Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz.814 z późn.zm.) oraz art.222 ust.1 i 2, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz z późn.zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Określa się dochody budżetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł Określa się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 2, 2a i 2b, 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Określa się wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Określa się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3 Nadwyżka budżetu powiatu wynosi zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. 4 Określa się przychody budżetu w wysokości ,88 zł, rozchody w wysokości ,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5 Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 6 Określa się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz.672 z późn.zm.): 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł. 7 Określa się dochody i wydatki tytułu z wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz z późn.zm.): 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł. 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu, stanowi załącznik nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi zł. 10

2 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do : 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w zakresie uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy nie powodujących ich zwiększenia i zmniejszenia, w ramach działu, 2) dokonywania zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu, nie powodującymi likwidacji zadania, 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 4) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 000, Pozostała działalność ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750D Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Leśnictwo , Gospodarka leśna ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460D sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , D Wpływy z różnych opłat , D Wpływy z pozostałych odsetek 4 556,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6258D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów ,00 województw, pozyskane z innych źródeł 6300D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 zakupów inwestycyjnych 6309D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , D Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 26, D Wpływy z różnych opłat , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , D Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 1

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 2360D Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , D Wpływy z pozostałych odsetek 800, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pozostała działalność , D Wpływy z różnych opłat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe , D 0920D 0970D Wpływy z usług ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , D Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ,00 ustaw 0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej , D 0010D 0020D Wpływy z różnych opłat ,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 2

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody D Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , D Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , D Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , D Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , D 0750D 0920D 0970D Wpływy z różnych opłat 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 Wpływy z różnych dochodów 1 000, Szkoły zawodowe , D 0750D 0830D Wpływy z różnych opłat 400,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , D Wpływy z pozostałych odsetek 9 000, D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich 2057D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Biblioteki pedagogiczne ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330D zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300D udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2130D ,00 bieżących zadań własnych powiatu 3

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 500, D Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 7 109,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320D realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 7 109, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110D bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , D Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , D Wpływy z pozostałych odsetek 600, D Wpływy z różnych dochodów 2 500, D Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Pozostała działalność , D Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich 2059D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , D 0750D 0830D 0920D 0960D 0970D 6260D Wpływy z różnych opłat 133,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy z pozostałych odsetek 8 500,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 200,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00 finansów publicznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500,00 4

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. Dochody 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 500, Internaty i bursy szkolne ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750D Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , D Wpływy z różnych dochodów , D Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Wspieranie rodziny 100, D Wpływy z pozostałych odsetek 100, Rodziny zastępcze , D Wpływy z różnych dochodów , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego ,00 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2900D Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , D Wpływy z różnych dochodów ,00 OGÓŁEM ,00 5

8 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia r. Lp. Wyszczególnienie Struktura procentowa Przewidywane Plan na 2017 r. Wskaźnik % P.wykonanie wykonanie 2016 r. Plan 2017 r. 2016r I. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,86 12,63 13,17 II. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0,34 0,40 III. Dochody z majątku powiatu ,02 4,46 1,18 1 ze sprzedaży ,64 0,59 0,96 2 z dzierżawy ,14 0,26 0,20 3 inne ,88 0,07 0,02 IV. Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu ,11 4,85 4,57 V. Pozostałe dochody ,27 3,32 3,53 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V) ,27 22,65 22,85 VI. Subwencja ogólna ,53 55,67 54,28 VII. Ogółem dotacje , ,01 19,93 22,87 1 Dotacje celowe na zadania własne powiatu ,43 2,38 1,38 2 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży 3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia między j.s.t.) 5 6 Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r , ,87 12,41 10, ,00 0,03 0, ,26 2,10 3, ,74 1,99 3,01 Inne dotacje ,50 1,02 3,95 w tym: dotacje z funduszy celowych( 6260) ,29 0,29 0,44 środki pozyskane z innych źródeł ( 2690,6290) ,00 0,58 3,37 pozostałe ( 2460) ,14 0,15 0,14 B. Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII) , ,07 77,35 77,15 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) , ,34 100,00 100,00 Dochody majątkowe ,02 4,19 10,25 Dochody bieżące , ,62 95,81 89,75

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000,00 Zakup usług pozostałych 8 000, Melioracje wodne ,00 Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,00 Zakup usług pozostałych , Leśnictwo , Gospodarka leśna , W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Zakup usług pozostałych , Nadzór nad gospodarką leśną , W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Zakup usług pozostałych , Górnictwo i kopalnictwo 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 Zakup usług pozostałych 5 000, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310W realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W 4480W 4510W 4520W 4610W 4700W 6050W 6058W 6059W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Różne opłaty i składki 3 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa 352,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 8 000,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 inwetycyjne jednostek budżetowych ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne gminne ,00 1

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie ,00 własnych zadań bieżących 6300W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie 2 000,00 własnych zadań bieżących 4430W Różne opłaty i składki , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , W 4110W 4120W 4210W 4260W 4270W 4430W 4480W 4520W 4530W 4610W 6060W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 Składki na Fundusz Pracy 846,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Różne opłaty i składki ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 386,00 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , W 4110W 4120W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 4 490,00 Zakup usług pozostałych 6 000, Nadzór budowlany , W 4010W 4020W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 8 187,00 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii 500,00 2

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4270W 4280W 4360W 4400W 4410W 4430W 4440W Zakup usług remontowych 500,00 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500,00 Podróże służbowe krajowe 500,00 Różne opłaty i składki 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 117, W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 5 500,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590W 100,00 fizycznych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 3 500,00 służby cywilnej Pozostała działalność , W 4040W 4110W 4120W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , W 4110W 4120W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 Składki na Fundusz Pracy 500,00 Zakup usług pozostałych , Urzędy marszałkowskie 6 260,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710W jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6 260, Rady powiatów , W 4210W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych , W Różne opłaty i składki 600, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Starostwa powiatowe , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 3

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4360W 4380W 4410W 4420W 4430W 4440W 4520W 4530W 4590W 4610W 4700W 6060W Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 700,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Podróże służbowe zagraniczne 7 500,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Kwalifikacja wojskowa , W 4120W 4170W 4210W 4260W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 010,00 Składki na Fundusz Pracy 270,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zakup energii 2 310,00 Zakup usług pozostałych 8 509, Promocja jednostek samorządu , W 4120W 4170W 4210W 4410W 4420W 4430W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 Składki na Fundusz Pracy 130,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe 900,00 Podróże służbowe zagraniczne ,00 Różne opłaty i składki 920, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup usług pozostałych , W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , W 3070W 4020W 4040W 4050W 4060W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900,00 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 4

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4070W 4110W 4120W 4180W 4210W 4230W 4250W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4420W 4430W 4440W 4480W 4500W 4510W 4520W 4550W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 Podatek od nieruchomości ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 000,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 200,00 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000, Obrona cywilna 6 000, W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zarządzanie kryzysowe 1 500, W Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Pozostała działalność 5 000,00 Zakup usług pozostałych 5 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310W realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 634,00 jednostkami samorządu 2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 878,00 Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110W zaciągniętych przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia ,00 5

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Rezerwy ogólne i celowe , W Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W ,00 systemu oświaty Szkoły podstawowe specjalne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 700,00 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Różne opłaty i składki 300, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , Przedszkola specjalne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 6 638,00 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540W ,00 systemu oświaty Gimnazja specjalne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 500,00 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Zakup usług pozostałych ,00 6

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4360W 4410W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 Podróże służbowe krajowe 1 000, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 420, Licea ogólnokształcące , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu lub przez osobę ,00 fizyczną 3020W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 325, W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 980,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 5 068,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe 4 696,00 Różne opłaty i składki 4 938,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Podatek od nieruchomości 1 011, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 480, Szkoły zawodowe , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , W 4040W 4110W 4117W 4120W 4127W 4140W 4170W 4171W 4177W 4210W 4217W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 878,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Składki na Fundusz Pracy 125,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 720,00 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 7

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4240W 4247W 4260W 4270W 4280W 4301W 4307W 4360W 4410W 4417W 4420W 4430W 4431W 4440W Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 7 459,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Podróże służbowe krajowe 6 050,00 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 Różne opłaty i składki 624,00 Rózne opłaty i składki 2 700,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Podatek od nieruchomości , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , W Podatek od towarów i usług (VAT). 300, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 077, Szkoły zawodowe specjalne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4130W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4440W 4520W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 500,00 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 420,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 8

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 2 000,00 Zakup usług zdrowotnych 500,00 Zakup usług pozostałych 7 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 Podróże służbowe krajowe 300, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 300, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zakup usług pozostałych , W Podróże służbowe krajowe 4 207, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Biblioteki pedagogiczne , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4440W 2540W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 426,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 2 020,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 1 000,00 Zakup usług zdrowotnych 150,00 Zakup usług pozostałych 1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 Podróże służbowe krajowe 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 307,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 520,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 510,00 9

18 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 5 011,00 Zakup usług zdrowotnych 252,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 823,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Różne opłaty i składki 191,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Podatek od nieruchomości 269, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 946, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 203, Kwalifikacyjne kursy zawodowe , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 719,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 5 588,00 Wynagrodzenia bezosobowe 7 260,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych 726,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 968,00 Podróże służbowe krajowe 619,00 Różne opłaty i składki 97,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 205, W Podatek od nieruchomości 122, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 672, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 210, Pozostała działalność , W 4170W 4210W 4270W 4430W 4440W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , W inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00 zdrowotnego 10

19 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360W finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Ośrodki wsparcia ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków żywności 800,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 Zakup usług zdrowotnych 1 370,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 164,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Różne opłaty i składki 1 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetu państwa 100, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 50, W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830W dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320W realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 11

20 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4360W 4400W 4410W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy 6 111,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 9 072,00 Zakup energii 3 000,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 160,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 191, W Opłaty na rzecz budżetu państwa 50, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, Powiatowe urzędy pracy , W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4410W 4440W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe 7 514,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Podatek od nieruchomości 3 439, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 883, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2317W realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu 2319W Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 12

21 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r. 2360W 3119W 4017W 4019W 4117W 4119W 4127W 4129W 4177W 4179W 4217W 4219W 4307W 4309W 4417W 4419W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne 7 920,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 883,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 725,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 904,00 Składki na Fundusz Pracy 1 099,00 Składki na Fundusz Pracy 129,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 409,00 Zakup materiałów i wyposażenia 516,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych 9 028,00 Podróże służbowe krajowe 1 790,00 podróze służbowe krajowe 210, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , W 4040W 4110W 4120W 4130W 4170W 4210W 4220W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4400W 4410W 4420W 4430W 4440W 4520W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 123,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków żywności ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 000,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 13

22 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r W 6050W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 834,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 9 200,00 Zakup usług zdrowotnych 2 350,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500,00 Podróże służbowe krajowe 8 120, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 336, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, Internaty i bursy szkolne , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 978, W 4040W 4110W 4120W 4210W 4220W 4260W 4270W 4280W 4360W 4410W 4430W 4440W 4480W 4520W 4530W 3240W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup środków żywności ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych 4 000,00 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 Podróże służbowe krajowe 571,00 Różne opłaty i składki 300,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Podatek od nieruchomości 2 820,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 Stypendia dla uczniów ,00 14

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/199/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/199/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVII/99/6 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 206 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 207 Na podstawie art. 2 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 998 r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. UCHWAŁA Nr XXIII/147/16 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2017. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit.,,d ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR XXXII/260/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR XXXII/260/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR XXXII/260/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 118/363/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 2017r.

UCHWAŁA Nr 118/363/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 2017r. UCHWAŁA Nr 118/363/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XXXII/191/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XXXII/191/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 21 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 352 UCHWAŁA NR XXXII/191/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 20 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 20 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. Poz. 521 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 452 UCHWAŁA NR XL/454/17 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI.85.15 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Projekt FN.SS UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 6 UCHWAŁA NR XIV/117/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/228/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2018.

UCHWAŁA Nr XXXV/228/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO. z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2018. UCHWAŁA Nr XXXV/228/18 RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2018. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz lit.,,d ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo