WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w dniach od 9 do 24 września 2014 r. została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Mieleszyn kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie umów i porozumień zawartych z Wojewodą Wielkopolskim, a także w obszarze wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 493/14 z dnia 4 września 2014 r., zespół kontrolerów w składzie: Magdalena Kaim-Hałas - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - jako przewodnicząca zespołu, Ewelina Basińska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Radosław Derendarz - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 9 lipca 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie al.n ęfodległości 16/18, Poznań, tel , fax wojewoda

2 i rozliczenie dotacji celowych przekazanych Gminie Mieleszyn na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdziałach: 01095, , i 85295, dotacji celowych przekazanych Gminie Mieleszyn na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie - odpowiednio - umowy i porozumienia zawartego z Wojewodą Wielkopolskim w rozdziałach i oraz dotacji celowej przekazanej ww. jednostce samorządu terytorialnego na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego w rozdziale Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dziesięciu nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Gminie Mieleszyn dotacji w części niewykorzystanej do końca roku, zgodność pomiędzy listami wypłat świadczeń i decyzjami wydawanymi w sprawach indywidualnych dotyczących ich przyznania. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Nieterminowe przekazywanie na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, dochodów zrealizowanych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a także dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego. 2. Dokonywanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie wydatków z uchybieniem terminu wynikającego z zaciągniętych wcześniej zobowiązań. 3. Ewidencjonowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie części wydatków związanych z realizacją programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania' niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). al.n ęfodległości 16/18, Poznań, tel , fax wojewoda

3 4. Wypłatę dofinansowania w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna" w kwotach nieodpowiadających poprawnie udokumentowanym wydatkom kwalifikowalnym. 5. Wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji celowej udzielonej Gminie Mieleszyn z budżetu państwa na realizację ww. zadania. 6. Nieterminowe przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie. 7. Nieterminowe przekazywanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie zaliczek na podatek dochodowy. 8. Nieterminowe przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy przez Urząd Gminy Mieleszyn. 9. Jednostkowy przypadek nieterminowego przekazania przez Urząd Gminy Mieleszyn zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc listopad 2013 r. 10. Dwa przypadki nieprawidłowego wyliczenia należnych kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwracanych producentom rolnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.). Ad. 1 Kontrola wykazała, iż Gmina Mieleszyn przekazywała na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należne Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych z uchybieniem terminów określonych w art. 255 ustawy o finansach publicznych, a mianowicie: 1) z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych: - kwota 29,45 zł stanowiąca należną Skarbowi Państwa część dochodów pobranych w okresie od 11 do 20 lutego 2013 r. została przekazana na ww. rachunek w dniu 26 lutego 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, - kwota 58,90 zł stanowiąca należną Skarbowi Państwa część dochodów pobranych w okresie od 11 do 20 sierpnia 2013 r. została przekazana na ww. rachunek w dniu 29 sierpnia 2013 r., tj. 3 dni po terminie, 2) z tytułu zaliczki alimentacyjnej: al.n ęfodległości 16/18, Poznań, tel , fax wojewoda

4 4 - kwota 121,60 zł stanowiąca należną Skarbowi Państwa część dochodów pobranych w okresie od 11 do 20 marca 2013 r. została przekazana na ww. rachunek w dniu 26 marca 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, - kwota 324,08 zł stanowiąca należną Skarbowi Państwa część dochodów pobranych w okresie od 21 lipca do 10 sierpnia 2013 r. została przekazana na ww. rachunek w dniu 22 sierpnia 2013 r., tj. 6 dni po terminie, 3) z tytułu funduszu alimentacyjnego: - kwota 1.887,86 zł stanowiąca należną Skarbowi Państwa część dochodów pobranych w okresie od 1 do 10 stycznia 2013 r. została przekazana na ww. rachunek w dniu 22 stycznia 2013 r., tj. 7 dni po terminie, - kwota 37,65 zł stanowiąca należną Skarbowi Państwa część dochodów pobranych w okresie od 21 lipca do 10 sierpnia 2013 r. została przekazana na ww. rachunek w dniu 22 sierpnia 2013 r., tj. 6 dni po terminie, - kwota 479,53 zł stanowiąca należną Skarbowi Państwa część dochodów pobranych w okresie od 11 do 20 września 2013 r. została przekazana na ww. rachunek w dniu 27 września 2013 r., tj. 2 dni po terminie. Skarbnik Gminy Mieleszyn wyjaśnił: W związku z dwoma przypadkami opóźnień (1 dzień i 3 dni po terminie) w przekazywaniu na rachunek dochodów budżetu państwa dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, wyjaśniam, że przekazywania tych dochodów dokonywał pracownik księgujący dochody gminy. Nadmieniam, że pracownik ten od 1 września br. przeszedł na emeryturę i trudno mi obecnie wyjaśnić przyczynę, która wpłynęła na późniejsze przekazanie w/w dochodów." W związku z przypadkami opóźnień w przekazywaniu na rachunek dochodów budżetu państwa dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wyjaśniam, że powyższe spowodowane było koniecznością dodatkowych wyjaśnień z właściwym Komornikiem Sądowym w sytuacji wystąpienia wątpliwości co do przekazanych wpłat. Powodowało to wydłużenie czasu wpływu należności z Urzędu Gminy w Mieleszynie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.". Łączna kwota nieprzekazanych w terminie dochodów należnych Skarbowi Państwa wynosi 2.939,07 zł. Nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych al. Niepodległości 16/ Poznań, tel ,66. fax Q

5 5 w rozumieniu przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 1 7 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Ad. 2 Kontrola ujawniła sześć przypadków dokonania wydatków publicznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie z uchybieniem terminu wynikającego z zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Nieprawidłowości dotyczyły wydatków dokonanych w ramach realizacji programu wieloletniego..pomoc państwa w zaki-esie dożywiania'', a mianowicie: zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr 42/2013 z terminem płatności do dnia 7 listopada 2013 r. uregulowane zostało 13 listopada 2013 r., tj. 6 dni po terminie, zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr 2/2013 z terminem płatności do dnia 7 lutego 2013 r. uregulowane zostało 11 lutego 2013 r., tj. 4 dni po terminie, zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr 56/2012 z terminem płatności do dnia 27 grudnia 2012 r. uregulowane została 8 stycznia 2013 r., tj. 12 dni po terminie, zobowiązanie wynikające z noty księgowej nr 174/2013 z terminem płatności do dnia 15 września 2013 r. (niedziela) uregulowane zostało 23 września 2013 r., tj. 7 dni po terminie, zobowiązanie wynikające z noty księgowej nr 190/2013 z terminem płatności do dnia 15 września 2013 r. (niedziela) uregulowane zostało 23 września 2013 r., tj. 7 dni po terminie, zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr 1050/13 z terminem płatności do dnia 8 maja 2013 r. uregulowane zostało 15 maja 2013 r., tj. 7 dni po terminie. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanych nieprawidłowości Skarbnik Gminy Mieleszyn wyjaśnił: Niniejszym wyjaśniam, iż przy zapłacie rachunków z dożywiania" - rozdział pomimo upływu terminu zapłaty nie zapłacono odsetek". Ad. 3 Ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie zaksięgował niezgodnie z klasyfikacją budżetową świadczenia pieniężne stanowiące udział środków własnych Gminy Mieleszyn w kosztach realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa vi' zakresie dożywiania". Przedmiotowe wydatki ujęto rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podczas gdy należało je sklasyfikować w rozdziale Pozostała działalność. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , lax vvw'wtpoznaltjyvv.gov.pl. e-maff: wojewoda.wielkopolski «poznan.uw.gov.pl ;

6 6 Ad. 4 Weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna" ujawniła dwa przypadki przyznania dofinansowania w kwotach nieodpowiadających poprawnie udokumentowanym wydatkom kwalifikowalnym. Nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do świadczeń wypłaconych na rzecz: - ucznia klasy V Szkoły Podstawowej w Łopiennie (J**W**) - wypłacono świadczenie zawyżone o 0,20 zł w stosunku do poprawnie udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych, - ucznia klasy V Szkoły Podstawowej w Łopiennie (J**K**) - wypłacono świadczenie w zawyżone o 18,10 zł w stosunku do poprawnie udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych. Dyrektor Szkoły Podstawnej w Łopiennie złożył wyjaśnienia: W związku z nieścisłościami, które wystąpiły w dokumentacji Wyprawka szkolna r.: 1. Pani (...) - przedstawione dowody zakupu podręczników dopełniłam do pełnej kwoty - stąd wynikała różnica w wysokości 0,20 zł. 2. Pani (...) - w trakcie przygotowywania dokumentów dotyczących wyprawki, w/w nie przedstawiła rachunku na podręcznik,, Zajęcia warsztatowe - Przyroda z pomysłem " do kl. V. Zakupiła go dużo później (po wypłaceniu należnej kwoty z wyprawki) i sprawa została zapomniana, stąd wynikła różnica. Pragnę nadmienić, że w/w jest matką trojga dzieci w -wieku szkolnym, jedynym żywicielem rodziny jest ojciec. W związku z tym uważam, że Pani (...) nie działała w złych zamiarach. Dzieci z tej rodziny zawsze posiadają wszystkie podręczniki i przybory szkolne oraz są przygotowane do zajęć.'". W świetle powyższych ustaleń kwota 18,30 zł stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego, na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 5 Kontrola wydatków zrealizowanych ze środków dotacji celowej przekazanej Gminie Mieleszyn na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wypr awka szkolna" ujawniła jednostkowy przypadek wydatkowania środków pochodzących z przedmiotowej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Ustalono, że na rzecz ucznia klasy II Szkoły Podstawowej w Mieleszynie (J**K**) wypłacone zostało świadczenie w wysokości zł. tj. w kwocie odpowiadającej załączonym do wniosku fakturom VAT, -713 Poznań, tel , fax 6,1-854-i 1-50 mail: wojewoda.w gov pl ima&uetex.

7 7 z których jedna dokumentowała zakup podręcznika dla uczniów klas 1V-VI. W tym stanie rzeczy kwota 32,50 zł wydatkowana na zakup podręcznika przeznaczonego dla uczniów klas IV-VI stanowi dotację wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem, która podlega zwrotowi na rachunek budżetu państwa na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy 0 finansach publicznych. Dyrektor Szkoły Podstawnej w Mieleszynie wyjaśnił: Dyrektor Szkoły Podstawowej im Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie, w zm'iqzku z niedopatrzeniem wyjaśnia iż, na paragonie ucznia (...) (uczęszczającego w roku szkolnym 2013/14 do klasy II) został zakupiony podręcznik do kl. IV-VI pt. Ciekawi świata": na kwotę 32,50 zł. (słownie: trzydzieścidwazł. 50/100". Co do zasady wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisów art. 9 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 6 Kontrola w obszarze realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie zadań w rozdziale 85206, i wykazała liczne przypadki nieterminowego opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 1 Fundusz Pracy. Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.), obecnie (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) płatnik składek opłaca składkę za dany miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca. Ustalono, iż składka na ubezpieczenia społeczne za: 1) marzec 2013 r. w kwocie 3.831,01 zł zapłacona została w dniu 8 kwietnia 2013 r., tj. 3 dni po terminie, 2) kwiecień 2013 r. w kwocie 6.601,67 zł zapłacona została w dniu 7 maja 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, 3) maj 2013 r. w kwocie 1.120,64 zł zapłacona została w dniu 10 czerwca 2013 r., tj. 5 dni po terminie, 4) czerwiec 2013 r. w kwocie 1.120,64 zł zapłacona została w dniu 12 lipca 2013 r., tj. 7 dni po terminie, al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel fax

8 8 5) sierpień 2013 r. w wysokości zł zapłacona została w dwóch ratach: kwota 500,65 zł w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 116 dni po terminie i kwota 623,48 w dniu 3 stycznia 2014 r., tj. 120 dni po terminie, 6) wrzesień 2013 r. w wysokości 1.479,65 zł zapłacona została w dwóch ratach: kwota 500,65 zł w dniu 30 grudnia 2013 i\, tj. 84 dni po terminie i kwota 979,00 zł w dniu 5 lutego 2014 r., tj. 121 dni po terminie, 7) październik 2013 r. w wysokości 1.479,65 zł zapłacona została w dwóch ratach: kwota 500,65 zł w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 55 dni po terminie i kwota 979,00 zł w dniu 5 lutego 2014 r., tj. 92 dni po terminie, 8) listopad 2013 r. w wysokości 1.379,33 zł zapłacona została w dwóch ratach: kwota 500,65 zł w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 25 dni po terminie i kwota 878,68 zł - w dniu 25 lutego 2014 r., tj. 82 dni po terminie, 9) grudzień 2013 r. w kwocie 769,00 zł zapłacona została w dniu 25 lutego 2014 r., tj. 50 dni po terminie. Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia społeczne stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 14 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustalono ponadto, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne za: 1) marzec 2013 r. w kwocie 269,77 zł zapłacona została w dniu 8 kwietnia 2013 r., tj. 3 dni po terminie, 2) kwiecień 2013 r. w kwocie 263,53 zł zapłacona została w dniu 7 maja 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, 3) maj 2013 r. w kwocie 286,71 zł zapłacona została w dniu 10 czerwca 2013 r., tj. 5 dni po terminie, 4) czerwiec 2013 r. w kwocie 286,71 zł zapłacona została w dniu 12 lipca 2013 r., tj. 7 dni po terminie, 5) sierpień 2013 r. w wysokości 287,56 zł zapłacona została w dwóch ratach: kwota 135,77 zł w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 116 dni po terminie i kwota 151,79 w dniu 3 stycznia 2014 r., tj. 120 dni po terminie, 6) wrzesień 2013 r. w wysokości 287,56 zł zapłacona została w dwóch ratach: kwota 135,77 zł w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 84 dni po terminie i kwota 151,79 zł w dniu 5 lutego 2014 r., tj. 121 dni po terminie, al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel fax

9 9 7) październik 2013 r. w wysokości 287,56 zł zapłacona została w dwóch ratach: kwota 135,77 zł w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 55 dni po terminie i kwota 151,79 zł w dniu 5 lutego 2014 r., tj. 92 dni po terminie, 8) listopad 2013 r. w wysokości 349,70 zł zapłacona została w dwóch ratach: kwota 135,77 zł w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 25 dni po terminie i kwota 213,93 zł - w dniu 25 lutego 2014 r., tj. 82 dni po terminie, 9) grudzień 2013 r. w kwocie 151,79 zł zapłacona została w dniu 25 lutego 2014 r., tj. 50 dni po terminie. Co do zasady nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 14 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną kwotę nieterminowo przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Kontrola ujawniła, iż składka na Fundusz Pracy za: 1) maj 2013 r. w kwocie 41,65 zł zapłacona została w dniu 11 czerwca 2013 r., tj. 6 dni po terminie, 2) czerwiec 2013 r. w kwocie 41,65 zł zapłacona została w dniu 12 lipca 2013 r., tj. 7 dni po terminie, 3) sierpień 2013 r. w wysokości 41,65 zł zapłacona została w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 116 dni po terminie, 4) wrzesień 2013 r. w wysokości 41,65 zł zapłacona została w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 84 dni po terminie, 5) październik 2013 r. w wysokości 41,65 zł zapłacona została w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 55 dni po terminie, 6) listopad 2013 r. w wysokości 41,65 zł zapłacona została w dniu 30 grudnia 2013 r., tj. 25 dni po terminie. Co do zasady nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na Fundusz Pracy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 14 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną kwotę składek nieprzekazanych w terminie, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

10 10 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie wyjaśnił: (...) Opłacanie składek ZUS z przekroczeniem terminu zapłaty przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie nie było działaniem umyślnym lecz związane było z ograniczonymi środkami i przejściowymi trudnościami finansowymi w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Były sytuacje, gdzie trzeba było wybierać np. pomiędzy wypłatą zasiłków dla podopiecznych, zapłatą za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, przeznaczeniem środków na dożywianie a uiszczaniem składek ZUS. Wydaje się, że wybrano mniejsze zło w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym faktem, podjęto rozmowy z ZUS Gniezno w kwestii umorzenia odsetek. Jednakże nie przyniosły one pozytywnego rezultatu. Wobec powyższego odsetki zostały pokryte ze środków własnych". Ad. 7 Kontrola w obszarze realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie zadań w rozdziale i w rozdziale wykazała cztery przypadki przekazania zaliczki na podatek dochodowy z przekroczeniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Ustalono, iż zaliczka na podatek dochodowy za: 1) marzec 2013 r. w wysokości 178,00 zł zapłacona została w dniu 7 maja 2013 r., tj. 15 dni po terminie, 2) lipiec 2013 r. w wysokości 273,00 zł zapłacona została w dniu 4 września 2013 r., tj. 15 dni po terminie, 3) sierpień 2013 r. w wysokości 273,00 zł zapłacona została w dwóch ratach: kwota 173,00 zł w dniu 21 października 2013 r., tj. 31 dni po terminie i kwota 100,00 zł w dniu 19 grudnia 2013 r., tj. 90 dni po terminie, 4) listopad 2013 r. w wysokości 344,00 zł zapłacona została w dniu 23 grudnia 2013 r., tj. 3 dni po terminie. Od wskazanych kwoty nieterminowo przekazanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - zgodnie z art pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) - nie naliczono odsetek. Skarbnik Gminy Mieleszyn wyjaśnił: W 2013 r. wystąpiły przypadki opóźnienia zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale w ustawowym terminie al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fa\ ,

11 11 tj. do 20 dnia każdego miesiąca. Powyższe nie było działaniem umyślnym, lecz wynikało z przejściowego braku środków finansowych.''. Ad. 8 Kontrola realizacji przez Gminę Mieleszyn zadań w rozdziale ujawniła przypadki nieterminowego opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Ustalono, iż składka na ubezpieczenie społeczne za: 1) marzec 2013 r. w wysokości 888,45 zł zapłacona została w dniu 8 kwietnia 2013 r., tj. 3 dni po terminie, 2) kwiecień 2013 r. w wysokości 895,46 zł zapłacona została w dniu 7 maja 2013 r., tj. 1 dzień po terminie (5 maj 2013 r. - niedziela), 3) październik 2013 r. w wysokości 1.108,04 zł zapłacona została w dniu 6 listopada 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, 4) listopad 2013 r. w wysokości 1.108,04 zł zapłacona została w dniu 7 stycznia 2014 r., tj. 33 dni po terminie, 5) grudzień 2013 r. w wysokości 1.108,04 zł zapłacona została w dniu 7 stycznia 2014 r., tj. 2 dni po terminie. Nieprzekazanie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 14 pkt 1 ustawy z dnia o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kontrola wykazała, że składka na ubezpieczenie zdrowotne za: 1) marzec 2013 r. w wysokości 239,49 zł zapłacona została w dniu 8 kwietnia 2013 r., tj. 3 dni po terminie, 2) kwiecień 2013 r. w wysokości 241,38 zł zapłacona została w dniu 7 maja 2013 r., tj. 1 dzień po terminie (5 maj 2013 r. - niedziela), 3) październik 2013 r. w wysokości 231,90 zł zapłacona została w dniu 6 listopada 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, 4) listopad 2013 r. w wysokości 231,90 zł zapłacona została w dniu 7 stycznia 2014 r., tj. 33 dni po terminie, 5) grudzień 2013 r. w wysokości 231,90 zł zapłacona została w dniu 7 stycznia 2014 r., tj. 2 dni po terminie. Co do zasady nieprzekazanie w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 14 pkt 2 ustawy r. : - al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax 61 ^

12 12 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanych składek, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ponadto ustalono, że składki na Fundusz Pracy za: 1) marzec 2013 r. w wysokości zl zapłacona została w dniu 8 kwietnia 2013 r., tj. 3 dni po terminie, 2) kwiecień 2013 r. w wysokości 76,17 zł zapłacona została w dniu 7 maja 2013 r., tj. 1 dzień po terminie (5 maj 2013 r. - niedziela), 3) październik 2013 r. w wysokości 73,27 zł zapłacona została w dniu 6 listopada 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, 4) listopad 2013 r. w wysokości 73,27 zł zapłacona została w dniu 7 stycznia 2014 r., tj. 33 dni po terminie, 5) grudzień 2013 r. w wysokości 73,26 zł zapłacona została w dniu 7 stycznia 2014 r., tj. 2 dni po terminie. Co do zasady nieprzekazanie w terminie składek na Fundusz Pracy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 14 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanych składek, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skarbnik Gminy Mieleszyn wyjaśnił: (...) Opłacenie składek ZUS z przekroczeniem terminu zapłaty, nie było działaniem umyślnym, lecz jak się okazało, w natłoku spraw pod koniec roku nastąpiło przeoczenie ustawowej daty zapłaty składek za XI/2013 r. (5 grudnia 2013 r.). W momencie gdy przy uzgadnianiu kont na koniec grudnia 2013 r. okazało się, że składki nie zostały odprowadzone, wówczas niezwłocznie składki zostały wysiane. (wyciąg z dnia r.). W związku z zaistniałą sytuacją odsetki zostały zapłacone ze środków własnych.'". Ad. 9 Kontrola w obszarze realizacji przez Gminę Mieleszyn zadań w rozdziale wykazała jednostkowy przypadek przekazania zaliczki na podatek dochodowy z przekroczeniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

13 13 Ustalono, iż zaliczka na podatek dochodowy za listopad 2013 r. w wysokości zł zapłacona została w dniu 23 grudnia 2013 r., tj. 3 dni po terminie. Od wskazanej kwoty - zgodnie z art pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa nie naliczono odsetek. Skarbnik Gminy Mieleszyn wyjaśnił: (...) Wyjaśniając przyczynę opóźnienia zapłaty powyższego podatku informuję, iż możliwym jest, że przelew do oddziału Banku Spółdzielczego w Mieleszynie dostarczono w godzinach południowych danego dnia określonego ustawowo do zapłaty składek, a później okazało się, iż przelewy, które nie..przeszły" do godziny 13-stej to zarachowane były w następnym dniu roboczym. (...)". Ad. 10 Co do zasady wydane przez Wójta Gminy Mieleszyn decyzje w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej były prawidłowe. Na 30 poddanych badaniu decyzji stwierdzono nieprawidłowość w odniesieniu do 2 decyzji, a mianowicie: 1) decyzją nr z dnia 14 lutego 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 1.286,89 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 1.354,619 litrów oleju napędowego (1.354,619 1 x 0,95 = 1.286,89 zł). Załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu ,425 litrów oleju napędowego, wobec czego kwota należnego zwrotu wynosi 1.268,65 zł (1.335,425 1 x 0,95 = 1.268,65 zł). Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 19,194 litrów oleju napędowego na podstawie faktury VAT nr 9788/5321/11 z dnia 12 października 2011 r. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę o 18,24 zl wyższą od należnej; 2) decyzją nr z dnia 18 lutego 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 1.155,05 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 1.215,84 litrów oleju napędowego (1.215,84 1 x 0,95 = 1.155,05 zł). Załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu ,64 litrów oleju napędowego, wobec czego kwota należnego zwrotu wynosi 1.154,86 zł (1.215,64 1 x 0.95 = 1.154,86 zł). W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę o 0,19 zl wyższą od należnej. Łącznie, w efekcie wykazanych powyżej nieprawidłowości, wypłacono producentom rolnym kwotę wyższą o zł od należnej. Ww. kwota ta stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

14 14 głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Dokonanie zwrotu na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nieterminowo przekazanych na ww. rachunek należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ww. kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. 3. Wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej, w celu ograniczenia ryzyka nieterminowego przekazywania na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 4. Dokonywanie wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Poprawne księgowanie wydatków przez ww. jednostkę. 6. Dokonanie zwrotu kwoty 18,30 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną Gminie Mieleszyn przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna". Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 7. Wnikliwą weryfikację dowodów zakupów zakupu podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych przedkładanych przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach ww. programu, celem wyeliminowania przypadków al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

15 15 refundacji zakupów w kwotach wyższych niż prawidłowo udokumentowane wydatki kwalifikowane. 8. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek kwoty 32,50 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem dotację celową przekazaną Gminie Mieleszyn na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. -,, Wyprawka szkolna". Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania jednostce samorządu terytorialnego przedmiotowej dotacji do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 9. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa wyłącznie na cele zakreślone przez udzielającego dotacje. 10. Terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie. 11. Terminowe przekazywanie przez ww. jednostkę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 12. Terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy przez Urząd Gminy Mieleszyn. 13. Terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez ww. jednostkę. 14. Dokonanie zwrotu kwoty 18,43 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną Gminie Mieleszyn przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania zleconego polegającego na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 15. Wnikliwą weryfikację faktur VAT doręczanych przez producentów rolnych wraz z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, celem wyeliminowania przypadków al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

16 16 przyjmowania na potrzeby wyliczeń należnych kwot zwrotu dowodów zakupu paliwa w okresie innym niż podlegający refundacji. 16. Wyeliminowanie błędów rachunkowych w obszarze ustalania ilości zakupionego przez producentów rolnych oleju napędowego. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem 16/ 18, Poznań, tel fax I : t*«^^^*

2014 優 秀 教 師 選 舉 ( 第 十 屆 ) 個 案 報 告 參 賽 組 別 : 關 愛 組 參 賽 者 : 陳 笑 芳 老 師 目 錄 1. 背 景 資 料 P.1 2. 本 校 宗 旨 P.1 3. 個 案 分 析 P.1 4. 處 理 方 法 P.2 5. 學 生 成 就 P.5 6. 成 長 關 顧 組 P.6 7. 檢 討 及 展 望 P.6 8. 總 結 P.7 1. 背 景

Bardziej szczegółowo

目 录.doc

目      录.doc 目 录 概 述 第 一 篇 资 源 第 一 章 土 地 资 源..(17) 第 二 章 气 候 资 源..(20) 第 三 章 矿 产 资 源..(22) 第 四 章 植 物 资 源..(25) 第 五 章 动 物 资 源..(27) 第 六 章 水 资 源..(29) 第 七 章 旅 游 资 源..(30) 第 八 章 劳 动 力 资 源..(34) 第 二 篇 计 划 编 制 与 执 行 第 一

Bardziej szczegółowo

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 2 1 20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 801-8511 050 (3530) 8380 http://www.customs.go.jp/moji/ http://www.customs.go.jp/ 1 4 10 5 7 11 8 6 6 3,180 2.1 6 4,533 29.5 5 4,157 18.4 4 5,732 23.1 9,023 1

Bardziej szczegółowo

02 1974 74 1983 162 1986 14 1979 75 1970 90 1977 69 443 1975 174 1967 10 11 1971 100 69 129 1986 226 129 1979 13 1990 381 1988 58 1986 24 20 30 50 1987 190 1989 158 159 42 1985 34 K.L. 1982 29 1987 39

Bardziej szczegółowo

成 都 诗 词 田 正 中 水 调 歌 头 感 丙 戌 金 秋 风 树 生 凉 意, 胸 次 觉 清 新 园 中 丹 桂 撑 月, 雏 菊 傲 霜 芬 情 系 南 飞 北 雁, 坐 爱 枫 林 醉 染, 秋 色 更 迷 人 歌 故 早 相 约, 览 胜 宝 宾 村 巨 龙 腾, 金 风 翥, 气 凌

成 都 诗 词 田 正 中 水 调 歌 头 感 丙 戌 金 秋 风 树 生 凉 意, 胸 次 觉 清 新 园 中 丹 桂 撑 月, 雏 菊 傲 霜 芬 情 系 南 飞 北 雁, 坐 爱 枫 林 醉 染, 秋 色 更 迷 人 歌 故 早 相 约, 览 胜 宝 宾 村 巨 龙 腾, 金 风 翥, 气 凌 九 峰 吟 草 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~- - - 一 一 -- ~ - ~ ~ ~ ~ ~.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~. ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ 一 r 气 户 孜 犷 杯 只 匀 风 向 方 镇 忆 漾 阳 七 律 壕 江 两 岸 好 风 光, 古 史 连 篇 四 面 藏 典 语 南 桥 添 锦 绣, 泠 东 半 塔 裕 民 康 西

Bardziej szczegółowo

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行

國 際 金 融 業 務 台 北 市 忠 孝 東 路 四 段 325 號 6 樓 (02)27400628 FAX:(02)2778-1615 分 行 北 寧 分 行 台 北 市 南 京 東 路 四 段 16 號 (02)25798811 FAX:(02)2579-1834 1106 復 旦 分 行 合 作 金 庫 商 業 銀 行 國 內 服 務 據 點 一 覽 表 (105/4/13) 台 北 市 服 務 據 點 中 山 路 分 行 台 北 市 中 山 北 路 二 段 71 號 (02)25213211 FAX:(02)2523-2802 0028 西 門 分 行 台 北 市 昆 明 街 77 號 (02)23814949 FAX:(02)2375-9469 0039 延 平 分 行 台 北

Bardziej szczegółowo

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Bardziej szczegółowo

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Bardziej szczegółowo

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Bardziej szczegółowo

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A2B0A1D0A2B0A1D0A2B0A240A6CBAA4FC554BC4DB7ABA240A7D6AA4FBD6DB2DF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A2B0A1D0A2B0A1D0A2B0A240A6CBAA4FC554BC4DB7ABA240A7D6AA4FBD6DB2DF2E646F63> 節 拍 與 文 字 的 遊 戲 \ 板 眼 旋 律 板 眼 : 傳 統 術 語, 即 節 拍 之 意 以 強 弱 區 別, 強 拍 叫 板, 弱 拍 叫 眼 在 板 書 類 的 曲 種 中, 以 前 半 拍 與 後 半 拍 組 成 一 拍, 結 合 文 字 數 唱, 形 成 各 種 板 式 為 了 學 習 的 方 便, 我 們 將 前 半 拍 叫 板, 後 半 拍 叫 眼 數 唱 : 傳 統 術 語,

Bardziej szczegółowo

利 润 预 计 为 360,216.20 万 元 ; 假 设 2016 年 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2015 年 度 预 测 值 的 基 础 上 增 长 15%, 为 414,248.63 万 元 上 述 利 润 值 不 代 表 公 司 对 未 来 利 润 的 盈 利 预

利 润 预 计 为 360,216.20 万 元 ; 假 设 2016 年 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2015 年 度 预 测 值 的 基 础 上 增 长 15%, 为 414,248.63 万 元 上 述 利 润 值 不 代 表 公 司 对 未 来 利 润 的 盈 利 预 证 券 代 码 :600177 证 券 简 称 : 雅 戈 尔 公 告 编 号 :2015-078 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 收 益 及 填 补 措 施 ( 修 订 稿 ) 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误

Bardziej szczegółowo

黄 永 润 带 队 参 加 市 场 营 销 与 物 流 管 理 培 训 班... 6 黄 永 润 出 席 茶 业 集 团 春 茶 生 产 经 营 分 析 会... 6 大 明 山 茶 文 化 生 态 家 园 项 目 签 约 仪 式 在 邕 举 行... 7 广 西 职 业 技 术 学 院 开 展 庆

黄 永 润 带 队 参 加 市 场 营 销 与 物 流 管 理 培 训 班... 6 黄 永 润 出 席 茶 业 集 团 春 茶 生 产 经 营 分 析 会... 6 大 明 山 茶 文 化 生 态 家 园 项 目 签 约 仪 式 在 邕 举 行... 7 广 西 职 业 技 术 学 院 开 展 庆 ( 第 34 期 ) 广 西 壮 族 自 治 区 农 垦 局 办 公 室 编 2015 年 7 月 9 日 本 期 目 录 重 要 信 息 广 西 农 垦 与 贵 港 市 垦 地 合 作 座 谈 会 在 邕 举 行... 1 广 西 南 方 机 电 技 术 师 资 培 训 与 技 术 服 务 中 心 落 户 广 职 院... 1 刘 刚 到 防 城 精 制 糖 公 司 调 研... 2 糖 业 集

Bardziej szczegółowo

中山市**局2005年部门预算基本情况说明

中山市**局2005年部门预算基本情况说明 中 山 市 文 化 广 电 新 闻 出 版 局 2016 年 部 门 预 算 情 况 一 单 位 基 本 情 况 本 单 位 主 要 履 行 的 公 共 职 能 包 括 : 1 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 有 关 文 化 广 播 电 视 新 闻 出 版 版 权 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 把 握 正 确 的 舆 论 导 向 和 创 作 导 向 拟 定 文 化 广 播 电 视 新

Bardziej szczegółowo

1811 1884 1847 1860 1862 1871 1875 1823 1884 1851 1876 1878 1879 1880 1884 20 1858 1861 1864 1862

1811 1884 1847 1860 1862 1871 1875 1823 1884 1851 1876 1878 1879 1880 1884 20 1858 1861 1864 1862 1768 1842 1788 1842 1766 1848 1805 1864 1853 1862 1811 1884 1847 1860 1862 1871 1875 1823 1884 1851 1876 1878 1879 1880 1884 20 1858 1861 1864 1862 1833 1884 1855 1861 500 1862 1864 1868 1875 1829 1888

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D203234A8E2A9A4B142ABC3AABAB7C5B1A1ADB1BB50AA6BA8EEADB1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203234A8E2A9A4B142ABC3AABAB7C5B1A1ADB1BB50AA6BA8EEADB1> 專 題 論 述 兩 岸 婚 姻 的 溫 情 面 與 法 制 面 蔡 漢 賢 林 姹 君 壹 引 言 一 九 八 七 年 十 一 月 政 府 開 放 臺 灣 地 區 人 民 赴 大 陸 探 親, 兩 岸 婚 姻 關 係 隨 即 興 起 波 瀾, 舊 有 的 再 續 連 理 枝, 新 增 的 添 加 了 不 少 比 翼 鳥, 兼 之 近 年 臺 商 西 進, 大 陸 成 為 臺 灣 最 大 出 口 市

Bardziej szczegółowo

机动车驾驶证申领和使用规定(公安部令第91号)

机动车驾驶证申领和使用规定(公安部令第91号) 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定 中 华 人 民 共 和 国 公 安 部 令 第 91 号 现 发 布 修 订 后 的 机 动 车 驾 驶 证 申 领 和 使 用 规 定, 自 2007 年 4 月 1 日 起 施 行 公 安 部 部 长 周 永 康 二 OO 六 年 十 二 月 二 十 日 目 录 第 一 章 总 则 第 二 章 机 动 车 驾 驶 证 的 申 领 第 一 节 机

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 02 002207 薪酬管理制度.doc

Microsoft Word - 02 002207 薪酬管理制度.doc 新 疆 准 东 石 油 技 术 股 份 有 限 公 司 薪 酬 管 理 制 度 第 一 部 分 员 工 工 资 管 理 办 法 第 一 条 第 一 章 总 则 为 了 建 立 与 现 代 企 业 制 度 相 适 应 的 薪 酬 分 配 体 系, 调 动 员 工 积 极 性, 提 高 工 作 效 率, 激 励 员 工 为 公 司 创 造 更 高 的 价 值, 增 强 新 疆 准 东 石 油 技 术 股

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033C8ABC8D5D6C6B1BEA1A2D7A8BFC6C9FAD1A7B7D6D6C6D1A7BCAEB9DCC0EDB9E6B6A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033C8ABC8D5D6C6B1BEA1A2D7A8BFC6C9FAD1A7B7D6D6C6D1A7BCAEB9DCC0EDB9E6B6A82E646F63> 上 海 对 外 贸 易 学 院 全 日 制 本 专 科 生 学 分 制 学 籍 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 维 护 学 校 正 常 的 教 学 秩 序, 保 障 学 生 的 学 习 权 利 和 义 务, 规 范 学 籍 管 理 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 和 教 育 部 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 等 文 件, 结 合

Bardziej szczegółowo

黄 河 两 岸 耸 立 着 万 丈 高 山 战 士 们 站 在 河 畔 仰 起 头 看, 天 像 一 条 摆 动 的 长 带 子 人 要 站 在 河 两 岸 的 山 尖 上, 说 不 定 云 彩 就 从 耳 边 飞 过, 伸 手 也 能 摸 着 冰 凉 的 青 天 山 峡 中, 浑 黄 的 河 水

黄 河 两 岸 耸 立 着 万 丈 高 山 战 士 们 站 在 河 畔 仰 起 头 看, 天 像 一 条 摆 动 的 长 带 子 人 要 站 在 河 两 岸 的 山 尖 上, 说 不 定 云 彩 就 从 耳 边 飞 过, 伸 手 也 能 摸 着 冰 凉 的 青 天 山 峡 中, 浑 黄 的 河 水 保 卫 延 安 作 者 : 杜 鹏 程 正 文 第 一 章 延 安 字 数 :39132 一 一 九 四 七 年 三 月 开 初, 吕 梁 山 还 是 冰 天 雪 地 西 北 风 滚 过 白 茫 茫 的 山 岭, 旋 转 啸 叫 黄 灿 灿 的 太 阳 光 透 过 干 枯 的 树 枝 -- 照 在 雪 地 上, 花 花 点 点 的 山 沟 里 寒 森 森 的, 大 冰 凌 像 帘 子 一 样 挂 在

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 雲林縣學校轉型優質計畫.docx

Microsoft Word - 雲林縣學校轉型優質計畫.docx 雲 林 縣 學 校 轉 型 優 質 計 畫 97.06.10 府 教 國 字 第 0970403986 號 函 102.05.23 府 教 國 字 第 1025413652 號 函 修 訂 壹 依 據 : 一 教 育 基 本 法 第 13 條 二 雲 林 縣 政 府 97.06.10 府 教 國 字 第 0970403986 號 函 頒 雲 林 縣 學 校 轉 型 優 質 實 施 計 畫 貳 目 標

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5CAA1B9A9CFFABACFD7F7D7DCC9E7BCF2B1A8B5DA3239C6DA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDADCBD5CAA1B9A9CFFABACFD7F7D7DCC9E7BCF2B1A8B5DA3239C6DA2E646F63> 江 苏 省 供 销 合 作 总 社 简 报 第 29 期 江 苏 省 供 销 合 作 总 社 办 公 室 编 2016 年 8 月 17 日 无 锡 市 农 产 品 经 纪 人 协 会 着 力 提 升 行 业 服 务 功 能 近 年 来, 无 锡 市 农 产 品 经 纪 人 协 会 通 过 构 建 农 产 品 经 纪 人 工 作 平 台, 在 农 民 与 政 府 之 间 农 民 与 市 场 之 间

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3F1D3C3BBFAB3A1BDA8C9E8B9DCC0EDB9E6B6A8B7A2B2BCB8E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3F1D3C3BBFAB3A1BDA8C9E8B9DCC0EDB9E6B6A8B7A2B2BCB8E52E646F63> 中 国 民 用 航 空 总 局 令 第 129 号 民 用 机 场 建 设 管 理 规 定 已 经 2004 年 10 月 12 日 中 国 民 用 航 空 总 局 局 务 会 议 通 过, 现 予 公 布, 自 2004 年 12 月 1 日 起 施 行 局 长 杨 元 元 二 四 年 十 月 十 二 日 民 用 机 场 建 设 管 理 规 定 第 一 章 总 则 第 一 条 为 加 强 民 用

Bardziej szczegółowo

慈宗彌勒淨土法門的殊勝

慈宗彌勒淨土法門的殊勝 法 明 寺. 台 灣 慈 宗 學 會 印 贈 慈 宗 彌 勒 淨 土 法 門 的 殊 勝 2 目 錄 目 錄 作 者 簡 介 5 自 序 7 彌 勒 淨 土 法 門 初 探 11 彌 勒 淨 土 略 說 31 太 虛 大 師 的 彌 勒 淨 土 思 想 簡 說 -- 慈 宗 三 要 大 意 51 附 錄 印 度 佛 教 瑜 伽 學 之 綱 要 顯 揚 聖 教 論 結 構 試 析 79 太 虛 大 師

Bardziej szczegółowo

5.1施工企业会计核算办法

5.1施工企业会计核算办法 法 规 标 题 : 施 工 企 业 会 计 核 算 办 法 文 号 : 财 会 [2003]27 号 发 文 单 位 : 财 政 部 发 文 日 期 :2003 年 9 月 25 日 实 施 日 期 :2004 年 1 月 1 日 财 政 部 关 于 印 发 施 工 企 业 会 计 核 算 办 法 的 通 知 财 会 (2003)27 号 国 务 院 有 关 部 委, 各 省 自 治 区 直 辖 市

Bardziej szczegółowo

論文全.doc

論文全.doc 1 6 7 2 3 8 4 5 8 9 15 6 28 19 36 ~ 113 7 8 22 23 9 20 25 10 11 1990 28 29 31 32 33 35 36 12 56 13 14 144 6 150 15 16 17 1. 3 2. 18 4 19 5 20 1. 6 21 7 8 22 ( ) ( ) 9 1. 11 12 14 2. 23 24 15 16 25 19 20

Bardziej szczegółowo

专科疾病诊治(十二)

专科疾病诊治(十二) ...1...13...25...43...59...67...70...72...93...99... 105... 115... 125... 137... 184... 198... 200 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 3 4 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Bardziej szczegółowo

2009 189 2009 2013 2009 2013 OO 2009 2013 2 2007 17 2008 2012 2008 56 1 3 2 3 4 3 4 1 5 2 1 2009 2013 2009 90% 60% 2010 2010 95% 70% 2 2011 2012 2011 100% 80% 85% 5 6 2012 95% 90% 3 2013 100% 95% 1 2 7

Bardziej szczegółowo

Az b.doc

Az b.doc , , OO OO 191,904,774.12 297,110,448.79 190,753,347.38 292,972,187.76 36,045,126.94 55,629,371.31 36,045,126.94 55,629,371.31 296,286,176.11 323,860,641.25 299,904,945.80 325,041,549.49 45,460,963.46

Bardziej szczegółowo

文档2

文档2 2002 40-1 2002 3 3 5 6 7 8 9 13 14 16 40 40-2 2002 1 15,642,778.15 16,946,855.96 16,982,495.67 15,984,821.37 39,850,399.31 16,346,971.89-668,554.03 / -35,639.71-4,801,281.73-16,093,628.17 40-3 2002 2 2002

Bardziej szczegółowo

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612 菩 提 道 次 第 一 三 九 雪 歌 仁 波 切 講 授 法 炬 法 師 翻 譯 2009/03/01 我 們 聞 思 大 乘 法, 主 要 為 生 起 菩 提 心 學 習 菩 薩 行 故, 因 此 特 別 聞 思 至 尊 仁 波 切 ( 宗 喀 巴 大 師 ) 撰 著 的 道 次 第 論, 所 聞 之 法 是 大 乘 法, 主 要 目 的 是 發 起 菩 提 心 及 學 習 菩 薩 行 所 以,

Bardziej szczegółowo

1 89 3 16 17 64 113 1977 35 34 1989.68 1988 1 1989 232 655 50 17 28 1989 7 9 129142 46 146 1988 63 214 77 369 375 6 340 885 1990.34 32 1961 134 44 1975 186 188 1980 1 407 1 410 22 1992 1 2 1977

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2005...8...8...8...9...10...10...10...10...10...10...10...11...11...11...11...11...11...11...12...12...12...12...12...13...13...13...13...13...13...14...14...14...14...14...15...15...15...15...16...16

Bardziej szczegółowo

公開徵求廠商提供「採購專業人員訓練計畫企劃書」公告

公開徵求廠商提供「採購專業人員訓練計畫企劃書」公告 1 2 95 4 13 09500131390 96 4 11 09600141370 ( )92 1 29 09200043870 93 11 17 09300431800 11 3 ( ) ( ) ( ) ( 1 ) 2 ( ) ( ) ( 1 ) ( ) 15 15 16 ( ) ( ) ( ) ( ) 80 50 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 [ ] 1/10 ( ) ( )

Bardziej szczegółowo

通州区、密云县、大兴区(一)

通州区、密云县、大兴区(一) ...1...1... 32... 34... 37... 41... 46... 47... 49... 52... 54... 55... 60... 62... 63... 66... 72... 72... 74 I ... 78... 80... 85... 86... 87... 88... 91... 96... 99... 99... 106...113...115...115...119...

Bardziej szczegółowo

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2

(%) (%) 14 [ ]1.22 21 [] 0.39 15 []0.98 22 []0.31 16 [] 0.94 23 [] 0.26 17 [] 0.90 24 [] 0.20 18 [] 0.84 25 [] 0.16 19 [] 0.53 26 [] 0.04 20 [] 0.41 2 (%) (%) 37.64% 15.13% 47.22% 1 2 38.99% 3 5.52% 55.49% 1 2 3 2001 11 15 3 11 12 1 57 30 % % 1 [] 22.44 14 [] 2.03 2 [] 13.25 15 []1.30 3 [] 10.91 16 [] 1.13 4 [] 9.47 17 [] 0.78 5 [] 6.59 18 []0.76 6 []

Bardziej szczegółowo

26 刘 传 良 中 石 化 工 程 质 量 监 测 中 心 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 北 大 街 22 号 1431 室 100728 信 XC20437360411 27 刘 作 东 大 连 市 锅 炉 压 力 容 器 检 验 研 究 院 辽 宁 省 大 连 市 西 岗 区 新 河 街 2

26 刘 传 良 中 石 化 工 程 质 量 监 测 中 心 北 京 市 朝 阳 区 朝 阳 北 大 街 22 号 1431 室 100728 信 XC20437360411 27 刘 作 东 大 连 市 锅 炉 压 力 容 器 检 验 研 究 院 辽 宁 省 大 连 市 西 岗 区 新 河 街 2 2015 年 无 损 检 测 PT-Ⅲ 级 (6 月 到 期 ) 换 证 邮 寄 挂 号 号 码 查 询 邮 寄 日 期 :2015.7.16 挂 号 信 查 询 网 址 :http://yjcx.chinapost.com.cn/ 序 号 申 请 人 姓 名 工 作 单 位 通 信 地 址 邮 政 编 码 挂 号 信 编 号 1 丁 伟 臣 南 京 瑞 工 工 程 检 测 有 限 公 司 江 苏

Bardziej szczegółowo

P8

P8 活 力 英 语 短 篇 悦 读 ( 小 学 4) 参 考 译 文 1 1. 猫 猫 狗 狗 猫 和 狗 是 跟 人 类 最 亲 近 的 动 物 它 们 有 很 多 共 同 点, 不 过 我 们 要 谈 的 是 它 们 的 不 同 之 处 狗 会 汪 汪 吠, 猫 会 喵 喵 叫 狗 像 狼, 猫 像 虎 狗 白 天 活 动, 猫 夜 间 活 动 狗 爱 跑 跳 猫 喜 欢 咕 噜 咕 噜 叫, 还

Bardziej szczegółowo

股东大会材料2.PDF

股东大会材料2.PDF OO OO OO 1 2 3 4 OO 5 OO 6 OO 7 OO 8 OO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 OO OO 9200 9200 OO OO 2700 2 1800 2 1500 A 5 6000 6000 65 OO OO 2002 1,123,472 12,475 1.12% 567,358 59,656 471,199 25,259 50.50%5.31%41.94%2.25%

Bardziej szczegółowo

第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲 劇 等, 都 有 著 相 當 的 社 會 影 響 力 為 深 入 瞭 解 這 位 文 學 巨 人 的 作 品,

第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲 劇 等, 都 有 著 相 當 的 社 會 影 響 力 為 深 入 瞭 解 這 位 文 學 巨 人 的 作 品, 第 四 屆 全 國 高 中 台 灣 人 文 獎 語 文 組 佳 作 壓 不 扁 的 玫 瑰 楊 逵 的 小 說 研 究 私 立 曉 明 女 中 林 岡 儒 陳 璽 安 楊 筠 圃 指 導 老 師 : 施 淑 慧 第 一 部 分 前 言 研 究 前 言 : 楊 逵 是 臺 灣 文 學 史 上 一 位 不 可 或 缺 的 重 要 作 家 他 的 文 學 作 品, 不 論 是 小 說 詩 歌 或 是 戲

Bardziej szczegółowo

广 州 商 学 院 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 (2015 届 ) 广 州 商 学 院 就 业 指 导 中 心 2015 年 12 月 24 日 目 录 前 言 1 一 学 校 简 介 1 二 质 量 年 度 报 告 介 绍 2 第 一 部 分 就 业 状 况 及 分 析 3 一 基 本 情 况 3 ( 一 ) 毕 业 生 分 布 情 况 3 ( 二 ) 初 次 就 业 率 4 二

Bardziej szczegółowo

ì F = 1 2 L' I 2 = 1 2 2m L' I 2 = ( 1 4m) L' I T dm F = I p I d dz dm dz 1 2 L' dz dm 10 7 J m 3 10

Bardziej szczegółowo

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂

26 头 孢 他 啶 注 射 剂 27 头 孢 他 美 酯 口 服 常 释 剂 型 28 头 孢 吡 肟 注 射 剂 29 头 孢 硫 脒 注 射 剂 30 头 孢 唑 肟 注 射 剂 31 头 孢 替 安 注 射 剂 32 头 孢 哌 酮 注 射 剂 33 头 孢 哌 酮 舒 巴 坦 注 射 剂 江 西 省 新 农 合 基 本 用 药 目 录 第 一 部 分 西 药 部 分 序 号 药 品 名 称 剂 型 备 注 一 抗 微 生 物 1. 抗 生 素 类 1 青 霉 素 注 射 剂 2 普 鲁 卡 因 青 毒 素 注 射 剂 3 苯 唑 西 林 注 射 剂 4 氨 苄 西 林 口 服 常 释 剂 型 注 射 剂 5 氨 苄 西 林 丙 磺 舒 口 服 常 释 剂 型 6 青 霉 素 V 口

Bardziej szczegółowo

注工[1999] 号

注工[1999]  号 2005 7 2005 [2003] 24 < > < >< > [2003]25 [2003] 26 1 [2003]27 2005 2005 10 22 23 2005 1 8 [2003] 24 [2003] 25 2 [2003] 26 [2003] 27 9 12 2 01 1 1 2 11 2 01 1 2 3 4 1 1 01 2 12 2 01 1 2 3 4 3 13 01 1 1

Bardziej szczegółowo

zt

zt ! ! !"" #" $ !"#$ % & " ())! "# ( ( * % & * % (+() (%, !"#$ "%& ( % !"!#$% $%&!"%! %& ( !" #$ %$!#!" & !" #$%$ &" ( ( ) * !! " #!$!! %&!! % ( ( &% )* )" ") (! !"#!"#!"$!!%!#%!&!(!(!)*!**!!%*!$* #") #")

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F D20D0C5CDD0D0D0D2B C4EACDB6D7CAB2DFC2D4A3BAD3C9B9E6C4A3D4F6B3A4CFF2C4DAC9FAD0D4D4F6B3A4D7AAB1E42D E646F63>

<4D F736F F D20D0C5CDD0D0D0D2B C4EACDB6D7CAB2DFC2D4A3BAD3C9B9E6C4A3D4F6B3A4CFF2C4DAC9FAD0D4D4F6B3A4D7AAB1E42D E646F63> 2012 / 2011 11 30 2011 3 40977.73 9.5% 38.6% 2011 3 265.9 184.8 143.0% 143.12% 2009 2009 18% 8% -3% -13% -24% -35% -45% 10-11-30 11-2-27 11-5-27 11-8-24 11-11-21 : S0550511020009 TEL: (8621)6336 7000-258

Bardziej szczegółowo

Az b.PDF

Az b.PDF OO -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

Bardziej szczegółowo

广州白云国际机场股份有限公司

广州白云国际机场股份有限公司 600004 18 2003 2004 4 29 18 9 100% 57.6% 1 2 3 2004 2004 1 1000 12 1000 70% 1 2 3 2003 ( ) 2004 6 2 9 ( ) 282 ( ) 1 2003 2 2003 3 2003 2004 4 2003 1 3 4 2 2004 4 24 www.sse.com.cn 5 2004 6 7 8 9 ( ) 1

Bardziej szczegółowo

❶ 前 言 你 快 樂 嗎? 你 睡 得 好 嗎? 是 否 心 裡 總 是 有 股 揮 之 不 去 的 煩 悶 或 憂 鬱? 是 否 很 難 放 自 己 一 馬? 不 知 道 怎 麼 愛 自 己? 壓 力 可 以 是 生 病 的 原 因, 也 可 以 是 成 長 的 動 力 如 何 面 對 你 內

❶ 前 言 你 快 樂 嗎? 你 睡 得 好 嗎? 是 否 心 裡 總 是 有 股 揮 之 不 去 的 煩 悶 或 憂 鬱? 是 否 很 難 放 自 己 一 馬? 不 知 道 怎 麼 愛 自 己? 壓 力 可 以 是 生 病 的 原 因, 也 可 以 是 成 長 的 動 力 如 何 面 對 你 內 戒 菸 放 輕 鬆 - 壓 力 紓 解 主 辦 單 位 : 國 泰 綜 合 醫 院 新 竹 分 院 講 師 : 陳 秀 芳 社 工 ❶ 前 言 你 快 樂 嗎? 你 睡 得 好 嗎? 是 否 心 裡 總 是 有 股 揮 之 不 去 的 煩 悶 或 憂 鬱? 是 否 很 難 放 自 己 一 馬? 不 知 道 怎 麼 愛 自 己? 壓 力 可 以 是 生 病 的 原 因, 也 可 以 是 成 長 的 動

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600837 2004 2004... 1... 1... 1... 3... 6... 9... 11... 11... 16... 17... 19... 59 1 2004 1 2 3,, 1 SHANGHAI URBAN AGRO-BUSINESS CO.,LTD SUABC 2 3 765 8 (021)63457858 (021)63458881 E-mailwangpeiyi@online.sh.cn

Bardziej szczegółowo

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600,

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600, 0 1 1 1 2 19 2 3 33 3 4 45 4 5 57 5 6 71 6 8 83 8 10 95 10 12 107 12 15 119 15 18 131 18 21 143 21 24 155 2 2 167 2 3 179 [ ] 191 0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34.

Bardziej szczegółowo

75% 2 2

75% 2 2 1 1 500 30 75% 2 2 12 3 3 4 4 10 15 5 5 30 6 6 7 7 8 8 20 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 60% 14 14 15 15 16 16 2 8 17 17 5 30 5 55 l l l l 18 18 19 19 20 20 10 30 21 21 5 8 15 100 22 22 23 23 20 24 24 25

Bardziej szczegółowo

おおさか経済の動き pwd

おおさか経済の動き pwd http://www.pref.osaka.jp/aid/sangyou/index.html 100 90 80 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 H22 H23 H24-5 -10-15 5 0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

ndbg217.PDF

ndbg217.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10% 22 - 5000 95% 23 24 2 4 GMP 2002 7 2002 12 31 2062.11 89.66% 2002 12 2003 1 1000 2002 7 2002 12 31 2068.55 76.61% 2002 12 GMP 2003 1 2002 12 2002

Bardziej szczegółowo

99710a72ZW.PDF

99710a72ZW.PDF 1 F-100-19 F-4-21 F-14 F-15 F-16 F/A-18-29 -27 2000 F-22 EF2000-35 1.42 2 29 29 29M 29K 1986 1986 1988 1997 1997 11.36 11.36 12.00 17.32 17.32 17.27 4.73 4.73 4.73 38 38 38 P 33 P 33K P 33

Bardziej szczegółowo

前言

前言 前 言 亲 爱 的 读 者 同 行 们 教 师 教 养 员 校 长 们! 这 部 著 作 是 多 年 学 校 工 作 经 验 的 总 结, 是 沉 思 焦 虑 担 忧 和 不 安 心 情 的 总 结! 在 一 所 农 村 学 校 身 不 离 校 地 工 作 32 年, 这 对 我 是 无 与 伦 比 的 幸 福 我 把 自 己 的 一 生 献 给 了 孩 子 们, 所 以 考 虑 很 久 之 后 给

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAD9C3FCCAC7D7D4BCBAD2BBB5E3D2BBB5CEC5ACC1A6C0B4B5C4A1AAA1AA41342E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAD9C3FCCAC7D7D4BCBAD2BBB5E3D2BBB5CEC5ACC1A6C0B4B5C4A1AAA1AA41342E646F63> 寿 命 是 自 己 一 点 一 滴 努 力 来 的 定 版 前 言 这 本 小 册 子, 在 诸 多 好 友 之 赞 助 下, 终 于 侥 幸 地 得 以 送 入 印 刷 厂, 正 式 付 印 成 书 事 实 上, 以 我 目 前 的 处 境 而 言, 每 月 救 苦 济 贫 之 定 期 定 额 支 出, 已 达 饱 和, 欲 再 拨 款 近 百 万 元 来 印 赠 善 书, 实 在 不 免 捉 襟

Bardziej szczegółowo

HSK 一 级 H11305742020000054 75774933f 185.0 听 力 =85.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H11305742020000055 06275200H 200.0 听 力 =100.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H

HSK 一 级 H11305742020000054 75774933f 185.0 听 力 =85.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H11305742020000055 06275200H 200.0 听 力 =100.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H Niveles HSK No. de la tarjeta de admisión D.N.I Nota Resultado HSK 一 级 H11305742020000001 X4087024Q 195.0 听 力 =95.0; 阅 读 =100.0; 合 格 HSK 一 级 H11305742020000002 33388062C 185.0 听 力 =95.0; 阅 读 =90.0; 合 格

Bardziej szczegółowo

1

1 第 1 頁, 共 4 頁 台 灣 師 大 附 中 98 學 年 度 第 1 學 期 高 二 歷 史 科 期 末 考 試 題 卷 自 然 組 班 級 : 座 號 : 姓 名 : 請 特 別 注 意 : 答 案 卡 上 的 基 本 資 料 請 勿 劃 記 錯 誤, 否 則 酌 扣 總 分 10 分 以 資 警 惕! * 單 選 題 ( 每 題 2.5 分, 答 錯 不 倒 扣 ) 1. 一 位 學 者

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled 4:4, 5 {Mar 9.1} {Mar 9.2} 12:22 {Mar 9.3} 15:14 12:41 {Mar 9.4} 4:4 {Mar 9.5} , 34, 35, 40 {Mar 9.6} 9:28 {Mar 10.1} {Mar 10.2} {Mar 10.3} {Mar 10.4}, 325-327 {Mar 10.5} 2:1, 2 {Mar 11.1} ç ç ç ç ç ç

Bardziej szczegółowo

最新执法工作手册(一百一十六).doc

最新执法工作手册(一百一十六).doc ......... ()..................... I ... 2001... 2001........................ II ............ III 1996 12 14 24 1996 12 14 8 55 1996 12 14 1980 54 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 () ( 1984 147

Bardziej szczegółowo

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Bardziej szczegółowo

上诉人江门市东方上锈钢制品有限公司(下称东方公司)与被上诉人日升五金制品(深圳)有限公司(下称日升公司)侵犯外观设计专利权纠纷一案

上诉人江门市东方上锈钢制品有限公司(下称东方公司)与被上诉人日升五金制品(深圳)有限公司(下称日升公司)侵犯外观设计专利权纠纷一案 广 东 省 高 级 人 民 法 院 民 事 判 决 书 (2009) 粤 高 法 民 三 终 字 第 287 号 上 诉 人 ( 原 审 被 告 ): 江 门 市 东 方 不 锈 钢 制 品 有 限 公 司 住 所 地 : 广 东 省 江 门 市 宏 达 工 业 区 宏 兴 路 法 定 代 表 人 : 曹 子 安, 总 经 理 诉 讼 代 理 人 : 贾 翠 霞, 广 东 良 匠 律 师 事 务 所

Bardziej szczegółowo

11 时 旸 董 事 长 调 研 东 莞 航 信 目 录 CONTENTS 要 闻 回 顾 01-22 01 集 团 公 司 魏 毅 寅 副 总 经 理 到 四 川 航 天 金 穗 调 研 指 导 工 作 02 集 团 公 司 总 会 计 师 王 云 林 到 航 天 信 息 调 研 指 导 工 作

11 时 旸 董 事 长 调 研 东 莞 航 信 目 录 CONTENTS 要 闻 回 顾 01-22 01 集 团 公 司 魏 毅 寅 副 总 经 理 到 四 川 航 天 金 穗 调 研 指 导 工 作 02 集 团 公 司 总 会 计 师 王 云 林 到 航 天 信 息 调 研 指 导 工 作 11 时 旸 董 事 长 调 研 东 莞 航 信 目 录 CONTENTS 要 闻 回 顾 01-22 01 集 团 公 司 魏 毅 寅 副 总 经 理 到 四 川 航 天 金 穗 调 研 指 导 工 作 02 集 团 公 司 总 会 计 师 王 云 林 到 航 天 信 息 调 研 指 导 工 作 03 国 土 资 源 部 党 组 成 员 严 之 尧 到 航 天 信 息 所 属 江 苏 爱 信 诺

Bardziej szczegółowo

5 衡 量 本 綱 領 內 各 項 服 務 表 現 的 準 則 主 要 有 : 目 標 目 標 包 括 : 盡 量 調 派 各 陸 上 總 區 編 制 內 的 軍 裝 人 員 往 前 線 執 行 行 動 職 務 ; 把 紀 律 人 員 處 理 行 政 工 作 的 情 況 盡 可 能 減 至 最 少,

5 衡 量 本 綱 領 內 各 項 服 務 表 現 的 準 則 主 要 有 : 目 標 目 標 包 括 : 盡 量 調 派 各 陸 上 總 區 編 制 內 的 軍 裝 人 員 往 前 線 執 行 行 動 職 務 ; 把 紀 律 人 員 處 理 行 政 工 作 的 情 況 盡 可 能 減 至 最 少, 管 制 人 員 : 香 港 警 務 處 處 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 OO 四 至 O 五 年 度 預 算... 二 OO 四 至 O 五 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 OO 四 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 33 790 個 非 首 長 級 職 位, 減 至 二 OO 五 年 三 月 三

Bardziej szczegółowo

1698 173 1920 1933 1929 1933 1

Bardziej szczegółowo

20081 199494 199695 2008 4 28 2004 1 1 2006 12 31 () ; http://www.gx-info.gov.cn, 13 1 () : fa6093@126.com 2 () 2008 5 8 5 31 2008 6 1 6 30 2008 7 1 7 15 ( 7 ) 2008 7 16 8 10 2008 9 1 11 30 2008 12 1 2009

Bardziej szczegółowo

最新执法工作手册(一百零二)

最新执法工作手册(一百零二) ........................ I .................................... II \..................................... III [2002]147 [2000]25 2002 10 1 2005 12 31 2002 10 8 1995 6 8 3 1 2 5 10 2 4 94 423

Bardziej szczegółowo

Checklist for Business Application- Fashion Model

Checklist for Business Application- Fashion Model Name: 姓 名 : Imię i nazwisko: Passport Number: 护 照 号 : Numer paszportu: Checklist for Visiting relatives or friends 国 别 探 亲 访 友 签 证 材 料 审 核 表 Wykaz dokumentów wiza Krajowa Odwiedziny Purpose of Visit: 访

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 1 2009 11 2 2009 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 15 22 23 24 25 29 31 34 37 39 41 42 44 47 3 2009 11 1 2009 11 2 2009 11 3 2009 11 4 2009 11 5 2009 11 Ö Ç Ö 6 2009 11 Ç Ç 7 2009 11 8 2009 11 9 2009 11 10 2009

Bardziej szczegółowo

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

Bardziej szczegółowo

GE (7.2) %

GE (7.2) % 台中 1930 1937 10 53,460 60% 40 4411 62 70 277.5 4 5 75 155 78 634277.5 6 78 804 55 GE7.2 428.8 78964 10 1234 (7.2) 79716172118 79 14 803881610 248.8 13.5% 8486 79 25 67855 48535 10866 468.8 94 3 910 5594895

Bardziej szczegółowo

第六章 风险与报酬

第六章  风险与报酬 1 R n j= 1 R R P j j 13 R R P j j 3 j= 1 3 R R P j j j= 1 0 0 40 % -40 0 0 80 % 41 14 -40 0 0 40 80 4 % n j= 1 ( R R) j P j 15 (40% 0%) 0.3 + (0% 0%) 0.4 + (0 0%) 0. 3 (80% 0%) 0.3 + (0% 0%) 0.4 + ( 40%

Bardziej szczegółowo

基金发行法律法规

基金发行法律法规 ...1...9...11...13...30...35...47...49...50 1998/4...51 1998/10...51...52...56 ( ) 2001...57...59 2002...62...64...68 [2002] 2002.11.26 ( ) ( ) ) 7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) 60 ) 7

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc)

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc) 問 學 第 七 期 -2004 年 高 雄 : 國 立 高 雄 師 範 大 學 國 文 系 六 祖 壇 經 及 其 語 言 研 究 考 述 邱 湘 雲 * 摘 要 禪 宗 自 唐 代 盛 行 至 今 歷 千 年 而 不 衰 六 祖 壇 經 為 禪 門 重 要 典 籍 欲 知 中 國 禪 宗 思 想 之 開 展 當 由 此 書 看 起 本 文 回 歸 文 本 考 論 壇 經 之 書 名 作 者 編 撰

Bardziej szczegółowo

最新执法工作手册(九十八)

最新执法工作手册(九十八) ..................... I ...................................... II ............................... III ' ' 24 9 11 [2000]25 12 2001 1 20 ?br>

Bardziej szczegółowo

プリント

プリント - 188 - - 189 - COO - 190 - - 191 - - 192 - - 193 - - 194 - - 195 - - 196 - - 197 - - 198 - - 199 - - 200 - - 201 - - 202 - - 203 - - 204 - - 205 - - 206 - 2-207 - - 208 - - 209 - - 210 - - 211 - - 212

Bardziej szczegółowo

幻灯片 1

幻灯片 1 常用食物的性能 功效及药膳 食物疗法 是利用食物进行防病治病 或促进病体康复 是以食品的形式来具体 应用 它既不同于药物疗法 也与普通的 膳食有很大的差别 就是通过辨证 结合体质 有目的用食物或药物的性能和功效来调整 身体阴阳 达到保健强身目的 一 食物疗法与药物疗法的关系 食物疗法和药物疗法有很大的不同 食物治 病最显著的特点之一 就是 有病治病 无病强身 对人体基本上无毒副作用 也就是说 利用食

Bardziej szczegółowo

(000403)

(000403) 2002 1 03 03 05 06 07 08 10 15 16 17 18 2 Sanjiu Yigong Biopharmaceutical & Chemical Inc. SYB&C A 35 518026 0755-82911999 3910 0755-82910777 tanshjun@163.net A 35 518026 0755-82911999 3911 0755-82910777

Bardziej szczegółowo

第五章

第五章 湯 顯 祖 牡 丹 亭 及 晚 明 時 期 改 作 與 仿 作 之 研 究 - 185 - 第 五 章 牡 丹 亭 於 晚 明 時 期 之 仿 作 牡 丹 亭 自 萬 曆 二 十 六 年 (1598A.D.) 完 成 之 後, 所 引 起 的 迴 響 不 僅 是 晚 明 文 人 為 了 演 出 需 求 之 改 編, 圍 繞 著 湯 顯 祖 及 其 劇 作 所 展 開 的, 還 有 後 世 學 者 爭

Bardziej szczegółowo

可 行 性 分 析 报 告 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 南 洋 或 公 司 ) 拟 向 上 海 交 大 产 业 投 资 管 理 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 交 大 企 业 管 理 中 心 上 海 赛 领 并 购 投 资 基 金 合 伙 企 业 (

可 行 性 分 析 报 告 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 南 洋 或 公 司 ) 拟 向 上 海 交 大 产 业 投 资 管 理 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 交 大 企 业 管 理 中 心 上 海 赛 领 并 购 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 二 一 六 年 九 月 可 行 性 分 析 报 告 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 南 洋 或 公 司 ) 拟 向 上 海 交 大 产 业 投 资 管 理 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 交 大 企 业 管 理

Bardziej szczegółowo

关于收购晋城兰花大宁煤炭有限公司持有的

关于收购晋城兰花大宁煤炭有限公司持有的 2005 2005 1 2005 2 2005 3 4 5 6 OO 1 2005 2005 X O 2 2005 2005 : 2005 6 16 1 2 < > 3 < > 4 3 2005 1 9900, 99% 100 1% 18 30 8.4 2.6 5.8, 3 2 29900 99.67% 100 0.33% 4 2005 2004, 5 2005 6 2005, 7 2005 20%

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDA8C9E8B9A4B3CCB9A4B3CCC1BFC7E5B5A5BCC6BCDBB9E6B7B6A3A8474235303530302D32303033A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BDA8C9E8B9A4B3CCB9A4B3CCC1BFC7E5B5A5BCC6BCDBB9E6B7B6A3A8474235303530302D32303033A3A92E646F63> UDC P 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 GB50500--2003 建 设 工 程 工 程 量 清 单 计 价 规 范 2003-02-17 发 布 2003-07-01 施 行 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 联 合 发 布 1 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 建 设 工 程 工 程 量

Bardziej szczegółowo