Lean Sigma Academy 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lean Sigma Academy 2015/2016"

Transkrypt

1 Studia pdyplmwe LUQAM Lean Sigma Academy 2015/2016 Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

2 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pdyplmwe Lean Sigma Academy t przedsięwzięcie łączące w sbie elementy tradycyjnych studiów pdyplmwych (wykłady i ćwiczenia) z nwczesną frmułą szkleniwą (warsztaty i gry symulacyjne) raz z działaniami ptymalizacyjnymi w praktyce w ramach wizyt w przedsiębirstwach. Studia zstały zaprjektwane tak, aby uczestnik mógł przełżyć wiedzę zdbytą pdczas wykładów i ćwiczeń na działania ptymalizacyjne w praktyce m.in. pdczas warsztatów i gier symulacyjnych realizwanych w ramach zajęć. Współpracujemy z firmami-partnerami, u których w ramach zjazdów prwadzimy warsztaty ptymalizacyjne. Planwane są cztery dni wizyt w przedsiębirstwach z różnych branż. Zajęcia prwadzne są przez praktyków Lean Manufacturing i Six Sigma. Trenerzy prwadzący zajęcia t m.in. Dyrektr ds. Jakści, Black Belt Six Sigma, kierwnik ds. Lean Manufacturing. CEL STUDIÓW Uczestnicy studiów pdyplmwych Lean Sigma Academy: zdbędą kmplekswą wiedzę z zakresu Lean Management i Six Sigma, wykształcą pstawy i umiejętnści przydatnych w cdziennej pracy, będą mieć mżliwść wizyt w partnerskich zakładach prdukcyjnych. ADRESACI pracwnicy rganizujący i zarządzający prdukcją, sby zarządzające firmami, specjaliści dpwiedzialni za wprwadzanie zmian w rganizacji, specjaliści ds. planwania, rzwju, cntinuus imprvement, pracwnicy służb utrzymania ruchu, knsultanci, trenerzy, specjaliści z bszarów zarządzania jakścią, abslwenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich pszukujących mżliwści pszerzenia wiedzy, wszystkie sby zaintereswane tematyką Lean Management i Six Sigma. KORZYŚCI DLA FIRMY W ramach zajęć pracwnik ma szansę zrealizwać prjekt, który mże przynieść firmie realne zyski związane z szczędnścią czasu, pieniędzy, miejsca raz pprawą satysfakcji klienta Praktyczne warsztaty w ramach wizyt w przedsiębirstwach (analiza przepływu, SMED) Transfer najlepszych praktyk z dwiedznych rganizacji Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

3 CERTYFIKATY Kńcząc studia pdyplmwe prwadzne przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkłą Zarządzania i Bankwści w Krakwie, każdy student trzymuje: Świadectw ukńczenia studiów pdyplmwych na Wyższej Szkle Zarządzania i Bankwści w Krakwie, Zaświadczenie ukńczenia prgramu szkleniweg Six Sigma pzim Green Belt (LUQAM), Certyfikat ukńczenia prgramu szkleniweg Lider Lean Manufacturing (LUQAM). Studenci, który brnią prjekt kńcwy trzymują ddatkw certyfikat LUQAM Green Belt raz certyfikat Green Belt wydawany przez jednstkę certyfikującą SwissCert (w języku plskim i języku niemieckim). Wszystkie certyfikaty są wliczne w cenę studiów. WAŻNE INFORMACJE Liczba semestrów: 2 zajęcia rzpczynają się w drugiej płwie października i kńczą się w drugiej płwie czerwca Liczba zjazdów: 11 Zajęcia: sbta, niedziela (2 zjazdy mgą dbyć się w dni inne niż sbta i niedziela) ZASADY ZALICZENIA Test zaliczeniwy W przypadku sób, które chcą trzymać certyfikat na pzimie Green Belt - przesłanie prjektu ptymalizacyjneg Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

4 PROGRAM Temat Opis Prgram I. LEAN MANAGEMENT WPROWADZENIE DO LEAN MANAGEMENT Lean Manufacturing, czyli prdukcja dchudzna, t system zarządzania prdukcją, któreg celem jest likwidacja metdami rganizacyjnymi wszelkieg rdzaju strat pprzez: pprawienie jakści prduktu, realizację dstaw na czas, racjnalne wykrzystanie zasbów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynwych. Wprwadzenie d Lean Manufacturing Tyta Prductin System Identyfikacja i rdzaje strat Wdrażanie etapy, pułapki Pdstawwe narzędzia Lean Manufacturing KAIZEN I POKA YOKE Filzfia Kaizen. Strategia, cele i zasady Kaizen METODA 5S Pdczas szklenia uczestnicy przejdą razem z trenerem przez zagadnienia teretyczne i praktyczne dtyczące 5S, a wszystk t pparte przykładami Muda, Mura i Muri Miejsce i rla Kaizen w strukturze rganizacyjnej przedsiębirstwa Kaizen Management System Kncepcje Kaizen Kaizen a narzędzia Lean Manufacturing Zespły Kazein Warsztaty Kaizen 7 krków Budwa systemu sugestii pracwniczych mtywwanie, frmalna struktura systemu Czym jest POKA-YOKE? Narzędzia wspmagające pszukiwanie rzwiązań FMEA Diagram Ishikawy Burza mózgów Pdstawy Jidka i Kaizen 5x Dlaczeg Rdzaje POKA-YOKE Błędy i ich unikanie Kntrla w prdukcji Prezentacja przykładów zapbiegania błędm Przedstawienie histrii i genezy metdy 5S Dkładne mówienie metdy pparte Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

5 STANDARYZACJA PRACY wziętymi z rzeczywistych prcesów. Szklenie nie kncentruje się tylk na znajmści samej metdy, ale również na pkazaniu spsbów szybkieg i efektywneg wdrżenia, traktując 5S jak samdzielny prjekt. Dść dkładnie mówiny zstaje etap 5-eg "S", który w rzeczywistści prdukcyjnej częst jest niedceniany. Praca standaryzwana mająca zastswanie w przypadku pwtarzalnych prcesów i peracji prdukcyjnych, stanwi udkumentwaną wersje aktualnie znanej najlepszej metdy wyknywania pracy i jest dsknałą bazą d etapwej ptymalizacji. przykładami Jak efektywnie i szybk wdrżyć 5S zarządzanie prjektem w praktyce Utrzymanie zdefiniwanych standardów system auditów i aut-auditów 5S Krótka gra szkleniwa pdsumwująca i systematyzująca 5S Wstęp d pracy standaryzwanej Pdstawwe narzędzia standaryzacji Pdstawwe pjęcia i zagadnienia związane z standaryzacją pracy: Wyjaśnienie pjęcia taktu prdukcji, ćwiczenie zasad bliczania czasu taktu klienta raz rzeczywisteg czasu taktu, Wyjaśnienie pjęcia czasu cyklu, ćwiczenie z zakresu kalkulacji ilści niezbędnych stanwisk rbczych Omówienie pwdów kniecznści zapewnienia standardwej sekwencji wyknywania peracji rbczych standardwej klejnści pracy, Wyjaśnienie pjęcia standardweg zapasu prdukcji w tku Omówienie ptymalnej klejnści etapów przygtwania dkumentacji pracy standaryzwanej raz zasad pdziału prcesu na elementy składwe Badanie zakłóceń prcesu raz rzbicie prcesu na czynnści elementarne, za pmcą arkusza bserwacji prcesu Ćwiczenie z zakresu właściweg przygtwania pmiaru zebranie kluczwych infrmacji i przygtwanie arkusza dkumentująceg infrmacje zbierane pdczas bserwacji Ćwiczenie z zakresu prwadzenia pmiaru czasu cyklu przykładwej peracji rbczej i identyfikacji niestandardwych zakłóceń (wpływających na pwstanie wahań czasu pracy) Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

6 Pdział peracji na pszczególne czynnści Analiza uzyskanych infrmacji JUST IN TIME I KANBAN Szklenie bejmuje mduł teretyczny raz grę symulującą przedsiębirstw, brykające się z prblemami zbyt dużych zapasów materiałwych, półprduktów i wyrbów gtwych. Uczestnik pdczas szklenia będzie miał za zadanie w parciu mduły teretyczne usprawnić prces raz zbudwać system prdukcyjny działający w parciu prdukcję i dstawy dkładnie na czas. Przewaga JiT nad klasycznym pdejściem Wady i zalety systemu Push i Pull 6 Zasad Kanban Rdzaje systemu Kanban Zastswanie systemu Kanban Funkcje systemu Pull Supermarket zasady działania, spsby prjektwania supermarketu Karta Kanban rdzaje kart kanban, spsby prjektwania kart kanban Heijunka VALUE STREAM MAPPING TPM Przedstawienie pdstaw Ttal Prductive Maintenance jak pdejścia d ulepszania na styku współdziałania człwieka z maszynami i prcesami w całej rganizacji. Uczestnicy dwiedzą się tym, c najważniejsze w pdejściu TPM raz jak rzpcząć wdrażanie we własnej firmie. Cel stswania narzędzia Value Stream Mapping Mapa Stanu Obecneg: Prces wykrzystania VSM jak narzędzia ptymalizująceg Główne krki pdczas Mapwania Strumienia Wartści Twrzenie VSM stanu becneg Główne krki pdczas Mapwania Strumienia Wartści Mapa Stanu Przyszłściweg: Twrzenie VSM stanu przyszłściweg Określenie planu działań i jeg realizacja Przedstawienie histrii rzwju TPM raz genezy pwstania Definicja TPM Opłacalnść wdrżenia TPM w rganizacji Filary TPM Zarządzanie zmianami w rganizacji pdczas wdrażania TPM Zagadnienia autnmiczneg utrzymania ruchu jak pierwszeg krku przy wdrażaniu TPM Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

7 II. SIX SIGMA SIX SIGMA FAZA DEFINE Wprwadzenie d 6 Sigma, geneza metdyki SIX SIGMA FAZA MEASURE SIX SIGMA FAZA ANALYSE I DOE W jaki spsób należy definiwać isttne prblemy firmy? DMAIC jak narzędzie wspierające biznes Omówienie głównych krków fazy Define Wybór prblemu d rzwiązania metdyką 6 Sigma Karta prjektu wyknanie własnych Kart Prjektów* Ćwiczenia SIPOC - wyknanie własnych wstępnych map prcesu* Ćwiczenia * Uczestnicy szklenia pwinni w ramach zajęć Six Sigma metdycznie przeprwadzić prjekt wg metdyki DMAIC każdy z uczestników szklenia pwinien zdefiniwać prblemem nadający się d rzwiązania wg metdyki DMAIC (prblem isttny dla rganizacji, rzwiązanie nie jest znane). Określenie czekiwania klienta Omówienie głównych krków fazy Measure Rdzaje map prcesów raz spsby ich przygtwywania Systemy pmiarwe i ich cena Spsby prezentwania danych Zasady generwania pmysłów ćwiczenie metdy 635 Wstęp d analizy statystycznej Test z fazy Measure-Define** Omówienie głównych krków fazy Analyze Analiza graficzna zebranych danych Analiza statystyczna zebranych danych Planwanie eksperymentów DE Wstępny przegląd prjektów faza Define-Measure*** **Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukńczeniu szklenia na pzimie Green Belt jest zaliczenie dwóch testów minimum 70% dbrych dpwiedzi na każdym z testów. ***Warunkiem uzyskania certyfikatu ukńczenia prgramu szkleniweg Six Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

8 SIX SIGMA FAZA IMPROVE I MINITAB SIX SIGMA FAZA CONTROL Sigma pzim Green Belt jest przedstawienie własneg prjektu prwadzneg zgdnie z pznaną metdyką DMAIC. W ramach ćwiczeń dbędą się dwa przeglądy, prjekty mgą być indywidualnie knsultwane z trenerem ( , telefn). Omówienie głównych krków fazy Imprve Spsby ceny i wybru rzwiązania Ocena ryzyka jak niezbędny element przed wdrżeniem rzwiązania prjekty piltażwe Ocena ryzyka jak niezbędny element przed wdrżeniem rzwiązania prjekty piltażwe Omówienie prblemów jakie mżemy naptkać pdczas wdrażania prjektów 6 Sigma Zajęcia z wykrzystaniem aplikacji kmputerwych d analiz statystycznych Omówienie głównych krków fazy Cntrl Narzędzia d sterwania wprwadznymi zmianami SPC Ustalenie nweg standardu Skuteczne wprwadzenie zmian Zamknięcie prjektów pdsumwanie bizneswe Test z fazy Analyse, Imprve, Cntrl ** Przegląd prjektów - cena fazy Define, Measur, Analyse, Imprve prezentacje uczestników szklenia *** **Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukńczeniu szklenia na pzimie Green Belt jest zaliczenie dwóch testów minimum 70% dbrych dpwiedzi na każdym z testów. ***Warunkiem uzyskania certyfikatu ukńczenia prgramu szkleniweg Six Sigma pzim Green Belt jest przedstawienie własneg prjektu prwadzneg zgdnie z pznaną metdyką DMAIC. W ramach ćwiczeń dbędą się dwa przeglądy, prjekty mgą być indywidualnie knsultwane z trenerem ( , telefn). Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

9 SIX SIGMA ANALIZA I INTERPRETACJA CASE STUDIES III. OPTYMALIZACJA W PRAKTYCE ANALIZA PRZEPŁYWU WIZYTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Analiza przepływu pzwala na szacwanie ptencjalnych bszarów wymagających ptymalizacji, ale również daje grupie prjektwej dużą wiedzę na temat przepływu w prcesie. Analiza przepływu składa się z trzech faz: Obserwacja prblemów i strat Zebranie i analiza infrmacji Oszacwanie bszarów ptymalizacji Grupy udają się na halę prdukcyjną i śledzą przepływ wybraneg prduktu bserwując i ntując prblemy Obserwacja przepływu dbywa się d wyrbu gtweg d kmpnentu: Umżliwia bserwację relacji zachdzących pmiędzy klientem a dstawcą Ukazuje prblemy związane z zapasami W czasie analizy przepływu: Szukając infrmacji na hali bserwuje się prces, krzysta z dkumentacji raz rzmawiamy z pracwnikami Pdążając za prduktem bserwuje się t, c się z nim dzieje Zapisuje się bserwwany przepływ na karcie przepływu Pdczas bserwacji używa się zdefiniwaneg filtra tak aby móc zdefiniwać pdstawwe wskaźniki: Jakść Kszty Dstawy Mtywacja SMED WIZYTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE IV. WARSZTATY, GRY SYMULACYJNE LEAN PLAY GRA SYMULACYJNA Gra symulacyjna prezentuje użycie pdstawwych narzędzi Lean Manufacturing w praktyce. Każdy z krków analizwanych pdczas warsztatów prezentuje mechanizmy ciągłej pprawy wraz z pdejściem Kaizen mającym na celu ptymalizację rganizacji stwrznej na ptrzeby gry. Każdy z uczestników mże wcielić się w rlę peratra, kntrlera jakści czy lgistyka, celem spjrzenia z perspektywy tych stanwisk na mżliwści pprawy przepływu, prcesu, ergnmii, jakści, tak aby siągnąć jak najlepszy wynik finanswy stwrznej na ptrzeby szklenia firmy. Każdy z etapów kńczy się pdsumwaniem siągnięć W ramach zajęć zstanie przeprwadzny warsztat szybkieg przezbrjenia na danej maszynie przy użyciu narzędzi zbierania danych wypracwanych przez LUQAM. Następnie dane te zstaną pddane bróbce, a wniski z ich analizy psłużą d ptymalizacji daneg prcesu. Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

10 i ustaleniem klejnych etapów w zależnści d wypracwanych siągnięć. LEAN TOOLS GAME Szklenie bejmuje mduł teretyczny raz grę symulującą przedsiębirstw, brykające się z różnrdnymi prblemami, których rzwiązanie jest pdstawą jeg przetrwania na rynku. Uczestnicy dgrywają rle na różnych szczeblach w hierarchii przedsiębirstwa, d sób zarządzających p sby bezpśredni związane z prdukcją. W trakcie gry zapznają się z terią, a następnie sami wdrażają narzędzia ptymalizujące prcesy prdukcyjne i bserwują, jak wpływa t na rzwiązanie prblemów przedsiębirstwa. Szklenie bejmuje takie narzędzia Lean Manufacturing jak 5S, JIT, Kanban, Jidka, SMED i Kaizen. VALUE STREAM MAPPING Cel stswania narzędzia Value Stream Mapping Mapa Stanu Obecneg: Prces wykrzystania VSM jak narzędzia ptymalizująceg Główne krki pdczas Mapwania Strumienia Wartści Twrzenie VSM stanu becneg Główne krki pdczas Mapwania Strumienia Wartści Mapa Stanu Przyszłściweg: Twrzenie VSM stanu przyszłściweg Określenie planu działań i jeg realizacja WARSZTAT SMED Geneza metdy SMED 4 etapy metdy Ćwiczenie praktyczne Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

11 WARSZTAT HOSHIN STRATY NA LINII PRODUKCYJNEJ Przedstawienie i mówienie metdlgii HOSHIN prezentacja Symulacja mapwanie prcesu i praca nad mapą stanu przyszłeg Symulacja pmiar czasu cyklu i balanswanie linii prdukcyjnej Symulacja dstswanie d taktu klienta Pdsumwanie działań i siągniętych wyników Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

12 CENA Płatnść w 1 racie: 5650 zł brutt Płatnść w 2 ratach: 5800 zł brutt ( ) STANDARDOWE ZNIŻKI 5% dla 2 lub więcej sób zapisujących się wspólnie na studia 15% dla sób, które ukńczyły studia licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie w 2014 lub 2015 rku 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM 20% dla abslwentów Wyższej Szkły Zarządzania i Bankwści w Krakwie 25% rabatu przy zapisie 4 sób z tej samej firmy Dla 8 sób: 30% rabatu Dla 9 sób: 33% rabatu Dla 10 i więcej sób: 37% rabatu OFERTA KORPORACYJNA Kwta brutt Rabat Standardwa cena dla 1 uczestnika 5650 zł - Cena przy zgłszeniu 8 sób 3955 zł 30% Cena przy zgłszeniu 9 sób 3785,50 zł 33% Cena przy zgłszeniu 10 sób i więcej 3559,50 zł 37% Rabaty nie sumują się. Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

13 ZAPISY Aby zapisać się na studia należy: 1. Zapznać się z regulaminem studiów. 2. Zarejestrwać się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prwadzne przez LUQAM. 3. Dstarczyć sbiście lub przesłać pcztą d biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy pniżej) 1 zdjęcie raz kserkpię dyplmu ukńczenia studiów wyższych. 4. Wpłacić płatę za całść studiów lub za jeden semestr na numer knta pdany przez WSZiB (pdawany przed rzpczęciem rku akademickieg). Biur rekrutacji: Wyższa Szkła Zarządzania i Bankwści w Krakwie, al. Kijwska 14, Kraków Dziekanat: i piętr, p. 105 pn-pt. 8:00-16:00; sb. 8:00-14:00 Dkładnych infrmacji udziela: Karlina Ants Opiekun studiów pdyplmwych LUQAM tel km Lean Sigma Academy LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 www.luqam.com/tpm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo