WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8: Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 ze zm.), w dniach od 25 listopada do 5 grudnia 2014 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Dobrej kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących 1 inwestycyjnych, a także w obszarze wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 717/14 z dnia 18 listopada 2014 r., Agata Żabierek - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-Y z dnia 5 listopada 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych przekazanych Gminie Dobra na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdziałach: , 85203, i dotacji celowych przekazanych na realizację zadań własnych, realizowanych - odpowiednio - na podstawie umowy i porozumienia zawartych przez ww. al. Niepodległości 6/ 18, Poznań, tel. 6i , fax ! e-nail:

2 2 jednostkę samorządu terytorialnego z Wojewodą Wielkopolskim w ramach realizacji zadań w rozdziale i rozdziale oraz na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego w rozdziale Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych siedmiu nieprawidłowości oraz trzech uchybień, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Gminie Dobra dotacji w części niewykorzystanej do końca roku, terminowe regulowanie zobowiązań przez Urząd Miejski w Dobrej i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, terminowe przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, wpływu usług ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach, wypłata dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna" zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 818). W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: Przyjęcie na potrzeby wyliczeń należnych kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej faktur dokumentujących zakup paliwa w okresie innym niż zakreślony przepisem art. ó ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego h cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52. poz. 379 ze zm.), skutkujące pobraniem w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Dobra na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 010, rozdział al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

3 J 2. Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Dobra na dofinansowanie w 2013 r. zadania w dziale Pomoc społeczna, rozdział Ośrodki wsparcia. Trzy przypadki ujęcia wydatków w ewidencji księgowej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 4. Jednostkowy przypadek dokonania wydatku publicznego przez ww. jednostkę z uchybieniem terminu wynikającego z wcześniej zaciągniętego zobowiązania. 5. Przyznawanie pomocy finansowej w ramach realizacji programu wieloletniego Pornoc państwa w zakresie dożywiania" niezgodnie z art. 6 a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz ze zm.). 6. Jednostkowy przypadek błędnego ustalenia ilości dni, w których świadczeniobiorca korzystał z posiłków w ramach ww. programu. 7. Dwa przypadki nieterminowego przekazania na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu funduszu alimentacyjnego. Ad. 1 Co do zasady wydane przez Burmistrza Dobrej decyzje w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej były prawidłowe. Kontrola decyzji ujawniła nieprawidłowości polegające na przyjęciu, na potrzeby wyliczeń należnych kwot zwrotu, faktur dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie innym niż objęty refundacją, a mianowicie: - decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 23 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. 57,52 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 21,99 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 26 sierpnia 2013 r. na podstawie faktury VAT FF/5161/2013/43. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 20,89 zł od należnej. a!. Niepodległości 6/ Poznań, tel , fax

4 4 - decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 21 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 736,11 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 774,85 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. 686,20 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 68,85 litrów oleju napędowego dokonany w dniach: 24 listopada 2011 r. na podstawie faktury nr VAT FF/5937/2011/43 w ilości 50,73 1 oraz 19 listopada 2011 r. na podstawie faktury VAT FF/5858/2011/43 w ilości Na podstawie decyzji nr z dnia 26 września 2013 r., zgodnie z ustalonym limitem rocznym w kwocie 831,71 zł, wypłacono wnioskodawcy pozostałą kwotę, tj. 95,60 zł. Wnioskodawca przedstawił jako podstawę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego do drugiej transzy faktury dokumentujące zakup oleju napędowego, tj. 18,33 1 ponad ustalony limit. W rezultacie wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 48,00 zł od należnej (50,52 1 x 0,95 zł), - decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 25 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 920,46 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 968,91 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. 950,66 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 18,25 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 7 sierpnia 2013 r. na podstawie faktury VAT FF/4678/2013/43. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 17,34 zł od należnej, - decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 20 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. dc 31 stycznia 2013 r. 639,99 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 51,81 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 29 lipca 2012 r. na podstawie faktury VAT FZ/201/2012. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 49,22 zł od należnej, decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 23 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 1.299,51 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 lutego do 31 iipca 2013 r litrów tego paliwa. Ustalono. i;: w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 37,92 litrów oleju al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

5 5 napędowego dokonany w dniu 2 sierpnia 2013 r. na podstawie faktury VAT 16789/7343/13. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 36,02 zł od należnej, - decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 26 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 2.760,37 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 2.905,65 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r ,53 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakuo 143,12 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 31 lipca 2012 r. na podstawie faktury VAX 18976/7343/12. Na podstawie decyzji nr z dnia 17 września 2013 r., zgodnie z ustalonym limitem rocznym w kwocie 4.103,79 zł, wypłacono wnioskodawcy pozostałą kwotę, tj ,42 zł. Wnioskodawca przedstawił jako podstawę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego do drugiej transzy faktury dokumentujące zakup 1.517,50 1 oleju napędowego, tj. 103,37 1 ponad ustalony limit. W rezultacie wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 37,75 zł od należnej (39,75 1 x 0,95 zł), decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 13 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 807,66 zł (zakupiono 850,17 1. oleju napędowego). W ramach decyzji nr z dnia 16 września 2013 r., zgodnie z ustalonym limitem rocznym w kwocie 1.462,43 zł, wypłacono wnioskodawcy pozostałą kwotę, tj. 654,77 zł. Wnioskodawca przedstawił jako podstawę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego do drugiej transzy faktury dokumentujące zakup 693,53 1 oleju napędowego. Ustalono, iż w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 25,58 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 10 lipca 2012 r. na podstawie faktury VAT 16008/7343/12. W rezultacie wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 20,22 zł od należnej ( x 0,95 zł), decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 8 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 1.201,56 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 1.264,80 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r ,07 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup litrów oleju napędowego dokonany w dniach: 17 stycznia 2012 r. na podstawie faktury VAT 1050/7343/12 w ilości oraz 9 grudnia 2011 r. na podstawie faktury VAT 31212/7343/11 w ilości 45,54 1. W ramach decyzji nr z dnia 30 sierpnia 2013 r., zgodnie z ustalonym limitem rocznym w kwocie 2.218,04 zł, al. Niepodległości 16/18, 6 i-713 Poznań, te! , fax

6 wypłacono wnioskodawcy pozostałą kwotę, tj. i.016,48 zł. Wnioskodawca przedstawił jako podstawę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego do drugiej transzy faktury dokumentujące zakup 1.095,20 1 oleju napędowego, tj. 25,22 1 ponad ustalony limit. W rezultacie wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 70,78 zł od należnej (74,51 1 x 0,95 zł), decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 13 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 839,62 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 883,808 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. 865,53 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 18,35 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 12 sierpnia 2013 r. na podstawie faktury VAT 17786/7343/13. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 17,43 zł od należnej, decyzją Burmistrza Dobrej nr z dnia 26 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 733,31 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 771,91 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. 571,91 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 200,00 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 27 lipca 2012 r. na podstawie faktury VAT FF/6468/2012. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 190,00 zł od należnej. Z wyjaśnień pracownika jednostki kontrolowanej wynika, iż przyczyną ieprawidłowości było błędne ujęcie faktur do rozliczenia. W efekcie wykazanych powyżej nieprawidłowości wypłacono producentom rolnym cwotę wyższą o 507,65 zł od należnej. Kwota ta sianowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy ; finansach publicznych. Ad. 2 Kontrola wydatków dokonanych ze środków dotacji celowej budżetu państwa 'zekazanej Gminie Dobra w 2013 r. na dofinansowanie zadania w dziale Pomoc pckczna. rozdział Ośrodki wsparcia polegającego na dofinansowaniu działalności odowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach wykazała, iż z przedmiotowych środków al. Niepodległości 6/ 18, Poznań, tel. 6i , fax ! e-nail:

7 7 sfinansowano, między innymi zakup sprzętu fotograficznego na kwotę 2.162,88 zł. Z faktury VAT nr FS-49/12/13/167 z dnia 10 grudnia 2013 r. wynika, że ze środków dotacji celowej przekazanej Gminie Dobra na dofinansowanie działalności ww. ośrodka zakupiono: - ramkę INTENSO - 248,99 zł, - aparat NIKON ,00 zł, - kartę pamięci - 34,99 zł, - kartę pamięci - 79,95 zł, - pokrowiec - 99,95 zł. Poproszony o wskazanie celu sfinansowania przedmiotowego wydatku ze środków dotacji celowej budżetu państwa p.o. Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach wyjaśnił, iż: (...) Ramka została zakupiona celem prezentacji prac uczestników oraz ich zdjęć z różnych spotkań okolicznościowych z innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy. Aparatem fotograficznym zakupiony został w celu uwieczniania spotkań, wyjazdów integracyjnych uczestników ŚDS, jak i również nauki obsługi pod okiem opiekunóm' (...)". Przedstawiona argumentacja nie daje podstaw do przyjęcia, iż ww. wydatki zostały poniesione w kwocie niezbędnej na realizację dotowanego zadania. W tym stanie rzeczy kwota 2.162,88 zł, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego, na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 3 Stwierdzono trzy przypadki ujęcia wydatków w ewidencji księgowej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach niezgodnie z klasyfikacją budżetową. I ieprawidłowości dotyczyły: wydatku poniesionego na zakup części samochodowych wraz z kosztem wymiany amortyzatorów (faktura VAT 001 z dnia 20 września 2013 r.) - wydatki ujęto w całości w Zakup usług remontowych., podczas gdy zakup części samochodowych należało sklasyfikować w Zakup materiałów i wyposażenia, natomiast koszt ich wymiany powinny zostać ujęte w 4270, - wydatku poniesionego na zakup części samochodowych wraz z robocizną (faktura VAT 06 z dnia 12 listopada 2013 r.) - wydatki ujęto w całości w 4270, podczas gdy zakup części samochodowych należało sklasyfikować w 4210, natomiast koszt robocizny powinien zostać ujęty w al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

8 8 - wydatku poniesionego na zakup części samochodowych wraz z robocizną (faktura VAT 010 z dnia 10 grudnia 2013 r.) - wydatki ujęto w całości w 4270, podczas gdy zakup części samochodowych należało sklasyfikować w 4210, natomiast koszt robocizny powinien zostać ujęty w Jako przyczynę wykazanej nieprawidłowości p.o. Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach wskazał omyłkowe zaksięgowanie. Ad. 4 Stwierdzono jednostkowy przypadek nieterminowego dokonania wydatku publicznego przez Środowisko w)' Dom Samopomocy w Żeronicach. Ustalono, że zobowiązania wynikające z faktury VAT nr 24112/7343/13 na kwotę 294,59 zł oraz faktury VAT nr 23950/7343/13 na kwotę 62,00 zł, z terminem płatności do dnia 22 października 2013 r., uregulowano w kwocie 301,59 zł w dniu 15 października 2013 r., natomiast pozostała należna kontrahentowi kwota 55,00 zł została przekazana w dniu 21 listopada 2013 r. Kontrahent nie naliczył odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązania. Jako przyczynę wykazanej nieprawidłowości p.o. Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach omyłkę. Ad. 5 Kontrola wydatkowania dotacji celowej przekazanej Gminie Dobra na realizację w 2013 r. programu wieloletniego Pomoc pciństm>a w zakresie dożywiania" wykazała, iż część świadczeń została przyznana niezgodnie z zasadami określonymi przepisem art. ó a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania". ustalono, że kierownicy jednostek oświatowych realizujących dożywianie w ramach ~vv. programu informowali Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej z początkiem roku kalendarzowego łub w jego trakcie o danych osobowych dzieci, które będą korzystały z posiłków na podstawie decyzji dyrektora, we wskazanym przez niego okresie. W ramach rozliczenia zadania na koniec danego miesiąca przedkładano rachunek wraz - informacją o liczbie uczniów korzystających z posiłku spełniających kryteria określone przepisami ustawy oraz o liczbie uczniów/posiłków wydanych na podstawie wniosku vrektora placówki oświatowej. Ustalono, iż dzieci wskazane z wniosku dyrektorów w. placówek korzystały z posiłków w trakcie całego miesiąca rozliczeniowego. Wykazana praktyka jest sprzeczna z założeniami programu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

9 jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły łub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy. W konsekwencji udzielenie pomocy w tej formie nie może być działaniem z góry zaplanowanym, służącym zaspokojeniu permanentnych potrzeb świadczeniobiorców, a powinno być ukierunkowane na reaktywną pomoc dzieciom wyrażającym chęć zjedzenia posiłku w danym, konkretnym dniu. W wyjaśnieniach z dnia 4 grudnia 2014 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej wskazał: {...) dożywianie dzieci w szkołach w ramach 20% realizowane jest na wniosek dyrektorów szkół. Ośrodek pomocy pokrywa koszty wyżywienia podanych dzieci. Informacja następuje z dniem rozpoczęcia dożywiania ucznia do końca miesiąca. Wnioski dyrektorów realizowane są w olwesach miesięcznych. W razie zaistniałej nudnej sytuacji dziecka objęcie dożywianiem następuje w podanych terminach przez szkołę". Ad. 6 Kontrola ujawniła jednostkowy przypadek rozbieżności pomiędzy określonym w decyzji administracyjnej okresem, na jaki przyznana była pomoc w formie posiłków a faktycznym okresem korzystania ze świadczeń wynikającym z rozliczeń przedstawionych przez jednostkę realizującą program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Ustalono, że Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wierzchowo Dworzec wystawiał rachunki dotyczące refundacji dożywiania jednego wychowanka za wszystkie dni miesiąca, natomiast zgodnie z decyzją administracyjną PZ z dnia 2 września 2013 r. dofinansowanie obejmowało 5 dni w tygodniu. Kontrola wykazała, że: - na podstawie rachunku nr 31/2013 z dnia 4 października 2013 r. wypłacono kwotę 150,00 zł (30 dni x 5,00 zł), podczas gdy należało wypłacić 105,00 zł (21 dni x 5.00 zł), - na podstawie rachunku nr 35/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. wypłacono kwotę 155,00 zł (31 dni x 5.00 zł), podczas gdy należało wypłacić 115,00 zł (23 dni x 5,00 zł), - na podstawie rachunku nr 39/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. wypłacono kwotę 305,00 zł (30 dni x 5,00 zł i 31 dni x 5,00 zł), podczas gdy należało wypłacić 215,00 zł (21 dni x 5,00 zł i 22 dni x 5,00 zł). W wyniku wykazanych nieprawidłowości wypłacono świadczenie zawyżone łącznie o zł (35 dni x 5,00 zł). al. Niepodległości 6/ 18, Poznań, tel. 6i , fax ! e-nail:

10 10 W wyjaśnieniach z dnia 4 grudnia 2014 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej wskazał: (...) PZ /2013 z dnia 28 stycznia 2013 przyznano pomoc w. formie posiłku (...) przez 7 dni w tygodniu (...) na podstawie posiadanej dokumentacji i stanu faktycznego sytuacja rodziny od września 2013 nie uległa zmianie. Dziecko (...) nadał jest wychowankiem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (...) i nadał korzysta z dożywiania przez 7 dni w tygodniu. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prawidłowo wystawia rachunki za zrealizowane posiłki przez okres 7 dni w tygodniu. (...) nastąpiła omyłka pisarska w ten sposób że : zamiast przez 5 dni w tygodniu"powinno być przez 7 dni w tygodniu". Biorąc poci uwagę, iż nienależnie wypłacone świadczenia zostały w 100% sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa, kwota 175,00 zł odpowiadająca pełnej kwocie zawyżonych świadczeń stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 7 Co do zasady Gmina. Dobra przekazywała na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należne Skarbowi Państwa części dochodów pobranych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w terminach określonych przepisami art. 255 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowiły dwa przypadki nieterminowego przekazania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych z tytułu funduszu alimentacyjnego, a mianowicie: - należną Skarbowi Państwa część dochodów pobranych na dzień 20 kwietnia 2013 r. w wysokości 216,04 zł oraz odsetki w kwocie 13,06 zł przekazano na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 28 czerwca 2013 r., Skarbnik Dobrej wskazał, iż przyczyną nieprawidłowości było przeoczenie. - należne Skarbowi Państwa odsetki pobrane na dzień 10 lipca 2013 r. w wysokości 72,79 zł przekazano na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 10 października 2013 r. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanej nieprawidłowości Skarbnik Dobrej wyjaśnił, iż: (...) vr treści przelewu od MGOPS było napisane JST -f alimentacyjny" nie hylo wskazania, że tą kwotę należy odesłać do WUW Poznań (...) Powyższą kwotę al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

11 11 zaksięgowano zgodnie z opisem przelewu tj na dochody jst. Dnia r. przy uzgadnianiu danych do sprawozdania Rb 27 ZZ za III kwartał zauważono pomyłkę i po wyjaśnieniu przez MGOPS Dobra, iż w dniu r. błędnie opisano przelew - pomyłkę usunięto (...)". Co do zasady nieprzekazanie w terminie w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. ó pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną kwotę nieterminowo przekazanych dochodów budżetowych - zgodnie z art. 26 ww. ustawy - opisane działanie nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W wyniku kontroli stwierdzono ponadto uchybienia polegające na: - niewyodrębnieniu w ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych w ramach środków własnych dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Edukacyjna opieka wychowawcza, - wykazywaniu w decyzjach administracyjnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zamiast faktycznie udokumentowanej ilości zakupionego paliwa rolniczego, ilości litrów wynikających z przyznanego wnioskodawcy limitu, - błędne wskazanie w treści decyzji administracyjnej ilości faktycznie zakupionego paliwa rolniczego nieoddziaływające na poprawność wypłaconej kwoty świadczenia. W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: Dokonanie zwrotu kwoty 507,65 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną w 2013 r. Gminie Dobra przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

12 12 2. Wnikliwą weryfikację faktur VAT doręczanych przez producentów rolnych wraz z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, celem wyeliminowania przypadków przyjmowania na potrzeby wyliczeń należnych kwot zwrotu dowodów zakupu paliwa w okresie innym niż podlegający refundacji. 3. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek i na wykazanych powyżej zasadach kwoty zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną Gminie Dobra w 2013 r. na dofinansowanie działalności środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach. 4. Przeznaczanie środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa wyłącznie w kwotach niezbędnych na realizację dotowanych zadań. 5. Spowodowanie poprawnego ewidencjonowania wydatków przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach. 6. Spowodowanie dokonywania wydatków publicznych przez ww. jednostkę w terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań. 7. Przyznawanie świadczeń w ramach realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywianiazgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach powszechnie obowiązujących. 8. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek i na wskazanych powyżej zasadach kwoty zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną w 2013 r. Gminie Dobra na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 9. Wzmocnienie nadzoru nad realizacją ww. programu, w szczególności wdrożenie mechanizmów ograniczających ryzyko nienależnej wypłaty świadczeń. 10. Dokonanie zwrotu na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nieterminowo przekazanych na ww. rachunek należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ww. kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań m Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

13 13.2. Spowodowanie wyodrębnienia w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Dobrej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych w ramach środków własnych w dziale 854, rozdział Wyeliminowanie uchybień w obszarze redagowania decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych v terminie 30 dni od dat)' doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem WOJEWOI LKOPOLSK! Pu orek al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.)

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budŝetu państwa, budŝetu jednostek

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11 Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 261 UCHWAŁA NR XIV/104/15 RADY GMINY PĄTNÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/i kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.22.2014.1 Pani Bożena Henczyca Wójt Gminy Perzów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/62/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/62/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 4699 UCHWAŁA NR X/62/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.17.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.10.14.2014 Pan Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica Urząd Gminy Pokrzywnica al. Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 6052 UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/86/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 27 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/86/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM. z dnia 27 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XI/86/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania

Bardziej szczegółowo