pwiązanym z frmą płatnści p strnie rzchdu.

11 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 11 z 16 Ćwiczenie11. Faktura na zakup samchdu bezpśredni d rejestru VAT Ddajemy fakturę za zakup samchdu sbweg Frd na wartść nett 52000,00 zł d rejestru TRWAŁE. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT: - wybieramy Rejest zak. (zakładka pinwa), - wybieramy zakładkę pzimą Wybrany rejestr, - wybieramy Rejestr TRWAŁE, - wskazujemy miesiąc i rk: marzec 2010, - ddajemy zapis: Kntrahent: dwlny, Kategria: Samchdy, Numer dkumentu: FZ 15/2010, Data wpływu: r., Data zakupu i Data wystawienia: r., Frma płatnści: przelew, Termin płatnści: r., - wprwadzamy wartści z faktury: Kategria: Samchdy: VAT: 22%, utwrzyć kategrię Kd/Opis: Samchdy, Stawka: 22%, Odliczenia: Tak, Rdzaj: Śrdki Trwałe, Wartść nett: zł, Rdzaj: Śrdek trwały, Odliczenia VAT: TAK, - zatwierdzamy frmularz, - w mdule Kasa/Bank (Preliminarz płatnści) pjawia się planwana płatnść pwiązana z wprwadzną fakturą zakupu. Zdarzenie pwstaje w rejestrze NBP (pwiązanym z frmą płatnści przelew) p strnie rzchdu.

12 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 12 z Deklaracja VAT-7 Na pdstawie zawartych w rejestrach VAT zapisów prgram pzwala na wyliczenie danych d deklaracji VAT-7. Deklaracja VAT-7 psiada wydruk identyczny z ryginalnym frmularzem, wydruk w wersji czarn-białej raz nadruk na ryginalny frmularz. Ćwiczenie12. Wyliczenie deklaracji VAT Przed wyknaniem plecenia naleŝy z menu System wybrać Knfiguracja/ Dane firmy/ Deklaracje i wybrać Urząd Skarbwy wprwadzny wcześniej d Słwników 1. Następnie twieramy menu Rejestry VAT: Deklaracje VAT Na Liście deklaracji VAT-7 ddajemy deklarację: wprwadzamy miesiąc marzec, przeliczamy deklarację. 3. Aby zablkwać deklarację przed zmianami naleŝy zaznaczyć parametr na pierwszej zakładce Dane gólne: Zablkuj deklarację przed zmianami. Odblkwanie deklaracji jest mŝliwe z pzimu listy deklaracji p kliknięciu prawym klawiszem myszy na daną deklarację i wybraniu pcji Odblkuj deklarację. 4. Aby wydrukwać deklarację naleŝy kliknąć przycisk strzałki bk ikny z drukarką i wybrać wydruk pełny lub nadruk na ryginalny frmularz. 5. NaleŜy zwrócić uwagę czy, Ŝe na deklaracji VAT-7 wyliczna zstała nadwyŝka pdatku naliczneg nad naleŝnym, w związku z czym w Preliminarzu nie pwstanie Ŝadne zdarzenie planujące zapłatę. W innym przypadku w mdule Kasa/Bank pwstaje zdarzenie związane z wyliczną deklaracją. Rejestr, d któreg ma trafić płatnść związana z deklaracją kreślane jest w Knfiguracji firmy/ Księgwść/ Deklaracje: Frma płatnści dla deklaracji (frma pwiązana jest z rejestrem). 1.4 Ewidencja śrdków trwałych Prgram OPT!MA pzwala na prwadzanie ewidencji śrdków trwałych i wartści niematerialnych i prawnych. Na pdstawie wprwadznych infrmacji pszczególnych śrdkach uŝytkwnik autmatycznie generuje dpisy amrtyzacyjne raz plan amrtyzacji. Wygenerwane dpisy amrtyzacyjne są autmatycznie przenszne na dpwiednie knta księgwe za pmcą schematów księgwań. Ddatkw prgram pzwala na prwadzenie ewidencji wypsaŝenia. Ćwiczenie13. Twrzenie grup śrdków trwałych Z menu System twieramy Knfiguracja, wybieramy Firma/ Śrdki trwałe/ Grupy śrdków trwałych. Usuwamy istniejącą grupę śrdków trwałych, a następnie twrzymy grupy: SAMOCHODY i KOMPUTERY.

13 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 13 z 16 Ćwiczenie14. Wprwadzanie śrdka trwałeg Ddajemy śrdek trwały d ewidencji śrdków trwałych - kmputer: - aby wprwadzić d bazy danych nwy śrdek d ewidencji, naleŝy twrzyć listę Ewidencja śrdków trwałych z menu główneg: Śrdki trwałe / Ewidencja śrdków trwałych, - z pzimu dwlnej zakładki wybieramy grupę śrdków trwałych: KOMPUTERY, - ddajemy nwy śrdek trwały. Wypełniamy klejn dane śrdka trwałeg: Zakładka Ogólne: Numer inwentarzwy: K1/2010, Nazwa: Kmputer Pentium, Osba dpwiedzialna (Pracwnik): Kwalska Zfia, Data zakupu: r., Zakładka Amrtyzacja: Metda amrtyzacji: liniwa, Stawka amrtyzacji: 30%, Współczynnik: 1, Data rzpczęcia amrtyzacji: miesiąc marzec 2010, Wartść nett (pczątkwa): 5000,00 zł, - prgram wymaga, aby na frmularzu ddania nweg śrdka bezwzględnie wypełnine były pla Numer inwentarzwy i Nazwa. JeŜeli któreklwiek z tych pól jest niewypełnine, wówczas prgram nie pzwli zatwierdzić frmularza, - zatwierdzamy frmularz. Ddajemy śrdek trwały d ewidencji śrdków trwałych na pdstawie faktury z rejestru zakupów VAT: - wprwadzamy samchód Frd na pdstawie faktury wprwadznej wcześniej d rejestru VAT (faktura numer: FZ 15/2010), - aby wprwadzić d bazy danych nwy śrdek d ewidencji, naleŝy twrzyć listę Ewidencja śrdków

14 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 14 z 16 trwałych z menu główneg: Śrdki trwałe/ Ewidencja śrdków trwałych, - z pzimu dwlnej zakładki wybieramy grupę śrdków trwałych: SAMOCHODY, - Ddajemy nwy śrdek trwały. Wypełniamy klejn dane śrdka trwałeg: Zakładka Ogólne : Numer inwentarzwy: S1/2010, Nazwa: Frd Fcus, Pracwnik (sba dpwiedzialna): Wierzbicki Krzysztf, Dkument: wybieramy z listy faktur z rejestru VAT FZ 15/2010, Data zakupu, pczątek amrtyzacji, wartść pczątkwa: wypełniają się autmatycznie, Zakładka Amrtyzacja: Stawka amrtyzacji: 20%, Współczynnik: 1, metda: liniwa, zaznaczamy: RóŜna amrtyzacja bilanswa i ksztwa, Wartść nett ksztwa: 40000,00 zł, Wartść nett bilanswa 52000,00 zł, - prgram wymaga, aby na frmularzu ddania nweg śrdka bezwzględnie wypełnine były pla Numer inwentarzwy i Nazwa. JeŜeli któreklwiek z tych pól jest niewypełnine, wówczas prgram nie pzwli zatwierdzić frmularza, - zatwierdzamy frmularz. Ćwiczenie15. Generwanie planu amrtyzacji Wygenerwanie na ekran planu amrtyzacji za 2010 r. dla wszystkich śrdków trwałych wygląda następując: - na liście śrdków trwałych wybieramy Grupa: wszystkie i zaznaczamy bydwie pzycje na liście, - generwanie planu amrtyzacji uruchamiamy przyciskiem Generacja planu amrtyzacji (z prawej strny), p wygenerwaniu planu amrtyzacji prgram wyświetli infrmację raz plan amrtyzacji.

15 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 15 z 16 Ćwiczenie16. Generwanie dpisów amrtyzacyjnych Wygenerwanie dpisów amrtyzacyjnych za miesiąc marzec 2010 na liście śrdków trwałych wygląda następując: - wybieramy Grupa: wszystkie, - zaznaczamy bydwie pzycje na liście, - generujemy amrtyzację za pmcą przycisku Generacja amrtyzacji (z lewej strny), - amrtyzacja będzie widczna z menu Śrdki trwałe/ Dkumenty śrdków trwałych: miesiąc: marzec 2010, typ dkumentów: amrtyzacja. 1.5 Schematy księgwe Prgram OPT!MA wypsaŝn w mechanizmy pzwalające na autmatyczne księgwanie w dpwiednich dziennikach księgwych dkumentów z Rejestrów VAT, Ewidencji ddatkwej, mdułu Faktury, mdułu Kasw/Bankweg, raz mdułu Płace i Kadry. Mechanizmy te nazwan Schematami księgwymi, pniewaŝ ich knstrukcja piera się na dekretach księgwych. Schemat księgwy psiada strukturę analgiczną d budwy zapisów księgwych; nagłówek zapisu księgweg dpwiada nagłówkwi schematu, pzycja dekretu pzycji schematu. Ćwiczenie17. wzrzec księgwania sprzedaŝy A. Wzrzec księgwania sprzedaŝy. 1. ZałóŜmy, Ŝe w naszej firmie księgwanie wszystkich transakcji sprzedaŝy dbywa się w następujący spsób: kwta brutt jest księgwana na strnę Debet knta słuŝąceg d prwadzenia rzrachunków z kreślnym dbircą, kwta nett jest księgwana na strnę Kredyt knta SPRZEDAś TOWARÓW, kwta naleŝneg pdatku VAT jest księgwana p strnie Kredyt knta VAT NALEśNY. 2. Z pzimu menu główneg twieramy Księgwść/Księgwść/Schematy księgwań i wybieramy typy schematów: Rejestr sprzedaŝy VAT. Przyciskiem księgwy. ddajemy schemat. Pjawia się frmatka Schemat 3. Definiujemy pdstawwe infrmacje nagłówka schematu księgweg. Wprwadzamy w plach: Symbl SPRZEDAś TOWARÓW Nazwa SprzedaŜ twarów handlwych

16 Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 16 z 16 Dziennik - SPRZEDAś Parametr Księgwanie przez bufr pzstawiamy zaznaczny Opis wybieramy za pmcą przycisku pis Nr dkumentu. Wybranie tej pzycji spwdwał pjawienie się w plu bk Definiujemy elementy schematu księgweg 4. W celu ddania pierwszeg elementu wybieramy przycisk Ddaj. Pjawia się frmatka Element schematu księgweg. I. Klikamy na przycisku knta księgweg Knt Winien, z listy wybieramy knt syntetyczne rzrachunkwe (Rzrachunki z dbircami), w plu Pdział na słwniki wybieramy Pdmity Knt dbircy II. Przechdzimy d definicji kwty. Klikamy na przycisku Kwta/Brutt/Razem c skutkuje pjawieniem się w kienku bk III. Klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dkumentu. IV. Nie będziemy uzaleŝniać księgwania na knt d Ŝadneg warunku. V. Przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pzycję schematu. 5. Ddajemy klejną pzycję schematu. Klikamy na iknie Ddaj. I. W knie Knta księgweg klikamy na przycisku Knt Ma, z listy wybieramy knt analityczne (Przychdy ze sprzedaŝy twarów jednstki pwiązane), Pdział na słwniki: Brak II. Przechdzimy d definicji kwty. Klikamy na przycisku Kwta/Nett/Razem c skutkuje pjawieniem się w kienku bk III. IV. Klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dkumentu. Nie będziemy uzaleŝniać księgwania na knt d Ŝadneg warunku. V. Przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pzycję schematu. 6. Ddajemy statnią pzycję schematu: I. W knie Knta księgweg klikamy na przycisku Knt Ma, z listy wybieramy knt analityczne (NaleŜny pdatek VAT), Pdział na słwniki: Brak II. III. IV. Przechdzimy d definicji kwty. Klikamy na przycisku Kwta/Vat/Razem c skutkuje pjawieniem się w kienku bk Klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dkumentu. Nie będziemy uzaleŝniać księgwania na knt d Ŝadneg warunku. V. Przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pzycję schematu. 7. P zdefiniwaniu wszystkich pzycji schematu, przyciskiem zapisujemy cały schemat Księgwanie wzrcem faktur z rejestru sprzedaŝy VAT: Aby zaksięgwać fakturę wprwadzną w rejestrze VAT naleŝy wejść d menu Rejestry VAT, wybrać Rejestry VAT, zakładkę Rejestr spr. i miesiąc marzec, a następnie zaznaczyć fakturę i przyciskiem uruchmić księgwanie. Pjawi się frmatka Księgwanie dkumentów schematem księgwym, wybieramy nasz schemat SPRZEDAś TOWARÓW i akceptujemy przyciskiem infrmację jeg przebiegu.. P zakńczeniu prcesu księgwania prgram pda Zaksięgwany dkument mŝna zbaczyć z pzimu faktury pd przyciskiem bk pla Zapis księgwy lub z pzimu Księgwść/Księgwść/Dzienniki p wybraniu bufra, dziennika SPRZEDAś i miesiąca marzec.

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna WYPOSAŻENIE Dkumentacja eksplatacyjna Wprwadzenie... 3 1 Rejestracja danych... 4 1.1 Wypsażenie... 4 2 Pdgląd... 8 2.1 Przeglądanie wg użytkwników... 8 2.2 Przeglądanie wg miejsc... 8 3 Słwniki... 9 3.1

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg wraz z prgramwaniem, kmputerów przenśnych, mnchrmatycznej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg Numer głszenia: 458452-2012;

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

serwisowania kabin WC firmy GLOBAL oraz transportu 4 szt. kabin WC.

serwisowania kabin WC firmy GLOBAL oraz transportu 4 szt. kabin WC. 1/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID:2011-041295 Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu nśnści pwyżej 3500 kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.20 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.20 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.20 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan autmat umŝliwiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Pdatkwej (NIP) 2. Numer telefnu kntaktweg Załącznik Nr 2 d uchwały Nr XXX/937/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 grudnia 2009r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg. Numer głszenia: 305760-2015;

Bardziej szczegółowo

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293. Puck: Świadczenie usług transprtwych i załadunkwych przy bieŝącym utrzymaniu dróg pwiatwych na terenie pwiatu puckieg i wejherwskieg w rku 2011 Numer głszenia: 12885-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa samchdu sbweg dla IFJ PAN w Krakwie, znak sprawy: DZP-271-55/15 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_15_2014 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany:

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany: Plityka rachunkwści ROZDZIAŁ I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Działając na pdstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. rachunkwści (Dz. U. nr 121 z 1994 r.) raz zgdnie z MSSF 1 i MSR 8 wprwadza się pniższe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk wydawnictw prmujących wjewództw pdkarpackie. Numer głszenia: 234885-2014;

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo