OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 14 stycznia 2013 rku Dtyczy prjektu pn. Nwczesne metdy knstruwania wykrjów szansą na wzrst eksprtu wyrbów Firmy Pdwyscki Sp. Jawna realizwaneg w ramach: Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Łódzkieg na lata , Osi prirytetwej III: Gspdarka, innwacyjnść, przedsiębirczść, Działania: III.2 Pdnszenie innwacyjnści i knkurencyjnści przedsiębirstw, Numer wnisku: WND-RPLD /11 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: NAZWA: Pdwyscki Spółka Jawna, ADRES: ul. Ldwa 92, Łódź NR TEL.: (42) NR FAX.: (42) ADRES II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ (FAZA I i II) 1 szt. Minimalne parametry techniczne: Oprgramwanie ma zawierać następujące blki i funkcjnalnści: FAZA I Prdukcja/Krjwnia: ptymalizacja nakładów krjeń / zleceń prdukcyjnych analiza stanów magazynwych surwców i krjwni i pdwyknawców raprtwanie resztek bel i surwców karta (pis) wyrbu gtweg Zamówienia handlwe i planwanie prdukcji: mnitrwanie prdukcji, na wszystkich jej etapach infrmacja lkalizacji każdej sztuki prduktu i półprduktu kntrla magazynów i dystrybucji wyrbów gtwych, kntrla rzliczeń finanswych na pzimie etapów prdukcyjnych FAZA II infrmacja i dkumentacja: twrzenie raprtów bezpśredni ze stanwisk prdukcyjnych, likwidacja ręcznej sprawzdawczści, uprządkwanie i przyspieszenie biegu dkumentów, standaryzacja biegu dkumentów, 1

2 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg Gspdarka magazynwa: zamykanie prdukcji przyjęciem d magazynu wyrbów gtwych wariantwe rzliczanie ksztów, autmatyzacja zamówień zapatrzenia, analiza i kntrla stanów magazynwych, mnitrwanie stanu realizacji zamówień przez handlwców, autmatyczne generwanie spisów remanentwych,raz autmatyczne generwanie przyjęć nadwyżek i rzchdów niedbrów ewidencja wartściw ilściwa surwców i ich remanent, sklep WWW: integracja z istniejącym sklepem WWW lub własna aplikacja, wirtualna prezentacja wyrbów dla klienta Spółki. Oprgramwanie pzwalające na pwiązanie pszczególnych ddziałów Firmy w jeden system lgistyczny, umżliwiający centralnej platfrmie infrmatycznej: we Wzrcwni: Mżliwść twrzenia i zapisywania w systemie centralnym kart wyrbów gtwych z następującymi danymi: numer mdelu, rzmiary, klrystyka, dzianiny i tkaniny pdstawwe (zamienniki), numer asrtymentu dstawcy/ cena, dzianiny i tkaniny pmcnicze (zamienniki), numer asrtymentu dstawcy/ cena, technlgia prdukcji z wyszczególnieniem czaswym peracji i niezbędnych maszyn /cena, ddatki d prdukcji (np.: guzik, haft, itp.), numer asrtymentu dstawcy/cena, dstawcy surwców i ddatków, pdwyknawcy, autmatyczne uzupełnianie danych na pdstawie danych z dalszych cyklów prdukcyjnych, faktyczne zużycie, ceny surwców i ddatków, przepisy prania, praswania, itp., które muszą znaleźć się na metce prduktu, parametry pracy autmatyczneg systemu krjenia na krjwni, wartść prdukcyjna jednej sztuki, zdjęcie rysunku prjektu i zdjęcie gtweg wyrbu wzru, wycfanie daneg prduktu z ferty ze względu na brak mżliwści wyprdukwania (nieaktywny/ aktywny), czas prdukcji mdelu uwzględniając parametry jak: surwce są lub ich brak, czas nabycia surwców, przenszenie kart mdeli d kartteki prgramu księgwmagazynweg. 2

3 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg W Krjwni i magazynie półprduktów: Przyjęcie dkumentu (zleceniem krjenia) wystawianeg przez Dział Zarządzania Prdukcją. W miarę mżliwści Integracja zewnętrzneg prgramwania UNICUT (autmatu d rzkrju) z systemem w celu uniknięcia ręczneg wprwadzania danych eliminując błąd ludzki Zlecenie prdukcji d krjwni generwane autmatycznie na pstawie parametrów kreślnych przy wdrżeniu. Zawartść danych w dkumencie rzliczającym zlecenie prdukcyjne jaki prdukt jest skrjny (wprwadzane autmatycznie), w jakich rzmiarach i ilściach w każdym rzmiarze (wprwadzane autmatycznie), jaki surwiec zstał wykrzystany jaka część z surwca pzstała, jaka część beli/surwca ma ewentualne braki, Krjwnia magazynw psiada pczątkwy stan surwców /dzianiny, tkaniny, itp./; p dknaniu krjenia wprwadzny zstaje na stan półprdukt, i następuje rzchód surwców który zstał wskazany. Ustalenie, czy zstał w pełni zrealizwane zlecenie, czy są jakieś nadwyżki lub niedbry w prównaniu d załżeń prdukcyjnych pprzez zestawienie zlecenia prdukcyjneg i jeg rzliczenia. Przyjęcie na stan dzianiny d Krjwni za pmcą dkumentu MM (między magazynwe przesunięcie) - wystawia je magazynier Magazynu Surwców na pdstawie zleceń prdukcyjnych Wydanie dzianiny d Wzrcwni za pmcą dkumentu (rzchód wewnętrzny surwców). Przesunięcie surwca za pmcą dkumentu MM d magazynu surwców. Wydanie skrjnych półprduktów d uszycia pdwyknawcm lub szwalni za pmcą dkumentu WZP (wydanie zewnętrzne pdwyknawcy). Przyjęcie dkumentem PZP (przyjęcie zewnętrzne d pdwyknawcy) w przypadku, kiedy pdwyknawca pracuje na niezszytych elementach, np. hafciarnia. Raprty zużycia surwca za dwlny kres z mżliwścią srtwania p mdelu, asrtymencie surwca, knkretnym dkumencie rzliczającym zlecenie prdukcyjne. Integracja z systemem księgw-magazynwym plegająca na: - raprtwaniu w wybranych kresach ilści i wartści przyjętych surwców i ich rzchód. - wartść prdukcji w tku - wartść zużytych surwców - wartść wyprdukwania wyrbu gtweg W Magazynie surwców: Wystawianie dkumentu PZ ( przyjęcie zewnętrzne) zgdneg z fakturą. Przyjęcie zasady znaczania kupwanych bel dzianiny/tkaniny i jej znaczanie własną etykietą, na której będzie (unikatwy numer beli, 3

4 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg znaczenie własneg asrtymentu i prducenta, nazwa dstawcy, ilść (waga/m.b.), kd kreskwy danej beli. Pwiązanie z prgramwaniem drukarki ułatwiające drukwanie etykiet i metek. Wystawianie dkumentów MM (miedzy magazynwe przesunięcie), np. na Krjwnię. Wystawianie dkumentów ZW (zwrt d dstawcy) krekta, reklamacja, itp. Wystawianie dkumentów RW (rzchód wewnętrzny), Wystawianie dkumentów PN (przychód nadwyżek) remanent. Wystawianie dkumentów RN (rzchód niedbrów) remanent. Wystawianie dkumentów WZ (wydanie zewnętrzne) sprzedaż, krjenie zewnętrzne. Autmatyczne przygtwanie arkuszy spiswych d remanentu na pdstawie, których generwane są dkumenty PN i RN. Grmadzenie danych budwane na tabelach przestawnych umżliwiające dwlne przeglądanie stanów dzianiny. Twrzenie raprtów stanie i wartści na dzień i za dwlnie wybrane kresy. Twrzenie raprtów zużyciu surwców za dwlne kresy. Integracja z systemem księgw-magazynwym plegająca na: - raprtwaniu w wybranych kresach ilści i wartści przyjętych surwców i ich rzchód. - wartść prdukcji w tku - wartść zużytych surwców - wartść wyprdukwania wyrbu gtweg W Szwalni: Pełna infrmacja stanie prdukcji na rdzimej szwalni z dkładnścią, c d mdelu, rzmiaru, peracji na pszczególnych maszynach i etapach technlgicznych z dkładnścią d kreślneg czasu. Przyjmwanie i generwanie niezbędnych dkumentów przyjęcia z magazynu półprduktów/surwców i przekazania d magazynu wyrbów gtwych. W Dziale zarządzania prdukcją i lgistyką: Określenie ilści mdeli, które należy wyprdukwać (system uwzględnia ilść na zamówieniach handlwych pmniejszny stan w magazynie wyrbów gtwych i ilść w bieżącej prdukcji). Określenie, c i ile na daną chwilę mżna prdukwać, b zapasy surwców są wystarczające. Określenie ilści materiałów/surwców, którą trzeba zakupić, aby zrealizwać zadanie prdukcyjne. Wystawienie dkumentu i zlecenie prdukcji. Grmadzenie infrmacji: gdzie i ile twarów prdukcyjnych jest na stanie i d kiedy rdzima szwalnia/pdwyknawcy/magazyny/ itp. 4

5 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg Analiza ilściwa i wartściwa bieżącej prdukcji (sprawdzenie załżnych nrm). Sprządzanie raprtów, c i w jakich ilściach należy dkupić z mżliwścią dwlneg srtwania danych /surwce/ddatki/dstawca/indeksy/itp. Dstęp d danych Działu Handlweg (kt i na kiedy zamawiał dany twar). Dstęp d infrmacji, kt z pdwyknawców i ile, czeg dstarczył d firmy w kreślnym czasie w celu rzliczenia pdwyknawców z ilści i terminwści usług. Analiza stanów zleceń prdukcyjnych d faktycznie skrjnych ilści mdeli. Analiza dkumentów krjwni. Wystawianie zleceń przeszycia dla pdwyknawców z mżliwścią kreślenia terminu realizacji. W Magazynie wyrbów gtwych: Integracja z systemem księgw-magazynwym plegająca na łatwym eksprtwaniem danych przyjęć i wydań pmiędzy systemami. Przyjmwanie twaru d magazynu wyrbów gtwych raz na stan magazynu systemu księgw- sprzedażweg. Imprt dkumentu WZ (wydanie zewnętrzne) d knkretnej faktury w systemie księgw-magazynwym. Wystawianie dkumentu WZ ( wydanie zewnętrzne) przypisując je d knkretneg zamówienia handlweg lub nie, jeżeli takweg brak. Przyjmwanie twaru d prdukcji dkumentem PZP (przyjęcie zewnętrzne pdwyknawca). Przyjęcie dkumentem PZ (przyjęcie zewnętrzne) np.: zwrt twaru d dbircy kńcweg. Odczyt czekujących na realizację ZH ( zamówień handlwych) z mżliwścią stswania filtrów wg: daty realizacji, kntrahentów, mdeli, szeregwania ich w klejnści bsługi daneg klienta z mżliwścią wystawiania WZ d knkretnych ZH. Przygtwanie arkusza spisu z natury z mżliwścią krzystania z klektra danych lub czytnika kdów paskwych. Autmatyczne generwanie dkumentów PN i RN (przychód nadwyżek i rzchód niedbrów) na pdstawie spisu z natury. Rezerwacja twaru w magazynie dla knkretnych ZH (zamówień handlwych). W dziale handlwym: Wystawianie w systemie zamówień handlwych ZH w imieniu swich kntrahentów i swim. Wystawianie dkumentów WZ d faktury sprzedaży dla swich kntrahentów i wiązanie teg dkumentu z dpwiednim ZH zleceniem handlwym. 5

6 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg Pdgląd stanu twarów w magazynie wyrbów gtwych z mżliwścią ich rezerwacji na ptrzeby swich klientów. Pdgląd stanu becnej prdukcji i czas realizacji jeg zamówień. Raprty stanie realizacji zamówień i ich wiekwanie. Zamykanie częściw zrealizwanych już zamówień handlwych i zwalniania rezerwacji. Blkadę mżliwści zamówienia mdeli, nieaktywnych prdukcyjnie. Wystawianie zamówień z dkładnścią d mdelu i rzmiaru. W księgwści i kadrach: Integrację systemu Hermes (używaneg becnie w firmie Pdwyscki) w zakresach w/w lub wdrżenie własneg systemu Finansw Księgweg Twrzenie karty prdukcyjnej (z danymi na kartkach samprzylepnych, które zawierają wszystkie niezbędne czynnści d zakńczenia prcesu technlgiczneg; każdy pracwnik prdukcyjny dkleja czynnść, którą wyknał na danym etapie i przykleja na swją sbistą kartę pracy). Twrzenie Osbistej karty prdukcyjnej w celu ceny slidnści pracy raz umżliwienia w przyszłści rzliczeń akrdwych jeżeli taka ptrzeba zaistnieje. Przyjęcie kart mdeli z wzrcwni (karty mdeli zawierają dane peracji wyknywanych przez pracwnika i ich pracchłnnść). Cdzienne sczytywania kart prdukcyjnych za pmcą czytnika kdów. Generwanie list pracchłnnści na wybrane :kresy, mdele, pracwników. Sprawzdawczść. W internetwym sklepie hurtwym: Lkalizacje na lkalnym serwerze www płączną z przekierwaniem ze strny d zakładki hurt. Prezentację zdjęciwą mdeli raz pis z karty mdelu rbinym przez Wzrcwnię. Ustalenie ceny sprzedaży zależne d dbircy i jeg wypracwanych upustów i rabatów. Dzielenia klientów na grupy w zależnści d różnych kryteriów wybru. Pdgląd stanów realizacji ich zamówień. Składanie zamówień na twar; d firmweg systemu wpada gtwe zamówienie z infrmacją dla handlwca, który daną firmę bsługuje. Autryzację daneg zamówienia przez handlwca i p jeg dknaniu autmatyczne pinfrmwanie klienta przyjęciu zlecenia i kreślenie terminu realizacji. Dknania wybru dbiru twaru z pcjami: własny/kurier/itp. Obsługa sklepu w dwlnych wersjach językwych ustalnych na etapie wdrżenia. 6

7 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg Oprgramwanie zwiększające szybkść realizwania zamówień i mżliwść prdukwania krótkich serii wyrbów, indywidualną współpracę z klientem, realizację nietypwych zamówień d klientów. Cechy pzwalające na ptymalizację magazynwanych materiałów włókienniczych w belach, dla uzyskania minimalizacji przestrzeni magazynwej i bniżenia ksztów magazynwania. Pełna kntrla nad prcesem rzkrju, eliminująca d minimum mżliwść pwstawania pmyłek raz braków. Skrócenie czasu dstawy zamówineg przez klienta wyrbu. Pełna kntrlę nad biegiem dkumentów. Warunki knieczne: Technlgia znana na świecie nie dłużej niż 1 rk. III. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA Faza I d dnia r. Faza II d dnia r. IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać d dnia d gdz.12:00 pprzez jeden, dgdny dla Zlecenibircy spsób: telefnicznie pd nr tel. (42) , mailw na adres faksem na nr (42) , sbiście w siedzibie Firmy pd adresem ul. Ldwa 92, Łódź. V. WARUNKI PRZETARGU Wybór najkrzystniejszej ferty zstanie dknany w parciu następujące kryteria: cena - waga 60%, zgdnść z załżnymi parametrami technicznymi - waga 40%. VI. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW Zamawiający dkna wybru najkrzystniejszej ferty pprzez przyznanie punktów za spełnienie daneg kryterium. Za najkrzystniejszą fertę należy rzumieć fertę, która zdbędzie łącznie największą ilść punktów przy czym zasady przyznawania punktów są następujące: Kryterium Max. ilść punktów Przydział punktów Cena 100 najniższa cena 100pkt. najwyższa cena 0 pkt. Zgdnść z załżnymi spełnia 100pkt. 100 parametrami technicznymi nie spełnia 0pkt. 7

8 Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT Złżna ferta pwinna zawierać, c najmniej: Nazwę i adres ferenta Opis nawiązujący d parametrów wyszczególninych w zapytaniu fertwym, Wartść ferty wyrażna w PLN (cena nett raz brutt) lub w Eur. W przypadku złżenia ferty w Eur należy dknać przeliczenia waluty na PLN wg średnieg bieżąceg kursu wyliczneg i głszneg przez Nardwy Bank Plski z dnia wystawienia zapytania fertweg. Termin ważnści ferty. Wskazane jest, by ferta zawierała również inne, ddatkwe infrmacje, np. warunki gwarancji, warunki płatnści i dstawy, mżliwe d uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, ksztrys fertwy itd. Pnadt, wszyscy ferenci zbwiązani są d wypełnienia i załączenia wzru frmularz fertwy zamieszczneg na strnie głszenia przetargu. Plik d pbrania ze strny VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY Zamawiający w terminie 10 dni rbczych d wybru najkrzystniejszej ferty zawiadmi wybrze Wyknawców, którzy złżyli ferty. W przypadku ddatkwych pytań dnśnie parametrów technicznych urządzenia prsimy bezpśredni kntakt z Panią Katarzyną Detmer pd numerem tel lub mailw na adres Pieczątka i pdpis Beneficjenta 8

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy prgramwania dla placówek światy. Zapytanie realizwane jest w ramach prjektu Nwy wymiar zawdu, nr umwy: UDA-POKL.09.02.00-14-039/14-00 współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Szczegółwy pis przedmitu zamówienia Przedmit zamówienia bejmuje: Załącznik nr 1 d SIWZ d części 1 Dstawę nweg wypsażenia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Transferuj.pl

Oferta handlowa Transferuj.pl Oferta handlwa Transferuj.pl Krajwy Integratr Płatnści Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo