Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w"

Transkrypt

1 Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej IJ. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w dniach od 13 do 20 maja 2014 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących 1 inwestycyjnych, a także w obszarze wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 234/14 z dnia 6 maja 2014 r zespół kontrolerów w składzie: Daria Mazurek - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, jako przewodnicząca zespołu. Katarzyna Rupiewicz - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Magdalena Kaim-Halas - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 6 maja 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych przekazanych Gminie Czerniejewo na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 2 samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdziałach: 01095, 75011, 85212, i 85295, dotacji celowych przekazanych ww. gminie na zadania własne realizowane na podstawie umowy i porozumienia zawartych przez ww. jednostkę samorządu terytorialnego z Wojewodą Wielkopolskim w ramach realizacji zadań - odpowiednio - w rozdziale i rozdziale 85295, a także dotacji celowej przekazanej Gminie Czerniejewo na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego w rozdziale Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych pięciu nieprawidłowości i jednego uchybienia, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: terminowe przekazywanie na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu funduszu alimentacyjnego, prawidłowe rozliczenie dotacji celowych przekazanych w ramach: rozdziału , rozdziału 85213, 2010, rozdziału 85206, 2030 i rozdziału , - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Gminie Czerniejewo dotacji w części niewykorzystanej do końca roku, - terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, przestrzeganie przez jednostkę kontrolowaną reguł dofinansowania jej zadań własnych określonych postanowieniami umowy i porozumienia. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Błędy rachunkowe oraz nieprawidłowości w obszarze weryfikacji dokumentów przedkładanych przez producentów rolnych wraz z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. Dokonanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uchybieniem terminu zakreślonego przepisami art. 7 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.).

3 3 3. Wykorzystanie w nadmiernej wysokości dotacji przekazanej Gminie Czerniejewo na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna ". 4. Dokonywanie wydatków publicznych przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo z uchybieniem terminu wynikającego z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 5. Dokonywanie poprawek na dokumentach księgowych niezgodnie z regułami zakreślonymi przepisem art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). Ad. 1 Co do zasady wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo decyzje w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej były prawidłowe. Kontrola ujawniła nieprawidłowości w odniesieniu do 13 decyzji, a mianowicie: - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 22 lutego 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż w okresie podlegającym rozliczeniu zakupiono 555,36 1 oleju napędowego, podczas gdy z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że zakupione zostało 555,261 1 tego paliwa. W następstwie błędnego zliczenia ilości zakupionego paliwa wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 0,09 zł od należnej, - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 22 lutego 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 510,95 zł. Z treści decyzji wynika, iż w okresie podlegającym rozliczeniu zakupiono 537,84 1 oleju napędowego, podczas gdy z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że zakupione zostało 501,87 1 tego paliwa. W następstwie błędnego zliczenia ilości zakupionego paliwa wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 34,17 zł od należnej; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 22 lutego 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 1.317,87 zł. Z treści decyzji wynika, iż w okresie podlegającym rozliczeniu zakupiono 1.387,23 1 oleju napędowego. Weryfikacja załączonych do wniosku faktur VAT ujawniła, że w sposób na potrzeby wyliczeń w sposób nieuprawniony przyjęto dowód zakupu 8,68 1 oleju napędowego wystawiony na osobę inną niż wnioskodawca (faktura VAT nr 10387/4/12 z dnia 10 października 2012 r.). W tym stanie rzeczy należało przyjąć, iż wnioskodawca zakupił 1.378,55 1 oleju napędowego. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 8,25 zł od należnej;

4 4 - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 22 lutego 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 501,79 zł. Z treści decyzji wynika, iż w okresie podlegającym rozliczeniu zakupiono 528,20 1 oleju napędowego. Weryfikacja załączonych do wniosku faktur VAT ujawniła, że w sposób na potrzeby wyliczeń w sposób nieuprawniony przyjęto dowód zakupu 12,85 1 oleju napędowego wystawiony na osobę inną niż wnioskodawca (faktura VAT nr z dnia 5 listopada 2012 r.). W tym stanie rzeczy należało przyjąć, iż wnioskodawca zakupił 515,35 1 oleju napędowego. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 12,21 zł od należnej; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 416,67 zł. Z treści decyzji wynika, iż w okresie podlegającym rozliczeniu zakupiono 840,73 1 oleju napędowego, podczas gdy z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że zakupione zostało 373,28 1 tego paliwa. W następstwie błędnego zliczenia ilości zakupionego paliwa wypłacono producentowi rolnemu wyższą o 62,05 zł od należnej; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 524,15 zł. Z treści decyzji wynika, iż w okresie podlegającym rozliczeniu zakupiono 551,74 1 oleju napędowego, podczas gdy z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że zakupione zostało 560,71 1 tego paliwa. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę niższą o 8,53 zł od należnej; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 1.067,82 zł. Z treści decyzji wynika, iż w okresie podlegającym rozliczeniu zakupiono 1.194,45 1 oleju napędowego, podczas gdy z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że zakupione zostało 1.193,995 1 tego paliwa. Pomimo wykazanej nieprawidłowości wypłacono prawidłową kwotę świadczenia; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 244,22 zł. Z treści decyzji wynika, iż w okresie podlegającym rozliczeniu zakupiono 257,07 1 oleju napędowego. Weryfikacja załączonych do wniosku faktur VAT ujawniła, że w sposób nieuprawniony przyjęto do rozliczenia fakturę VAT nr 7889/4/12 z dnia 16 sierpnia 2012 r. dokumentującą zakup 8,75 1 benzyny PB95. W tym stanie rzeczy należało przyjąć,

5 5 iż producent rolny zakupił 248,32 1 oleju napędowego. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 8,32 zł od należnej; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 3 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 648,33 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił litrów oleju napędowego, podczas gdy załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup 724,90 tego paliwa. Pomimo stwierdzonej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu prawidłową kwotę świadczenia; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 3 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 1.116,84 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 1.175,88 litrów oleju napędowego, podczas gdy załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup w okresie podlegającym rozliczeniu 1.175,57 tego paliwa. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 0,05 zł od należnej; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 3 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 269,73 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 283,93 litrów oleju napędowego, podczas gdy załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu - 285,93 litrów tego paliwa. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę niższą o 1,90 zł od należnej; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 3 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 1.027,45 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 1.081,53 litrów oleju napędowego, podczas gdy załączone do wniosku faktury VAT dokumentują zakup - w okresie podlegającym rozliczeniu ,087 litrów tego paliwa. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 3,27 zł od należnej; - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr KS GK z dnia 3 września 2013 r. określono roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na 2013 r. w wysokości 2.550,67 zł. Zgodnie z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2013 wysokość powierzchni użytków rolnych pozostających w posiadaniu /współposiadaniu wnioskodawcy wynosiła 30,9086 ha. Limit zwrotu podatku akcyzowego dla ww. powierzchni wynosił 2.525,23 zł. Pomimo stwierdzonej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu świadczenie w prawidłowej wysokości.

6 6 W dniu 20 maja 2014 r. Główny Specjalista ds. Podatków w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo oświadczył: Wyjaśniam, że w przypadki decyzji: (...) - KS GK z omyłkowo przyjęto rachunek wystawiony na nazwisko (...) zamiast (...) - KS GK z omyłkowo przyjęto rachunek wystawiony na (...), a nie (...) Wyjaśniam, że w przypadku decyzji: KS GKz KS GKz KS GKz KS GKz KS GKz KS GKz KS GK z KS GK z KS GK z KS GK z KS GKz Nastąpiły błędy rachunkowe spowodowane dużą iłością załączników dołączonych do wniosków i oraz ich nie czytelnością"." Łącznie, w efekcie wykazanych powyżej nieprawidłowości, wypłacono producentom rolnym kwotę wyższą o 128,41 zł od należnej. Kwota ta stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 2 Kontrola ujawniła, iż zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. dokonano z naruszeniem art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ww. przepis ustalił zasadę, iż zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do paliwa zakupionego we wskazanym powyżej okresie następuje od 1 do 31 października. Ustalono, że jednostka kontrolowana dokonała przedmiotowego zwrotu w dniu 4 listopada 2013 r.

7 7 W dniu 16 maja 2014 r. Kierownik Referatu w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo oświadczył: Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo wyjaśnia, że zwrot podatku akcyzowego za 11 półrocze 2013 roku, dokonany został 4 listopada 2013 r. w związku z awarią systemu systemu obsługi bankowej ecorponet (brak łącza internetowego Urząd-Bank) w dniu 31 października 2013 r. Przelewy przekazane zostały z rachunku bankowego Urzędu pierwszego dnia roboczego czyli 4 listopada 2013 r ". Ad. 3 Weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna" ujawniła nieprawidłowość polegającą na wypłacie zawyżonej kwoty świadczenia. Ustalono, iż w świadczeniu wypłaconym na rzecz ucznia klasy V Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie uwzględniony został zakup książki innej niż podręcznik szkolny. W tym stanie rzeczy kwota 1,80 zł odpowiadająca różnicy pomiędzy wypłaconym dofinansowaniem, a kwotą którą należało wypłacić uprawnionemu stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy 0 finansach publicznych. W dniu 14 maja 2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie wyjaśnił, iż: (...) kwota 1,80 zł za książkę - Małe księżniczki KRZESIEK - została naliczona przez pomyłkę 1 niedopatrzenie sekretarza szkoły. Jeżeli będzie taka konieczność to Pani (...) zobowiązała się do zwrotu ww. kwoty.'''' Ad. 4 Kontrola ujawniła 8 przypadków dokonania wydatków publicznych przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo z uchybieniem terminów wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Nieprawidłowości dotyczyły: 1) zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr FV-18907/G0400/10/WJ/SFA/P/09/13 z dnia 4 października 2013 r z terminem płatności do dnia 18 października 2013 r., które zostało zrealizowane w dniu 21 października 2013 r., tj. 3 dni po terminie, W dniu 20 maja 2014 r. pracownik jednostki kontrolowanej oświadczył: Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo wyjaśnia, że w 2013 roku nie był zobowiązany i nie dokonał płatności z tytułu odsetek od nieterminowego zapłacenia faktury. Faktura FV-18907/G0400/10/WJ/SFA/P/09 za nadane przesyłki pocztowe została uregulowana po terminie w wyniku przeoczenia."

8 8 2) zobowiązania wynikającego z noty księgowej nr 12/2013 r. z dnia 7 stycznia 2013 r., z terminem płatności do 15 stycznia 2013 r., które zostało zrealizowane w dniu 6 lutego 2013 r tj. 22 dni po terminie, 3) zobowiązania wynikającego z noty księgowej nr 7/2013 r. z dnia 10 kwietnia 2013 r., z terminem płatności do 17 kwietnia 2013 r., które zostało zrealizowane w dniu 18 kwietnia 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, 4) zobowiązania wynikającego z noty księgowej nr 8/2013 r. z dnia 6 maja 2013 r., z terminem płatności 7 dni (do 13 maja 2013 r.), które zostało zrealizowane w dniu 15 maja 2013 r., tj. 2 dni po terminie, 5) zobowiązania wynikającego z noty księgowej nr 203/2013 r. z dnia 7 października 2013 r., z terminem płatności do dnia 15 października 2013 r., które zostało zrealizowane w dniu 16 października 2013 r. tj. 1 dzień po terminie, 6) zobowiązania wynikającego z noty księgowej nr 209/2013 r. z dnia 7 października 2013 r., z terminem płatności do 15 października 2013 r., które zostało zrealizowane w dniu 16 października 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, 7) zobowiązania wynikającego z noty księgowej nr 1/2013 z dnia 6 listopada 2013 r., z terminem płatności do dni 13 listopada 2013 r., które zostało zrealizowane w dniu 14 października 2013 r., tj. 1 dzień po terminie, 8) zobowiązania wynikającego z noty księgowej nr 15/2013 r. z dnia 4 listopada 2013 r., z terminem płatności 7 dni (do 12 listopada 2013 r.), które zostało zrealizowane w dniu 14 listopada 2013 r.. tj. 2 dni po terminie. W dniu 20 maja 2014 r. Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo wyjaśnił: Płatności dokumentów doi. dożywiania w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerniejewie nie były płacone terminowo, ponieważ wpływały do księgowości po terminach zapłaty umieszczanych na dokumentach.''' Ad. 5 Kontrola ujawniła 3 przypadki dokonania poprawek na dokumentach księgowych niezgodnie z zasadami określonymi przepisem art. 22 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Nieprawidłowości polegały na skreśleniu błędnego terminu zapłaty i błędnego terminu wykonania przelewu bez opatrzenia ww. poprawek datą oraz podpisem osoby upoważnionej. Dotyczyły dokumentów zaewidencjonowanych w dziale 852, rozdział 85295, a mianowicie: 1) noty księgowej nr 1/2013 z dnia 6 listopada 2013 r., 2) noty księgowej nr 15/2013 z dnia 4 listopada 2013 r.,

9 9 3) noty księgowej nr 28/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. W dniu 20 maja 2013 r. Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo oświadczył: Wyjaśniam, iż poprawione przeze mnie daty na dokumentach księgowych nie zawierają parafki i daty dokonania tego zdarzenia. Błędy te wynikają z powodu przeoczenia." Ujawniono ponadto uchybienie polegające na jednostkowym przypadku wskazania w treści decyzji w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka błędnego nazwisko dziecka, na które przyznano zapomogę. Uchybienie stwierdzono w treści decyzji nr SR JG z dnia 12 lipca 2013 r. W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Dokonanie zwrotu kwoty 128,41 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną Gminie Czerniejewo przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 010, rozdział Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 2. Wyeliminowanie błędów rachunkowych na etapie przeliczania ilości oleju napędowego zakupionego przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie tego paliwa. 3. Wnikliwą weryfikację faktur VAT dokumentujących zakup paliwa przedkładanych przez producentów rolnych wraz z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, celem wyeliminowania przypadków refundacji wydatków poniesionych przez osoby inne niż wnioskodawcy oraz zakupu paliwa innego niż olej napędowy. 4. Dokonywanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminach zakreślonych przepisami ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

10 Dokonanie zwrotu na ww. rachunek i wskazanych powyżej zasadach kwoty 1.80 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazanej Gminie Czerniejewo na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna". Spowodowanie wnikliwej analizy dowodów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych przedkładanych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom,,wyprawka szkolna", celem wyeliminowania przypadków przyznawania świadczeń w kwotach wyższych niż wydatki podlegające refundacji w ramach ww. programu. Dokonywanie wydatków publicznych w terminach wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Dokonywanie poprawek na dokumentach księgowych zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o rachunkowości. Dołożenie należytej staranności w obszarze poprawnego redagowania treści decyzji administracyjnych. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych minie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem r\ WOJEWODA WIELKOPOLSKI /Dyn ktor Wydziału Finai sóvtf\ Budżetu Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej <*.. -u. Marta.,V\ cin'ak ia. «4. I.il _ al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.)

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budŝetu państwa, budŝetu jednostek

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.1.2016 Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI k Wrocław, dnia stycznia 2017 r. N RS-RS.431.17.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 0 5-81- 201? k a n c e l a r ia Sposób doręgzenia:... Pani Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ó kwietnia 2015 r. NiR-R.431.2.2015.EW w y s ł a n o nośiąski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna Pan Jakub Bronowicki 0 8-0 V 2015 Wójt Gminy Wisznia Mała

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2017 Pan Andrzej Wójcik Wójt Gminy Radzanów Urząd Gminy w Radzanowie Plac Piłsudskiego 26 06-540 Radzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Stanisław Dylicki Wójt Gminy Słubice Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.11.1.2014 Pan Piotr Papis Wójt Gminy Klwów Urząd Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35 26 415 Klwów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/i kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.22.2014.1 Pani Bożena Henczyca Wójt Gminy Perzów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.6.2014 Pan Piotr Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.1.2016 Pan Wojciech Marek Brzeziński Wójt Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna 2 9-06 - 2015 p c t^ a D h ^ j + ^ p Q WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. NRŚ-RŚ.431.4.2015.EJ Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 3, Wrocław, dnia listopada 2016 r. NRŚ-RŚ.431.9.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia: 0 H 1-2016 KANCELARIA ^ f. O Pani Elżbieta Jedlecka

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11 Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo