Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,26 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,26 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,26 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,26 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Leśnictwo , , ,32 100,00 a) dochody bieżące: 2 750, , ,22 100,00 b) dochody majątkowe , , ,10 100, Gospodarka leśna , , ,32 100,00 a) dochody bieżące: 2 750, , ,22 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 750, , ,22 100,00 b) dochody majątkowe , , ,10 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych , , ,10 100,00 2

3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,74 98,64 a) dochody bieżące: , , ,74 98, Dostarczanie wody , , ,74 98,64 a) dochody bieżące: , , ,74 98, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,86 98, pozostałe odsetki 1 000, , ,88 96, Transport i łączność 5 000, , ,74 100,01 a) dochody bieżące: 5 000, , ,99 100,02 a) dochody majątkowe: 0, , ,75 100, Drogi wojewódzkie 0, , ,75 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,75 100, Drogi publiczne gminne 5 000, , ,99 101,12 a) dochody bieżące: 5 000, , ,99 101, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,99 101, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Turystyka , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 3

4 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,12 101,28 a) dochody bieżące: , , ,92 104,61 a) dochody majątkowe: , , ,20 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,12 104,27 a) dochody bieżące: , , ,92 104,61 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,36 100, , , ,65 101, Wpływy z usług , , ,37 112, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 449,33 89, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,21 100,00 b) dochody majątkowe , , ,20 100, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,20 100, Pozostała działalność , , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100,00 4

5 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , , ,00 100, Administracja publiczna , , ,40 104,55 a) dochody bieżące: , , ,40 104, Urzędy wojewódzkie , , ,75 99,99 a) dochody bieżące: , , ,75 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,00 100,00 0,00 15,00 7,75 51, Urzędy gmin , , ,65 106,32 a) dochody bieżące: , , ,65 106, Pozostałe odsetki , , ,68 106, Wpływy z różnych dochodów 8 155, , ,97 100, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 580,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 580,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0,00 5

6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 800, , ,00 100, a) dochody bieżące: 3 800, , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 3 800, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 800, , ,00 100, Obrona narodowa 720,00 720,00 720,00 100,00 a) dochody bieżące: 720,00 720,00 720,00 100, Pozostałe wydatki obronne 720,00 720,00 720,00 100,00 a) dochody bieżące: 720,00 720,00 720,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 720,00 720,00 720,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 500, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 100,00 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 500,00 100,00 6

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 500,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,02 98, a) dochody bieżące: , , ,02 98,65 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 600, , ,80 112,77 a) dochody bieżące: 2 600, , ,80 112,77 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 500, , ,30 104, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 100,00 0,00 146,50 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,36 100,15 a) dochody bieżące: , , ,36 100, Podatek od nieruchomości , , ,96 100, Podatek rolny 4 116, , ,00 100, Podatek leśny , , ,00 101, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 100,00 0, , ,00 104, Wpływy z różnych opłat 0,00 52,80 70,40 133, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , , ,00 81, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,09 105,15 a) dochody bieżące: , , ,09 105,15 7

8 0310 Podatek od nieruchomości , , ,52 111, Podatek rolny , , ,03 101, Podatek leśny , , ,15 101, Podatek od środków transportowych , , ,24 102, Podatek od spadków i darowizn , , ,30 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,18 105, Wpływy z różnych opłat 0, , ,20 120, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , , ,47 109, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,90 102,15 a) dochody bieżące: , , ,90 102, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,20 104, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,48 115, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,22 100, ,00 0,00 0,00 0, , , ,87 96,37 a) dochody bieżące: , , ,87 96,37 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,87 104, Różne rozliczenia , , ,83 101,27 a) dochody bieżące: , , ,00 101,27 b) dochody majątkowe 0, , ,83 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, ,00 0, a) dochody bieżące: 0,00 0, ,00 0,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0, ,00 0,00 8

9 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,83 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,83 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,83 100, Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,05 97,24 a) dochody bieżące: , , ,05 97,97 b) dochody majątkowe 0, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,49 98,39 a) dochody bieżące: , , ,49 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,02 102, Wpływy z usług 5 650, , ,72 125, Pozostałe odsetki , , ,18 94, Pozostałe odsetki 0,00 211,00 380,22 180, Wpływy z różnych dochodów 4 800, , ,75 100, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,60 100,00 b) dochody majątkowe 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0, ,00 0,00 0,00 9

10 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Przedszkola , , ,54 104,34 a) dochody bieżące: , , ,54 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0, , ,00 100, , , ,54 118, Przedszkola specjalne , , ,38 41,49 a) dochody bieżące: , , ,38 41, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,38 41, Gimnazja , , ,06 99,72 a) dochody bieżące: , , ,06 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 100, Pozostałe odsetki 2 600, , ,49 91, Pozostałe odsetki 0,00 39,58 40,44 102, Pozostałe odsetki 0,00 44,89 44,89 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,46 100,00 10

11 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 774, , ,98 100, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,80 100, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 50,00 50,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 50,00 50,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00 100, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 506,48 101,30 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 506,48 101, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 506,48 101, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,10 93,40 a) dochody bieżące: , , ,10 93, Wpływy z usług , , ,10 93, Ochrona zdrowia 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 770,00 770,00 100, Pomoc społeczna , , ,75 99,11 a) dochody bieżące: , , ,75 99, Domy pomocy społecznej , , ,18 101,11 a) dochody bieżące: , , ,18 101, Wpływy z usług , , ,32 101, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 640,96 128, Wpływy z różnych dochodów 1 736, , ,90 99,97 11

12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Wspieranie rodziny 0, , ,13 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,13 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,13 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,52 98,79 a) dochody bieżące: , , ,52 98, Wpływy z różnych opłat 100,00 132,00 184,80 140, Pozostałe odsetki 5 000, , ,58 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,52 98, Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,58 108, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,04 94, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,68 99,84 12

13 a) dochody bieżące: , , ,68 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, , , ,68 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,84 99,81 a) dochody bieżące: , , ,84 99, Pozostałe odsetki 500,00 800,00 977,86 122, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,08 99, , , ,90 99,76 13

14 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,40 99,39 a) dochody bieżące: , , ,40 99, Wpływy z usług , , ,40 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, , , ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 100,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,01 99,88 a) dochody bieżące: , , ,01 99,88 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,20 100,00 14

15 a) dochody bieżące: , , ,20 100, Wpływy z usług 0, , ,20 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,81 99,36 a) dochody bieżące: , , ,81 99, Pozostałe odsetki 0, , ,04 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,96 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 495, , ,81 83, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,57 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,57 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,57 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,57 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , ,57 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,94 97,60 a) dochody bieżące: , , ,39 94,79 b) dochody majątkowe , , ,55 100,00 15

16 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,96 100,56 a) dochody bieżące: , , ,41 102, Wpływy z usług , , ,13 107, Pozostałe odsetki 1 500, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , ,28 100,00 b) dochody majątkowe , , ,55 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,55 100, Gospodarka odpadami 0, , ,05 91,22 a) dochody bieżące: 0, , ,05 91,22 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,70 91, Pozostałe odsetki 0,00 130,25 157,35 120, Oczyszczanie miast i wsi , , ,14 106,00 a) dochody bieżące: , , ,14 106, Wpływy z różnych opłat 0, , ,96 105, Wpływy z usług , , ,03 106, Pozostałe odsetki 5 000, , ,38 103, Wpływy z różnych dochodów 0,00 151,71 151,77 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,15 100, a) dochody bieżące: 0, , ,15 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,15 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 57,20 a) dochody bieżące: , , ,00 57, Wpływy z różnych opłat , , ,00 57,20 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000, , ,64 29,15 a) dochody bieżące: 2 000, , ,64 29, Wpływy z opłaty produktowej 2 000, , ,64 29, Kultura fizyczna , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , , ,00 100,00 16

17 92601 Obiekty sportowe , , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 2 250,00 0,00 0,00 0, , , ,75 100,14 w tym: dochody bieżące , , ,32 100,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z , , ,20 99,78 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe , , ,43 99,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,55 100,00 17

18 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. 6% dochody bieżące dochody majątkowe 94% 18

19 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,26 66,17 a) wydatki bieżące w tym: , , ,02 100, , , ,02 100, , , ,02 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,24 54, inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,24 54, , , ,24 54,35 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,24 54,35 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,24 54, Izby rolnicze 9 286, , ,23 99,95 a) wydatki bieżące w tym: 9 286, , ,23 99, , , ,23 99, , , ,23 99, Pozostała działalność , , ,79 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,79 100, , , ,79 100, , , ,79 100, Leśnictwo , , ,89 97, Gospodarka leśna , , ,89 97,90 a) wydatki bieżące w tym: , , ,89 97, , , ,89 97,90 19

20 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 9 800, , ,94 96, , , ,95 98, , , ,83 84, Dostarczanie wody , , ,83 84,73 a) wydatki bieżące w tym: , , ,83 84, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,75 84, , , ,24 92, , , ,51 80, , , ,08 89, Transport i łączność , , ,92 92,31 a) wydatki bieżące w tym: , , ,99 92, , , ,99 92, , , ,99 92,09 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,93 92,53 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,93 92, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41, a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 417,20 41,72 Drogi publiczne wojewódzkie 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,2 41, , , ,38 99,63 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,38 99,63 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,38 99,63 20

21 60014 Drogi publiczne powiatowe , , ,00 6,07 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , , ,30 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 5,66 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 5, Drogi publiczne gminne , , ,64 96,46 a) wydatki bieżące w tym: , , ,34 93, , , ,34 93, , , ,34 93,41 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,30 99,42 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,30 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,97 97,27 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,22 100,00 0, , ,22 100,00 0, , ,22 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,75 93,75 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,75 93, Pozostała działalność , , ,73 71,91 a) wydatki bieżące w tym: , , ,23 75, , , ,23 75, , , ,23 75,22 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,50 45,21 21

22 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,50 45, Turystyka , , ,12 90,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 90, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,12 73, ,00 0,00 0,00 0, , , ,12 73,33 - dotacje na zadania bieżące 5 000, , ,00 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 100, , , ,12 64,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 64, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,12 52, ,00 0,00 0,00 0, , , ,12 52,00 - dotacje na zadania bieżące 5 000, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,03 90,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,46 86, , , ,46 86,58 22

23 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800, , ,69 99, , , ,77 86,40 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,57 91,24 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,57 91, , , ,65 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,94 94,33 a) wydatki bieżące w tym: , , ,23 88, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,23 88, , , ,69 99, , , ,54 87,87 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,71 96,92 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,71 96, Pozostała działalność , , ,09 69,72 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,23 35,67 0, , ,23 35,67 0, , ,23 35,67 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,86 71,13 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,86 71, , , ,65 100, Działalność usługowa , , ,05 86,13 a) wydatki bieżące w tym: , , ,05 86, , , ,05 86,13 23

24 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000, , ,00 64, , , ,05 95, , , ,28 87,69 a) wydatki bieżące w tym: , , ,28 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,28 87, , , ,00 64, , , ,28 100, Cmentarze 8 000, , ,77 83,12 a) wydatki bieżące w tym: 8 000, , ,77 83, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000, , ,77 83, , ,00 940,00 62, , , ,77 87, Administracja publiczna , , ,43 86,59 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 86, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,19 84, , , ,81 86, , , ,38 78, , , ,07 99,94 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 79,45 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,17 87,61 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,17 87, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 24

25 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,71 99,54 a) wydatki bieżące w tym: , , ,71 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, , ,71 52, ,00 0,00 0,00 0, , , ,71 52, , , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,27 85,03 a) wydatki bieżące w tym: , , ,10 84, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,03 84, , , ,81 86, , , ,22 79, , , ,07 97,75 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,17 87,61 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,17 87, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,61 86,95 a) wydatki bieżące w tym: , , ,61 86,95 25

26 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane , , ,61 86,95 0, , ,00 100, , , ,61 85, Pozostała działalność , , ,84 88,90 a) wydatki bieżące w tym: , , ,84 88, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,84 75, , , , , , ,84 75, , , ,00 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 79, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 800, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 800, , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800, , ,00 100, , , ,00 100, Obrona narodowa 720,00 720,00 720,00 100, Pozostałe wydatki obronne 720,00 720,00 720,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 720,00 720,00 720,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00 720,00 720,00 100,00 500,00 500,00 500,00 100,00 26

27 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220,00 220,00 220,00 100, , , ,74 86,12 a) wydatki bieżące w tym: , , ,24 78, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,22 75, , , ,63 94, , , ,59 71, , , ,50 87,46 - dotacje na zadania bieżące 0, , ,52 98,55 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,50 99,51 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,50 99, Komendy Powiatowe Policji , , ,00 55,67 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 55, , , ,00 55, , , ,00 55, Ochotnicze straże pożarne , , ,22 88,60 a) wydatki bieżące w tym: , , ,72 81, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,22 79, , , ,63 94, , , ,59 75,18 - dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 98,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500, , ,50 87,46 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,50 99,51 27

28 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,50 99, Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 500,00 500,00 500,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 500,00 500,00 100,00 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 100, Zarządzanie kryzysowe , , ,52 26,66 a) wydatki bieżące w tym: , , ,52 26, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 0, , ,52 99, Różne rozliczenia , ,72 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,72 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , ,66 0,00 0, , ,66 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: , ,06 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,03 94,60 a) wydatki bieżące w tym: , , ,80 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,49 95, , , ,11 96, , , ,38 91,72 - dotacje na zadania bieżące , , ,56 98,10 28

29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,21 91, , , ,54 55,99 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,23 36,26 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,23 36, Szkoły podstawowe , , ,15 96,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,92 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,01 97, , , ,60 98, , , ,41 94, , , ,98 93,16 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, , ,93 44,56 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,23 37, inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,23 37, , , ,78 84,75 a) wydatki bieżące w tym: , , ,78 84, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 84, , , ,92 84, , , ,22 96, , , ,64 80, Przedszkola , , ,96 87,75 a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 87, , , ,00 84,48 29

30 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,09 84, , , ,91 89,03 - dotacje na zadania bieżące , , ,93 96,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,03 91, Przedszkola specjalne , , ,63 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,63 100, , , ,63 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,63 100, Gimnazja , , ,23 96,92 a) wydatki bieżące w tym: , , ,23 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,54 97, , , ,73 97,17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,81 97, , , ,08 91, , , ,61 99, Dowożenie uczniów do szkół , , ,32 77,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,32 77, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,32 77, , , ,88 88,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,44 76,36 500,00 500,00 336,00 67, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,85 94,36 a) wydatki bieżące w tym: , , ,85 95,61 30

31 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,37 95, , , ,30 97, , , ,07 85, , , ,48 89,45 b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 0,00 0, inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0, , , ,78 83,39 a) wydatki bieżące w tym: , , ,78 83, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,78 83, , , ,00 100, , , ,78 83, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,07 95,58 a) wydatki bieżące w tym: , , ,07 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,07 95, , , ,59 96, , , ,48 93, Pozostała działalność , , ,26 77,47 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 77, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,26 77, , , ,00 88, , , ,26 76, Szkolnictwo wyższe , , ,00 99,06 31

32 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 99,06 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 99,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 99, Ochrona zdrowia , , ,01 98,52 a) wydatki bieżące w tym: , , ,01 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,40 98, , , ,99 97, , , ,41 98,48 - dotacje na zadania bieżące , , ,61 100, Zwalczanie narkomanii 3 400, , ,41 75,75 a) wydatki bieżące w tym: 3 400, , ,41 75, , , ,41 75, , , ,41 75, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,60 98,83 a) wydatki bieżące w tym: , , ,60 98, , , ,99 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,99 97, , , ,00 98,92 - dotacje na zadania bieżące , , ,61 100, Pozostała działalność 0,00 770,00 770,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 770,00 770,00 100,00 0,00 770,00 770,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 619,00 619,00 100,00 0,00 151,00 151,00 100, Pomoc społeczna , , ,91 98,13 32

33 a) wydatki bieżące w tym: , , ,91 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,88 95, , , ,87 96, , , ,01 94, , , ,03 98,89 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Domy pomocy społecznej , , ,58 90,98 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 90, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,83 90, , , ,35 92, , , ,48 88, , , ,75 93,15 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Rodziny zastępcze , , ,82 86,09 a) wydatki bieżące w tym: , , ,82 86, , , ,82 86, , , ,82 86, Wspieranie rodziny 0, , ,37 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,37 0, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,37 0,00 0, , ,15 0,00 33

34 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,22 0,00 0,00 56,00 56,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,07 98,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,07 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,23 98, , , ,98 100, , , ,25 90, , , ,84 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,68 98, a) wydatki bieżące w tym: , , ,68 98,22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,68 98, , , ,68 98, , , ,83 99,76 a) wydatki bieżące w tym: , , ,83 99,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,83 99, Dodatki mieszkaniowe , , ,87 91,54 a) wydatki bieżące w tym: , , ,87 91,54 34

35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,87 91, Zasiłki stałe , , ,07 98,72 a) wydatki bieżące w tym: , , ,07 98,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 48,62 48,62 100,00 0,00 48,62 48,62 100, , , ,45 98, Ośrodki pomocy społecznej , , ,01 95, a) wydatki bieżące w tym: , , ,01 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,33 95, , , ,53 95, , , ,80 94, , , ,68 98, , , ,40 96,52 a) wydatki bieżące w tym: , , ,40 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 96, , , ,75 97, , , ,25 89, , ,00 903,40 60,23 0, , ,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 0, Pozostała działalność , , ,21 99,98 a) wydatki bieżące w tym: , , ,21 99, , , ,00 100,00 35

36 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,11 100, , , ,89 100, , , ,21 99,95 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100, inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,00 100, , , ,87 95,10 a) wydatki bieżące w tym: , , ,87 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 100, , , ,68 100, , , ,81 100, , , ,71 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,67 85, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,20 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,20 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 100, , , ,68 100, , , ,81 100, , , ,71 100, Pozostała działalność , , ,67 85,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,67 85,71 36

37 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,67 85, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,85 98,65 a) wydatki bieżące w tym: , , ,85 98, , , ,64 94, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,86 94, , , ,78 91,51 - dotacje na zadania bieżące , , ,99 90,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,22 99, Świetle szkolne , , ,73 95,49 a) wydatki bieżące w tym: , , ,73 95, , , ,09 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 95, , , ,57 100, , , ,64 96, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,54 90,41 a) wydatki bieżące w tym: , , ,54 90,41 0, , ,55 89, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,34 88,13 0, , ,21 92,45 - dotacje na zadania bieżące , , ,99 90, Pomoc materialna dla uczniów , , ,58 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 100,00 37

38 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 011, ,00 444,00 22,08 a) wydatki bieżące w tym: 2 011, ,00 444,00 22, , ,00 444,00 22, , ,00 444,00 22, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,92 69,32 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 69, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,85 67, , , ,00 79,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,85 65, , , ,27 85,86 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,80 69,37 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,80 69, , , ,82 84, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,66 68,93 a) wydatki bieżące w tym: , , ,86 64, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,43 63, , , ,76 83,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,67 54, , , ,43 97,05 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,80 69,42 38

39 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,80 69, , , ,82 84, Gospodarka odpadami , , ,77 61,25 a) wydatki bieżące w tym: , , ,77 61, , , ,93 61, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,24 80, , , ,69 59, , , ,84 65, Oczyszczanie miast i wsi , , ,61 92,07 a) wydatki bieżące w tym: , , ,61 92, , , ,61 92, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 21, , , ,61 96, , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,57 78,82 a) wydatki bieżące w tym: , , ,57 78, , , ,57 78, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,57 78, , , ,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 0,00 39

40 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,31 57,79 a) wydatki bieżące w tym: , , ,31 27, , , ,31 27, , , ,31 27,65 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 79, inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,00 79, , , ,00 98,59 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 98,59 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 98, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 90,33 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 90,33 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 90, Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 89,63 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 89,63 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 89, Kultura fizyczna i sport , , ,38 96,22 a) wydatki bieżące w tym: , , ,23 87, , , ,23 75, , , ,23 75,76 40

41 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,15 97,10 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,15 97, , , ,30 97, Obiekty sportowe , , ,76 96,56 a) wydatki bieżące w tym: , , ,61 44, , , ,61 44, , , ,61 44,29 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,15 97, inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,15 97, , , ,30 97, , , ,62 92,16 a) wydatki bieżące w tym: , , ,62 92, , , ,62 83, , , ,62 83,65 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 RAZEM WYDATKI BUDŻETU , , ,24 90,57 a) wydatki bieżące w tym: , , ,65 93, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,67 91, , , ,82 95, , , ,85 85,03 41

42 - dotacje na zadania bieżące , , ,68 98,32 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,09 98, , , ,21 76,01 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,59 77,72 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,59 77, , , ,77 86,75 42

43 Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. 16% 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1% 41% - dotacje na zadania bieżące 21% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe 18% 43

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK Treść Planowane dochody na 31.12.2011 roku Wykonanie na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5 Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06.2012 r. Rozdz. 6:5 Dz. 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dochody budżetu gminy na 2015 rok Dochody budżetu gminy na 2015 rok w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2015 Dochody bieżące w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp Dochody majątkowe w tym dochody

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 70005 750 Administracja publiczna 110 868,00 75011 75023 0470 0490 0750 bieżące

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia 14.12.2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 70 4 5 29 00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo