OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE"

Transkrypt

1 OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE Zagadnienie transportowe 1 dr Zbigniew Karwacki Katedra Badań Operacyjnych UŁ

2 Klasyczne zagadnienie transportowe 1 Klasyczne zadanie transportowe problem najtańszego przewozu jednorodnego dobra pomiędzy punktami nadania (dostawcy) a punktami odbioru (odbiorcy). podaż a 1 punkty nadania (i) D 1 x 11 c 11 punkty odbioru (j) O 1 popyt b 1 x 12 c 12 x 1n c 1n x 21 c 21 a 2 D 2 x 22 c 22 O 2 b 2 x 2n c 2n x m1 c m1 x m2 c m2 a m D m x mn c mn O n b n

3 Założenia klasycznego zadania transportowego: Klasyczne zagadnienie transportowe 2 x ij a i b j - zmienne decyzyjne; ilość przewożonego jednorodnego dobra na trasie pomiędzy i-tym dostawcą a j-tym odbiorcą [i=1,2,,m; j=1,2,,n;] - parametr problemu; zasób dobra u i-tego dostawcy (podaż) [i=1,2,,m] a = [a 1,a 2,,a m ] - parametr problemu; zapotrzebowanie na dobro j-tego odbiorcy (popyt) [j=1,2,,n] b = [b 1,b 2,,b n ] c ij - parametr problemu; koszt przewozu jednostki dobra na trasie pomiędzy i-tym dostawcą a j-tym odbiorcą [i=1,2,,m; j=1,2,,n;] c11 c12 c1 n m a n c 21 c22 c2n i b C j i1 j1 cm1 cm2 cmn

4 Klasyfikacja zadań transportowych: 1. Zamknięte ( zbilansowane ) m a n i bj i1 j1 2. Otwarte ( niezbilansowane ) - przypadek 1 m i1 n a i b j1 j Otwarte Zamknięte: a) dodać n+1 punkt odbioru b) zapotrzebowanie b n+1 dodanego punktu odbioru różnica między całkowitą podażą a całkowitym popytem: b n1 m a i1 i n b j1 j Klasyczne zagadnienie transportowe 3

5 Klasyczne zagadnienie transportowe 4 jednostkowe koszty transportu podaż jednostkowe koszty transportu podaż O1 O2 O3 O1 O2 O3 O4 D D D popyt D D D popyt Jeżeli założymy, że na n+1 punkt odbioru składają się magazyny w punktach nadania, to możemy przyjąć, że jednostkowe koszty transportu do punktu n+1 są równe zero, a przewozy do niego odpowiadają ilościom dobra pozostawionego w punktach nadania.

6 Klasyczne zagadnienie transportowe 5 2. Otwarte ( niezbilansowane ) - przypadek n j j m i a i b Otwarte Zamknięte: a) dodać m+1 punkt nadania b) zapotrzebowanie a m+1 dodanego punktu nadania różnica między całkowitym popytem a całkowitą podażą: m i i n j j m a b a

7 Klasyczne zagadnienie transportowe 6 jednostkowe koszty transportu podaż jednostkowe koszty transportu podaż O1 O2 O3 O1 O2 O3 D D D D D D popyt D popyt Dodatkowy m+1 punkt nadania nazywamy fikcyjnym dostawcą, a jednostkowe koszty transportu z nim związane są równe zero ponieważ dobra, które on oferuje faktycznie nie ma. Ilość dobra zaplanowana do dostarczenia od fikcyjnego dostawcy do dowolnego odbiorcy w praktyce oznacza, że jego popyt w takiej wielkości nie zostanie zrealizowany.

8 Funkcja celu: (łączny koszt transportu) m n F ( x ) c ij x ij Ograniczenia: n x i1 m ij x i1 ij i1 j1 a b Warunki brzegowe: i j i = 1,2,,m j = 1,2,,n Klasyczne zagadnienie transportowe 7 model decyzyjny min (bilanse dla punktów nadania) (bilanse dla punktów odbioru) x ij 0 i = 1,2,,m j = 1,2,,n Rozwiązać można tylko zbilansowane zagadnienie transportowe!!!!

9 Klasyczne zagadnienie transportowe 8 Przykład Pewien jednorodny produkt należy dostarczyć z trzech hurtowni do trzech sklepów. Hurtownie dysponują następującymi ilościami produktu: 60, 30 i 20 jednostek. Zapotrzebowanie sklepów to: 30,35 i 45 jednostek. Jednostkowe koszty transportu między każdą hurtownią a sklepem ( w zł za sztukę ) dane są w następującej macierzy kosztów: C Należy znaleźć taki plan przewozów, przy którym łączne koszty transportowe będą najniższe.

10 Klasyczne zagadnienie transportowe 9 Przykład jednostkowe koszty transportu O1 O2 O3 podaż D D D popyt

11 popyt podaż Klasyczne zagadnienie transportowe 10 Przykład F() = 4x 11 +2x 12 +3x 13 +3x 21 +x 22 +2x 23 +x 31 +3x 32 +x 33 min x 11 +x 12 +x 13 = 60 +x 21 +x 22 +x 23 = 30 +x 31 +x 32 +x 33 = 20 x 11 +x 21 +x 31 = 30 x 12 +x 22 +x 32 = 35 x 13 +x 23 +x 33 = 45 x 11 0 x 12 0 x 13 0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 31 0 x 32 0 x 33 0

12 Klasyczne zagadnienie transportowe 11 Algorytm transportowy 1 Początkowy program przewozowy 1 6 Skoryguj program przewozowy 2 Program optymalny? NIE 5 Ustal maksymalny przewóz na trasie ustalonej w [3] TAK 4 Zbuduj cykl Korygujący przewozy KONIEC 3 Wybierz trasę dającą największą obniżkę kosztów

13 Klasyczne zagadnienie transportowe 12 Algorytm transportowy 2 Początkowy program przewozowy Metoda kąta północno-zachodniego 1. Wprowadź maksymalny przewóz na trasie (i,j): x ij = min(a i,b j ) - rozpoczynamy od trasy D1 O1 2. Skoryguj podaż w i-tym punkcie nadania: a i = a i x ij i popyt w j-tym punkcie odbioru: b i = b i x ij Każdy program przewozowy nie może się składać z większej ilości tras, po których przewozimy towary niż m+n-1 (gdzie: m ilość dostawców, n ilość odbiorców. W niektórych przypadkach program przewozowy może się składać z mniejszej ilości tras niż m+ n -1, po których przewozimy towary. Mamy wówczas do czynienia z rozwiązaniem zdegenerowanym.

14 Klasyczne zagadnienie transportowe 13 Algorytm transportowy 3 jednostkowe koszty transportu O1 O2 O3 podaż D D D popyt Koszty = 30*4 +30*2 + 5*1 + 25*2 + 20*1 = 255

15 Klasyczne zagadnienie transportowe 14 Algorytm transportowy 4 Początkowy program przewozowy Metoda minimalnego elementu macierzy 1. Wybierz trasę o najmniejszym jednostkowym koszcie transportu. Jeżeli jest ich kilka wybór jest dowolny. 2. Wprowadź maksymalny przewóz na wybranej trasie (i,j): x ij = min(a i,b j ) 3. Skoryguj podaż w i-tym punkcie nadania: a i = a i x ij i popyt w j-tym punkcie odbioru: b i = b i x ij

16 Klasyczne zagadnienie transportowe 15 Algorytm transportowy 5 jednostkowe koszty transportu O1 O2 O3 podaż D D D popyt

17 Klasyczne zagadnienie transportowe 16 Algorytm transportowy 6 jednostkowe koszty transportu O1 O2 O3 podaż D1 60 D2 30 D popyt

18 Klasyczne zagadnienie transportowe 17 Algorytm transportowy 7 jednostkowe koszty transportu O1 O2 O3 podaż D D D3 20 popyt

19 Klasyczne zagadnienie transportowe 18 Algorytm transportowy 8 jednostkowe koszty transportu O1 O2 O3 podaż D1 60 D D popyt

20 Klasyczne zagadnienie transportowe 19 Algorytm transportowy 9 jednostkowe koszty transportu O1 O2 O3 podaż D D D popyt Koszt= 10*4 + 5*2 + 45*3 + 30*1 + 20*1 = 235 porównaj wynik z poprzednią metodą

21 Klasyczne zagadnienie transportowe 20 Algorytm transportowy 10 Model decyzyjny klasycznego zagadnienia transportowego jest zadaniem programowania liniowego. W celu ustalenia optymalnego programu przewozowego można posłużyć się metodą simpleks. Nie jest to jednak efektywne podejście z uwagi na dużą liczbę zmiennych ( m x n ) i ograniczeń ( m + n ). Dlatego do rozwiązywania klasycznego zagadnienia transportowego opracowano efektywniejsze numerycznie postępowanie tzw. algorytm transportowy. Oznaczenia: u i - zmienna dualna związana z bilansem dla i tego punktu nadania (i=1,2, m) v j - zmienna dualna związana z bilansem dla j tego punktu odbioru (j=1,2,,n) Tak jak w metodzie simpleks w algorytmie transportowym, dokonuje się uporządkowanego przeglądu rozwiązań bazowych wykorzystując do oceny każdego z nich wskaźniki optymalności. Wskaźniki optymalności w klasycznym zagadnieniu transportowym dają się przedstawić następująco: ij c ij u v i 1,2,..., m j 1,2,..., n i j

22 Klasyczne zagadnienie transportowe 21 Algorytm transportowy 11 Interpretacja wskaźnika optymalności: Jeżeli w aktualnym programie przewozowym pojawiłby się przewóz na trasie (i,j), to każda jednostka dobra przewożona na niej powodowałaby zmianę łącznych kosztów transportu o ij jednostek. Przy ij < 0 byłby to spadek łącznych kosztów, a przy ij > 0 - wzrost. Do wyznaczenia wskaźników optymalności dla aktualnego programu przewozowego należy obliczyć wartości wszystkich m+n zmiennych dualnych u i oraz v j. Do tego celu wykorzystuje się własność, że wskaźniki optymalności dla zmiennych bazowych (tras z przewozami, których jest m+n-1) są równe zero. Można zatem skonstruować układ m+n-1 równań z m+n niewiadomymi u i oraz v j i jednostkowymi kosztami transportu c ij jako wyrazami wolnymi : u i v j c ij ( i, j): x 0 ij Jest to układ z jednym stopniem swobody. W celu rozwiązania go dla dowolnie wybranej zmiennej u i lub v j należy przyjąć wartość zerową i rozwiązać układ ze względu na pozostałe m+n-1 zmiennych. Przyjęło się, że wartość zero nadajemy zmiennej u 1.

23 Klasyczne zagadnienie transportowe 22 Algorytm transportowy 12 Sprawdzenie optymalności programu przewozowego - tabela wskaźników optymalności 1. pola tabeli wskaźników optymalności, dla których x ij >0 zawierają jedną liczbę: jednostkowy koszt transportu c ij 2. pozostałe pola tabeli wskaźników optymalności zawierają dwie liczby: (u i +v j ) oraz wskaźnik optymalności ij = c ij (u i +v j ) 3. program przewozowy jest optymalny, jeżeli wszystkie ij 0 ( gdy wszystkie ij dla zmiennych niebazowych - tras po których nie przewozimy towarów są ij >0 to rozwiązanie jest optymalne jednoznacznie, jeżeli przynajmniej jeden z tych wskaźników optymalności jest równy 0 to rozwiązanie jest optymalne niejednoznacznie. 4. wyznaczenie trasy dającej największą obniżkę kosztów (jeżeli uzyskany program przewozowy nie jest optymalny): dla wszystkich ij <0 kl = min{ ij }

24 Klasyczne zagadnienie transportowe 23 Algorytm transportowy 13 Sprawdzenie optymalności programu przewozowego uzyskanego metodą kąta północno - zachodniego O1 O2 O3 u i 3 D1 4 2 D D v j 4 2 3

25 Klasyczne zagadnienie transportowe 24 Algorytm transportowy 14 Korekta programu przewozowego 1. postaw znak + na wytypowanej trasie dającej największą obniżkę kosztów 2. w rozpatrywanym programie przewozowym znakuj trasy o przewozie niezerowym znakami + i - w taki sposób, aby w każdym wierszu i każdej kolumnie była para + - lub nie było ich w ogóle 3. wyznacz wielkość korekty poprzez wybór wartości najmniejszej oznaczonej znakiem - : = min(x ij - ) 4. skoryguj rozpatrywany program przewozowy poprzez: x * ij = x ij + dla tras oznaczonych znakiem + x * ij = x ij - dla tras oznaczonych znakiem - x * ij = x ij dla tras nieoznaczonych

26 Klasyczne zagadnienie transportowe 25 Algorytm transportowy 15 Korekta programu przewozowego O1 O2 O3 podaż D D D popyt min{30,5,20} = 5

27 Klasyczne zagadnienie transportowe 26 Algorytm transportowy 16 Poprawiony program przewozowy O1 O2 O3 podaż D D D popyt Koszt = = 250 lub Koszt = ( 1 )= = 250

28 Klasyczne zagadnienie transportowe 27 Algorytm transportowy 17 Sprawdzenie optymalności programu przewozowego iteracja 2 O1 O2 O3 u i D D D v j

29 Korekta programu przewozowego Klasyczne zagadnienie transportowe 28 Algorytm transportowy 18 O1 O2 O3 podaż D D D popyt min{25,15} = 15

30 Poprawiony program przewozowy Klasyczne zagadnienie transportowe 29 Algorytm transportowy 19 O1 O2 O3 podaż D D D popyt Koszt = = 235 lub Koszt = ( 1) = = 235

31 Klasyczne zagadnienie transportowe 30 Algorytm transportowy 20 Sprawdzenie optymalności programu przewozowego iteracja 3 O1 O2 O3 u i D D D v j Rozwiązanie optymalne niejednoznacznie

32 Klasyczne zagadnienie transportowe 31 Algorytm transportowy 21 O1 O2 O3 podaż D D D popyt min{10,30} = 10

33 Pierwszy alternatywny program przewozowy Klasyczne zagadnienie transportowe 32 Algorytm transportowy 22 O1 O2 O3 podaż D D D popyt Koszt = = 235

34 Klasyczne zagadnienie transportowe 33 Algorytm transportowy 23 O1 O2 O3 podaż D D D popyt min{35,30} = 30

35 Drugi alternatywny program przewozowy Klasyczne zagadnienie transportowe 34 Algorytm transportowy 24 O1 O2 O3 podaż D D D popyt Koszt = = 235

36 Klasyczne zagadnienie transportowe 35 Algorytm transportowy 25 Kombinacja liniowa rozwiązania niejednoznacznego: 0,, X opt

37 Klasyczne zagadnienie transportowe 36 Całkowita blokada trasy Załóżmy, że z trzeciej hurtowni nie można dostarczyć towaru do pierwszego sklepu. W celu całkowitej blokady wybranej trasy zwiększamy odpowiadający jej jednostkowy koszt transportu. O1 O2 O3 podaż D D M D3 M popyt

38 Klasyczne zagadnienie transportowe 37 Częściowa blokada trasy Załóżmy, że z pierwszej hurtowni do trzeciego sklepu można dostarczyć nie więcej niż 10 sztuk towaru. W celu częściowej blokady wybranej trasy podwajamy odbiorcę lub dostawcę, który jej odpowiada. Przypadek I podwojenie odbiorcy: O1 O2 O3 O3 podaż D M 60 D M D popyt

39 Klasyczne zagadnienie transportowe 38 Częściowa blokada trasy Przypadek II podwojenie dostawcy: O1 O2 O3 podaż D D1 4 2 M 50 M D D popyt

40 Rozważmy następujący problem transportowy: Klasyczne zagadnienie transportowe 39 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 1 degeneracja pierwszego programu przewozowego O1 O2 O3 Podaż D D D Popyt

41 Klasyczne zagadnienie transportowe 40 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 1 degeneracja pierwszego programu przewozowego Wyznaczamy wyjściowy program przewozowy metodą kąta północnozachodniego O1 O2 O3 Podaż D D D Popyt Należy zauważyć, że pierwszy program przewozowy składa się z się z m+n-2 zmiennych bazowych (tras po których przewozimy towar). Z tego powodu nie jesteśmy w stanie wyznaczyć wartości zmiennych dualnych u i oraz v j, a tym samym obliczyć wskaźników optymalności ij.

42 Klasyczne zagadnienie transportowe 41 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 1 degeneracja pierwszego programu przewozowego Jeżeli degeneracja wystąpi na etapie wyznaczania rozwiązania początkowego, należy zaburzyć strukturę popytu i podaży poprzez dodanie do każdej ze składowych wektora podaży pewnej stałej ξ (ξ>0, ξ 0). Powstanie wówczas nadwyżka podaży w kwocie m*ξ, o którą należy zwiększyć popyt w dowolnym punkcie odbioru (na przykład w n-tym). O1 O2 O3 Podaż D ξ D ξ D ε Popyt ξ 190+3ξ

43 Klasyczne zagadnienie transportowe 42 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 1 degeneracja pierwszego programu przewozowego Wyznaczamy wyjściowy program przewozowy metodą kąta północnozachodniego: Sprawdzamy optymalność: O1 O2 O3 Podaż D ξ + 70+ξ D2 40+ξ 40+ξ D ξ ξ 80+ε Popyt ξ 190+3ξ O1 O2 O3 u i D D D v j 5 3 4

44 Korygujemy program przewozowy: Klasyczne zagadnienie transportowe 43 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 1 degeneracja pierwszego programu przewozowego O1 O2 O3 Podaż D1 20+2ξ - 50-ξ + 70+ξ D2 40+ξ 40+ξ D3 50-2ξ ξ - 80+ξ Popyt ξ 190+3ξ Sprawdzamy optymalność: O1 O2 O3 u i D D D v j 5 3 8

45 Korygujemy program przewozowy: Sprawdzamy optymalność: Klasyczne zagadnienie transportowe 44 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 1 degeneracja pierwszego programu przewozowego O1 O2 O3 Podaż D1 50-ξ ξ + 70+ξ D2 40+ξ 40+ξ D ξ - 80+ξ Popyt ξ 190+3ξ O1 O2 O3 u i D D D v j

46 Korygujemy program przewozowy: Klasyczne zagadnienie transportowe 45 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 1 degeneracja pierwszego programu przewozowego O1 O2 O3 Podaż D1 40-2ξ 30+3ξ 70+ξ D ξ - 40+ξ D ξ + 80+ξ Popyt ξ 190+3ξ Sprawdzamy optymalność: O1 O2 O3 u i D D D v j Rozwiązanie niejednoznaczne. Przyjmujemy ξ=0 Koszt =40*3+40*3+10*1+70*1+30*1=370

47 Generujemy rozwiązanie alternatywne: Klasyczne zagadnienie transportowe 46 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 1 degeneracja pierwszego programu przewozowego O1 O2 O3 Podaż D1 40-2ξ 30+3ξ 70+ξ D2 40+ξ 40+ξ D3 30-ξ 50+2ξ 80+ξ Popyt ξ 190+3ξ Przyjmujemy ξ=0 Koszt =40*1+30*1+40*3+50*3+30*1=370 Kompletne rozwiązanie przedstawiamy w postaci kombinacji liniowej. X opt ,

48 Rozważmy następujący problem transportowy: Klasyczne zagadnienie transportowe 47 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 2 degeneracja pojawia się w trakcie rozwiązywania O1 O2 O3 O4 Podaż D D D Popyt

49 Klasyczne zagadnienie transportowe 48 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 2 degeneracja pojawia się w trakcie rozwiązywania Wyznaczamy pierwsze rozwiązanie metodą kąta północno-zachodniego: Sprawdzamy optymalność: O1 O2 O3 O4 Podaż D D D Popyt O1 O2 O3 O4 u i D D D v j

50 Klasyczne zagadnienie transportowe 49 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 2 degeneracja pojawia się w trakcie rozwiązywania O1 O2 O3 O4 Podaż D D D Popyt

51 Korygujemy program przewozowy: Klasyczne zagadnienie transportowe 50 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 2 degeneracja pojawia się w trakcie rozwiązywania O1 O2 O3 O4 Podaż D D D Popyt W nowym programie przewozowym występują tylko cztery zmienne bazowe (cztery trasy po których przewozimy towary) mamy więc do czynienia z degeneracją ponieważ m+n-1=6. W takim przypadku należy wpisać zera w te pola tabeli przewozów, z których zniknęły one w wyniku korekty przewozów in minus. Oczywiście liczba wpisanych zer musi być taka, aby liczba tras przewozowych wyniosła dokładnie m+n-1. Podstawowym zaleceniem przy wyborze tras do wpisywania zer jest wybór tras o najniższych kosztach c ij. W tym przypadku po korekcie przewozy zniknęły z tras : (1,1) (c 11 =2), (2,2)(c 22 =1),(3,3)(c 33 =4). Mamy do czynienia z degeneracją drugiego stopnia, co oznacza, że musimy do tabeli przewozów wpisać dwa zera. Z pośród trzech możliwych tras wybieramy dwie o najniższych kosztach jednostkowych przewozu: X 11 =0 i X 22 =0

52 Klasyczne zagadnienie transportowe 51 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 2 degeneracja pojawia się w trakcie rozwiązywania Sprawdzamy optymalność: O1 O2 O3 O4 u i D D D v j Korygujemy program przewozowy: O1 O2 O3 O4 Podaż D D D Popyt

53 Klasyczne zagadnienie transportowe 52 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 2 degeneracja pojawia się w trakcie rozwiązywania Nowy program przewozowy: O1 O2 O3 O4 Podaż D D D Popyt Ponownie zadanie jest zdegenerowane ponieważ wyzerowały się przewozy na trasach (1,1) i (2,2). Pozostawiamy trasę (2,2) jako bazową z zerowym przewozem. O1 O2 O3 O4 u i D D D v j

54 Klasyczne zagadnienie transportowe 53 Degeneracja programu przewozowego Przypadek 2 degeneracja pojawia się w trakcie rozwiązywania Otrzymaliśmy rozwiązanie optymalne jednoznacznie: O1 O2 O3 O4 Podaż D D D Popyt Koszt= 100*2+150*1+50*2+150*4=1050

55 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 1 W zagadnieniu transportowo-produkcyjnym dostawcami są producenci towaru. Ogólnie rozważamy m producentów pewnego jednorodnego produktu, z których każdy ma zdolność produkcyjną A i (i=1,,m) jednostek towaru i zaopatruje w swoją produkcję n odbiorców. Każdy odbiorca zgłasza zapotrzebowanie na B j jednostek (j=1,,n). Zakłada się, że łączne zdolności produkcyjne zakładów przekraczają zapotrzebowanie. Dane są ponadto jednostkowe koszty transportu c ij oraz jednostkowe koszty produkcji h i. W praktyce można także założyć, że zdolności produkcyjne wytwórców będą w pełni wykorzystane, a ich nadwyżka będzie magazynowana u producentów w celu zaspokojenia przyszłego popytu przy jednostkowych kosztach magazynowania z i. Mamy więc do czynienia z otwartym zagadnieniem transportowym, które bilansujemy wprowadzając fikcyjnego odbiorcę. Należy zauważyć, że zmienne decyzyjne x ij oznaczają ilości towaru wyprodukowane w i-tym zakładzie, dostarczone j-temu odbiorcy, natomiast x i,n+1 to nie wykorzystane zdolności produkcyjne lub ilości towaru pozostające w magazynach u producentów. Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

56 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 2 Sposób postępowania: 1. Bilansowanie wprowadzamy fikcyjnego odbiorcę, którego popyt będzie oznaczał: nie wykorzystane możliwości produkcyjne, nadwyżkę produkcyjną zmagazynowaną u producentów. B n1 m i1 A i n j 1 B j 2. Konstruowanie macierzy łącznych kosztów działalności: koszty produkcji i transportu : k ij h i koszty produkcji i magazynowania: c ij (i 1,...,m; j 1,..., n) ki n1, 0 k ij h i c ij ( i 1,..., m; j 1,..., n) k i, n1 h i z i Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

57 Zagadnienie transportowo produkcyjne 3 Przykład Trzy młyny dostarczają mąkę do czterech piekarń. Jednostkowe koszty produkcji, transportu, magazynowania oraz popyt i podaż są następujące: Młyny Piekarnie A i h i z i P1 P2 P3 P4 M M M B j Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

58 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 4 Przykład Przypadek I nie wykorzystujemy nadwyżki zdolności produkcyjnych. Młyny Piekarnie A i P1 P2 P3 P4 F M M M B j Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

59 Zagadnienie transportowo-produkcyjne Metoda węgierska 5 5 Przykład 1 Funkcja celu : (łączne koszty produkcji i transportu) F(X) = 1130x x x x 14 +0x x x x x 24 +0x x x x x 34 +0x 35 min x 11 +x 12 +x 13 +x 14 +x 15 = 100 x 21 +x 22 +x 23 +x 24 +x 25 = 50 x 31 +x 32 +x 33 +x 34 +x 35 = 80 x 11 +x 21 +x 31 = 40 x 12 +x 22 +x 32 = 60 x 13 +x 23 +x 33 = 50 x 14 +x 24 +x 34 = 50 X 15 +x 25 +x 35 =30 X ij 0 i=1,,m j=1,,n Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

60 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 6 Przykład Rozwiązanie: [ x ij ] = Łączny koszt produkcji i transportu: F(X) = 10* * * * * * *0= PLN Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

61 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 7 Przykład Przypadek II magazynujemy nadwyżki produkcyjne. Młyny Piekarnie A i P1 P2 P3 P4 F M M M B j Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

62 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 8 Przykład Funkcja celu : (łączne koszty produkcji, transportu i magazynowania) F(X) = 1130x x x x x x x x x x x x x x x 35 min x 11 +x 12 +x 13 +x 14 +x 15 = 100 x 21 +x 22 +x 23 +x 24 +x 25 = 50 x 31 +x 32 +x 33 +x 34 +x 35 = 80 x 11 +x 21 +x 31 = 40 x 12 +x 22 +x 32 = 60 x 13 +x 23 +x 33 = 50 x 14 +x 24 +x 34 = 50 X 15 +x 25 +x 35 =30 X ij 0 i=1,,m j=1,,n Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

63 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 9 Przykład Rozwiązanie: [ x ij ] = Łączny koszt produkcji, transportu i magazynowania: F(X) = 50* * * * * *1106=256670PLN Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

64 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 10 Przykład Możliwość wykorzystania zmodyfikowanej metody minimalnego elementu macierzy do szybkiego uzyskania rozwiązania optymalnego. Punktem wyjścia jest przekształcenie macierzy kosztów do takiej postaci, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie występowało przynajmniej jedno zero. Można to uzyskać, odejmując od elementów poszczególnych wierszy macierzy kosztów najmniejszy element znajdujący się w danym wierszu, a następnie od poszczególnych kolumn otrzymanej w ten sposób macierzy odejmując najmniejszy element znajdujący się w danej kolumnie. Jeżeli uda się rozmieścić przewozy w miejscach, w których w macierzy występują zera, to otrzymane rozwiązanie jest optymalnym planem przewozów. Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

65 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 11 Przykład Młyny Piekarnie min P1 P2 P3 P4 F M M M Młyny Piekarnie P1 P2 P3 P4 F M M M min Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

66 Zagadnienie transportowo-produkcyjne 12 Przykład Młyny Piekarnie P1 P2 P3 P4 F M M M Młyny Piekarnie A i P1 P2 P3 P4 F M M M B j Źródło: Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2010

BADANIA OPERACYJNE I TEORIE OPTYMALIZACJI. Zagadnienie transportowe

BADANIA OPERACYJNE I TEORIE OPTYMALIZACJI. Zagadnienie transportowe BADANIA OPERACYJNE I TEORIE OPTYMALIZACJI Zagadnienie transportowe Klasyczne zagadnienie transportowe Klasyczne zadanie transportowe problem najtańszego przewozu jednorodnego dobra pomiędzy punktami nadania

Bardziej szczegółowo

Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe.

Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe. Wykład z modelowania matematycznego. Zagadnienie transportowe. 1 Zagadnienie transportowe zostało sformułowane w 1941 przez F.L.Hitchcocka. Metoda rozwiązania tego zagadnienia zwana algorytmem transportowymópracowana

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE(ZT)

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE(ZT) A. Kasperski, M. Kulej BO Zagadnienie transportowe 1 ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE(ZT) Danychjest pdostawców,którychpodażwynosi a 1, a 2,...,a p i q odbiorców,którychpopytwynosi b 1, b 2,...,b q.zakładamy,że

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE Zagadnienie transportowe. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE Zagadnienie transportowe. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Zagadnienie transportowe dr Adam Sojda adam.sojda@polsl.pl http://dydaktyka.polsl.pl/roz6/asojda/default.aspx Pokój A405 Zagadnienie transportowe Założenia: Pewien jednorodny towar należy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Ad 1. Model zadania jest następujący:

Rozwiązanie Ad 1. Model zadania jest następujący: Przykład. Hodowca drobiu musi uzupełnić zawartość dwóch składników odżywczych (A i B) w produktach, które kupuje. Rozważa cztery mieszanki: M : M, M i M. Zawartość składników odżywczych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie transportowe (badania operacyjne) Mgr inż. Aleksandra Radziejowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zagadnienie transportowe (badania operacyjne) Mgr inż. Aleksandra Radziejowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Zagadnienie transportowe (badania operacyjne) Mgr inż. Aleksandra Radziejowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie OPIS ZAGADNIENIA Zagadnienie transportowe służy głównie do obliczania najkorzystniejszego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZT jest specyficznym problemem z zakresu zastosowań programowania liniowego. ZT wykorzystuje się najczęściej do: optymalnego planowania transportu towarów, przy minimalizacji kosztów,

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (KZT).

KLASYCZNE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (KZT). KLASYCZNE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (KZT). Przez klasyczne zagadnienie transportowe rozumiemy problem znajdowania najtańszego programu przewozowego jednorodnego dobra pomiędzy punktami nadania (m liczba

Bardziej szczegółowo

A. Kasperski, M. Kulej, Badania operacyjne, Wykład 4, Zagadnienie transportowe1

A. Kasperski, M. Kulej, Badania operacyjne, Wykład 4, Zagadnienie transportowe1 A. Kasperski, M. Kulej, Badania operacyjne, Wykład 4, Zagadnienie transportowe ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE(ZT) Danychjest pdostawców,którychpodażwynosi a,a 2,...,a p i qodbiorców, którychpopytwynosi b,b 2,...,b

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (część 1)

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (część 1) ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (część 1) Zadanie zbilansowane Przykład 1. Zadanie zbilansowane Firma posiada zakłady wytwórcze w miastach A, B i C, oraz centra dystrybucyjne w miastach D, E, F i G. Możliwości

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE

OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE Zagadnienie przydziału dr Zbigniew Karwacki Katedra Badań Operacyjnych UŁ Zagadnienie przydziału 1 Można wyodrębnić kilka grup problemów, których zadaniem jest alokacja szeroko

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE ZAGADNIENIA TRANSPORTOWE Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski WPROWADZENIE opracowano w 1941 r. (F.L. Hitchcock) Jest to problem opracowania planu przewozu pewnego jednorodnego produktu z kilku różnych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Przykład. Przykład 3/19/2011. Przykład zagadnienia transportowego. Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład 2 DECYZJA?

Plan wykładu. Przykład. Przykład 3/19/2011. Przykład zagadnienia transportowego. Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład 2 DECYZJA? /9/ Zagadnienie transportowe Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład --9 Plan wykładu Przykład zagadnienia transportowego Sformułowanie problemu Własności zagadnienia transportowego Metoda potencjałów

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE Zagadnienie transportowe

BADANIA OPERACYJNE Zagadnienie transportowe BADANIA OPERACYJNE Zagadnienie transportowe Zadanie zbilansowane Zadanie zbilansowane Przykład 1 Firma posiada zakłady wytwórcze w miastach A, B i C, oraz centra dystrybucyjne w miastach D, E, F i G. Możliwości

Bardziej szczegółowo

Zadanie transportowe i problem komiwojażera. Tadeusz Trzaskalik

Zadanie transportowe i problem komiwojażera. Tadeusz Trzaskalik Zadanie transportowe i problem komiwojażera Tadeusz Trzaskalik 3.. Wprowadzenie Słowa kluczowe Zbilansowane zadanie transportowe Rozwiązanie początkowe Metoda minimalnego elementu macierzy kosztów Metoda

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA

Rozdział 3 ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 3 ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA 3.2. Ćwiczenia komputerowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie transportowe

Zagadnienie transportowe 9//9 Zagadnienie transportowe Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład Plan wykładu Przykład zagadnienia transportowego Sformułowanie problemu Własności zagadnienia transportowego Metoda potencjałów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne - 7. Zagadnienie transportowoprodukcyjne. programowanie liniowe

Ćwiczenia laboratoryjne - 7. Zagadnienie transportowoprodukcyjne. programowanie liniowe Ćwiczenia laboratoryjne - 7 Zagadnienie transportowoprodukcyjne ZT-P programowanie liniowe Ćw. L. 8 Konstrukcja modelu matematycznego Model matematyczny składa się z: Funkcji celu będącej matematycznym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie transportowe

Zagadnienie transportowe Zagadnienie transportowe Firma X zawarła kontrakt na dostarczenie trawnika do wykończenia terenów wokół trzech zakładów U, V i W. Trawnik ma być dostarczony z trzech farm A, B i C. Zapotrzebowanie zakładów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (część 2)

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (część 2) ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE (część ) Zadanie niezbilansowane Zadanie niezbilansowane Przykład 11. 5 3 8 A 4 6 4 B 9 3 11 C D E F G dostawcy odbiorcy Dostawcy: A :15 B : C :6 Odbiorcy: D :8 E :3 F :4 G :5

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE pytania kontrolne

BADANIA OPERACYJNE pytania kontrolne DUALNOŚĆ 1. Podać twierdzenie o dualności 2. Jaka jest zależność pomiędzy funkcjami celu w zadaniu pierwotnym i dualnym? 3. Prawe strony ograniczeń zadania pierwotnego, w zadaniu dualnym są 4. Współczynniki

Bardziej szczegółowo

Zadanie transportowe

Zadanie transportowe Zadanie transportowe Opracowanie planu przewozu jednorodnego produktu z różnych źródeł zaopatrzenia do punktów, które zgłaszają zapotrzebowanie na ten produkt. Wykład ARo Metody optymalizacji w ekonomii

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE

OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE OPTYALIZACJA W LOGISTYCE Zagadnienie transportowe 2 dr Zbigniew Karwacki Katedra Badań Operacyjnych UŁ Zagadnienie transportowe z kryterium czasu I rodzaju () Jeżeli w modelu klasycznego zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Badania Operacyjne Ćwiczenia nr 5 (Materiały)

Badania Operacyjne Ćwiczenia nr 5 (Materiały) ZADANIE 1 Zakład produkuje trzy rodzaje papieru: standardowy do kserokopiarek i drukarek laserowych (S), fotograficzny (F) oraz nabłyszczany do drukarek atramentowych (N). Każdy z rodzajów papieru wymaga

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNENE TRANSPORTOWE Definicja: Program liniowy to model, w którym warunki ograniczające oraz funkcja celu są funkcjami liniowymi. W skład każdego programu liniowego wchodzą: zmienne decyzyjne, ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie niezbilansowane. Gliwice 1

Zadanie niezbilansowane. Gliwice 1 Zadanie niezbilansowane 1 Zadanie niezbilansowane Przykład 11 5 3 8 2 A 4 6 4 2 B 9 2 3 11 C D E F G dostawcy odbiorcy DOSTAWCY: A: 15 B: 2 C: 6 ODBIORCY: D: 8 E: 3 F: 4 G: 5 2 Zadanie niezbilansowane

Bardziej szczegółowo

Wieloetapowe zagadnienia transportowe

Wieloetapowe zagadnienia transportowe Przykład 1 Wieloetapowe zagadnienia transportowe Dwóch dostawców o podaży 40 i 45 dostarcza towar do trzech odbiorców o popycie 18, 17 i 26 za pośrednictwem dwóch punktów pośrednich o pojemnościach równych

Bardziej szczegółowo

Badania Operacyjne Ćwiczenia nr 6 (Materiały)

Badania Operacyjne Ćwiczenia nr 6 (Materiały) Otwarte zagadnienie transportowe Jeżeli łączna podaż dostawców jest większa niż łączne zapotrzebowanie odbiorców to mamy do czynienia z otwartym zagadnieniem transportowym. Warunki dla dostawców (i-ty

Bardziej szczegółowo

Metoda simpleks. Gliwice

Metoda simpleks. Gliwice Sprowadzenie modelu do postaci bazowej Sprowadzenie modelu do postaci bazowej Przykład 4 Model matematyczny z Przykładu 1 sprowadzić do postaci bazowej. FC: ( ) Z x, x = 6x + 5x MAX 1 2 1 2 O: WB: 1 2

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Programowanie liniowe w zagadnieniach finansowych i logistycznych Linear programming in financial and logistics problems Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności

Bardziej szczegółowo

METODA SYMPLEKS. Maciej Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski

METODA SYMPLEKS. Maciej Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski METODA SYMPLEKS Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski WSTĘP Algorytm Sympleks najpotężniejsza metoda rozwiązywania programów liniowych Metoda generuje ciąg dopuszczalnych rozwiązań x k w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

1 Problem transportowy... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Metoda górnego-lewego rogu... 3 1.3 Metoda najmniejszego elementu... 11

1 Problem transportowy... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Metoda górnego-lewego rogu... 3 1.3 Metoda najmniejszego elementu... 11 Spis treści 1 Problem transportowy... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Metoda górnego-lewego rogu... 3 1.3 Metoda najmniejszego elementu... 11 1.4 Metoda VAM... 18 1.5 Metoda e-perturbacji... 28 1.6 Metoda potencjałów...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TRANSPORTOWYCH Z KRYTERIUM KOSZTÓW

WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TRANSPORTOWYCH Z KRYTERIUM KOSZTÓW WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA Solver DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ TRANSPORTOWYCH Z KRYTERIUM KOSZTÓW Zadania transportowe Zadania transportowe są najczęściej rozwiązywanymi problemami w praktyce z zakresu optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie transportowe i zagadnienie przydziału

Zagadnienie transportowe i zagadnienie przydziału Temat: Zagadnienie transportowe i zagadnienie przydziału Zadanie 1 Trzy piekarnie zlokalizowane na terenie miasta są zaopatrywane w mąkę z trzech magazynów znajdujących się na peryferiach. Zasoby mąki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Programowanie liniowe w technice Linear programming in engineering problems Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku matematyka przemysłowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE 1.2 Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie 1.1 Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 PROGRAMOWANIE WYPUKŁE I KWADRATOWE

Rozdział 6 PROGRAMOWANIE WYPUKŁE I KWADRATOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 6 PROGRAMOWANIE WYPUKŁE I KWADRATOWE 6. Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie 6.1

Bardziej szczegółowo

celu przyjmijmy: min x 0 = n t Zadanie transportowe nazywamy zbilansowanym gdy podaż = popyt, czyli n

celu przyjmijmy: min x 0 = n t Zadanie transportowe nazywamy zbilansowanym gdy podaż = popyt, czyli n 123456789 wyk lad 9 Zagadnienie transportowe Mamy n punktów wysy lajacych towar i t punktów odbierajacych. Istnieje droga od każdego dostawcy do każdego odbiorcy i znany jest koszt transportu jednostki

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe. Tadeusz Trzaskalik

Programowanie liniowe. Tadeusz Trzaskalik Programowanie liniowe Tadeusz Trzaskalik .. Wprowadzenie Słowa kluczowe Model matematyczny Cel, środki, ograniczenia Funkcja celu funkcja kryterium Zmienne decyzyjne Model optymalizacyjny Układ warunków

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe całkowitoliczbowe. Tadeusz Trzaskalik

Programowanie liniowe całkowitoliczbowe. Tadeusz Trzaskalik Programowanie liniowe całkowitoliczbowe Tadeusz Trzaskalik .. Wprowadzenie Słowa kluczowe Rozwiązanie całkowitoliczbowe Założenie podzielności Warunki całkowitoliczbowości Czyste zadanie programowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 PROGRAMOWANIE LINIOWE CAŁKOWITOLICZBOWE

Rozdział 2 PROGRAMOWANIE LINIOWE CAŁKOWITOLICZBOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 2 PROGRAMOWANIE LINIOWE CAŁKOWITOLICZBOWE 2.2 Ćwiczenia komputerowe Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego

Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego część III Analiza rozwiązania uzyskanego metodą simpleksową

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania 1. Krok Tym razem naszym celem jest, nie tak, jak w przypadku typowego zadania transportowego

Rozwiązanie zadania 1. Krok Tym razem naszym celem jest, nie tak, jak w przypadku typowego zadania transportowego Zadanie 1 Pośrednik kupuje towar u dwóch dostawców (podaż: 2 i, jednostkowe koszty zakupu 1 i 12), przewozi go i sprzedaje trzem odbiorcom (popyt: 1, 28 i 27, ceny sprzedaży:, 25 i ). Jednostkowe koszty

Bardziej szczegółowo

Układy równań i nierówności liniowych

Układy równań i nierówności liniowych Układy równań i nierówności liniowych Wiesław Krakowiak 1 grudnia 2010 1 Układy równań liniowych DEFINICJA 11 Układem równań m liniowych o n niewiadomych X 1,, X n, nazywamy układ postaci: a 11 X 1 + +

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do badań operacyjnych - wykład 2 i 3

Wprowadzenie do badań operacyjnych - wykład 2 i 3 Wprowadzenie do badań operacyjnych - wykład 2 i 3 Hanna Furmańczyk 14 listopada 2008 Programowanie liniowe (PL) - wszystkie ograniczenia muszą być liniowe - wszystkie zmienne muszą być ciągłe n j=1 c j

Bardziej szczegółowo

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że

1. Który z warunków nie jest właściwy dla powyższego zadania programowania liniowego? 2. Na podstawie poniższej tablicy można odczytać, że Stwierdzeń będzie. Przy każdym będzie należało ocenić, czy jest to stwierdzenie prawdziwe, czy fałszywe i zaznaczyć x w tabelce odpowiednio przy prawdzie, jeśli jest ono prawdziwe lub przy fałszu, jeśli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE

Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 1 PROGRAMOWANIE LINIOWE 1.1 Opis programów Do rozwiązania zadań programowania

Bardziej szczegółowo

Statystyka z elementami badań operacyjnych BADANIA OPERACYJNE - programowanie liniowe -programowanie sieciowe. dr Adam Sojda

Statystyka z elementami badań operacyjnych BADANIA OPERACYJNE - programowanie liniowe -programowanie sieciowe. dr Adam Sojda Statystyka z elementami badań operacyjnych BADANIA OPERACYJNE - programowanie liniowe -programowanie sieciowe dr Adam Sojda Literatura o Kukuła K. (red.): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ZAGADNIENIACH WSPOMAGANIA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ZAGADNIENIACH WSPOMAGANIA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI Wstęp ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W ZAGADNIENIACH WSPOMAGANIA PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI Problem podejmowania decyzji jest jednym z zagadnień sterowania nadrzędnego. Proces podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie problemu transportowego metodą VAM. dr inż. Władysław Wornalkiewicz

Rozwiązanie problemu transportowego metodą VAM. dr inż. Władysław Wornalkiewicz Rozwiązanie problemu transportowego metodą VAM dr inż. Władysław Wornalkiewicz Występuje wiele metod rozwiązywania optymalizacyjnego zagadnienia transportowego. Jedną z nich jest VAM (Vogel s approximation

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów transportu w sferze logistyki zaopatrzenia

Optymalizacja kosztów transportu w sferze logistyki zaopatrzenia SZKUTNIK Joanna 1 ZIÓŁKOWSKI Jarosław 2 Optymalizacja kosztów transportu w sferze logistyki zaopatrzenia WSTĘP Zagadnienie transportowe jest szczególnym rodzajem zadania programowania liniowego. Polega

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA DYSKRETNA

OPTYMALIZACJA DYSKRETNA Temat nr a: odelowanie problemów decyzyjnych, c.d. OPTYALIZACJA DYSKRETA Zagadnienia decyzyjne, w których chociaż jedna zmienna decyzyjna przyjmuje wartości dyskretne (całkowitoliczbowe), nazywamy dyskretnymi

Bardziej szczegółowo

Kolejny krok iteracji polega na tym, że przechodzimy do następnego wierzchołka, znajdującego się na jednej krawędzi z odnalezionym już punktem, w

Kolejny krok iteracji polega na tym, że przechodzimy do następnego wierzchołka, znajdującego się na jednej krawędzi z odnalezionym już punktem, w Metoda Simpleks Jak wiadomo, problem PL z dowolną liczbą zmiennych można rozwiązać wyznaczając wszystkie wierzchołkowe punkty wielościanu wypukłego, a następnie porównując wartości funkcji celu w tych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagania decyzji logistycznych

Narzędzia wspomagania decyzji logistycznych Narzędzia wspomagania decyzji logistycznych Dr Adam Kucharski Spis treści Optymalizacja liniowa. Programowanie liniowe.................................. Metoda graficzna.....................................

Bardziej szczegółowo

Klasyczne zagadnienie przydziału

Klasyczne zagadnienie przydziału Klasyczne zagadnienie przydziału Można wyodrębnić kilka grup problemów, w których zadaniem jest odpowiednie rozmieszczenie posiadanych zasobów. Najprostszy problem tej grupy nazywamy klasycznym zagadnieniem

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego

Elementy Modelowania Matematycznego Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 6 Metoda simpleks Spis treści Wstęp Zadanie programowania liniowego Wstęp Omówimy algorytm simpleksowy, inaczej metodę simpleks(ów). Jest to stosowana w matematyce

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe Badania operacyjne Ćwiczenia 4 Programowanie liniowe Dualizm w programowaniu liniowym Plan zajęć Dualizm w programowaniu liniowym Projektowanie programu dualnego Postać programu dualnego Przykład 1 Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO

ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski WSTĘP często spotykane w życiu codziennym wybór asortymentu produkcji jakie wyroby i w jakich ilościach powinno produkować przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe Badania operacyjne Problem Model matematyczny Metoda rozwiązania Znaleźć optymalny program produkcji. Zmaksymalizować 1 +3 2 2 3 (1) Przy ograniczeniach 3 1 2 +2 3 7 (2) 2 1 +4 2 12 (3) 4 1 +3 2 +8 3 10

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Programowanie liniowe

Wykład 6. Programowanie liniowe Wykład 6. Programowanie liniowe Zakład może wytwarzać dwa produkty: P 1 i P 2. Ich produkcja jest limitowana dostępnymi zasobami trzech środków: S 1, S 2, S 3. Zasoby tych środków wynoszą odpowiednio,

Bardziej szczegółowo

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ

O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ O MACIERZACH I UKŁADACH RÓWNAŃ Problem Jak rozwiązać podany układ równań? 2x + 5y 8z = 8 4x + 3y z = 2x + 3y 5z = 7 x + 8y 7z = Definicja Równanie postaci a x + a 2 x 2 + + a n x n = b gdzie a, a 2, a

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych. Ax = b (1)

Układy równań liniowych. Ax = b (1) Układy równań liniowych Dany jest układ m równań z n niewiadomymi. Liczba równań m nie musi być równa liczbie niewiadomych n, tj. mn. a a... a b n n a a... a b n n... a a... a b m m mn n m

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z użyciem Solvera programu Excel

Rozwiązywanie problemów z użyciem Solvera programu Excel Rozwiązywanie problemów z użyciem Solvera programu Excel Podstawowe czynności: aktywować dodatek Solver oraz ustawić w jego opcjach maksymalny czas trwania algorytmów na sensowną wartość (np. 30 sekund).

Bardziej szczegółowo

doc. dr Beata Pułska-Turyna Zarządzanie B506 mail: mgr Piotr J. Gadecki Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania B 505.

doc. dr Beata Pułska-Turyna Zarządzanie B506 mail: mgr Piotr J. Gadecki Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania B 505. doc. dr Beata Pułska-Turyna Zakład Badań Operacyjnych Zarządzanie B506 mail: turynab@wz.uw.edu.pl mgr Piotr J. Gadecki Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania B 505. Tel.: (22)55 34 144 Mail: student@pgadecki.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metod Optymalizacji. Sprawozdanie nr 1

Laboratorium Metod Optymalizacji. Sprawozdanie nr 1 PAWEŁ OSTASZEWSKI PIŁA, dn. 01.04.2003 nr indeksu: 55566 Laboratorium Metod Optymalizacji Sprawozdanie nr 1 1. TREŚĆ ZADANIA: Producent soku jabłkowego posiada fabryki w trzech miastach A, B i C. Sok jest

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Politechnika Poznańska Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Joanna Józefowska POZNAŃ 2010/11 Spis treści Rozdział 1. Metoda programowania dynamicznego........... 5

Bardziej szczegółowo

Metoda graficzna może być stosowana w przypadku gdy model zawiera dwie zmienne decyzyjne. Metoda składa się z dwóch kroków (zobacz pierwszy wykład):

Metoda graficzna może być stosowana w przypadku gdy model zawiera dwie zmienne decyzyjne. Metoda składa się z dwóch kroków (zobacz pierwszy wykład): może być stosowana w przypadku gdy model zawiera dwie zmienne decyzyjne. Metoda składa się z dwóch kroków (zobacz pierwszy wykład): 1 Narysuj na płaszczyźnie zbiór dopuszczalnych rozwiazań. 2 Narysuj funkcję

Bardziej szczegółowo

07 Model planowania sieci dostaw 2Po_1Pr_KT Zastosowanie programowania liniowego

07 Model planowania sieci dostaw 2Po_1Pr_KT Zastosowanie programowania liniowego r Tytuł: Autor: 07 Model planowania sieci dostaw 2o_1r_T Zastosowanie programowania liniowego iotr SAWC Zakład Systemów Transportowych WT piotr.sawicki@put.poznan.pl piotr.sawicki.pracownik.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Metody Ilościowe w Socjologii

Metody Ilościowe w Socjologii Metody Ilościowe w Socjologii wykład 4 BADANIA OPERACYJNE dr inż. Maciej Wolny AGENDA I. Badania operacyjne podstawowe definicje II. Metodologia badań operacyjnych III. Wybrane zagadnienia badań operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie transportowe. Hurtownia Zapotrzebowanie (w tonach) 1 100 2 160 3 350 4 100 5 220

Zagadnienie transportowe. Hurtownia Zapotrzebowanie (w tonach) 1 100 2 160 3 350 4 100 5 220 Zagadnienie transportowe Firma produkująca papier kserograficzny posiada 4 wytwórnie i 5 hurtowni, do których dostarczany jest papier. Każda z fabryk wytwarza określoną liczbę ton papieru na miesiąc, i

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe Programowanie liniowe Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2010 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, 2009 1 / 15 Homo oeconomicus=

Bardziej szczegółowo

Lista 1 PL metoda geometryczna

Lista 1 PL metoda geometryczna Lista 1 PL metoda geometryczna 1.1. Znajdź maksimum funkcji celuf(x 1,x 2 )=5x 1 +7x 2 przy ograniczeniach: 2x 1 +2x 2 600, 2x 1 +4x 2 1000, x i 0 dlai=1,2 1.2. Znajdź maksimum funkcji celuf(x 1,x 2 )=2x

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNA POLITYKA ZAPASÓW

OPTYMALNA POLITYKA ZAPASÓW Dorota Miszczyńska Postawowe modele zapasów OPTYMALNA POLITYKA ZAPASÓW Problemy zapasów, kształtowania ich wielkości dotyczą dwóch rodzajów działalności: produkcyjnej oraz handlowej. Celem jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM SIMPLEX. B.Gładysz Badania operacyjne 2007

ALGORYTM SIMPLEX. B.Gładysz Badania operacyjne 2007 ALGORYTM SIMPLEX 7 Zagadnienie asortymentu produkcji Firma produkuje dwa wyroby P, P. Ograniczeniem dla produkcji są trzy surowce S, S i S.Nakłady jednostkowe surowców są następujące: S S S Zysk jednostkowy

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy programowania liniowego

Teoretyczne podstawy programowania liniowego Teoretyczne podstawy programowania liniowego Elementy algebry liniowej Plan Kombinacja liniowa Definicja Kombinacja liniowa wektorów (punktów) x 1, x 2,, x k R n to wektor x R n k taki, że x = i=1 λ i

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza Wydział Zarządzania Katedra Metod Ilościowych OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Prowadzący: dr Tomasz Pisula e-mail: tpisula@prz.edu.pl Treści kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne

Zaawansowane metody numeryczne Wykład 11 Ogólna postać metody iteracyjnej Definicja 11.1. (metoda iteracyjna rozwiązywania układów równań) Metodą iteracyjną rozwiązywania { układów równań liniowych nazywamy ciąg wektorów zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

Schemat programowania dynamicznego (ang. dynamic programming)

Schemat programowania dynamicznego (ang. dynamic programming) Schemat programowania dynamicznego (ang. dynamic programming) Jest jedną z metod rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Jej twórcą (1957) był amerykański matematyk Richard Ernest Bellman. Schemat ten

Bardziej szczegółowo

Ekonometria dla Finansów i Rachunkowości

Ekonometria dla Finansów i Rachunkowości Ekonometria dla Finansów i Rachunkowości Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Optymalizacja liniowa 2 1.1 Programowanie liniowe................................. 2 1.2 Metoda graficzna....................................

Bardziej szczegółowo

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ...

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ... Wykład 15 Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem i niech α 1, α 2,, α n, β K. Równanie: α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n = β z niewiadomymi x 1, x 2,, x n nazywamy równaniem liniowym. Układ: a 21 x

Bardziej szczegółowo

Agenda. Politechnika Poznańska WMRiT ZST. Piotr Sawicki Optymalizacja w transporcie 1. Kluczowe elementy wykładu

Agenda. Politechnika Poznańska WMRiT ZST. Piotr Sawicki Optymalizacja w transporcie 1. Kluczowe elementy wykładu Tytuł: 06 Model: 2o1r_T Zastosowanie programowania liniowego Autor: iotr SAWC Zakład Systemów Transportowych WMRiT piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/iotr.sawicki.ut

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Koszalin 2006 [BADANIA OPERACYJNE PROGRAMOWANIE LINIOWE]

Spis treści. Koszalin 2006 [BADANIA OPERACYJNE PROGRAMOWANIE LINIOWE] Spis treści 1 Metoda geometryczna... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2 Przykładowe zadanie... 2 2 Metoda simpleks... 6 2.1 Wstęp... 6 2.2 Przykładowe zadanie... 6 3 Problem transportowy... 16 3.1 Wstęp... 16 3.2 Metoda

Bardziej szczegółowo

Programowanie dynamiczne. Tadeusz Trzaskalik

Programowanie dynamiczne. Tadeusz Trzaskalik Programowanie dynamiczne Tadeusz Trzaskalik 9.. Wprowadzenie Słowa kluczowe Wieloetapowe procesy decyzyjne Zmienne stanu Zmienne decyzyjne Funkcje przejścia Korzyści (straty etapowe) Funkcja kryterium

Bardziej szczegółowo

Ekonometria - ćwiczenia 10

Ekonometria - ćwiczenia 10 Ekonometria - ćwiczenia 10 Mateusz Myśliwski Zakład Ekonometrii Stosowanej Instytut Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa 14 grudnia 2012 Wprowadzenie Optymalizacja liniowa Na

Bardziej szczegółowo

ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA

ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 3 ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA 3.3. ZADANIA Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

= Zapiszemy poniższy układ w postaci macierzy. 8+$+ 2&=4 " 5 3$ 7&=0 5$+7&=4

= Zapiszemy poniższy układ w postaci macierzy. 8+$+ 2&=4  5 3$ 7&=0 5$+7&=4 17. Układ równań 17.1 Co nazywamy układem równań liniowych? Jak zapisać układ w postaci macierzowej (pokazać również na przykładzie) Co to jest rozwiązanie układu? Jaki układ nazywamy jednorodnym, sprzecznym,

Bardziej szczegółowo

2. Układy równań liniowych

2. Układy równań liniowych 2. Układy równań liniowych Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zima 2017/2018 rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 2. Układy równań liniowych zima 2017/2018 1 /

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych

Układy równań liniowych Układy równań liniowych ozważmy układ n równań liniowych o współczynnikach a ij z n niewiadomymi i : a + a +... + an n d a a an d a + a +... + a n n d a a a n d an + an +... + ann n d n an an a nn n d

Bardziej szczegółowo

Problem zarządzania produkcją i zapasami

Problem zarządzania produkcją i zapasami Problem zarządzania produkcją i zapasami Wykorzystamy zasadę optymalności Bellmana do poradzenia sobie z zarządzaniem zapasami i produkcją w określonym czasie z punktu widzenia istniejącego i mogącego

Bardziej szczegółowo

[1] E. M. Reingold, J. Nievergelt, N. Deo Algorytmy kombinatoryczne PWN, 1985.

[1] E. M. Reingold, J. Nievergelt, N. Deo Algorytmy kombinatoryczne PWN, 1985. Metody optymalizacji, wykład nr 10 Paweł Zieliński 1 Literatura [1] E. M. Reingold, J. Nievergelt, N. Deo Algorytmy kombinatoryczne PWN, 1985. [2] R.S. Garfinkel, G.L. Nemhauser Programowanie całkowitoliczbowe

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego

Elementy Modelowania Matematycznego Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 8 Programowanie nieliniowe Spis treści Programowanie nieliniowe Zadanie programowania nieliniowego Zadanie programowania nieliniowego jest identyczne jak dla

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE

OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE OPTYMALIZACJA W LOGISTYCE Wyznaczanie lokalizacji magazynów dystrybucyjnych i miejsc produkcji dr Zbigniew Karwacki Katedra Badań Operacyjnych UŁ Lokalizacja magazynów dystrybucyjnych 1 Wybór miejsca produkcji

Bardziej szczegółowo

Programowanie liniowe

Programowanie liniowe Programowanie liniowe Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW wykład z algebry liniowej Warszawa, styczeń 2015 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, 2015 1 / 16 Homo oeconomicus=

Bardziej szczegółowo

METODY OBLICZENIOWE OPTYMALIZACJI zadania

METODY OBLICZENIOWE OPTYMALIZACJI zadania METODY OBLICZENIOWE OPTYMALIZACJI zadania Przedstawione dalej zadania rozwiąż wykorzystując Excel/Solver. Zadania 8 są zadaniami optymalizacji liniowej, zadania 9, dotyczą optymalizacji nieliniowej. Przed

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne - 7. Problem (diety) mieszanek w hutnictwie programowanie liniowe. Logistyka w Hutnictwie Ćw. L. 7

Ćwiczenia laboratoryjne - 7. Problem (diety) mieszanek w hutnictwie programowanie liniowe. Logistyka w Hutnictwie Ćw. L. 7 Ćwiczenia laboratoryjne - 7 Problem (diety) mieszanek w hutnictwie programowanie liniowe Ćw. L. 7 Konstrukcja modelu matematycznego Model matematyczny składa się z: Funkcji celu będącej matematycznym zapisem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KWADRATOWE

PROGRAMOWANIE KWADRATOWE PROGRAMOWANIE KWADRATOWE Programowanie kwadratowe Zadanie programowania kwadratowego: Funkcja celu lub/i co najmniej jedno z ograniczeń jest funkcją kwadratową. 2 Programowanie kwadratowe Nie ma uniwersalnej

Bardziej szczegółowo

Metoda eliminacji Gaussa

Metoda eliminacji Gaussa Metoda eliminacji Gaussa Rysunek 3. Rysunek 4. Rozpoczynamy od pierwszego wiersza macierzy opisującej nasz układ równań (patrz Rys.3). Zakładając, że element a 11 jest niezerowy (jeśli jest, to niezbędny

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne

Zaawansowane metody numeryczne Wykład 10 Rozkład LU i rozwiązywanie układów równań liniowych Niech będzie dany układ równań liniowych postaci Ax = b Załóżmy, że istnieją macierze L (trójkątna dolna) i U (trójkątna górna), takie że macierz

Bardziej szczegółowo

Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane

Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej Szkoła Główna Handlowa 17 maja 2012 Definicja Mówimy, że odwzorowanie F : X R n, gdzie X R n, jest lokalnie

Bardziej szczegółowo

1 Układy równań liniowych

1 Układy równań liniowych II Metoda Gaussa-Jordana Na wykładzie zajmujemy się układami równań liniowych, pojawi się też po raz pierwszy macierz Formalną (i porządną) teorią macierzy zajmiemy się na kolejnych wykładach Na razie

Bardziej szczegółowo