WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w dniach od 27 października 2014 r. do 4 listopada 2014 r., została przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie kontrola w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 w dziale Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany, a także w obszarze przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadziły, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 622/14 z dnia 17 października 2014 r., Katarzyna Troczyńska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jako przewodnicząca zespołu, Wiesława Nawrocka - Główny Księgowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Aleksandra Fojt - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 14 października 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych w rozdziale i 71015, a także w obszarze al. Niepodległości 16/ 8, Poznań, tel , fax wvvw.poznan.liw.gov.pl,

2 2 terminowości przekazywania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dziesięciu nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Starostwu Powiatowemu w Ostrzeszowie dotacji w części niewykorzystanej do końca roku 2013 w rozdziale 75411, wydatkowanie środków otrzymanych z dotacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, - terminowe przekazywanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy przez ww. jednostki, - terminowość regulowania zobowiązań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, - prawidłowe klasyfikowanie wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, prawidłowe naliczenie i wypłata wynagrodzeń, uposażeń, dodatków do uposażeń, równoważników pieniężnych, rekompensat pieniężnych i wynagrodzeń osobowych w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Dwa przypadki nieterminowego przekazania dochodów budżetowych zrealizowanych w rozdziale z tytułu wpływów z różnych opłat oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie. 2. Wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax wwvv.poznan.uw.gov.pl,

3 1 J 3. Dokonywanie wydatków ze środków publicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie z uchybieniem terminów wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 4. Jednostkowy przypadek dokonania zwrotu poniesionych kosztów podróży Powiatowemu inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie w kwocie niższej niż należna. 5. Przekroczenie planu wydatków budżetowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie w : 3020, 4010, ,4210, , 4370, 4400, Przekazanie przez Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie kwoty stanowiącej wymaganą równowartość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości wyższej od należnej. 7. Wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji przekazanej na wydatki inwestycyjne przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie. 8. Zawyżenie wartości nabycia środka trwałego przez ww. jednostkę poprzez przyjęcie do wartości początkowej kwoty wydatkowanej na zakup paliwa i tablic rejestracyjnych. 9. Piętnaście przypadków sklasyfikowania wydatków przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.). 10. Trzy przypadki naliczenia i wypłaty nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie w kwocie niższej niż należna. Ad.l Kontrola ujawniła dwa przypadki przekazania przez Starostę Ostrzeszowskiego zrealizowanych dochodów budżetowych na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego z naruszeniem terminów określonych w art. 255 ustawy o finansach publicznych. Nieprawidłowości dotyczyły: - należnej Skarbowi Państwa części dochodów pobranych w okresie od 11 do 20 czerwca 2013 r. w rozdziale 75411, kwotę 16,15 zł stanowiącą należną Skarbowi Państwa część dochodów w kwocie 17,00 zł przekazano na ww. rachunek w dniu 28 czerwca 2013 r., tj. 3 dni po terminie. al. Niepodległości 16/18, Poznań, tel , fax

4 - należnej Skarbowi Państwa części dochodów pobranych w okresie od 11 do 20 listopada 2013 r. w rozdziale kwotę 78,25 zł stanowiącą należną Skarbowi Państwa część dochodów w kwocie zł przekazano na ww. rachunek w dniu 2 grudnia 2013 r., tj. 7 dni po terminie. Zastępca Kierownika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie oświadczył:..powiat Ostrzeszówski w 2013 roku przekazał dwa razy po terminie dochody budżetu państwa zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie w dziale 754. rozdział Środki wpłynęły do Starostwa r. -przekazano do WUW r. 2. Środki wpłynęły do Starostwa r. -przekazano do WUW r. Powiat nie określił terminów przekazywania pobranych dochodów budżetu państwa przez jednostki realizujące te dochody. Ustawowy termin przekazania dochodów do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego określony został na podstawie daty wpływu zrealizowanych dochodów na rachunek Powiatu. Dochody powinny zostać przekazane w terminach ustalonych na podstawie wpływu na rachunek PPSP w Ostrzeszowie". Nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168), z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanych dochodów budżetowych opisane działanie - zgodnie z przepisami art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie otrzymał dotację celową w kwocie ,00 zł na realizację zadań bieżących w roku 2013 r. Otrzymane środki wydatkowano w pełnej wysokości. Kontrola wydatków dokonanych przez Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie ujawniła jednostkowy przypadek sfinansowania z przedmiotowych środków nieuprawnionego wydatku, tj.. zakupu bukietu kwiatów w kwocie 70,00 zł (faktura nr 59/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.). Wyjaśnienie w sprawie złożyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie oraz Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie: Wydatek w wysokości 70 zł przeznaczony został na zakup wiązanki pogrzebowej dla byłego Kierownika Wydziału Architektury, byłego Architekta Powiatowego al. Niepodległości 16/ 8, Poznań, tel , fax wvvw.poznan.liw.gov.pl,

5 5 w Ostrzeszowie i zasłużonego urzędnika administracji powiatowej i samorządowej. Był to incydentalny i jednorazowy przypadek zakupu wiązanki bukietowej od początku powstania powiatowych inspektoratów tj. od roku. Udział delegacji w pogrzebie był czynnością służbową a nie prywatną. Powszechnie stosowaną praktyką jest fakt składania wieńcy łub bukietu kwiat owego przez delegację, która reprezentowała urząd/organ administracji publicznej. Uznano, że fakt ten w sposób oczywisty porwała na pobycie zakupu wiązanki ze środków publicznych''. Wykazana kwota stanowi dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, która podlega zwrotowi na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie określonym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną powyżej kwotę wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem, opisane działanie nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 3 Stwierdzono osiemnaście przypadków nieterminowego uregulowania zobowiązań pieniężnych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie, w rezultacie których kontrahenci nie wystąpili wobec ww. jednostki o zapłatę odsetek z tytułu opóźnień w zapłacie. Opóźnienia wyniosły od jednego do dziewięciu dni. Wyjaśnienie w sprawie złożył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie oraz Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie: W roku 2013 niektóre faktury zostały zapłacone po terminie. Częstą przyczyną tego faktu była awaria systemu bankowości elektronicznej, ponieważ jest zawodny i wymaga częstej aktualizacji i interwencji informatyka (brak takiej osoby w jednostce). Również sprzęt komputerowy, który posiadamy jest zawodny, komputery wymagają naprawy, to również przyczyniło się do wielu opóźnień. W niektórych przypadkach nieobecność w pracy wynikająca z charakteru pracy lub wypadków losowych jednej z osób podpisujących przelewy uniemożliwiało zapłacenie faktur w terminie. W tych przypadkach kontrahenci nie obciążyli PINB odsetkami ustawowymi". Kontrola ujawniła także przypadki nieterminowego dokonania przez ww. jednostkę wydatków ze środków publicznych skutkujące naliczeniem karnych odsetek przez kontrahenta. Ustalono, że z tytułu nieterminowego uregulowania czynszu za wynajem al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax wwvv.poznan.uw.gov.pl,

6 6 pomieszczeń biurowych za III kwartał 2013 r. oraz za nieterminowe uregulowanie zobowiązania za energię elektryczną za miesiąc październik i listopad 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie obciążyło Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie odsetkami w łącznej kwocie 2,85 zł. Wykazana kwota stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 4 Przeprowadzona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie kontrola poleceń wyjazdów służbowych wykazała, że w jednym przypadku naliczono, a następnie dokonano zwrotu kosztów podróży służbowej w kwocie o 0,25 zł niższej od należnej. Ze złożonych w toku kontroli wyjaśnień wynika, że: Różnica w rozliczeniu delegacji nr 5/2013 w wysokości 0,25gr wynikła z błędu matematycznego (rachunkowego) zaokrąglającego stawkę za 1 km do 3 miejsc po przecinku zamiast do 4 miejsc, tj. 310 km x 0,835 = 258,85 a powinno być 310 km x 0,8358 = 259,09". Ad. 5 Ustalono, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie przekroczył na koniec 2013 r. plan wydatków budżetowych na łączną kwotę 2,46 zł. Nieprawidłowość dotyczyła przekroczenia wydatków o kwotę 0,33 zł w 3020, o kwotę 0,40 zł w 4010, o kwotę 0,11 zł w 4020, o kwotę 0,20 zł w 4170, o kwotę 0,42 zł w 4210, o kwotę 0,23 zł w 4260, o kwotę 0,03 zł w 4300, o kwotę 0,22 zł w 4370, o kwotę 0,17 zł w 4400, o kwotę 0,35 zł w Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyjaśnił: Sumaryczna kwota budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2013 r. wynikająca z dotacji Wojewody została wykonana w 100%. Groszowe różnice wykonania budżetu na poszczególnych paragrafach wynikały z przyczyn technicznych, ponieważ pewnych wydatków nie sposób przewidzieć co do grosza. Sprawozdanie roczne jednostki z groszowymi różnicami na poszczególnych paragrafach zostało przyjęte przez Starostwo PoM>icitowe bez uwag". Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego

7 7 upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość wydatków dokonanych z przekroczeniem zakresu upoważnienia opisane działanie nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 6 Ustalono, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie wyliczył kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2013 r. w wysokości wyższej od należnej o 577,32 zł. Przyczyną powstałej nieprawidłowości było przyjęcie do obliczenia kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, iż w ww. jednostce zatrudnionych jest pięć osób, podczas gdy należało dokonać przeliczenia kwoty odpisu uwzględniając liczbę etatów, tj. 4,5 etatu. Ww. działanie jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349). W tym stanie rzeczy kwota 577,32 zł stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 7 i ad. 8 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie otrzymał w roku 2013 dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości. Kontrola wykazała, że w ramach otrzymanej dotacji dokonano zakupu za kwotę ,00 zł pojazdu marki Suzuki Swift. Na ww. kwotę składała się zaliczka w wysokości 1.000,00 zł wpłacona w dniu 28 marca 2013 r. na podstawie faktury zaliczkowej VAT nr FV/ZAL/12/13 z dnia 28 marca 2013 r. oraz kwota ,00 zł, którą uregulowano w dniu 12 kwietnia 2013 r. na podstawie faktury VAT nr FV/AN/15/13 z dnia 4 kwietnia 2013 r. Pozostałą kwotę dotacji Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie wydatkował na: al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax wwvv.poznan.uw.gov.pl,

8 - zakup paliwa - na podstawie faktury VAT nr 4459/13/GS dnia 16 kwietnia 2013 r. na kwotę zł, - opłatę komunikacyjną w wysokości zł wpłaconą w dniu 12 kwietnia 2014 r. Dokumentem OT Nr 2/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie przyjął na stan środek trwały - samochód Suzuki Swift. W ww. dokumencie wskazano jako wartość nabycia środka trwałego kwotę ,00 zł, tj. wartość o 300,00 zł wyższą niż faktyczna wartość środka trwałego. Wyjaśnienie w sprawie złożyli Powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie: Koszty zakupu, paliwa i koszty rejestracji ciot. nowego samochodu służbowego zostały pokryte z wydatków inwestycyjnych z paragrafu 6060 w uzgodnieniu z WINB w Poznaniu. Przekazane środki na zakup samochodu wynosiły 40000,00 zł i należało je wydatkować na w/w ceł. Tak więc zakup samochodu, pierm'sze tankowanie oraz zakup tablic rejestracyjnych zostały rozliczone w tej kwocie. W roku 2012 wnioskowaliśmy o dodatkom>e środki na zakup samochodu służbowego, które przekazano nam w roku 2013, gdyż z przekazanej dotacji na bieżącą działalność w roku 2013 nie bylibyśmy w stanie zakupić w/w samochodu jak też pobyć wszystkich innych kosztów z nim związanych. Kwota w wysokości zł została rozliczona w całości i przyjęta jako wartość początkowa środka trwałego przyjętego do ewidencji w roku 2013." Wykazane koszty zakupu pałiwa i opłata komunikacyjna nie stanowią wydatków inwestycyjnych, wobec czego kwota 300,00 zł stanowi dotację wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem i podlega zwrotowi na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, opisane działanie nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 9 Kontrola ujawniła piętnaście przypadków nieprawidłowego sklasyfikowania wydatków przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Nieprawidłowości al. Niepodległości 16/ 18, 6} -713 Poznań, tel , fax 61-85:4*1.1-5Q. vvwvv.poznan.uw.gov.pl. e-ńiail:

9 9 polegały - w trzech przypadkach - na błędnym sklasyfikowaniu wydatków poniesionych na usługę wyrobu pieczątek (wydatki zaksięgowano w , podczas gdy należało je ująć w ), natomiast - w dwunastu przypadkach - na nieprawidłowym ujęciu wydatków poniesionych na zużytą wodę i odprowadzenie ścieków (wydatki łącznie zaksięgowano w , podczas gdy usługę odprowadzenia ścieków należało sklasyfikować w ). Główny Księgowy- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie wyjaśnił: Powstałe nieprawidłowości dotyczące klasyfikowania wydatków powstały na skutek błędnego interpretowania klasyfikacji wydatków budżetowych. Po kontroli przyjęto prawidłową klasyfikację". Ad. 10 Kontrola wykazała, że w trzech przypadkach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie naliczyła i dokonała wypłaty nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie w kwocie niższej niż należna. Przyczyną powstałej nieprawidłowości było nieprzyjęcie do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej dodatków motywacyjnych, co jest niezgodne z 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów zaliczanych do okresu służby, od których załeży nabycie przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej prawa do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 101, poz. 637 ze zm.). W trakcie kontroli, w dniu 4 listopada 2014 r., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie dokonała dopłaty do podstawy nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 1.373,00 zł. Główny Księgowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie poinformował: ( ) wprowadziliśmy nowe zasady ponownego przeliczania nagród jubileuszowych na koniec miesiąca pod kontem wypłaconych dodatków motywacyjnych po terminie wypłaty nagrody jubileuszowej". W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Dokonanie zwrotu na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nieterminowo przekazanych na ww. rachunek należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ww. kwotę należy wpłacić na rachunek al. Niepodległości 16/18, Poznań, tel, , fax 61,854-1 ł->u. :,. g-mail: -

10 10 bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. 3. Dokonanie zwrotu kwoty 70,00 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem dotację celową budżetu państwa przekazaną w 2013 r. na realizację zadania w dziale 710. rozdział Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania jednostce samorządu terytorialnego przedmiotowej dotacji do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznali nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 4. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa wyłącznie na cel określony przez udzielającego dotację. 5. Dokonywanie wydatków publicznych przez Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 6. Dokonanie zwrotu kwoty 2,85 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową budżetu państwa przekazaną w 2013 r. na realizację zadania w dziale 710, rozdział Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopołskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 7. Wnikliwą weryfikację przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie rachunków podróży służbowych wykazywanych przez pracowników ww. inspektoratu na poleceniach wyjazdu służbowego. 8. Dokonywanie wydatków publicznych przez ww. jednostkę w granicach zakreślonych jej planem finansowym. 9. Dokonanie zwrotu kwoty 577,32 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową budżetu państwa przekazaną w 2013 r. na realizację zadania w dziale al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax e-rrmii: 'fal»jjfet'"l- *. '"; i. _ -^SS^S^E***- ^Tk'--'iiSilfHSft^:*-^"*

11 II 710, rozdział Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 10. Wzmocnienie nadzoru służb księgowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie nad przekazywaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 11. Dokonanie zwrotu kwoty 300,00 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem dotację celową budżetu państwa przekazaną w 2013 r. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania jednostce samorządu terytorialnego przedmiotowej dotacji do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 12. Prawidłowe klasyfikowanie wydatków przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. 13. Wzmocnienie nadzoru służb księgowych ww. jednostki nad obszarem naliczania nagród jubileuszowych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem WOJEWODA yi 0<OPOLSKI Piot)i jr lorek IT al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax * -f «. - Jifll

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 marca 2018 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.20.5.2017 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00 950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.431.1.2016 Łódź, 14 grudnia 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia Ą 9 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.8.2013.1 Wisikcpolstó Ur?,ąd vvojewó l KANCe\A&>A 3Ł.Ć w > >A ^ 9. o. 3 endl A Ldt ni Pan ifysiarwiesław Maszewski DNIA Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Za dowodem dereczenis

Za dowodem dereczenis Poznań, dnia 1-* maja 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.24.2013.1 Za dowodem dereczenis Pan Mikołaj Szymczak Starosta Jarociński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-20/11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2012 08 22 FN.IV.431.1.22.2012 Pani Jadwiga Półtorak Berus Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 9 listopada 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.4.2016 Łódź, 9 listopada 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 375 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 375 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 375 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11 Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo