YSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "YSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/ Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w dniach od 11 do 22 sierpnia 2014 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Pniewach kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących 1 inwestycyjnych, a także w obszarze wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 425/14 z dnia 22 lipca 2014 r., Magdalena Kaim-Hałas - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Daria Mazurek-Sokalska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 16 lipca 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych przekazanych Gminie Pniew}' na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdziałach: 01095, 75011, 85212, al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 i 85295, dotacji celowych przekazanych na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie umowy i porozumienia zawartych przez ww. jednostkę samorządu terytorialnego z Wojewodą Wielkopolskim w ramach realizacji zadań - odpowiednio - w rozdziałach: i oraz dotacji celowej przekazanej na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego w rozdziale Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych siedmiu nieprawidłowości i jednego uchybienia, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: - terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, - prawidłowe rozliczenie dotacji celowych przekazanych Gminie Pniewy na realizację zadań w ramach rozdziałów: 75011, 85212, 85213, i 85295, - przestrzeganie przez jednostkę kontrolowaną reguł dofinansowania jej zadań własnych określonych - odpowiednio - umową i porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim, - realizacja zobowiązań wynikających z faktur i rachunków w terminach wskazanych na ww. dokumentach, - terminowe przekazywanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Jednostkowy przypadek błędnego wyliczania rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwracanego producentom rolnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zam>artego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.). 2. Wykorzystanie części kwoty dotacji przekazanej Gminie Pniewy na realizację zadania zleconego w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację. 3. Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości w odniesieniu do środków przekazanych Gminie Pniewy na realizację zadania zleconego w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

3 4. Wypłatę dofinansowania w ramach Rządowego programu pomoc uczniom ir 2013 r. -., Wyprawka szkolna" w kwotach nieodpowiadających poprawnie udokumentowanym wydatkom kwalifikowalnym. 5. Dwa przypadki błędnego określenia, na potrzeby realizacji ww. programu, średniego dochodu na osobę w rodzinie. 6. Nieterminowe przekazywanie na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu funduszu alimentacyjnego. 7. Opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach z pomięciem wymaganej formy przyznania świadczenia - decyzji administracyjnej. Ad. 1 Co do zasady wydane przez Burmistrza Miasta Pniewy decyzje w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej były prawidłowe. Na 96 poddanych badaniu decyzji stwierdzono nieprawidłowość w odniesieniu do 1 decyzji. Ustalono, że decyzją nr BF z dnia 10 września 2013 r. określono roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na 2013 r. w wysokości ,52 zł. Zgodnie z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013 wielkość powierzchni użytków rolnych pozostających w posiadaniu/współposiadaniu wnioskodawcy wynosił 252,6629 ha. Poprawnie wyliczony limit zwrotu dla wykazanego areału gruntów powinien być o 0,04 zł wyższy od określonej decyzją administracyjną kwoty. Pomimo wykazanej nieprawidłowości przekazano producentowi rolnemu prawidłową kwotę zwrotu, gdyż wnioskodawca nie wykorzystał całości przyznanego rocznego limitu. Poproszony o wskazanie przyczyny nieprawidłowości pracownik jednostki kontrolowanej oświadczył: (...) Do ustalenia limitu uwzględniono zaniżoną powierzchnię użytków rolnych, których wnioskodam>ca jest współwłaścicielem tj. 252,6624 ha, a zgodnie ze złożonym wnioskiem powinno być 252,6629 ha. Stwierdzona nieprawidłowość wynika z oczywistej omyłki, a spowodowana została mało wyraźnym pismem wnioskodawcy. Błąd ten nie spowodował uszczuplenia producentowi rolnemu kwoty zwrotu podatku akcyzowego.". al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

4 4 Ad. 2. Kontrola wydatków zrealizowanych ze środków dotacji celowej przekazanej w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność wykazała, iż ich część została zrealizowana niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację. W okresie poddanym kontroli w ramach części dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego polegającego na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gmina Pniewy sfinansowała zakup przedmiotów i usług niewpisujących się w katalog kosztów ponoszonych przy ustalaniu i wypłacaniu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Nieprawidłowości polegały na sfinansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa następujących wydatków: - zakupu, na podstawie faktura VAT nr DG/FS/2013/1907 z dnia 28 maja 2013 r., klimatyzatora wewnętrznego i zewnętrznego ,00 zł, - zakupu, na podstawie faktury VAT nr DG/FS/2013/1908 z dnia 28 maja 2013 r., usługi montażu ww. klimatyzatorów ,00 zł, - zakupu, na podstawie rachunku nr 13/13 z dnia 12 grudnia 2013 r., usługi remontowej ,00 zł, - zakupu, na podstawie faktury VAT nr 52/S2/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., dwóch krzeseł - 198,00 zł, - zakupu, na podstawie faktury VAT nr FV/268/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., czajnika elektrycznego - 100,00 zł, - zakupu, na podstawie faktury VAT nr 25/12/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r., rolety pionowej - 252,00 zł. W dniu 12 sierpnia 2014 r. Skarbnik Miasta Pniewy złożył wyjaśnienia: Zakup klimatyzatora wraz z montażem oraz zakup rolety podyktowane zostało poprawą komfortu obsługi klientów. Biuro usytuowane jest przy głównej ulicy co związane jest z ograniczoną możliwością otwierania okien ze względu na panujący ruch uliczny i hałas na zewnątrz. W okresie przyjmowania wniosków obsługiwana jest duża liczba podatników co sprawiało, że w pomieszczeniu było zawsze duszno. Podatnicy również niejednokrotnie wskazywali, iż w pomieszczeniu panuje zaduch. Zakup dwóch krzeseł ma na celu umożliwienie spoczynku osobom oczekującym na przyjęcie wniosku, gdyż często są to osoby starsze, którym oczekiwanie w kolejce sprawia trudność (...) Pomieszczenie, w którym obsługiwani są klienci załatwiający sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego wymagało remontu polegającego na zamontowaniu dodatkowej lampy oświetleniowej. Słabe oświetlenie vvvvw.poznan.uw.gov.pl,

5 5 uniemożliwiało wypełnianie wniosków. Po wykonaniu tych czynności należało dokonać następnych prac wykończeniowych w tym malowania. (...) Zakup czajnika zapewnił nieprzerwaną pracę podczas przyjmowania dużej ilości klientów." Odnosząc się do przywołanej argumentacji należy zauważyć, iż wykazane wydatki nie zostały poniesione na pokrycie uzasadnionych, faktycznych kosztów, jakie generuje obsługa dotowanego zadania. Służyły optymalizacji wyposażenia stanowisk pracy pracowników Urzędu Miasta w Pniewach i nie miały funkcjonalnego związku z pokryciem rzeczywistych kosztów realizacji w 2013 r. zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nie bez znaczenia dla sprawy pozostaje także okoliczność, iż zdecydowana większość zestawionych wydatków została poniesiona w grudniu 2013 r., a więc w czasie gdy - z uwagi na zakreślone przepisami prawa okresy, w których realizowane są czynności związane z obsługą dotowanego zadania - poniesione wydatki nie mogły służyć zakreślonemu przez udzielającego dotację celowi. W konsekwencji wydatki w łącznej kwocie 7.306,00 zł stanowią dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, która podlega, wraz z należnymi odsetkami, zwrotowi na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Ustalono ponadto, że w związku z realizacją w 2013 r. przedmiotowego zadania, w ramach przyznanej dotacji rozliczono na podstawie faktury VAT nr 12/559/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. kwotę brutto 568,41 zł wydatkowaną na zakup artykułów biurowych oraz na podstawie polecenia księgowania nr PK2013/0067 z dnia 31 maja 2013 r. i nr 1/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. łączną kwotę 2.025,00 zł wydatkowaną na zakup usług pocztowych. Data zakupu ww. materiałów biurowych oraz przeksięgowanie wydatków związanych z usługami pocztowymi nie koresponduje z czasem realizacji znaczącej sekwencji działań wynikających z przepisów ustaw}' o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, bowiem - zgodnie z art. 5 ww. ustawy - decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zakładając, że wnioski złożone byłyby w ostatnim z dni określonych vvvvw.poznan.uw.gov.pl,

6 6 przepisami ustawy, decyzje winny być wydane najpóźniej do dnia 30 marca (na podstawie wniosków złożonych w lutym), do dnia 30 września (na podstawie wniosków złożonych w sierpniu). Ad. 3. W dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność Gmina Pniewy otrzymała na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dla wniosków złożonych w okresie od 1 do 28 lutego 2013 r. dotację celową z budżetu państwa w wysokości ,33 zł. Z informacji o stopniu wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 7) z dnia 29 maja 2013 r. wynika, że Gmina Pniewy wykorzystała z przedmiotowej dotacji kwotę ,69 zł. W konsekwencji niewykorzystana kwota dotacji wyniosła 9.289,64 zł. W dniu 29 maja 2013 r. ww. jednostka samorządu terytorialnego zwróciła na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego, jako niewykorzystaną część dotacji, kwotę 8.968,13 zł. Gmina Pniewy nie przekazała w terminie określonym w 5 w związku z 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2006 r. Nr 160, poz. 1132) części dotacji w wysokości 321,51 zł. W dniu 12 sierpnia 2013 r. Skarbnik Miasta Pniewy wyjaśnił:..przy wydatkowaniu dotacji kierowaliśmy się zapisem 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. Z 2013 poz. 1339) dlatego też powyższa kwota została wydatkowana do końca roku budżetowego 2013.". Co do zasady niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wskazaną wysokość niezwróconych w terminie środków opisane zachowanie - zgodnie z art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 4. Weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna" ujawniła siedem przypadków przyznania dofinansowania w kwotach nieodpowiadąjących poprawnie udokumentowanym wydatkom vvvvw.poznan.uw.gov.pl,

7 7 kwalifikowalnym. Nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do świadczeń wypłaconych na rzecz: dwóch uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Chełmnie (rodzeństwa) - wypłacone zostały świadczenia zawyżone łącznie o 107,00 zł w stosunku do poprawnie udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych, uczennicy klasy 1 Szkoły Podstawowej w Chełmnie - wypłacono świadczenia w kwocie 225,00 zł bez poprawnie udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych, ucznia klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach - wypłacone zostało świadczenie w kwocie o 0,30 zł wyższej niż udokumentowane poprawnie wydatki kwalifikowane, dwóch uczniów klasy V Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - wypłacone zostały świadczenia zawyżone o 70,00 zł i 9,70 zł niż poprawnie udokumentowane wydatki kwalifikowalne, uczennicy klasy II Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach - wypłacono świadczenie w kwocie o 4,00 zł wyższej niż udokumentowane poprawnie wydatki kwalifikowalne. W dniu 18 sierpnia 2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach wyjaśnił, iż błąd w naliczeniu kwoty dofinansowania powstał w wyniku błędnego odczytania rachunku. W dniu 18 sierpnia 2014 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chełmnie wyjaśnił, iż: wprzypadku ustalenia dofinansowania dla wnioskodawcy (...) pracownik sporządzający dokument popełnił błąd. Wpisał automatycznie maksymalną kwotę dofinansowania, a nie kwotę wynikającą z faktycznie poniesionych kosztów na podstawie dołączonych faktur". W dniu 19 sierpnia 2014 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach uzupełnił zgromadzoną dokumentację o oświadczenia rodziców w sprawie zakupienia przez nich podręczników szkolnych. W świetle powyższych ustaleń kwota 416,00 zł stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego, na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 5. Kontrola ujawniła, iż w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. -,, Wyprawka szkolna", w dwóch przypadkach błędnie określono wysokość vvvvw.poznan.uw.gov.pl,

8 8 średniego dochodu na osobę w rodzinie. Ww. nieprawidłowość nie wpłynęła na ustalenia dotyczące możliwości przyznania dofinansowania. W dniu 18 sierpnia 2014 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chełmnie wyjaśnił, iż: (...) pracownik opracowujący dokumentację nie sprawdził poprawności wyliczenia dochodu na 1 osobą w rodzinie.". Ad. 6. Co do zasady Gmina Pniewy przekazywała na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należne Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w terminach określonych przepisami art. 255 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowił jednostkowy przypadek nieterminowego przekazania dochodów pobranych z tytułu funduszu alimentacyjnego. Z dochodów pobranych na dzień 20 marca 2013 r. część znaleźnej Skarbowi Państwa kwoty przekazano na rachunek dysponenta głównego Wojewody Wielkopolskiego terminowo, natomiast należną pozostałą kwotę - 344,92 zł oraz odsetki w kwocie 75,00 zł przekazano na ww. rachunek w dniu 23 kwietnia 2013 r., tj. 29 dni po terminie. Jednostka kontrolowana naliczyła i przekazała w dniu 18 sierpnia 2014 r. na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego odsetki w kwocie 4,34 zł z tytułu nieterminowo odprowadzonych dochodów budżetowych. Co do zasady nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanych dochodów budżetowych, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 7. Kontrola wydatków zrealizowanych ze środków dotacji celowej przekazanej w ramach działu Pomoc społeczna, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykazała, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach objął osoby uprawnione ubezpieczeniem vvvvw.poznan.uw.gov.pl,

9 9 zdrowotnym z pominięciem wymaganej przepisem art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) formy decyzji administracyjnej. W dniu 20 sierpnia 2014 r. pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach złożył wyjaśnienia:,,iv związku z brakiem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym u niektórych osób uprawnionych na podstawie prawomocnych decyzji do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego łub zasiłku dla opiekuna informuję, iż zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego u ww. osób dokonywane jest jedynie w przypadku braku innej możliwości ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniobiorcy piszą oświadczenie, iż wnoszą o objęcie składką zdrowotną siebie i pozostałych członków rodziny, następnie dział świadczeń socjalnych kieruje pismo wewnętrzne do działu kadr o zgłoszeniu świadczeniobiorcy oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego.'". Ujawniono ponadto jedno uchybienie. Kontrola wykazała, że decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydawane były na podstawie wniosków, do których - w przypadku faktur VAT zapłaconych przelewem - nie załączono potwierdzeń dokonania przelewów. Ww. uchybienie stwierdzono w odniesieniu do wniosków, na podstawie których wydano decyzje nr nr: BF z dnia 12 marca 2013 r., BF z dnia 12 marca 2013 r BF z dnia 25 marca 2013 r., BF z dnia 14 marca 2013 r., BF z dnia 31 sierpnia 2013 r., BF z dnia 10 września 2013 r., BF z dnia 13 września 2013 r., BF z dnia 3 września 2013 r., BF z dnia 3 września 2013 r., BF z dnia 3 września 2013 r., BF z dnia 3 września 2013 r BF z dnia 26 sierpnia 2013 r., BF z dnia 27 sierpnia 2013 r., BF z dnia 23 sierpnia 2013 r., BF z dnia 23 sierpnia 2013 r BF z dnia 4 września 2013 r BF z dnia 3 września 2013 r., BF z dnia 9 września 2013 r., BF z dnia 29 sierpnia 2013 r., BF z dnia 4 września 2013 r., BF z dnia 3 września 2013 r. W dniu 12 sierpnia 2014 r. Skarbnik Miasta Pniewy złożył wyjaśnienia: Podczas przyjmowania wniosków o zwrot podatku akcyzowego nie weryfikowano czy załączone faktury (płatne w formie przelewu) są zapłacone. Większość producentów rolnych, którzy kupują duże vvvvw.poznan.uw.gov.pl,

10 ilości oleju napędowego do faktury przypinają potwierdzenia zapłaty, jednakże dokumenty te nie by/y załączane do składanych wniosków.'" Przyjęcie jako podstawy do zwrotu podatku akcyzowego faktur VAT płatnych przelewem bez potwierdzenia dokonania ww. operacji nie może być traktowane jako należyte udokumentowania faktu dokonania zapłaty za paliwo przez producenta rolnego. W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Wyeliminowanie błędów rachunkowych w obszarze ustalania limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. Dokonanie zwrotu kwoty 7.306,00 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem dotację celową przekazaną Gminie Pniewy przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego polegającego na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania jednostce samorządu terytorialnego przedmiotowej dotacji do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 3. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa wyłącznie na cele zakreślone przez udzielającego dotacje. 4. Dokonywanie zwrotu kwot dotacji przekraczających wysokość należnych zwrotów podatków oraz kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą w terminach zakreślonych przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r poz. 1339). 5. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 6. Dokonanie zwrotu kwoty 416,00 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną Gminie Pniewy przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

11 - Wyprawka szkolna". Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 7. Wnikliwą weryfikację dowodów zakupów zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych przedkładanych przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach ww. programu, celem wyeliminowania przypadków refundacji zakupów w kwotach nieodpowiadających prawidłowo udokumentowanym wydatkom kwalifikowalnym. 8. Wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze określania wysokości średniego dochodu w rodzinie, związanego z ustaleniem prawa do uzyskania dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach realizacji programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna ". Rządowego 9. Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. 10. Spowodowanie przyznawania świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach z zachowaniem wymaganej formy decyzji administracyjnej. 11. Rozważenie potrzeby dokumentowania faktycznej zapłaty przez producentów rolnych za paliwo rolnicze na podstawie załączonych do wniosków faktur VAT, w których jako sposób zapłaty wskazano przelew, celem wyeliminowania wątpliwości, co do kwot wydatków rzeczywiście poniesionych przez wnioskodawców. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem r\? ' f» ; 'V OJEWODM/Wihi.-. V al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax wwvv.poznan.uw.gov.pl, i. t r

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ó kwietnia 2015 r. NiR-R.431.2.2015.EW w y s ł a n o nośiąski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna Pan Jakub Bronowicki 0 8-0 V 2015 Wójt Gminy Wisznia Mała

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.1.2016 Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.)

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budŝetu państwa, budŝetu jednostek

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów Na podstawie art. 257 i art 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo