FB-Y wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7 z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185. poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz ze zm.), w dniach od 1 do 15 marca 2013 r. (z przerwą w dniu 11 marca 2013 r.) oraz w dniu 3 kwietnia 2013 r., została przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Pile. kontrola wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale Bezpieczeństwo publiczne 1 ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 105/13 z dnia 26 lutego 2013 r. zespół kontrolerów w składzie: Katarzyna Marcinkowska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jako przewodnicząca zespołu kontrolerów, Wiesława Nawrocka - Główny Księgowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Aleksandra Fojt - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 27 lutego 2013 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych w rozdziale i a także w obszarze a!. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax e-mai):

2 realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dziesięciu nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Powiatowi Pilskiemu dotacji w części niewykorzystanej, - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości przekazywania dochodów budżetowych, za wyjątkiem dochodów pobranych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dochodów pobranych z tytułu najmu i dzierżawy - wpłaty z lat ubiegłych, - wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji środków przekazanych ww. jednostce samorządu terytorialnego, za wyjątkiem wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany, - wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację środków przekazanych ww. jednostce samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej w 2012 r. Starostwu Pilskiemu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany. 2. Nieterminowe przekazanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz z tytułu najmu i dzierżawy - wpłaty z lat ubiegłych. 3. Wypłatę wynagrodzeń pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile niezgodnie z listami wypłat. 4. Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile za luty i kwiecień 2012 r. z uchybieniem terminu określonego w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.). a!. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax e-mai):

3 3 5. Opłacenie zaliczki na podatek dochodowy za pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile za luty, kwiecień, czerwiec i sierpień 2012 r. po upływie terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51. poz. 307 ze zm.; Dz. U. z 2012 r., poz. 361). 6. Ustalenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości niezgodnej z art. 5 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.). 7. Dokonywanie wydatków publicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile z uchybieniem terminów wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 8. Klasyfikowanie dochodów zrealizowanych z tytułu kosztów upomnień przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). szczegółowej pochodzących 9. Ujmowanie przez ww. jednostkę wydatków niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 10. Klasyfikowanie wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Ad. 1. Koszty realizacji zadania w dziale Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany wyniosły ,33 zł i zostały w 100% sfinansowane ze środków przyznanej dotacji celowej budżetu państwa. Analiza wydatków dokonanych w ramach środków pochodzących z przedmiotowej dotacji ujawniła, iż sfinansowany został zakup donic na ogólną kwotę 99,93 zł. Wykazana kwota, jako dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

4 4 Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile wyjaśnił, iż Zakupione donice do kwiatów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zastąpiły zużyte donice, które przepuszczały wodę i zalewały powierzchnię mebli. Zakupione donice stanowią element wyposażenia pomieszczeń biurowych PINB w Pile". Co do zasady wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168), z uwagi jednak na wykazaną powy żej wysokość środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 2. Starostwo Powiatowe w Pile - co do zasady - przekazywało zrealizowane dochody budżetowe na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach określonych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowiły: 1) dochody zrealizowane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności pobrane w okresie od 21 lutego do 10 marca 2012 r. w kwocie ,60 zł (w tym dochód Skarbu Państwa v/ kwocie ,07 zł), które przekazano na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ,00 zł w dniu 13 marca 2012 r. oraz - w pozostałej należnej Skarbowi Państwa kwocie 2.442,07 zł w dniu 23 marca 2012 r., tj. 8 dni po terminie. Na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 7,49 zł; Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Pile wskazał, iż: Decyzja (...) stała się ostateczna dopiero w dniu 16 marca 2012 r. i z uwagi na ten fakt wpłata na dzień 6 marca 2012 r. nie stanowiła nie budzącego wątpliwości dochodu związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, który należałoby odprowadzić na rachunek budżetu Wojewody Wielkopolskiego. (...) Środki, które wpłynęły 6 marca 2012 r. zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiegow najbliższym po uprawomocnieniu się decyzji, ustawowo określonym terminie, tj. 23 marca 2012 r. (...)". 2) dochody zrealizowane z tytułu najmu i dzierżawy - wpłaty z lat ubiegłych pobrane w okresie od 11 do 20 lipca 2012 r. w kwocie 5.872,86 zł (w tym dochód Skarbu Państwa al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

5 5 w kwocie 4.404,65 zł), które przekazano na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.096,74 zł w dniu 23 lipca 2012 r. oraz - w pozostałej należnej Skarbowi Państwa kwocie 1.321,71 zł w dniu 13 sierpnia 2012 r., tj. 19 dni po terminie. Na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 9,98 zł; Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Pile wskazał, iż (...) wskazana (...) kwota (...) nie została przekazana na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatu Pilskiego w terminie do 25 lipca 2012 roku, gdyż stanowiła zabezpieczenie na rachunku bankowym środków, stanowiących nadpłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za 2012 roku na rzecz (...). w dniu 26 lipca 2012 r. przekazano (...) pismo, w którym (...) zwraca się z prośbą o (...) zaliczenie kwoty ,78 zł na poczet zobowiązań z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. (...) W związku z ostatecznym rozliczeniem na podstawie dyspozycji kontrahenta kwotę ,78 zł, zabezpieczoną jako nadpłatę, przekazano na rachunek budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dniu 13 sierpnia 2012 roku jako dochód Skarbu Państwa.". Nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazane w art. 6 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ad. 3. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile stwierdzono przypadki wypłaty wynagrodzeń pracownikom niezgodnie z listami wypłat, a mianowicie: 1) w styczniu 2012 r. pracownikowi Pani M.S.-O. przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 491,40 zł (LISTA PŁAC 01/2012), natomiast wypłacone zostało wynagrodzenie w wysokości 478,84 zł (WB 4/2012) - niedopłata wyniosła 12,56 zł, - w lutym 2012 r. pracownikowi Pani M.S.-O. przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 630,67 zł (LISTA PŁAC 02/2012), natomiast wypłacone zostało wynagrodzenie w wysokości 630,37 zł (WB 12/2012) - niedopłata wyniosła 0,30 zł, - w grudniu 2012 r. pracownikowi Pani M.S.-O. przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 1.322,06 zł (LISTA PŁAC 12/2012) - wypłacono kwotę 1.334,92 zł, w tym wyrównanie w wysokości 12,86 zł (WB 98/2012); al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

6 6 2) w kwietniu 2012 r. pracownikowi Pani E.B. przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 1,976,79 zł (LISTA PŁAC 04/2012), natomiast wypłacone zostało wynagrodzenie w wysokości 1.976,19 zł (WB 28/2012) - niedopłata wyniosła 0,60 zł, - w grudniu 2012 r. pracownikowi Pani E.B. przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 3.858,61 zł (LISTA PŁAC 12/2012) - wypłacono kwotę 3.859,21 zł, w tym wyrównanie w wysokości 0,60 zł (WB 98/2012); 3) w maju 2012 r. pracownikowi Pani E.B. przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 1.952,06 zł (LISTA PŁAC 05/2012), natomiast wypłacone zostało wynagrodzenie w wysokości 1.976,19 zł (WB 36/2012) - nadpłata wyniosła 24,13 zł, - w czerwcu 2012 r. pracownikowi Pani E.B. przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 2.150,49 zł (LISTA PŁAC 06/2012) - wypłacono 2.126,36 zł, w tym wyrównanie w kwocie 24,13 zł (WB 44/2012). Z wyjaśnień uzyskanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile wynika, iż: W maju P. (...) została wypłacona z tytułu wynagrodzenia kwota 1.976,19, a w inna być wypłacona kwota 1.952,06. Różnicę w kwocie wypłaty potrącono z wynagrodzenia za wypłacając kwotę 2.216,36 zamiast 2.150,49 (...). W styczniu P. (...) wypłacono kwotę 478,84 zamiast 491,40. Różnica kwoty została wypłacona w miesiącu grudniu- łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień (...). W lutym P. (...) wypłacono kwotę 630,37. Różnica w wypłacie została wypłacona w miesiącu grudniu- łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień (...). W kwietniu P. (...) wypłacono 1.976,19 zamiast 1.976,79. Różnica w wypłacie została wypłacona łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc (...).". Ad. 4 Ustalono, iż składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile za luty i kwiecień 2012 r. zostały opłacone po upływie terminu określonego w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a mianowicie: składki za luty, w kwocie 117,73 zł, opłacono w dniu 29 marca 2012 r., natomiast za kwiecień, w kwocie 60,85 zł, opłacono w dniu 30 maja 2012 r. Opóźnienia wyniosły - odpowiednio - 24 i 23 dni. Z wyjaśnień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pile wynika, iż:.. IV deklaracji ZUS za wystąpiła różnica w składkach na ubezpieczenie społeczne w wysokości 117,73. Po dokonaniu korekty w systemie Płatnik w/w różnicę wypłacono (WB nr 21) na rachunek ZUS (...).". W deklaracji ZUS za wystąpiła różnica w składkach al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

7 7 na ubezpieczenie społeczne w wysokości 60,85. Wynikało to z zastosowania w pierwotnej deklaracji starej stawki za ubezpieczenie wypadkowe- 1,67, podczas gdy od nastąpił wzrost tej stawki do wysokości 1,93 (...).". Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia społeczne stanowi - co do zasady - naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisów art. 14 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanych środków, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 5 Ustalono, iż zaliczki na podatek dochodowy za pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile: za luty, kwiecień, czerwiec i sierpień 2012 r. zostały opłacone po upływie terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym fizycznych, a mianowicie: od osób - zaliczkę w kwocie 1.654,00 zł na podatek dochodowy za luty opłacono w dniu 21 marca 2012 r., - zal czkę w kwocie 1.659,00 zł na podatek dochodowy za kwiecień opłacono w dniu 22 maja 2012 r., - zaliczkę w kwocie 1.654,00 zł na podatek dochodowy za czerwiec opłacono w dniu 30 lipca 2012 r., - zaliczkę na podatek dochodowy kwocie 752,00 zł za sierpień opłacono w dniu 17 grudnia 2012 r. Opóźnienia wyniosły w dwóch przypadkach po 1 dniu, w pozostałych - 10 i 88 dni. Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile wykazał, iż: Podatek PIT-4 za (WB 18) został opłacony 1 dzień po terminie-odsetki nie były naliczone". Podatek PIT-4 za (WB 35) został opłacony 1 dzień po terminie-odsetki nie były naliczone ". Podatek PIT-4 za (WB 53) został opłacony 10 dni po terminie-odsetki nie wystąpiły.". Dnia dokonana została wypłata PIT-4 za w kwocie 3.378,00 W/w kwota wynika z: * listy płac za 11/ «niedopłaty podatku z listy płac za 08/ ,00". al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

8 8 Ad. 6 Ustalono, iż wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazywanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile nie była zgodna z przepisami z art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Biorąc pod uwagę wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 r. (2.917,14 zł), odpis podstawowy na jednego zatrudnionego wynosił 1.093,93 zł (2.917,14 zł x 37,5% = 1.093,93 zł). W konsekwencji wysokość odpisu podstawowego w ww. jednostce powinna wynieść 1.093,93 zł (1.093,93 zł x 6,25 = 6.837,06 zł). Kontrola wykazała, iż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile naliczono za 2012 r. odpis w wysokości 6.837,00 zł, a więc w wysokości zaniżonej o 0,06 zł. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanej nieprawidłowości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile oświadczył: Kwota naliczenia wynosi 6.837,00 i została zaniżona o kwotę 0,06 gr". Ad. 7. Kontrola wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile ujawniła jedenaście przypadków dokonania wydatków z uchybieniem terminów wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Opóźnienia wyniosły od 1 dnia do 19 dni. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanych nieprawidłowości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile oświadczył, iż kontrahenci nie wystąpili o odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania płatności. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile wyjaśnił dodatkowo, iż..polisa ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu służbowego PSK (WB 37) na kwotę 1.365,00 została opłacona 6 dni po terminie - po wpływie polisy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Termin poprzedniej polisy upływał ". Ad. 8. Ustalono, iż dochody w kwocie 44,00 zł zrealizowane z tytułu kosztów upomnień przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile zostały zaksięgowane Wpływy z różnych dochodów, podczas gdy - zgodnie - z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - należało je ująć w Wpływy z różnych opłat. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

9 9 Poproszony o wskazanie przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile oświadczył, iż: (...) dochody te zakwalifikowano do błędnej klasyfikacji budżetowej. Dochody te winne być zakwalifikowane do 0690". Ad. 9. Kontrola w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile wykazała, iż: - wydatek na usługę pocztową na kwotę 16,00 zł (faktura VAT nr 1532/2012 z 16 listopada 2012 r.), zaksięgowano w Zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych należało go ująć w Zakup usług pozostałych, - wydatek na zakup tonerów, na kwotę 270,60 zł (rachunek nr 61/u/12 z 12 marca 2012 r.), zaksięgowano w Zakup usług remontowych, natomiast zgodnie z ww. rozporządzeniem należało go ująć w Zakup materiałów i wyposażenia, - wydatek za opłatę ewidencyjną, na kwotę 1,00 zł (faktura nr SKP/621/2012 z 25 maja 2012 r.), zaksięgowano w Zakup usług pozostałych, natomiast należało go ująć w Różne opłaty i składki, - wydatek za szkolenie pracownika, na kwotę 120,00 zł (faktura nr 17/2012 z 12 maja 2012 r.), zaksięgowano w Podróże służbowe krajowe, natomiast należało go ująć w Szkolenia członków korpusu służby cywilnej. Wyjaśniając przyczyny wykazanych powyżej nieprawidłowości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile wykazał, iż: (...) Przy kwalifikowaniu wydatków zastosowano jedną klasyfikacją budżetową 4210, podczas, gdy na fakturze wyszczególniona została jeszcze usługa pocztowa. Należało zastosować 4210 kwota 159,90 oraz 4300 kwota 16,00". Faktura nr 61/u/12 z dnia (WB 17) na kwotę 270,60 została opłacona 1 dzień po terminie-odsetki nie były naliczone. Dodatkowo wydatek został błędnie zakwalifikowany do paragrafu 4270, podczas gdy to zakup tonera i winien się znaleźć w paragrafie 4210". Faktura SKP/621/2012 z dnia (WB 42) na kwotę 99,00 została opłacona 10 dni po terminie- odsetek nie naliczono. Dodatkowo cały poniesiony wydatek został zakwalifikowany do paragrafu 4300, podczas gdy 1,00 winien zostać zakwalifikowany do paragrafu 4430". (...) faktura 17/2012 z dnia na kwotę 120,00 za szkolenie PINB Szczuczarz została rozliczoną łącznie z poleceniem wyjazdu 74/12 i zastosowano w niej błędną klasyfikację budżetową- 4410". al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

10 10 Ad. 10. Ustalono, iż Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile księgowano opłatę ewidencyjną jako wydatek w Zakup usług pozostałych, podczas gdy - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - należało ją ująć w Różne opłaty i składki. Nieprawidłowości dotyczyły: - faktury VAT nr 211/1/1/2012 z 3 stycznia 2012 r. na kwotę 1,00 zł, - faktury VAT nr 211/63/1/2012 z 27 stycznia 2012 r. na kwotę 1,00 zł, - faktury VAT nr 211/121/2/2012 z 22 lutego 2012 r. na kwotę 1,00 zł, - faktury VAT nr 211/426/6/2012 z 1 czerwca 2012 r. na kwotę 1,00 zł, - faktury VAT nr 211/471/6/2012 z 16 czerwca 2012 r. na kwotę 1,00 zł, - faktury VAT nr 211/739/10/2012 z 1 października 2012 r. na kwotę 1,00 zł, - faktury VAT nr 211/885/11/2012 z 26 listopada 2012 r. na kwotę 1,00 zł, - faktury VAT nr 211/914/12/2012 z 7 grudnia 2012 r. na kwotę 1,00 zł, - faktury VAT nr 211/923/12/2012 z 12 grudnia 2012 r. na kwotę 2,00 zł, - faktury VAT nr 211/924/12/2012 z 13 grudnia 2012 r. na kwotę 2,00 zł, - faktury VAT nr 211/926/12/2012 z 14 grudnia 2012 r. na kwotę 1,00 zł. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanej nieprawidłowości Główny Księgowy jednostki wyjaśnił: (...) Dane dowody księgowe w całości zakwalifikowano w paragrafie nie wyszczególniając opłaty ewidencyjnej, która powinna być zaklasyfikowana w paragrafie Powodem błędnej klasyfikacji była nieprawidłowa interpretacja usługi (potraktowano ją jako część składową danej faktury), która w naszej ocenie stanowiła dodatkowy zysk przedsiębiorstwa nie podlegający opodatkowaniu FAT.". Kontrola wykazała ponadto, że opłatę za wypis z rejestru gruntów i budynków za pierwszą działkę, budynek lub lokal, na kwotę 12,00 zł (rachunek nr EW z 30 stycznia 2012 r.), zaksięgowano w Zakup usług pozostałych, natomiast zgodnie z ww. rozporządzeniem należało je ująć w Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z wyjaśnień Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile wynika, iż: (...) Dany dowód księgowy w paragrafie winno być Powodem błędnej klasyfikacji była zakwalifikowano nieprawidłowa interpretacja treści rachunku-wypis z rejestru gruntów i budynków, jako dokonanie usługi a nie jako opłaty skarbowej.". al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

11 11 W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Dokonanie zwrotu kwoty 99,93 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem część dotacji celowej przekazanej Powiatowi Pilskiemu w 2012 r. przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego w dziale Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania z budżetu j państwa dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do dnia jej zwrotu. Ww. kwotę należy wpłacić w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 2. Wydatkowanie pochodzących z dotacji środków wyłącznie na cel określony przez udzielającego dotację. 3. Dokonanie zwrotu odsetek od nieterminowo przekazanych na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ww. kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. 5. Wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej celem minimalizacji ryzyka nieterminowego przekazywania na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych. 6. Spowodowanie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile w kwotach odpowiadających zatwierdzonym listom płac. 7. Spowodowanie przekazywania przez ww. jednostkę składek na ubezpieczenia społeczne w terminach zakreślonych przepisem art. 47 ust. 1 pkt 2ustawy o systemie społecznych. ubezpieczeń al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

12 12 8. Spowodowanie opłacania zaliczek na podatek dochodowy za pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile w tenninach zakreślonych przepisem art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 9. Spowodowanie przekazywania przez ww. jednostkę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości odpowiadającej przepisom art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 10. Dokonywanie wydatków publicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 11. Spowodowanie klasyfikowania dochodów i wydatków przez ww. jednostkę zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 12. Spowodowanie poprawnego klasyfikowania wydatków przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem Dyrektor Wyd^jału Finansów etu KiarownMddzWuKonff^^M tanski f-snansowej -u Mnrj.g Marciniak al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-20/11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia Ą 9 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.8.2013.1 Wisikcpolstó Ur?,ąd vvojewó l KANCe\A&>A 3Ł.Ć w > >A ^ 9. o. 3 endl A Ldt ni Pan ifysiarwiesław Maszewski DNIA Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Za dowodem dereczenis

Za dowodem dereczenis Poznań, dnia 1-* maja 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.24.2013.1 Za dowodem dereczenis Pan Mikołaj Szymczak Starosta Jarociński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.12.2016 Kraków, dnia 20.07.2017 r. Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.431.1.2016 Łódź, 14 grudnia 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 27 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.1610.1.3.2018 (WK-IV.1610.1.1.2018 ) Pan Krzysztof Chojnacki Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Wojewódzki Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 marca 2018 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.20.5.2017 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00 950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów Dochody Lp. 710 71095 Paragraf 1 710-71095-0570 2 710-71095-0580 3 710-71095-0630 4 710-71095-0750 Nazwa Plan Wykonanie [zł] Działalność usługowa 15 252 064,00 15 354 405,99 Pozostała działalność 15 252

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.17.3.2011 RISS 1778382 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11 Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.4.2016 Łódź, 9 listopada 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 152.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr 152.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku Uchwała Nr 152.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie: opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I Załącznik nr l do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pan Konrad

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1 NA 28R. DOCHODY BUDŻETU GMINY Zał. Nr 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 395 829 1 385 829 - wpływy z różnych dochodów 1 1 6 Transport i łączność -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo