WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia Ą 9 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y Wisikcpolstó Ur?,ąd vvojewó l KANCe\A&>A 3Ł.Ć w > >A ^ 9. o. 3 endl A Ldt ni Pan ifysiarwiesław Maszewski DNIA Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), w dniach od 7 do 20 lutego 2013 r. oraz w dniu 11 marca 2013 r.. została przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie, kontrola wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale Działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Czynności kontrolne przeprowadził, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 62/13 z dnia 5 lutego 2013 r. zespół kontrolerów w składzie: Katarzyna Marcinkowska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wiesława Nawrocka - Główny Księgowy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Aleksandra Fojt - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 31 stycznia 2013 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych w rozdziale i 71015, a także w obszarze realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

2 2 Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych trzynastu nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: - brak zastrzeżeń w zakresie windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości przekazywania dochodów budżetowych. - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu dotacji w części niewykorzystanej, - wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji środków przekazanych ww. jednostce samorządu terytorialnego. - poprawność podejmowanych czynności inwentaryzacyjnych w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Dokonywanie wydatków publicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie z uchybieniem terminów wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Klasyfikowanie wydatków w ww. jednostce niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 27 ze zm.). 3. Nieprzeprowadzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w : Czarnkowie, do dnia zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej, inwentaryzacji składników aktywów. 4. Wypłatę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie równoważnika pieniężnego za brak lokalu z przekroczeniem terminu określonego w 8 ust 4 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 26). 5. Wypłatę ww. jednostce rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

3 3 Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.) z przekroczeniem tenninu określonego w art. 97c ww. ustawy. 6. Niezgodne z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz ze zm.) naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. 7. Jednorazowy przypadek nieterminowego odprowadzenia przez ww. jednostkę składki na ubezpieczenie zdrowotne. 8. Szereg przypadków dokonywania wydatków publicznych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie z uchybieniem terminów wynikających z wcześniej zaciąganych zobowiązań. 9. Zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. 10. Klasyfikowanie wydatków w ww. jednostce niezgodnie z przepisami rozporządzenia vi' sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 11. Niespełnianie przez dowody księgowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wymogów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330). 12. Wypłatę w ww. jednostce kosztów podróży służbowych w kwocie zawyżonej łącznie o zł. 13. Nieprzekazanie na rachunek budżetu państwa przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie dochodów w łącznej kwocie ,91 zł pobranych z tytułu odszkodowań. Ad. 1. Kontrola wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie ujawniła dwa przypadki dokonania wydatków z uchybieniem terminów wynikających z zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Nieprawidłowości dotyczyły: - zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr F 830/A, z terminem płatności do dnia 3 maja 2012 r., które zostało uregulowane w dniu 7 maja 2012 r., tj. 3 dni po terminie płatności określonym na fakturze.

4 4 - zobowiązania wynikającego z polisy PPE nr termin płatności składki OC i AC, upływał 30 maja 2012 r., natomiast zapłaty dokonano 31 maja 2012 r., tj. 1 dzień po terminie. Wyjaśniając przyczyny wykazanych nieprawidłowości Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie wykazał: w odniesieniu do pierwszego z zestawionych przypadków, iż (...) zwloką została spowodowana przez przeoczenie terminu płatności w tej fakturze", natomiast w przypadku drugiego opóźnienia: (...) polisa wraz z aneksem do umowy zabezpieczenia została podpisana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w siedzibie ubezpieczyciela w Poznaniu (...) w dniu 30 maja 2012 r. i tą datę ubezpieczyciel zapisał w polisie jako termin płatności zobowiązania, natomiast dokumenty te zostały dostarczone do siedziby inspektoratu w dniu 31 maja 2012 r. i w tym samym dniu składka ubezpieczeniowa została zapłacona". Ad. 2. Ustalono, iż wydatek w kwocie 781,20 zł za prenumeratę czasopisma został zaksięgowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie w Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podczas gdy - zgodnie - z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - należało go ująć w Zakup materiałów i wyposażenia. Poproszony o wskazanie przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie oświadczył, iż: (...) Klasyfikacja budżetowa dopuszcza księgowanie wydatków z tego tytułu w obu paragrafach."'. Ponadto ustalono, iż koszty wysyłki na kwotę ogółem 72,56 zł oraz koszty przesyłki kurierskiej na kwotę 18,00 zł ujęto w Zakup materiałów i wyposażenia, natomiast - zgodnie z ww. rozporządzeniem - należało je ująć w Zakup usług pozostałych. Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie wskazał, iż: W fakturach dotyczących zakupu dokumentacji kadrowej na CD, zaksięgowanych w pozycjach nr 30/4, 37/4, 64/2, 74/8, 83/1, 91/4, 101/3, 116/1 naliczone koszty wysyłki w kwocie po 9,07 zł zostały zaksięgowane w wydatki 4210 oraz koszty przesyłki kurierskiej w kwocie 18 zł przy zakupie druków zwrotnego potwierdzenia odbioru zostały zaksięgowane w poz. 37/3 również do

5 5 Mydatków 4210 z powodu uznania, że są to wydatki towarzyszące" tym zakupom i należy je traktować nierozłącznie z wydatkiem podstawowym". Stwierdzono także, iż składkę na fundusz pracy za październik 2012 r w kwocie zł błędnie ujęto w Składki na ubezpieczenia społeczne, podczas gdy - zgodnie z ww. rozporządzeniem - należało ją ująć w Składki na Fundusz Pracy. Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie wykazał, iż:,.dokument składka na fundusz pracy w kwocie 368,88 zł została zaksięgowana w wydatkach 4110 zamiast w 4120; jest to oczywista pomyłka przy księgowaniu ponieważ kartoteki w programie sąsiadują " obok siebie; dekret na dokumencie jest poprawny.". Ad. 3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację. W myśl art. 26 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy termin i częstotliwość inwentaryzacji określone w ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 - rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie wykazała, iż do dnia zakończenia czynności kontrolnej w ww. jednostce, tj. do dnia 20 lutego 2013 r. nie została rozpoczęta inwentaryzacja składników majątku jednostki. Wyjaśniając przyczyny wykazanej powyżej nieprawidłowości Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie wskazał, iż: Weryfikacja sald na kontach aktywów i pasywów za 2012 r. nie została przeprowadzona w terminie wymaganym ustawą o rachunkowości z powodu mojej nieobecności spowodowanej chorobą która trwała od 12 listopada 2012 r. do 31 stycznia 2013 roku. ".

6 6 Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazane w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). odpowiedzialności Ad. 4. Zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 241, poz. 2033) wypłata równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego następuje do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ustalono, iż wypłaty równoważników pieniężnych za brak lokalu, dokonywano z przekroczeniem terminu określonego w 8 ust. 4 ww. rozporządzenia, a mianowicie: - równoważnik pieniężny za miesiąc maj 2012 r. został wypłacony w dniu 12 czerwca 2012 r. (LISTA PŁAC - czerwiec 2012r Równoważnik za brak lokalu za m-c maj 2012r FUNKCJONARIUSZE), tj. 2 dni po terminie, - równoważnik pieniężny za miesiąc czerwiec 2012 r. został wypłacony w dniu 11 lipca 2012 r. (LISTA PŁAC - lipiec 2012r Równoważnik za brak lokalu za m-c czerwiec 2012r FUNKCJONARIUSZE), tj. 1 dzień po terminie. Z wyjaśnień złożonych w dniu 11 marca 2013 r. przez Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wynika, iż: pomyłkowo 2 i 1 dzień po terminie został zapłacony równoważnik za brak lokalu\ Ad. 5. Zgodnie z art. 97 c ustawy o Państwowej Straży Pożarnej rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby wypłaca się do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym, lecz nie później niż w dniu zwolnienia ze służby. Ustalono, iż w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie rekompensatę pieniężną za przedłużony czas wypłacano z przekroczeniem ww. terminu, a mianowicie: - strażakowi zwolnionemu ze służby w dniu 31 stycznia 2012 r. wypłacono rekompensatę w dwóch częściach: w dniu 31 stycznia 2012 r. {LISTA PŁAC - styczeń 2012 r godziny ponadnormatywne PF 333/14/2012), natomiast pozostałą kwotę 3.082,24 zł - w dniu 3 lutego 2012 r. (LISTA PŁAC - luty 2012 r godziny ponadnormatywne - wyrównanie PF 333/21/2012),

7 7 - strażakowi zwolnionemu ze służby w dniu 31 maja 2012 r. wypłacono rekompensatę w dwóch częściach: w dniu 31 maja 2012 r. (LISTA PŁAC - maj 2012 r godziny ponadnormatywne - maj PF 333/71/2012), natomiast pozostałą kwotę 192,64 zł - w dniu 1 czerwca 2012 r. (LISTA PŁAC - czerwiec 2012 r godziny ponadnormatywne - wyrównanie PF 333/78/2012), - strażakowi zwolnionemu ze służby w dniu 31 lipca 2012 r. wypłacono rekompensatę w części w dniu 31 lipca 2012 r. (LISTA PŁAC - lipiec 2012 r godziny ponadnormatywne PF 333/103/2012), natomiast do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie wypłacono świadczenia w kwocie 220,16 zł. Z wyjaśnień złożonych w dniu 11 marca 2013 r. przez Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wynika, iż: przez pomyłkę 3 dni po terminie została wypłacona rekompensata za nadgodziny funkcjonariusza, na emeryturę (...)". który odszedł Ad. 6. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. W trakcie kontroli ustalono, iż dwukrotnie do podstawy wyliczenia nagrody rocznej przyjęto dopłatę do wypoczynku: - w kwocie 836,00 zł (lista wypłat nr PF 333/27/2012), - w kwocie zł (lista wypłat nr PF 333/28/2012). Z wyjaśnień z dnia 11 marca 2013 r. złożonych przez Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wynika, iż powyższych wyliczeń dokonano pomyłkowo. Ad. 7. Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.) płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca

8 8 składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. la, 2a i 2b, nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Ustalono, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 85,50 zł za miesiąc luty 2012 r. (lista wypłat nr PF 333/22/2012 r.) została odprowadzona w dniu 29 listopada 2012 r.. tj. 269 dni po terminie. Z wyjaśnień złożonych w dniu 20 lutego 2013 r. przez Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wynika, iż: za miesiąc luty 2012 rok pomyłkowo nie zapłacono składki ubezpieczenia w kwocie 85,50 zł. Zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 29 listopada 2012 roku". Co do zasady nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazane w art. 14 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwagi jednak na wykazaną powyżej wysokość nieterminowo odprowadzonej składki, opisane działanie - zgodnie z przepisem art. 26 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad. 8. Kontrola wydatków dokonanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie ujawniła 90 przypadków nieterminowego uregulowania zobowiązań. Opóźnienia wynosiły od 1 do 35 dni. Z wyjaśnień złożonych w dniu 20 lutego 2013 r. przez Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wynika, iż: (...) zobowiązania fakturowe nie były płacone terminowo, z powodu braku środków w danym terminie, lub zapłacenia innych zobowiązań, lub zobowiązań wobec pracowników. Odsetki z powyższego tytułu nie były płacone przez Komendę Powiatową PSP w Czarnkowie.". Ad. 9. Ujawnione zostały w ww. jednostce dwa przypadki zapłaty odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania zobowiązań pieniężnych. Łącznie - z tytułu odsetek - przekazana została kontrahentowi kwota 1,49 zł. Z wyjaśnień złożonych w dniu 11 marca 2013 r. przez Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wynika, iż:..pomyłkowo

9 9 zostały zapłacone odsetki za nieterminowe zapłaty faktur, kwota odsetek była umieszczona w pozycji mało M'idocznej, w związku z tym podliczono razem do zapłaty". Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek stanowi - co do zasady - naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności naruszenie dyscypliny finansów publicznych. za Ad. 10. W trakcie kontroli ustalono, iż w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie ujmowano wydatki niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a mianowicie: - koszty wysyłki oraz koszty transportu ujmowano w Zakup materiałów 1 wyposażenia, podczas gdy należało je sklasyfikować w Zakup usług pozostałych. (faktura VAT nr z dnia 18 maja 2012 r., faktura VAT nr FVK/SZ/1210/0113 z dnia 5 października 2012 r.), - koszty zakupu usług dostępu do sieci internet ujmowano w Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. podczas gdy należało je sklasyfikować w Zakup usług dostępu do sieci Internet, (faktura VAT nr z dnia 2 stycznia 2012 r faktura VAT nr z dnia 2 lutego 2012 r., faktura VAT nr z dnia 2 marca 2012 r.. faktura VAT nr z dnia 2 kwietnia 2012 r., faktura VAT nr z dnia 2 maja 2012 r.. faktura VAT nr z dnia 2 czerwca 2012 r., faktura VAT nr z dnia 2 lipca 2012 r., faktura VAT nr z dnia 2 sierpnia 2012 r.. faktura VAT nr z dnia 2 września 2012 r faktura VAT nr z dnia 2 października 2012 r., faktura VAT nr z dnia 2 listopada 2012 r., faktura VAT nr z dnia 2 grudnia 2012 r.), - koszty wykonania pieczątek ujmowano w Zakup materiałów i wyposażenia. podczas gdy należało je sklasyfikować w Zakup usług pozostałych, (faktura VAT nr 370/S/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., faktura VAT nr 370/S/12 z dnia 5 stycznia 2012 r.. faktura VAT nr 577/S/12 z dnia 13 lipca 2012 r., faktura VAT nr 933/S/12 z dnia 4 grudnia 2012 r.).

10 10 - opłaty za dostawę wody ujmowano w Zakup usług pozostałych, podczas gdy należało je sklasyfikować w Zakup energii (faktura VAT nr R 12/1086 z dnia 30 marca 2012 r.. faktura VAT nr R 12/1852 z dnia 30 maja 2012 r.), - opłatę za odprowadzanie ścieków ujmowano w Zakup energii, podczas gdy należało je sklasyfikować w Zakup usług pozostałych, (faktura VA! nr R 12/2432 z dnia 28 czerwca 2012 r.), - koszty zakupu wody dla pracowników ujmowano w Zakup materiałów i wyposażenia, podczas gdy należało je sklasyfikować w Wydatki osobowe niezałiczone do wynagrodzeń (faktura VAT nr FVP2012/00544 z dnia 23 maja 2012 r., faktura VAT nr FVP2012/00681 z dnia 15 czerwca 2012 r., faktura VAT nr FVP2012/00796 z dnia 3 lipca 2012 r faktura VAT nr FVP2012/00677 z dnia 13 czerwca 2012 r.), - opłaty ew idencyjne ujmowano w Zakup usług pozostałych podczas gdy należało je sklasyfikować w Różne opłaty i składki (faktura VAT nr 9/2012 z dnia 14 stycznia 2012 r., faktura VAT nr 234/2012 z dnia 21 września 2012 r.. faktura VAT nr SKP559/2012 z dnia 27 lipca 2012 r faktura VAT nr SKP739/2012 z dnia 9 października 2012 r., faktura VAT nr SKP825/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.. faktura VAT nr SKP840/2012 z dnia 23 listopada 2012 r faktura VAT nr SKP867/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.), - opłatę za kurs języka migowego ujęto w Zakup usług pozostałych, podczas gdy należało ją sklasyfikować w Szkolenia członków korpusu służby cywilnej (faktura VAT nr 13/12 z dnia 23 lutego 2012 r.). Poproszony o wskazanie przyczyn ww. nieprawidłowości Główny Księgowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wyjaśnił, iż były one spowodowane,,pomyłkowym zakwalifikowaniem i opisaniem faktury przez służby kwater mistrzowskie i nie sprawdzenia przez Sekcję Księgowości.". Ad. 11. Kontrola dowodów księgowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wykazała, iż nie utrwalono na nich podpisu osoby odpowiedzialnej za sporządzenie dekretacji. Ponadto na wyciągach bankowych stwierdzono brak dekretów zapłaty za faktury. Z wyjaśnień Głównego Księgowego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wynika, iż: przez nieuwagę osoba, która dekretowała faktury nie złożyła

11 11 podpisu pod dekretacjami na powyższych dokumentach księgowych (...) pomyłkowo nie spisano dekretów zapłat za f-ry na wyciągach bankowych, dekrety są ujęte w księdze, powinny być przepisane na wyciągi'". Ad. 12. Kontrola wydatków dokonanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie ujawniła, iż w trzech przypadkach naliczono i przekazano w ramach kosztów podróży służbowych diety w kwocie po 23,00 zł za każdy dzień podróży, pomimo iż - co wynika z załączonych do poleceń wyjazdów służbowych faktur - funkcjonariusze korzystali z wyżywienia, którego koszty zostały im odrębnie zrefundowane. Zgodnie obowiązującym w okresie objętym kontrolą rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz ze zm.) dieta nie przysługuje, jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. W następstwie wykazanych nieprawidłowości wypłacono funkcjonariuszom łącznie kwotę o zł wyższą od należnej. Z wyjaśnień Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wynika, iż ww. nieprawidłowość była efektem pomyłki. Ad. 13. Kontrola wykazała, iż w dniu 7 sierpnia 2012 r. na rachunek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wpłynęło odszkodowanie w kwocie 1.297,13 zł (WB 16). które - zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - stanowi dochód Skarbu Państwa. Ww. jednostka nie przekazała pobranego dochodu na rachunek budżetu państwa, a środki wydatkowała na zakup części samochodowych (faktura VAT nr z dnia 13 września 2012 r. na kwotę 507,99 zł, faktura VAT nr z dnia 13 września 2012 r. na kwotę 42,68 zł, faktura VAT nr 18/V/2012 z dnia 26 września 2012 r. na kwotę 746,46 zł). W dniu 14 listopada 2012 r. na rachunek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie wpłynęło odszkodowanie w kwocie 3.221,28 zł (WB 21). Ww. jednostka wydatkowała pobrane środki na zakup części samochodowych (faktura VAT nr FV/2/10/2012/W z dnia 15 października 2012 r.), a wobec faktu, iż pobrane

12 12 odszkodowanie było o 150,00 zł niższe od kwoty zakupionych części samochodowych, notą księgową Nr - 05/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. obciążono sprawcę szkody dodatkowo w. kwotą. Dochód w kwocie 150,00 zł wpłynął na rachunek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie w dniu 23 listopada 2012 r. (WB 27). W dniu 15 listopada 2012 r. na rachunek ww. jednostki wpłynęło odszkodowanie w kwocie 5.446,50 zł (WB 22). Pobrane środki w całości wydatkowano na zapłatę za naprawę lakierniczą (faktura VAT nr FW2/10/2012/W z dnia 15 października 2012 r.). a wobec faktu, że pobrane odszkodowanie było o 150,00 zł niższe od kwoty stanowiącej zapłatę za usługi lakiernicze, notą księgową Nr - 06/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. obciążono sprawcę szkody dodatkowo ww. kwotą. Dochód w kwocie zl wpłynął na rachunek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie w dniu 20 listopada 2012 r. (WB 25). W świetle powyższych ustaleń kwota dochodów publicznych, które nie zostały przekazane na rachunek dochodów budżetu państwa wyniosła łącznie ,91 z.1. Przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową ma wydatki ponoszone w tej jednostce stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 7 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Dokonanie zwrotu, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu dotacji, kwoty 276,00 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości część dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań w dziale BezpieczeństM'o publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Ww. kwotę należy wpłacić w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej 2. Dokonywanie wydatków publicznych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

13 13 3. Wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie celem minimalizacji ryzyka nieterminowego regulowania zobowiązań jednostki. 4. Poprawne klasyfikowanie wydatków przez Powiatowy Inspektorat Nadzory Budowlanego w Czarnkowie. 5. Przeprowadzanie inwentaryzacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w terminach i z częstotliwością określoną przepisami ustawy o rachunkowości. 6. Wypłacanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego w terminach zakreślonych przepisami rozporządzenia w sprawie trybu przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego. 7. Wyeliminowanie przez ww. jednostkę nieprawidłowości w zakresie ustalania wysokości nagrody rocznej. 8. Terminowe przekazywanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 9. Dokonywanie wydatków publicznych przez ww. jednostkę w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 10. Wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie celem minimalizacji ryzyka nieterminowego regulowania zobowiązań jednostki. 11. Poprawne klasyfikowanie wydatków przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. 12. Poprawne ustalanie w ww. jednostce należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu podróży służbowej. 13. Bezwzględne przekazywanie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie pobranych dochodów publicznych na rachunek dochodów budżetu państwa. 14. Wyeliminowanie przypadków przeznaczania dochodów uzyskiwanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie na wydatki ponoszone w tej jednostce.

14 14 Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem WOJEWODA W >0LSKi Piot, ktor Wydziału Budżetu PrzemyslaiA Szczepański KOitlmll K i e r o w n i k Mtoa U Niepodległości 16/ Poznań, teł , fax w» Maria Marciniak

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/c kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-20/11 T Pan Piotr Kantecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zł. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Za dowodem dereczenis

Za dowodem dereczenis Poznań, dnia 1-* maja 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.24.2013.1 Za dowodem dereczenis Pan Mikołaj Szymczak Starosta Jarociński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.17.3.2011 RISS 1778382 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO Data: r.

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO Data: r. Szanowna Pani Anna Czerniak Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy ul. Poznańska 95 62-006 Kobylnica Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.04.2018 Data: 06.06.2018 r. Sprawa: wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Fan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Fan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia Z paździemika 2013 r. WOJF. WODA W 11 LKOPOLSKI FB-Y.431.70.2013.1 Fan Sławomir Nastał Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-24/09 Opole dnia 31 maja 2010r. Pan Józef Sebesta Marszałek

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 marca 2018 WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.20.5.2017 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5 00 950 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11 Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, 19 lipca 2005 r. ZK-401 9/05 Pani Anna Jagusiak Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 31 marca 2017 r. FB-IV.1611.2.2017 Pan Jarosław Wlazłowski Łódzki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.37.2012 Kraków, dnia 12.02.2013 r. Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-31/05 Opole, dnia 7 marca 2006 r. Pan Jan Kus Starosta

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 14 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.431.1.2016 Łódź, 14 grudnia 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Piotrkowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.1611.6.2015 Bydgoszcz, 5 lutego 2016 r. Pan Rafał Rewoliński Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28 85 039 Bydgoszcz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.12.2012 Kraków, dnia 13 11 2012 Pan Aleksander Górski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach ul. Michalusa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Kuratorium Oświaty w Kielcach 1. Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 02 24 Znak sprawy: FN.IV.431.2.3.2015 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów:

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.8.1.2015 Zielona

Bardziej szczegółowo