WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji"

Transkrypt

1 m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem doreczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), w dniach od 4 do 17 września 2013 r została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Okonku kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także w obszarze wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 393/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Katarzyna Marcinkowska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego v\ Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 5 sierpnia 2013 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania docho Jów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych szesnastu nieprawidłowości i jednego uchybienia, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, te , fax I

2 Ocenę pozytywną uzasadnia: - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Gminie Okonek dotacji w części niewykorzystanej, przestrzeganie przez jednostkę kontrolowaną reguł dofinansowania jej zadań własnych bieżących i inwestycyjnych określonych odpowiednio: przepisem art. 128 ust. 2 ustawy u finansach publicznych, dofinansowania, przepisami odrębnych ustaw oraz porozumieniami w sprawie zgodność pomiędzy listami wypłat świadczeń i decyzjami wydawanymi w sprawach indywidualnych dotyczących ich przyznania, za wyjątkiem jednostkowego przypadku niewypłacenia przyznanego osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, dodatku w kwocie zł. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Okonek w 2012 r. na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. 2. Zaniżanie wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na skutek błędnego zliczenia ilości zakupionego oleju napędowego. 3. Brak adnotacji, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) na fakturach dołączonych do wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 4. Brak adnotacji o sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym na dowodach księgowych dotyczących zakupów zrealizowanych w ramach środków dotacji celowej budżetu państwa przekazanej w rozdziale Pozostała działalność. 5. Jednostkowy przypadek nieterminowego wykonania wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność. 6. Dwa przypadki odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w dziale Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie, po terminie al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

3 określonym w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). 7. Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Okonek w 2012 r. na dofinansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 8. Jednostkowy przypadek niewypłacenia dodatku w kwocie zł przyznanego osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne. 9. Ujęcie wydatków na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w roku 2012 niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) oraz rozbieżność pomiędzy zapisami w ewidencji księgowej i dowodami księgowymi, skutkujące pobraniem w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Okonek w 2012 r. na realizację programu wieloletniego..pomoc państwa w zakresie dożywiania". 10. Ujęcie wydatków w ramach realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz rozbieżność pomiędzy zapisami w ewidencji księgowej i dowodami księgowymi, skutkujące pobraniem w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Okonek w 2012 r. na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w roku Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Okonek w 2012 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków i pomocy w naturze (dział Pomoc społeczna, rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). 12. Zaniżanie wysokości przyznanych zasiłków okresowych oraz błąd pisarski w decyzji przyznającej zasiłek okresowy. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

4 4 13. Niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujęcie zwrotu środków za wyżywienie. 14. Pominięcie uzasadnienia decyzji w sprawie udzielenia stypendiów szkolnych w formie świadczenia pieniężnego. 15. Niezgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujęcie wydatków na zasiłki szkolne. 16. Nieterminowe przekazywanie na rachunek Skarbu Państwa zrealizowanych dochodów budżetowych. Ad. 1. Kontrola wykazała, iż koszty realizacji zadania w dziale Rolnictwo i łowiectwo. rozdział Pozostała działalność wyniosły ,43 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków przyznanej dotacji celowej budżetu państwa. Ustalono, iż w ramach realizacji zadania polegającego na realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego vr cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na skutek błędnych wyliczeń ilości zakupionego oleju napędowego przez czternastu producentów rolnych, przyznano wnioskodawcom świadczenia w kwotach zawyżonych o: 1) 0.01 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r., 2) 0,01 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 15 marca 2012 r.. 3) 0.01 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 15 marca 2012 r., 4) 0.04 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r.. 5) 0.63 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r 6) 0.02 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r 7) 3.01 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r.. 8) 0.03 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r 9) 0.02 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r 10) 0.01 zl - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 19 marca 2012 r.. 11) 0.38 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 4 września 2012 r.. 12) 0.23 zl - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 4 września 2012 r., 13) zł - dccyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 4 września 2012 r.. 14) zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 4 września 2012 r. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

5 10 W świetle powyższych ustaleń kwota 60,52 zł, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczynę wykazanych powyżej nieprawidłowości inspektor w Urzędzie Miejskim w Okonku wskazał błędne wyliczenie kwoty zwrotu wynikające z zaokrąglania ilości litrów zakupionego oleju napędowego oraz nieczytelność kopii faktur. Ad. 2. Kontrola wykazała, iż w ramach realizacji zadania w dziale Rolnictwo i łowiectwo. rozdział Pozostała działalność, na skutek błędnych wyliczeń ilości zakupionego oleju napędowego przez dziewięciu producentów rolnych, przyznano wnioskodawcom świadczenia w kwotach zaniżonych o: 1) 0.04 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 14 marca 2012 r.. 2) 0.38 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 15 marca 2012 r.. 3) 0.01 zl - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r 4) 0.07 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r 5) 0.02 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 19 marca 2012 r 6) 0,73 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 3 września 2012 r.. 7) 0.20 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 4 września 2012 r 8) 1.22 zł - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 4 września 2012 r.. 9) 0.18 zl - decyzja Burmistrza Okonka nr Fn z 17 września 2012 r. W wyniku błędnego zliczenia ilości zakupionego oleju napędowego zwrot podatku akcyzowego zaniżono o kwotę 2.85 zł. Ponadto, kontrola ujawniła 11 przypadków błędnego zliczenia ilości zakupionego oleju napędowego, jednak nie wpłynęło to na zaniżenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego. Nieprawidłowości dotyczyły: 1) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 15 marca 2012 r.. 2) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 15 marca 2012 r.. 3) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r., 4) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r.. 5) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r.. 6) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 15 marca 2012 r.. 7) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

6 6 8) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 16 marca 2012 r 9) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 4 września 2012 r., 10) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 5 września 2012 r., 11) decyzji Burmistrza Okonka nr Fn z 5 września 2012 r. Jako przyczynę wykazanych powyżej nieprawidłowości inspektor w Urzędzie Miejskim w Okonku wskazał błędne wyliczenie kwoty zwrotu wynikające z zaokrąglania ilości litrów zakupionego oleju napędowego oraz nieczytelność kopii faktur. Ad. 3. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego, upoważniony przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownik urzędu gminy lub miasta umieszcza adnotację o treści,,przyjęto w dniu... do zwrotu części podatku akcyzowego". Kontrola wykazała, iż większość załączonych do wniosków faktur nie została opatrzona przedmiotową adnotacją. Wyjaśniając opisane wyżej nieprawidłowości inspektor w Urzędzie Miejskim w Okonku wskazał, iż:,./. Pieczątka przyjęto w dniu...do zwrotu części podatku akcyzowego" umieszczana była tylko na oryginałach faktur VAT. a kopie sporządzane były przed jej przystawieniem (...).". Ad. 4. Kontrola wykazała, iż wymienione dowody księgowe dotyczące zakupów zrealizowanych w ramach środków dotacji celowej budżetu państwa przekazanej w rozdziale Pozostała działalność nie zawierały adnotacji o ich sprawdzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Opisane nieprawidłowości dotyczyły faktur VAT: nr 2321/12 z 22 marca 2012 r. za zakup artykułów biurowych oraz papieru na kwotę: zł. nr FA/8529/2012 z 24 września 2012 r. za zakup papieru na kwotę: zł, nr 9359/1/2012 z 12 października 2012 r. za zakup papieru na kwotę: zł. nr 9675/1/2012 z 23 października 2012 r. za zakup papieru na kwotę: 1 88,56 zl. nr 159/12 z 26 października 2012 r. za zakup 2 zestawów komputerowych na kwotę: zł, nr /1/2012 z 6 listopada 2012 r. za zakup papieru na kwotę: 251,41 zł. al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel fax

7 10 nr FA/10301/2012 z 8 listopada 2012 r. za zakup papieru i druków na kwotę: zł, nr 10410/1/12 z 14 listopada 2012 r. za zakup artykułów biurowych oraz papieru na kwotę: 261,68 zł. Z wyjaśnień Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego w Okonku wynika, iż:..(...) brak na 8 dowodach księgowych kontroli formalno - rachunkowej nie ustalono przyczyny braku kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych (...) Wskazanie ewentualnie innych przyczyn powodujących powstanie nieprawidłowości nie jest możliwe ze względu na wprowadzoną reorganizację w ostatnim kwartale 2012 roku oraz 1 kwartale 2013 roku powodującą między innymi zmiany zatrudnionych osób na stanowiskach głównego księgowego Urzędu Miejskiego w Okonku oraz skarbnika Miasta i Gminy Okonek Ad. 5. Kontrola wydatków związanych z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ujawniła jednostkowy przypadek dokonania zapłaty po terminie określonym na fakturze. Zobowiązanie wynikające z faktury VAT nr 159/12 z dnia 26 października 2012 r.. z terminem płatności do dnia 9 listopada 2012 r. zostało zrealizowane w dniu 13 listopada 2012 r.. tj. 4 dni po terminie. Z wyjaśnień Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego w Okonku wynika, iż: (...) przekroczenie terminu płatności za fakturę nr 159/12 - prawdopodobnie przyczyną tego było niezamierzone przeoczenie terminu płatności faktury. Termin płatności wynikający z w. faktury przypadał na dzień r. natomiast płatności dokonano dnia r. bez naliczenia odsetek karnych(...). Wskazanie ewentualnie innych przyczyn powodujących powstanie nieprawidłowości nie jest możliwe ze względu na wprowadzoną reorganizację w ostatnim kwartale 2012 roku oraz I kwartale 2013 roku powodującą między innymi zmiany zatrudnionych osób na stanowiskach głównego księgowego Urzędu Miejskiego w Okonku oraz skarbnika Miasta i Gminy Okonek". Ad. 6. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w art. 31 i ustawy, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu. al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

8 8 w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Kontrola ujawniła opóźnienia w przekazaniu zaliczki na podatek dochodowy w dziale Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie. Nieprawidłowości dotyczyły: zaliczki za kwiecień 2012 r. w kwocie 479,00 zł, która została odprowadzona, wraz z należnymi odsetkami, w dniu 11 czerwca 2013 r.. tj. 21 dni po terminie. - zaliczki za lipiec 2013 r. w kwocie 610,00 zł, która została odprowadzona w dniu 21 sierpnia 2013 r., tj. 1 dzień po terminie. Z wyjaśnień Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego w Okonku wynika, iż: W związku z prowadzone} kontrolą związaną z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystaniem dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz realizacją dochodów należnych budżetowi państwa w 2012 roku stwierdzono dwa przypadki nieterminowego przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące kwiecień i lipiec 2012 r. Prawdopodobną przyczyną nieterminowego przekazania ww. zaliczek było niezamierzone przeoczenie terminu płatności. Zaliczka za miesiąc kwiecień 2012 r. została przekazana w dniu r. łącznie z odsetkami karnymi w wysokości zł. Natomiast zaliczka na podatek dochodowy za miesiąc lipiec 2012 r. została przekazana w dniu r. bez naliczania odsetek karnych. Wskazanie ewentualnie innych przyczyn powodujących powstanie nieprawidłowości nie jest możliwe ze względu na wprowadzoną reorganizację w ostatnim kwartale 2012 roku oraz 1 kwartale 2013 roku powodującą między innymi zmiany zatrudnionych osób na stanowiskach głównego księgowego Urzędu Miejskiego w Okonku oraz skarbnika Miasta i Gminy Okonek Ad. 7. Kontrola ujawniła przypadek dokonania nadpłaty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za dwóch pracowników (dział Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego). Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r.. poz. 592 ze zm.) wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

9 10 miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, tj zł. Biorąc powyższe pod uwagę odpis podstawowy na dwóch zatrudnionych wynosi zł. Ustalono, iż w dniu 9 marca 2012 r. odprowadzona została kwota zł. natomiast w dniu 26 września 2012 r zł. Łącznie za 2 pracowników odprowadzono tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę zł. Nadpłata wyniosła 0.14 zł. Ww. kwota stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisem art. 169 ustawy o finansach publicznych. Z wyjaśnień kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku wynika, iż:.,(...) M-GOPS w Okonku winien odprowadzić na konto ZFSS kwotę dwóch pracowników w wysokości zl. IV związku z powyższym nadpłata w 2012 r. wyniosła 0.14 zi:\ Ad. 8. Decyzją nr z 28 lutego 2012 r. kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku przyznał, z upoważnienia Burmistrza Okonka, pomoc finansową dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne, w kwocie zl miesięcznie, na okres od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2012 r. W trakcie kontroli ustalono, iż wnioskodawcy, na podstawie ww. decyzji, wypłacono jednorazowo kwotę 100,00 zl, co potwierdza Lista wypłat z 20 marca 2012 r. (poz. 1 oraz WB nr 53 z 20 marca 2012 r.). Z wyjaśnień kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku wynika, iż:,.(...) W miesiącu marcu 2012 r. klientka winna otrzymać 200,00 zl. W związku z omyłką w miesiącu marcu 2012 r. klientka otrzymała 100,00 zl. należne za miesiąc marzec 2012 r. przez co nie zostało wypłacone świadczenie należne za miesiąc luty 2012 r. w wysokości 100,00 zł". Ad. 9. Kontrola wykazała, iż wydatek w kwocie 2.900,00 zł poniesiony na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w roku 2012 został ujęty w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

10 10 podczas gdy. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. należało ująć w Dotacje cełowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ginie (związkom gmin) ustawami. W konsekwencji kwota zł odpowiadająca 69.82% dofinansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania polegającego na realizacji programu wieloletniego..pomoc państwa ir zakresie dożywiania". stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację i podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Z wyjaśnień kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku wynika, iż..(...) omyłkowo zostały zaksięgowane wydatki dot. dotacji celowej i $ IV związku z powyższym M-GOPS w Okonku zobowiązuje się do złożenia korekty sprawozdania budżetowego Rb-50 do Gminy Okonek". Ad. 10. Ustalono, iż wydatek w kwocie zł poniesiony w ramach realizacji programu wieloletniego..pomoc państwa vr zakresie dożywiania" został ujęty w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji iządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, podczas gdy należało go ująć w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). W konsekwencji kwota 300,00 zł odpowiadająca dofinansowaniu ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania polegającego na uregulowaniu zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w roku stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację i podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Z wy jaśnień kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku wynika, iż:..(...) omyłkowo zostały zaksięgowane wydatki dot. dotacji celowej i $ ii' związku z powyższym M-GOPS u- Okonku zobowiązuje się do złożenia korekty sprawozdania budżetowego Rb-50 do Gminy Okonek.". al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

11 Ad. 11. Kontrola wydatków w dziale Pomoc społeczna, rozdział Zasiłki i pomoc ii' naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ujawniła, iż wśród wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych ujęto: wydatek poniesiony za pobyt w Centrum Socjopomocy Stowarzyszenia Pomoc Nieuleczalnie Chorym i Bezdomnym..Pro Bono" w Galowie, na kwotę zł (rachunek nr 37/2012 z 27 kwietnia 2012 r.). wydatek poniesiony na zakup lekarstw na kwotę zł (faktura VAT nr F/342/12 z 8 maja 2012 r.). Wykazane wydatki w łącznej kwocie zł stanowią dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, która podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Z wyjaśnień kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku wy nika, iż: IV związku z tym. iż wydatki związane z zasiłkami celowymi i okresowymi mają identyczną klasyfikację budżetową, przy księgowaniu popełniono błąd. przez co wydatki z zasiłków celowych zostały zaklasyfikowane jako wydatki na zasiłki okresowe. Została przez to pobrana nienależnie dotacja celowa iv zakresie zasiłków okresowych ir wysokości zł.". Ad. 12. Kontrola wykazała, iż w 9 przypadkach, na skutek błędów rachunkowych, zaniżona została wysokość przyznanych świadczeń w dziale Pomoc społeczna, rozdział Zasiłki i pomoc iv naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Nieprawidłowości dotyczyły następujących decyzji wydanych z upoważnienia Burmistrza Okonka przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku: nr M-GOPS z 16 lutego 2012 r. - przyznano świadczenie w kwocie zł. podczas gdy należało przyznać zł. nr M-GOPS z 17 lutego 2012 r. - przyznano świadczenie w kwocie zł, podczas gdy należało przyznać zł. nr M-GOPS z 17 lutego 2012 r. - przyznano świadczenie w kwocie zł. podczas gdy należało przyznać zł, nr M-GOPS z 23 października 2012 r. - przyznano świadczenie w kwocie zł. podczas gdy należało przyznać zl. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel fa\ www poznan.uw.gov.pl. wojewoda.w

12 12 nr M-GOPS a.2012 z 20 października 2012 r. - przyznano świadczenie w kwocie zk podczas gdy należało przyznać zł. nr M-GOPS z 24 października 2012 r. - przyznano świadczenie w kwocie zk podczas gdy należało przyznać zł. nr M-GOPS z 24 października 2012 r. - przyznano świadczenie w kwocie zł. podczas gdy należało przyznać zł, nr M-GOPS z 7 grudnia 2012 r. - przyznano świadczenie w kwocie zk podczas gdy należało przyznać zł. nr M-GOPS z 16 lutego 2012 r. - przyznano świadczenie w kwocie zk podczas gdy należało przyznać zł. Kontrola wykazała ponadto błąd pisarski w decyzji nr M-GOPS z 16 lutego 2012 i\. w której wskazano dochód rodziny w kwocie zl. podczas gdy poprawna kwota to zł. Z wyjaśnień Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku wynika, iż:..iv n ir decyzjach pracownicy popełnili b/ęc/y w wyliczeniu zaniżając dla klientów zasiłki. Powodem niniejszych nieprawidłowości było złe ustawienie miejsc po przecinku na kalkulatorze. a) Decyzja M-GOPS z dnia r zł. h) Decyzja M-GOPS /2 z dnia r zl. c) Decyzja M-GOPS z dnia r zł. d) Decyzja M-GOPS z dnia r zl. e) Decyzja M-GOPS z dnia r zl. f) Decyzja M-GOPS z dnia r zl. g) Decyzja M-GOPS a.2012 z dnia r zl. h) Decyzja M-GOPS z dnia r zl. i) Decyzja M-GOPS z dnia r zl. ". Ad. 13. Stwierdzono, iż środki za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jastrowiu w kwocie zł zostały ujęte w rozdziale Zasiłki i pomoc ir naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrotu środków, podczas gdy. zgodnie z rozporządzeniem ir sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środkónr pochodzących ze źródeł zagranicznych. należało je wykazać w rozdziale Pozostała działalność. al. Niepodległości Poznań, tel fa\ wojewoda. wielkopolski(v?>poznan.iiw\gov.pl

13 10 Wyjaśniając przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku oświadczył, iż: W/w dokument finansowy dotyczył zwrotu wydatków i winien być zaksięgowany jako pomniejszenie wydatków w zakresie a omyłkowo został zaksięgowany jako pomniejszenie w zakresie zasiłków okresowych ". Ad. 14. Zgodnie z art. 90d ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Z kolei art. 90d ust. 5 ustawy stanowi, iż stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna. że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, nie jest możliwe. Kontrola wykazała, iż wszystkie decyzje kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku dotyczące przyznania świadczeń w formie pieniężnej, na okres od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., nie zawierały uzasadnienia przyznania świadczenia w formie świadczenia pieniężnego. Z wyjaśnień kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku wynika, iż: (...) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku nie uzasadnił w sposób indywidualny dla każdego wnioskodawcy dlaczego przyznał świadczenie w formie której mowa wart. 90d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z uwagi na zbyt dużą ilość wniosków do rozpatrzenia przez pracownika który dodatkowy wnioski z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.". rozpatruję Ad. 15. Stwierdzono błędną klasyfikację zasiłków szkolnych. Ujęto je w Stypendia dla uczniów, podczas gdy - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - powinny być ujęte w Inne formy pomocy dla uczniów. al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

14 10 Z wyjaśnień kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku wynika, iż: (...) M-GOPS w Okonku (...) źle zinterpretował opis do Stypendia dla uczniów" i zaklasyfikował w tym paragrafie również wydatki na zasiłki szkolne przyznawane na podstawie art. 90e ustawy (...) o systemie oświaty (...).". Ad. 16. Co do zasady należne Skarbowi Państwa dochody budżetowe były przekazywane na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach określonych przepisami art. 255 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowiły: 1) dochody zrealizowane z tytułu udostępnienia informacji adresowej: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 lipca 2012 r. z tytułu udostępnienia informacji adresowej w kwocie ogółem zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 2 sierpnia 2012 r. w należnej Skarbowi Państwa kwocie zł. tj. 8 dni po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.09 zł; 2) dochody zrealizowane z tytułu pozostałych odsetek od funduszu alimentacyjnego: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 stycznia 2012 r. z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 26 stycznia 2012 r. w kwocie zł. tj. 1 dzień po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z lego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0,02 zł; - dochody pobrane w okresie od 21 kwietnia do 10 maja 2012 r. z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 16 maja 2012 r. w kwocie zł. tj. 1 dzień po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.14 zł; al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

15 10 - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 czerwca 2012 r. z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 83,10 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 27 czerwca 2012 r. w kwocie 83,10 zł. tj. 2 dni po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.07 zł; - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 lipca 2012 r. z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 179,10 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2012 r. w kwocie zł, tj. 2 dni po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.14 zl; - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 września 2012 r. z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 147,00 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 147,00 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 26 września 2012 r. w kwocie zł. tj. 1 dzień po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0,06 zł; 3) dochody zrealizowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej: - dochody pobrane w okresie od 21 kwietnia do 10 maja 2012 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie ogółem zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 186,26 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 16 maja 2012 r. w kwocie zł, tj. 1 dzień po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych: na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.07 zł: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 lipca 2012 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie ogółem zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2012 r. w kwocie zł. tj. 2 dni po terminie al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

16 16 określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.01 zł; 4) dochody zrealizowane z tytułu funduszu alimentacyjnego: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 stycznia 2012 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 2.011,12 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 26 stycznia 2012 r. w kwocie zł. tj. 1 dzień po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy u finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.48 zł; - dochody pobrane w okresie od 21 kwietnia do 10 maja 2012 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 16 maja 2012 r. w kwocie 2.273,70 zł. tj. 1 dzień po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.90 zl: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 czerwca 2012 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 1.221,31 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 751,97 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 27 czerwca 2012 r. w kwocie zł. tj. 2 dni po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.60 zł: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 lipca 2012 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 1.914,54 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 1.158,34 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 27 lipca 2012 r. w kwocie zł. tj. 2 dni po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.92 zl; al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax wvvvv.poznan.livv.gov.pl,

17 10 - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 września 2012 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 2.479,56 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 26 września 2012 r. w kwocie zł. tj. 1 dzień po terminie określonym w art. 255 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.63 zł. Wyjaśniając przyczyny wykazanych wyżej nieprawidłowości Skarbnik Miasta i Gminy Okonek oświadczył, iż:,,w związku z prowadzoną kontrolą związaną z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystaniem dotacji na realizacje zadań własnych gminy oraz realizacją dochodów należnych budżetowi państwa w 2012 roku stwierdzono 13 przypadków przekroczenia obowiązujących terminów przekazania dochodów należnych Wojewodzie Wielkopolskiemu. Prawdopodobnie przyczyną wystąpienia powyższych nieprawidłowości były niezamierzone przeoczenia oraz niewłaściwy przepływ informacji z gminną jednostką budżetową bezpośrednio realizującą większość przekazywanych za pośrednictwem gminy do budżetu państwa dochodów (Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Okonku). Wskazanie ewentualnie innych przyczyn powodujących powstanie nieprawidłowości nie jest możliwe ze względu na wprowadzoną reorganizację w ostatnim kwartale 2012 roku oraz I kwartale 2013 roku powodującą między innymi zmiany zatrudnionych osób na stanowiskach głównego księgowego Urzędu Miejskiego w Okonku oraz skarbnika Miasta i Gminy Okonek. ". Z kolei z wyjaśnień kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku wynika, iż:,.kierownik M-GOPS w Okonku mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w dniu 2 marca 2011 r. pismem Nr MGOPS/K/8112/11/2011 (kserokopia w załączeniu) wystąpił do Burmistrza Okonka o określenie terminów odprowadzania dochodów o których mowa w art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). lecz do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na powyższe pismo/'. Kontrola ujawniła ponadto uchybienie polegające na wskazaniu w dwóch decyzjach kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku (nr ST z 21 września 2012 r. i nr ST z 29 września 2012 r.) błędnych kwot al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

18 10 przyznanego stypendium za okres od 1 września 2012 r. do 31 października 2012 r. W sentencji decyzji nr ST wskazano, że przyznano świadczenie w kwocie zł. podczas gdy faktycznie przyznano kwotę 72,80 zł, natomiast w sentencji decyzji nr ST znalazł się zapis, iż przyznano świadczenie w kwocie zł. podczas gdy przyznano kwotę 81,90 zl. Pomimo ww. omyłek pisarskich świadczenia wypłacono w poprawnej wysokości. W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Dokonanie zwrotu kwoty zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości część dotacji celowej przekazanej Gminie Okonek w 2012 r. przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu dotacji. Ww. kwotę należy wpłacić w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 2. Wyeliminowanie nieprawidłowości polegających na nieprecyzyjnym zestawianiu ilości zakupionego paliwa wynikających z faktur przedstawianych przez rolnych. producentów 3. Spowodowanie opatrywania dowodów zakupu paliwa przedkładanych przez producentów rolnych, adnotacją określoną przepisem art. 6 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 4. Wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie opisywania dowodów księgowych. 5. Dokonywanie wydatków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 6. Spowodowanie przekazywania pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminach zakreślonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 7. Spowodowanie ustalania wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

19 10 w kwotach wynikających z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 8. Spowodowanie wypłacania świadczeń w okresie i w kwotach ustalonych stosownymi decyzjami administracyjnymi wydanymi w sprawach indywidualnych. 9. Dokonanie zwrotu na wskazany w punkcie 1 niniejszych zaleceń rachunek kwot: zł zł i 935,56 zł stanowiących wykazane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym części dotacji budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Ww. kwoty należy wpłacić w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego wraz z odsetkami naliczonymi odrębnie w odniesieniu do każdej dotacji od dnia przekazania Gminie Okonek przedmiotowych środków do dnia ich zwrotu. 10. Wykorzystywanie środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wyłącznie na cele zakreślone przez udzielającego dotację. 11. Wyeliminowanie błędów rachunkowych skutkujących przyznaniem świadczeń w kwotach innych niż wynikające z poprawnego wy liczenia. 12. Ujmowanie wydatków zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 13. Spowodowanie udzielania uczniom stypendiów szkolnych w formie świadczenia pieniężnego wyłącznie w warunkach zakreślonych przepisem art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty, tj. wówczas, gdy udzielenie stypendiów szkolnych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych bądź w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym nie jest możliwe. Uzasadnianie w każdej indywidualnej sprawie przyczyn, dla których możliwe jest wyłącznie przyznanie tej formy pomocy. 14. Dokonanie zwrotu odsetek od nieterminowo przekazanych na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. W w. kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody al. N iepodleglości 16/ Poznań, tel , fax I

20 20 Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. 16. Wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej celem minimalizacji ryzyka nieterminowego przekazywania na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych. 17. Wyeliminowanie uchybień polegających na wskazywaniu w treści decyzji administracyjnych kwot innych niż faktycznie przyznane i wypłacone świadczenia. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem WOJEWODA vyf D 0P0LSKi / PiotL-plotek.Zastępca Dyrektora VWcfeiaWFinansfty i Budżetu 1 GłfWiny Kskgowy jggjjifc* Mariusz ŚmietoAski fo } n i Kierownik Oddziału Kontroli, Niepodległości 16/18, Poznań, tel fax

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3512.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.6.2014 Pan Piotr Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.10.14.2014 Pan Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica Urząd Gminy Pokrzywnica al. Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI k Wrocław, dnia stycznia 2017 r. N RS-RS.431.17.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 0 5-81- 201? k a n c e l a r ia Sposób doręgzenia:... Pani Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo