Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,18 95, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , ,00 69, Zakup usług pozostałych , ,00 69, Izby rolnicze 6 000, ,10 75,02 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,10 75, Pozostała działalność , ,08 100, Zakup usług pozostałych 2 677, ,73 100, Różne opłaty i składki , ,35 100, Transport i łączność , ,63 88, Lokalny transport zbiorowy , ,43 78, Zakup usług pozostałych , ,43 78, Drogi publiczne powiatowe , ,10 99, Zakup usług pozostałych , ,10 93, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 99, Drogi publiczne gminne , ,10 87, Zakup usług remontowych , ,60 93, Zakup usług pozostałych , ,37 83, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 87, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 89, Gospodarka mieszkaniowa , ,07 84, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,52 95, Zakup usług pozostałych , ,52 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,55 82, Zakup usług remontowych , ,14 98, Zakup usług pozostałych , ,44 91,03 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,95 44, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 82, Działalność usługowa , ,11 69, Plany zagospodarownia przestrzennego , ,20 63, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 240,66 24, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 78, Zakup usług pozostałych , ,54 61, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,91 75, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 1

2 4300 Zakup usług pozostałych , ,91 77, Cmentarze , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Pozostała działalność 3 744,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 744,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,97 89, Urzędy wojewódzkie , ,86 99,90 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 2910 wysokości 2 398, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,44 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 99, Składki na Fundusz Pracy 6 872, ,41 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,49 85, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 85, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,67 78, Zakup usług pozostałych 6 000, ,80 91, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 75,22 3, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,56 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,77 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 95, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,60 92, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,38 90, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 87, Składki na Fundusz Pracy , ,69 86, Niepełnosprawnych , ,00 53, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 45, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 88, Zakup energii , ,08 89, Zakup usług remontowych , ,43 65, Zakup usług zdrowotnych , ,30 65, Zakup usług pozostałych , ,88 87, , ,26 59, Podróże służbowe krajowe , ,39 76, Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,40 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000,00 0,00 0, służby cywilnej , ,70 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 60, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,06 87,47 2

3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 137,52 45, Składki na Fundusz Pracy 50,00 27,79 55, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,03 63, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 83, Zakup usług pozostałych , ,62 91, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,92 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 77, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,96 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 99, Zakup energii 1 550, ,32 80, Zakup usług remontowych 1 620, ,38 99, Zakup usług zdrowotnych 600,00 172,40 28, Zakup usług pozostałych , ,39 97, ,00 780,73 52,05 pomieszczenia garażowe 6 000, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 500,00 161,90 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 730,00 730,00 100, Pozostała działalność , ,08 67, Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,08 67, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98,97 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 593,09 593,09 100, Składki na Fundusz Pracy 84,56 84,56 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 995, ,93 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 98, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,40 82, Komendy wojewódzkie Policji , ,25 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,25 100, Ochotnicze straże pożarne , ,89 71, stowarzyszeniom , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,78 73, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 67, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 41, Składki na Fundusz Pracy 1 764,00 771,75 43, Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 93, Zakup energii , ,34 63, Zakup usług remontowych , ,49 54, Zakup usług zdrowotnych , ,00 49, Zakup usług pozostałych , ,24 76,29 3

4 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 133,73 33, Różne opłaty i składki , ,84 57, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 53, Straż gminna (miejska) , ,38 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 90, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,82 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 77, Składki na Fundusz Pracy , ,50 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 83, Zakup usług remontowych , ,50 32, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,60 70, Zakup usług pozostałych , ,18 37, , ,01 74,86 pomieszczenia garażowe , ,00 93, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,84 88, Różne opłaty i składki 3 000, ,00 37, służby cywilnej. 50,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,19 98, Zakup materiałów i wyposażenia 3 168, ,19 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97, Pozostała działalność , ,69 93, stowarzyszeniom , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 450,00 100, Zakup energii 5 000, ,27 90, Zakup usług pozostałych , ,42 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 93, Obsługa długu publicznego , ,75 21,72 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,75 55,76 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 8110 kredytów i pożyczek , ,75 55, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej 2940 subwencji ogólnej za lata poprzednie ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,53 95, Szkoły podstawowe , ,42 96,85 4

5 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,50 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,76 90, pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,59 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,56 93, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,70 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 97, Składki na Fundusz Pracy , ,75 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 76, Nagrody konkursowe 300,00 281,52 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 98, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek , ,62 98, Zakup energii , ,68 80, Zakup usług remontowych , ,94 99, Zakup usług zdrowotnych , ,50 62, Zakup usług pozostałych , ,29 93, , ,86 74, Podróże służbowe krajowe , ,79 61, Różne opłaty i składki 9 541, ,20 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 2 280,00 863,00 37, służby cywilnej , ,40 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 90, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,36 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,33 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 97, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,22 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 90, Składki na Fundusz Pracy 8 304, ,20 74, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,48 99, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 8 000, ,74 95, Zakup usług pozostałych 6 600, ,20 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,02 93,58 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,15 85, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,45 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,56 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 97, Składki na Fundusz Pracy , ,94 88, Niepełnosprawnych , ,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 67, Nagrody konkursowe 200,00 184,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 99,81 5

6 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek , ,14 99, Zakup energii , ,83 94, Zakup usług remontowych , ,46 99, Zakup usług zdrowotnych 6 150, ,00 85, Zakup usług pozostałych , ,19 86, , ,88 88,88 pomieszczenia garażowe , ,04 97, Podróże służbowe krajowe 5 120, ,82 88, Różne opłaty i składki 2 151, ,00 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, służby cywilnej , ,60 61, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 94, Gimnazja , ,97 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,31 94, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 98, Składki na Fundusz Pracy , ,14 91, Niepełnosprawnych 8 700, ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 99, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek , ,85 95, Zakup energii , ,61 81, Zakup usług remontowych , ,76 99, Zakup usług zdrowotnych 5 280, ,80 64, Zakup usług pozostałych , ,58 93, , ,75 75, Podróże służbowe krajowe 8 100, ,12 77, Różne opłaty i składki 6 303, ,80 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 263,00 263,00 100, służby cywilnej 4 700, ,40 25, Dowożenie uczniów do szkół , ,54 79, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 94, Składki na Fundusz Pracy 550,00 484,46 88, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 94, Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, ,92 86, Zakup usług pozostałych , ,05 75, Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół , ,75 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 950,00 936,28 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 98, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,45 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 99, Składki na Fundusz Pracy , ,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 99,86 6

7 4260 Zakup energii , ,46 99, Zakup usług remontowych 5 380, ,90 100, Zakup usług zdrowotnych 700,00 684,80 97, Zakup usług pozostałych , ,88 99, , ,98 100,00 pomieszczenia garażowe , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 600,00 72,80 265, Różne opłaty i składki 300,00 30,00 39, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 39, służby cywilnej , ,60 850, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Szkoły zawodowe , ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Komisje egzaminacyjne 7 000, ,00 82, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 82, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,76 87, Zakup usług pozostałych , ,00 84, służby cywilnej , ,76 87, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,83 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200, ,65 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 94, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,58 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 92, Składki na Fundusz Pracy 9 810, ,70 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,09 99, Zakup energii , ,13 80, Zakup usług remontowych , ,59 92, Zakup usług zdrowotnych 750,00 319,60 42, Zakup usług pozostałych , ,55 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, służby cywilnej. 900,00 500,00 55, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,30 98,10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,97 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,74 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 97, Składki na Fundusz Pracy , ,13 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,26 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 100,00 7

8 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,51 99, Zakup energii , ,04 83, Zakup usług remontowych , ,31 86, Zakup usług zdrowotnych 2 300, ,00 63, Zakup usług pozostałych , ,21 91, , ,04 57, Różne opłaty i składki 350,00 305,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, służby cywilnej 1 500,00 595,00 39, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,20 91,23 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,76 79,69 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,72 74, pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 297,00 297,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 95, Składki na Fundusz Pracy , ,55 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 37,02 35,20 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 762, ,75 98, Zakup usług pozostałych , ,37 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Pozostała działalność , ,38 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 152, ,31 28, Składki na Fundusz Pracy 344,00 28,67 8, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 36, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 54, Zakup usług zdrowotnych , ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,19 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 99, Ochrona zdrowia , ,85 96, Szpitale ogólne , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Programy polityki zdrowotnej , ,91 55, Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 189,10 8

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 52, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 564,31 28, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 80, Zwalczanie narkomanii , ,05 64, Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 165,03 27, Składki na Fundusz Pracy 200,00 23,52 11, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 68, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 314,50 31, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,89 95, stowarzyszeniom , ,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 89, Dodatkowe wynagrodzenia pracowników 3 436, ,88 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 93, Składki na Fundusz Pracy 3 522, ,52 51, Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,04 78, Zakup środków żywności , ,68 100, Zakup energii 1 000,00 999,09 99, Zakup usług remontowych 1 200,00 946,01 78, Zakup usług zdrowotnych 300,00 292,40 97, Zakup usług pozostałych , ,20 97, , ,33 93,56 pomieszczenia garażowe , ,73 98, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 682,62 68, Różne opłaty i składki 50,00 6,00 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 829, ,00 100, służby cywilnej ,00 300,00 25, Pomoc społeczna , ,83 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Domy pomocy społecznej , ,67 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,67 100, Ośrodki wsparcia , ,89 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,67 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 99, Składki na Fundusz Pracy 6 357, ,87 90, Niepełnosprawnych 800,00 716,00 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 99, Zakup energii , ,37 99, Zakup usług zdrowotnych 709,00 709,00 100,00 9

10 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 96, , ,65 92,27 pomieszczenia garażowe , ,15 98, Podróże służbowe krajowe 118,00 117,01 99, Różne opłaty i składki 14,00 14,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 578, ,47 99, służby cywilnej 3 000, ,80 99, Rodziny zastępcze , ,69 98, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek damorządu terytorialnego , ,69 98, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,66 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400,00 714,63 29, Składki na Fundusz Pracy 340,00 101,68 29, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 377,52 68, Zakup usług pozostałych 2 400, ,00 100, służby cywilnej 5 150, ,83 98, Wspieranie rodziny , ,54 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 87, Składki na Fundusz Pracy 1 530, ,53 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 87, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 492,00 98, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100, Świadczenie wychowawcze , ,39 100, Świadczenia społeczne , ,50 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 100, Składki na Fundusz Pracy 2 984, ,24 99, Niepełnosprawnych 1 332, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 100, Zakup energii 3 430, ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 411,00 411,00 100, Zakup usług pozostałych , ,29 100, , ,25 99,95 pomieszczenia garażowe , ,55 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 692, ,00 100, służby cywilnej 4 300, ,32 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,93 99,89 10

11 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,77 78, Świadczenia społeczne , ,54 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 100, Dodatkowe wynagrodzenia pracowników , ,08 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 99, Składki na Fundusz Pracy 2 421, ,41 89, Niepełnosprawnych 2 344, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii 4 114, ,54 99, Zakup usług zdrowotnych 311,00 311,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, , ,13 99,93 pomieszczenia garażowe , ,61 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 065, ,96 100, Pozostałe odsetki 5 000, ,88 32, służby cywilnej , ,31 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,54 98, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,54 98,52 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 84, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 559,24 55, Świadczenia społeczne , ,95 84, Zakup usług pozostałych 5 000, ,64 60, Dodatki mieszkaniowe , ,30 83, Świadczenia społeczne , ,19 83, Zakup usług pozostałych 452,11 452,11 100, Zasiłki stałe , ,65 98,88 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 2910 wysokości ,00 850,18 5, Świadczenia społeczne , ,47 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,83 97,01 11

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 500, ,97 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,43 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy , ,06 99, Niepełnosprawnych , ,00 71, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 80, Zakup energii , ,12 92, Zakup usług remontowych , ,07 85, Zakup usług zdrowotnych 2 300, ,00 65, Zakup usług pozostałych , ,68 84, , ,71 58,05 pomieszczenia garażowe , ,89 87, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,38 71, Różne opłaty i składki 200,00 49,00 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,77 94, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 665, ,00 100, służby cywilnej , ,51 89, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,88 99, Świadczenia społeczne , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 114, ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 100, Składki na Fundusz Pracy 1 790, ,36 99, Niepełnosprawnych 1 274, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 816, ,90 99, Zakup usług zdrowotnych 794,00 794,00 100, Podróże służbowe krajowe 3 684, ,45 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 741, , służby cywilnej , ,00 100, Pomoc dla cudzoziemców 2 015, ,00 97, Świadczenia społeczne 2 015, ,00 97, Pozostała działalność , ,03 98,90 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 2910 wysokości 2 000,00 400,00 20, Świadczenia społeczne , ,09 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 82, Zakup energii 3 000, ,61 40, Zakup usług pozostałych 1 656, ,44 91,03 800,00 589,89 73,74 12

13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 87, Żłobki , ,00 83, pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 83, Pozostała działalność , ,00 91, stowarzyszeniom , ,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 48, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 96, Świetlice szkolne , ,61 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,67 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 95, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,41 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 95, Składki na Fundusz Pracy , ,29 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 97, Zakup usług pozostałych 1 345,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,39 98, Stypendia dla uczniów , ,04 98, Inne formy pomocy dla uczniów , ,35 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,84 80, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,49 49, Zakup usług remontowych , ,39 46, Zakup usług pozostałych , ,10 78, Gospodarka odpadami , ,22 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 86, Składki na Fundusz Pracy 4 300, ,15 90, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 282,01 5, Zakup usług pozostałych , ,80 87, Podróże służbowe krajowe 700,00 32,00 4, służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,67 65, Zakup usług pozostałych , ,67 65, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,68 83, Zakup usług pozostałych , ,68 83, Schroniska dla zwierząt , ,00 92, Zakup usług pozostałych , ,00 92, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,39 74, Zakup energii , ,89 83, Zakup usług remontowych , ,03 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 50,32 13

14 90095 Pozostała działalność , ,39 81, stowarzyszeniom , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 378,18 54, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 60, Nagrody konkursowe 900,00 900,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 64, Zakup energii , ,38 95, Zakup usług pozostałych , ,65 69,33 Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 4340 jednostek budżetowych , ,00 40, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 85, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,24 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,17 98, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,85 99,11 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,85 72, Biblioteki , ,00 99,18 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 79, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Pozostała działalność , ,32 96, stowarzyszeniom , ,00 95, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 81, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200, ,10 88, Składki na Fundusz Pracy 80,00 49,06 61, Wynagrodzenia bezosobowe , ,93 86, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 85, Zakup usług pozostałych , ,55 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 94, Kultura fizyczna i sport , ,11 96, Obiekty sportowe , ,51 76, Zakup usług pozostałych , ,78 69, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 78, Instytucje kultury fizycznej , ,76 99,89 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,76 98,71 14

15 92695 Pozostała działalność , ,84 96, stowarzyszeniom , ,57 99, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,17 94, Składki na Fundusz Pracy 200,00 61,25 30, Wynagrodzenia bezosobowe , ,04 69, Nagrody konkursowe 7 000, ,00 97, Zakup materiałów i wyposażnia , ,78 79, Zakup usług pozostałych , ,03 94,29 Razem , ,44 92,92 15

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo