WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w dniach od 8 do 20 października 2014 r., została przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Lubaszu kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących 1 inwestycyjnych, a także w obszarze przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 580/14 z dnia 2 października 2014 r., Katarzyna Marcinkowska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-Y z dnia 2 października 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych przekazanych Gminie Lubasz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdziałach: 75011, 85212, i 85295, dotacji celowej przekazanej ww. jednostce samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego realizacji zadania własnego gminy al. Niepodległości 56/ Poznań, tel , fax

2 2 w rozdziale oraz dotacji celowej przekazanej na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego w rozdziale Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dwunastu nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Gminie Lubasz dotacji w części niewykorzystanej do końca roku w rozdziałach: , 85213, i 85415, - wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji środków przekazanych ww. jednostce samorządu terytorialnego w rozdziałach: w ramach realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania", a także dotacji w rozdziale 85415, - terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, - terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy, - prawidłowe naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, - terminowe przekazywanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - terminowe dokonywanie wydatków ze środków publicznych w rozdziałach: 75011, 85213, i 85415, - prawidłowe naliczenie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu, - prawidłowe przyznawanie dodatkowych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, - zgodność pomiędzy listami wypłat świadczeń i decyzjami wydawanymi w sprawach indywidualnych dotyczących ich przyznania w rozdziałach: 85212, i 85415, - terminowe przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji udzielonej Gminie Lubasz w 2013 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. vv\vw.poz!ian.uw.goy.p!,e-inaji:

3 o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r.. poz ze zm.). 2. Jednostkowy przypadek nieterminowego dokonania wydatku ze środków publicznych w rozdziale Niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. vr sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38. poz. 207 ze zm.) ujęcie wydatków na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w roku co skutkowało wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej przekazanej Gminie Lubasz w 2013 r. na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2013 r. 4. Niezgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujęcie wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych w roku 2013, co skutkowało wydatkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej przekazanej Gminie Lubasz w 2013 r. na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w roku Niezgodność zapisów w ewidencji księgowej z dowodami księgowymi w rozdziałach i (w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego). 6. Niezgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujęcie wydatków w rozdziale poniesionych na podróże służbowe krajowe w roku Niezgodności pomiędzy kwotami wykazanymi w sprawozdaniu z realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres od stycznia do końca al. Niepodległości 56/ Poznań, tel , fax

4 4 czerwca 2013 r. a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w dziale 852, rozdział Nieterminowe złożenie rozliczenia dotacji udzielonej Gminie Lubasz w 2013 r. na realizacje programu wieloletniego Pomocpaństwa w zakresie dożywiania''. 9. Jednostkowy przypadek błędnego zliczenia kwoty udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup podręczników szkolnych, skutkujący pobraniem w nadmiernej wysokości dotacji w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów. 10. Jednostkowy przypadek błędnego zliczenia kwoty udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup podręczników szkolnych, skutkujący wypłatą zaniżonej kwoty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna ". 11. Jednostkowy przypadek udzielenia pomocy uczniowi objętemu ww. programem na podstawie wniosku złożonego z przekroczeniem terminu określonego przez Wójta Gminy Lubasz. 12. Nieterminowe przekazywanie na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych za udostępnianie danych z ewidencji ludności. Ad. 1. Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o ŚM>iadczeniach rodzinnych, koszty obsługi realizacji zadania w dziale Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego powinny wynieść nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Biorąc pod uwagę kwotę otrzymanej przez Gminę Lubasz dotacji, koszty obsługi realizacji dotowanego zadania mogły wynieść nie więcej niż ,00 zł. W trakcie kontroli ustalono, iż koszty obsługi realizacji zadania wyniosły ,82 zł, co stanowi 3,36% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z uwagi na powyższe kwota 7.808,82 zł odpowiadająca różnicy pomiędzy kwotą dotacji faktycznie wydatkowaną na koszty obsługi realizacji dotowanego zadania, a maksymalną kwotą dotacji, jaka - zgodnie z przywołanymi na wstępie zasadami - mogła być na to zadanie wydatkowana, stanowiła dotację pobraną w nadmiernej wysokości vv\vw.poz!ian.uw.goy.p!,e-inaji:

5 5 podlegającą zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. W dniu 15 kwietnia 2014 r. Gmina Lubasz zwróciła na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego kwotę ogółem 7.967,00 zł (w tym kwota zaległości 7.809,00 zł oraz odsetki w kwocie 158,00 zł). Dokonana przez kontrolera weryfikacja prawidłowości naliczonej kwoty zwrotu wykazała, że na dzień 15 kwietnia 2014 r. Gmina Lubasz winna zwrócić do dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego kwotę ogółem 7.969,28 zł (w tym: należność główną w kwocie 7.808,82 zł i odsetki w kwocie zł). W dniu 16 października 2014 r. Gmina Lubasz zwróciła na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należną kwotę 2.28 zł. Z wyjaśnień Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu wynika, iż: W związku z mylnie naliczonymi odsetkami od nienależnie wydatkowanej dotacji w rozdziale w 2013 r. wyjaśniam, że kalkulator odsetek ustawowych w systemie informatycznym mylnie naliczył odsetki o kwotę 2,28 zł)". Ad. 2. Kontrola wydatków w dziale 852, rozdział ujawniła jednostkowy przypadek nieterminowego uregulowania zobowiązania pieniężnego. Ustalono, że zobowiązanie wynikające z faktury nr 1086/2013 z 18 listopada 2013 r., z terminem płatności do 25 listopada 2013 r. (wpływ dokumentu: 19 listopada 2013 r.), zostało uregulowane 28 listopada 2013 r. Z wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu wynika, iż: Księgowa Ośrodka w dniu zapłaty w/w Faktury Nr na kwotę 160,00 zł kontaktowała się z kontrahentem Centrum Kształcenia Kadrowego w Ostrowie w sprawie terminu zapłaty faktury. Oświadczył, on iż termin zapłaty Uczą jako 7 dni roboczych, a nie kalendarzowych. Z tytułu w/w faktury regulowanej w dniu 28 listopada 2013 r. nie zapłacono odsetek karnych.". Ad. 3. Kontrola wykazała błędne ujęcie w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatków na kwotę 600,00 zł, dotyczących wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanych w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających vv\vw.poz!ian.uw.goy.p!,e-inaji:

6 6 świadczenie pielęgnacyjne w roku 2013 (600,00 zł - z listy wypłat nr 34/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r., wypłata nastąpiła 7 czerwca 2013 r.). Ww. wydatki - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - należało ująć w rozdziale Pozostała działalność. Dalszą konsekwencją ww. ustaleń jest fakt, iż kwota 600,00 zł odpowiadająca 100% sfinansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania polegającego na realizacji w 2013 r. bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację i podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Z wyjaśnień starszego administratora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaszu wynika, iż: W tamtym czasie system informatyczny nie posiadał funkcji różnicowania poszczególnych świadczeń.w związku z powyższym lista nr 34 z r została zaksięgowana w rozdziale z tej listy kwota 600,00 zł winna być zaksięgowana w rozdziale 85295, lecz system tego nie wykrył.". Co do zasady wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168), z uwagi jednak na wykazaną kwotę dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, opisane działanie - zgodnie z art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 4. Kontrola wykazała błędne ujęcie w rozdziale Pozostała działalność wydatków na kwotę 200,00 zł, dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych w roku 2013 (200,00 zł - z listy wypłat nr 33/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r., wypłata nastąpiła 6 czerwca 2013 r.). Ww. wydatki - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - należało ująć w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. vv\vw.poz!ian.uw.goy.p!,e-inaji:

7 7 Dalszą konsekwencją ww. ustaleń jest fakt, iż kwota 200,00 zł odpowiadająca 100% sfinansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania polegającego na uregulowaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w roku 2013, stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację i podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Z wyjaśnień starszego administratora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaszu wynika, iż Obecnie jest brak zaksięgowania 200 zł pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w miesiącu czerwiec 2013r w dziale 85212". Co do zasady wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną kwotę dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, opisane działanie - zgodnie z art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 5. Kontrola dowodów księgowych w rozdziałach i wykazała, iż w zapisach księgowych w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego błędnie ujęto wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę ogółem 600,00 zł, którą należało ująć w rozdziale Pozostała działalność. Ustalono ponadto, że w rozdziale nie zostały ujęte wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę ogółem 200,00 zł, które błędnie sklasyfikowano w rozdziale Kontrola wykazała, że: - z listy wypłat nr 34/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę ogółem 4.473,00 zł, natomiast w ewidencji księgowej ujęto kwotę 5.073,00 zł, - z listy wypłat 33/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznaczono kwotę ogółem ,00 zł, a w ewidencji księgowej ujęto kwotę ,00 zł, natomiast na wypłatę dodatków vv\vw.poz!ian.uw.goy.p!,e-inaji:

8 8 do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w roku 2013 przeznaczono kwotę 6.400,00 zł, a w ewidencji księgowej ujęto kwotę zł. Z wyjaśnień starszego administratora w Gminnym Ośrodku Pomocy w Lubaszu wynika, iż: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu - referat Społecznej świadczeń rodzinnych vi- miesiącu czerwcu 20Nr wypłacił zgodnie z decyzjami przyznającym prawo do pomocy finansowych dła osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 7.000,00 zł. Wypłacona kwota pomocy w wysokości 600 zł została zaksięgowana w rozdziale W dniu 6 czerwca 2013r łistą Nr 33/20J3r przekazano rodzinne na kwotę ,00 zł. Omawiana Usta wypłat posiada wypłaty pomocy świadczenia finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości zł, a była zaksięgowana kwota 6,600 zl. Obecnie jest brak zaksięgowania 200 zł pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w miesiącu czerwiec 2013r w dziale (...) W tamtym czasie system informatyczny nie posiadał funkcji różnicowania poszczególnych świadczeń.w związku z powyższym lista nr 34 z r została zaksięgowana w rozdziale z tej listy kwota 600,00 zł winna być zaksięgowana w rozdziale 85295, lecz system tego nie wykrył.'''. Ad. 6. Ujawniono, iż w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wydatkach Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, błędnie ujęto wydatek poniesiony tytułem kosztów podróży służbowej zrealizowanej na podstawie polecenia wyjazdu służbowego nr 11/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r. na kwotę ogółem 117,01 zł. Ww. wydatek należało sklasyfikować w Podróże służbowe krajowe. Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu wyjaśnił, iż błędnego księgowania dokonano przez pomyłkę. Ad. 7. W trakcie kontroli stwierdzono niezgodności pomiędzy kwotami wykazanymi w sprawozdaniu z realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za okres od stycznia do czerwca 2013 r. a danymi wynikającymi z ewidencji księgowej w dziale 852, rozdział 85295, vv\vw.poz!ian.uw.goy.p!,e-inaji:

9 9 Z wyjaśnień Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu wynika, iż W ewidencji księgowej za II kwartał 2013 zaksięgowane były zasiłki celowe dożywianie w kwocie zl (tj.80%), a winno być wydatkowane 4.672,00zł zgodnie z otrzymaną dotacją da m-ca VI/14. Różnica, jaka wynika to kwota ,00zł, którą w sprawozdaniu ujęto vi ' udziale własnym". Ad. 8. Zgodnie z 10 porozumienia zawartego w dniu 21 stycznia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Lubasz, ww. jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana była do złożenia rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania" do dnia 15 stycznia 2014 r. W trakcie kontroli ustalono, iż Gmina Lubasz złożyła przedmiotowe rozliczenie w dniu 4 marca 2014 r. Pismem nr GOPS/DOZ/1/2014 r. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Lubasz wyjaśnił Wojewodzie Wielkopolskiemu, iż niedotrzymanie terminu rozliczenia dotacji przekazanej w 2013 r. na Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania" miało charakter jednorazowy i niezamierzony.". Niedotrzymanie terminu spowodowane było koniecznością przygotowania w styczniu 2014 r. różnych opracowań finansowych i merytorycznych. Na sesji w m-cu lutym br. Ośrodek poddany był ocenie rocznej przez Radę Gminy. Wymagało to poświęcenia czasu i przeprowadzenia głębokich analiz. Ponadto na wspomnianej Sesji Rady Gminy uchwalone zostały uchwały w sprawie: 1) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata r. " 2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata r. " 3) określenia zasad zwrotu wydatków za dożywiania w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,świadczenia rzeczowego w postacie produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. " na lata Or. Na przygotowanie wymienionych sprawozdań i uchwał oraz konsultacji z radcami prawnymi skupiono szczególną uwagę. Konsekwencją powyższego było jednorazowe przeoczenie terminu rozliczenia dotacji w zakresie zapisu w porozumieniu".

10 10 Nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ad. 9. Kontrola wydatków w dziale 854, rozdział 85415, ujawniła jednostkowy przypadek zawyżenia o zł wypłaty dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w> 2013 r. -,,Wyprawka szkolna". Nieprawidłowość dotyczyła świadczenia przyznanego na rzecz ucznia klasy V szkoły podstawowej. Wnioskodawcy zostało wypłacone świadczenie w kwocie zł, podczas gdy udokumentowany został zakup podręczników szkolnych na kwotę 228,53 zł. Z wyjaśnień Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu wynika, iż: (...) nastąpiła pomyłka w dołączeniu faktur do wniosku każdej z dziewczynek. (...) była uczennicą klasy V, a (...) klasy 1. Dotacja do podręczników przewidywała inne kwoty. Faktury do wniosków zostały jednak podpięte odwrotnie, dlatego też na liście uprawnionych wysokość świadczenie została wpisana odwrotnie i tak też zostały wypłacone pieniądze, o czym świadczy lista wypłat.'". Wykazana kwota, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 10. Kontrola wydatków w dziale 854, rozdział 85415, ujawniła jednostkowy przypadek zaniżenia o 1,00 zł wypłaty dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna". Ustalono, że na rzecz ucznia klasy III szkoły podstawowej, wypłacone zostało świadczenie w kwocie 217,92 zł, podczas gdy kwota udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup podręczników szkolnych wyniosła 218,92 zł. Z wyjaśnień Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubaszu wynika, iż ww. różnica wynikała z błędnego zapisu. Dyrektor ww. placówki oświatowej oświadczył ponadto, że ze środków własnych przekazał wnioskodawcy kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy należnym świadczeniem a świadczeniem faktycznie wypłaconym wnioskodawcy. al. Niepodiegtości 16/ ' 8, Poznań, tel , fax

11 i 1 Ad.ll. Wójt Gminy Lubasz, w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna ", wyznaczył termin składania wniosków do dnia 10 września 2013 r. W trakcie kontroli ustalono, iż jednen wniosek został rozpatrzony pomimo, iż wniesiono go po ww. terminie. Nieprawidłowość dotyczyła wniosku złożonego do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu w dniu 11 września 2013 r. Z wyjaśnień Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu wynika, iż wnioskodawczym, w dniu 10 września 2013 r., zwróciła się do dyrektora szkoły r prośbą o przyjęcie telefonicznego zgłoszenia wniosku na Wyprawkę szkolną 2013", z powodu zaistniałej sytuacji losowej i braku możliwości złożenia wniosku do końca dnia. Jednocześnie poinformowała, że posiada komplet dokumentów przedstawiając jednocześnie telefonicznie wszystkie informacje ujęte we wniosku oraz na rachunkach. W zm>iązku z powyższym znając sytuacje materialną rodziny i kierując się dobrem dziecka dyrektor szkoły zarejestrował wpływ wniosku po rozmowie telefonicznej. Wniosek w wersji papierowej wpłynął rano dnia r."\ Ad. 12. Co do zasady należną Skarbowi Państwa część dochodów budżetowych Wójt Gminy Lubasz przekazywał na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach określonych przepisami art. 255 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowiły dochody za udostępnianie danych z ewidencji ludności, a mianowicie: dochody pobrane w okresie od 21 lutego do 10 marca 2013 r. za udostępnianie danych z ewidencji ludności w kwocie ogółem 310,00 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 294,50 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 235,60 zł w dniu 12 marca 2013 r. oraz w pozostałej należnej Skarbowi Państwa kwocie 58,90 zł w dniu 20 marca 2013 r., tj. 5 dni po terminie; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego 15 października 2014 r. przekazano należne Skarbowi Państwa odsetki w kwocie 0,11 zł; dochody pobrane w okresie od 11 do 20 września 2013 r. za udostępnianie danych z ewidencji ludności w kwocie ogółem 31,00 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 29,45 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 29,45 zł w dniu 26 września 2013 r., tj. 1 dzień po terminie; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody al. Niepodległości 16/18, Poznań, tel fax w\v_\v.poznań..uw.gov.pl.

12 12 Wielkopolskiego 15 października 2014 r. przekazano należne Skarbowi Państwa odsetki w kwocie 0,02 zł. Z wyjaśnień Skarbnika Gminy Lubasz wynika, iż Dwa przypadki przekazania dochodów po terminie, które miały miejsce w 2013r., należy potraktować jako niecelowe działanie i odstąpienie od ustalonej umownie zasady niezwłocznego i jednocześnie zachowującego obligatoryjny termin przelewu środków do budżetu Wojewody. Naliczone ic trakcie kontroli odsetki w łącznej wysokości OJ3 zł przekazane zostały w dniu r. na rachunek dochodów budżetu państwa.". Co do zasady nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. ó pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanych dochodów, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W świetle powyższych ustaleń, po uwzględnieniu wpłat dokonanych na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego, wnoszę o: 1. Finansowanie kosztów obsługi dotowanych zadań w granicach zakreślonych stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi. 2. Spowodowanie dokonywania wydatków publicznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3. Spowodowanie prawidłowego klasyfikowania wydatków przez ww. jednostkę. 4. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa wyłącznie na cel zdefiniowany przez udzielającego dotacji. 5. Spowodowanie poprawnego ujmowania wydatków w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu. 6. Wzmożenie nadzoru nad sprawozdawczością realizowaną przez ww. jednostkę. 7. Dochowywanie terminów na składanie rozliczeń dotacji udzielonych ze środków budżetu państwa. 8. Wnikliwą weryfikację dowodów zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych, celem wyeliminowania przypadków przyznawania świadczeń w kwotach niekorespondujących z poprawnie udokumentowanymi wydatkami al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax ,\yww. poznan.uw.gov. pi, -mail:

13 13 kwalifiko walnym i w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna". 9. Zobowiązanie dyrektorów placówek oświatowych uczestniczących w realizacji ww. programu rządowego do wzmocnienia nadzoru nad terminowością wpływu wniosków o dofinansowanie w ramach Rzcfdowego programu pomocy uczniom -,, Wyprawka szkolna ". 10. Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem WOJEWC.KOPOISKI Pi wek al.tsiepoflregłości 16/ 18, Poznań, tei , fax e-maii: r, ;, i! O /

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie

Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie Warszawa, 14 marca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.1.2018.JB Pani Izabela Kozłowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.2.1.2018 Pan Krzysztof Szewczyk Wójt Gminy Olszewo-Borki Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.10.14.2014 Pan Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica Urząd Gminy Pokrzywnica al. Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 sierpnia 2015 r. NK-III.431.5.13.2015.SD Pan Jerzy Iwanowiec Wójt Gminy Milejczyce ul. Szkolna 5 17-332 Milejczyce

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 maja 2016 r. NK-III.431.6.5.2016.AJ Pan Stanisław DEREHAJŁO Wójt Gminy Boćki Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 09 stycznia 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 NK-III.431.63.2014.SD Pan Jerzy Wasiluk Wójt Gminy Czyże Czyże 98 17-207 Czyże WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo