WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185. poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.. poz. 885 ze zm.), w dniach od 3 do 14 marca 2014 r. została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Granowie kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących 1 inwestycyjnych, a także w obszarze wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 96/14 z dnia 20 lutego 2014 r Daria Mazurek - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jako przewodnicząca zespołu oraz Magdalena Kaim-Hałas - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 20 lutego 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych przekazanych Gminie Granowo na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdziałach: i oraz dotacji celowych przekazanych na realizację zadań własnych. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel fax

2 2 realizowanych na podstawie umów i porozumień zawartych przez mv. jednostkę samorządu terytorialnego z Wojewodą Wielkopolskim w ramach realizacji zadań w rozdziałach i Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dziewięciu nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: - terminowe regulowanie zobowiązań przez Urząd Gminy w Granowie, - terminowe przekazywanie na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych, - terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W wyniku kontroli stwierdzono: 1. Nieprawidłowości w zakresie wyliczania należnych kwot i limitów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwracanych producentom rolnym na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.). wykorzystywanego 2. Zawarcie niekorespondujących z przepisami ww. ustawy umów zlecenia na realizację czynności w ramach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy korzystywanego do produkcji rolnej. 3. Wykorzystanie części kwoty dotacji przekazanej Gminie Granowo na realizację zadań zleconych w dziale Administracja publiczna. rozdział Urzędy wojewódzkie niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację. 4. Ewidencjonowanie wydatków niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 5. Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości w odniesieniu do środków przekazanych Gminie Granowo na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3 J 6. Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości w odniesieniu do środków przekazanych Gminie Granowo na realizację zadania własnego w dziale Pomoc społeczna. rozdziale Wspieranie rodziny. 7. Nieterminowe rozliczenie przekazanych Gminie Granowo dotacji w części niewykorzystanej do końca roku. 8. Dokonywanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie wydatków z uchybieniem terminu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 9. Funkcjonowanie samorządowej jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie w oparciu o nieaktualne akty prawne. Ad. 1 Co do zasady wydane przez Wójta Gminy Granowo decyzje w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej były prawidłowe. Na 295 poddanych badaniu decyzji, stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do 13 decyzji, a mianowicie: 1) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do31 stycznia 2013 r litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 114,54 litrów oleju napędowego dokonany w sierpniu 2011 r. na podstawie faktury VAT nr: 9715/7291/11 z 8 sierpnia 2011 r. dokumentującej zakup oleju napędowego /7291/11 z 28 sierpnia 2011 r. dokumentująca zakup oleju napędowego /7291/11 z 20 sierpnia 2011 r. dokumentująca zakup oleju napędowego. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 108,81 zł od należnej; wskazał:..wyżej wymienione faktury przyjęto do zwrotu na skutek błędnego roku w dacie faktury.'' oczytania 2) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zl. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił litrów oleju napędowego ( x zł). Załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu - 633,81 litrów oleju napędowego, wobec czego kwota należnego zwrotu al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

4 4 wynosi zł ( x 0.95 = 602,12 zł). W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 3,81 zł od należnej; wskazał:..w fakturze VAT błędnie odczytano ilość litrów 69,266 zamiast, 65,255r 3) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 4 marca 2013 r. określono roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na 2013 r. w wysokości zł. Zgodnie z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ok wysokość powierzchni użytków rolnych pozostających w posiadaniu/współposiadaniu wnioskodawcy wynosi ha. a limit dla ww. powierzchni wynosi zł ( ha x 86 x 0.95 = zł). Ustalono, iż producentowi rolnemu przekazano w 2013 r. kwotę zł. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 0,04 zł od należnej; wskazał:..błąd nastąpił na skutek błędnego odczytania - zamiast 5,00 ' = J ha fiz, odczytano i naniesiono 5,00 + 8,4689=13,4689 ha fiz." 4) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 2.142,17 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 4.475,830 litrów oleju napędowego ( x zł). Załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu litrów oleju napędowego ( I x 0.95 = zł). Dwukrotnie uwzględniono jeden zakup paliwa - do rozliczenia przyjęto fakturę VAT nr F/W02/12/ z 3 grudnia 2012 r. i dowód wydania WZ/002/12/ z tej samej daty. Pomimo wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu prawidłowe kwoty świadczeń; 5) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup litrów oleju napędowego dokonany w lutym 2013 r. na podstawie faktury VAT

5 5 nr z 9 lutego 2013 r. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 45,86 zł od należnej: wskazał:..bk/j na skutek przeoczenia." 6) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 1.912,576 litrów oleju napędowego ( x 0.95 = zł). Załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu litrów oleju napędowego, wobec czego kwota do zwrotu wynosi zł ( x 0,95 = 1.816,95 zł). Zwrotu dokonano do wysokości przyznanego limitu, wobec czego wypłacono producentowi rolnemu prawidłowe kwoty świadczeń; wskazał: Pomyłka w sumowaniu." 7) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty ,33 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił ,00 litrów oleju napędowego ( x ,30 zł). Załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu litrów oleju napędowego, wobec czego kwota do zwrotu wynosi ,25 zł ( x 0.95 = zł). Zwrotu dokonano do wysokości przyznanego limitu, wobec czego wypłacono producentowi rolnemu prawidłowe kwoty świadczeń; wskazał: Pomyłka w sumowaniu." 8) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 5 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Roczny limit dla wnioskodawcy określony został w wysokości zł. z czego do wykorzystania w drugim półroczu 2013 r. pozostała kwota zł. W związku z błędnie określoną ilością oleju napędowego podlegającego rozliczeniu w pierwszym półroczu 2013 r. (decyzja nr z dnia 4 marca 2013 r.) w drugim półroczu określono kwotę do wykorzystania i przekazano wnioskodawcy zwrot o 3.81 zł niższy od należnego - kwota należnego zwrotu powinna wynosić 1.242,67 zł; 9) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 5 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Roczny limit dla wnioskodawcy

6 6 określony został w wysokości zł. z czego do wykorzystania w drugim półroczu 2013 r. pozostała kwota zł. W związku z blednie określoną ilością oleju napędowego podlegającego rozliczeniu w pierwszym półroczu 2013 r. (decyzja nr z dnia 4 marca 2013 r.) w drugim półroczu określono kwotę do wykorzystania i przekazano wnioskodawcy zwrot o zł niższy od należnego - kwota należnego zwrotu powinna wynosić 813,20 zł; 10) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 5 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupi! litrów oleju napędowego ( x 0.95 = zł). Załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu litrów oleju napędowego, wobec czego kwota do zwrotu wynosi zł ( I x 0,95 = 1.714,29 zł). Zwrotu dokonano do wysokości przyznanego limitu, wobec czego wypłacono producentowi rolnemu prawidłowe kwoty świadczeń; wskazał:,.pomyłka w sumowaniu." 11) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 5 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 31,00 zł. Roczny limit dla wnioskodawcy określony został w wysokości zł, z czego do wykorzystania w drugim półroczu 2013 r. pozostała kwota zł. W związku z błędnie określoną ilością oleju napędowego podlegającego rozliczeniu w pierwszym półroczu 2013 r. (decyzja nr z dnia 4 marca 2013 r.) w drugim półroczu określono kwotę do wykorzystania i przekazano wnioskodawcy zwrot o 31,08 zł niższy od należnego - kwota należnego zwrotu powinna wynosić zl; 12) decyzją Wójta Gminy Granowo nr z dnia 5 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 751,32 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił litrów oleju napędowego ( I x 0.95 = zł). Załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu litrów oleju napędowego, wobec czego kwota do zwrotu wynosi zł (798,869 1 x 0,95 = 758,93 zł). Zwrotu dokonano do wysokości przyznanego limitu, wobec czego wypłacono producentowi rolnemu prawidłowe kwoty świadczeń; wskazał: Pomyłka w sumowaniu. "

7 7 13) decyzja Wójta Gminy Granowo nr z dnia 5 września 2013 r. wydana została dla producenta rolnego innego, niż ten. który złożył wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013; wskazał: Decyzję o zwrocie podatku akcyzowego wydano dla P. Jacka (...) z uwagi na fakt. iż do wniosku załączono fakturę dokumentującą zakup oleju napędowego przez P.Jacka (...). Pani Arieta (...) i P. Jacek (...) są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego (małżeństwo)." Łącznie w efekcie wykazanych powyżej nieprawidłowości wypłacono producentom rolnym kwotę wyższą o 158,52 zl od należnej. Kwota ta stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 2. Kontrola ujawniła, że w związku z realizacją w 2013 r. zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wójt Gminy Granowo zawarł w imieniu Gminy Granowo niżej zestawione umowy z pracownikami jednostki kontrolowanej: 1) z Panią Anną (...)- podinspektorem w Urzędzie Gminy w Granowie: - w dniu 13 maja 2013 r. - zgodnie z 1 przedmiotowego kontaktu zleceniobiorca zobowiązał się do.,realizacji zadania związanego podatkiem akcyzowym zawartym vr cenie oleju napędowego " za wynagrodzeniem w wysokości 2.450,00 zł brutto. Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi w dniu 14 maja 2013 r.. zaś ich zakończenie w dniu 20 maja 2013 r - w dniu 28 października 2013 r. - zgodnie z 1 przedmiotowego kontaktu zleceniobiorca zobowiązał się do,.realizacji zadania związanego podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego " za wynagrodzeniem w wysokości zł brutto. Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi w dniu 29 października 2013 r., zaś ich zakończenie w dniu 31 października 2013 r.. Z oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę w dnia 10 marca 2014 r. wynika, iż przedmiotem wykazanych powyżej umów było przyjmowanie i weryfikacja

8 8 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz załączonych do tych wniosków faktur VAT. prowadzenie ewidencji złożonych w tym zakresie wniosków oraz wydanych decyzji, przygotowanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i sporządzanie sprawozdań; 2) z Panią Iloną (...) - inspektorem w Urzędzie Gminy w Granowie: - w dniu 13 maja 2013 r. - zgodnie z 1 przedmiotowego kontaktu zleceniobiorca zobowiązał się do przygotowania umów i wypłat związanych z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego" za wynagrodzeniem w wysokości 300,00 zł brutto. Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi w dniu 14 maja 2013 r.. zaś ich zakończenie w dniu 20 maja 2013 r., - w dniu 28 października 2013 r. - zgodnie z 1 przedmiotowego kontaktu zleceniobiorca zobowiązał się do,,przygotowania umów i wypłat związanych z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego" za wynagrodzeniem w wysokości 140,00 zł brutto. Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi w dniu 29 października 2013 r., zaś ich zakończenie w dniu 31 października 2013 r Z oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę w dnia 10 marca 2014 r. wynika, iż przedmiotem wykazanych powyżej umów było przygotowanie umów zlecenia dla pracowników zajmujących się podatkiem akcyzowym, przygotowanie list płac dla tych osób oraz przygotowanie raportów i deklaracji ZUS. które obejmowały rozliczenie ww. umów; 3) z Panią Agnieszką (...): - w dniu 13 maja 2013 r. - zgodnie z 1 przedmiotowego kontaktu zleceniobiorca zobowiązał się do prowadzenia księgowości związanej z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego" za wynagrodzeniem w wysokości zł brutto. Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi w dniu 14 maja 2013 r.. zaś ich zakończenie w dniu 20 maja 2013 r., - w dniu 28 października 2013 r. - zgodnie z 1 przedmiotowego kontaktu zleceniobiorca zobowiązał się do prowadzenia księgowości związanej z podatkiem akcyzowym zawartym vi' cenie oleju napędowego" za wynagrodzeniem w wysokości 140,00 zł brutto. Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi w dniu 29 października 2013 r., zaś ich zakończenie w dniu 31 października 2013 r.. 4) z Panią Danutą (...):

9 9 - w dniu 13 maja 2013 r. - zgodnie z 1 przedmiotowego kontaktu zleceniobiorca zobowiązał się do..prowadzenia księgowości związanej z podatkiem akcyzowym zawartym >v cenie oleju napędowego" za wynagrodzeniem w wysokości zl brutto. Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi w dniu 14 maja 2013 r., zaś ich zakończenie w dniu 20 maja 2013 r., - w dniu 28 października 2013 r. - zgodnie z 1 przedmiotowego kontaktu zleceniobiorca zobowiązał się do,,prowadzenia księgowości związanej z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego " za wynagrodzeniem w wysokości zł brutto. Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi w dniu 29 października 2013 r., zaś ich zakończenie w dniu 31 października 2013 r.. 5) z Panią Jagodą (...) - w dniu 5 września 2013 r. - zgodnie z 1 przedmiotowego kontaktu zleceniobiorca zobowiązał się do,,realizacji zadania związanego podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego " za wynagrodzeniem w wysokości zł brutto. Strony ustaliły, że rozpoczęcie prac objętych umową nastąpi w dniu 6 września 2013 r.. zaś ich zakończenie w dniu 9 września 2013 r. Z oświadczenia złożonego przez zleceniobiorcę w dniu 1 I marca 2014 r. wynika, iż przedmiotem umowy było osobiste dostarczenie listów z decyzjami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Zakres czynności, które mieli realizować zleceniobiorcy w ramach wykazanych powyżej umów zlecenia nie koresponduje z czasem realizacji części sekwencji działań wynikających z przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, bowiem nie było możliwe wykonywanie na podstawie umów realizowanych w okresach od 14 do 20 maja 2013 r. i od 29 do 31 października 2013 r. czynności polegających na przyjmowaniu i weryfikacji wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz załączonych do tych wniosków faktur VAT. przygotowaniu decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym bowiem - zgodnie z art. 6 ww. ustawy - wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się odpowiednio w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego oraz w okresie od 1 do 31 sierpnia danego roku. zaś decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zakładając, że wnioski złożone byłyby w ostatnim z dni określonych przepisami ustawy, decyzje winny być wydane najpóźniej do dnia 30 marca (na podstawie wniosków złożonych w lutym), do dnia 30 września (na podstawie wniosków złożonych w sierpniu).

10 10 Ponadto wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie przedmiotowych decyzji powinna nastąpić: - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego, - od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. W tym stanie rzeczy znacząca część czynności objętych przedmiotowymi umowami nie mogła być zrealizowana w okresie zakreślonym ww. kontraktami. W dniu 1 1 marca 2014 r. pracownik jednostki kontrolowanej złożył wyjaśnienia:..umowy zlecenie są zawierane wówczas gdy w budżecie są zagwarantowane na nie środki. Środki na akcyzę poprzedzone są pismami Wojewody, jednakże do budżetu były przyjęte uchwalą Rady Gminy. Po przyjęciu uchwały środki mogą być odpowiednio rozdysponowane Ad. 3. W dziale Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie Gmina Granowo otrzymała z budżetu państwa w 2013 r. dotację celową w kwocie zł. Kontrola wydatków zrealizowanych ze środków ww. dotacji celowej wykazała, iż z przedmiotowych środków poniesiono - między innymi - wydatki na zakup koców dla jubilatów obchodzących w roku 2013 jubileusz 50-lecia. 55-lecia i 60-lecia ślubu oraz dla najstarszej mieszkanki Gminy Granowo. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 956,73 zł. Przedmiotowe wydatki, poniesione na podstawie faktury VAT nr 64/G/13 z dnia 17 października 2013 r. i faktury VAT nr 47/G/13 z 13 sierpnia 2013 r., zostały zrealizowane niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację. Wykazana powyżej kwota stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, która podlega, wraz z należnymi odsetkami, zwrotowi na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168). Z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

11 11 Ad. 4. Kontrola ujawniła przypadki sklasyfikowania wydatków niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Nieprawidłowości dotyczyły: 1) wydatków poniesionych w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - jednostka kontrolowana otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości zł w ramach działu 852. rozdział natomiast poniesione wydatki zaewidencjonowane zostały w następujący sposób: - poprawnie, tj. w rozdziale kwotę 1.428,00 zł, - błędnie: - w rozdziale kwotę ,00 zł, - w rozdziale kwotę zł. Nieprawidłowość została usunięta w czasie trwania czynności kontrolnych; 2) wydatków wynikających z faktury VAT nr 624/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. i rachunku nr 6/12/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. - wydatki w łącznej kwocie zł (odpowiednio zł i zł) poniesione, zgodnie z opisem na dokumencie księgowym, na poczęstunek dla osób samotnych z okazji Bożego Narodzenia 2013 r. zostały błędnie zaewidencjonowane w rozdziale 85295, 2030; 3) wydatków w kwocie zl zaewidencjonowanych w rozdziale podczas gdy powinny być one ujęte w rozdziale 85212, Nieprawidłowość została usunięta w czasie trwania czynności kontrolnych. Ad. 5. W dziale Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne / rentowe z ubezpieczenia społecznego Gmina Granowo otrzymała w 2013 r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości ,00 zł. Zgodnie z Rocznym sprawozdaniem z wykonania płanu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Gmina Granowo wykorzystała w ramach przyznanej dotacji kwotę zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości zł zwrócona została na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego, w dniu 15 stycznia 2014 r.. tj. w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

12 12 W związku z wykazanymi w punkcie 4 niniejszego wystąpienia nieprawidłowościami w zakresie ewidencjonowania wydatków, faktycznie wykorzystano z przedmiotowej dotacji celowej kwotę ,28 zł ( ,13 zł zł zł). Biorąc pod uwagę, iż z dotacji w kwocie zł przekazanej Gminie Granowo w rozdziale faktycznie wydatkowano kwotę zł. niewykorzystane zostały środki w wysokości zł. Po uwzględnieniu dokonanego w dniu 15 stycznia 2014 r. zwrotu na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej kwoty dotacji ( zł), pozostaje do zwrotu dotacja w kwocie zł. Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 3 ustawy 0 odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ad. 6. W dziale Pomoc społeczna, rozdział Wspieranie rodziny Gmina Granowo otrzymała w 2013 r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości ,00 zł. Zgodnie z Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 oraz Sprawozdaniem z wykorzystania dotacji na realizację zadania Resortowy program wspierania rodziny 1 systemu pieczy zastępczej na rok Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" Gmina Granowo wykorzystała w ramach przyznanej dotacji kwotę zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości zł zwrócona została na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego. w r dniach 15 i 30 stycznia 2014 r. odpowiednio w kwocie zł i kwocie zł. W związku z wykazanymi wyżej nieprawidłowościami w zakresie ewidencjonowania wydatków faktyczna kwota wykorzystanej w 2013 r. dotacji wyniosła zł ( zł zl). Biorąc pod uwagę, iż z dotacji w kwocie ,00 zł przekazanej Gminie Granowo w rozdziale faktycznie wydatkowano kwotę zł. niewykorzystane zostały środki w wysokości 2.645,26 zł. Po uwzględnieniu dokonanych w dniach 15 i 30 stycznia 2014 r. zwrotów na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej kwoty dotacji ( zł), pozostaje do zwrotu dotacja w kwocie 1.018,15 zł.

13 13 Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ad. 7. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że część dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej Gminie Granowo w dziale 852, rozdział na realizację zadania pn. Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" niewykorzystanej do końca roku budżetowego w wysokości 901,07 zł przekazana została na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 30 stycznia 2014 r.. tj. 15 dni po terminie wskazanym w 7 ust. 2 umowy Nr PS-II z dnia 13 czerwca 2013 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach ww. programu. Jednostka kontrolowana w dniu 12 marca 2014 r. naliczyła i przekazała na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego, odsetki w kwocie 3.70 zł z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Ad. 8. Kontrola ujawniła 5 przypadków dokonania wydatków publicznych z uchybieniem terminu wynikającego z zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Nieprawidłowości dotyczyły wydatków dokonanych w dziale Pomoc społeczna. rozdział Pozostała działalność, a mianowicie: 1) zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr FV/37/12 z dnia 30 kwietnia 2013 r.. z terminem płatności do dnia 14 maja 2013 r., zostało zrealizowane w dniu 17 maja 2013 r., tj. 3 dni po terminie. 2) zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr FV/38/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. z terminem płatności do dnia 14 maja 2013 r., zostało zrealizowane w dniu 17 maja 2013 r., tj. 3 dni po terminie W dniu 13 marca 2014 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie złożył wyjaśnienia:.,informuję. ze faktury : nr Fv/37/13 z dnia r., Fv/38/13 z dnia r. o terminie płatności r. zostały uregulowane po wyznaczonym terminie płatności w związku z dostarczeniem ich do OPS w dniu 16 maja 2013r. Od w/w faktur nie zostały naliczone odsetki."

14 14 3) zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr Fv/09/13 z dnia 25 stycznia 2013 r.. z terminem płatności do dnia 1 lutego 2013 r zostało zrealizowane w dniu 5 lutego 2013 r.. tj. 4 dni po terminie W dniu 13 marca 2014 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie złożył wyjaśnienia:,,fv 09/13 z dnia r. Została uregulowana po terminie płatności, w związku z chorobowym księgowej Pani (...), która w dniu r. rano stawiła się w pracy i potw ierdziła odbiór faktury, a następnie w tym samym dniu przyniosła zwolnienie lekarskie Od 4 do r. Informuję jednocześnie, ze w/w nie miała zastępstwa na czas swojej nieobecności. Od powyższej faktury również nie zostały naliczone odsetki." 4) zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr Fv/64/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.. z terminem płatności do dnia 9 lipca 2013 r zostało zrealizowane w dniu 10 lipca 2013 r.. tj. 1 dzień po terminie, 5) zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr Fv/66/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.. z terminem płatności do dnia 9 lipca 2013 r., zostało zrealizowane w dniu 10 lipca 2013 r.. tj. 1 dzień po terminie. W dniu 13 marca 2014 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie złożył wyjaśnienia:,.fv 66/13 z dnia r., FV 64/13 z dnia r. uregulowane zostały po terminie płatności bez konsekwencji prawnych w postaci naliczenia odsetek." Ad. 9. Kontrola ujawniła, że samorządowa jednostka budżetowa - Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie działa w oparciu o politykę rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem nr 1/2004 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Granowie z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie Instrukcji obiegu dokumentów Jinansowo-księgowych i gospodarki materiałowej. Ww. dokument nie uwzględnia stanu prawnego aktualnego w okresie objętym kontrolą. W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Dokonanie zwrotu kwoty zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną Gminie Granowo przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 010. rozdział Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni

15 15 od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 2. Wnikliwą weryfikację dokumentacji składanej przez producentów rolnych wraz z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w celu wyeliminowania przypadków przyjmowania na potrzeby wyliczeń należnej kwoty zwrotu faktur VAT dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie inny niż objęty refundacją, przyjmowania błędnej wielkości areału gruntów rolnych pozostających w posiadaniu producentów rolnych, ustalania błędnej ilości oleju napędowego podlegającego rozliczeniu w danym okresie rozliczeniowym, wyeliminowania przypadków wydawania decyzji administracyjnej na rzecz osoby innej niż wnioskodawca. 3. Dokonanie analizy celowości zawierania umów zlecenia z pracownikami realizującymi czynności w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 4. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek kwoty zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem dotację celową przekazaną Gminie Granowo na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 750. rozdział Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków pochodzących z dotacji jednostce samorządu terytorialnego do dnia ich zwrotu, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia. 5. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji wyłącznie na cel określony przez udzielającego dotację. 6. Spowodowanie poprawnego klasyfikowania wydatków. 7. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek, wraz z należnymi odsetkami, kwoty zł stanowiącej niewykorzystaną w 2013 r. dotację celową przekazaną Gminie Granowo na realizację zadania w dziale 852. rozdział Dokonanie zwrotu na ww. rachunek, wraz z należnymi odsetkami, kwoty zł stanowiącej niewykorzystaną w 2013 r. dotację celową przekazaną Gminie Granowo na realizację zadania w dziale 852. rozdział

16 16 9. Dokonywanie zwrotu niewykorzystanych części dotacji na zasadach i w terminach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami stosownych umów i porozumień. 10. Spowodowanie dokonywania wydatków publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Granowie w terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań. wcześniej 11. Spowodowanie aktualizacji polityki rachunkowości ww. jednostki. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem WOJEWODA tfseliłopolsk Pioti Dyrei Wydżiału Finąnsóv i Budżetu PrzerĄsłau fepański fts OH Kierownśr U 'aru Kontroli a '- Niepodległości 16/ Poznań, tel , tax PP'OSCV"'» \Mnvtn Xifif'iniafr. '

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI k Wrocław, dnia stycznia 2017 r. N RS-RS.431.17.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 0 5-81- 201? k a n c e l a r ia Sposób doręgzenia:... Pani Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.6.2014 Pan Piotr Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo