Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno"

Transkrypt

1 Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), w dniach od 20 do 31 sierpnia 2012 r., z przerwą w dniu 21 sierpnia 2012 r., została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Wapno kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 436/12 z dnia 14 sierpnia 2012 r., zespół kontrolerów w składzie: Katarzyna Marcinkowska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznani u oraz Marcin Radeberg-Skorzysko - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-Y z dnia 14 sierpnia 2012 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

2 Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 9 nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Gminie Wapno dotacji w części niewykorzystanej, - wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji środków przekazanych ww. jednostce samorządu terytorialnego, - przestrzeganie przez jednostkę kontrolowaną reguł dofinansowania jej zadań własnych bieżących i inwestycyjnych określonych odpowiednio: przepisem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, dofinansowania. przepisami odrębnych ustaw oraz porozumieniami w sprawie - wypłata dofinansowania do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -., Wyprawka szkolna" zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652), - zgodność pomiędzy listami wypłat świadczeń i decyzjami wydawanymi w sprawach indywidualnych dotyczących ich przyznania, - terminowe przekazywanie dochodów budżetowych z tytułu kosztów upomnień oraz zaliczki alimentacyjnej. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej w 2011 r. Gminie Wapno na dofinansowanie zadania własnego bieżącego w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - Wyprawka szkolna ". 2. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za czerwiec 2011 r., po upływie terminu określonego w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205. poz ze zm.). 3. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały za czerwiec r. po upływie terminu określonego w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

3 4. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Wapno na stanowiskach realizujących zadania administracji rządowej za kwiecień 2011 r. (w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego) i lipiec 2011 r. (w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych) - po upływie terminów określonych w art. 47 ust. ł pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń 5. Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie (GOPS) na stanowiskach realizujących zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa za czerwiec 2011 r. po upływie terminu określonego w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń 6. Przyznawanie uczniom zasiłków szkolnych z naruszeniem zasad określonych w art. 90e ust. 1 i 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 7. Wypłatę zasiłków okresowych z naruszeniem zasad określonych w art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). 8. Rozpoznawanie niekompletnych pod względem formalnym wniosków o zwrot podatku akcyzowego, błędne kalkulacje limitów zwrotu podatku akcyzowego i faktycznie zużytego przez producentów rolnych paliwa, a także niewłaściwe wydatkowanie środków w ramach ponoszonych przez gminę kosztów ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego. 9. Nieterminowe przekazywanie dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od funduszu alimentacyjnego. Ad 1 Koszty realizacji zadania w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza. rozdział Pomoc materialna dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. -,,Wyprawka szkolna" wyniosły 4.360,00 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków przyznanej dotacji celowej budżetu państwa, podczas gdy - zważywszy na sformułowaną w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zasadę dofinansowania zadań własnych bieżących i inwestycyjnych - kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z przekazanej dotacji celowej na jego realizację nie mogła być wyższa niż zł. W świetle powyższych ustaleń kwota zł odpowiadająca minimalnemu 20 % udziałowi al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

4 4 środków własnych jednostki samorządu terytorialnego w kosztach realizacji przedmiotowego zadania stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Wójt Gminy Wapno wskazał, iż: Zgodnie z posiadaną wiedzą oraz wyjaśnieniami Ministerstwu Edukacji Narodowe/ do rządowego programu pomocy uczniom,. wyprawka szkolna " nie ma obowiązku współfinansowania tego zadania 20% wkładu własnego. W ustawie o systemie oświaty art. 9<)u mówi tylko o dofinansowaniu programów lokalnych i regionalnych w wysokości określonej przez Radą Ministrów. Natomiast w odniesieniu do programów rządowych jakim jest..wyprawka szkolna" nie wskazuje się konieczności dofinansowania przez jednostką samorządu terytorialnego". Co do zasady pobranie dotacji w nadmiernej wysokości jest penalizowane w ramach naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości. Z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad 2 Ustalono, iż składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc czerwiec 2011 r. - w kwocie ogółem 234,00 zł, GOPS opłacił w dniu 6 lipca r., tj. 1 dzień po terminie wynikającym z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń W dniu 30 sierpnia 2012 r. wyjaśnień w sprawie przyczyn ww. nieprawidłowości udzielił upoważniony przez Wójta Gminy Wapno pracownik socjalny. Oświadczył on. iż opóźnienie spowodowane było brakiem środków finansowych na koncie bankowym GOPS. Kontrola dokumentów księgowych potwierdziła, iż na dzień 5 lipca 2011 r. na koncie bankowym GOPS nie było środków w kwocie umożliwiającej zapłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych. W wyjaśnieniach z dnia 31 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Wapno oświadczył, że:..gmina Wapno przekazuje środki pieniężne na wniosek księgowej GOPS- u zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki. W dniu 5 lipca 2011 roku Gmina Wapno posiadała środki pieniężne na koncie bankowym i nic nie stało na przeszkodzie żeby je przekazać.". al. Niepodległości 16/ Poznań, tel fax I-50 www. poznan. u w.gov.pl,

5 5 Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi - co do zasady - naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 14 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie d\ 'scypliny finansów publicznych, jednak z uwagi na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanej kwoty, opisane zaniechanie nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Ad 3 Kontrola dokumentacji dotyczącej odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w dziale Pomoc społeczna, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach u- centrum integracji społecznej wykazała, iż GOPS w Wapnie opłacił składki zdrowotne od kwot zasiłku stałego za miesiąc czerwiec 2011 r. w kwocie 525,32 zł w dniu 6 lipca 2011 r tj. 1 dzień po terminie określonym w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń Wyjaśniając przyczyny ww. nieprawidłowości, działający upoważniony przez Wójta Gminy Wapno pracownik socjalny wyjaśnił, iż opóźnienie spowodowane było brakiem środków finansowych na koncie bankowym GOPS. Kontrola dokumentów księgowych potwierdziła, iż na dzień 5 lipca 2011 r. na koncie bankowym GOPS nie było środków w kwocie umożliwiającej zapłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych. W dniu 31 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Wapno oświadczył, że: Dochody są przekazywane na wniosek zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki GOPS. Wkład własny został przekazany w 3 transzach tj kwota 97 zł. dnia r. kwota 486 zł. dnia r. kwota541 zł.". Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi - co do zasady - naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 14 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednak z uwagi na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanej kwoty, opisane zaniechanie nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel fax I-50 www. poznan. u w.gov.pl,

6 6 Ad 4. Ustalono, iż składki na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników Urzędu Gminy Wapno zatrudnionych na stanowiskach realizujących zadania z zakresu administracji rządowej za kwiecień 2011 r. (w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego) i lipiec r. (w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych) zostały opłacone po upływie terminów określonych w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w kwocie ogółem 444,93 zł. Urząd Gminy w Wapnie opłacił składki za kwiecień - w dniu 9 maja 2011 r., natomiast za lipiec - w dniu 8 sierpnia 2011 r., tj. odpowiednio 4 i 3 dni po terminie określonym w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń Z wyjaśnień Wójta Gminy Wapno z dnia 30 sierpnia 2012 r. wynika, iż wykazane opóźnienia były spowodowane brakiem środków finansowych na koncie bankowym Gminy Wapno. Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne stanowi - co do zasady - naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisów art. 14 pkt 1 i 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jednak z uwagi na wysokość nieterminowo przekazanej kwoty, opisane zaniechanie nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Ad 5. Ustalono, iż składki za pracowników GOPS w Wapnie zatrudnionych na stanowiskach realizujących zadania własne gminy dotowane ze środków budżetu państwa za czerwiec 2011 r. w łącznej kwocie 4.399,37 zł na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz w łącznej kwocie na Fundusz Pracy GOPS opłacił 6 lipca 2011 r tj. 1 dzień po terminie określonym w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń Z wyjaśnień udzielonych, z upoważnienia Wójta Gminy Wapno, przez pracownika socjalnego wynika, iż opóźnienie spowodowane było brakiem środków finansowych na koncie bankowym GOPS. Kontrola dokumentów księgowych potwierdziła, iż na dzień 5 lipca 2011 r na koncie bankowym GOPS nie było środków w kwocie umożliwiającej zapłatę. Z wyjaśnień Wójta Gminy Wapno wynika natomiast, że: Gmina Wapno przekazuje środki pieniężne na wniosek księgowej GOPS- u zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki al. Niepodległości 16/ Poznań, tel fax I-50 www. poznan. u w.gov.pl,

7 7 W dniu 5 lipcu 2011 roku Gminu Wapno posiadała środki pieniężne na koncie bankowym i nic nie stało na przeszkodzie żeby je przekazać.". Nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisów art. 14 pkt 1. 2 i 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ad 6. Ustalono, iż Gmina Wapno na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie zł. Na finansowanie zasiłków szkolnych w Gminie Wapno przeznaczono z dotacji kwotę 2.744,20 zł, co odpowiada 4 % przedmiotowej dotacji. Szczegółowa kontrola złożonych wniosków oraz decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wapno wykazała, iż zasiłki szkolne przyznawano z naruszeniem zasad określonych w art. 90e ustawy o systemie oświaty. Stwierdzono przypadki świadczeń przyznanych pomimo, niewystąpienia zdarzeń losowych uzasadniających przyznanie zasiłku, bądź uwzględnienia wniosków złożonych po upływie dwumiesięcznego terminu od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku, a mianowicie: - na 5 zasiłków szkolnych w łącznej kwocie 1.593,00 zł przyznanych w I półroczu 2011 r. 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1.274,40 zl. przyznano z naruszeniem zasad określonych w art. 90e ust. 1 i 4 ustawy o systemie oświaty, bowiem decyzjami Wójta Gminy Wapno nr UG l.z.szk. i nr UG z.szk. na kwoty po zł przyznano zasiłek szkolny pomimo, iż wnioski o ich przyznanie złożone zostały po upływie dwumiesięcznego terminu od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku, natomiast decyzjami Wójta Gminy Wapno nr UG z.szk. i nr UG l.z.szk. na kwoty po 318,60 zł przyznano zasiłek szkolny pomimo, iż nie wystąpiło zdarzenie losowe uzasadniające przyznanie zasiłku, - na 4 zasiłki szkolne w łącznej kwocie 1.151,20 zł przyznane w II półroczu 2011 r. 3 zasiłki szkolne w łącznej kwocie zl (decyzje Wójta Gminy Wapno nr UG l.z.szk.. nr UG z.szk. i nr UG z.szk.) zostały przyznane pomimo, iż wnioski o ich przyznanie nastąpiły po upływie dwumiesięcznego terminu od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku). al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel fa.\ pl

8 8 Jako przyczyny wykazanych nieprawidłowości Wójt Gminy Wapno wskazał trudną sytuację zdrowotną i bytową dzieci i ich rodzin. Ad 7. Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem. Kontrola decyzji Wójta Gminy Wapno w sprawie przyznania zasiłków okresowych oraz list wypłat zasiłków okresowych wykazała, iż na podstawie wymienionych niżej decyzji, przyznających świadczenie za niepełny miesiąc - zasiłki okresowe wypłacane były w kwotach obejmujących pełen miesiąc. Nieprawidłowości dotyczyły: - decyzji nr DP-4113 D/44/2011 z dnia 25 lipca 2011 r., na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie 391,20 zł miesięcznie - za okres od 19 do 31 lipca 2011 r. wypłacono uprawnionemu kwotę 391,20 zł (lista wypłat za miesiąc sierpień z dnia 11 sierpnia 2011 r.), podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść zł, - decyzji nr DP-4113 D/52/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r., na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie 74,48 zł miesięcznie - za okres od 17 do 31 sierpnia 2011 r. wypłacono uprawnionemu kwotę 74,48 zł (lista wypłat za miesiąc wrzesień z dnia 8 września 2011 r.), podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść 34,76 zł, - decyzji nr DP-4113 D/61/2011 z dnia 14 października 2011 r., na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie 317,00 zł miesięcznie - za okres od 5 do 31 października 2011 r. wypłacono uprawnionemu kwotę 317,00 zł (lista wypłat za miesiąc listopad z dnia 31 października 2011 r.), podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść 276,10 zł. - decyzji nr DP-4113 D/56/2011 z dnia 22 września 2011 r., na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie zł miesięcznie - za okres od 12 do 30 września 2011 r. wypłacono uprawnionemu kwotę zł (lista wypłat za miesiąc październik z dnia 11 października 2011 r.). podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść zł. - decyzji nr DP-4113 D/40/201 1 z dnia 21 czerwca r na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie zł miesięcznie - za okres od 16 do 30 czerwca r. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax woje woda. w ielkopolskiw'poznan. nvv.gov.pl

9 9 wypłacono uprawnionemu kwotę 196,33 zł (lista wypłat za miesiąc lipiec z dnia 11 lipca 2011 r.), podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść 98,17 zł. - decyzji nr DP-4113 D/69/2011 z dnia 4 listopada 2011 r., na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie 248,79 zł miesięcznie - za 31 października 2011 r. wypłacono uprawnionemu kwotę 248,79 zł (lista wypłat za miesiąc listopad z dnia 23 listopada 2011 r.), podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść 8,03 zł. - decyzji nr DP-4113 D/68/2011 z dnia 31 października 2011 r.. na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie 179,06 zł miesięcznie - za okres od 17 do 31 października 2011 r. wypłacono uprawnionemu kwotę 179,06 zł (lista wypłat za miesiąc listopad z dnia 8 listopada 2011 r.), podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść 86,64 zł. - decyzji nr DP-4113 D/78/2011 z dnia 28 listopada 2011 r., na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie zł miesięcznie - za okres od 21 do 30 listopada 2011 r. wypłacono uprawnionemu kwotę 194,97 zł (lista wypłat za miesiąc grudzień z dnia 5 grudnia 2011 r.), podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść 64,99 zł, - decyzji nr DP-4113 D/60/2011 z dnia 13 października 2011 r., na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie 70,50 zł miesięcznie - za okres od 3 do 31 października 2011 r. wypłacono uprawnionemu kwotę 70,50 zł (lista wypłat za miesiąc październik z dnia 25 października 2011 r.), podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść 65,95 zł, - decyzji nr DP-4113 D/77/2011 z dnia 23 listopada 2011 r., na podstawie której przyznano zasiłek okresowy w kwocie 35,33 zł miesięcznie - za okres od 7 do 30 listopada 2011 r. wypłacono uprawnionemu kwotę 35,33 zł (lista wypłat za miesiąc grudzień z dnia 5 grudnia 2011 r.). podczas gdy świadczenie za ww. okres powinno wynieść 28,26 zł, W wyniku wykazanych nieprawidłowości przyznane świadczenia zawyżono łącznie o kwotę 1.013,31 zł. Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielił, upoważniony prze Wójta Gminy Wapno pracownik socjalny, który oświadczył, że: fv związku ze wskazaną przez kontroli nieprawidłowością dotyczącą okresu na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy oraz jego wysokości ( art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej : Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, ir którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie cło świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni al. Niepodległości 16/ Poznań, tel fax I-50 www. poznan. u w.gov.pl,

10 10 kalendarzowych lego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem), Gminny ()sr <>dek Pomocy Społecznej w Wapnie po konsultacji z radcą prawnym, postanawia ncisl ępujące działania w celu poprawnego wyjaśnienia sprawy: podjąć 1. Zostaną wszczęte z urzędu postępowania administracyjne w ceł u dokonania zmian H ' s zystkich decyzji dotyczących zasiłku okresowego przyznanego w roku kalendarzowym W przypadku osób, które posiadały uprawnienia do pobierania zasiłku okresowego <>Ł f 1 dnia danego miesiąca, po wyrażeniu przez nie zgody na zmianę decyzji zostanie wydana decyzja zmieniająca w trybie art. 155 KPA i przyznająca świadczenie od 1 dnia danego 'Miesiąca. 3. W przypadku osób, które nie posiadały uprawnień do pobierania zasiłku okresowego Zct pełen miesiąc, a została przyznana im pełna kwota świadczenia, decyzja zostanie Zf nieniona w trybie art. 63 KPA w związku z art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Po zmianie kwoty na prawidłową i uprawomocnieniu się decyzji zostanie wydana decyzja dotycząca zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Strona zostanie zawiadomiona o Premie sytuacją złożenia wniosku o umorzeniu należności lub rozłożeniu jej na raty w związku z trudną rodzinną.". Ad 8. Ustalono, że zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych następował na podstawie decyzji Wójta Gminy Wapno wydanych po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, w których rozpoznawano wnioski niekompletne lub zawierające pozbawione parafy poprawki i skreślenia. Stwierdzono ponadto przypadki błędów rachunkowych skutkujących przyznaniem zwrotu podatku akcyzowego w kwotach innych niż wynikające z prawidłowego wyliczenia, a mianowicie: decyzją Wójta Gminy Wapno nr ROL z dnia 11 października 2011 r. ustalono roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na 2011 r. w kwocie 194,45 zł przyjmując na potrzeby wyliczeń powierzchnię 2,66 ha użytków rolnych, podczas gdy wnioskodawca zadeklarował, iż jest posiadaczem użytków rolnych o powierzchni 2,26 ha. W tym stanie rzeczy limit zwrotu podatku akcyzowego na 2011 r. powinien wynieść zł. co oznacza, iż limitu zwrotu podatku akcyzowego zawyżono o zł, -decyzją Wójta Gminy Wapno nr ROI z dnia 5 kwietnia 2011 r. ustalono i wypłacono zwrot podatku akcyzowego w kwocie zl przyjmując, iż producent rolny zakupił oleju napędowego. Kontrola faktur załączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykazała, iż wnioskodawca udokumentował zakup al Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax I

11 oleju napędowego. W tej sytuacji kwota zwrotu podatku akcyzowego powinna wynieść 2.771,39 zł. -decyzją Wójta Gminy Wapno nr ROL z dnia 7 kwietnia 2011 r. ustalono i wypłacono zwrot podatku akcyzowego w kwocie 907,97 zł przyjmując do rozliczenia oleju napędowego. Kontrola faktur załączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykazała, iż wnioskodawca zakupił 1.065,20 1 oleju napędowego. W związku z tym kwota zwrotu podatku akcyzowego powinna wynieść 905,42 zł. W dniu 28 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Wapno oświadczył, że pracownik Urzędu Gminy Wapno odpowiedzialny za realizację przedmiotowego zadania nie jest w stanie wyegzekwować parafek wnioskodawców, ponieważ nie wypełniają oni zawsze druku wniosku w jego obecności, powierzchnie swoich użytków sprawdzają w innym pokoju Urzędu i oddają wypełniony wniosek bezpośrednio do sekretariatu. Przypadki takie szczególnie dotyczą ostatnich dni na składanie wniosków, kiedy liczba składanych wniosków jest wysoka". W ocenie Wójta Gminy Wapno błędy rachunkowe były oczywiste i wynikały z pomyłek rachunkowych, które pojawiły się przy spisywaniu danych z dużej ilości faktur. Ad 9. Urząd Gminy Wapno - co do zasady - przekazywał zrealizowane dochody budżetowe na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach określonych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowiły dochody zrealizowane z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od funduszu alimentacyjnego pobrane w okresie od 21 lipca 2011 r. do 10 sierpnia 2011 r. w kwocie 76,60 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 29,40 zł oraz odsetki w kwocie 1,00 zł), które w należnej Skarbowi Państwa kwocie przekazano na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 17 sierpnia 2011 r., tj. 1 dzień po terminie. Na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano z tego tytułu należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0.01 zł. Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Wójt Gminy Wapno wskazał, iż, Jednostka GOPS- u w dniu 22 lipca 2012 roku przekazała na konto Urzędu Gminy Wapno dochody z rozdziału w kwocie 29,40 zl i 092 w kwocie 1 zł. Wycicfg ir formie papierowej są obierane vr dniu następnym, dlatego też wyciąg z dnia r.( piątek) LIG otrzymał w poniedziałek tj. 25 lipca 2011 roku. Pani która zajmuje się n ir zwrotami do WUW od dnia /2 roku rozpoczęła urlop wypoczynkowy. Po powrocie z urlopu (tj. 16 sierpnia 2011) i przeanalizowaniu wyciągów dochody zostały al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

12 12 -W rócone iv dniu 17 sierpnia 2011 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego n> kwocie 30,40 zl. Nie terminowe przekazanie nastcipilo w skutek niezamierzonego przeoczenia przez <>s <>bę zastępującą.". Nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazane w art. 6 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 2 uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo przekazanych środków, pisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W świetle powyższych ustaleń, po uwzględnieniu dokonanego w dniu 15 października 2012 r. zwrotu kwoty odpowiadającej wartości nienależnie wypłaconych zasiłków kresowych wraz z odsetkami, wnoszę o: 1 Dokonanie zwrotu kwoty 872,00 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przekazanej Gminie Wapno w 2011 r. przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - Wyprawka szkolna", wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu dotacji. Ww. kwotę należy wpłacić w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 2. Spowodowanie przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie w terminach określonych przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń 3. Przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników Urzędu Gminy Wapno w terminach określonych przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń. Przyznawanie zasiłków szkolnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o systemie oświaty. S. Przyznawanie zasiłków okresowych na zasadach określonych przepisem art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel fax I-50 www. poznan. u w.gov.pl,

13 6. Wyeliminowanie błędów rachunkowych skutkujących przyznawaniem producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwotach innych niż wynikające z prawidłowych wyliczeń. 7. Dołożenie należytej staranności w zakresie weryfikacji kompletności i poprawności składanych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 8. Bezwzględne przestrzeganie reguł dofinansowania realizowanych zadań, określonych odpowiednio przepisem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. przepisami odrębnych ustaw oraz porozumieniami w sprawie dofinansowania i umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 9. Dokonanie zwrotu odsetek od nieterminowo przekazanej na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ww. kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem Dyrektor Wydziału, Finansów i Budżetu i - Szczepański al. Niepodległości Poznań, tel , fax

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.)

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budŝetu państwa, budŝetu jednostek

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.1.2016 Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/i kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.22.2014.1 Pani Bożena Henczyca Wójt Gminy Perzów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3512.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.21.2014 Bydgoszcz, 28 października 2014 r. Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia Urząd Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 87 100 Toruń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr Poznań. dnia$ sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.51.2013.1 Pan v i 31, 08. 20 ij j '/ Marek Tchórzka Wójt Gminy Drawsko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo